Tadalafil Krka 20 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

30-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-01-2021

Aktiva substanser:
tadalafil
Tillgänglig från:
Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod:
G04BE08
INN (International namn):
tadalafil
Dos:
20 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; mannitol Hjälpämne; tadalafil 20 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 2 tabletter; Blister, 4 tabletter; Blister, 8 tabletter; Blister, 12 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 24 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54479
Tillstånd datum:
2017-04-11

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Tadalafil Krka 20 mg

filmdragerade tabletter

tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tadalafil Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Krka

Hur du tar Tadalafil Krka

Eventuella biverkningar

Hur Tadalafil Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tadalafil Krka är och vad det används för

Tadalafil Krka är en behandling för vuxna män med

erektil dysfunktion.

Detta innebär att en man

inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge. Tadalafil har visat

sig signifikant förbättra förmågan att få en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

Tadalafil Krka innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas

fosfodiesteras typ 5-hämmare. Tadalafil Krka verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i

penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte

har erektil dysfunktion hjälper inte tadalafil.

Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil Krka inte har någon effekt, om du inte är sexuellt

stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något

läkemedel för erektil dysfunktion.

Tadalafil som finns i Tadalafil Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Krka

Ta inte Tadalafil Krka:

om du är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t.ex.

amylnitrit. Dessa läkemedel (”nitrater”) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta).

Tadalafil har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller

om du är osäker, tala med din läkare.

om du har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack inom de senaste 90

dagarna.

om du nyligen har haft slaganfall (stroke) inom de senaste 6 månaderna.

om du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk

optikusneuropati (NAION), så kallad ”stroke i ögat”.

om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension

(d.v.s. högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (d.v.s.

högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som Tadalafil Krka, har

visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du

är osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tadalafil Krka.

Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det

anstränger ditt hjärta mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar).

multipelt myelom (cancer i benmärgen).

leukemi (blodcellscancer).

deformerad penis.

allvarlig leversjukdom.

allvarlig njursjukdom.

Det är inte känt om Tadalafil Krka är effektivt hos patienter som har genomgått:

bäckenoperation.

operation där delar av, eller hela, prostatakörteln avlägsnas och där nerverna inte bevaras

(radikal icke-nervsparande prostatektomi).

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med Tadalafil Krka

och omedelbart ta kontakt med din läkare.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har noterats hos några patienter som tar tadalafil.

Fastän det inte är känt om händelserna har ett samband med tadalafil, bör du kontakta läkare

omedelbart om du får försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning.

Tadalafil Krka är inte avsett för användning av kvinnor.

Barn och ungdomar

Tadalafil Krka är inte avsett för användning av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Tadalafil Krka

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta INTE Tadalafil Krka om du redan tar nitrater.

Vissa läkemedel kan påverkas av Tadalafil Krka eller påverka hur väl Tadalafil Krka kommer att

fungera. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

alfa-blockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urinvägssymtom relaterade till

benign prostatahyperplasi).

något annat läkemedel för att behandla högt blodtryck.

riociguat (för att behandla vissa former av pulmonell hypertension).

en 5-alfa reduktashämmare (används för att behandla benign prostatahyperplasi).

läkemedel så som ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner) och proteashämmare

för behandling av AIDS eller HIV infektion.

fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel).

rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol.

andra behandlingar för erektil dysfunktion.

Tadalafil Krka med dryck och alkohol

För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3.

Grapefruktjuice kan påverka hur väl Tadalafil Krka kommer att fungera och skall intas med

försiktighet.

Tala med din läkare för ytterligare information.

Fertilitet

När hundar behandlades sågs en minskning av sperma. Minskning av sperma har setts hos några män.

Det är osannolikt att denna minskning av sperma skulle leda till infertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats av några av de män som tagit tadalafil i de kliniska studierna. Känn efter hur du

reagerar på läkemedlet innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tadalafil Krka innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Tadalafil Krka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Tadalafil Krka tabletter intas genom munnen och är endast avsedda för män. Svälj tabletten hel med

lite vatten. Tabletterna kan tas oberoende av måltid.

Den rekommenderade startdosen

är 10 mg före sexuell aktivitet. Denna dos kan antingen ges som

en 10 mg tablett eller genom att dela en 20 mg tablett i lika stora delar. Du har fått dosen 20 mg om

din läkare ansett att den rekommenderade dosen 10 mg är för svag.

Tadalafil Krka kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet.

Effekten av Tadalafil Krka kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag.

Ta inte Tadalafil Krka mer än en gång per dag.

Tadalafil Krka 10 mg och 20 mg är avsedda att användas före förväntad sexuell aktivitet och

rekommenderas inte att användas kontinuerligt varje dag.

Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil Krka inte har någon effekt, om du inte är sexuellt

stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något

läkemedel för erektil dysfunktion.

Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik

intag av stora mängder alkohol (0,8 promille eller mer i blodet) när du har tagit eller planerar att ta

Tadalafil Krka eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

Om du har tagit för stor mängd av Tadalafil Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Du kan få några av biverkningarna som beskrivs i avsnitt 4.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare

omedelbart:

allergiska reaktioner med utslag (frekvens mindre vanlig).

bröstsmärta – använd inte nitrater men uppsök läkare omedelbart (frekvens mindre vanlig).

priapism, en förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter att ha tagit Tadalafil Krka

(frekvens sällsynt). Om du får erektion som varar kontinuerligt i över 4 timmar, ska du

omedelbart kontakta läkare.

plötslig synförlust (frekvens sällsynt).

Andra biverkningar har rapporterats:

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk, ryggsmärta, muskelvärk, smärta i armar och ben, ansiktsrodnad, nästäppa och

matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

yrsel, magsmärta, reflux, illamående, kräkningar, dimsyn, smärta i ögonen, andningssvårigheter,

förekomst av blod i urinen, förlängd erektion, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck,

lågt blodtryck, näsblod, tinnitus (ljud i öronen utan yttre ljudkälla), svullna händer, fötter eller

anklar och trötthet.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

svimning, krampanfall och tillfällig minnesförlust, svullna ögonlock, röda ögon, plötslig

försämring eller förlust av hörsel, utslag (kliande röda små blåsor på huden), ökad svettning,

blödning från penis och förekomst av blod i sperma.

Hjärtattack och slaganfall har rapporterats sällsynt hos män som intagit tadalafil. De flesta hade kända

problem med hjärtat innan de tog läkemedlet.

Partiell, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen har rapporterats

sällsynt.

Ytterligare några sällsynta biverkningar

som inte observerades i de kliniska prövningarna, har

rapporterats av män som tar tadalafil. Dessa är:

migrän, ansiktssvullnad, allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg,

allvarliga hudutslag, störningar i blodflödet till ögonen, oregelbundna hjärtslag, kärlkramp och

plötslig hjärtdöd.

Biverkningen yrsel har rapporterats oftare hos män över 75 år som tar tadalafil. Diarré har rapporterats

oftare hos män över 65 år som tar tadalafil.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Tadalafil Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tadalafil.

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg tadalafil.

Övriga innehållsämnen är: hypromellosftalat, mannitol, kroskarmellosnatrium,

natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat (E470b), laktosmonohydrat, hypromellos, talk (E553b),

titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) och triacetin (E1518).

Se avsnitt 2 ”Tadalafil Krka innehåller laktos”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tadalafil Krka 20 mg filmdragerade tabletter (tabletter) är: brungula, bikonvexa, ovala, filmdragerade

tabletter, med brytskåra på ena sidan och märkta med 20 på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika

stora doser. Tablett dimensioner: cirka 14 mm långa och 9,5 mm breda.

Tadalafil Krka finns tillgänglig i kartonger som innehåller 2, 4, 8, 12, 14, 24, 28, 56 och 84

filmdragerade tabletter i blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Lokal företrädare

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-06-30

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tadalafil Krka 20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg tadalafil.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 3,000 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

20 mg filmdragerade tabletter: Brungula, bikonvexa, ovala, filmdragerade tabletter, med brytskåra på

ena sidan och märkta med 20 på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser. Tablett

dimensioner: cirka 14 mm långa och 9,5 mm breda.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män.

För att tadalafil skall vara effektivt krävs sexuell stimulering.

Tadalafil Krka skall inte användas av kvinnor.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna män

Den rekommenderade dosen är vanligen 10 mg, att tas före förväntad sexuell aktivitet och oberoende

av måltid.

Hos de patienter där 10 mg tadalafil inte ger tillräcklig effekt kan 20 mg prövas. Det kan tas ända fram

till 30 minuter före sexuell aktivitet.

Högst en dos per dygn skall tas.

Tadalafil 10 mg och 20 mg är avsett att användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas

inte för kontinuerlig daglig användning.

För patienter som antas använda Tadalafil Krka ofta (d.v.s. minst två gånger i veckan) kan, baserat på

patientens önskemål och läkarens bedömning, en daglig dos av någon av de lägre styrkorna av

Tadalafil Krka vara lämplig.

Hos dessa patienter är den rekommenderade dosen 5 mg en gång dagligen, att intas vid ungefär samma

tidpunkt på dagen. Dosen kan minskas till 2,5 mg en gång dagligen, baserat på individuell tolerabilitet.

Behovet av dagligt intag bör omprövas regelbundet.

Särskilda patientgrupper

Äldre män

Dosjustering är ej nödvändig för äldre patienter.

Män med nedsatt njurfunktion

Dosjustering är ej nödvändig för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion. För patienter

med gravt nedsatt njurfunktion rekommenderas en högsta dos på 10 mg. Dagligt intag av tadalafil

rekommenderas inte för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Män med nedsatt leverfunktion

Den rekommenderade dosen av tadalafil är 10 mg. Dosen intas före förväntad sexuell aktivitet och kan

tas oberoende av måltid. Kliniska säkerhetsdata för patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-

Pugh Class C) är begränsade. Om tadalafil förskrivs bör en noggrann, individuell nytta/risk-

bedömning göras av den förskrivande läkaren. Det finns inga tillgängliga data angående intag av högre

doser än 10 mg tadalafil för patienter med nedsatt leverfunktion.

Dagligt intag har inte utvärderats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Om det förskrivs bör en

noggrann, individuell nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Män med diabetes

Dosjustering är ej nödvändig för patienter med diabetes.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Tadalafil Krka för en pediatrisk population, med indikationen

erektil dysfunktion.

