ENZYMATIC SPECIAL

Quốc gia: Kazakhstan

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

Nguồn: Ecolab

Sẵn có từ:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bảng dữ liệu an toàn

                ENZYMATIC SPECIAL
916788
1 / 9
:
ENZYMATIC SPECIAL
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
07.08.2017
:
GHS
:
:
ENZYMATIC SPECIAL
916788
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
Propylene glycol
57-55-6
10 - 30
alcohols, c12-16, ethoxylated
68551-12-2
5 - 10
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-
hydroxy-
160875-66-1
1 - 5
alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated
84133-50-6
1 - 5
Amphoteric surfactants
68604-71-7
1 - 5
:
:
:
:
:
8
:
:
ENZYMATIC SPECIAL
916788
3 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
ENZYMATIC SPECIAL
916788
4 / 9
:
:
:
5 °C
40 °C
:
8
:
Propylene glycol
57-55-6
TWA OEL-RL
)
(
10 mg/m3
TWA OEL-RL
)
(
150 ppm
470 mg/m3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ENZYMATIC SPECIAL
916788
5 / 9
:
:
:
:
7.0 - 8.7
100 %
6.0 - 8.5
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.0 - 1.05
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
ENZYMATIC SPECIAL
916788
6 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
ENZYMATIC SPECIAL
916788
7 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Propylene glycol
4 h :
LC50
:
158.5 mg/l :
:
alcohols, c12-16, ethoxylated
:
2,000 mg/kg :
alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated
:
2,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
Propylene glycol
96 h :
LC50
> 10,000 mg/l :
alcohols, c12-16, ethoxylated
LC50
1.5 mg/l :
ENZYMATIC SPECIAL
916788
8 / 9
alcohols, c12-14-secondary, ethoxylated
96 h :
LC50
:
3.4 mg/l :
:
Propylene glycol
48 h :
EC50
18,340 mg/l :
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-
48 h :
:
1 mg/l :
Amphoteric surfactants
48 h :
EC50
:
> 100 mg/l :
:
Propylene glycol
96 h :
EC50
19,000 mg/l :
:
:
ENZYMATIC SPECIAL
916788
9 / 9
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
07.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Anh 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Pháp 24-11-2017

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này