Clarithromycin "Accord" 250 mg filmovertrukne tabletter

丹麦 - 丹麦文 - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

现在购买

资料单张 资料单张 (PIL)

16-07-2020

产品特点 产品特点 (SPC)

29-06-2020

有效成分:
CLARITHROMYCIN
可用日期:
Accord Healthcare B.V.
ATC代码:
J01FA09
INN(国际名称):
CLARITHROMYCIN
剂量:
250 mg
药物剂型:
filmovertrukne tabletter
授权号:
57353
授权日期:
2017-03-29

阅读完整的文件

Indlægsseddel: Information til patienten

Clarithromycin Accord 250 mg filmovertrukne tabletter

Clarithromycin Accord 500 mg filmovertrukne tabletter

clarithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Accord

Sådan skal du tage Clarithromycin Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Clarithromycin-tabletter indeholder det aktive lægemiddelstof clarithromycin, som tilhører en gruppe

lægemidler af typen makrolider.

Antibiotika stopper væksten af visse bakterier, som forårsager infektioner.

Clarithromycin-tabletter anvendes til behandling af bakterielle infektioner, som tidligere har været

tilstrækkeligt diagnosticeret af din behandlende læge så som:

Brystinfektioner såsom bronkitis og lungebetændelse, der er erhvervet uden for hospitalsmiljøet.

Halsbetændelse og bi- og pandehulebetændelse

Betændelse i hud og væv (f.eks. børnesår, rosen (lokal rødmen af huden) og eythrasma (en

hudlidelse der kan give lyserøde knopper)

I kombination med andre antibiotika og et lægemiddel mod mavesår til behandling af

Helicobacter Pylori

(en infektion der er forbundet med mavesår).

Clarithromycin bruges hos voksne og unge over 12 år.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Clarithromycin Accord:

Hvis du er allergisk over for clarithromycin, andre makrolider (lignende antibiotikasåsom

erthromycin eller azithromycin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Clarithromycin Accord

(se punkt 6).

Hvis du tager

ergotamin-lignende lægemidler (medicin til behandling af akut migræne)

astemizol eller terfenadin (medicin til behandling af høfeber eller allergi)

cisaprid (medicin til behandling af fordøjelsesproblemer)

pimozid (medicin til behandling af psykoser)

colchicin (medicin til behandling af urinsyregigt)

lovastatin, simvastatin eller atorvastatin (medicin til at reducere kolesterolniveau (en

bestemt type fedt) i blodet)

hvis du tager andre lægemidler, der er kendt for at medføre alvorlige forstyrrelser af

hjerterytmen

hvis du har lavt indhold af kalium i blodet (en tilstand kendt som hypokaliæmi)

hvis du har en alvorlig leversygdom i kombination med nyresygdom

hvis du har uregelmæssig hjerterytme

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Clarithromycin Accord, hvis:

du er allergisk over for andre antibiotika såsom lincomycin eller clindamycin

du har lever- eller nyreproblemer

du har hjerteproblemer, især problemer med hjerterytmen (f.eks QT-forlængelse)

du har eller er tilbøjelig til at få svampeinfektioner (f.eks trøske)

du har diabetes

du er gravid eller ammer

du udvikler alvorlig diarre, mens du tager Clarithromycin-tabletter – eller endda flere uger efter,

at du er stoppet med at tage dem.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Clarithromycin

Hvis du har unormalt lave magnesiumniveauer i blodet (hypomagnesæmi), skal du spørge lægen, før

du tager disse tabletter.

Børn under 12 år

Clarithromycin-tabletter bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Clarithromycin Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tag ikke clarithromycin-tabletter hvis du tager:

ergotamin, dihydroergotamin (medicin til behandling af migræne)

terfenadin eller astemizol (medicin til behandling af høfeber eller allergi)

cisaprid (medicin til behandling af fordøjelsesproblemer)

pimozid (medicin til behandling af psykiatriske lidelser)

colchicin (medicin til behandling af urinsyregigt)

simvastatin eller lovastatin (medicin til sænke kolesterol)

ticagrelor eller ranolazin (medicin til behandling af hjerteproblemer)

Der skal tages ekstra hensyn, hvis du tager

digoxin, disopyramid eller quinidin (medicin til behandling af forskellige hjertelidelser)

cilostazol (medicin til behandling af dårlig blodcirkulation)

methylprednisolon (et kortikorsteoid)

blodfortyndende medicin (f.eks warfarin, der anvendes til at fortynde blodet)

nateglinid, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon eller insulin (medicin til at sænke

blodsukkerniveauet)

sildenafil, vardenafil og tadalafil (medicin til behandling af impotens hos voksne mænd eller til

brug ved arteriel hypertension (forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne))

vinblastin (lægemiddel til behandling af kræft)

valproat, carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin (medicin til behandling af epilepsi)

teophyllin (medicin til behandling af åndedrætsbesvær)

omeprazol (medicin til behandling af fordøjelsesbesvær og mavesår), på nær hvis lægen

harordineret det for at behandle

Helicobacter pylori

infektioner med sår på tolvfingertarmen

ciclosporin, sirolimus eller tacrolimus (bruges til at forhindre organafstødning efter

transplantation), etravirin, efavirenz, nevirapin, atazanavir, saquinavir, zidovudin eller ritonavir

(lægemidler, der anvendes til behandling af human immundefekt virus [HIV] infektion)

rifampicin, rifapentin, fluconazol, itraconazol eller rifabutin (lægemidler til behandling af visse

infektioner)

tolterodin (lægemiddel til behandling af overaktiv blære)

verapamil (medicin til behandling af forhøjet blodtryk)

perikum (et plantelægemiddel til behandling af depression)

benzodiazepin-lægemidler, såsom midazolam, triazolam og alprazolam, der anvendes som

sløvende medicin/sovetabletter

Clarithromycin og orale præventionsmidler påvirker ikke hinanden.

