Pantoprazole Aurobindo 20 mg gastro - resistant tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
02-02-2017

Sẵn có từ:

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Mã ATC:

A02BC2

Liều dùng:

20 mg gastro - resistant tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Pantoprazol Aurobindo, 20 mg gastro-resistant tablets x 7; x 14; x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100; x 500

Ngày ủy quyền:

2015-08-12

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này