GLASSCARE 40

Bulharsko - bulharčina - Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
17-09-2021
Dostupné z:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Číslo povolenia:
103656E

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list
španielčina 24-11-2017
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
čeština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
dánčina 25-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
nemčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
estónčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
gréčtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
angličtina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
francúzština 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
taliančina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
lotyština 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
maďarčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
holandčina 16-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
poľština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
portugalčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
rumunčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
slovenčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
slovinčina 29-04-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
fínčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
švédčina 18-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
ruština 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
nórčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
ukrajinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
chorvátčina 17-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list
srbčina 19-09-2021

Prečítajte si celý dokument

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

GLASSCARE 40

103656E

1 / 20

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

GLASSCARE 40

Код на продукта

103656E

Употреба на

веществото/сместа

препарат за почистване на стъкло

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

1.0 % - 3.0 %

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Универсално почистващо средство. Ръчно разпръскване и

забърсване

Почистващо средство за стъкло. Ръчно разпръскване и

забърсване

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

+35924373541

+32-(0)3-575-5555

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

25.02.2019

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

GLASSCARE 40

103656E

2 / 20

Запалими течности, Категория 3

H226

Дразнене на очите, Категория 2

H319

Специфична токсичност за определени органи -

еднократна експозиция, Категория 3, Централна нервна

система

H336

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Продуктът като концентрат

Пиктограми за опасност

Сигнална дума

Внимание

Предупреждения за

опасност

H226

Запалими течност и пари.

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336

Може да предизвика сънливост или

световъртеж.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване:

P210

Да се пази от топлина, нагорещени

повърхности, искри, открит пламък и други

източници на запалване. Тютюнопушенето

забранено.

P261

Избягвайте вдишване на аерозоли.

P280

Използвайте предпазни очила/ предпазна

маска за лице.

Опасни съставки, които трябва да бъдат посочени в етикета:

Пропан-2-ол

Продуктът под формата на работен разтвор

Не е опасна субстанция или смес.

2.3 Други опасности

Продуктът като концентрат

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Продуктът като концентрат

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EC-No.

REACH Но.

Класификация

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Концентрация:

Пропан-2-ол

67-63-0

200-661-7

Запалими течности Категория 2; H225

Дразнене на очите Категория 2; H319

>= 25 - < 30

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

GLASSCARE 40

103656E

3 / 20

01-2119457558-25

Специфична токсичност за

определени органи - еднократна

експозиция Категория 3; H336

Aлкохоли, С12-18,

етоксилирани

68213-23-0

500-201-8

01-2119489387-20

Краткосрочна (остра) опасност за

водната среда Категория 1; H400

Дългосрочна (хронична) опасност за

водната среда Категория 3; H412

>= 10 - < 20

С8-10 Полигликозид

68515-73-1

500-220-1

01-2119488530-36

Сериозно увреждане на очите

Категория 1; H318

...

Prečítajte si celý dokument

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zdieľajte tieto informácie