B. Braun Lyostypt Local Hemostatic Agent

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
B. Braun Singapore Pte Ltd
Lớp học:
Class D medical device
Sản xuất bởi:
B. Braun Surgical SA
Khu trị liệu:
General & Plastic Surgery
Chỉ dẫn điều trị:
It is indicated for local hemostasis of capillary bleeding, bleeding from parenchymal organs, oozing hemorrhages and as a supportive measure for other techniques of hemostasis.
Tóm tắt sản phẩm:
Device System Info:[Sterile Medical Device], Gamma sterilisation; Models: LYOSTYPT 5 X 30 CM - 1069306, LYOSTYPT 20 X 30 CM - 1069250, LYOSTYPT 5 X 8 CM - 1069152, LYOSTYPT 10 X 12 CM - 1069209, LYOSTYPT 3 X 5 CM - 1069128
Số ủy quyền:
DE0003005
Ngày ủy quyền:
2006-02-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này