MIKRO-QUAT EXTRA

Страна: Фінляндія

мова: фінська

Джерело: Ecolab

купити це зараз

Доступна з:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Паспорт безпеки

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
MIKRO-QUAT EXTRA
111186E
1 / 18
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
Mikro-Quat Extra
UFI
:
WCYJ-7DSQ-R00H-A0W8
Valmisteen tunnuskoodi
:
111186E
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
Desinfioiva puhdistusaine
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
0.5 % - 2.0 %
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Pintojen desinfiointiaine. Suihke ja pyyhintä manuaalinen prosessi
Keittiönpuhdistusaine. Suihke ja pyyhintä manuaalinen prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
Oy Ecolab Ab
PL 123 (Palkkatilanportti 1)
00241, Helsinki Suomi Puh:020 7561 400
fi-tilaukset@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
03.08.2021
Versio
:
4.1
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
LUOKITUS (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
TUOTE KONSENTRAATTINA
Ihosyövyttävyys, Luokka 1
H314
Vakava silmävaurio, Luokka 1
H318
Lyhytalkainen (välitön) vaara vesiympäristölle, Luokka 1
H400
Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle, Luokka 2
H411
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
MIKRO-QUAT EXTRA
111186E
2 / 18
TUOTE KÄYTTÖKONSENTRAATIONA
Vaaraton aine tai seos.
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
TUOTE KONSENTRAATTINA
Varoitusmerkit
:
Huomiosana
:
Vaara
Vaaralausekkeet
:
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa.
H400
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia.
Täydentävät
vaaralausekkeet
:
EUH071
Hengityselimiä syövyttävää.
Turvalausekkeet
:
ENNALTAEHKÄISY:
P261
Vältä suihkeen hen
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

Паспорт безпеки Паспорт безпеки болгарська 25-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки іспанська 24-11-2017
Паспорт безпеки Паспорт безпеки данська 25-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки німецька 24-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки естонська 25-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки грецька 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки французька 28-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки італійська 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки латвійська 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки литовська 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки угорська 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки голландська 24-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки польська 27-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки румунська 27-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словацька 27-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словенська 27-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки шведська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки норвезька 26-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки українська 28-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки хорватська 25-01-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки сербська 27-01-2022

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів