GLASSCARE 40

保加利亚 - 保加利亚文 - Ecolab

现在购买

安全数据表 安全数据表 (SDS)
17-09-2021
可用日期:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
授权号:
103656E

其他语言的文件

安全数据表 安全数据表
西班牙文 24-11-2017
安全数据表 安全数据表
捷克文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
丹麦文 25-01-2022
安全数据表 安全数据表
德文 16-09-2021
安全数据表 安全数据表
爱沙尼亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
希腊文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
英文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
法文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
意大利文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
拉脱维亚文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
匈牙利文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
荷兰文 16-09-2021
安全数据表 安全数据表
波兰文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
葡萄牙文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
罗马尼亚文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
斯洛伐克文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表
斯洛文尼亚文 29-04-2022
安全数据表 安全数据表
芬兰文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
瑞典文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表
俄文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
挪威文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表
乌克兰文 20-09-2021
安全数据表 安全数据表
克罗地亚文 17-09-2021
安全数据表 安全数据表
塞尔维亚文 19-09-2021

阅读完整的文件

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

GLASSCARE 40

103656E

1 / 20

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

GLASSCARE 40

Код на продукта

103656E

Употреба на

веществото/сместа

препарат за почистване на стъкло

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

1.0 % - 3.0 %

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Универсално почистващо средство. Ръчно разпръскване и

забърсване

Почистващо средство за стъкло. Ръчно разпръскване и

забърсване

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

+35924373541

+32-(0)3-575-5555

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

25.02.2019

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

GLASSCARE 40

103656E

2 / 20

Запалими течности, Категория 3

H226

Дразнене на очите, Категория 2

H319

Специфична токсичност за определени органи -

еднократна експозиция, Категория 3, Централна нервна

система

H336

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат

Пиктограми за опасност

Сигнална дума

Внимание

Предупреждения за

опасност

H226

Запалими течност и пари.

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336

Може да предизвика сънливост или

световъртеж.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване:

P210

Да се пази от топлина, нагорещени

повърхности, искри, открит пламък и други

източници на запалване. Тютюнопушенето

забранено.

P261

Избягвайте вдишване на аерозоли.

P280

Използвайте предпазни очила/ предпазна

маска за лице.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

Пропан-2-ол

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.3 Други опасности

Продуктът като концентрат

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Продуктът като концентрат

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EC-No.

REACH Но.

Класификация

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Концентрация:

Пропан-2-ол

67-63-0

200-661-7

Запалими течности Категория 2; H225

Дразнене на очите Категория 2; H319

>= 25 - < 30

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

GLASSCARE 40

103656E

3 / 20

01-2119457558-25

Специфична токсичност за

определени органи - еднократна

експозиция Категория 3; H336

Aлкохоли, С12-18,

етоксилирани

68213-23-0

500-201-8

01-2119489387-20

Краткосрочна (остра) опасност за

водната среда Категория 1; H400

Дългосрочна (хронична) опасност за

водната среда Категория 3; H412

>= 10 - < 20

С8-10 Полигликозид

68515-73-1

500-220-1

01-2119488530-36

Сериозно увреждане на очите

Категория 1; H318

...

阅读完整的文件

搜索与此产品相关的警报

分享此信息