Abilify Maintena

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Abilify Maintena
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Abilify Maintena
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Психолептиков,
 • Терапевтична област:
 • шизофрения
 • Терапевтични показания:
 • Поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, стабилизирано с перорален арипипразол.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 15

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002755
 • Дата Оторизация:
 • 13-11-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002755
 • Последна актуализация:
 • 25-07-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/81643/2015

EMEA/H/C/002755

Резюме на EPAR за обществено ползване

Abilify Maintena

aripiprazole

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Abilify Maintena. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Abilify Maintena.

За практическа информация относно употребата на Abilify Maintena пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Abilify Maintena и за какво се използва?

Abilify Maintena е лекарство, което съдържа активното вещество арипипразол (aripiprazole).

Използва се за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни, чието заболяване вече е

стабилизирано с лечение с перорален арипипразол.

Шизофренията е психично заболяване с редица симптоми, сред които дезорганизирани мисли и

реч, халюцинации (чуване или виждане на неща, които не съществуват), подозрителност и

делюзии (неверни представи).

Как се използва Abilify Maintena?

Abilify Maintena се предлага под формата на прах (300 и 400 mg) и разтворител за приготвяне на

инжекционна суспензия с удължено освобождаване. „Удължено освобождаване” означава, че

активното вещество се освобождава бавно в продължение на няколко седмици след

инжектирането. Лекарството се прилага от лекар или медицинска сестра веднъж месечно чрез

бавна инжекция в седалищния или делтовидния (раменния) мускул. Не трябва да се инжектира

във вена или под кожата.

Препоръчителната доза е 400 mg веднъж месечно. При поява на нежелани реакции дозата може

да се намали до 300 mg. Може да се наложи намаляване на дозата при пациенти, приемащи

някои други лекарства, които забавят разграждането на арипипразол в организма. Трябва да се

Abilify Maintena

EMA/81643/2015

Страница 2/3

избягва лечение над 2 седмици с лекарства, които ускоряват разграждането на арипипразол.

След първата инжекция ежедневното лечение трябва да продължи 2 седмици с 10 до 20 mg

перорален арипипразол.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как действа Abilify Maintena ?

Активното вещество в Abilify Maintena, арипипразол, е антипсихотично лекарство. Точният

механизъм на действие не е известен, но в мозъка той се свързва с няколко рецептора на

повърхността на нервните клетки. Това прекъсва сигналите, предавани между мозъчните клетки,

посредством невротрансмитери – химични вещества, които позволяват на нервните клетки да

комуникират една с друга. Смята се, че арипипразол действа основно като „частичен агонист“ на

рецепторите за невротрансмитерите допамин и 5-хидрокситриптамин (известен също като

серотонин). Това означава, че aрипипразол действа като допамин и 5-хидрокситриптамин, като

активира тези рецептори, но по-слабо от невротрансмитерите. Тъй като допамин и 5-

хидрокситриптамин имат връзка с шизофренията, арипипразол помага за нормализиране на

активността на мозъка, намалявайки психотичните симптоми и предотвратявайки тяхната

повторна поява.

Какви ползи от Abilify Maintena са установени в проучванията?

Доказано е, че Abilify Maintena е също толкова ефективен, колкото пероралния арипипразол за

предотвратяване на повторна поява на симптомите на шизофрения. В едно основно проучване,

обхващащо възрастни, чието заболяване е стабилизирано с лечение с перорален арипипразол, 22

от 265 (8,3%) пациенти, лекувани с Abilify Maintena, имат симптоми, които се появяват повторно в

рамките на 26 седмици в сравнение с 21 от 266 (7,9%) пациенти, лекувани с перорален

арипипразол.

Какви са рисковете, свързани с Abilify Maintena?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Abilify Maintena (които е възможно да засегнат 5

или повече души на 100) са увеличено тегло, акатизия (желание за постоянно движение),

безсъние (проблеми със съня) и болка в мястото на инжектиране. За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции, съобщени при Abilify Maintena, вижте листовката.

Защо Abilify Maintena е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Abilify Maintena са по-големи от рисковете, и препоръча Abilify Maintena да бъде

разрешен за употреба в ЕС. СНМР отбеляза, че Abilify Maintena е също толкова ефективен,

колкото пероралния арипипразол, и има сходен профил на безопасност, с изключение на болката

в мястото на инжектиране, за която се смята, че може да се овладее. Комитетът счита, че

месечното приложение може да помогне на пациентите да се придържат към лечението си.

Abilify Maintena

EMA/81643/2015

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Abilify Maintena?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Abilify Maintena се използва

възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в

кратката характеристика на продукта и в листовката за Abilify Maintena, включително подходящи

предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Abilify Maintena:

На 15 ноември 2013 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Abilify Maintena,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Abilify Maintena може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Abilify Maintena прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: 02-2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

71

Б. ЛИСТОВКА

72

Листовка: информация за потребителя

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено

освобождаване

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено

освобождаване

арипипразол (aripiprazole)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,неописани в тази листовка.

Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Abilify Maintena и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде предписан Abilify Maintena

Как се прилага Abilify Maintena

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Abilify Maintena

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Abilify Maintena и за какво се използва

Abilify Maintena съдържа активното вещество арипипразол и принадлежи към група лекарства,

наречени антипсихотици. Използва се за лечение на шизофрения – заболяване със симптоми

като чуване, виждане или усещане на неща, които не съществуват, подозрителност, грешни

убеждения, несвързана реч и поведение, и емоционално безразличие. Хора в това състояние

могат също така да изпитват депресия, вина, тревожност или напрежение.

Abilify Maintena е предназначен за възрастни пациенти с шизофрения, които са подходящо

стабилизирани по време на лечение с перорален арипипразол.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде предписан Abilify Maintena

Не използвайте Abilify Maintena:

ако сте алергични към арипипразол или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра преди да Ви бъде приложен Abilify Maintena.

Суицидни мисли и поведение са били докладвани по време на лечение с арипипразол.

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако имате мисли или намерения за самонараняване.

Преди лечение с Abilify Maintena, уведомете Вашия лекар, ако страдате от:

остро състояние на възбуда или тежко психотично състояние

сърдечни проблеми или имате анамнеза за инсулт, особено ако знаете, че имате други

рискови фактори за инсулт

73

висока кръвна захар (характеризира се със симптоми като прекалено чувство за жажда,

отделяне на големи количества урина, увеличаване на апетита и чувство на слабост) или

фамилна анамнеза за диабет

пристъпи (припадъци), тъй като Вашият лекар може да прояви желание да Ви наблюдава

по-задълбочено

несъзнателни, неправилни мускулни движения, особено на лицето

изпитвате комбинация от повишена температура, потене, учестено дишене, мускулна

скованост и сънливост (може да са признаци на невролептичен малигнен синдром)

деменция (загуба на памет и други умствени способности), особено ако сте в старческа

възраст

сърдечносъдови заболявания (заболявания на сърцето и кръвообращението), фамилна

анамнеза за сърдечносъдово заболяване, инсулт или „мини“ инсулт, отклонение от

нормалното кръвно налягане

нередовно сърцебиене или някой друг от семейството Ви има анамнеза за нередовно

сърцебиене (в това число така нареченото удължаване на QT интервала, което се вижда

на ЕКГ)

кръвни съсиреци или фамилна анамнеза за кръвни съсиреци, тъй като антипсихотиците са

свързвани с образуването на кръвни съсиреци

затруднено преглъщане

данни за прекомерно влечение към хазарт в миналото

тежки чернодробни проблеми.

Ако забележите, че наддавате на тегло, развивате необичайни движения, изпитвате сънливост,

която повлиява нормалните ежедневни дейности, имате затруднения при преглъщане или

развивате симптоми на алергия, моля говорете незабавно с Вашия лекар.

Информирайте Вашия лекар, ако Вие или семейството Ви/болногледачът Ви, забележите, че

развивате влечение или непреодолимо желание да се държите по необичаен за Вас начин и не

можете да устоите на импулса, подтика или изкушението да извършвате определени действия, с

което може да навредите на себе си или на другите. Те се наричат разстройства в контрола на

импулсите и може да включват поведение като пристрастеност към хазарт, преяждане или

прекомерно харчене, необичайно силно сексуално желание или обсебване от сексуални мисли

или чувства.

