Xamiol 50 micrograms/0,5 mg/g gel

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
07-11-2018

Sẵn có từ:

LEO Pharma A/S

Mã ATC:

D05AX52

Liều dùng:

50 micrograms/0,5 mg/g gel

Tóm tắt sản phẩm:

Xamiol, 50 micrograms/0.5 mg/g gel x 15; x 30; x 60; x 2 x 60

Ngày ủy quyền:

2015-03-12

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này