Levofloxacin Accord 500 mg film - coated tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
13-04-2020
Sẵn có từ:
Accord Healtcare Ltd.
Mã ATC:
J01MA12
Liều dùng:
500 mg film - coated tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Levofloxacin Accord, 500 mg film - coated tablets x1;x2;x5;x7;x10;x30;x50;x200x500;
Số ủy quyền:
20110532
Ngày ủy quyền:
2014-08-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này