Paracetamol Kabi 10 mg/ml solution for infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
29-04-2024

Sẵn có từ:

Фрезениус Каби България ЕООД

Mã ATC:

N02BE1

Liều dùng:

10 mg/ml solution for infusion

Tóm tắt sản phẩm:

Paracetamol Kabi, 10 mg/ml solution for infusion 1 x 1,x10,x12,x20 x 50 x 60; vial sizes: 50 ml and 100 ml;

Ngày ủy quyền:

2014-08-18

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này