Atriance

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

неларабин

Предлага се от:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

АТС код:

L01BB07

INN (Международно Name):

nelarabine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Прекурсорна Т-клетъчна лимфобластна левкемия-лимфом

Терапевтични показания:

Nelarabine е показан за лечение на пациентите с т-клетъчен остър лимфобластным левкемия (Т-ол) и т-клетъчна лимфоцитна лимфом (Т-ЛБЛ), чието заболяване не се отговаря, или се е появил рецидив след лечение с най-малко два режима на химиотерапия. Due to the small patient populations in these disease settings, the information to support these indications is based on limited data.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-08-22

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ATRIANCE 5 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
неларабин (nelarabine)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Atriance и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Atriance 5 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от разтвора съдържа 5 mg
неларабин (nelarabine).
Всеки флакон съдържа 250 mg неларабин.
Помощно вещество с известно действие_
_
_ _
Всеки ml от разтвора съдържа 1,770 mg (77
микромола) натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Неларабин е показан за лечение на
пациенти с Т-клетъчна остра
лимфобластна левкемия (T-cell
acute lymphoblastic leukaemia, T-ALL) и T-клетъчен
лимфобластен лимфом (T-cell lymphoblastic
lymphoma, T-LBL), при които няма отговор или
се наблюдава рецидив на заболяването
след
лечение с най-малко две
химиотерапевтични схеми.
Поради малкия брой пациенти с това
заболяване информацията, к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-01-2023
Листовка Листовка чешки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-01-2023
Листовка Листовка датски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-01-2023
Листовка Листовка немски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-01-2023
Листовка Листовка естонски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-01-2023
Листовка Листовка гръцки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-01-2023
Листовка Листовка английски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-01-2020
Листовка Листовка френски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-01-2023
Листовка Листовка италиански 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-01-2020
Листовка Листовка латвийски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-01-2020
Листовка Листовка литовски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-01-2023
Листовка Листовка унгарски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-01-2023
Листовка Листовка малтийски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-01-2020
Листовка Листовка нидерландски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-01-2020
Листовка Листовка полски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-01-2023
Листовка Листовка португалски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-01-2020
Листовка Листовка румънски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-01-2023
Листовка Листовка словашки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-01-2023
Листовка Листовка словенски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-01-2020
Листовка Листовка фински 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-01-2023
Листовка Листовка шведски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-01-2023
Листовка Листовка норвежки 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-01-2023
Листовка Листовка исландски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-01-2023
Листовка Листовка хърватски 16-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-01-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите