Ecobrite Softener Floral

ประเทศ: คาซัคสถาน

ภาษา: อาหรับ

แหล่งที่มา: Ecolab

มีจำหน่ายจาก:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

                ECOBRITE SOFTENER FLORAL
910571-02
1 / 8
:
Ecobrite Softener Floral
:
:
:
:
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
17.07.2017
GHS
:
:
:
:
:
ECOBRITE SOFTENER FLORAL
910571-02
2 / 8
: (%)
–
91995-81-2
5 - 10
-
-
67-63-0
1 - 5
60-12-8
0.1 - 1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
ECOBRITE SOFTENER FLORAL
910571-02
3 / 8
:
8
:
:
5 °C
40 °C
-
-
67-63-0
STEL OEL-RL
500 ppm
1,225 mg/m3
TWA OEL-RL
400 ppm
960 mg/m3
-
-
67-63-0
TWA
400 ppm
983 mg/m3
BH OEL
STEL
500 ppm
1,230 mg/m3
BH OEL
-
-
67-63-0
TWA
200 ppm
492 mg/m3
ARE OEL
STEL
400 ppm
984 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2.4 - 2.7
100 %
ECOBRITE SOFTENER FLORAL
910571-02
4 / 8
:
:
:
:
100 °C
:
:
:
:
:
:
:
0.997 - 1.001
:
:
-
:
:
:
:
50.140 mm2/s (40 °C)
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ECOBRITE SOFTENER FLORAL
910571-02
5 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
-
:
5,840 mg/kg :
:
2,125 mg/kg :
ECOBRITE SOFTENER FLORAL
910571-02
6 / 8
:
-
-
4 h :
LC50
:
30 mg/l :
:
-
-
:
12,870 mg/kg :
:
1,670.5 mg/kg :
:
:
:
:
:
-
-
96 h :
LC50
:
9,640 mg/l :
96 h :
LC50
:
215 mg/l :
:
-
-
LC50
:
> 10,000 mg/l :
:
–
72 h :
EC50
0.93 mg/l :
ECOBRITE SOFTENER FLORAL
910571-02
7 / 8
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
17.07.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
ECOBRITE SOFTENER FLORAL
910571-02
8 / 8
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สินค้าที่คล้ายกัน

เอกสารเป็นภาษาอื่น

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร