THEOPHYLLINE 200mg S.R. tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
AMRIYA
Liều dùng:
200 mg
Dạng dược phẩm:
sustained release tablets
Các đơn vị trong gói:
20 tablets
Sản xuất bởi:
AMRIYA
Số ủy quyền:
24169
Ngày ủy quyền:
2005-10-11

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này