Cardoreg 4 mg depottabletter

الدانمرك - الدانماركية - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

اشتر الآن

خصائص المنتج خصائص المنتج (SPC)

30-01-2017

العنصر النشط:
DOXAZOSINMESILAT
متاح من:
ratiopharm GmbH
ATC رمز:
C02CA04
INN (الاسم الدولي):
doxazosin
جرعة:
4 mg
الشكل الصيدلاني:
depottabletter
تخويل:
34328
تاريخ الترخيص:
2002-09-30

اقرأ الوثيقة كاملة

24. january 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Cardoreg, depottabletter

0.

D.SP.NR.

21615

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cardoreg

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En depottablet indeholder 4 mg doxazosin (som mesilat).

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Hvide, runde bikonvekse tabletter mærket “DL” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Essentiel hypertension.

Symptomatisk behandling af benign prostatahyperplasi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den maksimale, anbefalede dosis er 8 mg doxazosin en gang daglig.

Essentiel hypertension

Voksne

Normalt 4 mg doxazosin en gang daglig. Om nødvendigt kan doseringen øges til 8 mg

doxazosin en gang daglig.

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 1 af 10

Cardoreg depottabletter kan anvendes som monoterapi eller kombineres med et andet

lægemiddel, f.eks. et thiaziddiuretikum, en β-blokker, en calciumantagonist eller en ACE-

hæmmer.

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi

Voksne

Normalt 4 mg doxazosin en gang daglig. Om nødvendigt kan doseringen øges til 8 mg

doxazosin en gang daglig.

Cardoreg depottabletter kan anvendes til patienter med benign prostatahyperplasi (BPH),

som enten er hypertensive eller normotensive, idet blodtryksændringer hos normotensive

patienter er uden klinisk signifikans. Hos hypertensive patienter behandles begge

sygdomme samtidigt.

Ældre

Samme dosering som for voksne.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der forekommer ikke ændringer i farmakokinetikken hos patienter med nedsat

nyrefunktion, og der er heller ikke tegn på, at doxazosin forværrer en eksisterende nedsat

nyrefunktion. Den normale dosering kan derfor anvendes hos sådanne patienter.

Patienter med nedsat leverfunktion

Cardoreg depottabletter skal gives med særlig forsigtighed til patienter med tegn på nedsat

leverfunktion. Der mangler klinisk erfaring med patienter med alvorlig nedsat

leverfunktion. Derfor anbefales brug af doxazosin depottabletter ikke (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af doxazosin hos børn og unge er ikke klarlagt.

Administration

Cardoreg depottabletter kan både tages med og uden mad. Tabletterne skal sluges hele med

tilstrækkelig væske. Depottabletterne må ikke tygges, deles eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Doxazosin er kontraindiceret hos:

overfølsomhed over for quinazoliner (f.eks. prazosin, terazosin, doxazosin) eller over

for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

patienter med ortostatisk hypotension i anamnesen.

patienter med benign prostatahyperplasi og som samtidig har kongestion af de øvre

urinveje, kronisk urinvejsinfektion eller blæresten.

patienter med gastrointestinal obstruktion, esophagoobstruktion, eller formindsket

lumendiameter af mave-tarm-kanal i anamnesen (gælder kun for patienter, der tager

depottabletterne).

under amning (gælder kun for indikationen hypertension). (Se pkt. 4.6).

patienter med hypotension (gælder kun indikationen benign prostatahyperplasi).

Doxazosin er kontraindiceret som monoterapi hos patienter med benign prostatahyperplasi,

der giver overløbsinkontinens, anuri eller progressiv nedsat nyrefunktion.

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 2 af 10

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vigtig information til patienten

Patienten bør oplyses om, at doxazosin tabletter bør synkes hele. Tabletterne må ikke

tygges, deles eller knuses.