Administreringssätt

Tadalafil Krka tillhandahålls som filmdragerade tabletter i styrkorna 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg

för oral användning

.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Tadalafil har i de kliniska studierna visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater. Detta anses

bero på den kombinerade effekten av nitrater och tadalafil på kväveoxid/cGMP. Därför är Tadalafil

Krka kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska nitrater (se avsnitt 4.5).

Tadalafil, får inte användas av män med hjärtsjukdom för vilka sexuell aktivitet inte är tillrådlig.

Läkaren bör ta hänsyn till den potentiella kardiella risken vid sexuell aktivitet hos patienter som lider

av kardiovaskulär sjukdom.

Följande patientgrupper inkluderades ej i de kliniska studierna och användningen av tadalafil är därför

kontraindicerad:

patienter som har haft hjärtinfarkt under de senaste 90 dagarna,

patienter med instabil angina eller angina vid sexuellt umgänge,

patienter med hjärtsvikt (New York Heart Association Class II eller mera) under de senaste 6

månaderna,

patienter med okontrollerade arytmier, hypotoni (< 90/50 mm Hg) eller okontrollerad hypertoni,

patienter som har haft stroke under de senaste 6 månaderna.

Tadalafil är kontraindicerat hos patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke-arteritisk

främre ischemisk optikusneuropati (NAION), oavsett om denna händelse var förenad med tidigare

exponering av PDE5-hämmare eller inte (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive tadalafil) och guanylatcyklas-stimulerare (så som

riociguat) är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension (se avsnitt

4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Före behandling med Tadalafil Krka

Innan farmakologisk behandling påbörjas skall en anamnes upptas och patienten genomgå en

kroppsundersökning för att säkerställa diagnosen erektil dysfunktion och utreda potentiellt

bakomliggande orsaker.

Innan behandling av erektil dysfunktion insätts, bör läkaren bedöma patientens kardiovaskulära status,

eftersom det föreligger en viss risk för hjärtpåverkan vid sexuell aktivitet. Tadalafil har

vasodilaterande egenskaper, som ger ett lätt och övergående blodtrycksfall (se avsnitt 5.1), som kan

förstärka den hypotensiva effekten av nitrater (se avsnitt 4.3).

Efter en adekvat, medicinsk undersökning bör den potentiellt bakomliggande orsaken till den erektila

dysfunktionen identifieras och lämplig behandling fastställas. Det är inte känt om tadalafil är effektivt

hos patienter som har genomgått bäckenoperation eller radikal icke-nervsparande prostatektomi.

Kardiovaskulär påverkan

Efter godkännandet och/eller vid kliniska prövningar har allvarliga kardiovaskulära händelser

inkluderande hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd, instabil angina pectoris, ventrikulär arytmi, stroke,

transitoriska ischemiska attacker, bröstsmärta, hjärtklappning och takykardi rapporterats. De flesta

patienter, hos vilka dessa effekter rapporterades, hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer. Det

är emellertid inte möjligt att definitivt fastställa om händelserna är direkt relaterade till dessa

riskfaktorer, till tadalafil, till sexuell aktivitet eller till en kombination av dessa eller andra faktorer.

Hos patienter som använder alfa-(1)-receptorblockerare kan samtidig användning av tadalafil leda till

symtomgivande hypotoni hos vissa patienter (se avsnitt 4.5). Kombinationen tadalafil och doxazosin

rekommenderas inte.

Synstörningar och fall av NAION har rapporterats i samband med användandet av tadalafil och andra

PDE5-hämmare. Analyser av observationsdata tyder på en ökad risk för akut NAION hos män med

erektil dysfunktion efter användning av tadalafil eller andra PDE5-hämmare. Eftersom detta kan vara

relevant för alla patienter som tar tadalafil skall patienten ges råd om att i händelse av plötslig

synstörning sluta ta Tadalafil Krka och rådfråga läkare omedelbart (se avsnitt 4.3).

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning

Fall av plötslig hörselnedsättning har rapporterats efter användning av tadalafil. Även om andra

riskfaktorer fanns i vissa fall (såsom ålder, diabetes, hypertension och tidigare hörselnedsättning) bör

patienter uppmanas att omedelbart uppsöka läkare i händelse av plötslig försämring eller förlust av

hörseln.

Nedsatt leverfunktion

Kliniska säkerhetsdata för en engångsbehandling med tadalafil är begränsade för patienter med gravt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh Class C). Om tadalafil förskrivs bör en noggrann, individuell

nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren.

Priapism och anatomisk deformation av penis

Patienter som har erektion 4 timmar eller längre skall uppmanas att omedelbart söka medicinsk vård.

Om priapism inte behandlas omedelbart, kan penil vävnadsskada uppstå, som kan ge upphov till

permanent förlust av potensen.

Tadalafil, skall användas med försiktighet till patienter med anatomisk deformation av penis (såsom

vinkling, fibros i corpus cavernosum eller Peyronies sjukdom) eller patienter med tillstånd som kan

predisponera för priapism (såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi).

Användning av CYP3A4-hämmare

Försiktighet bör iakttas när tadalafil förskrivs till patienter som använder potenta CYP3A4-hämmare

(ritonavir, sakvinavir, ketokonazol, itrakonazol och erytromycin) eftersom en ökning av AUC för

tadalafil har setts när läkemedlen kombineras (se avsnitt 4.5).

