Nutriflex Omega Special emulsion for infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
11-02-2020

Sẵn có từ:

B.Braun Melsungen AG

Mã ATC:

B05BA10

Liều dùng:

emulsion for infusion

Tóm tắt sản phẩm:

NuTRIflex Omega special, emulsion for infusion; 5 x 625 ml; 5 x 1250 ml; 5 x 1875 ml; 5 x 2500 ml

Ngày ủy quyền:

2015-10-22

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này