Може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата или да спре лечението.

Арипипразол може да причини сънливост, спадане на кръвното налягане при изправяне,

замайване и промени във Вашата способност за движение и балансиране, които могат да

доведат до падания. Необходимо е внимание, особено ако сте пациент в старческа възраст или

изпитвате известна немощ.

Деца и юноши

Не използвайте това лекарство при деца и юноши под 18 годишна възраст. Не е известно, дали

е безопасно и ефикасно при тези пациенти.

Други лекарства и Abilify Maintena

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Понижаващи кръвното налягане лекарства: Abilify Maintena може да засили ефекта на

лекарства за понижаване на кръвното налягане. Не забравяйте да информирате Вашия лекар,

ако приемате лекарство, за да поддържате кръвното си налягане под контрол.

Приемът на Abilify Maintena с някои лекарства може да означава, че ще е необходимо лекарят

да промени дозата на Abilify Maintena или на другите лекарства. Особено важно е да споменете

за следното на Вашия лекар:

лекарства за корекция на сърдечен ритъм (като хинидин, амиодарон, флекаинид)

74

антидепресанти или билкови средства за лечение на депресия и тревожност (като

флуоксетин, пароксетин, жълт кантарион)

противогъбични лекарства (като кетоконазол, итраконазол)

определени лекарства за лечение на ХИВ инфекции (като ефавиренц, невирапин,

протеазни инхибитори, например индинавир, ритонавир)

антиконвулсанти за лечение на епилепсия (като карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал)

някои антибиотици, използвани за лечение на туберкулоза (рифабутин, рифампицин)

лекарства, за които се знае, че удължават QT интервала.

Тези лекарства може да повишат риска от нежелани реакции или да намалят ефекта на Abilify

Maintena; ако развиете някой необичаен симптом, докато приемате някое от тези лекарства

заедно с Abilify Maintena, трябва да посетите Вашия лекар.

Лекарствени продукти, които повишават нивото на серотонин, обикновено се използват при

състояния, като депресия, генерализирано тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно

разстройство (ОКР) и социална фобия

,

както и при мигрена и болка:

триптани, трамадол и триптофан, които се използват при състояния като депресия,

генерализирано тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и

социална фобия, както и при мигрена и болка

ССРИ (SSRI) (като пароксетин и флуоксетин), използвани при депресия, ОКР, паническо

разстройство и тревожност

други антидепресанти (като венлафаксин и триптофан), които се използват при тежка

депресия

трициклични антидепресанти (като кломипрамин и амитриптилин), използвани при

депресивна болест

жълт кантарион (Hypericum perforatum), използван като билково средство за лечение на

лека депресия

болкоуспокоителни (като трамадол и петидин), използвани за облекчаване на болка

триптани (като суматриптан и золмитриптан), които се използват за лечение на мигрена

Тези лекарства може да повишат риска от нежелани реакции; ако развиете някой необичаен

симптом, докато приемате някое от тези лекарства заедно с Abilify Maintena, трябва да посетите

Вашия лекар.

Abilify Maintena с алкохол

Алкохолът трябва да се избягва.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Не трябва да Ви се прилага Abilify Maintena, ако сте бременна, освен ако не сте

обсъдили

това с Вашия лекар. Не забравяйте незабавно да съобщите на Вашия лекар, ако сте бременна,

смятате, че може да сте бременна или ако планирате да забременеете.

Следните симптоми могат да възникнат при новородени бебета от майки, които са приемали

Abilify Maintena през последния триместър (последните три месеца от тяхната бременност):

треперене, мускулна скованост и/или слабост, сънливост, възбуда, проблеми с дишането и

затруднения при хранене.

Ако Вашето бебе развие някой от тези симптоми, трябва да се свържете с Вашия лекар.

Ако използвате Abilify Maintena, Вашият лекар ще обсъди с Вас дали е подходящо да кърмите,

като отчете ползата от терапията за Вас и ползата от кърменето за Вашето бебе. Не трябва да

правите и двете. Говорете с Вашия лекар относно най-добрия начин за хранене на Вашето бебе,

ако използвате Abilify Maintena.

75

Шофиране и работа с машини

Възможна е поява на замайване и проблеми със зрението по време на лечение с това лекарство

(вижте точка 4). Това трябва да се има предвид в случаи, когато се изисква пълна бдителност,

например при шофиране на автомобил или работа с машини.

Abilify Maintena съдържа натрий

Abilify Maintena съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как се прилага Abilify Maintena

Abilify Maintena се предлага като прах, от който Вашият лекар или медицинска сестра ще

приготви суспензия.

Вашият лекар ще реши каква е подходящата доза Abilify Maintena за Вас. Препоръчителната и

началната доза е 400 mg, освен ако Вашият лекар не реши да Ви приложи по-малка начална или

следваща доза (300 mg, 200 mg или 160 mg). Лечението с арипипразол през устата продължава

14 дни след първата инжекция. След това лечението се прилага под формата на инжекции с

Abilify Maintena, освен ако Вашият лекар не Ви каже друго.

Лекарят ще Ви я прилага като единична инжекция в седалищния или делтоидния мускул

(седалището или рамото) ежемесечно. Може да почувствате слаба болка по време на

инжектирането. Лекарят Ви ще редува местата на инжектиране между дясната и лявата страна.

Инжекциите няма да се прилагат интравенозно.

Ако са Ви приложили повече от необходимата доза Abilify Maintena

Това лекарство ще Ви бъде прилагано под медицинско наблюдение; поради тази причина е

малко вероятно да Ви приложат по-голямо количество. Ако посещавате повече от един лекар,

не забравяйте да съобщите, че Ви се прилага Abilify Maintena.

Пациенти, на които е било приложено по-голямо количество арипипразол, са имали следните

симптоми:

ускорен пулс, възбуда/агресивност, проблеми с говора.

необичайни движения (особено на лицето или езика) и понижено ниво на съзнание.

Други симптоми може да включват:

остра обърканост, припадъци (епилепсия), кома, комбинация от треска, ускорено дишане,

изпотяване,

мускулна скованост и сънливост; забавено дишане, задушаване, високо или ниско кръвно

налягане, отклонения в ритъма на сърцето.

Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако изпитате някое от горепосочените.

Ако пропуснете инжекция с Abilify Maintena

Важно е да не пропускате планираната доза. Трябва да Ви се прилага инжекция всеки месец, но

не преди да са изминали 26 дни от последната инжекция. Ако пропуснете инжекция, трябва да

се свържете с Вашия лекар, за да уговорите следващата Ви инжекция веднага щом е възможно.

Ако сте спрели употребата на Abilify Maintena

Не прекратявайте лечението си само защото се чувствате по-добре. Важно е да продължите

употребата на Abilify Maintena толкова дълго, колкото Ви е казал лекарят.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или медицинска сестра.

76

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако развиете някой от следните сериозни нежелани

реакции:

комбинация от някои от тези симптоми: повишена сънливост, замайване, обърканост,

дезориентация, затруднение при говорене, затруднение при ходене, мускулна скованост

или треперене, треска, слабост, раздразнителност, агресия, тревожност, повишено кръвно

налягане или припадъци, които могат да доведат до загуба на съзнание.

необичайно движение главно на лицето или езика, защото Вашият лекар може да намали

дозата Ви

ако имате симптоми като подуване, болка и зачервяване по крака, защото това може да

означава, че имате кръвен съсирек, който може да премине през кръвоносните съдове към

белите дробове, като причинява болка в гърдите и затруднения в дишането. Ако

забележите някой от тези симптоми, незабавно се обърнете към лекар.

комбинация от треска, ускорено дишане, изпотяване, мускулна скованост и сънливост,

тъй като това може да е признак за състояние наречено невролептичен малигнен синдром

(НМС).