Tadalafil och andra behandlingar av erektil dysfunktion

Säkerhet och effekt av kombinationer av tadalafil med andra PDE5-hämmare eller andra behandlingar

av erektil dysfunktion har inte studerats. Patienterna bör informeras att inte använda Tadalafil Krka i

sådana kombinationer.

Laktos

Tadalafil Krka innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har utförts med 10 mg och/eller 20 mg tadalafil, som framgår av nedanstående. För

de studier där endast en tadalafildos på 10 mg användes, kan kliniskt relevanta interaktioner vid högre

doser inte helt uteslutas.

Effekter av andra substanser på tadalafil

Hämmare av cytokrom P450

Tadalafil metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4. En selektiv hämmare av CYP3A4, ketokonazol

(200 mg dagligen), gav en 2-faldig ökning av AUC för tadalafil (10 mg) och en ökning av Cmax med

15 % i jämförelse med AUC och Cmax för enbart tadalafil. Ketokonazol (400 mg dagligen) gav en 4-

faldig ökning av AUC för tadalafil (20 mg) och en ökning av Cmax med 22 %.

Ritonavir (200 mg två gånger dagligen), en proteashämmare som inhiberar CYP3A4, CYP2C9,

CYP2C19 och CYP2D6, gav en 2-faldig ökning av AUC för tadalafil (20 mg) och oförändrat C

Specifika interaktioner har inte undersökts men samtidig administrering av andra proteashämmare,

som sakvinavir, och andra CYP3A4-hämmare, som erytromycin, klaritromycin, itrakonazol och

grapefruktjuice, skall ske med försiktighet, eftersom man kan förvänta ökade plasmakoncentrationer

av tadalafil (se avsnitt 4.4). Frekvensen av biverkningarna nämnda i avsnitt 4.8 kan som en följd av

detta öka.

Transportproteiner

Vilken roll transportproteiner (t ex P-glykoprotein) spelar för tillgängligheten av tadalafil är inte känt.

Det är därför möjligt att läkemedelsinteraktioner kan uppträda, vilka medieras genom hämning av

transportproteiner.

Inducerare av cytokrom P450

En CYP3A4-inducerare, rifampicin, reducerade AUC av tadalafil med 88 % i jämförelse med AUC-

värdet för enbart tadalafil (10 mg). Denna reducering kan förväntas minska effekten av tadalafil, men

omfattningen av en sådan effektminskning är okänd.

Samtidig tillförsel av andra CYP3A4-inducerare, som fenobarbital, fenytoin och karbamazepin,

förväntas också reducera plasmakoncentrationen av tadalafil.

Effekter av tadalafil på andra läkemedel

Nitrater

Kliniska studier har visat att tadalafil (5 mg, 10 mg och 20 mg) förstärker den hypotensiva effekten av

nitrater. Därför är tadalafil kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska

nitrater (se avsnitt 4.3). Resultat från en klinisk studie, i vilken 150 försökspersoner erhöll 20 mg

tadalafil dagligen i sju dagar och 0,4 mg nitroglycerin sublingualt vid olika tidpunkter, visade att

interaktionen varade i mer än 24 timmar och inte kunde detekteras 48 timmar efter den sista

tadalafildosen. Hos patienter som förskrivits tadalafil i någon dos (2,5–20 mg) och hos vilka nitrater

bedömts som medicinskt nödvändiga i en livshotande situation bör minst 48 timmar ha förflutit efter

den senaste dosen av tadalafil innan administrering av nitrater övervägs. Under sådana omständigheter

bör nitrater endast administreras under noggrann medicinsk övervakning och med adekvat

hemodynamisk kontroll.

Antihypertensiva läkemedel (inklusive kalciumflödeshämmare)

Samtidig administrering av doxazosin (4 och 8 mg dagligen) och tadalafil (5 mg daglig dos och 20 mg

som singel dos) ökar signifikant den blodtryckssänkande effekten av denna alfablockerare. Effekten

varar i minst tolv timmar och kan vara symptomatisk, inklusive synkope. Denna kombination är därför

inte rekommenderad (se avsnitt 4.4).

I interaktionsstudier gjorda på ett begränsat antal friska frivilliga, så var dessa effekter inte

rapporterade med alfuzosin eller tamsulosin. Försiktighet bör ändå iaktas när tadalafil används hos

patienter som behandlas med någon alfablockerare, och framför allt hos äldre. Behandling bör initieras

med minsta dosen för att sedan gradvis anpassas.

I kliniska farmakologiska studier undersöktes tadalafils potential att förstärka den hypotensiva

effekten av antihypertensiva läkemedel. De viktigaste grupperna av antihypertensiva läkemedel

studerades, omfattande kalciumflödeshämmare (amlodipin), ACE-hämmare (enalapril), beta-

receptorblockerare (metoprolol), tiaziddiuretika (bendroflumetiazid) och angiotensin II-antagonister