I nogle depotformuleringer er det aktive stof omgivet af et inert, ikke absorberbart

overtræk, der er designet, så lægemidlet frigives over længere tid. Efter passage gennem

mave-tarm-kanalen udskilles den tomme tabletskal. Patienten bør informeres om, at der

ikke er grund til bekymring, hvis der somme tider forekommer tabletlignende rester i

afføringen.

Abnormt kortvarig passage gennem mave-tarm-kanalen (f.eks. efter kirurgisk resektion)

kan føre til ufuldstændig optagelse. På grund af doxazosins lange halveringstid er den

kliniske betydning af dette uafklaret.

Indledning af behandlingen

I forbindelse med doxazosins α-blokerende egenskaber kan patienten få ortostatisk

hypotension, der viser sig som svimmelhed og svækkelse eller i sjældne tilfælde

bevidsthedstab (synkope), især i begyndelsen af behandlingen. Det vil derfor være god

medicinsk praksis at kontrollere blodtrykket løbende efter indledning af behandlingen for

at mindske risikoen for ortostatiske bivirkninger. Patienten bør rådes til at undgå

situationer, hvor der kan opstå skader som følge af svimmelhed eller svækkelse under den

indledende behandling med doxazosin.

Anvendelse til patienter med akut hjertelidelse

Som med andre karudvidende antihypertensiva vil det være god medicinsk praksis at

udvise forsigtighed ved anvendelse af doxazosin til patienter med følgende akutte

hjertelidelser:

lungeødem, der skyldes aorta- eller mitralstenose

hjertesvigt ved højt minutvolumen

højresidet hjertesvigt på grund af lungeemboli eller perikardial ekssudation

hjertesvigt i venstre ventrikel med lavt udfyldningstryk.

Anvendelse til patienter med nedsat leverfunktion

Som med alle lægemidler, der metaboliseres helt via leveren, bør der udvises særlig

forsigtighed, når doxazosin gives til patienter med dokumenteret nedsat leverfunktion.

Cardoreg depottabletter bør ikke anvendes ved alvorligt nedsat leverfunktion, da der

mangler klinisk erfaring hos disse patienter.

Anvendelse sammen med PDE-5-hæmmere: Samtidig administration af doxazosin med

phosphodiesterase-5-hæmmere (f.eks. sildenafil, tadalafil og vardenafil) bør foretages med

forsigtighed da begge stoffer har en vasodilaterende effekt og kan føre til symptomatisk

hypotension hos nogle patienter. For at reducere risikoen for ortostatisk hypotension

anbefales det kun at initiere behandlingen med phosphodiesterase-5-hæmmere hvis

patienten er hæmodynamisk stabiliseret med alfa-blokkerbehandling. Der ud over

anbefales det at initiere phosphodiesterase-5-hæmmerbehandling med lavest mulige dosis

og respektere et 6-timers interval fra indtagelse af doxazosin. Der er ikke foretaget studier

med doxazosin depotformuleringer.

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 3 af 10

Anvendelse til patienter, der opereres for katarakt

I forbindelse med kataraktoperation er der set tilfælde af ’intraoperative floppy iris

syndrome’ (IFIS – en variant af syndrom med små pupiller) hos nogle patienter, der fik

eller tidligere havde fået tamsulosin. Der er også modtaget isolerede rapporter om andre α

blokkere, og muligheden for en særlig effekt af denne lægemiddelklasse kan ikke

udelukkes. Da IFIS kan føre til en øgning af komplikationerne under kataraktoperationen,

er det vigtigt, at øjenkirurgen får kendskab til aktuel eller tidligere brug af α

-blokkere

inden operationen.

Priapisme

Vedvarende erektioner og priapisme er blevet rapporteret med alfa-1 blokkere, herunder

doxazosin, efter markedsføring. Hvis priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i

skader på det penile væv og permanent impotens. Patienten skal omgående søge læge.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig brug af phosphodiesterase-5-hæmmere (f.eks. sildenafil, tadalafil, vardenafil) og

Cardoreg depottabletter kan hos nogle patienter føre til symptomatisk hypotension (se pkt.

