Hydrocortison-Lidocain-Richter Hỗn dịch tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

hydrocortison-lidocain-richter hỗn dịch tiêm

gedeon richter plc. - hydrocortisone acetate ; lidocaine hydrocloride - hỗn dịch tiêm - 125mg/5ml; 25mg/5ml

Beatil 8mg/ 5mg (Xuất xưởng: Gedeon Richter Plc., đ/c: Gyomroi út 19-21, Budapest, 1103, Hungary) Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

beatil 8mg/ 5mg (xuất xưởng: gedeon richter plc., đ/c: gyomroi út 19-21, budapest, 1103, hungary) viên nén

gedeon richter plc. - perindopril tert-butylamin 8mg; amlodipin (dưới dạng amlodipin besylat) 5mg - viên nén - 8mg; 5mg