Brastoryn 20 mg hard capsules

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
30-03-2016

Sẵn có từ:

РОМАСТРУ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Mã ATC:

L01AX3

Liều dùng:

20 mg hard capsules

Tóm tắt sản phẩm:

Brastoryn, 20 mg hard capsules

Ngày ủy quyền:

2015-03-09

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này