4.4). Der er ikke foretaget studier med doxazosin depotformuleringer.

Doxazosin bindes i høj grad til plasmaproteiner (98 %). In vitro-data i humant plasma

viser, at doxazosin ingen effekt har på proteinbindingen af digoxin, warfarin, phenytoin

eller indometacin. Konventionelle doxazosin-tabletter var uden bivirkninger i kliniske

forsøg, hvor det blev givet sammen med thiazid-diuretika, furosemid, β-blokerende midler,

nonsteroide antiinflammatoriske midler, antibiotika, orale antidiabetika, urikosurika eller

antikoagulantia. Der mangler dog data fra egentlige undersøgelser af interaktion med andre

lægemidler.

Doxazosin potenserer den blodtrykssænkende aktivitet af andre α-blokkere og andre

antihypertensiva.

I et åbent, randomiseret, placebo-kontrolleret forsøg med 22 frivillige raske mænd, blev

der administreret 1 enkeltdosis på 1 mg doxazosin på dag 1 i et 4-dages behandlingsregime

med oral cimetidin (400 mg 2 gange daglig). Dette resulterede i en stigning på 10 % i

gennemsnitlig AUC for doxazosin, og ingen statistisk signifikant ændring i gennemsnitlig

og middelhalveringstid for doxazosin. Stigningen på 10 % i gennemsnitlig AUC for

doxazosin sammen med cimetidin er inden for den inter-individuelle variation (27 %) af

gennemsnitlig AUC for doxazosin sammen med placebo.

4.6

Graviditet og amning

For indikationen hypertension:

Graviditet

Erfaringsgrundlaget fra velkontrollerede forsøg med gravide kvinder er utilstrækkeligt, og

det er ikke påvist, at det er sikkert at anvende doxazosin under graviditet. Doxazosin må

derfor kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer risikoen. Selv om

dyreforsøg ikke viste teratogene virkninger, blev der observeret nedsat fosteroverlevelse

hos dyr ved ekstrem høje doser (se pkt. 5.3).

Amning

Cardoreg depottabletter er kontraindiceret ved amning, da lægemidlet akkumuleres i

mælken hos diegivende rotter. Der er ingen oplysninger om udskillelse af lægemidlet i

human brystmælk.

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 4 af 10

Alternativt skal mødre holde op med at amme, når behandling med doxazosin er nødvendig

(se pkt. 5.3).

For indikationen benign prostatahyperplasi

Dette afsnit er ikke relevant.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner kan være påvirket, især i begyndelsen

af behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Følgende hyppigheder er anvendt: Meget almindelig (≥1/10). Almindelig (≥1/100 til

<1/10). Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100). Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000). Meget

sjælden (≥1/10.000). Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

MeDRA

System organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Luftvejsinfektion, urinvejsinfektion.

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, trombocytopeni.

Immunsystemet

Ikke almindelig

Allergisk reaktion.

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Appetitløshed, gigt, øget appetit.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Meget sjælden

Angst, depression, insomni.

Agitation, nervøsitet.

Nervesystemet

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Svimmelhed, hovedpine søvnighed

Cerebrovaskulære forstyrrelser, hypæstesi,

synkope, tremor.

Ortostatisk svimmelhed, paræstesier.

Øjne

Meget sjælden

Ikke kendt

Sløret syn.

Intraoperative Floppy Iris Syndrome (se

pkt. 4.4).

Øre og labyrint

Almindelig

Ikke almindelig

Vertigo.

Tinnitus.

Hjerte

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Palpitationer, takykardi,

Angina pectoris, myokardieinfarkt.

Bradykardi, arytmi.

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension, ortostatisk hypotension.

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 5 af 10

Meget sjælden

Varm rødmen.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Bronkitis, hoste, dyspnø, rhinitis.

Epistaxis.

Bronkospasmer.

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Abdominalsmerter, dyspepsi, mundtørhed,

kvalme.

Forstoppelse, diaré, flatulens, opkastning,

gastroenteritis.

Smagsforstyrrelser.

Lever- og galdeveje

Ikke almindelige

Meget sjælden

Abnorm leverfunktionstest.

Cholestasis, hepatitis, gulsot.

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Kløe.

Udslæt.

Alopeci, purpura, urticaria.

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Rygsmerter, myalgi.

Artralgi.

Muskelkramper, muskelsvaghed.

Nyrer og urinveje

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Cystitis, inkontinens.

Dysuri, hæmaturi,

vandladningsforstyrrelser.

Vandladningsproblemer, nykturi, polyuri,

øget diurese.

Det reproduktive system og

mammae

Ikke almindelig

Meget sjælden

Ikke kendt

Impotens

Gynækomasti, priapisme.

Forsinket ejakulation.

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Asteni, brystsmerter, Influenzalignende

symptomer, perifert ødem.

Smerte, ansigtsødem.

Træthed, utilpashed.

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtøgning.

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 6 af 10

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Hvis der opstår hypotension som følge af overdosering, skal patienten omgående placeres i

rygleje med hovedet lavest. Der bør gives anden understøttende behandling efter behov i

det enkelte tilfælde. Idet doxazosin i høj grad er bundet til plasmaproteiner, kan det ikke

fjernes med dialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C02CA04, α-adrenoceptorblokerende midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Hypertension

Som følge af en reduktion af den systemiske vaskulære modstand opnås der en klinisk

signifikant reduktion af blodtrykket, når Cardoreg depottabletter gives til hypertensive

patienter. Effekten menes at skyldes en selektiv blokering af de α

-adrenoceptorer, der

befinder sig i vaskulaturen. Med en dosering en gang daglig opnås en klinisk signifikant

reduktion af blodtrykket hele dagen og 24 timer efter doseringsindgivelsen. Flertallet af

patienter kontrolleres med en initialdosis på 4 mg Cardoreg. Hos patienter med

hypertension sås der et fald i blodtrykket under behandlingen med Cardoreg depottabletter.

Dette fald i blodtrykket var det samme målt både i siddende og stående tilstand.

De patienter, som blev behandlet for hypertension med doxazosin tabletter med

konventionel udløsning, kan overføres til behandling med Cardoreg depottabletter.

Doseringen kan optitreres efter behov, mens effekt og tolerabilitet fastholdes.

Der er ikke observeret tilvænning ved langvarig behandling med doxazosin. Der er

sjældent konstateret forhøjet plasma-renin-aktivitet og takykardi ved langvarig behandling.

Doxazosin har en effektiv virkning på blodlipider med signifikant forhøjelse af forholdet

mellem HDL og totalkolesterol (ca. 4-13 % af baseline-værdierne) og en signifikant

reduktion af glycerider og totalkolesterol. Den kliniske relevans af disse fund er fortsat

ukendt.

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 7 af 10

Behandling med doxazosin har vist sig at medføre regression af venstresidig ventrikulær

hypertrofi, ophobning af trombocytter samt forbedret kapacitet af vævsplasminogen-

aktivator. Den kliniske relevans af disse fund er fortsat usikker. Endvidere styrker

doxazosin insulinsensitiviteten hos patienter med forringet sensitivitet over for insulin. Den

kliniske relevans af dette fund er dog også fortsat usikker.

Doxazosin har vist sig ikke at have metaboliske bivirkninger og er egnet til behandling af

patienter med samtidig astma, diabetes, dysfunktion i venstre ventrikel eller urinsyregigt.

Prostatahyperplasi

Ved at give Cardoreg depottabletter til patienter med prostatahyperplasi opnås en

signifikant forbedring af urodynamik og symptomer. Denne forbedring sker som følge af

en selektiv blokering af α-adrenoceptorer, som befinder sig i prostatas muskulære stroma,

kapsel og blærehals. Flertallet af patienter med prostatahyperplasi kontrolleres med initial-

dosen.

Doxazosin har vist sig effektivt at blokere 1A-subtypen af α-adrenoceptorer, som udgør

mere end 70 % af adrenerge subtyper i prostata.

For hele det anbefalede doseringsområde har Cardoreg depottabletter kun mindre eller

ingen effekt på blodtrykket i patienter med normotensiv benign prostatahyperplasi (BPH).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter indgivelse i orale terapeutiske doser absorberes doxazosin i Cardoreg depottabletter

godt og opnår maksimalt blodniveau i løbet af 6 til 8 timer efter doseringen. Den

maksimale plasmakoncentration udgør omtrent en tredjedel i forhold til den samme

dosering af doxazosin tabletter med konventionel frigivelse af lægemiddelstof.

Plasmaniveauet efter 24 timer er imidlertid det samme. De farmakokinetiske egenskaber

for doxazosin i Cardoreg depottabletter indebærer en mindre variation i plasmaniveauet.

Forholdet mellem top- og bundniveauet for Cardoreg depottabletter er mindre end

halvdelen af forholdet for doxazosin tabletter med konventionel frigivelse. Ved steady state

udgjorde den relative biotilgængelighed af doxazosin fra Cardoreg depottabletter -

sammenlignet med tabletter med konventionel frigivelse - 54 % ved en dosis på 4 mg og

59 % ved en dosis på 8 mg.

Fordeling

Omtrent 98 % af doxazosin er proteinbundet i plasma.

Biotransformation

Metaboliseringen af doxazosin er omfattende med en ekskretion på <5 % i form af

uomdannet produkt. Metaboliseringen af doxazosin sker primært ved O-demethylering og

hydroxylering.

Elimination

Plasmaeliminationen er tofaset, og halveringstiden er 22 timer, hvilket danner grundlag for

indgivelse en gang daglig.

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 8 af 10

Ældre

Farmakokinetiske studier med doxazosin til ældre mennesker viste ingen signifikante

ændringer sammenlignet med yngre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetiske studier med doxazosin til patienter med nedsat nyrefunktion viste heller

ingen signifikant ændring sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Der findes kun begrænsede data for patienter med nedsat leverfunktion og for effekten af

lægemidler, som vides at påvirke levermetabolismen (f.eks. cimetidin). I et klinisk forsøg

med 12 deltagere med moderat nedsat leverfunktion resulterede en enkelt dosis doxazosin i

en stigning i AUC på 43 % og et fald i den orale clearance på ca. 40 %. Doxazosinterapi

skal udføres med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske sikkerhedsdata viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, dosistoksicitet efter gentagne

doser, genotoksicitet og karcinogenicitet. Forsøg med drægtige kaniner og rotter med

daglige doser, som resulterede i plasmakoncentrationer på henholdsvis 4 og 10 gange den

humane eksponering (C

og AUC), viste ingen tegn på fosterskade. Et behandlingsregime

på 82 mg/kg/dag (8 gange den humane eksponering) var forbundet med reduceret

fosteroverlevelse.

Forsøg med diegivende rotter, som fik en enkelt oral dosis radioaktivt doxazosin, medførte

akkumulering i brystmælken med en maksimal koncentration, som var ca. 20 gange større

end moderens plasmakoncentration. Det blev konstateret, at radioaktiviteten passerede

placenta, efter at mærket doxazosin blev givet per os til drægtige rotter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Polyethylenoxid (UPS)

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon K 29-32

Butylhydroxytoluen (E321)

α-Tocopherol

Silica, kolloid vandfri

Natriumstearylfumarat

Tabletovertræk

Methacrylsyre ethylacrylat copolymer (1:1), varians 30 %

Silica, kolloid vandfri

Macrogol 1300-1600

Titandioxid (E171)

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 9 af 10

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/aluminiumblisterpakning

pakningsstørrelser: 20, 28, 30, 30×1, 50, 50×1, 98, 100, 100×1 og 500 stk.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

D-89079 Ulm

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

34328

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. september 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. januar 2017

Cardoreg, depottabletter 4 mg

Side 10 af 10

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات