Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

İsveç - İsveççe - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Ürün özellikleri Ürün özellikleri (SPC)

17-05-2021

Aktif bileşen:
atosibanacetat
Mevcut itibaren:
EVER Valinject GmbH
ATC kodu:
G02CX01
INN (International Adı):
atosiban acetate
Doz:
37,5 mg/5 ml
Farmasötik formu:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Kompozisyon:
atosibanacetat Aktiv substans; mannitol Hjälpämne
Reçete türü:
Receptbelagt
Ürün özeti:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 st (5 ml)
Yetkilendirme durumu:
Godkänd
Yetkilendirme numarası:
53262
Yetkilendirme tarihi:
2016-12-16

Belgenin tamamını okuyun

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

atosiban

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Atosiban Ever Pharma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges Atosiban Ever Pharma

Hur man ger Atosiban Ever Pharma

Eventuella biverkningar

Hur Atosiban Ever Pharma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Atosiban Ever Pharma är och vad det används för

Atosiban Ever Pharma innehåller atosiban. Atosiban Ever Pharma kan användas för att fördröja en för

tidig födsel av ditt barn. Atosiban Ever Pharma används hos vuxna gravida kvinnor från vecka 24 till

vecka 33 av graviditeten.

Atosiban Ever Pharma verkar genom att göra sammandragningarna i livmodern mindre starka. Det gör

också att sammandragningarna kommer mindre ofta. Detta sker genom att hämma effekten av ett

naturligt hormon i kroppen kallat oxytocin som gör att livmodern drar sig samman.

Atosiban som finns i Atosiban Ever Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks eller annan hälsovårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du ges Atosiban Ever Pharma

Använd inte Atosiban Ever Pharma

om din graviditet understiger 24 veckor.

om din graviditet överstiger 33 veckor.

om vattnet har gått (prematur hinnbristning) efter 30 veckors graviditet eller mer.

om ditt ofödda barn (fostret) har onormal hjärtfrekvens.

om du har livmoderblödningar och läkaren vill att barnet genast föds.

om du har något som kallas ”svår preeklampsi” och läkaren vill att barnet föds genast. Svår

preeklampsi innebär högt blodtryck, vätskeansamling och/eller äggvita i urinen.

om du har något som kallas ”eklampsi” vilket liknar ”svår preeklampsi” men du får även

kramper. Detta innebär att barnet måste födas omedelbart.

om ditt ofödda barn har dött.

om du har en infektion eller en misstänkt infektion i livmodern.

om placenta (moderkakan) täcker förlossningskanalen.

om placenta är på väg att lossa från livmoderväggen.

om du eller ditt ofödda barn har andra tillstånd där en fortsättning av graviditeten betraktas som

riskabel.

om du är allergisk mot atosiban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Använd inte Atosiban Ever Pharma om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala

med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du får Atosiban Ever Pharma.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du ges Atosiban Ever Pharma

om du tror att vattnet har gått (prematur hinnbristning).

om du har njur- eller leverproblem.

om du är gravid mellan 24 och 27 veckor.

om du är gravid med fler än ett barn.

om sammandragningarna återkommer kan behandlingen med Atosiban Ever Pharma upprepas

ytterligare 3 gånger.

om ditt ofödda barn är litet i förhållande till graviditetslängden.

Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött, detta kan orsaka

blödning.

Om du är gravid med fler än ett barn och/eller får läkemedel för att fördröja en för tidig födsel

av ditt barn såsom blodtryckssänkande läkemedel. Detta kan öka risken för lungödem

(ackumulering av vätska i lungorna).

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, barnmorska eller

apotekspersonal innan du får Atosiban Ever Pharma.

Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet med användning av Atosiban Ever Pharma hos kvinnor under 18 år.

Andra läkemedel och Atosiban Ever Pharma

Tala om för läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan

tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid och ammar ett tidigare barn ska du sluta amma under tiden du får Atosiban Ever

Pharma.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du ges Atosiban Ever Pharma

Atosiban Ever Pharma ges på sjukhus av läkare, barnmorska eller sköterska. De bestämmer hur

mycket du behöver. De kommer också att se till att lösningen är klar och fri från partiklar.

Atosiban Ever Pharma

ges i en ven (intravenöst) i tre steg:

Den första injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut.

Sedan ges en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 18 mg/timme under 3 timmar.

Sedan ges ytterligare en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 6 mg/timme under upp till

45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit.

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar.

Atosiban Ever Pharma

kan användas igen om sammandragningarna skulle komma tillbaka.

Behandling med Atosiban Ever Pharma

kan upprepas upp till tre gånger.

Under behandlingen med Atosiban Ever Pharma

kan dina sammandragningar och fostrets

hjärtfrekvens komma att övervakas.

Fler än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

Om du har fått för stor mängd av Atosiban Ever Pharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De biverkningar som har setts hos modern är i allmänhet lindriga. Man känner inte till några

biverkningar hos det ofödda eller det nyfödda barnet.

Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel:

Mycket vanliga

(förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående.

Vanliga

(förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

Huvudvärk.

Yrsel.

Värmevallningar.

Kräkningar.

Hjärtklappning.

Lågt blodtryck. Symtom kan inkludera yrsel eller berusningskänsla.

Reaktion vid injektionsstället.

Högt blodsocker.

Mindre vanliga

(förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

Feber.

Sömnlöshet.

Klåda.

Hudutslag.

Sällsynta

(förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött, detta kan orsaka

blödning.

Allergiska reaktioner.

Du kan uppleva andnöd eller lungödem (ackumulering av vätska i lungorna), särskilt om du är gravid

med fler än ett barn och/eller får läkemedel som kan fördröja tidig födsel av ditt barn såsom

blodtryckssänkande läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare,

barnmorska

eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Atosiban Ever Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för 48 timmar vid rumstemperatur med och

utan ljusskydd och förvaring i kylskåp. Ur mikrobiologisk synvinkel skall produkten användas

omedelbart. Om användning inte sker omedelbart, är förvaringstiden och omständigheterna före

användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida

spädning inte har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar och missfärgning före administrering.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atosiban. Varje injektionsflaska (5 ml) med 37,5 mg/5 ml koncentrat

till infusionsvätska, lösning, innehåller atosibanacetat motsvarande 37,5 mg atosiban. Varje ml

infusionsvätska innehåller 7,5 mg atosiban (som acetat).

Övriga innehållsämnen är mannitol, saltsyra 1M (för justering av pH), natriumhydroxid (för

justering av pH) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atosiban Ever Pharma 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning

utan partiklar.

En förpackning innehåller en injektionsflaska med 5 ml lösning.

Förpackningen innehåller en färglös injektionsflaska av glas med en propp av bromobutylgummi,

aluminiumförsegling och avrivningsflik av plast.

Innehavare av godkännande för försäljning

EVER Valinject GmbH

Oberburgau 3

4866 Unterach am Attersee

Österrike

Lokal representant

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

DK-6710 Esbjerg V

Danmark

Tillverkare

EVER Pharma Jena GmbH

Otto-Schott-Str. 15

07745 Jena

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Solution à diluer pour perfusion

Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok

Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Atosiban EVER Pharma 37.5mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Atosiban EVER Pharma 37.5mg/5 ml concentrado para solución para perfusión EFG

Atosiban EVER Pharma 37.5 mg/5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Atosiban EVER Pharma 37.5 mg/5 ml solution à diluer pour perfusion

Atosiban EVER Pharma

Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Atosiban EVER Pharma

Atosiban EVER Pharma 37.5 mg/5 ml Concentrado para solução para perfusão

Atosiban EVER Pharma 37.5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Atosiban EVER Pharma 37.5 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Denna bipacksedel ändrades senast:

2020-01-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

(Se även avsnitt 3)

Bruksanvisning

Innan Atosiban Ever Pharma

används ska lösningen undersökas för att säkra att den är klar och fri från

partiklar.

Atosiban Ever Pharma

ges intravenöst i tre på varandra följande steg:

Den initiala intravenösa injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en

minut.

En kontinuerlig infusion med en hastighet av 24 ml/timme ges under 3 timmar.