Brug af Clarithromycin Accord sammen med mad og drikke

Clarithromycin-tabletter kan tages med eller uden mad.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager Clarithromycin Accord.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarithromycin-tabletter kan gøre dig søvnig, svimmel eller forvirret. Du må ikke køre bil eller betjene

maskiner, hvis du er påvirket.

3.

Sådan skal du tage Clarithromycin Accord

Tag altid Clarithromycin Accord nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og unge (i alderen 12 år og ældre)

For infektioner i brystet, hals eller bihuleinfektioner samt hud- og bløddelsinfektioner:

250 mg to gange daglig. Din læge kan øge dosis til 500 mg to gange daglig ved alvorlige

infektioner. Den sædvanlige behandlingsvarighed er 6 til 14 dage.

Til behandling af

Helicobacter pylori

infektion i forbindelse med mavesår:

Clarithromycin-

tabletter skal tages i en dosis på 500 mg to gange dagligt i kombination med andre lægemidler

til behandling af

Helicobacter pylori.

Din læge vil træffe beslutning om den bedste behandlingskombination til dig. Hvis du er usikker

på, hvilken medicin du skal tage og hvornår du skal tage medicinen, så skal du tale med din

læge.

Anvendelse til børn og unge

Clarithromycin-tabletter anbefales ikke til børn under 12 år. Til disse patienter finder der andre

lægemiddelformer f.eks suspensioner.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Hvis du har leverproblemer eller alvorlige nyreproblemer, så skal din læge muligvis nedsætte din

dosis. Clarithromycin-tabletter bør ikke tages i mere end 14 dage, hvis du har disse problemer.

Indgivelsesmåde

Clarithromycin-tabletter skal helst synkes med et glas vand.

Hvis du har taget for mange Clarithromycin Accord

Hvis du ved et uheld tager flere tabletter på én dag, end lægen har foreskrevet, eller hvis et barn ved et

uheld sluger nogle tabletter, skal du straks kontakte lægen eller den nærmeste skadestue. En overdosis

vil sandsynligvis forårsage opkastning og mavesmerter.

Tag denne indlægsseddel, eventuelt resterende tabletter og beholderen med dig til hospitalet eller

lægen, så de ved, hvilke tabletter der blev indtaget. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

De/du har taget mere af Clarithromycin Accord, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin Accord

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det, medmindre det

næsten er tid til at tage den næste. Tag ikke flere tabletter på én dag, end lægen har foreskrevet. Du må

ikke

tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Clarithromycin Accord

Du må ikke stoppe med at tage din medicin, fordi du får det bedre. Det er vigtigt at tage tabletterne, så

længe lægen har foreskrevet ellers kan problemet vende tilbage og denne medicin kan være mindre

effektiv næste gang.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du lider af noget af følgende på noget tidspunkt under behandlingen, så skal du stoppe med at

tage tabletterne og straks kontakte lægen:

alvorlig eller langvarig diarré, som kan indeholde blod eller slim. Diarré kan forekomme op til

to måneder efter behandling med clarithromycin, i hvilket tilfælde du stadig bør kontakte din

læge.

udslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse eller hævelse af ansigt og hals. Det er et tegn på, at du kan

have udviklet en allergisk reaktion.

gulfarvning af huden (gulsot), hudirritation, bleg afføring, mørk urin, ømhed i maven eller tab af

appetit. Det kan være tegn på, at din lever muligvis ikke fungerer korrekt.

alvorlige hudreaktioner såsom blærer i huden, munden, læber, øjne og kønsorganer (symptomer

på en sjælden allergisk reaktion kaldet Stevens-Johnson syndrom/toksisk epidermal nekrolyse).

hurtig eller uregelmæssig hjerterytme

stærke smerter i maven og ryggen, forårsaget af betændelse i bugspytkirtlen.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

hovedpine

søvnbesvær

ændringer i smagssansen

maveproblemer, såsom kvalme, opkastning, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré

unormal leverfunktion (ses i blodprøve)

udslæt

øget svedtendens

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

oral eller vaginal 'trøske (en svampeinfektion)

nedsættelse af niveauet af blodplader og blodlegemer (hvilket øger risikoen for infektioner eller

øger risikoen for blå mærker eller blødning)

tab af appetit, halsbrand, oppustethed, forstoppelse, luft i tarmene

angst, nervøsitet, sløvhed, træthed, svimmelhed, skælven eller rysten, eller en generel følelse af

utilpashed

ringen for ørerne eller høretab

svimmelhed

betændelse i munden eller tungen

mundtørhed

ledsmerter

brystsmerter eller ændringer i hjerterytmen, såsom hjertebanken

ændring i niveauet af produkter fra leveren, leverbetændelse, manglende evne for leveren til at

fungere korrekt eller leversvigt (du kan bemærke gulfarvning af huden, mørk urin, bleg afføring

eller kløe på huden)

unormale blodprøveresultater

Hyppigheden er ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

hævelse, rødme eller kløe på huden Sommetider kan der forekomme brune skæl som små

håndgribelige blødninger i huden, ofte med led- og mavesmerter (Henoch-Schönleins purpura).

