Hyposart  16 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
02-12-2015

Sẵn có từ:

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

Mã ATC:

C09CA6

Liều dùng:

16 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Hyposart, tablets 16 mg x 14,x28,x56;

Ngày ủy quyền:

2015-05-11

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này