изпитвате по-силна от обичайната жажда, необходимост от по-често от обичайното

уриниране, чувствате се много гладни, слаби или изморени, усещате дискомфорт,

чувствате се объркани или дъхът Ви е плодов, тъй като това може да е признак за диабет.

Изброените по-долу нежелани реакции могат също така да възникнат след употреба на Abilify

Maintena.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 човека):

наддаване на тегло

захарен диабет

загуба на тегло

чувствате се нервен

чувство на тревожност

неспособен да стоите на едно място, затруднение при мирно стоене седнал

трудно заспиване (безсъние)

рязка съпротива на пасивни движения като мускулна напрегнатост и отпуснатост,

ненормално увеличен мускулен тонус, бавни движения на тялото

акатизия (неприятно усещане за вътрешно безпокойство и непреодолима нужда от

постоянно движение)

тремор или треперене

неконтролируеми потрепвания, резки или извиващи движения

промени в нивото на бдителност, сънливост

сънливост

световъртеж

главоболие

сухота в устата

мускулна скованост

неспособност за получаване или поддържане на ерекция по време на полов акт

болка в мястото на инжектиране, втвърдяване на кожата на мястото на инжектиране

слабост, загуба на сила или повишена уморяемост

при кръвни изследвания Вашият лекар може да открие по-високи количества на креатин

фосфокиназа в кръвта Ви (ензим, който е важен за мускулната функция)

77

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 човека)

ниски нива на един специфичен тип бели кръвни клетки (неутропения), нисък

хемоглобин или брой на червени кръвни клетки, ниски нива на тромбоцитите

алергични реакции (свръхчувствителност)

намалени или увеличени нива на хормона пролактин в кръвта

висока кръвна захар

повишение на мазнините в кръвта като висок холестерол, високи триглицериди, а също

ниски нива на холестерол и ниски нива на триглицериди

повишени нива на инсулин - хормон, който регулира нивата на кръвната захар

повишен или понижен апетит

мисли за самоубийство

ментални нарушения, които се характеризират с изкривен или изгубен контакт с

реалността

халюцинации

налудности

повишен сексуален интерес

паническа реакция

депресия

емоционална лабилност

състояние на безразличие с липса на емоции, чувства на емоционален и ментален

дискомфорт

нарушения на съня

скърцане със зъби или стискане на челюсти

намален сексуален интерес (либидото е понижено)

промени в настроението

мускулни проблеми

мускулни движения, които не можете да контролирате, като лицеви гримаси, мляскане с

устни и движения на езика. Те, обикновено, първо засягат лицето и устата, но могат да

засегнат и други части от тялото. Това може да са признаци за състояние, наречено

тардивна дискинезия.

паркинсонизъм – медицинско състояние с много различни симптоми, които включват

намалени или забавени движения, забавяне на мисълта, конвулсии при сгъване на

крайниците (ригидност тип „зъбчато колело“), провлачени, забързани стъпки, треперене,

намалена или липсваща промяна в изражението на лицето, мускулна скованост, лигавене

проблеми с движението

изключително неспокойствие и неспокойни крака

изопачаване на сетивата за вкус и обоняние

фиксация на очните ябълки в една позиция

замъглено зрение

очна болка

двойно виждане

нарушен сърдечен ритъм, бавен или бърз сърдечен пулс, изменение в електрическата

проводимост на сърцето, изменение в кардиограмата (ЕКГ) на сърцето

високо кръвно налягане

световъртеж при ставане от легнало или седнало положение поради спадане на кръвното

налягане

кашлица

хълцане

гастроезофагеална рефлуксна болест. Връщане (рефлукс) на излишното количество

стомашна течност обратно в хранопровода (тръба, която минава от устата към стомаха и

през която минава храната), причиняващо киселини и възможно увреждане на

хранопровода

киселини

повръщане

диария

чувство за гадене

78

болка в стомаха

стомашен дискомфорт

запек

честа чревна перисталтика

изтичане на слюнка, наличие на повече слюнка в устата от обикновено

патологична загуба на коса

акне, кожно състояние на лицето, при което носа и бузите са необичайно червени, екзема,

втвърдяване на кожата

мускулна ригидност, мускулни спазми, мускулно трептене, мускулна напрегнатост,

мускулна болка (миалгия), болка в крайника

болка в ставите (артралгия), болка в гърба, понижено ставно движение, шийно схващане,

ограничено отваряне на устата

камъни в бъбреците, захар (глюкоза) в урината

спонтанно изтичане на мляко от гърдите (галакторея)

уголемяване на гърдите при мъже, чувствителност на гърдите, вагинална сухота

повишена температура

липса на сила

нарушения на походката

дискомфорт в гърдите

реакции в мястото на инжектиране като зачервяване, подуване, дискомфорт и сърбеж

жажда

изтощение

изследванията на чернодробната функция могат да покажат анормални резултати

по време на изследванията Вашият лекар може да открие

по-високи нива на чернодробни ензими

по-високи нива на аланин аминотрансфераза

по-високи нива на гама-глутамил трансфераза

по-високи нива на билирубин в кръвта Ви

по-високи нива на аспартат аминотрансфераза

по-високи или по-ниски нива на кръвна захар

по-високи нива на гликиран хемоглобин

по-ниски нива на холестерол в кръвта Ви

по-ниски нива на триглицериди в кръвта Ви

по-висока обиколка на талията

Следните нежелани реакции са съобщени след пускането на пазара на перорален арипипразол,

но честотата на появата им е неизвестна (от наличните данни не може да бъде направена

оценка на честотата).

ниски нива на бели кръвни клетки

алергична реакция (например подуване на устата, езика, лицето и гърлото, сърбеж,

уртикария), обрив

нетипично сърцебиене, внезапна необяснима смърт, инфаркт

диабетна кетоацидоза (кетони в кръвта и урината) или кома

загуба на апетит (анорексия), затруднения при преглъщане

ниски нива на натрий в кръвта

опит за самоубийство и самоубийство

неспособност за устояване на импулса, подтика или изкушението да се извършват

определени действия, които може да навредят на Вас или на другите и може да включват:

силен импулс за прекомерен хазарт, независимо от значителните последствия за

Вас или семейството Ви

променен или повишен сексуален интерес и поведение, което е от съществено

значение за Вас или другите, например повишено сексуално желание

неконтролируемо прекомерно пазаруване

преяждане (изяждане на големи количества храна за кратък период от време) или

компулсивно преяждане (изяждане на повече храна от обикновено или повече

отколкото е необходимо, за да задоволите глада си)

79

склонност за скитане

Информирайте Вашия лекар, ако усетите някое от тези състояния; той/тя ще обсъди

начини за овладяване или намаляване на симптомите.

нервност

агресия

невролептичен малигнен синдром (синдром със симптоми като повишена температура,

мускулна скованост, учестено дишане, потене, намалено съзнание и внезапни промени на

кръвното налягане и сърдечния ритъм)

припадъци (пристъпи)

серотонинов синдром (реакция, която може да причини чувство на силно щастие,

сънливост, тромавост, безпокойство, чувство на опиянение, треска, изпотяване или

мускулна ригидност)

нарушения на говора

сърдечни проблеми, в това число torsades de pointes, спиране на сърцето, отклонения на

сърдечния ритъм, които може да се дължат на анормални нервни импулси в сърцето,

анормални отчитания по време на изследване на сърцето (ЕКГ) или удължаване на QT

интервала

загуба на съзнание

симптоми, свързани с кръвни съсиреци във вените, особено на краката (симптомите

включват отичане, болка и зачервяване на крака), които могат да стигнат по

кръвоносните съдове до белите дробове, причинявайки болка в гърдите и затруднено

дишане

спазъм на мускулатурата около гласовите връзки

инцидентно попадане на храна в дихателните пътища с риск от пневмония (белодробна

инфекция)

възпаление на панкреаса

затруднено преглъщане

чернодробна недостатъчност

жълтеница (пожълтяване на кожата и бялата част на очите)

възпаление на черния дроб

обрив

чувствителност към светлина

прекомерно потоотделяне

мускулна слабост, болезненост или болка, особено ако по същото време не се чувствате

добре, имате висока температура или тъмна урина. Те може да са причинени от

анормално разрушаване на мускулите, което може да е животозастрашаващо и води до

бъбречни проблеми (състояние, наречено рабдомиолиза)

затруднение в изхвърлянето на урина

неволно изпускане на урина (инконтиненция)

симптоми на отнемане на лекарството при новородено бебе

удължена и/или болезнена ерекция

затруднение при контрола на телесната температура или прегряване

болка в гърдите

подуване на ръцете, глезените и ходилата

по време на изследванията Вашият лекар може да открие

по-високи нива на алкалин фосфатаза

променливи резултати при измервания на глюказата в кръвта Ви

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

80

5.