(olika typer och doser, enbart eller i kombination med tiazider, kalciumflödeshämmare, betablockerare

och/eller alfablockerare). Tadalafil (10 mg, utom i studierna med angiotensin II-antagonister och

amlodipin då en 20 mg dos användes) gav inga kliniskt signifikanta interaktioner med någon av dessa

läkemedelsgrupper. I en annan klinisk farmakologistudie studerades tadalafil (20 mg) i kombination

med upp till 4 klasser av antihypertensiva medel. Hos försökspersoner som tog flera antihypertensiva

medel föreföll de ambulatoriska blodtrycksförändringarna vara relaterade till grad av

blodtryckskontroll. I detta hänseende var blodtryckssänkningen minimal hos försökspersoner med ett

väl kontrollerat blodtryck och liknande den hos friska försökspersoner. Hos försökspersoner vars

blodtryck inte var kontrollerat var blodtryckssänkningen större, men resulterade inte i hypotona

symtom hos majoriteten av försökspersonerna. Hos patienter, som samtidigt får antihypertensiv

medicinering, kan tadalafil 20 mg framkalla ett blodtrycksfall som (med undantag för alfablockerare,

se ovan) i allmänhet är litet och sannolikt ej av klinisk betydelse. Analys av data från fas 3-studier

visade ingen skillnad vad beträffar biverkningar hos patienter som fick tadalafil med eller utan

antihypertensiv medicinering. Råd angående eventuell risk för blodtrycksfall bör dock ges till patienter

som behandlas med antihypertensiva läkemedel.

Riociguat

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare

kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten

av PDE5-hämamre. Det fanns inga tecken på fördelaktig klinisk effekt av kombinationen i den

population som studerades. Samtidig användning av riociguat och PDE5-hämmare, inklusive tadalafil,

är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

5 - alfa reduktashämmare

I en klinisk studie som jämförde tadalafil 5 mg och samtidig administrering av finasterid 5 mg med

placebo och finasterid 5 mg för lindring av symtom på BPH, identifierades inga nya biverkningar. En

formell läkemedelsinteraktionsstudie som utvärderar effekten av tadalafil och 5-alfa reduktashämmare

(5-ARIs) saknas, varför försiktighet bör iaktas då tadalafil administreras samtidigt med 5-ARIs.

CYP1A2 substrat (t.ex teofyllin)

I en farmakologisk studie, där 10 mg tadalafil gavs tillsammans med teofyllin (en icke-selektiv

fosfodiesterashämmare) observerades ingen farmakokinetisk interaktion. Den enda farmakodynamiska

effekt som sågs var en liten (3,5 slag/minut) ökning i hjärtfrekvens. Även om denna effekt är liten och

inte hade någon klinisk betydelse i denna studie bör man beakta den, då dessa läkemedel ges

samtidigt.

Etinylöstradiol och terbutalin

Tadalafil har visats ge en ökad oral biotillgänglighet av etinylöstradiol. Liknande ökning kan förväntas

vid oral administrering av terbutalin, men vad detta har för klinisk relevans är okänt.

Alkohol

Alkoholkoncentrationen (medelvärdet av maximal blodkoncentration 0,08 %) påverkades inte av

samtidig tadalafiltillförsel (10 mg eller 20 mg). Dessutom sågs inga förändringar av

tadalafilkoncentrationen 3 timmar efter samtidigt intag av alkohol. Alkoholen administrerades så att

absorptionshastigheten maximerades (fasta sedan kvällen före, föda tidigast 2 timmar efter

alkoholintag). Tadalafil (20 mg) ökade inte den genomsnittliga blodtryckssänkningen av alkohol (0,7

g/kg eller ungefär 180 ml av 40 % alkohol [vodka] hos en 80 kg man), men hos några försökspersoner

observerades postural yrsel och ortostatisk hypotoni. När tadalafil administrerades tillsammans med

lägre alkoholdoser (0,6 g/kg) observerades ingen hypotoni, och yrsel förekom med liknande frekvens

som för enbart alkohol. Tadalafil 10 mg förstärkte inte effekten av alkohol på kognitiv funktion.

Läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450

Tadalafil förväntas inte hämma eller inducera clearance av läkemedel som metaboliseras av CYP450-

isoformer i någon kliniskt signifikant omfattning. Studier har bekräftat att tadalafil inte hämmar eller

inducerar CYP450-isoformer, inklusive CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 och

CYP2C19.

CYP2C9 substrat (t.ex R-warfarin)

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen kliniskt signifikant effekt på exponeringen (AUC) för S-

warfarin eller R-warfarin (CYP2C9-substrat), och tadalafil påverkade heller inte förändringarna i

protrombintiden, som orsakades av warfarin.

Acetylsalicylsyra

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen effekt på ökningen i blödningstiden, som orsakats av

acetylsalicylsyra.

Läkemedel för behandling av diabetes

Specifika interaktionsstudier med läkemedel för behandling av diabetes har inte genomförts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Tadalafil Krka skall inte användas av kvinnor.

Graviditet

Data på användning av tadalafil hos gravida kvinnor är begränsad. Djurstudier indikerar inte direkta

eller indirekta skadliga effekter med avseende på graviditet, embryonal/fetal utveckling, förlossning

eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Som försiktighetsåtgärd, bör man undvika användning av

tadalafil under graviditeten.

Amning

Tillgänglig farmakodynamisk/toxikologisk data från djur har visat utsöndring av tadalafil i mjölk. En

risk för ammade barn kan inte uteslutas. Tadalafil bör inte användas under amning.

Fertilitet

Effekter som skulle kunna tyda på försämrad fertilitet sågs hos hundar. Två efterföljande kliniska

studier tyder dock på att dessa effekter är osannolika hos människa, även om en minskning av

spermiekoncentration sågs hos några män (se avsnitt 5.1 och 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Tadalafil har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Yrsel har rapporterats i de kliniska studierna men frekvensen var lika för placebo och tadalafil.