Kontakt straks lægen, hvis du får en alvorlig hudreaktion, der består af et rødt skællende udslæt

med buler under huden og blærer (eksantematisk pustulose).

acne

betændelse i bugspytkirtlen

forvirring, manglende evne til at kunne orientere sig, hallucinationer (man ser ting, der ikke er

der), ændring i virkelighedssansen eller panik, depression, unormale drømme eller mareridt

kramper (anfald)

blødning

misfarvning af tungen eller tænderne

manglende smagssans eller lugtesans eller manglende evne til at lugte ordentligt

døvhed

muskelsmerter eller tab af muskelvæv. Hvis du lider af myastenia gravis (en tilstand, hvor

musklerne bliver svage og hurtigt trætte), kan clarithromycin forværre disse symptomer.

lavt blodsukker

betændelse i nyrerne eller manglende evne af nyrerne til at fungere korrekt (du kan bemærke

træthed, hævelse eller oppustethed af ansigt, mave, lår eller ankler eller problemer med at lade

vandet), eller nyresvigt

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller blisterstrippen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevar i

originalemballagen for at beskytte mod fugt.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. Spørg på

apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clarithromycin Accord indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: 250 mg eller 500 mg clarithromycin

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose (E460),

croscarmellosenatrium, povidon K30, talkum (E553b), kolloid vandfri silica, magnesiumstearat

(E470b), stearinsyre 50.

Filmovertræk: Opadry Gul indeholder hypromellose 2910 (5mPa.s) (E464), propylenglycol

(E1520), titandioxid (E171), vanillin, hydroxypropylcellulose (E463), talkum (E553b),

quinolingult (E104)

Udseende og pakningsstørrelser

Clarithromycin Accord 250 mg tabletter er lysegule, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter,

præget med 'C1’ på den ene side. 250 mg tabletlængde er ca. 14,90 mm og bredde er cirka 7,10 mm.

Clarithromycin Accord 500 mg tabletter er lysegule, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, med

’C’ og ’2’ præget på hver side af delekærv på den ene side. Tabletten kan deles i to lige store doser.

500 mg tabletlængde er ca. 18,60 mm og bredde er cirka 8,85 mm.

Clarithromycin Accord 250 mg tabletter findes i blisterstrip med 10, 12, 14, 16, 20, 21, 30, 250 eller

500 tabletter og Clarithromycin Accord 500 mg tabletter findes i blisterstrip med 7, 10, 14, 16, 20, 21,

28, 30, 250 eller 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,

Barcelona, 08040 Barcelona,

Spanien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020.

阅读完整的文件

29. juni 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Clarithromycin "Accord", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

30180

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clarithromycin "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

250 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 250 mg clarithromycin.

500 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg clarithromycin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

250 mg

Lys gul, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, præget med ’C1’ på den ene side.

Tabletlængde er ca. 14,90 mm og bredde er cirka 7,10 mm.

500 mg

Lys gul, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, præget med ’C’ og ’2’ på hver side af

delekærven på den ene side.

Tabletlængde er ca. 18,60 mm og bredde er cirka 8,85 mm.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 1 af 23

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Clarithromycin "Accord" er indikeret til behandling af følgende bakterielle infektioner hos

voksne og unge i alderen 12 år og derover, når de er forårsaget af clarithromycin-følsomme

bakterier hos patienter med kendt overfølsomhed over for betalactam antibiotika eller når

betalactam antibiotika vil være uhensigtsmæssigt af andre årsager (se pkt. 4.4 og 5.1).

Streptokok faryngitis

Akut bakteriel bihulebetændelse (tilstrækkeligt diagnosticeret)

Akut eksacerbation af kronisk bronkitis (tilstrækkeligt diagnosticeret)

Mild til moderat bakteriel lungebetændelse erhvervet uden for hospitalsmiljø

Hud- og slimhindeinfektioner af mild til moderat sværhedsgrad (f.eks. børnesår,

erysipelas, erythrasma)

I passende kombination med antibakterielle terapeutiske regimer og et velegnet

mavesårshelende stof ved eradikationsbehandling af Helicobacter Pylori hos patienter

med H.Pylori associeret ulcus (se pkt. 4.2). Denne indikation er udelukkende til voksne.

Der skal tages højde for officielle retningslinjer for passende brug af antibakterielle midler.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Doseringen af Clarithromycin "Accord" afhænger af typen og infektionens sværhedsgrad

og skal i hvert enkelt tilfælde vurderes af en læge.

Voksne

Standarddosis: Den sædvanlige dosis er 250 mg to gange daglig (morgen og aften).

Høj dosering (ved svære infektioner): Normal dosis kan ved svære infektioner forøges

til 500 mg to gange daglig.

Eradikationsbehandling af H. pylori hos voksne

Til kombinationsterapi af H. pylori-infektion skal de generelle anbefalinger til udryddelse

af H. pylori tages i betragtning.

Pædiatrisk population

Unge fra 12 år og ældre

Samme dosis som for voksne.

Børn under 12 år

Clarithromycin "Accord" bør ikke anvendes til børn under 12 år. For børn yngre end 12 år

er der en passende doseringsform (pædiatrisk suspension) tilgængelig.

Ældre

Samme dosis som for voksne.

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved administration af clarithromycin til patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.3. og 4.4).

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 2 af 23

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er normalt ikke nødvendigt undtagen hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min). Hvis justering er nødvendig, bør den totale

daglige dosis halveres, f.eks. 250 mg én gang daglig eller 250 mg to gange daglig ved mere

alvorlige infektioner. Behandlingen bør ikke fortsætte i mere end 14 dage hos disse

patienter.

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarighed med clarithromycin afhænger af patientens kliniske tilstand og

infektionstype og sværhedsgrad. Behandlingsvarighed skal under alle omstændigheder

fastsættes af lægen.

Normalt behandlingsforløb er 6 til 14 dage.

Behandlingen bør fortsættes i mindst 2 dage efter, at symptomerne er aftaget.

Ved β-hæmolytiske streptokok-infektioner bør behandlingsforløbet vare mindst 10

dage, for at undgå komplikationer såsom rheumatisk feber og glomerulonephritis.

Administration

Tabletten skal synkes med rigelig mængde væske (f.eks. et helt glas vand).

Clarithromycin "Accord" kan gives uafhængigt af fødeindtagelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, makrolider eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration af clarithromycin og et af følgende aktive substanser er

kontraindiceret (se pkt. 4.5):

Ergotamin, dihydroergotamin

Astemizol, cisaprid, pimozid og terfenadin

Colchicin

Ticagrelor eller ranolazin

HMG-CoA reduktasehæmmere (statiner), som i udstrakt grad metaboliseres af CYP3A4

(lovastatin eller simvastatin).

Clarithromycin bør ikke gives til patienter med forlænget QT-interval (

medfødt eller

dokumenteret erhvervet QT-forlængelse)

eller ventrikulær hjertearytmi, herunder Torsades

de Pointes (se pkt. 4.4 og 4.5).

Clarithromycin må ikke anvendes til patienter med hypokaliæmi (risiko for forlængelse af

QT-tiden).

Clarithromycin må ikke gives til patienter, der lider af alvorligt leversvigt i kombination

med nedsat nyrefunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Udvælgelsen af clarithromycin til behandling af den enkelte patient bør tage hensyn til det

hensigtsmæssige i at anvende et makrolid antibakterielt middel baseret på tilstrækkelig

diagnose for at fastslå infektionens bakterielle ætiologi ud fra de godkendte indikationer og

forekomsten af resistens over for clarithromycin eller andre makrolider. I områder med en

høj forekomst af erythromycin A-resistens er det særligt vigtigt at tage hensyn til

udviklingen af dispositionsmønstret over for clarithromycin og andre antibiotika. Som for

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 3 af 23

andre makrolider er der indberettet høje resistensrater af Streptococcus pneumoniae for

clarithromycin i nogle europæiske lande (se pkt. 5.1). Dette bør tages i betragtning ved

behandling af infektioner forårsaget af Streptococcus pneumoniae. Ved bakteriel

pharyngitis anbefales brug af clarithromycin kun i tilfælde, hvor first-line-behandlingsform

med beta-lactamer ikke er mulig.

Lægen bør ikke udskrive clarithromycin til gravide kvinder uden en nøje afvejning af

fordele og risiko, især i de første tre måneder af graviditeten (se pkt. 4.6).

Forsigtighed tilrådes ved patienter med svær nyreinsufficiens (se pkt. 4.2).

Clarithromycin udskilles hovedsagelig gennem leveren. Derfor skal der udvises særlig

forsigtighed ved administration af dette antibiotikum til patienter med nedsat

leverfunktion.

Der er rapporteret om tilfælde af fatalt leversvigt (se pkt. 4.8). Nogle patienter kan have

haft præeksisterende leversygdomme eller have taget andre hepatotoksiske lægemidler.

Patienterne tilrådes at stoppe behandlingen og kontakte lægen, hvis der opstår tegn eller

symptomer på leversygdom, såsom anoreksi, gulsot, mørk urin, pruritus eller ømhed i

abdomen.

Der er set pseudomenbranøs colitis ved anvendelse af næsten alle antibiotika, inklusive

makrolider og det kan variere i sværhedsgrad fra mild til livstruende. Der er set

Clostridium difficile-associeret diarré (CDAD) i forbindelse med anvendelse af næsten alle

antibiotika inklusive clarithromycin, og det kan variere i sværhedsgrad fra mild diarré til

fatal colitis. Behandling med antibiotika ændrer den normale flora i tyktarmen, hvilket kan

medføre overvækst af C. difficile. CDAD skal overvejes hos alle patienter, som får diarré

efter brug af antibiotika. Præcis medicinsk anamnese er nødvendig, da CDAD er set at

forekomme over 2 måneder efter administration af antibiotika. Derfor bør seponering af

clarithromycin overvejes uanset indikationen Der skal udføres mikrobiel testning og

passende behandling påbegyndes. Lægemidler, som hæmmer peristaltikken, skal undgås.

Der er rapporteret om forværring af symptomer på myasthenia gravis hos patienter, der fik

clarithromycinbehandling (se pkt. 4.8).

Der bør udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af clarithromycin og

thiazolbenzodiazepiner, såsom triazolam og midazolam (se pkt. 4.5).

Forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af clarithromycin og andre ototoksiske

lægemidler, især med aminoglykosider. Vestibulær og auditiv funktion bør monitoreres

under og efter behandlingen.

Kardiovaskulære hændelser

Der er set forlænget kardiel repolarisering og QT-interval, hvilket medfører en risiko for

udvikling af hjertearytmier og torsades de pointes, ved behandling med makrolider,

herunder clarithromycin (se pkt. 4.8). Da følgende situationer kan føre til en forøget risiko

for ventrikulære arytmier (herunder torsades de pointes), bør clarithromycin anvendes med

forsigtighed til følgende patienter:

Patienter med koronar arteriesygdom, svær hjerteinsufficiens, ledningsforstyrrelser

eller klinisk relevant bradykardi.

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 4 af 23

Patienter med elektrolytforstyrrelser som f.eks. hypomagnesiæmi. Clarithromycin

må ikke gives til patienter med hypokaliæmi (se pkt. 4.3).

Patienter der samtidig tager andre lægemidler med en QT-forlængende virkning (se

pkt. 4.5).

Samtidig administration af clarithromycin med astemizol, cisaprid, pimozid og

terfendin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Clarithromycin bør ikke anvendes til patienter med medfødt eller fastslået erhvervet

QT-forlængelse eller tidligere ventrikulær arytmi (se pkt. 4.3).

Epidemiologiske studier, der undersøger risikoen for uønskede kardiovaskulære resultater

med makrolider, har vist variable resultater. Nogle observationsstudier har identificeret en

sjælden kortvarig risiko for arytmi, myokardieinfarkt og kardiovaskulær mortalitet

forbundet med makrolider, herunder clarithromycin. Hensyntagen til disse fund skal

afvejes imod behandlingsfordele ved ordinering af clarithromycin.

Lungebetændelse

På grund af den begyndende resistens af Streptococcus pneumoniae over for makrolider er

det vigtigt, at der udføres følsomhedstestning, når clarithrimycin ordineres til

lungebetændelse erhvervet uden for hospitalsmiljøet. Til hospitalserhvervet

lungebetændelse skal clarithromycin anvendes i kombination med andre passende

antibiotika.

Milde til moderate hud- og bløddelsinfektioner

Disse infektioner skyldes oftest Staphylococcus aureus og Streptococcus pyogenes, der

begge kan være resistente over for makrolider. Det er derfor vigtigt at udføre følsomheds-

testning. I tilfælde hvor betalactam-antibiotika ikke kan anvendes (f.eks. ved allergi) kan

andre antibiotika, såsom clindamycin, være førstevalgspræparat. Makrolider kan i

øjeblikket kun anses for at spille en rolle i nogle hud- og bløddelsinfektioner, såsom

infektioner, der skyldes Corynebacterium minutissimum, acne vulgaris og erysipelas, og i

situationer, hvor penicillinbehandling ikke er mulig.

Alvorlige akutte overfølsomhedsreaktioner

I tilfælde af alvorlige akutte overfølsomhedsreaktioner, såsom anafylaksi, svære kutane

bivirkninger (SCAR) (f.eks. akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-

Johnson's syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, DRESS og Henoch-Henochs purpura skal

clarithromycinbehandlingen straks seponeres og passende behandling bør hurtigst muligt

iværksættes.

Lægemidler, der inducerer cytokrom CYP3A4-enzym

Clarithromycin skal anvendes med forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler,

der inducerer cytokrom CYP3A4-enzymet (se pkt. 4.5).

HMG-CoA reduktasehæmmere (statiner)

Samtidig brug af clarithromycin og lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret (se pkt.

4.3). Der bør udvises forsigtig ved ordination af clarithromycin sammen med andre

statiner. Der er beskrevet rhabdomyolyse hos patienter, som tager clarithromycin sammen

med andre statiner. Patienterne skal monitoreres for tegn og symptomer på myopati.

I de situationer, hvor samtidig anvendelse af clarithromycin og statiner ikke kan undgås,

anbefales det at ordinere den lavest registrerede dosis af statin. Anvendelse af et statin som

ikke er afhængig af CYP3A-metabolismen (f.eks. fluvastatin) kan overvejes (se pkt. 4.5).

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 5 af 23

Orale hypoglykæmiske lægemidler/insulin

Samtidig brug af clarithromycin og orale hypoglykæmiske lægemidler (som sulfonylurea)

og/eller insulin kan medføre signifikant hypoglykæmi. Omhyggelig monitorering af

glukose anbefales (se pkt. 4.5).

Orale antikoagulantia

Der er en risiko for alvorlige blødninger og signifikante stigninger i International

Normaliseret Ratio (INR) og protrombintid ved samtidig administration af clarithromycin

og warfarin (se pkt. 4.5). INR og protrombintider bør jævnligt overvåges, mens patienterne

får clarithromycin og orale antikoagulantia samtidig.

Anvendelse af antimikrobiel behandling, såsom clarithomycin, til behandling af H. pylori

infektioner, kan selektere for lægemiddelresistente organismer.

Som ved andre antibiotika kan langtidsbrug resultere i kolonisering af et øget antal ikke-

følsomme bakterier og svampe. Hvis superinfektioner forekommer, bør passende

behandling iværksættes.