Как да съхранявате Abilify Maintena

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

флакона. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се замразява.

Приготвената суспензия трябва да бъде използвана веднага, но може да се съхранява във

флакона до 4 часа при температура под 25 °C. Разтворената суспензия да не се съхранява в

спринцовката.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Abilify Maintena

Активното вещество е арипипразол.

Всеки флакон съдържа 300 mg арипипразол.

След разтваряне, всеки ml от суспензията съдържа 200 mg арипипразол.

Всеки флакон съдържа 400 mg арипипразол.

След разтваряне, всеки ml от суспензията съдържа 200 mg арипипразол.

Другите съставки са:

Прах

Кармелоза натрий, манитол, натриев дихидрогенфосфат монохидрат, натриев хидроксид

Разтворител

Вода за инжекции

Как изглежда Abilify Maintena и какво съдържа опаковката

Abilify Maintena е прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване.

Abilify Maintena се предлага като бял до почти бял прах в прозрачен, стъклен флакон. Вашият

лекар или медицинска сестра ще приготви от него суспензия с помощта на разтворителя за

Abilify Maintena, който се предлага като бистър разтвор в прозрачен, стъклен флакон. Тази

суспензия ще Ви бъде приложена като инжекция.

Единична опаковка

Всяка единична опаковка съдържа един флакон с прах, 2 ml флакон с разтворител, една 3 ml

спринцовка тип луер-лок с предварително прикрепена 38 mm 21 G хиподермална обезопасена

игла с предпазно устройство, една 3 ml спринцовка с луер-лок накрайник за еднократна

употреба, един адаптор за флакон и три обезопасени хиподермални игли: една 25 mm 23 G,

една 38 mm 22 G и една 51 mm 21 G.

Групова опаковка

Комплект от 3 единични опаковки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam

Нидерландия

81

Производител

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby

Дания

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 535 79 79

Lietuva

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

България

Lundbeck Export A/S Representative Office

Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 535 79 79

Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Malta

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

Deutschland

Otsuka Pharma GmbH

Tel: +49 69 1700860

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH

Tel: +43 1 266 91 08

España

Otsuka Pharmaceutical S.A.

Tel: +34 93 208 10 20

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel.: +48 22 626 93 00

France

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél: +33 (0) 1 47 08 00 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: +385 1 644 82 63

România

Lundbeck Export A/S

Reprezentanta din Romania

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

82

Italia

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l

Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Latvija

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

United Kingdom

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.

Tel: +44 203 747 5300

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

ИНСТРУКЦИИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено

освобождаване

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено

освобождаване

арипипразол

Стъпка 1: Подготовка преди разтваряне на праха.

Извадете и потвърдете, че изброените по-долу компоненти са налични:

Листовка за Abilify Maintena и инструкции за медицински специалисти

Флакон с прах

2 ml флакон с разтворител

Важно

: флаконът с разтворител съдържа излишък.

Една 3 ml спринцовка тип луер-лок с предварително прикрепена обезопасена игла 38 mm

21 G, хиподермална обезопасена игла с предпазно устройство за иглата

Една 3 ml спринцовка с луер-лок накрайник за еднократна употреба

Един адаптор за флакон

-

Една 25 mm 23 G обезопасена хиподермална игла с предпазно устройство за иглата

Една 38 mm 22 G хиподермална обезопасена игла с предпазно устройство за иглата

Една обезопасена хиподермална игла 51 mm 21 G с предпазно устройство за иглата.

Инструкции за спринцовката и иглата

Стъпка 2: Суспендиране на праха

Свалете капачките на флаконите с разтворител и прах и избършете горната им част със

стерилен тампон, напоен със спирт.

Като използвате спринцовката с предварително поставена игла, изтеглете предварително

определения обем разтворител от флакона с разтворителя.

300 mg флакон:

Добавете 1,5 ml разтворител, за да разтворите праха.

400 mg флакон:

Добавете 1,9 ml разтворител, за да разтворите праха.

Малко количество остатъчен разтворител ще остане във флакона след изтеглянето. Всеки

излишък трябва да се изхвърли.

Вода

Бавно инжектирайте разтворителя във флакона с праха.

Изтеглете въздуха, за да изравните налягането във флакона, като издърпате буталото леко

назад.

84

След това, извадете иглата от флакона.

С една ръка активирайте предпазното устройство на иглата.

Внимателно притиснете обвивката в плоска повърхност, докато иглата бъде стабилно

въведена в предпазната ѝ обвивка.

Визуално потвърдете, че иглата е напълно въведена в предпазната си обвивка и я

изхвърлете.

Сложете капачката

Изхвърлете

Разклатете енергично флакона в продължение на поне 30 секунди, докато суспензията

стане хомогенна

Огледайте приготвената суспензия за наличие на частици и промяна в цвета преди

приложение. Разтвореният лекарствен продукт е бяла до почти бяла течна суспензия. Не

използвайте, ако суспензията съдържа неразтворени частици или е настъпила някаква

промяна в цвета.

Ако инжекцията не се постави веднага след приготвяне, съхранявайте флакона под 25 °С

до 4 часа и енергично го разклатете за поне 60 секунди, за да се разтвори преди

инжектиране.

Не съхранявайте приготвената суспензия в спринцовката.

Стъпка 3: Подготовка преди инжектиране

Свалете капака, но не изваждайте адаптора от опаковката.

Като използвате опаковката на адаптора на флакона, прикрепете предварително

опакованата луер лок спринцовка към адаптора на флакона.

85

Използвайте луер лок спринцовката, за да извадите адаптора на флакона от опаковката и

я изхвърлете. Никога не докосвайте заострения връх на адаптора.

Определете препоръчителния обем за инжектиране.

Abilify Maintena 300 mg флакон

Доза

Обем за инжектиране

---

300 mg

1,5 ml

200 mg

1,0 ml

160 mg

0,8 ml

Abilify Maintena 400 mg флакон

Доза

Обем за инжектиране

400 mg

2,0 ml

300 mg

1,5 ml

200 mg

1,0 ml

160 mg

0,8 ml

Избършете горната част на флакона с приготвената суспензия със стерилен тампон,

напоен със спирт.

Поставете и задръжте флакона с разтворената суспензия върху твърда повърхност.

Прикрепете комплекта адаптор-спринцовка към флакона, като държите адаптора от

външната страна и притискате силно заострения връх на адаптора през гумената

запушалка, докато адапторът щракне на място.

Бавно изтеглете препоръчителното количество от флакона в луер лок спринцовката, за да

го инжектирате.

Малко количество излишък от продукта ще остане във флакона.

86

Стъпка 4: Процедура за инжектиране

Извадете луер лок спринцовката, която съдържа препоръчителното количество

приготвена суспензия от Abilify Maintena, от флакона.

Изберете една от следните хиподермални обезопасени игли според мястото на

инжектиране и теглото на пациента и прикрепете иглата към луер лок спринцовката,

която съдържа суспензията за инжектиране. Чрез натиск и завъртане по часовниковата

стрелка се уверете, че иглата е стабилна, след това издърпайте капачката от иглата.

Тип пациент

Място на инжектиране

Размер на иглата

С нормално тегло

Делтоиден мускул

25 mm 23 G

Седалищен мускул

38 mm 22 G

Със затлъстяване

Делтоиден мускул

38 mm 22 G

Седалищен мускул

51 mm 21 G

Инжектирайте бавно препоръчаното количество като единична интрамускулна инжекция

в седалищния или делтоидния мускул. Не масажирайте мястото на инжектиране.

Действайте внимателно, за да избегнете неволно инжектиране в кръвоносен съд. Не

инжектирайте в участък от кожата с признаци на възпаление, увреждане, подутини и/или

синини.

Само за дълбока интрамускулна инжекция в седалищния или делтоидния мускул.

делтоиден мускул

седалищен мускул

Не забравяйте да редувате местата на инжектиране между двата седалищни или

делтоидни мускула.

Проверете дали има признаци и симптоми на неволно интравенозно приложение.

87

Стъпка 5: Процедури след инжектиране

Поставете предпазното устройство на иглата, както е описано в стъпка 2 д). Изхвърлете

флаконите, адаптора, иглите и спринцовките по подходящ начин след инжектирането.

Прахът и флаконите с разтворител са само за еднократна употреба.

Сложете капачката

Изхвърлете

88

Листовка: информация за потребителя

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено

освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено

освобождаване в предварително напълнена спринцовка

арипипразол (aripiprazole)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,неописани в тази листовка.

Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Abilify Maintena и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде предписан Abilify Maintena

Как се прилага Abilify Maintena

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Abilify Maintena

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Abilify Maintena и за какво се използва

Abilify Maintena съдържа активното вещество арипипразол и принадлежи към група лекарства,

наречени антипсихотици. Използва се за лечение на шизофрения – заболяване със симптоми

като чуване, виждане или усещане на неща, които не съществуват, подозрителност, грешни

убеждения, несвързана реч и поведение, и емоционално безразличие. Хора в това състояние

могат също така да изпитват депресия, вина, тревожност или напрежение.

Abilify Maintena е предназначен за възрастни пациенти с шизофрения, които са подходящо

стабилизирани по време на лечение с перорален арипипразол.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде предписан Abilify Maintena

Не използвайте Abilify Maintena:

ако сте алергични към арипипразол или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра преди да Ви бъде приложен Abilify Maintena.

Суицидни мисли и поведение са били докладвани по време на лечение с арипипразол.

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако имате мисли или намерения за самонараняване.

Преди лечение с Abilify Maintena, уведомете Вашия лекар, ако страдате от:

остро състояние на възбуда или тежко психотично състояние

сърдечни проблеми или имате анамнеза за инсулт, особено ако знаете, че имате други

рискови фактори за инсулт

89

висока кръвна захар (характеризира се със симптоми като прекалено чувство за жажда,

отделяне на големи количества урина, увеличаване на апетита и чувство на слабост) или

фамилна анамнеза за диабет

пристъпи (припадъци), тъй като Вашият лекар може да прояви желание да Ви наблюдава

по-задълбочено

несъзнателни, неправилни мускулни движения, особено на лицето

изпитвате комбинация от повишена температура, потене, учестено дишене, мускулна

скованост и сънливост (може да са признаци на невролептичен малигнен синдром)

деменция (загуба на памет и други умствени способности), особено ако сте в старческа

възраст

сърдечносъдови заболявания (заболявания на сърцето и кръвообращението), фамилна

анамнеза за сърдечносъдово заболяване, инсулт или „мини“ инсулт, отклонение от

нормалното кръвно налягане

нередовно сърцебиене или някой друг от семейството Ви има анамнеза за нередовно

сърцебиене (в това число така нареченото удължаване на QT интервала, което се вижда

на ЕКГ)

кръвни съсиреци или фамилна анамнеза за кръвни съсиреци, тъй като антипсихотиците са

свързвани с образуването на кръвни съсиреци

затруднено преглъщане

данни за прекомерно влечение към хазарт в миналото

тежки чернодробни проблеми.

Ако забележите, че наддавате на тегло, развивате необичайни движения, изпитвате сънливост,

която повлиява нормалните ежедневни дейности, имате затруднения при преглъщане или

развивате симптоми на алергия, моля говорете незабавно с Вашия лекар.

Информирайте Вашия лекар, ако Вие или семейството Ви/болногледачът Ви, забележите, че

развивате влечение или непреодолимо желание да се държите по необичаен за Вас начин и не

можете да устоите на импулса, подтика или изкушението да извършвате определени действия, с

което може да навредите на себе си или на другите. Те се наричат разстройства в контрола на

импулсите и може да включват поведение като пристрастеност към хазарт, преяждане или

прекомерно харчене, необичайно силно сексуално желание или обсебване от сексуални мисли

или чувства.

Може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата или да спре лечението.

Арипипразол може да причини сънливост, спадане на кръвното налягане при изправяне,

замайване и промени във Вашата способност за движение и балансиране, които могат да

доведат до падания. Необходимо е внимание, особено ако сте пациент в старческа възраст или

изпитвате известна немощ.

Деца и юноши

Не използвайте това лекарство при деца и юноши под 18 годишна възраст. Не е известно, дали

е безопасно и ефикасно при тези пациенти.

Други лекарства и Abilify Maintena

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Понижаващи кръвното налягане лекарства: Abilify Maintena може да засили ефекта на

лекарства за понижаване на кръвното налягане. Не забравяйте да информирате Вашия лекар,

ако приемате лекарство, за да поддържате кръвното си налягане под контрол.

Приемът на Abilify Maintena с някои лекарства може да означава, че ще е необходимо лекарят

да промени дозата на Abilify Maintena или на другите лекарства. Особено важно е да споменете

за следното на Вашия лекар:

лекарства за корекция на сърдечен ритъм (като хинидин, амиодарон, флекаинид)

90

антидепресанти или билкови средства за лечение на депресия и тревожност (като

флуоксетин, пароксетин, жълт кантарион)

противогъбични лекарства (като кетоконазол, итраконазол)

определени лекарства за лечение на ХИВ инфекции (като ефавиренц, невирапин,

протеазни инхибитори, например индинавир, ритонавир)

антиконвулсанти за лечение на епилепсия (като карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал)

някои антибиотици, използвани за лечение на туберкулоза (рифабутин, рифампицин)

лекарства, за които се знае, че удължават QT интервала.

Тези лекарства може да повишат риска от нежелани реакции или да намалят ефекта на Abilify

Maintena; ако развиете някой необичаен симптом, докато приемате някое от тези лекарства

заедно с Abilify Maintena, трябва да посетите Вашия лекар.

Лекарствени продукти, които повишават нивото на серотонин, обикновено се използват при

състояния, като депресия, генерализирано тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно

разстройство (ОКР) и социална фобия

,

както и при мигрена и болка:

триптани, трамадол и триптофан, които се използват при състояния като депресия,

генерализирано тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и

социална фобия, както и при мигрена и болка

ССРИ (SSRI) (като пароксетин и флуоксетин), използвани при депресия, ОКР, паническо

разстройство и тревожност

други антидепресанти (като венлафаксин и триптофан), които се използват при тежка

депресия

трициклични антидепресанти (като кломипрамин и амитриптилин), използвани при

депресивна болест

жълт кантарион (Hypericum perforatum), използван като билково средство за лечение на

лека депресия

болкоуспокоителни (като трамадол и петидин), използвани за облекчаване на болка

триптани (като суматриптан и золмитриптан), които се използват за лечение на мигрена

Тези лекарства може да повишат риска от нежелани реакции; ако развиете някой необичаен

симптом, докато приемате някое от тези лекарства заедно с Abilify Maintena, трябва да посетите

Вашия лекар.

Abilify Maintena с алкохол

Алкохолът трябва да се избягва.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Не трябва да Ви се прилага Abilify Maintena, ако сте бременна, освен ако не сте

обсъдили

това с Вашия лекар. Не забравяйте незабавно да съобщите на Вашия лекар, ако сте бременна,

смятате, че може да сте бременна или ако планирате да забременеете.

Следните симптоми могат да възникнат при новородени бебета от майки, които са приемали

Abilify Maintena през последния триместър (последните три месеца от тяхната бременност):

треперене, мускулна скованост и/или слабост, сънливост, възбуда, проблеми с дишането и

затруднения при хранене.

