Tadalafil Sandoz 20 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-04-2021

Aktiva substanser:
tadalafil
Tillgänglig från:
Sandoz A/S,
ATC-kod:
G04BE08
INN (International namn):
tadalafil
Dos:
20 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; laktosmonohydrat Hjälpämne; tadalafil 20 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 2 tabletter (plast/Al); Blister, 2 tabletter (Al); Blister, 4 tabletter (Al); Blister, 4 tabletter (plast/Al); Blister, 8 tabletter (plast/Al); Blister, 8 tabletter (Al); Blister, 12 tabletter (Al); Blister, 12 tabletter (plast/Al); Blister, 5 tabletter (Al); Blister, 5 tabletter (plast/Al); Blister, 10 tabletter (Al); Blister, 10 tabletter (plast/Al); Blister, 24 tabletter (Al); Blister, 24 tabletter (plast/Al); Blister, 36 tabletter (Al); Blister, 36 tabletter (plast/Al); Blister, 48 tabletter (Al); Blister, 48 tabletter (plast/Al); Blister, 56 tabletter (plast/Al); Blister, 56 tabletter (Al); Blister, 2 x 1 tabletter (Al); Blister, 4 x 1 tabletter (Al); Blister, 5 x 1 tabletter (Al); Blister, 8 x 1 tabletter (Al); Blister, 10 x 1 tabletter (Al); Blister, 12 x 1 tabletter (Al); Blister, 24 x 1 tabletter (Al); Blister, 36 x 1 tabletter (Al); Blister, 48 x 1 tabletter (Al); Blister, 56 x 1 tabletter (Al); Blister, 2 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 4 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 5 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 8 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 10 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 12 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 24 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 36 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 48 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 56 x 1 tabletter (plast/Al)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57850
Tillstånd datum:
2018-07-06

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Tadalafil Sandoz 5 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tadalafil Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Sandoz

Hur du tar Tadalafil Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Tadalafil Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tadalafil Sandoz är och vad det används för

Tadalafil Sandoz innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas

fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Tadalafil Sandoz

5 mg, 10 mg och 20 mg

används för behandling av vuxna män med

erektil

dysfunktion.

Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård och erigerad penis, tillräcklig för

sexuellt umgänge. Tadalafil Sandoz har visat sig signifikant förbättra förmågan att få en hård,

erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

Tadalafil Sandoz verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att

blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil

dysfunktion hjälper inte Tadalafil Sandoz.

Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil Sandoz som används för erektil dysfunktion inte har

någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är

detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

Tadalafil Sandoz

5 mg

används för behandling av vuxna män med urinvägssymtom som förknippas

med ett vanligt förekommande tillstånd som heter

benign prostatahyperplasi

Detta är när prostatakörteln blir större med ökad ålder. Symtomen inkluderar svårigheter att börja

kasta vatten, en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan och att oftare behöva kasta vatten till

och med på natten. Tadalafil Sandoz förbättrar blodgenomströmningen och får musklerna i

prostatan och urinblåsan att slappna av, vilket kan minska symtom från benign prostatahyperplasi.

Tadalafil har visat effekt på dessa urinvägssymtom så tidigt som efter 1–2 veckor efter påbörjad

behandling.

Tadalafil som finns i Tadalafil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Sandoz

Ta inte Tadalafil Sandoz om du:

är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t.ex. amylnitrit.

Dessa läkemedel (”nitrater”) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). Tadalafil har visat

sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller om du är osäker, tala

med din läkare.

har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack inom de senaste 90 dagarna.

nyligen har haft slaganfall (stroke) inom de senaste 6 månaderna.

har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati

(NAION), så kallad ”stroke i ögat”.

tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertoni (dvs. högt

blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertoni (dvs. högt blodtryck i

lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, såsom Tadalafil Sandoz, har visats öka den

blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala

med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tadalafil Sandoz.

Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det

anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

Om du behandlas för benign prostatahyperplasi med Tadalafil Sandoz

5 mg

: då benign

prostatahyperplasi och prostatacancer kan ha samma symtom, kommer din läkare att utreda dig

gällande prostatacancer innan påbörjande av behandling med Tadalafil Sandoz för benign

prostatahyperplasi. Tadalafil Sandoz är inte en behandling mot prostatacancer.

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar)

multipelt myelom (cancer i benmärgen)

leukemi (blodcellscancer)

deformerad penis

allvarlig leversjukdom

allvarlig njursjukdom.

Det är inte känt om Tadalafil Sandoz är effektivt hos patienter som har genomgått:

bäckenoperation

operation där delar av, eller hela, prostatakörteln avlägsnas och där nerverna inte bevaras (radikal

icke-nervsparande prostatektomi).

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med Tadalafil

Sandoz och omedelbart ta kontakt med din läkare.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har noterats hos några patienter som tar tadalafil.

Fastän det inte är känt om händelserna har ett direkt samband med tadalafil, ska du sluta ta Tadalafil

Sandoz och kontakta läkare omedelbart om du får försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning.

Tadalafil Sandoz är inte avsett för användning av kvinnor.

Barn och ungdomar

Tadalafil Sandoz är inte avsett för användning av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Tadalafil Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte Tadalafil Sandoz om du redan tar nitrater.

Vissa läkemedel kan påverkas av Tadalafil Sandoz eller påverka hur väl Tadalafil Sandoz kommer att

fungera. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

alfa-blockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urinvägssymtom relaterade till

benign prostatahyperplasi)

något annat läkemedel för högt blodtryck

riociguat

en 5-alfareduktashämmare (som används för att behandla benign prostatahyperplasi)

läkemedel som ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner) och proteashämmare

för behandling av AIDS eller hiv-infektion

fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel)

rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol

andra behandlingar för erektil dysfunktion.

Tadalafil Sandoz med dryck och alkohol

För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3. Grapefruktjuice kan påverka hur väl Tadalafil

Sandoz kommer att fungera och ska intas med försiktighet. Tala med din läkare för ytterligare

information.

Fertilitet

När hundar behandlades sågs en minskning av sperma. Minskning av sperma har setts hos några män.

Det är osannolikt att denna minskning av sperma skulle leda till infertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats av några av de män som tagit Tadalafil Sandoz i kliniska studier. Känn efter hur

du reagerar på tabletterna innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tadalafil Sandoz innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Tadalafil Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Tadalafil Sandoz tabletter intas genom munnen och är endast avsedda för män. Svälj tabletten hel med

lite vatten. Tadalafil Sandoz 20 mg tabletter kan delas i lika stora doser.

Tabletten kan tas oberoende av måltid.

För behandling av erektil dysfunktion

Flexibel dosering, vid behov med 10 mg eller 20 mg filmdragerade tabletter:

Rekommenderad startdos är en 10 mg tablett före sexuellt umgänge. Om effekten av denna dos är

för svag kan läkaren öka dosen till 20 mg. Tadalafil Sandoz tabletter intas genom munnen.

Du kan ta en Tadalafil Sandoz ända fram till 30 minuter före sexuellt umgänge. Effekten av

Tadalafil Sandoz kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag. Tadalafil Sandoz 10 mg och

20 mg är avsett att användas före förväntat sexuellt umgänge och rekommenderas inte att

användas kontinuerligt varje dag.

Daglig dosering med 2,5 mg eller 5 mg filmdragerade tabletter:

Rekommenderad dos är en 5 mg tablett om dagen, som tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Läkaren kan ändra dosen till 2,5 mg beroende på hur du reagerar på Tadalafil Sandoz. Dosen ges

då som en 2,5 mg tablett.

När du tar Tadalafil Sandoz en gång om dagen kan du få erektion vid vilken tidpunkt som helst

under dygnets 24 timmar, om du blir sexuellt stimulerad. Daglig dosering av Tadalafil Sandoz kan

vara lämplig för män som förväntas ha sexuellt umgänge två eller fler gånger per vecka.

Ta inte Tadalafil Sandoz mer än en gång per dag.

Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil Sandoz inte har någon effekt, om du inte är sexuellt

stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något

läkemedel för erektil dysfunktion.

Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Om du

har tagit eller planerar att ta Tadalafil Sandoz, undvik intag av stora mängder alkohol (0,8 promille

eller mer i blodet) eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

För behandling av benign prostatahyperplasi

Dosen är en 5 mg tablett om dagen, som tas vid ungefär samma tid varje dag. Om du har benign

prostatahyperplasi och erektil dysfunktion, är dosen fortfarande en 5 mg tablett om dagen.

Ta inte Tadalafil Sandoz mer än en gång dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Tadalafil Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Du kan få biverkningar beskrivna i avsnitt 4.

Om du har glömt att ta Tadalafil Sandoz

Om du har daglig dosering av Tadalafil Sandoz, ta din dos så snart du kommer ihåg men ta inte dubbel

dos för att kompensera för glömd dos. Du ska inte ta Tadalafil Sandoz oftare är en gång om dagen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare

omedelbart:

allergiska reaktioner med utslag (frekvens mindre vanlig, kan förekomma hos upp till 1 av

100 användare)

bröstsmärta – använd inte nitrater men uppsök läkare omedelbart (frekvens mindre vanlig, kan

förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

priapism, förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter att ha tagit Tadalafil Sandoz (frekvens

sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

om du får erektion som varar kontinuerligt i över 4 timmar, ska du omedelbart kontakta läkare

plötslig synförlust (frekvens sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

Andra biverkningar har rapporterats:

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk, ryggsmärta, muskelvärk, smärta i armar och ben, ansiktsrodnad, nästäppa och

matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

yrsel, magsmärta, illamående, kräkningar, reflux, dimsyn, smärta i ögonen, andningssvårigheter,

förekomst av blod i urin, förlängd erektion, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt

blodtryck, näsblod, tinnitus (ljud i öronen utan yttre ljudkälla), svullna händer, fötter eller anklar

och trötthet.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

svimning, krampanfall och tillfällig minnesförlust, svullna ögonlock, röda ögon, plötslig

försämring eller förlust av hörsel, nässelutslag (kliande röda fläckar på huden), blödning från

penis, förekomst av blod i sperma och ökad svettning.

Hjärtattack och slaganfall har också rapporterats sällsynt hos män som intagit tadalafil. De flesta hade

kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet.

Partiell, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen har rapporterats

i sällsynta fall.

Ytterligare några sällsynta biverkningar

som inte observerades i de kliniska prövningarna har

rapporterats av män som tar tadalafil. Dessa är:

migrän, ansiktssvullnad, allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg,

allvarliga hudutslag, störningar i blodflödet till ögonen, oregelbundna hjärtslag, kärlkramp och

plötslig hjärtdöd.

Biverkningen yrsel har rapporterats oftare hos män över 75 år som tar tadalafil. Diarré har rapporterats

oftare hos män över 65 år som tar tadalafil.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Tadalafil Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tadalafil. En tablett innehåller 5 mg, 10 mg eller 20 mg tadalafil.

Övriga innehållsämnen är:

laktosmonohydrat, natriumlaurylsulfat, povidon K-12, krospovidon (typ B),

natriumstearylfumarat i tablettkärnan; polyvinylalkohol (E 1203), makrogol 3350 (E 1521), titandioxid

(E 171), talk, gul järnoxid (E 172) i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg filmdragerade tabletter:

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 8 x 4 mm. Tabletten är märkt med ”5” på ena

sidan och slät på den andra sidan.

10 mg filmdragerade tabletter:

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 11 x 6 mm. Tabletten är märkt med ”10” på

ena sidan och slät på den andra sidan.

20 mg filmdragerade tabletter:

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 15 x 9 mm, med ”20” präglat på ena sidan.

Tablettens andra sida har två brytskåror. Tabletten kan delas i två eller fyra lika stora doser.

De filmdragerade tabletterna förpackas i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister eller

PVC/Aclar/PVC-aluminium-blister eller PVC/Aclar/PVdC/PVC/aluminium-blister i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

5 mg: 14x1, 28x1 och 84x1 filmdragerade tabletter.

10 mg: 4x1, 12x1, 24x1, 36x1 och 48x1 filmdragerade tabletter.

20 mg: 2x1, 4x1, 5x1, 8x1, 10x1, 12x1, 24x1, 36x1, 48x1 och 56x1 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovica 25, 10 000 Zagreb, Kroatien

eller

TEVA PHARMA, S.L.U., Polígono Industrial Malpica, C/C, nº4, 50016, Zaragoza, Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-03-10

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tadalafil Sandoz 5 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 5 mg tadalafil.

Hjälpämne med känd effekt

En tablett innehåller 83,8 mg laktos (som monohydrat).

En filmdragerad tablett innehåller 10 mg tadalafil.

Hjälpämne med känd effekt

En tablett innehåller 167,7 mg laktos (som monohydrat).

En filmdragerad tablett innehåller 20 mg tadalafil.

Hjälpämne med känd effekt

En tablett innehåller 335,4 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

5 mg filmdragerade tabletter

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 8 mm x 4 mm. Tabletten är märkt med ”5” på

ena sidan och slät på den andra sidan.

10 mg filmdragerade tabletter

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 11 mm x 6 mm. Tabletten är märkt med ”10”

på ena sidan och slät på den andra sidan.

20 mg filmdragerade tabletter

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 15 x 9 mm, med ”20” präglat på ena sidan.

Tablettens andra sida har två brytskåror.

Tabletten kan delas i två eller fyra lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Tadalafil Sandoz 5 mg, 10 mg och 20 mg filmdragerade tabletter:

Behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män. För att tadalafil ska vara effektivt vid behandling

av erektil dysfunktion, krävs sexuell stimulering.

Tadalafil Sandoz 5 mg filmdragerade tabletter:

Behandling av tecken och symtom på benign prostatahyperplasi hos vuxna män.

Tadalafil Sandoz ska inte användas av kvinnor.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Erektil dysfunktion hos vuxna män

Den rekommenderade dosen av tadalafil är vanligen 10 mg, att tas före förväntad sexuell aktivitet.

Tadalafil kan tas oberoende av måltid.

Hos de patienter där 10 mg tadalafil inte ger tillräcklig effekt kan 20 mg prövas. Det kan tas ända

fram till 30 minuter före sexuell aktivitet.

Högst en dos per dygn ska tas.

Tadalafil 10 mg och 20 mg är avsett att användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas

inte för kontinuerlig daglig användning.

För patienter som antas använda tadalafil ofta (dvs minst två gånger i veckan) kan, baserat på

patientens önskemål och läkarens bedömning, en daglig dos av någon av de lägre styrkorna av

tadalafil vara lämplig.

Hos dessa patienter är den rekommenderade dosen 5 mg en gång dagligen, att intas vid ungefär

samma tidpunkt på dagen. Dosen kan minskas till 2,5 mg en gång dagligen, baserat på individuell

tolerabilitet.

Behovet av dagligt intag bör omprövas regelbundet.

Benign prostatahyperplasi hos vuxna män

Den rekommenderade dagliga dosen är 5 mg, att tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Tadalafil

kan tas oberoende av måltid. Vuxna män som behandlas för både benign prostatahyperplasi och

erektil dysfunktion är den rekommenderade dosen 5 mg, att tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Hos de patienter som inte tolererar tadalafil 5 mg vid behandling av benign prostatahyperplasi bör en

annan behandling övervägas då effekt av tadalafil 2,5 mg för behandling av benign prostatahyperplasi

inte visats.

Särskilda patientgrupper

Äldre män

Dosjustering är ej nödvändig för äldre patienter.

Män med nedsatt njurfunktion

Dosjustering är ej nödvändig för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion. För patienter

med gravt nedsatt njurfunktion rekommenderas en högsta dos på 10 mg för behandling vid behov.

Dagligt intag av 2,5 eller 5 mg tadalafil för behandling av erektil dysfunktion eller benign

prostatahyperplasi rekommenderas inte för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4 och

5.2).

Män med nedsatt leverfunktion

För behandling av erektil dysfunktion med tadalafil vid behov är den rekommenderade dosen 10 mg.

Dosen intas före förväntad sexuell aktivitet och kan tas oberoende av måltid. Kliniska säkerhetsdata

för patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) är begränsade. Om det förskrivs

bör en noggrann, individuell nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren. Det finns inga

tillgängliga data angående intag av högre doser än 10 mg tadalafil för patienter med nedsatt

leverfunktion.

Dagligt intag av tadalafil för behandling av både erektil dysfunktion och benign prostatahyperplasi har

inte utvärderats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Om det förskrivs bör en noggrann,

individuell nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Män med diabetes

Dosjustering är ej nödvändig för patienter med diabetes.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av tadalafil för en pediatrisk population för indikationen erektil

dysfunktion.

Administreringssätt

Tadalafil Sandoz tillhandahålls som filmdragerade tabletter i styrkorna 5 mg, 10 mg och 20 mg för

oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Tadalafil har i de kliniska studierna visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater. Detta anses

bero på de kombinerade effekterna av nitrater och tadalafil på kväveoxid/cGMP. Därför är tadalafil

kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska nitrater (se avsnitt 4.5).

Tadalafil får inte användas av män med hjärtsjukdom för vilka sexuell aktivitet inte är tillrådlig.

Läkaren bör ta hänsyn till den potentiella kardiella risken vid sexuell aktivitet hos patienter med

befintlig kardiovaskulär sjukdom.

Följande grupper av patienter med kardiovaskulär sjukdom ingick inte i de kliniska studierna och

användningen av tadalafil är därför kontraindicerad:

patienter som har haft hjärtinfarkt under de senaste 90 dagarna

patienter med instabil angina eller angina vid sexuellt umgänge

patienter med hjärtsvikt (New York Heart Association Class II eller mera) under de senaste

6 månaderna

patienter med okontrollerade arytmier, hypotoni (< 90/50 mm Hg) eller okontrollerad hypertoni

patienter som har haft stroke under de senaste 6 månaderna.

Tadalafil är kontraindicerat hos patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke

arteritisk

främre ischemisk optikusneuropati (NAION), oavsett om denna händelse var förenad med tidigare

exponering av PDE5-hämmare eller inte (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive tadalafil) och guanylatcyklasstimulerare (så som

riociguat) är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension (se

avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Före behandling med tadalafil

Innan farmakologisk behandling påbörjas ska en anamnes upptas och patienten genomgå en

kroppsundersökning för att säkerställa diagnosen erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi

och utreda potentiellt bakomliggande orsaker.

Innan behandling av erektil dysfunktion insätts, bör läkaren bedöma patientens kardiovaskulära status,

eftersom det föreligger en viss risk för hjärtpåverkan vid sexuell aktivitet. Tadalafil har

vasodilaterande egenskaper, som ger ett lätt och övergående blodtrycksfall (se avsnitt 5.1), som kan

förstärka den hypotensiva effekten av nitrater (se avsnitt 4.3).

Innan behandling med tadalafil påbörjas hos patienter med benign prostatahyperplasi ska patienterna

genomgått en undersökning för att utesluta prostatakarcinom och blivit noggrant bedömda med

avseende på av kardiovaskulär status (se avsnitt 4.3).

Efter en adekvat, medicinsk undersökning bör den potentiellt bakomliggande orsaken till den erektila

dysfunktionen identifieras och lämplig behandling fastställas. Det är inte känt om tadalafil är effektivt

hos patienter som har genomgått bäckenoperation eller radikal icke-nervsparande prostatektomi.

Kardiovaskulär

Efter godkännandet och/eller vid kliniska studier har allvarliga kardiovaskulära händelser

inkluderande hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd, instabil angina pectoris, ventrikulär arytmi, stroke,

transitoriska ischemiska attacker, bröstsmärta, hjärtklappning och takykardi rapporterats antingen

efter marknadsföring och / eller i kliniska prövningsstudier. De flesta patienter, hos vilka dessa

effekter rapporterades, hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer. Det är emellertid inte möjligt

att definitivt fastställa om händelserna är direkt relaterade till dessa riskfaktorer, till tadalafil, till

sexuell aktivitet eller till en kombination av dessa eller andra faktorer.

Hos patienter som får samtidig behandling med antihypertensiva läkemedel kan tadalafil framkalla

blodtrycksfall. Då daglig behandling med tadalafil påbörjas bör en klinisk bedömning göras med

avseende på eventuell dosjustering av det antihypertensiva läkemedlet.

Hos patienter som använder alfa

-receptorblockerare, kan samtidig användning av tadalafil leda till

symtomgivande hypotension hos vissa patienter (se avsnitt 4.5). Kombinationen tadalafil och

doxazosin rekommenderas inte.

Synstörningar och fall av NAION har rapporterats i samband med användandet av tadalafil och andra

PDE5-hämmare. Analyser av observationsdata tyder på en ökad risk för akut NAION hos män med

erektil dysfunktion efter användning av tadalafil eller andra PDE5-hämmare. Eftersom detta kan vara

relevant för alla patienter som tar tadalafil skall patienten ges råd att i händelse av plötslig synstörning

sluta ta tadalafil och rådfråga läkare omedelbart (se avsnitt 4.3).

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning

Fall av plötslig hörselnedsättning har rapporterats efter användning av tadalafil. Även om andra

riskfaktorer fanns i vissa fall (såsom ålder, diabetes, hypertension ochtidigare hörselnedsättning) bör

patienter uppmanas att omedelbart uppsöka läkare i händelse av plötslig försämring eller förlust av

hörseln.

Nedsatt njur- och leverfunktion

På grund av ökad exponering (AUC) för tadalafil samt begränsad klinisk erfarenhet och bristande

förmåga att påverka clearance med dialys, rekommenderas inte daglig dosering av tadalafil för

patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Kliniska säkerhetsdata för en engångsbehandling med tadalafil är begränsade för patienter med gravt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C). Daglig behandling av erektil dysfunktion eller benign

prostatahyperplasi har inte utvärderats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Om tadalafil förskrivs

bör en noggrann, individuell nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren.

Priapism och anatomisk deformation av penis

Patienter som har erektion 4 timmar eller längre ska uppmanas att omedelbart söka medicinsk vård.

Om priapism inte behandlas omedelbart, kan penil vävnadsskada uppstå, som kan ge upphov till

permanent förlust av potensen.

Tadalafil ska användas med försiktighet till patienter med anatomisk deformation av penis (såsom

vinkling, fibros i corpus cavernosum eller Peyronies sjukdom) eller patienter med tillstånd som kan

predisponera för priapism (såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi).

Användning med CYP3A4-hämmare

Försiktighet bör iakttas när tadaladil förskrivs till patienter som använder potenta CYP3A4-hämmare

(ritonavir, saquinavir, ketokonazol, itrakonazol och erytromycin) eftersom en ökning av AUC för

tadalafil har setts när läkemedlen kombineras (se avsnitt 4.5).

Tadalafil och andra behandlingar av erektil dysfunktion

Säkerhet och effekt av kombinationer av tadalafil med andra PDE5-hämmare eller andra behandlingar

av erektil dysfunktion har inte studerats. Patienterna bör informeras om att inte ta tadalafil med dessa

läkemedel.

Tadalafil Sandoz innehåller laktos och natrium

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har utförts med 10 mg och/eller 20 mg tadalafil, som framgår av nedanstående. För

de studier där endast en tadalafildos på 10 mg användes, kan kliniskt relevanta interaktioner vid högre

doser inte helt uteslutas.

Effekter av andra substanser på tadalafil

Hämmare av cytokrom P450

Tadalafil metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4. En selektiv hämmare av CYP3A4, ketokonazol

(200 mg dagligen), gav en 2-faldig ökning av AUC för tadalafil (10 mg) och en ökning av C

15 % i jämförelse med AUC och Cmax för enbart tadalafil. Ketokonazol (400 mg dagligen) gav en 4-

faldig ökning av AUC för tadalafil (20 mg) och en ökning av C

med 22 %. Ritonavir (200 mg två

gånger dagligen), en proteashämmare som inhiberar CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 och CYP2D6, gav

en 2-faldig ökning av AUC för tadalafil (20 mg) och oförändrat C

. Specifika interaktioner har inte

undersökts men samtidig administrering av andra proteashämmare, som saquinavir, och andra

CYP3A4-hämmare, som erytromycin, klaritromycin, itrakonazol och grapefruktjuice, skall ske med

försiktighet, eftersom man kan förvänta ökade plasmakoncentrationer av tadalafil (se avsnitt 4.4).

Frekvensen av biverkningarna nämnda i avsnitt 4.8 kan som en följd av detta öka.

Transportproteiner

Vilken roll transportproteiner (t.ex. p-glykoprotein) spelar för tillgängligheten av tadalafil är inte känt.

Det är därför möjligt att läkemedelsinteraktioner kan uppträda, vilka medieras genom hämning av

transportproteiner.

Inducerare av cytokrom P450

En CYP3A4-inducerare, rifampicin, reducerade AUC av tadalafil med 88 % i jämförelse med AUC-

värdet för enbart tadalafil (10 mg). Denna reducering kan förväntas minska effekten av tadalafil, men

omfattningen av en sådan effektminskning är okänd. Samtidig tillförsel av andra CYP3A4-inducerare,

som fenobarbital, fenytoin och karbamazepin, förväntas också reducera plasmakoncentrationen av

tadalafil.

Effekter av tadalafil på andra läkemedel

Nitrater

Kliniska studier har visat att tadalafil (5 mg, 10 mg och 20 mg) förstärker den hypotensiva effekten av

nitrater. Därför är tadalafil kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska

nitrater (se avsnitt 4.3). Resultat från en klinisk studie, i vilken 150 försökspersoner erhöll 20 mg

tadalafil dagligen i 7 dagar och 0,4 mg nitroglycerin sublingualt vid olika tidpunkter, visade att

interaktionen varade i mer än 24 timmar och inte kunde detekteras 48 timmar efter den sista

tadalafildosen. Hos patienter som förskrivits tadalafil i någon dos (2,5-20 mg) och hos vilka nitrater

bedömts som medicinskt nödvändiga i en livshotande situation bör minst 48 timmar ha förflutit efter

den senaste dosen av tadalafil innan administrering av nitrater övervägs. Under sådana omständigheter

bör nitrater endast administreras under noggrann medicinsk övervakning och med adekvat

hemodynamisk kontroll.

Antihypertensiva läkemedel (inklusive kalciumflödeshämmare)

Samtidig administrering av doxazosin (4 mg och 8 mg dagligen) och tadalafil (5 mg daglig dos och

20 mg som singel dos) ökar signifikant den blodtryckssänkande effekten av denna alfablockerare.

Effekten varar i minst 12 timmar och kan vara symtomatisk, inklusive synkope. Denna kombination

är därför inte rekommenderad (se avsnitt 4.4).

I interaktionsstudier gjorda på ett begränsat antal friska frivilliga, så var dessa effekter inte

rapporterade med alfuzosin eller tamsulosin. Försiktighet bör ändå iakttas när tadalafil används hos

patienter som behandlas med någon alfablockerare, och framför allt hos äldre. Behandling bör

initieras med minsta dosen för att sedan gradvis anpassas.

I farmakologiska studier undersöktes tadalafils potential att förstärka den hypotensiva effekten av

antihypertensiva läkemedel. De viktigaste grupperna av antihypertensiva läkemedel studerades,

omfattande kalciumflödeshämmare (amlodipin), ACE-hämmare (enalapril), beta-receptorblockerare

(metoprolol), tiaziddiuretika (bendroflumetiazid) och angiotensin II-antagonister (olika typer och

doser, enbart eller i kombination med tiazider, kalciumflödeshämmare, betablockerare och/ eller

alfablockerare). Tadalafil (10 mg, utom i studierna med angiotensin II-antagonister och amlodipin då

en 20 mg dos användes) gav inga kliniskt signifikanta interaktioner med någon av dessa

läkemedelsgrupper. I en annan klinisk farmakologistudie studerades tadalafil (20 mg) i kombination

med upp till 4 klasser av antihypertensiva medel. Hos försökspersoner som tog flera antihypertensiva

medel föreföll de ambulatoriska blodtrycksförändringarna vara relaterade till grad av

blodtryckskontroll. I detta hänseende var blodtryckssänkningen minimal hos försökspersoner med ett

väl kontrollerat blodtryck och liknande den hos friska försökspersoner. Hos försökspersoner vars

blodtryck inte var kontrollerat var blodtryckssänkningen större, men resulterade inte i hypotona

symtom hos majoriteten av försökspersonerna. Hos patienter, som samtidigt får antihypertensiv

medicinering, kan tadalafil 20 mg framkalla ett blodtrycksfall som (med undantag för alfablockerare,

se ovan) i allmänhet är litet och sannolikt ej av klinisk betydelse. Analys av data från fas 3-studier

visade ingen skillnad vad beträffar biverkningar hos patienter som fick tadalafil med eller utan

antihypertensiv medicinering. Råd angående eventuell risk för blodtrycksfall bör dock ges till

patienter som behandlas med antihypertensiva läkemedel.

Riociguat

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare

kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten

av PDE5-hämmare. Det fanns inga tecken på fördelaktig klinisk effekt av kombinationen i den

population som studerades. Samtidig användning av riociguat och PDE5-hämmare, inklusive tadalafil,

är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

5-alfa-reduktashämmare

I en klinisk studie som jämförde tadalafil 5 mg och samtidig administrering av finasterid 5 mg med

placebo och finasterid 5 mg för lindring av symtom på BPH, identifierades inga nya biverkningar. En

formell läkemedelsinteraktionsstudie som utvärderar effekten av tadalafil och

5-alfa-reduktashämmare (5-ARIs) saknas, varför försiktighet bör iakttas då tadalafil administreras

samtidigt med 5ARIs.

CYP1A2-substrat (t.ex. teofyllin)

I en farmakologisk studie, där 10 mg tadalafil gavs tillsammans med teofyllin (en icke-selektiv

fosfodiesterashämmare) observerades ingen farmakokinetisk interaktion. Den enda

farmakodynamiska effekt som sågs var en liten (3,5 slag/minut) ökning i hjärtfrekvens. Även om

denna effekt är liten och inte hade någon klinisk betydelse i denna studie bör man beakta den, då

dessa läkemedel ges samtidigt.

Etinylestradiol och terbutalin

Tadalafil har visats ge en ökad oral biotillgänglighet av etinylöstradiol. Liknande ökning kan

förväntas vid oral administrering av terbutalin, men vad detta har för klinisk relevans är okänt.

Alkohol

Alkoholkoncentrationen (medelvärdet av maximal blodkoncentration 0,08 %) påverkades inte av

samtidig tadalafiltillförsel (10 mg eller 20 mg). Dessutom sågs inga förändringar av

tadalafilkoncentrationen 3 timmar efter samtidigt intag av alkohol. Alkoholen administrerades så att

absorptionshastigheten maximerades (fasta sedan kvällen före, föda tidigast 2 timmar efter

alkoholintag).

Tadalafil (20 mg) ökade inte den genomsnittliga blodtryckssänkningen av alkohol (0,7 g/kg eller

ungefär 180 ml av 40 % alkohol [vodka] hos en 80 kg man), men hos några försökspersoner

observerades postural yrsel och ortostatisk hypotoni. När tadalafil administrerades tillsammans med

lägre alkoholdoser (0,6 g/kg) observerades ingen hypotoni och yrsel förekom med liknande frekvens

som för enbart alkohol. Tadalafil 10 mg förstärkte inte effekten av alkohol på kognitiv funktion.

Läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450

Tadalafil förväntas inte hämma eller inducera clearance av läkemedel som metaboliseras av

CYP450-isoformer i någon kliniskt signifikant omfattning. Studier har bekräftat att tadalafil inte

hämmar eller inducerar CYP450-isoformer, inklusive CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1,

CYP2C9 och CYP2C19.

CYP2C9-substrat (t.ex. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen kliniskt signifikant effekt på exponeringen (AUC) för

S-warfarin eller R-warfarin (CYP2C9-substrat), och tadalafil påverkade heller inte förändringarna i

protrombintiden, som orsakades av warfarin.

Acetylsalicylsyra

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen effekt på ökningen i blödningstiden, som orsakats av

acetylsalicylsyra.

Läkemedel för behandling av diabetes

Specifika interaktionsstudier med läkemedel för behandling av diabetes har inte genomförts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Tadalafil Sandoz ska inte användas av kvinnor.

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användningen av tadalafil i gravida kvinnor. Djurstudier visar

inga direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal/fetal utveckling,

förlossning eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika

användning av tadalafil under graviditet.

Amning

Tillgänglig farmakodynamisk/toxikologisk data från djur har visat utsöndring av tadalafil i mjölk. En

risk för ammade barn kan inte uteslutas. Tadalafil bör inte användas under amning.

