Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide

Quốc gia: Kazakhstan

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

Nguồn: Ecolab

Sẵn có từ:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bảng dữ liệu an toàn

                KLERWIPE SPORICIDAL ENHANCED PEROXIDE
916955-08
1 / 7
:
Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
27.07.2017
GHS
:
:
:
:
:
-
KLERWIPE SPORICIDAL ENHANCED PEROXIDE
916955-08
2 / 7
: (%)
7722-84-1
1 - 5
Glycolic acid
79-14-1
1 - 5
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
KLERWIPE SPORICIDAL ENHANCED PEROXIDE
916955-08
3 / 7
:
-
:
:
5 °C
25 °C
7722-84-1
TWA OEL-RL
1 ppm
1.5 mg/m3
STEL OEL-RL
2 ppm
3 mg/m3
7722-84-1
TWA
1 ppm
1.4 mg/m3
BH OEL
7722-84-1
TWA
1 ppm
1.4 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2.01 - 2.11
100 %
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
KLERWIPE SPORICIDAL ENHANCED PEROXIDE
916955-08
4 / 7
:
:
:
1.01 - 1.016
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KLERWIPE SPORICIDAL ENHANCED PEROXIDE
916955-08
5 / 7
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
4 h :
72.07 mg/l :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
72 h :
EC50
1.38 mg/l :
Glycolic acid
72 h :
EC50
44 mg/l :
KLERWIPE SPORICIDAL ENHANCED PEROXIDE
916955-08
6 / 7
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
27.07.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
KLERWIPE SPORICIDAL ENHANCED PEROXIDE
916955-08
7 / 7
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Anh 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Pháp 24-11-2017

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này