Meaxin  400 mg film - coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
30-01-2023

Sẵn có từ:

KRKA, d.d. Novo Mesto

Mã ATC:

L01XE1

Liều dùng:

400 mg film - coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Meaxin, 400 mg film - coated tablets

Ngày ủy quyền:

2015-02-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này