Ако Вашето бебе развие някой от тези симптоми, трябва да се свържете с Вашия лекар.

Ако използвате Abilify Maintena, Вашият лекар ще обсъди с Вас дали е подходящо да кърмите,

като отчете ползата от терапията за Вас и ползата от кърменето за Вашето бебе. Не трябва да

правите и двете. Говорете с Вашия лекар относно най-добрия начин за хранене на Вашето бебе,

ако използвате Abilify Maintena.

91

Шофиране и работа с машини

Възможна е поява на замайване и проблеми със зрението по време на лечение с това лекарство

(вижте точка 4). Това трябва да се има предвид в случаи, когато се изисква пълна бдителност,

например при шофиране на автомобил или работа с машини.

Abilify Maintena съдържа натрий

Abilify Maintena съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически не

съдържа натрий.

3.

Как се прилага Abilify Maintena

Abilify Maintena се доставя във вид на предварително напълнена спринцовка.

Вашият лекар ще реши каква е подходящата доза Abilify Maintena за Вас. Препоръчителната и

началната доза е 400 mg, освен ако Вашият лекар не реши да Ви приложи по-малка начална или

следваща доза (300 mg, 200 mg или 160 mg). Лечението с арипипразол през устата продължава

14 дни след първата инжекция. След това лечението се прилага под формата на инжекции с

Abilify Maintena, освен ако Вашият лекар не Ви каже друго.

Лекарят ще Ви я прилага като единична инжекция в седалищния или делтоидния мускул

(седалището или рамото) ежемесечно. Може да почувствате слаба болка по време на

инжектирането. Лекарят Ви ще редува местата на инжектиране между дясната и лявата страна.

Инжекциите няма да се прилагат интравенозно.

Ако са Ви приложили повече от необходимата доза Abilify Maintena

Това лекарство ще Ви бъде прилагано под медицинско наблюдение; поради тази причина е

малко вероятно да Ви приложат по-голямо количество. Ако посещавате повече от един лекар,

не забравяйте да съобщите, че Ви се прилага Abilify Maintena.

Пациенти, на които е било приложено по-голямо количество арипипразол, са имали следните

симптоми:

ускорен пулс, възбуда/агресивност, проблеми с говора.

необичайни движения (особено на лицето или езика) и понижено ниво на съзнание.

Други симптоми може да включват:

остра обърканост, припадъци (епилепсия), кома, комбинация от треска, ускорено дишане,

изпотяване,

мускулна скованост и сънливост; забавено дишане, задушаване, високо или ниско кръвно

налягане, отклонения в ритъма на сърцето.

Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако изпитате някое от горепосочените.

Ако пропуснете инжекция с Abilify Maintena

Важно е да не пропускате планираната доза. Трябва да Ви се прилага инжекция всеки месец, но

не преди да са изминали 26 дни от последната инжекция. Ако пропуснете инжекция, трябва да

се свържете с Вашия лекар, за да уговорите следващата Ви инжекция веднага щом е възможно.

Ако сте спрели употребата на Abilify Maintena

Не прекратявайте лечението си само защото се чувствате по-добре. Важно е да продължите

употребата на Abilify Maintena толкова дълго, колкото Ви е казал лекарят.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или медицинска сестра.

92

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако развиете някой от следните сериозни нежелани

реакции:

комбинация от някои от тези симптоми: повишена сънливост, замайване, обърканост,

дезориентация, затруднение при говорене, затруднение при ходене, мускулна скованост

или треперене, треска, слабост, раздразнителност, агресия, тревожност, повишено кръвно

налягане или припадъци, които могат да доведат до загуба на съзнание.

необичайно движение главно на лицето или езика, защото Вашият лекар може да намали

дозата Ви

ако имате симптоми като подуване, болка и зачервяване по крака, защото това може да

означава, че имате кръвен съсирек, който може да премине през кръвоносните съдове към

белите дробове, като причинява болка в гърдите и затруднения в дишането. Ако

забележите някой от тези симптоми, незабавно се обърнете към лекар.

комбинация от треска, ускорено дишане, изпотяване, мускулна скованост и сънливост,

тъй като това може да е признак за състояние наречено невролептичен малигнен синдром

(НМС).

изпитвате по-силна от обичайната жажда, необходимост от по-често от обичайното

уриниране, чувствате се много гладни, слаби или изморени, усещате дискомфорт,

чувствате се объркани или дъхът Ви е плодов, тъй като това може да е признак за диабет.

Изброените по-долу нежелани реакции могат също така да възникнат след употреба на Abilify

Maintena.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 човека):

наддаване на тегло

захарен диабет

загуба на тегло

чувствате се нервен

чувство на тревожност

неспособен да стоите на едно място, затруднение при мирно стоене седнал

трудно заспиване (безсъние)

рязка съпротива на пасивни движения като мускулна напрегнатост и отпуснатост,

ненормално увеличен мускулен тонус, бавни движения на тялото

акатизия (неприятно усещане за вътрешно безпокойство и непреодолима нужда от

постоянно движение)

тремор или треперене

неконтролируеми потрепвания, резки или извиващи движения

промени в нивото на бдителност, сънливост

сънливост

световъртеж

главоболие

сухота в устата

мускулна скованост

неспособност за получаване или поддържане на ерекция по време на полов акт

болка в мястото на инжектиране, втвърдяване на кожата на мястото на инжектиране

слабост, загуба на сила или повишена уморяемост

при кръвни изследвания Вашият лекар може да открие по-високи количества на креатин

фосфокиназа в кръвта Ви (ензим, който е важен за мускулната функция)

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 човека)

93

ниски нива на един специфичен тип бели кръвни клетки (неутропения), нисък

хемоглобин или брой на червени кръвни клетки, ниски нива на тромбоцитите

алергични реакции (свръхчувствителност)

намалени или увеличени нива на хормона пролактин в кръвта

висока кръвна захар

повишение на мазнините в кръвта като висок холестерол, високи триглицериди, а също

ниски нива на холестерол и ниски нива на триглицериди

повишени нива на инсулин - хормон, който регулира нивата на кръвната захар

повишен или понижен апетит

мисли за самоубийство

ментални нарушения, които се характеризират с изкривен или изгубен контакт с

реалността

халюцинации

налудности

повишен сексуален интерес

паническа реакция

депресия

емоционална лабилност

състояние на безразличие с липса на емоции, чувства на емоционален и ментален

дискомфорт

нарушения на съня

скърцане със зъби или стискане на челюсти

намален сексуален интерес (либидото е понижено)

промени в настроението

мускулни проблеми

мускулни движения, които не можете да контролирате, като лицеви гримаси, мляскане с

устни и движения на езика. Те, обикновено, първо засягат лицето и устата, но могат да

засегнат и други части от тялото. Това може да са признаци за състояние, наречено

тардивна дискинезия.

паркинсонизъм – медицинско състояние с много различни симптоми, които включват

намалени или забавени движения, забавяне на мисълта, конвулсии при сгъване на

крайниците (ригидност тип „зъбчато колело“), провлачени, забързани стъпки, треперене,

намалена или липсваща промяна в изражението на лицето, мускулна скованост, лигавене

проблеми с движението

изключително неспокойствие и неспокойни крака

изопачаване на сетивата за вкус и обоняние

фиксация на очните ябълки в една позиция

замъглено зрение

очна болка

двойно виждане

нарушен сърдечен ритъм, бавен или бърз сърдечен пулс, изменение в електрическата

проводимост на сърцето, изменение в кардиограмата (ЕКГ) на сърцето

високо кръвно налягане

световъртеж при ставане от легнало или седнало положение поради спадане на кръвното

налягане

кашлица

хълцане

гастроезофагеална рефлуксна болест. Връщане (рефлукс) на излишното количество

стомашна течност обратно в хранопровода (тръба, която минава от устата към стомаха и

през която минава храната), причиняващо киселини и възможно увреждане на

хранопровода

киселини

повръщане

диария

чувство за гадене

болка в стомаха

94

стомашен дискомфорт

запек

честа чревна перисталтика

изтичане на слюнка, наличие на повече слюнка в устата от обикновено

патологична загуба на коса

акне, кожно състояние на лицето, при което носа и бузите са необичайно червени, екзема,

втвърдяване на кожата

мускулна ригидност, мускулни спазми, мускулно трептене, мускулна напрегнатост,

мускулна болка (миалгия), болка в крайника

болка в ставите (артралгия), болка в гърба, понижено ставно движение, шийно схващане,

ограничено отваряне на устата

камъни в бъбреците, захар (глюкоза) в урината

спонтанно изтичане на мляко от гърдите (галакторея)

уголемяване на гърдите при мъже, чувствителност на гърдите, вагинална сухота

повишена температура

липса на сила

нарушения на походката

дискомфорт в гърдите

реакции в мястото на инжектиране като зачервяване, подуване, дискомфорт и сърбеж

жажда

изтощение

изследванията на чернодробната функция могат да покажат анормални резултати

по време на изследванията Вашият лекар може да открие

по-високи нива на чернодробни ензими

по-високи нива на аланин аминотрансфераза

по-високи нива на гама-глутамил трансфераза

по-високи нива на билирубин в кръвта Ви

по-високи нива на аспартат аминотрансфераза

по-високи или по-ниски нива на кръвна захар

по-високи нива на гликиран хемоглобин

по-ниски нива на холестерол в кръвта Ви

по-ниски нива на триглицериди в кръвта Ви

по-висока обиколка на талията

Следните нежелани реакции са съобщени след пускането на пазара на перорален арипипразол,

но честотата на появата им е неизвестна (от наличните данни не може да бъде направена

оценка на честотата).

ниски нива на бели кръвни клетки

алергична реакция (например подуване на устата, езика, лицето и гърлото, сърбеж,

уртикария), обрив

нетипично сърцебиене, внезапна необяснима смърт, инфаркт

диабетна кетоацидоза (кетони в кръвта и урината) или кома

загуба на апетит (анорексия), затруднения при преглъщане

ниски нива на натрий в кръвта

опит за самоубийство и самоубийство

неспособност за устояване на импулса, подтика или изкушението да се извършват

определени действия, които може да навредят на Вас или на другите и може да включват:

силен импулс за прекомерен хазарт, независимо от значителните последствия за

Вас или семейството Ви

променен или повишен сексуален интерес и поведение, което е от съществено

значение за Вас или другите, например повишено сексуално желание

неконтролируемо прекомерно пазаруване

преяждане (изяждане на големи количества храна за кратък период от време) или

компулсивно преяждане (изяждане на повече храна от обикновено или повече

отколкото е необходимо, за да задоволите глада си)

склонност за скитане

95

Информирайте Вашия лекар, ако усетите някое от тези състояния; той/тя ще обсъди

начини за овладяване или намаляване на симптомите.

нервност

агресия

невролептичен малигнен синдром (синдром със симптоми като повишена температура,

мускулна скованост, учестено дишане, потене, намалено съзнание и внезапни промени на

кръвното налягане и сърдечния ритъм)

припадъци (пристъпи)

серотонинов синдром (реакция, която може да причини чувство на силно щастие,

сънливост, тромавост, безпокойство, чувство на опиянение, треска, изпотяване или

мускулна ригидност)

нарушения на говора

сърдечни проблеми, в това число torsades de pointes, спиране на сърцето, отклонения на

сърдечния ритъм, които може да се дължат на анормални нервни импулси в сърцето,

анормални отчитания по време на изследване на сърцето (ЕКГ) или удължаване на QT

интервала

загуба на съзнание

симптоми, свързани с кръвни съсиреци във вените, особено на краката (симптомите

включват отичане, болка и зачервяване на крака), които могат да стигнат по

кръвоносните съдове до белите дробове, причинявайки болка в гърдите и затруднено

дишане

спазъм на мускулатурата около гласовите връзки

инцидентно попадане на храна в дихателните пътища с риск от пневмония (белодробна

инфекция)

възпаление на панкреаса

затруднено преглъщане

чернодробна недостатъчност

жълтеница (пожълтяване на кожата и бялата част на очите)

възпаление на черния дроб

обрив

чувствителност към светлина

прекомерно потоотделяне

мускулна слабост, болезненост или болка, особено ако по същото време не се чувствате

добре, имате висока температура или тъмна урина. Те може да са причинени от

анормално разрушаване на мускулите, което може да е животозастрашаващо и води до

бъбречни проблеми (състояние, наречено рабдомиолиза)

затруднение в изхвърлянето на урина

неволно изпускане на урина (инконтиненция)

симптоми на отнемане на лекарството при новородено бебе

удължена и/или болезнена ерекция

затруднение при контрола на телесната температура или прегряване

болка в гърдите

подуване на ръцете, глезените и ходилата

по време на изследванията Вашият лекар може да открие

по-високи нива на алкалин фосфатаза

променливи резултати при измервания на глюказата в кръвта Ви

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

96

5.

Как да съхранявате Abilify Maintena

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

предварително напълнената спринцовка. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената спринцовка във вторичната опаковка, за да се

предпази от светлина.

Ако инжекцията не бъде поставена веднага след приготвяне, спринцовката може да се

съхранява при температура под 25

С до 2 часа.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Abilify Maintena

Активното вещество е арипипразол.

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 300 mg арипипразол.

След разтваряне, всеки ml от суспензията съдържа 200 mg арипипразол.

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 400 mg арипипразол.

След разтваряне, всеки ml от суспензията съдържа 200 mg арипипразол.

Другите съставки са:

Прах

Кармелоза натрий, манитол, натриев дихидрогенфосфат монохидрат, натриев хидроксид

Разтворител

Вода за инжекции

Как изглежда Abilify Maintena и какво съдържа опаковката

Abilify Maintena се предлага в предварително напълнена спринцовка, съдържаща бял до

белезникав прах в предната камера и бистър разтворител в задната камера. Вашият лекар ще

приготви суспензия, която ще бъде приложена като инжекция.

Единична опаковка

Всяка единична опаковка съдържа една предварително напълнена спринцовка, и три

обезопасени хиподермални игли: една 25 mm 23 G, една 38 mm 22 G и една 51 mm 21 G.

Групова опаковка

Комплект от 3 единични опаковки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam

Нидерландия

Производител

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby

Дания

Elaiapharm

97

2881 Route des Crêtes Z.I Les Bouillides Sophia Antipolis

06550 Valbonne

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lundbeck S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 535 79 79

Lietuva

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

България

Lundbeck Export A/S Representative Office

Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 535 79 79

Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungaria Kft.

Tel: +36 1 4369980

Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Malta

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

Deutschland

Otsuka Pharma GmbH

Tel: +49 69 1700860

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH

Tel: +43 1 266 91 08

España

Otsuka Pharmaceutical S.A.

Tel: +34 93 208 10 20

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel.: +48 22 626 93 00

France

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél: +33 (0) 1 47 08 00 00

Portugal

Lundbeck Portugal Lda

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel.: +385 1 644 82 63

România

Lundbeck Export A/S

Reprezentanta din Romania

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o.

Tel.: +386 2 229 4500

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Lundbeck Slovensko s.r.o.

Tel: +421 2 5341 42 18

Italia

Suomi/Finland

98

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l

Tel: +39 02 00 63 27 10

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: +357 22490305

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46 8 54528660

Latvija

H. Lundbeck A/S

Tel: +45 36301311

United Kingdom

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.

Tel: +44 203 747 5300

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

ИНСТРУКЦИИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено

освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено

освобождаване в предварително напълнена спринцовка

арипипразол

Стъпка 1: Подготовка преди разтваряне на праха.

Извадете и потвърдете, че изброените по-долу компоненти са налични:

Листовка за Abilify Maintena и инструкции за медицински специалисти

Една предварително напълнена спринцовка с Abilify Maintena

-

Една 25 mm 23 G хиподермална обезопасена игла с предпазно устройство за иглата

Една 38 mm 22 G хиподермална обезопасена игла с предпазно устройство за иглата

Една 51 mm 21 G хиподермална обезопасена игла с предпазно устройство за иглата.

Инструкции за спринцовката и иглата

Стъпка 2: Суспендиране на праха

Натиснете леко буталото, за да задействате резбата; след това въртете буталото докато то

не спре да се върти, за да освободите разтворителя. След като буталото спре напълно,

средният ограничител ще е на индикаторната линия.

Индикаторн

а линия

Бутало

Вертикално разклатете спринцовката енергично за 20 секунди, докато разтворената

суспензия стане хомогенна. Суспензията трябва да се инжектира веднага след

приготвяне.

хомогенна

млечнобяла

20 секунди

100

Преди приложение, визуално огледайте спринцовката за неразтворени частици и промяна

на цвета. Разтвореният лекарствен продукт трябва да е хомогенна прозрачна суспензия с

млечнобял цвят.

Ако инжекцията не се постави веднага след приготвяне, спринцовката може да се

съхранява при температура под 25

С до 2 часа. Разклатете спринцовката енергично поне

20 секунди за повторно разтваряне преди инжектиране, ако спринцовката е била оставена

да престои повече от 15 минути.

Стъпка 3: Процедура за инжектиране

Завъртете и издърпайте горната капачка и капачката на накрайника.

Завъртете и

издърпайте

Горна

капачка

Капачка на

накрайника

Завъртете и издърпайте

Изберете една от следните хиподермални обезопасени игли според мястото на

инжектиране и теглото на пациентаа.

Тип пациент

Място на инжектиране

Размер на иглата

С нормално тегло

Делтоиден мускул

25 mm 23 G

Седалищен мускул

38 mm 22 G

Със затлъстяване

Делтоиден мускул

38 mm 22 G

Седалищен мускул

51 mm 21 G

Придържайки капачката на иглата, уверете се, че иглата е здраво прикрепена към

предпазното устройство чрез натискане. Завъртете по часовниковата стрелка, докато не

влезе стабилно.

Капачка на иглата

101

След това

издърпайте

капачката на иглата право нагоре.

Капачка на иглата

Издърпайте

Дръжте спринцовката

отвесно и бавно придвижете напред буталото, за да изтласкате

въздуха

. Ако не е възможно да придвижите напред буталото, за да изтласкате въздуха,

проверете дали буталото е завъртяно до пълното му спиране. След изтласкване на

въздуха от спринцовката не е възможно повторно разтваряне.

*Ако усетите съпротивление

или затруднение при

изтласкване на въздуха,

проверете дали буталото е

завъртяно до пълното му

спиране

.

Изтласкайте въздуха, докато

суспензията запълни основата на

иглата*

Бавно инжектирайте в седалищния или делтоидния мускул. Не масажирайте мястото на

инжектиране. Действайте внимателно, за да избегнете неволно инжектиране в

кръвоносен съд. Не инжектирайте в участък от кожата с признаци на възпаление,

увреждане, подутини и/или синини.

Само за дълбока интрамускулна инжекция в седалищния или делтовидния мускул.

делтоиден мускул

седалищен мускул

Не забравяйте да редувате местата на инжектиране между двата седалищни или

делтовидни мускула. Проверете дали има признаци и симптоми на неволно интравенозно

приложение.

102

Стъпка 4: Процедури след инжектиране

Сложете предпазното устройство на иглата. Изхвърлете иглата и предварително напълнената

спринцовка по подходящ начин след инжектиране.

Сложете капачката

Изхвърлете

103

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА

РАЗРЕШЕНИЕТО(ЯТА) ЗА УПОТРЕБА

104

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за арипипразол, научните заключения на

CHMP са, както следва:

Падане

: Въпреки че наличните данни не предоставят достатъчно доказателства, подкрепящи

ясна причинно-следствена връзка между арипипразол и тази НЛР, идентифицирани са

507 случая, които съобщават за 518 събития на падане, свързано с Abilify. Тези 518 събития

включват 291 сериозни събития, от които 31 събития са с летален изход. В 87 случая е имало

анамнеза за смущаващи рискови фактори, като нарушения на равновесието, загуба на съзнание,

синкоп, сънливост, екстрапирамидно нарушение, фрактура на бедрената кост, злоупотреба с

алкохол, бедрен блок, остеопороза, артропластика на коляно, спинална фузия,

пътнотранспортна злополука, падане, преходна исхемична атака, мозъчносъдов инцидент,

травма на главата и деменция с телца на Леви и съпътстваща терапия с рисперидон,

кветиапинов фумарат, клоназепам, Latuda. Валиум е смущаващ фактор в 172 случая.

Освен това има някои доказателства въз основа на научна литература, че употребата на

антипсихотици (дори второ поколение антипсихотици като арипипразол) е свързана с

увеличаване на риска от падания и фрактури, особено сред по-възрастната популация. В

допълнение е известно, че употребата на арипипразол е свързана с други НЛР, които може да

предразположат към падания, като сънливост, седация, замайване или хипотония.

Продуктовата информация в САЩ вече съдържа предупреждение за клас антипсихотици от

2017 г. За други атипични антипсихотици вече има предупреждение в КХП в ЕС.

В този контекст и предвид сериозността на последиците от падания, особено при хора в

старческа възраст, PRAC смята, че е препоръчително да се актуализира продуктовата

информация чрез включване на предупреждение в точка 4.4 на КХП.

Окулогирична криза

: От постмаркетингови източници има 20 съобщения за окулогирична

криза по време на периода (11 сериозни) и 244 съобщения (92 сериозни) кумулативно. ПАДБ за

водещия продукт на пазара, Abilify и Abilify Maintena, събира данни за лекарствените форми с

незабавно освобождаване и инжекционната суспензия с удължено освобождаване. Този ПАДБ

включва 15 спонтанни съобщения за окулогирична криза (8 сериозни) по време на периода и

223 (78 сериозни) кумулативно за пероралните лекарствени форми в сравнение с 5 спонтанни

съобщения за окулогирична криза (3 сериозни) по време на периода и 21 (14 сериозни)

кумулативно за инжекционната суспензия с удължено освобождаване. Освен това от базата

данни EudraVigilance е извлечен поне един случай на рецидив при повторно започване на

терапията, който установява вероятна причинна връзка между употребата на арипипразол и

окулогирична криза. Кумулативно има допълнителни още 154 спонтанни съобщения за

нарушения на движенията на очите, от които 22 сериозни. В КХП на Abilify Maintena

инжекционна суспензия с удължено освобождаване се изброява окулогиричната криза в

точка 4.8, а в листовката се посочва фиксирането на очните ябълки в една позиция като нечеста

нежелана реакция. При всички останали продукти, съдържащи арипипразол, окулогирична

криза не е изброена. При всички останали лекарствени форми само се посочва в точка 4.8, че

дистонията е ефект на класа на това лекарство. След това се изброяват редица симптоми на

дистония, включително спазъм на вратните мускули, понякога прогресиращ до стягане в

гърлото, затруднено преглъщане, затруднено дишане и/или протрузия на езика. В тази точка не

се споменават нарушения на движенията на очите. Листовката за тези продукти съдържа

подобни предупреждения относно мускулни спазми, затруднено преглъщане и затруднено

дишане, но отново без да се споменават нарушения на движенията на очите. Предвид, че

дистонията е добре известна нежелана реакция на това лекарство и големия брой на съобщени

случаи изглежда вероятно, че арипипразол може да причини окулогирична криза. Има

вероятност медицинските специалисти да диагностицират окулогирична криза като дистония и

поради това да припишат този симптом на арипипразол, макар че е малко вероятно пациентите

да са в състояние да свържат движенията на очите с някоя от изброените в листовката

нежелани реакции. Въз основа на наличните данни това състояние трябва да бъде изброено при

всички лекарствени форми на продукти, съдържащи арипипразол.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

105

Основания за промяната на условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за арипипразол CHMP счита, че съотношението полза/риск

за лекарствения(ите) продукт(и), съдържащ(и) арипипразол, е непроменено с предложените

промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.