Brastoryn 20 mg hard capsules

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
30-03-2016
Sẵn có từ:
РОМАСТРУ ТРЕЙДИНГ ЕООД
Mã ATC:
L01AX3
Liều dùng:
20 mg hard capsules
Tóm tắt sản phẩm:
Brastoryn, 20 mg hard capsules
Số ủy quyền:
20130252
Ngày ủy quyền:
2015-03-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này