Man bør også være opmærksom på muligheden for krydsresistens mellem clarithromycin

og andre makrolider samt licomycin og clindamycin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Brugen af følgende lægemidler er stærkt kontraindiceret på grund af risikoen for

alvorlige lægemiddelinteraktioner (se pkt. 4.3):

Cisaprid, pimozid, astemizol og terfenadin

Der er rapporteret om forhøjede cisaprid-plasmakoncentrationer hos patienter, som fik

samtidig administration af clarithromycin og cisaprid. Dette kan resultere i QT-forlængelse

og hjertearytmier inklusiv ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsade de pointes.

Lignende effekt er set efter samtidig administration af clarithromycin og pimozid. Det er

rapporteret af makrolider kan ændre metabolismen af terfenadin resulterende i stigning i

plasmakoncentrationen af terfenadin. Dette er lejlighedsvist blevet sat i forbindelse med

hjertearytmier såsom QT-forlængelse, ventrikulær takykardi, ventrikelflimren og torsade

de pointes. I et forsøg med 14 raske frivillige, resulterede samtidig administration af

clarithromycin og terfenadin i to- til tredobbelt stigning i serumniveauet af terfenadins

syremetabolit og i forlængelse af QT-interval uden nogen påviselig klinisk effekt. Der er

set lignende effekt ved samtidig administration af astemizol og andre makrolider.

Ergotamin/dihydroergotamin

Rapporter efter markedsføring tyder på, at samtidig administration af clarithromycin og

ergotamin eller dihydroergotamin, har været forbundet med akut ergotamintoksicitet

karakteriseret ved vasospasmer og iskæmi af ekstremiterne og andre væv inklusive

centralnervesystemet. Samtidig administration af clarithromycin og disse lægemidler er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Colchicin, da det er et substrat for både CYP3A og efflukstransportøren P-glycoprotein

(Pgp). Clarithromycin og andre makrolider er kendt for at hæmme CYP3A og Pgp. Hvis

clarithromycin og colchicin administreres sammen, kan der været øget eksponering for

colchicin, hvilket øger dens bivirkninger med potentielt fatalt udfald, især hos patienter

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 6 af 23

med nedsat nyre- eller leverfunktion, som også bruger en hæmmer af P-glycoprotein eller

en stærk CYP3A-hæmmer (se pkt. 4.3 og 4.4).

HMG-CoA reductase hæmmere (statiner)

Samtidig anvendelse af clarithromycin med lovastatin eller simvastatin er kontraindiceret

(se pkt. 4.3), da disse statiner i udstrakt grad metaboliseres via CYP3A4, og samtidig

anvendelse med clarithromycin forøger deres plasmakoncentration, som øger risikoen for

myopathi, inklusive rhabdomyolyse. Der er modtaget rapporter om rhabdomyolyse for

patienter, som tog clarithromycin samtidig med disse statiner. Hvis behandling med

clarithromycin ikke kan undgås, skal behandling med lovastatin eller simvastatin

seponeres, så længe behandlingen varer.

Der bør udvises forsigtighed, når clarithromycin ordineres samtidig med statiner. I de

situationer, hvor samtidig anvendelse af clarithromycin med statiner ikke kan undgås,

anbefales det at ordinere den lavest registrerede dosis af statin. Anvendelse af et statin, som

ikke er afhængigt af CYP3A4 metabolisme (f.eks. fluvastatin) kan overvejes. Patienterne

skal monitoreres for tegn og symptomer på myopati.

Andre lægemidlers effekt på clarithromycin:

Lægemidler, der inducerer CYP3A (f.eks rifampicin, phenytoin, carbamazepin,

phenobarbital, perikon) kan øge clarithromycins metabolisme. Dette kan resultere i sub-

terapeutiske niveauer af clarithromycin, der fører til nedsat effekt. Desuden kan det være

nødvendigt at overvåge plasmaniveauerne af CYP3A-induceren, der kan være forøgede

som følge af hæmning af CYP3A af clarithromycin (se også den relevante produkt-

information for den administrerede CYP3A4 hæmmer). Samtidig administration af

rifabutin og clarithromycin medførte en stigning i rifabutin-serumniveau, og et fald i

clarithromycin-serumniveau sammen med en øget risiko for uveitis.

Følgende lægemidler er kendt eller mistænkt for at påvirke de cirkulerende

koncentrationer af clarithromycin. Der kan være behov for dosisjustering af

clarithromycin eller overvejelse af anden behandling:

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin og rifapentin

Stærke inducere af cytokrom P450 metabolismesystemet såsom efavirenz, nevirapin,

rifampicin, rifabutin og rifapentin kan accelerere metabolismen af clarithromycin og

dermed sænke clarithromycin-plasmaniveauet og samtidig øge 14-OH-clarithromycin-

niveauet, en metabolit der også er mikrobiologisk aktiv. Da den mikrobiologiske aktivitet

af clarithromycin og 14-OH-claritrhomycin er forskellig for forskellige bakterier, kan den

tilsigtede terapeutiske virkning være nedsat ved samtidig administration af clarithromycin

og enzyminducere.

Etravirin

Clarithromycin eksponering blev nedsat ved etravirin; koncentrationerne af den aktive

metabolit, 14-OH-clarithromycin, blev imidlertid forhøjede. På grund af at 14-OH-

clarithromycin har reduceret aktivitet mod Mycobacterium avium kompleks (MAC), kan

den generelle aktivitet mod dette patogen ændres. Alternativer til clarithromycin bør derfor

overvejes til behandling af MAC.

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 7 af 23

Fluconazol

Samtidig administration af fluconazol 200 mg daglig og clarithromycin 500 mg to gange

daglig til 21 raske frivillige forsøgspersoner førte til stigninger i steady-state minimums

middelkoncentrationen af clarithromycin (C

) og i arealet under kurven (AUC) på

henholdsvis 33 % og 18 %. Steady-state koncentrationerne af den aktive metabolit 14-OH-

clarithromycin blev ikke signifikant påvirket ved samtidig administration af fluconazol.

Dosisjustering af clarithromycin er ikke nødvendig.

Orale antikoagulantia

Samtidig administration af clarithromycin med warfarin kan øge dets antikoagulerende

virkning. Der har været mange rapporter om stigninger i oral antikoagulerende aktivitet

hos patienter i behandling med antibakterielle midler, herunder makrolider. Risikoen kan

variere med den underliggende infektion, alder og patientens generelle tilstand, således at

bidraget fra makrolider til stigningen i INR er vanskeligt at vurdere. Det anbefales, at INR

skal monitoreres hyppigt under og kort efter samtidig indgift af makrolider med et oralt

antikoagulerende middel.

Ritonavir

Et farmakokinetisk studie viste af samtidig administration af ritonavir 200 mg hver 8. time

og clarithormycin 500 mg hver 12. time resulterede i en markant hæmning af

metabolismen af clarithromycin. Clarithromycin C

steg med 31 %, C

steg med 18 %

og AUC steg med 77 %, ved samtidig administration af ritonavir. Dannelsen af 14-OH-

clarithromycin blev næsten fuldstændigt hæmmet. På grund af det brede terapeutiske

vindue for clarithromycin, bør det ikke være nødvendigt at reducere dosis hos patienter

med normal nyrefunktion. Men for patienter med nedsat nyrefunktion, bør følgende

dosisjusteringer overvejes: Hos patienter med en CLCR på 30 til 60 ml/min bør

clarithromycindosis reduceres med 50 %. For patienter med CLCR <30 ml/min bør

clarithromycindosis reduceres med 75 %. Den daglige dosis af clarithromycin bør ikke

overstige 1g ved samtidig administration af ritonavir.

Lignende dosisjusteringer bør overvejes hos patienter med nedsat nyrefunktion, når

ritonavir anvendes som farmakokinetisk enhancer sammen med andre HIV-protease-

hæmmere, herunder atazanavir og saquinavir (se afsnittet nedenfor, Bidirektionelle

lægemiddelinteraktioner).

Clarithromycins effekt på andre lægemidler:

CYP3A-baserede interaktioner

Samtidig administration af clarithromycin, en kendt hæmmer af CYP3A, og et lægemiddel

som primært metaboliseres af CYP3A, kan være forbundet med stigninger i lægemiddel-

koncentrationen, som kan forøge eller forlænge både den terapeutiske effekt og

bivirkningerne af det lægemiddel, der er givet samtidigt. Clarithromycin skal anvendes

med forsigtighed til patienter, som får behandling med andre lægemidler, der er kendte

CYP3A-enzymsubstrater, særligt hvis CYP3A-substratet har en smal sikkerhedsmargin

(f.eks. carbamazepin) og/eller substratet i udstrakt grad metaboliseres af dette enzym.

Dosisjusteringer kan overvejes, og når det er muligt, bør serumkoncentrationen af

lægemidler, der primært metaboliseres af CYP3A, monitoreres nøje hos patienter, som

samtidig får clarithromycin.

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 8 af 23

Følgende lægemidler eller lægemiddelklasser er kendt eller mistænkt for at blive

metaboliseret af samme CYP3A-isozym: alprazolam, astemizol, carbamazepin, cilostazol,

cisaprid, cyclosporin, disopyramid, ergotalkaloider, lovastatin, methylprednisolon,

midazolam, omeprazol, orale antikoagulanter (f.eks. warfarin), atypiske antipsykotika

(f.eks. quetiapin), pimozid, quinidin, rifabutin, sildenafil, simvastatin, sirolimus,

tacrolimus, terfenadin, triazolam and vinblastin. Lægemiddelinteraktioner ved lignende

mekanismer via andre isozymer i cytokrom P450-systemet inkluderer phenytoin,

theophyllin og valproat.

Orale hypoglykæmiske midler/insulin

Samtidig brug af clarithromycin og orale hypoglykæmiske midler og/eller insulin kan

resultere i signifikant hypoglykæmi. Hæmning af CYP3A4-enzym kan blive involveret

med visse hypoglykæmiske lægemidler som nateglinid, repaglinid og pioglitazon, som kan

forårsage hypoglykæmi ved samtidig anvendelse. Det anbefales at monitorere omhyggeligt

for glukose.

Antiarytmika

Efter markedsføring er der set tilfælde af torsades de pointes ved samtidig brug af

clarithromycin og kinidin eller disopyramid. Elektrokardiogrammer bør monitoreres for

QT-forlængelse ved samtidig administration af clarithromycin med disse lægemidler.

Serumniveauerne af kinidin og disopyramid bør monitoreres under

clarithromycinbehandlingen.

Omeprazol

Clarithromycin (500 mg hver 8. time) blev givet i kombination med omeprazol (40 mg

daglig) til raske voksne individer. Omeprazols steady-state plasmakoncentration blev

forøget (C

, AUC

0-24

og t

forøget med henholdsvis 30 %, 89 % og 34 %), ved samtidig

administration af clarithromycin. Middelværdien af gastrisk pH over 24 timer var 5,2 når

omeprazol blev administreret alene og 5,7 når omeprazol blev administreret sammen med

clarithromycin.

Sildenafil, tadalafil og vardenafil

Alle disse phosphodiesteraseihæmmere metaboliseres i hvert fald delvist af CYP3A, og

CYP3A kan blive hæmmet ved samtidig brug af clarithromycin. Samtidig administration af

clarithromycin med sildenafil, tadalafil eller vardenafil kan resultere i en øget eksponering

for phosphodiesterase-hæmmeren. Dosisreduktion af sildenafil, tadalafil og vardenafil bør

overvejes ved samtidig administration af clarithromycin.

Theophyllin, carbamazepin

Resultaterne af kliniske forsøg indikerer, at der er en beskeden dog statistisk signifikant

(p≤0,05) stigning i niveauerne af cirkulerende theophyllin og carbamazepin, når et af disse

lægemidler blev administreret sammen med clarithromycin. Dosisreduktion bør derfor

muligvis overvejes.

Tolterodin

Tolterodin metaboliseres fortrinsvis via 2D6-isoformen af cytochrom P450 (CYP2D6).

Hos en undergruppe i befolkningen, som mangler CYP2D6, er den identificerede

metaboliseringsvej imidlertid via CYP3A. I denne undergruppe resulterer hæmning af

CYP3A i signifikant højere serumkoncentrationer af tolterodin. Det kan være nødvendigt

at reducere tolterodin-dosis, ved tilstedeværelse af CYP3A-hæmmere, såsom

clarithromycin, hos den del af befolkningen, som er metaboliserer CYP2D6 dårligt.

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 9 af 23

Triazolobenzodiazepiner (f.eks. alprazolam, midazolam, triazolam)

Ved samtidig administration af midazolam med clarithromycintabletter (500 mg to gange

daglig) blev AUC for midazolam øget 2,7 gange efter intravenøs administration af

midazolam og 7 gange efter oral administration. Samtidig administration af oral

midazolam og clarithromycin skal undgås. Hvis intravenøs midazolam administreres

sammen med clarithromycin, bør patienten monitoreres nøje med henblik på

dosisjustering. De samme forholdsregler gælder også for andre benzodiazepiner, som

metaboliseres af CYP3A, herunder triazolam og alprazolam. Det er usandsynligt, at der

findes en klinisk vigtig interaktion mellem clarithromycin og benzodiazepiner, hvis

elimination ikke er afhængig af CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam).

Efter markedsføring er der indberettet lægemiddelinteraktioner og virkninger på

centralnervesystemet (CNS) (f.eks. døsighed og forvirring) ved samtidig anvendelse af

clarithromycin og triazolam. Det anbefales, at patienten monitoreres for øget

farmakologisk effekt på centralnervesystemet.

Andre lægemiddelinteraktioner:

Digoxin

Digoxin menes at være et substrat for efflukstransportøren P-glycoprotein (Pgp).

Clarithromycin er kendt for at hæmme Pgp. Når clarithromycin og digoxin administreres

sammen, kan clarithromycins hæmning af Pgp medføre øget eksponering for digoxin.

Forhøjede digoxin-plasmakoncentrationer hos patienter, der får clarithromycin og digoxin

samtidigt, er rapporteret i overvågningen efter markedsføringen. Nogle patienter har haft

kliniske tegn, der stemmer overens med digoxintoksicitet, herunder potentielt dødelige

arytmier. Serumkoncentrationen af digoxin bør monitoreres nøje, mens patienten får

digoxin og clarithromycin samtidig.

Zidovudin

Samtidig oral administration af clarithromycin-tabletter og zidovudin til HIV-smittede

voksne patienter kan medføre et fald i steady-state-koncentrationen af zidovudin. Da det

ser ud til, at clarithromycin interfererer med absorptionen af samtidigt administreret oral

zidovudin, kan denne interaktion i vid udstrækning undgås ved at forskyde doseringen af

clarithromycin og zidovudin med 4 timers interval mellem præparaterne. Denne interaktion

synes ikke at opstå hos HIV-smittede børn, der tager clarithromycin suspension med

zidovudin eller dideoxyinosin. Denne interaktion er usandsynlig, når clarithromycin

administreres via intravenøs infusion.

Phenytoin og valproat

Der har været spontane eller publicerede rapporter om interaktioner med CYP3A-

hæmmere, herunder clarithromycin med lægemidler, som ikke forventes at blive

metaboliseret af CYP3A (fx phenytoin og valproat). Det tilrådes at bestemme

serumniveauerne for disse lægemidler ved samtidig administration af clarithromycin. Der

er rapporteret om øgede serumniveauer.

Bi-direktionelle lægemiddelinteraktioner:

Atazanavir

Både clarithromycin og atazanavir er substrater og hæmmere af CYP3A, og der er tegn på

en bi-direktional lægemiddelinteraktion. Samtidig administration af clarithromycin (500

Clarithromycin Accord, filmovertrukne tabletter 250 mg og 500 mg

Side 10 af 23

同类产品

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史

分享此信息