En kontinuerlig infusion med en hastighet av 8 ml/timme ges under upp till 45 timmar eller tills

livmodersammandragningarna avtagit.

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar. Atosiban Ever Pharma

kan användas i fler än en

behandlingsomgång om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Fler än ytterligare tre

behandlingar bör inte ges under en graviditet.

Beredning av den intravenösa infusionen

Den intravenösa infusionen bereds genom att Atosiban Ever Pharma

37,5 mg/5 ml koncentrat till

infusionsvätska späds i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning, Ringer-laktatlösning eller

5 % glukoslösning. Detta åstadkoms genom att 10 ml lösning från en 100 ml-infusionspåse dras upp

och ersätts med 10 ml Atosiban Ever Pharma

37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska från två

5 ml injektionsflaskor så att en koncentration av 75 mg atosiban i 100 ml erhålls. Om en infusionspåse

med annan volym används ska en proportionell beräkning göras före iordningställandet.

Atosiban Ever Pharma

ska inte blandas med andra läkemedel i infusionspåsen.

Belgenin tamamını okuyun

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atosiban EVER Pharma 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska med 5 ml koncentrat innehåller 37,5 mg atosiban (som acetat).

Varje ml koncentrat innehåller 7,5 mg atosiban.

Efter spädning är koncentrationen av atosiban 0,75 mg/ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Klar, färglös lösning utan partiklar.

pH: 4,0–5,0

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Atosiban Ever Pharma används för att fördröja hotande för tidig förlossning hos vuxna gravida

kvinnor med:

regelbundna uteruskontraktioner, var och en med minst 30 sekunders varaktighet och med

frekvensen ≥4 sammandragningar/30 minuter

cervix dilaterad 1 till 3 cm (0–3 för nullipara) och med en utplåning ≥50 %

24–33 fullgångna graviditetsveckor

foster med normal hjärtfrekvens.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med Atosiban Ever Pharma ska initieras och fullföljas av läkare med erfarenhet från

behandling av för tidigt värkarbete.

Atosiban Ever Pharma administreras intravenöst i tre på varandra följande steg: en initial bolusdos

(6,75 mg), med Atosiban Ever Pharma 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska omedelbart följd av en

kontinuerlig högdosinfusion (300 mikrogram/min) av Atosiban Ever Pharma 37,5 mg/5 ml koncentrat

till infusionsvätska under tre timmar, följd av en lägre dos av Atosiban Ever Pharma 37,5 mg/5 ml

koncentrat till infusionsvätska (efterföljande infusion 100 mikrogram/min) upp till 45 timmar.

Behandlingstiden bör inte överstiga 48 timmar. Den totala dosen som ges under en hel behandling

med Atosiban Ever Pharma bör helst inte överstiga 330,75 mg atosiban.

Intravenös behandling med den initiala bolusinjektionen av Atosiban Ever Pharma 6,75 mg/0,9 ml

injektionsvätska (se produktresumén för denna produkt) ska inledas snarast möjligt efter det att för

tidiga värkar diagnostiserats. När bolusdosen väl har injicerats inleds infusionen. Vid ihållande

uteruskontraktioner under behandlingen med Atosiban Ever Pharma ska alternativ behandling

övervägas.

Följande tabell visar hela doseringen av bolusinjektionen följd av infusionen:

Steg

Dosering

Infusionshastighet

Atosibandos

0,9 ml intravenös bolusinjektion

given under 1 minut

Ej relevant

6,75 mg

3 timmars intravenös

högdosinfusion

24 ml/timme (300 mikrog/min)

54 mg

Upp till 45 timmars efterföljande

intravenös infusion

8 ml/timme (100 mikrog/min)

upp till 270 mg

Upprepad behandling:

Om det skulle bli nödvändigt att upprepa behandlingen med atosiban ska även den börja med en

bolusinjektion av Atosiban Ever Pharma 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska och följas av en infusion av

Atosiban Ever Pharma 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Nedsatt

njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i

urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas med försiktighet.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Atosiban Ever Pharma för gravida kvinnor under 18 år har inte fastställts. Inga

data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Atosiban Ever Pharma ska inte användas vid följande tillstånd:

kortare graviditetslängd än 24 eller fler än 33 fullgångna veckor

prematur hinnbristning >30 graviditetsveckor

onormal hjärtfrekvens hos fostret

antepartumblödningar från uterus som kräver omedelbar förlossning

eklampsi och svår preeklampsi som kräver förlossning

intrauterin fosterdöd

misstänkt intrauterin infektion

placenta praevia

abruptio placenta

alla andra tillstånd hos modern eller fostret där fortsättning av graviditeten är riskabel

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

När atosiban används på patienter hos vilka prematur hinnbristning inte kan uteslutas ska fördelarna

med att försena förlossningen vägas mot den potentiella risken för korioamnionit.

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Nedsatt

njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i

urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas med försiktighet (se avsnitt 4.2

och 5.2).

Det finns endast begränsad klinisk erfarenhet när det gäller användningen av atosiban vid

flerbördsgraviditet eller vid en graviditetslängd på mellan 24 och 27 veckor på grund av det ringa

antal patienter som fått behandling. Fördelarna med atosiban i dessa undergrupper är därför osäkra.

Det är möjligt att ge upprepade behandlingar med Atosiban Ever Pharma. Klinisk erfarenhet från flera

upprepade behandlingar (upp till 3 upprepade behandlingar) är begränsad (se avsnitt 4.2).

Vid intrauterin tillväxthämning beror beslutet att fortsätta eller upprepa administreringen av Atosiban

Ever Pharma på bedömningen av fostrets mognad.

Under administrering av atosiban och vid ihållande uteruskontraktioner ska kontroll av

uteruskontraktioner och hjärtfrekvens hos fostret övervägas.

Atosiban är en oxytocinantagonist och kan teoretiskt bidra till uterusatoni och blödning post partum.

Därför ska blodförlust efter förlossningen övervakas. Under de kliniska prövningarna observerades

emellertid inte otillräcklig uteruskontraktion post partum.

Flerbördsgraviditet och läkemedel med tokolytisk aktivitet såsom kalciumantagonister och

betamimetika förknippas med ökad risk för lungödem. Därför ska atosiban användas med försiktighet

vid flerbörd och/eller samtidig administrering av andra läkemedel med tokolytisk aktivitet (se

avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det är osannolikt att atosiban skulle vara involverat i cytokrom P450-medierade

läkemedelsinteraktioner, eftersom

in vitro

-undersökningar har visat att atosiban inte är substrat för

cytokrom P450-systemet och inte heller hämmar de läkemedelsmetaboliserande cytokrom P450-

enzymerna.

Interaktionsstudier med labetalol och betametason har utförts på friska, frivilliga kvinnor. Ingen

kliniskt relevant interaktion observerades mellan atosiban och betametason eller labetalol.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Atosiban ska endast användas när prematura värkar har diagnostiserats mellan 24 och 33 fullgångna

graviditetsveckor

.

Om kvinnan ammar ett tidigare barn under graviditeten ska amningen upphöra

under behandlingen med Atosiban Ever Pharma eftersom frisättning av oxytocin under amning kan

öka uteruskontraktion och kan motverka effekten av tokolytikumterapi.

I kliniska prövningar med atosiban observerades ingen inverkan på amning. Små mängder atosiban

har visat sig passera från plasma till ammande kvinnors bröstmjölk.

Embryofetala toxicitetsstudier har inte visat några toxiska effekter av atosiban. Inga studier som

täcker fertilitet och tidig embryonal utveckling har utförts (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Möjliga biverkningar av atosiban har beskrivits hos modern under användning av atosiban i kliniska

prövningar. Sammanlagt 48 % av de patienter som behandlades med atosiban fick biverkningar under

de kliniska prövningarna. De observerade biverkningarna var i allmänhet lindriga. Den vanligaste

biverkningen hos modern var illamående (14 %).

De kliniska prövningarna visade inte några specifika biverkningar av atosiban hos det nyfödda barnet.

Incidenter hos spädbarnet var inom ramen för normal variation och var jämförbara med incidensen

både i placebogruppen och i grupper där betamimetika använts.

Frekvensen av biverkningar som anges nedan definieras enligt följande konvention: mycket vanliga

(≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

MedDRA-

klassificering av

organsystem (SOC)

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Allergisk reaktion

Metabolism och

nutrition

Hyperglykemi

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk, yrsel

Hjärtat

Takykardi

Blodkärl

Hypotoni,

värmevallningar

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

Hud och subkutan

vävnad

Klåda,

hudutslag

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Uterusblödning,

uterusatoni

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Reaktion vid

injektionsstället

Feber

Erfarenheter efter det att läkemedlet marknadsförts

Biverkningar i andningsvägarna som dyspné och lungödem, särskilt i samband med samtidig

administrering av andra läkemedel med tokolytisk aktivitet såsom kalciumantagonister och

betamimetika och/eller hos kvinnor med flerbördsgraviditet, har rapporterats efter godkännandet för

försäljning.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Få fall av överdosering med atosiban har rapporterats. De skedde utan några specifika tecken eller

symtom. Det finns ingen känd specifik behandling vid överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för gynekologiskt bruk, ATC-kod: G02CX01

Atosiban Ever

Pharma innehåller atosiban (INN), en syntetisk peptid ([Mpa

,D-Tyr(Et)

,Thr

,Orn

oxytocin) som är

en kompetitiv antagonist till humant oxytocin på receptornivå. Hos råttor och marsvin bands atosiban

till oxytocinreceptorer med minskad frekvens av kontraktionerna och sänkt muskeltonus i uterus

vilket ledde till en dämpning av livmodersammandragningarna. Atosiban visade sig även bindas till

vasopressinreceptorn och hämmade följaktligen effekten av vasopressin. Hos djur uppvisade atosiban

inte några kardiovaskulära effekter.

Vid humana prematura värkar motverkar atosiban i rekommenderad dosering kontraktioner i uterus

och inducerar inaktivitet i livmodern. Uterusavslappning efter atosiban inträder snabbt och

livmodersammandragningarna reduceras väsentligt inom 10 minuter så att en stabil inaktivitet i uterus

uppnås (≤4 sammandragningar/timme) under 12 timmar.

Kliniska fas III-prövningar (CAP-001-studierna) omfattar data från 742 kvinnor som diagnostiserades

med prematura värkar mellan 23:e och 33:e graviditetsveckan och randomiserades till antingen

atosiban (enligt denna doseringsanvisning) eller β-agonist (dostitrerad).

Primärt resultatmått: primär effektparameter var andelen kvinnor som fortfarande var oförlösta och

som inte behövde alternativ tokolys inom 7 dagar efter behandlingsstart. Data visar att 59,6 %

(n=201) respektive 47,7 % (n=163) av de kvinnor som behandlats med atosiban respektive β-agonist

(p=0,0004) var oförlösta och behövde ingen alternativ tokolys inom 7 dagar från behandlingsstart.

Flertalet misslyckade behandlingar i CAP-001 berodde på dålig tolerabilitet. Misslyckade

behandlingar till följd av otillräcklig effekt var signifikant (p=0,0003) mera frekventa hos kvinnor

som behandlades med atosiban (n=48, 14,2 %) än hos kvinnor som behandlades med β-agonist (n=20,

5,8 %).

I CAP-001-studierna var sannolikheten att förbli oförlöst och inte behöva alternativ tokolys inom

7 dagar efter behandlingsstart likartad för atosiban- och betamimetikabehandlade kvinnor med en

graviditetslängd på 24–28 veckor. Dessa fynd baseras emellertid på en mycket liten population

(n=129 patienter).

Sekundära resultatmått: sekundära effektparametrar inkluderade andelen kvinnor som förblev

oförlösta inom 48 timmar efter behandlingsstart. Det var ingen skillnad mellan atosiban- och

betamimetikagrupperna vad beträffar denna parameter.

Medelvärdet (SD) för antalet graviditetsveckor vid förlossningen var detsamma i de båda grupperna:

35,6 (3,9) respektive 35,3 (4,2) veckor för atosiban- och β-agonistgrupperna (p=0,37). Det antal barn

som behövde vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning liksom vistelselängd och

respiratorbehandling var detsamma i de båda behandlingsgrupperna (ungefär 30 %). Medelvärdet

(SD) för födelsevikten var 2 491 (813) gram i atosibangruppen och 2 461 (831) gram i β-

agonistgruppen (p=0,58).

Behandlingsresultatet hos foster och moder skilde sig påtagligt inte åt mellan atosiban- och β-

agonistgruppen men de kliniska studierna hade inte tillräcklig styrka för att utesluta en möjlig

skillnad.

Av de 361 kvinnor som fick behandling med atosiban i fas III-studierna fick 73 minst en upprepad

behandling, 8 fick minst 2 upprepade behandlingar och 2 fick 3 upprepade behandlingar (se

avsnitt 4.4).

Behandling med atosiban rekommenderas inte vid graviditetslängd kortare än 24 kompletta veckor,

eftersom säkerhet och effekt för denna patientgrupp inte har kunnat fastställas i kontrollerade

randomiserade studier (se avsnitt 4.3).

I en placebokontrollerad studie var foster-/spädbarnsdödligheten 5 av 295 (1,7 %) i placebogruppen

och 15 av 288 (5,2 %) i atosibangruppen där 2 av dödsfallen inträffade vid 5 respektive 8 månaders

ålder. Av de 15 dödsfallen i atosibangruppen inträffade 11 hos kvinnor i graviditetsvecka 20 till 24. I

undergruppen patienter med kortare graviditetslängd än 24 kompletta veckor var dock fördelningen

ojämn (19 patienter i atosibangruppen och 4 i placebogruppen). Hos kvinnor med graviditetslängd

längre än 24 kompletta veckor fanns ingen skillnad i foster-/spädbarnsdödlighet (1,7 % i

placebogruppen och 1,5 % i atosibangruppen).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Hos friska icke-gravida personer som erhöll atosibaninfusioner (10 till 300 mikrogram/min under

12 timmar) ökade plasmakoncentrationen proportionellt med dosen.

Clearance, distributionsvolym och halveringstid visade sig vara oberoende av dosen.

Hos kvinnor med prematura värkar vilka erhöll atosiban som infusion (300 mikrogram/min under 6

till 12 timmar) uppnåddes jämviktskoncentrationer i plasma inom en timme efter start av infusionen

(medelvärde 442±73 ng/ml, intervall 298 till 533 ng/ml).

Efter avslutad infusion sjönk plasmakoncentrationen snabbt med halveringstid i distributionsfas (tα)

och halveringstid i elimineringsfas (tβ) på 0,21±0,01 respektive 1,7±0,3 timmar. Medelvärdet för

clearance var 41,8±8,2 liter/timme. Medelvärdet för distributionsvolymen var 18,3±6,8 liter.

Atosibans plasmaproteinbindning är 46 till 48 % hos gravida kvinnor. Det är inte känt om den fria

fraktionen hos moder och foster skiljer sig väsentligt. Atosiban distribueras inte till röda blodkroppar.

Atosiban passerar placenta. Efter en infusion av 300 mikrogram/min till friska kvinnor med

fullgången graviditet var förhållandet fetal/maternell atosibankoncentration 0,12.

Två metaboliter identifierades i plasma och urin från människa. Förhållandet mellan koncentrationen

av huvudmetaboliten M1 (des-(Orn

, Gly-NH

9)-[Mpa

, D-Tyr(Et)

, Thr

]-oxytocin) och atosiban i

plasma var 1,4 efter två timmar samt 2,8 efter avslutad infusion. Det är inte känt om M1 ackumuleras i

vävnader. Atosiban återfinns endast i små mängder i urin. Dess koncentration i urin är ungefär 50

gånger mindre än koncentrationen av M1. Den andel atosiban som elimineras via feces är inte känd.

Huvudmetaboliten M1 är ungefär 10 gånger mindre potent än atosiban med avseende på hämning av

oxytocininducerade uteruskontraktioner

in vitro

. Metaboliten M1 utsöndras i mjölk (se avsnitt 4.6).

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Nedsatt

njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i

urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas med försiktighet (se avsnitt 4.2

och 4.4).

Det är inte troligt att atosiban hämmar leverns cytokrom P450-isoformer hos människa (se

avsnitt 4.5).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga systemtoxiska effekter observerades under tvåveckorsstudierna avseende intravenös toxicitet

(hos råttor och hundar) vid doser ungefär 10 gånger högre än den terapeutiska dosen för människa

eller under tremånadersstudien avseende toxicitet hos råttor och hundar (upp till 20 mg/kg/dag s.c.).

Den högsta subkutana dos atosiban som inte framkallade några biverkningar var ungefär två gånger

den terapeutiska dosen till människa.

Inga studier som täcker fertilitet och tidig embryonal utveckling har utförts. Reproduktionsstudier

avseende toxicitet, med medicinering från implantation fram till sen graviditetsfas, visade inga

effekter på honor och foster. Råttfostrens exponering var ungefär fyra gånger högre än den som det

humana fostret utsätts för vid intravenösa infusioner till kvinnor. Studier på djur har som förväntat

visat hämning av laktationen på grund av hämningen av oxytocineffekten.

Atosiban var varken onkogent eller mutagent i

in vitro-

in vivo

-tester.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Saltsyra 1M (för justering av pH)

Natriumhydroxid (för justering av pH)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel

förutom de

som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för 48 timmar vid rumstemperatur med och

utan ljusskydd och förvaring i kylskåp. Ur mikrobiologisk synvinkel skall produkten användas

omedelbart. Om användning inte sker omedelbart, är förvaringstiden och omständigheterna före

användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida

spädning inte har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande och spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

En injektionsflaska med koncentrat till infusionsvätska innehåller 5 ml lösning motsvarande 37,5 mg

atosiban.

Injektionsflaskor av färglöst glas (5 ml, typ I) förslutna med en grå propp av bromobutylgummi (typ I)

samt polypropylen- och aluminiumförsegling med avrivningsflik.

Förpackningen innehåller en injektionsflaska med 5 ml lösning.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Injektionsflaskorna ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före

administrering.

Iordningställande av den intravenösa infusionslösningen:

För intravenös infusion efter bolusdosen ska atosiban 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska

spädas i någon av följande lösningar:

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion

Ringer-laktatlösning

5 % glukoslösning.

Dra upp 10 ml lösning från en 100 ml-infusionspåse och kasta sedan. Ersätt med 10 ml atosiban

37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska från två 5 ml-injektionsflaskor så att en koncentration av

75 mg atosiban i 100 ml erhålls.

Den iordningställda lösningen är en klar och färglös lösning utan partiklar.

Högdosinfusionen ges genom infusion av 24 ml/timme (dvs. 18 mg/timme) av ovan iordningställda

lösning under en 3-timmarsperiod under adekvat medicinsk kontroll på en förlossningsavdelning.

Efter tre timmar reduceras infusionshastigheten till 8 ml/timme.

Ställ i ordning nya 100 ml påsar så som beskrivs ovan så att infusionen kan fortsätta kontinuerligt.

Om en infusionspåse med annan volym används ska en proportionell beräkning göras före

iordningställandet.

För att erhålla korrekt dosering rekommenderas en anordning för kontrollerad infusion för att justera

flödeshastigheten i droppar/minut. En intravenös mikrodroppkammare kan ge lämpliga

infusionshastigheter inom de rekommenderade doseringsnivåerna för atosiban.

Om andra läkemedel måste ges intravenöst samtidigt kan den intravenösa ingången delas eller annat

ställe användas för intravenös administrering. Detta möjliggör kontinuerlig oberoende kontroll av

infusionshastigheten.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EVER Valinject GmbH

Oberburgau 3

4866 Unterach am Attersee

Österrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

53262

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-12-16

Datum för förnyat godkännande: 2021-09-01

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-05-12

Benzer ürünler

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin

Bu bilgileri paylaşın