MIKRO-QUAT EXTRA

국가: 핀란드

언어: 핀란드어

출처: Ecolab

지금 구매하세요

Download 안전 데이터 시트 (SDS)
25-01-2022

제공처:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

안전 데이터 시트

                KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti
MIKRO-QUAT EXTRA
111186E
1 / 18
KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 TUOTETUNNISTE
Kauppanimi
:
Mikro-Quat Extra
UFI
:
WCYJ-7DSQ-R00H-A0W8
Valmisteen tunnuskoodi
:
111186E
Aineen ja/tai seoksen
käyttötapa
:
Desinfioiva puhdistusaine
Aineen tyyppi
:
Seos
VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.
Tietoa tuotteen
laimennuksesta
:
0.5 % - 2.0 %
1.2 AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA
KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA
Tunnistetut käyttötavat
:
Pintojen desinfiointiaine. Suihke ja pyyhintä manuaalinen prosessi
Keittiönpuhdistusaine. Suihke ja pyyhintä manuaalinen prosessi
Suositeltavia
käyttörajoituksia
:
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön.
1.3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT
Valmistaja
:
Oy Ecolab Ab
PL 123 (Palkkatilanportti 1)
00241, Helsinki Suomi Puh:020 7561 400
fi-tilaukset@ecolab.com
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO
Hätäpuhelinnumero
:
+358753252898
+32-(0)3-575-5555 Euroopan ylittävä
Myrkytystietokeskuksen
puhelinnumero
:
0800 147 111
Laatimis-/tarkistuspäivä
:
03.08.2021
Versio
:
4.1
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1 AINEEN TAI SEOKSEN LUOKITUS
LUOKITUS (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
TUOTE KONSENTRAATTINA
Ihosyövyttävyys, Luokka 1
H314
Vakava silmävaurio, Luokka 1
H318
Lyhytalkainen (välitön) vaara vesiympäristölle, Luokka 1
H400
Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle, Luokka 2
H411
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti
MIKRO-QUAT EXTRA
111186E
2 / 18
TUOTE KÄYTTÖKONSENTRAATIONA
Vaaraton aine tai seos.
2.2 MERKINNÄT
MERKINNÄT (ASETUS (EY) N:O 1272/2008)
TUOTE KONSENTRAATTINA
Varoitusmerkit
:
Huomiosana
:
Vaara
Vaaralausekkeet
:
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä
vaurioittavaa.
H400
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia.
Täydentävät
vaaralausekkeet
:
EUH071
Hengityselimiä syövyttävää.
Turvalausekkeet
:
ENNALTAEHKÄISY:
P261
Vältä suihkeen hen
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 불가리아어 25-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스페인어 24-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 덴마크어 25-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 독일어 24-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 에스토니아어 25-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 그리스어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 프랑스어 28-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 이탈리아어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 라트비아어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 리투아니아어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 헝가리어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 네덜란드어 24-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 폴란드어 27-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 루마니아어 27-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로바키아어 27-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로베니아어 27-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스웨덴어 27-04-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 노르웨이어 26-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 우크라이나어 28-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 크로아티아어 25-01-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 세르비아어 27-01-2022

이 제품과 관련된 검색 알림