SPRAY CLEANER

Quốc gia: Kazakhstan

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

Nguồn: Ecolab

Sẵn có từ:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bảng dữ liệu an toàn

                SPRAY CLEANER
942664
1 / 7
:
SPRAY CLEANER
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
07.08.2017
GHS
:
:
:
:
:
SPRAY CLEANER
942664
2 / 7
: (%)
GLYCOLS -Glycolethers
1569-01-3
1 - 5
Aliphatic hydrocarbons
106-97-8
1 - 5
propane
74-98-6
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
SPRAY CLEANER
942664
3 / 7
:
:
:
5 °C
45 °C
Aliphatic hydrocarbons
106-97-8
TWA OEL-RL
600 ppm
1,430 mg/m3
STEL OEL-RL
750 ppm
1,780 mg/m3
Aliphatic hydrocarbons
106-97-8
TWA
800 ppm
1,900 mg/m3
BH OEL
Aliphatic hydrocarbons
106-97-8
TWA
800 ppm
ARE OEL
TWA
800 ppm
ARE OEL
propane
74-98-6
TWA
800 ppm
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10.0 - 11.4
100 %
:
-104 °C
:
:
:
SPRAY CLEANER
942664
4 / 7
:
:
:
:
:
:
:
0.977 - 0.98
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
1.74 kJ/g
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SPRAY CLEANER
942664
5 / 7
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
GLYCOLS -Glycolethers
4 h :
LC50
:
10.21 mg/l :
Aliphatic hydrocarbons
4 h :
LC50
:
280000 ppm :
:
SPRAY CLEANER
942664
6 / 7
:
:
:
:
GLYCOLS -Glycolethers
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
Aliphatic hydrocarbons
96 h :
LC50
:
22.03 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
1950
:
:
2
:
:
)
(
SPRAY CLEANER
942664
7 / 7
:
1950
:
:
2.1
:
)
/
(
:
1950
:
:
2.1
:
:
07.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Anh 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Pháp 24-11-2017

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu