TevaThyrox  100 micrograms tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
02-02-2017

Sẵn có từ:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Mã ATC:

H03AA1

Liều dùng:

100 micrograms tablets

Tóm tắt sản phẩm:

TevaThyrox, 100 micrograms tablet blister x20,x28,x30,x50,x56,x60,x84,x90,x100,x112,x250; 1 x 98;1x50;bottle 50 ml x 28,x50,x56,x100; bottle300 ml x 112.x250,x500,x1000

Ngày ủy quyền:

2014-08-15

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này