VIGOR PEEK CERVICAL DISC SPACER (O)

Quốc gia: Ý

Ngôn ngữ: Tiếng Ý

Nguồn: Ministero della Salute

Buy It Now

Sẵn có từ:

A-SPINE ASIA CO. LTD

Mã ATC:

P09070201

Nhóm trị liệu:

PROTESI DISCALI

Tình trạng ủy quyền:

S

Ngày ủy quyền:

2011-10-19

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này