Patienter bör dock känna till hur de reagerar på tadalafil, innan de kör bil eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanställning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna hos patienter som tagit tadalafil för behandling av erektil dysfunktion

eller benign prostatahyperplasi var huvudvärk, dyspepsi, ryggsmärta och myalgi, där incidensen ökade

med ökad dos tadalafil. De rapporterade biverkningarna var övergående och i allmänhet lätta eller

måttliga. Majoriteten av de fall av huvudvärk som rapporterats med tadalafil daglig dosering inträffade

inom de första 10 till 30 dagarna efter påbörjad behandling.

Tabellerad sammanställning av biverkningar

I tabellen nedan listas de biverkningar som observerats från spontanrapporter samt i

placebokontrollerade kliniska studier (innehållandes 8022 patienter som fått tadalafil och 4422

patienter som fått placebo) för dosering vid behov samt daglig dosering för behandling av erektil

dysfunktion och daglig dosering för behandling av benign prostata hyperplasi.

Frekvensangivelser: mycket vanlig (≥1/10), vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100),

sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000) och inga kända (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Mycket

vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Sällsynt

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner

Angioneurotiskt ödem

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Stroke

(inklusive blödningar), synkope,

transitoriska ischemiska attacker

, migrän

krampanfall

, transitorisk amnesi

Ögon

Dimsyn,

smärtförnimmelser i

ögonen

Synfältsdefekter, svullna ögonlock,

konjunktival hyperemi, icke-arteritisk främre

ischemisk optikusneuropati (NAION)

retinalkärlsocklusion

Öron och balansorgan

Tinnitus

Plötslig dövhet

Hjärtat

1

Takykardi,

hjärtklappning

Hjärtinfarkt, instabil angina pectoris

ventrikulär arytmi

Blodkärl

Blodvallning

Hypotoni

, hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Nästäppa

Dyspné, epistaxis

Magtarmkanalen

Dyspepsi

Buksmärta,

gastroesofagal reflux,

illamående, kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Hyperhidros (svettningar), urtikaria, Stevens-

Johnson syndrom

, exfoliativ dermatit

Mycket

vanlig

Vanlig

Mindre vanlig

Sällsynt

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ryggsmärta,

myalgi, smärta i

extremiteter

Njurar och urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Förlängd erektion

Penil hemorragi, hematospermi, priapism

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Bröstsmärta

, trötthet,

perifert ödem

Ansiktsödem

, plötslig hjärtdöd

De flesta patienter hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer (se avsnitt 4.4).

Biverkningar rapporterade efter marknadsföring, inte observerade i placebokontrollerade kliniska

prövningar.

Oftare rapporterat när tadalafil ges till patienter som redan tar blodtryckssänkande läkemedel.

Beskrivning av utvalda biverkningar

En något högre incidens av EKG-avvikelser, framförallt sinusbradykardi, har rapporterats hos

patienter som behandlats med tadalafil en gång dagligen, jämfört med placebo. De flesta av EKG-

avvikelserna hade inget samband med några biverkningar.

Andra särskilda patientgrupper

Data på patienter över 65 år som fått tadalafil i kliniska studier, antingen för behandling av erektil

dysfunktion eller för behandling av benign prostatahyperplasi, är begränsad. I kliniska studier med

tadalafil som togs vid behov för behandling av erektil dysfunktion, rapporterades diarré oftare hos

patienter över 65 års ålder. I kliniska studier med tadalafil 5 mg daglig dosering för behandling av

benign prostatahyperplasi var yrsel och diarré rapporterat i högre frekvens hos patienter över 75 års

ålder.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Engångsdoser upp till 500 mg har getts till friska försökspersoner och upprepade doser upp till 100 mg

har getts till patienter. Biverkningarna var likartade dem som observerades vid lägre doser. Vid

överdosering skall sedvanliga understödjande åtgärder vidtas efter behov. Hemodialys bidrar i mycket

liten grad till elimineringen av tadalafil.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urologiska medel, läkemedel vid erektil dysfunktion, ATC-kod:

GO4BE08.

Verkningsmekanism

Tadalafil är en selektiv, reversibel hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP)-specifikt

fosfodiesteras-5 (PDE5).

När den sexuella aktiviteten frisätter kväveoxid lokalt, hämmar tadalafil

PDE5, vilket resulterar i ökade nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Detta ger relaxering av glatt

muskulatur och inflöde av blod till penis, vilket framkallar erektion. Tadalafil har ingen effekt utan

sexuell stimulering.

Farmakodynamisk effekt

In vitro-

studier har visat att tadalafil är en selektiv hämmare av PDE5. PDE5 är ett enzym som finns i

glatt muskulatur i corpus cavernosum, vaskulär och visceral glatt muskulatur, skelettmuskel,

blodplättar, njure, lunga och cerebellum. Tadalafil verkar kraftigare på PDE5 än på andra

fosfodiesteraser. Tadalafil visar > 10 000 gånger högre potens på PDE5 än på PDE1, PDE2 och PDE4.

Dessa enzymer finns i hjärta, hjärna, blodkärl, lever och andra organ. Tadalafil visar > 10 000 gånger

högre potens på PDE5 än på PDE3, ett enzym som finns i hjärta och blodkärl. Denna selektivitet för

PDE5 i förhållande till PDE3 är viktig, eftersom PDE3 är involverat i hjärtats kontraktilitet. Därtill är

tadalafils verkan cirka 700 gånger större för PDE5 än för PDE6. Det sistnämnda enzymet finns i retina

och ansvarar för ljusöverledningen. Tadalafil visar också > 10 000 gånger högre potens för PDE5 än

för PDE7-PDE10.

Klinisk effekt och säkerhet

Tre kliniska studier genomfördes med 1054 hemmavarande patienter för att bestämma tidsperioden

under vilken tadalafil verkar. Tadalafil visade statistiskt signifikant förbättring av erektil funktion och

förmåga till ett tillfredsställande sexuellt umgänge upp till 36 timmar efter dosintag. Likaså visades

förbättring i patienternas förmåga att uppnå och behålla erektion för ett lyckat sexuellt umgänge,

jämfört med placebo, så tidigt som 16 minuter efter dosintag.

Friska försökspersoner, som intog tadalafil, uppvisade ingen signifikant skillnad jämfört med placebo i

systoliskt och diastoliskt blodtryck i liggande ställning (medelvärde för maximal reduktion 1,6/0,8 mm

Hg) eller i systoliskt och diastoliskt blodtryck i stående ställning (medelvärde för maximal reduktion

0,2/4,6 mm Hg) och ingen signifikant förändring i hjärtfrekvens.

I en studie för att bedöma tadalafils påverkan på synsinnet observerades ingen försämring av

färgseendet (skillnad blått/grönt) i Farnsworth-Munsell 100-hue test. Detta resultat överensstämmer

med tadalafils låga affinitet till PDE6 jämfört med PDE5. Baserat på det totala antalet studier var

rapporter om förändringar i färgseendet sällsynta (< 0,1 %).

Tre studier på män utfördes för att undersöka tadalafil potentiella påverkan på spermatogenesen.

Tadalafil gavs i dosen 10 mg dagligen (en 6 månaders studie) och 20 mg dagligen (en 6 månaders och

en 9 månaders studie). I två av dessa studier observerades en reducering av antalet spermier och en

minskad spermiekoncentration i samband med tadalafilbehandlingen, sannolikt utan klinisk relevans.

Dessa effekter åtföljdes inte av förändringar i andra parametrar som motilitet, morfologi och

follikelstimulerande hormon.

Tadalafil har studerats i 16 kliniska studier, med totalt 3 250 patienter, i doser från 2 till 100 mg. I

dessa studier inkluderades patienter med erektil dysfunktion av varierande svårighetsgrad (mild,

måttlig, svår), olika etiologi, ålder (21-86 år) och etnisk grupp. Flertalet patienter hade haft erektil

dysfunktion i minst 1 år. I de primära effektstudierna med allmän patientgrupp rapporterade 81 % att

tadalafil förbättrade erektionen jämfört med 35 % för dem som fick placebo. Patienter med erektil

dysfunktion i alla svårighetsklasser rapporterade också förbättrad erektion efter intag av tadalafil

(86 %, 83 % respektive 72 % för mild, måttlig respektive svår jämfört med 45 %, 42 % respektive

19 % med placebo). I de primära effektstudierna var 75 % av försöken till sexuellt umgänge lyckade

hos patienter behandlade med tadalafil, jämfört med 32 % för dem som behandlades med placebo.

I en 12-veckors studie på 186 patienter (142 tadalafil, 44 placebo) med erektil dysfunktion sekundärt

till ryggmärgsskada, förbättrade tadalafil den erektila funktionen signifikant, vilket ledde till att

patienterna som behandlades med tadalafil 10 eller 20 mg (flexibel dos, vid behov) i genomsnitt hade

48 % lyckosamma försök per individ jämfört med 17 % av de placebobehandlade patienterna.

Pediatrisk population

En studie har utförts på barn med Duchennes muskeldystrofi (DMD) där man inte kunde visa något

bevis på effekt. Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, parallella 3-armade studien

med tadalafil genomfördes på 331 pojkar i åldern 7-14 år med DMD som samtidigt fick

kortikosteroidbehandling. Studien pågick i 48 veckor och var dubbelblind. Patienterna randomiserades

till den dagliga doseringen tadalafil 0,3 mg/kg, tadalafil 0,6 mg/kg eller placebo. Tadalafil kunde inte

visa effekt när det gäller att bromsa försämringen i förflyttning mätt med 6-minuters gångsträcka

(6MWD) som primär endpoint: enligt minsta kvadratmetoden (LS) var genomsnittlig förändring i

6MWD vid 48 veckor 51,0 meter (m) i placebogruppen, jämfört med 64,7 m i tadalafil 0,3 mg/kg

(p = 0,307) och 59,1 meter i tadalafil 0,6 mg/kg (p = 0,538). Dessutom fanns det inget bevis för effekt

i någon av de sekundära analyser som utförs för denna studie. Vad gäller säkerheten var de

övergripande resultaten från denna studie generellt i linje med den kända säkerhetsprofilen för

tadalafil och biverkningarna de man kan förvänta sig för pediatriska DMD-patienter som får

kortikosteroider.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

referensläkemedlet som innehåller tadalafil för alla grupper av den pediatriska populationen för

behandling av erektil dysfunktion (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Tadalafil absorberas snabbt efter oral administrering, och maximal plasmakoncentration (medelvärde)

(Cmax) uppnås efter en mediantid på 2 timmar efter intag. Absolut biotillgänglighet av tadalafil efter

oral dosering har inte fastställts.