Fertilitet

Effekter som skulle kunna tyda på försämrad fertilitet sågs hos hundar. Två efterföljande kliniska

studier tyder på att dessa effekter är osannolika hos människa, även om en minskning av

spermiekoncentration sågs hos några män (se avsnitt 5.1 och 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Tadalafil har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Yrsel har rapporterats i de kliniska studierna men frekvensen var lika för placebo och tadalafil.

Patienter bör känna till hur de reagerar på tadalafil, innan de kör bil eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanställning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningar som rapporterats hos patienter som tagit tadalafil för behandling av erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi var huvudvärk, dyspepsi, ryggsmärta och myalgi, där

incidensen ökade med ökad dos tadalafil. De rapporterade biverkningarna var övergående och i

allmänhet lätta eller måttliga. Majoriteten av de fall av huvudvärk som rapporterats med tadalafil

daglig dosering inträffade inom de första 10 till 30 dagarna efter påbörjad behandling.

Tabellerad sammanställning av biverkningar

I tabellen nedan listas de biverkningar som observerats från spontanrapporter samt i

placebokontrollerade kliniska studier (innehållandes 8022 patienter som fått tadalafil och

4422 patienter som fått placebo) för dosering vid behov samt daglig dosering för erektil dysfunktion

och daglig dosering för behandling av benign prostata hyperplasi.

Frekvenser: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100),

sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

Angioneurotiskt ödem

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Stroke

(inklusive blödningar),

synkope, transitoriska

ischemiska attacker

, migrän

krampanfall

, transitorisk

amnesi

Ögon

Dimsyn,

smärtförnimmelser i

ögonen

Synfältsdefekter, svullna

ögonlock, konjunktival

hyperemi, icke-arteritisk främre

ischemisk optikusneuropati

(NAION)

retinalkärlsocklusion

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Öron och balansorgan

Tinnitus

Plötslig dövhet

Hjärtat

1

Takykardi, hjärtklappning

Hjärtinfarkt, instabil angina

pectoris

, ventrikulär arytmi

Blodkärl

Blodvallning

Hypotoni

, hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Nästäppa

Dyspné, epistaxis

Magtarmkanalen

Dyspepsi

Buksmärta,

kräkningar, illamående,

gastroesofagal reflux

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Urtikaria, Stevens-Johnsons

syndrom

, exfoliativ dermatit

hyperhidros (svettningar)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ryggsmärta,

myalgi, smärta i

extremiteter

Njurar och urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Förlängd erektion

Priapism, penil hemorragi,

hematospermi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Bröstsmärta

perifert ödem, trötthet

Ansiktsödem

, plötslig

hjärtdöd

1, 2

(1) De flesta patienter hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer (se avsnitt 4.4).

(2) Biverkningar rapporterade efter marknadsföring, inte observerade i placebokontrollerade kliniska

studier.

(3) Oftare rapporterade när tadalafil ges till patienter som redan tar blodtryckssänkande läkemedel.

Beskrivning av utvalda biverkningar

En något högre incidens av EKG-avvikelser, framförallt sinusbradykardi, har rapporterats hos

patienter som behandlats med tadalafil en gång dagligen, jämfört med placebo. De flesta av

EKG-avvikelserna hade inget samband med några biverkningar.

Andra särskilda patientgrupper

Data på patienter över 65 år som fått tadalafil i kliniska studier, antingen för behandling av erektil

dysfunktion eller för behandling av benign prostatahyperplasi, är begränsad. I kliniska studier med

tadalafil som togs vid behov för behandling av erektil dysfunktion, rapporterades diarré oftare hos

patienter över 65 års ålder. I kliniska studier med tadalafil 5 mg daglig dosering för behandling av

benign prostatahyperplasi var yrsel och diarré rapporterat i högre frekvens hos patienter över 75 års

ålder.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta–riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Engångsdoser upp till 500 mg har getts till friska försökspersoner och upprepade doser upp till

100 mg har getts till patienter med erektil dysfunktion. Biverkningarna var likartade dem som

observerades vid lägre doser. Vid överdosering ska sedvanliga understödjande åtgärder vidtas efter

behov. Hemodialys bidrar i mycket liten grad till elimineringen av tadalafil.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urologiska medel, läkemedel vid erektil dysfunktion, ATC-kod:

G04BE08.

Verkningsmekanism

Tadalafil är en selektiv, reversibel hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP)-specifikt

fosfodiesteras typ 5 (PDE5). När den sexuella stimuleringen frisätter kväveoxid lokalt, hämmar

tadalafil PDE5, vilket resulterar i ökade nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Detta ger relaxering av

glatt muskulatur och inflöde av blod till penis, vilket framkallar erektion. Tadalafil har ingen effekt

vid behandling av erektil dysfunktion utan sexuell stimulering.

Effekten som uppstår vid hämning av PDE5 på cGMP i corpus cavernosum sker också i glatt

muskulatur i prostatan, urinblåsan och de omgivande kärlen. Resultatet blir relaxering av kärl som

ökar blodgenomströmning vilket kan vara den mekanism som reducerar symtomen vid benign

prostatahyperplasi. Dessa kärleffekter kan kompletteras av inhibering av urinblåsans afferenta

nervaktivitet och relaxering av glatt muskulatur i prostatan och urinblåsan.

Farmakodynamisk effekt

In vitro-

studier har visat att tadalafil är en selektiv hämmare av PDE5. PDE5 är ett enzym som finns i

glatt muskulatur i corpus cavernosum, vaskulär och visceral glatt muskulatur, skelettmuskel,

blodplättar, njure, lunga och cerebellum. Tadalafil verkar kraftigare på PDE5 än på andra

fosfodiesteraser. Tadalafil visar > 10 000 gånger högre potens på PDE5 än på PDE1, PDE2 och

PDE4. Dessa enzymer finns i hjärta, hjärna, blodkärl, lever och andra organ. Tadalafil visar

> 10 000 gånger högre potens på PDE5 än på PDE3, ett enzym som finns i hjärta och blodkärl.

Denna selektivitet för PDE5 i förhållande till PDE3 är viktig, eftersom PDE3 är involverat i hjärtats

kontraktilitet. Därtill är tadalafils verkan cirka 700 gånger större på PDE5 än på PDE6. Det

sistnämnda enzymet finns i retina och ansvarar för ljusöverledningen. Tadalafil visar också > 10 000

gånger högre potens på PDE5 än på PDE7-PDE10.

Klinisk effekt och säkerhet

Friska försökspersoner, som intog tadalafil, uppvisade ingen signifikant skillnad jämfört med placebo

i systoliskt och diastoliskt blodtryck i liggande ställning (medelvärde för maximal reduktion 1,6/0,

mmHg) eller i systoliskt och diastoliskt blodtryck i stående ställning (medelvärde för maximal

reduktion 0,2/4,6 mmHg) och ingen signifikant förändring i hjärtfrekvens.

I en studie för att bedöma tadalafils påverkan på synsinnet observerades ingen försämring av

färgseendet (skillnad blått/grönt) i Farnsworth-Munsell 100-hue test. Detta resultat överensstämmer

med tadalafils låga affinitet till PDE6 jämfört med PDE5. Baserat på det totala antalet studier var

rapporter om förändringar i färgseendet sällsynta (< 0,1 %).

Tre studier på män utfördes för att undersöka tadalafils potentiella påverkan på spermatogenesen.

Tadalafil gavs i dosen 10 mg dagligen (en 6 månaders studie) och 20 mg dagligen (en 6 månaders och

en 9 månaders studie). I två av dessa studier observerades en reducering av antalet spermier och en

minskad spermiekoncentration i samband med tadalafilbehandlingen, sannolikt utan klinisk relevans.

Dessa effekter åtföljdes inte av förändringar i andra parametrar som motilitet, morfologi och

follikelstimulerande hormon.

Erektil dysfunktion

Tre kliniska studier genomfördes med 1 054 hemmavarande patienter för att bestämma tidsperioden

under vilken tadalafil verkar. Tadalafil visade statistiskt signifikant förbättring av erektil funktion och

förmåga till ett tillfredsställande sexuellt umgänge upp till 36 timmar efter dosintag. Likaså visades

förbättring i patienternas förmåga att uppnå och behålla erektion för ett lyckat sexuellt umgänge,

jämfört med placebo, så tidigt som 16 minuter efter dosintag.

Tadalafil har studerats i 16 kliniska studier, med totalt 3 250 patienter, i doser från 2 till 100 mg. I

dessa studier inkluderades patienter med erektil dysfunktion av varierande svårighetsgrad (mild,

måttlig, svår), olika etiologi, ålder (21-86 år) och etnisk grupp. Flertalet patienter hade haft erektil

dysfunktion i minst 1 år. I de primära effektstudierna med allmän patientgrupp rapporterade 81 % att

tadalafil förbättrade erektionen jämfört med 35 % för dem som fick placebo. Patienter med erektil

dysfunktion i alla svårighetsklasser rapporterade också förbättrad erektion efter intag av tadalafil

(86 %, 83 % respektive 72 % för mild, måttlig respektive svår jämfört med 45 %, 42 % respektive

19 % med placebo). I de primära effektstudierna var 75 % av försöken till sexuellt umgänge lyckade

hos patienter behandlade med tadalafil, jämfört med 32 % för dem som behandlades med placebo.

I en 12-veckors studie på 186 patienter (142 tadalafil, 44 placebo) med erektil dysfunktion sekundärt

till ryggmärgsskada, förbättrade tadalafil den erektila funktionen signifikant, vilket ledde till att

patienterna som behandlades med tadalafil 10 eller 20 mg (flexibel dos, vid behov) i genomsnitt hade

48 % lyckosamma försök per individ jämfört med 17 % av de placebobehandlade patienterna.

Tadalafil studerades initialt i 3 kliniska studier, med 853 patienter, i doser om 2,5, 5 och 10 mg en

gång dagligen. I dessa studier inkluderades patienter med erektil dysfunktion av varierande

svårighetsgrad (mild, måttlig, svår), olika etiologi, ålder (21-82 år) och etnisk grupp. I de två primära

effektstudierna med allmän patientgrupp var medelvärdet per försöksperson med avseende på andel

lyckade försök till samlag 57 % och 67 % med tadalafil 5 mg och 50 % med tadalafil 2,5 mg, jämfört

med 31 % och 37 % för dem som behandlades med placebo. I studien på patienter med erektil

dysfunktion sekundärt till diabetes var medelvärdet per försöksperson med avseende på andel lyckade

försök till sexuellt umgänge 41 % och 46 % med tadalafil 5 mg respektive 2,5 mg, jämfört med 28 %

för dem som behandlades med placebo. Flertalet patienter i alla tre studierna hade svarat på tidigare

behandling med PDE5-hämmare som intogs vid behov. I en senare studie radomiserades 217

patienter, tidigare obehandlade med PDE5-hämmare, till tadalafil 5mg en gång dagligen jämfört med

placebo. Medelvärdet per försöksperson med avseende på andel lyckade försök till samlag var 68%

för tadalafil patienterna jämfört med 52% av patienterna i placebogruppen.

Benign prostatahyperplasi

Tadalafil har studerats i 4 kliniska studier som alla pågick under 12 veckor och inkluderade över

1 500 patienter med tecken och symtom på benign prostatahyperplasi. Förbättringen av totala

International Prostate Symptom Score med tadalafil (5 mg) i de fyra studierna var -4,8, -5,6, -6,1 och -

6,3 jämfört med -2,2, -3,6, -3,8 och -4,2 för placebo. Förbättringarna i International Prostate Symptom

Score sågs så tidigt som första veckan. I en av studierna inkluderades tamsulosin 0,4 mg som aktiv

jämförande substans, förbättringen av totala International Prostate Symptom Score med tadalafil

(5 mg), tamsulosin och placebo var -6,3, -5,7 respektive -4,2.

En av dessa studier utvärderade förbättring hos patienter med både erektil dysfunktion och tecken och

symtom på benign prostatahyperplasi. Förbättring av erektil funktion mätt med International Index of

Erectil Function och totala International Prostate Symptom Score i denna studie var 6,5 respektive -

6,1 med tadalafil (5 mg) jämfört med 1,8 respektive -3,8 med placebo. Den genomsnittliga andelen

lyckade försök per individ var 71,9 % med tadalafil (5 mg) jämfört med 48,3 % för de

placebobehandlade patienterna.

En öppen förlängning till en av studierna utvärderade om effekten bibehölls, studien visade att den

förbättring av totala International Prostate Symptom Score som noterades efter 12 veckor bibehölls

upp till ytterligare 1 år vid behandling med tadalafil (5 mg).

Pediatrisk population

En studie har utförts på barn med Duchennes muskeldystrofi (DMD) där man inte kunde visa något

bevis på effekt. Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, parallella 3-armade studien

med tadalafil genomfördes på 331 pojkar i åldern 7–14 år med DMD som samtidigt fick

kortikosteroidbehandling. Studien pågick i 48 veckor och var dubbelblind. Patienterna

randomiserades till den dagliga doseringen tadalafil 0,3 mg/kg, tadalafil 0,6 mg/kg eller placebo.

Tadalafil kunde inte visa effekt när det gäller att bromsa försämringen i förflyttning mätt med 6-

minuters gångsträcka (6MWD) som primär endpoint: enligt minsta kvadratmetoden (LS) var

genomsnittlig förändring i 6MWD vid 48 veckor -51,0 meter (m) i placebogruppen, jämfört med

-64,7 m i tadalafil 0,3 mg/kg-gruppen (p = 0,307) och -59,1 meter i tadalafil 0,6 mg/kg-gruppen (p =

0,538). Dessutom fanns det inget bevis för effekt i någon av de sekundära analyser som utförts för

denna studie. Vad gäller säkerheten var de övergripande resultaten från denna studie generellt i linje

med den kända säkerhetsprofilen för tadalafil och biverkningarna de man kan förvänta sig för

pediatriska DMD-patienter som får kortikosteroider.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av erektil dysfunktion (information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Tadalafil absorberas snabbt efter oral administrering, och maximal plasmakoncentration (medelvärde)

) uppnås efter en mediantid på 2 timmar efter intag. Absolut biotillgänglighet av tadalafil efter

oral dosering har inte fastställts.

Hastighet och grad av absorption av tadalafil påverkas inte av föda. Tadalafil kan sålunda tas

oberoende av måltid. Tidpunkten för dosintag (morgon eller kväll efter administrering av en

engångsdos på 10 mg) hade ingen kliniskt relevant effekt på hastighet eller grad av absorption.

Distribution

Distributionsvolymen är cirka 63 l (medelvärde) vid steady state, vilket tyder på att tadalafil

distribueras till vävnaderna. Vid terapeutiska koncentrationer är 94 % bundet till protein i plasma.

Proteinbindningen påverkas ej av försämrad njurfunktion.

Mindre än 0,0005 % av intagen dos återfinns i sperma hos friska försökspersoner.

Metabolism

Tadalafil metaboliseras i huvudsak av cytokrom P450 (CYP) 3A4-isoformen. Den viktigaste

metaboliten i cirkulationen är metylkatekolglukuronid. Denna metabolit är minst 13 000 gånger

mindre potent än tadalafil för PDE5. Följaktligen förväntas den inte vara kliniskt aktiv vid observerad

metabolitkoncentration.

Eliminering

Medelvärdet för oral clearance av tadalafil är 2,5 l/timme och medelvärdet för terminal

halveringstiden är 17,5 timmar för friska försökspersoner. Tadalafil utsöndras till övervägande del

som inaktiva metaboliter, huvudsakligen i feces (cirka 61 % av dosen) och till mindre grad i urinen

(cirka 36 % av dosen).

Linjäritet/icke-linjäritet

Farmakokinetiken av tadalafil är linjär vad beträffar tid och dos. I dosområdet 2,5 mg till 20 mg till

friska försökspersoner ökar AUC proportionellt med dosen. Plasmakoncentrationen når steady-state

inom 5 dagar vid dosering en gång dagligen.

Farmakokinetiken, som har bestämts på en population patienter med erektil dysfunktion, är likartad

den som ses hos försökspersoner utan erektil dysfunktion.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Friska äldre försökspersoner (65 år eller däröver) hade lägre oral clearance av tadalafil, vilket gav

25 % högre exponering (AUC) i förhållande till friska försökspersoner i åldern 19 till 45 år. Denna

ålderseffekt är inte kliniskt signifikant och motiverar inte någon dosjustering.

Njurinsufficiens

I kliniska, farmakologiska studier av försökspersoner med mild (kreatininclearance 51 till

80 ml/minut) eller måttlig (kreatininclearance 31 till 50 ml/minut) grad av njurfunktionsnedsättning

och försökspersoner i dialys med njursjukdom i slutstadiet gav enstaka doser (5 mg till 20 mg) en

ungefärlig fördubbling av tadalafilexponeringen (AUC). Hos patienter i hemodialys var C

41 %

högre än hos friska försökspersoner. Hemodialys bidrar i mycket liten grad till elimineringen av

tadalafil.

Leverinsufficiens

Tadalafilexponeringen (AUC) hos försökspersoner med mild och måttlig grad av

leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh klass A och B) är jämförbar med exponeringen hos friska

försökspersoner när en 10 mg dos ges. Kliniska säkerhetsdata för patienter med gravt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass C) är begränsade. Det finns inga tillgängliga data om administrering

en gång dagligen av tadalafil till patienter med försämrad leverfunktion. Om tadalafil förskrivs för

administrering en gång dagligen bör en noggrann, individuell nytta/risk-bedömning göras av den

förskrivande läkaren.

Patienter med diabetes

Tadalafilexponeringen (AUC) hos patienter med diabetes var cirka 19 % lägre än AUC-värdet för

friska försökspersoner. Denna skillnad motiverar inte någon dosjustering.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska data tyder inte på någon särskild risk för människa, baserat på gängse studier avseende

säkerhetsfarmakologi, kronisk toxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter.

Det fanns inga tecken på teratogenicitet, embryotoxicitet eller fostertoxicitet hos råttor eller möss som

erhållit upp till 1 000 mg tadalafil per kg och dygn. I en prenatal och postnatal utvecklingsstudie på

råtta var den högsta dos som icke gav effekt 30 mg/kg/dygn. Hos dräktig råtta var AUC för beräknad,

fri aktiv substans vid denna dos ungefär 18 gånger AUC hos människa efter en 20 mg dos.

Ingen försämring av fertiliteten observerades för han- och honråttor. Hos hundar, som fått tadalafil i 6

till 12 månader i doser på 25 mg/kg/dygn eller mera (vilket gav en exponering som var minst 3 gånger

större [intervall 3,7 – 18,6] än den hos människa efter en 20 mg-dos), regredierade sädeskanalens

epitel, vilket resulterade i minskad spermatogenes hos några hundar. Se även avsnitt 5.1.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Natriumlaurilsulfat

Povidon K-12

Krospovidon (typ B)

Natriumstearylfumarat

Filmdragering:

Polyvinylalkohol (E 1203)

Makrogol 3350 (E 1521)

Titandioxid (E 171)

Talk

Gul järnoxid (E 172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

De filmdragerade tabletterna förpackas i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister eller

PVC/Aclar/PVC-aluminium-blister eller PVC/Aclar/PVdC/PVC/aluminium-blister i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

Tadalafil Sandoz 5 mg: 14x1, 28x1 och 84x1 filmdragerade tabletter.

Tadalafil Sandoz 10 mg: 4x1, 12x1, 24x1, 36x1 och 48x1 filmdragerade tabletter.

Tadalafil Sandoz 20 mg: 2x1, 4x1, 5x1, 8x1, 10x1, 12x1, 24x1, 36x1, 48x1 och 56x1 filmdragerade

tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 57848

10 mg: 57849

20 mg: 57850

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-07-06

Datum för den senaste förnyelsen: 2021-11-10

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-04-16

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen