Xenopalan 100 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
02-04-2018

Sẵn có từ:

G.L.Pharma GmbH

Mã ATC:

N05AH2

Liều dùng:

100 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Xenopalan, 100 mg tablets x 7; x 14; x 20; x 28; x 30; x 40; x 50; x 60; x 84; x 90; x 100; x 250; x 300; x 500;x 1000; x 1500; x 2500

Ngày ủy quyền:

2015-04-14

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này