Quetiagen 200 mg film - coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
12-04-2017

Sẵn có từ:

Generics /UK/ Limited

Mã ATC:

N05AH4

Liều dùng:

200 mg film - coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Quetiagen, 200 mg film-coated tablets x 1 x 3 x 6 x 7 x 10 x 14 x 20 x 28 x 30 x 50 x 56 x 60 x 84 x 90 x 98 x 100 x 250 x 500 x 1000

Ngày ủy quyền:

2015-11-16

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này