Hastighet och grad av absorption av tadalafil påverkas inte av föda. Tadalafil kan sålunda tas

oberoende av måltid. Tidpunkten för dosintag (morgon eller kväll) hade ingen kliniskt relevant effekt

på hastighet eller grad av absorption.

Distribution

Distributionsvolymen är cirka 63 l (medelvärde), vilket tyder på att tadalafil distribueras till

vävnaderna. Vid terapeutiska koncentrationer är 94 % bundet till protein i plasma. Proteinbindningen

påverkas ej av försämrad njurfunktion.

Mindre än 0,0005 % av intagen dos återfinns i sperma hos friska försökspersoner.

Metabolism

Tadalafil metaboliseras övervägande av cytokrom P450 (CYP) 3A4-isoformen. Den viktigaste

metaboliten i cirkulationen är metylkatekolglukuronid. Denna metabolit är minst 13 000 gånger

mindre potent än tadalafil för PDE5. Följaktligen förväntas den inte vara kliniskt aktiv vid observerad

metabolitkoncentration.

Eliminering

Medelvärdet för oral clearance av tadalafil är 2,5 l/timme och medelvärdet för halveringstiden är 17,5

timmar för friska försökspersoner. Tadalafil utsöndras till övervägande del som inaktiva metaboliter,

huvudsakligen i feces (cirka 61 % av dosen) och till mindre grad i urinen (cirka 36 % av dosen).

Linjäritet/icke-linjäritet

Farmakokinetiken av tadalafil hos friska försökspersoner är linjär vad beträffar tid och dos. I

dosområdet 2,5 till 20 mg ökar tadalafilexponeringen (AUC) proportionellt med dosen.

Plasmakoncentrationen når steady-state inom 5 dagar vid dosering en gång dagligen.

Farmakokinetiken, som har bestämts på en population patienter med erektil dysfunktion, är likartad

den som ses hos försökspersoner utan erektil dysfunktion.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Friska äldre försökspersoner (65 år eller däröver) hade lägre oral clearance av tadalafil, vilket gav 25

% högre exponering (AUC) i förhållande till friska försökspersoner i åldern 19 till 45 år. Denna

ålderseffekt är inte kliniskt signifikant och motiverar inte någon dosjustering.

Njurinsufficiens

I kliniska, farmakologiska studier av försökspersoner med mild (kreatininclearance 51 till 80

ml/minut) eller måttlig (kreatininclearance 31 till 50 ml/minut) grad av njurfunktionsnedsättning och

försökspersoner i dialys med njursjukdom i slutstadiet gav enstaka doser på 5 till 20 mg en ungefärlig

fördubbling av tadalafilexponeringen (AUC). Hos patienter i hemodialys var Cmax 41 % högre än hos

friska försökspersoner. Hemodialys bidrar i mycket liten grad till elimineringen av tadalafil.

Leverinsufficiens

Tadalafilexponeringen (AUC) hos försökspersoner med mild och måttlig grad av

leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh Class A och B) är jämförbar med exponeringen hos friska

försökspersoner när en 10 mg dos ges. Kliniska säkerhetsdata för patienter med gravt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh Class C) är begränsade. Om tadalafil förskrivs bör en noggrann, individuell

nytta/riskbedömning göras av den förskrivande läkaren. Det finns inga tillgängliga data angående

intag av högre doser än 10 mg tadalafil för patienter med nedsatt leverfunktion.

Patienter med diabetes

Tadalafilexponeringen (AUC) hos patienter med diabetes var cirka 19 % lägre än AUC-värdet för

friska försökspersoner. Denna skillnad motiverar inte någon dosjustering.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska data tyder inte på någon särskild risk för människa, baserat på gängse studier avseende

säkerhetsfarmakologi, kronisk toxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter.

Det fanns inga tecken på teratogenicitet, embryotoxicitet eller fostertoxicitet hos råttor eller möss som

erhållit upp till 1 000 mg tadalafil per kg och dygn. I en prenatal och postnatal utvecklingsstudie på

råtta var den högsta dos som icke gav effekt 30 mg/kg/dygn. Hos dräktig råtta var AUC för beräknat,

fritt läkemedel vid denna dos ungefär 18 gånger AUC hos människa efter en 20 mg dos.

Ingen försämring av fertiliteten observerades för han- och honråttor. Hos hundar, som fått tadalafil i 6

till 12 månader i doser på 25 mg/kg/dygn eller mera (vilket gav en exponering som var minst 3 gånger

större [intervall 3,7 – 18,6] än den hos människa efter en 20 mg dos), regredierade sädeskanalens

epitel, vilket resulterade i minskad spermatogenes hos några hundar. Se även avsnitt 5.1.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Hypromellosftalat

Mannitol

Kroskarmellosnatrium

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat (E470b)

Laktosmonohydrat

Hypromellos

Talk (E553b)

Titandioxid (E171)

Järnoxid, gul (E172)

Triacetin (E1518)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Förpackningsstorlekar (blister OPA/Alu/PVC-Alu folie): 2, 4, 8, 12, 14, 24, 28, 56, och 84

filmdragerade tabletter i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

54479

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-04-11

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen