ATryn

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Антитромбин Алфа

Предлага се от:

Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechnologies

АТС код:

B01AB02

INN (Международно Name):

antithrombin alfa

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Дефицит на антитромбин III

Терапевтични показания:

ATryn е показан за профилактика на венозен тромбоемболизъм при хирургична интервенция на пациенти с вроден дефицит на антитромбин. ATryn обикновено се прилага в комбинация с хепарин или хепарин с ниско молекулно тегло.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-07-28

Листовка

                20
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ATRYN 1750 IU ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
антитромбин алфа (antithrombin alfa) (rDNA)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашата лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия.
Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ATryn и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате ATryn
3.
Как да използвате ATryn
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ATryn
6.
Съдържание на опаковката и
доп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се изисква
да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на нежелани реакции
вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ATryn 1750 IU прах за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа номинално 1750 IU*
антитромбин алфа**.
След разтваряне 1 ml разтвор съдържа 175
IU антитромбин алфа.
Специфичната активност на ATryn е
приблизително 7 IU/mg белтък.
* активност (IU), определена по
хромогенен метод съгласно
Европейската фармакопея.
** рекомбинантен човешки антитромбин,
произвеждан в млякото на трансгенни
кози чрез
рекомбинантна ДНК технология (rDNA).
Помощно вещество с известно действие
Това лекарство съдържа 38 mg (1,65 mmol)
натрий на флакон 10 ml.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен разтвор
Прахът е бял до почти бял.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-07-2019
Листовка Листовка чешки 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-07-2019
Листовка Листовка датски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-07-2019
Листовка Листовка немски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-07-2019
Листовка Листовка естонски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-07-2019
Листовка Листовка гръцки 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-07-2019
Листовка Листовка английски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-07-2019
Листовка Листовка френски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-07-2019
Листовка Листовка италиански 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-07-2019
Листовка Листовка латвийски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-07-2019
Листовка Листовка литовски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-07-2019
Листовка Листовка унгарски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-07-2019
Листовка Листовка малтийски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-07-2019
Листовка Листовка нидерландски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-07-2019
Листовка Листовка полски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-07-2019
Листовка Листовка португалски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-07-2019
Листовка Листовка румънски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-07-2019
Листовка Листовка словашки 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-07-2019
Листовка Листовка словенски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-07-2019
Листовка Листовка фински 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-07-2019
Листовка Листовка шведски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-07-2019
Листовка Листовка норвежки 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-07-2019
Листовка Листовка исландски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-07-2019
Листовка Листовка хърватски 02-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-07-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите