Tadalafil 1A Farma 20 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-04-2021

Aktiva substanser:
tadalafil
Tillgänglig från:
1A Farma A/S,
ATC-kod:
G04BE08
INN (International namn):
tadalafil
Dos:
20 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; tadalafil 20 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 4 tabletter (Al); Blister, 4 tabletter (plast/Al); Blister, 8 tabletter (Al); Blister, 8 tabletter (plast/Al); Blister, 12 tabletter (Al); Blister, 12 tabletter (plast/Al); Blister, 24 tabletter (Al); Blister, 24 tabletter (plast/Al); Blister, 56 tabletter (Al); Blister, 56 tabletter (plast/Al); Blister, 4 x 1 tabletter (Al); Blister, 8 x 1 tabletter (Al); Blister, 12 x 1 tabletter (Al); Blister, 24 x 1 tabletter (Al); Blister, 56 x 1 tabletter (Al); Blister, 4 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 8 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 12 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 24 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 56 x 1 tabletter (plast/Al)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53520
Tillstånd datum:
2016-12-22

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Tadalafil 1A Farma 5 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil 1A Farma 10 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil 1A Farma 20 mg filmdragerade tabletter

tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Tadalafil 1A Farma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil 1A Farma

Hur du tar Tadalafil 1A Farma

Eventuella biverkningar

Hur Tadalafil 1A Farma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Tadalafil 1A Farma är och vad det används för

Tadalafil 1A Farma innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som

kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare.

Tadalafil 1A Farma

5 mg, 10 mg och 20 mg

används för behandling av vuxna män med

erektil

dysfunktion.

Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård och erigerad penis, tillräcklig för

sexuellt umgänge. Tadalafil 1A Farma har visat sig signifikant förbättra förmågan att få en hård,

erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

Tadalafil 1A Farma verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att

blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil

dysfunktion hjälper inte Tadalafil 1A Farma.

Det är viktigt att komma ihåg att tadalafil som används för erektil dysfunktion inte har någon

effekt om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma

som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

Tadalafil 1A Farma

5 mg

används för behandling av vuxna män med urinvägssymtom som förknippas

med ett vanligt förekommande tillstånd som heter

benign prostatahyperplasi

Detta är när prostatakörteln blir större med ökad ålder. Symtomen inkluderar svårigheter att börja

kasta vatten, en känsla av att inte kunna tömma urinblåsan och att oftare behöva kasta vatten till

och med på natten. Tadalafil 1A Farma förbättrar blodgenomströmningen och får musklerna i

prostatan och urinblåsan att slappna av, vilket kan minska symtom från benign prostatahyperplasi.

Tadalafil har visat effekt på dessa urinvägssymtom så tidigt som efter 1–2 veckor efter påbörjad

behandling.

Tadalafil 1A Farma

20 mg

används för behandling av

pulmonell arteriell hypertoni

hos vuxna.

Det förbättrar blodflödet till lungorna genom att påverka blodkärlen runt lungorna så att de

slappnar av. Resultatet blir förbättrad kapacitet vid fysisk ansträngning.

Tadalafil som finns i Tadalafil 1A Farma kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil 1A Farma

Ta inte Tadalafil 1A Farma om du:

är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t.ex. amylnitrit.

Dessa läkemedel (”nitrater”) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). Tadalafil har

visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller om du är

osäker, tala med din läkare.

har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack inom de senaste 90 dagarna.

nyligen har haft slaganfall (stroke) inom de senaste 6 månaderna.

har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk

optikusneuropati (NAION), så kallad ”stroke i ögat”.

tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertoni (dvs. högt

blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertoni (dvs. högt blodtryck i

lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, såsom Tadalafil 1A Farma, har visats öka

den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är

osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tadalafil 1A Farma.

Om du behandlas för erektil dysfunktion: tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för

patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med

hjärtat ska du tala om det för din läkare.

Om du behandlas för benign prostatahyperplasi: då benign prostatahyperplasi och prostatacancer kan

ha samma symtom, kommer din läkare att utreda dig gällande prostatacancer innan påbörjande av

behandling med Tadalafil 1A Farma för benign prostatahyperplasi. Tadalafil 1A Farma är inte en

behandling mot prostatacancer.

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar)

multipelt myelom (cancer i benmärgen)

leukemi (blodcellscancer)

deformerad penis, eller oönskad eller ihållande erektion som varar i mer än 4 timmar

allvarlig leversjukdom

allvarlig njursjukdom

någon ärftlig ögonsjukdom

andra hjärtproblem än ditt höga blodtryck i lungorna

problem med ditt blodtryck.

Det är inte känt om Tadalafil 1A Farma vid behandling av erektil dysfunktion är effektivt hos patienter

som har genomgått:

bäckenoperation

operation där delar av, eller hela, prostatakörteln avlägsnas och där nerverna inte bevaras (radikal

icke-nervsparande prostatektomi).

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med Tadalafil 1A

Farma och omedelbart ta kontakt med din läkare.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har noterats hos några patienter som tar tadalafil.

Fastän det inte är känt om händelserna har ett direkt samband med tadalafil, bör du sluta ta Tadalafil

1A Farma och kontakta läkare omedelbart om du får försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning.

Tadalafil 1A Farma ska inte användas för behandling av erektil dysfunktion eller benign

prostatahyperplasi hos kvinnor eftersom dessa är hälsoproblem specifika för män.

Barn och ungdomar

Tadalafil 1A Farma är inte avsett för användning av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Tadalafil 1A Farma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte

Tadalafil 1A Farma om du redan tar nitrater.

Vissa läkemedel kan påverkas av Tadalafil 1A Farma eller påverka hur väl Tadalafil 1A Farma

kommer att fungera. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

alfa-blockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urinvägssymtom relaterade till

benign prostatahyperplasi)

något annat läkemedel för högt blodtryck

nitrater (för bröstsmärta)

riociguat

en 5-alfareduktashämmare (som används för att behandla benign prostatahyperplasi)

proteashämmare för behandling av AIDS eller hiv-infektion (ritonavir)

fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel)

rifampicin, erytromycin eller klaritromycin (för att behandla bakteriella infektioner)

läkemedel så som ketokonazol eller itrakonazol (för att behandla svampinfektioner)

bosentan (ett annat läkemedel som används för att behandla pulmonell arteriell hypertoni)

andra behandlingar för erektil dysfunktion (PDE5-hämmare).

Tadalafil 1A Farma med dryck och alkohol

För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3. Grapefruktjuice kan påverka hur väl Tadalafil

1A Farma kommer att fungera och ska intas med försiktighet. Tala med din läkare för ytterligare

information.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Tadalafil 1A Farma under

graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt och du har diskuterat det med din läkare.

Amma inte när du tar dessa tabletter, eftersom det inte är känt ifall läkemedlet passerar över i

bröstmjölk hos människa. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel

under graviditet eller amning.

När hundar behandlades sågs en minskning av sperma. Minskning av sperma har setts hos några män.

Det är osannolikt att denna minskning av sperma skulle leda till infertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats. Känn efter noga hur du reagerar på tabletterna innan du kör bil eller använder

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tadalafil 1A Farma innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Tadalafil 1A Farma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Svälj tabletten hel med lite vatten. Tadalafil 1A Farma 20 mg tabletter kan delas i lika stora doser.

Tabletten kan tas oberoende av måltid.

För behandling av erektil dysfunktion

Flexibel dosering, vid behov:

Rekommenderad startdos är en 10 mg tablett före sexuellt umgänge. Om effekten av denna dos är

för svag kan läkaren öka dosen till 20 mg. Tadalafil 1A Farma tabletter intas genom munnen.

Du kan ta en Tadalafil 1A Farma ända fram till 30 minuter före sexuellt umgänge. Effekten av

Tadalafil 1A Farma kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag. Tadalafil 1A Farma 10 mg

och 20 mg är avsett att användas före förväntat sexuellt umgänge och rekommenderas inte för

kontinuerlig användning varje dag.

Daglig dosering:

Rekommenderad dos är en 5 mg tablett om dagen, som tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Läkaren kan justera dosen till 2,5 mg beroende på hur du reagerar på Tadalafil 1A Farma. Dosen

ges då som en 2,5 mg tablett. Eftersom Tadalafil 1A Farma 2,5 mg inte finns tillgänglig, ska andra

tadalafil läkemedlen med denna styrka användas.

När du tar Tadalafil 1A Farma en gång om dagen kan du få erektion vid vilken tidpunkt som helst

under dygnets 24 timmar, om du blir sexuellt stimulerad. Daglig dosering av Tadalafil 1A Farma

kan vara lämplig för män som förväntas ha sexuellt umgänge två eller fler gånger per vecka.

Ta inte Tadalafil 1A Farma mer än en gång per dag.

Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil 1A Farma inte har någon effekt om du inte är sexuellt

stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något

läkemedel för erektil dysfunktion.

Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Om du

har tagit eller planerar att ta Tadalafil 1A Farma, undvik intag av stora mängder alkohol (0,8 promille

eller mer i blodet) eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

För behandling av benign prostatahyperplasi

Dosen är en 5 mg tablett om dagen, som tas vid ungefär samma tid varje dag. Om du har benign

prostatahyperplasi och erektil dysfunktion, är dosen fortfarande en 5 mg tablett om dagen.

Ta inte Tadalafil 1A Farma mer än en gång dagligen.

För behandling av

pulmonell arteriell hypertoni

Den vanliga dosen

är två 20 mg tabletter en gång dagligen. Du ska ta båda tabletterna samtidigt, den

ena efter den andra. Din läkare kan ha förskrivit endast en 20 mg tablett dagligen ifall du har lätta till

måttliga lever- eller njurproblem.

Om du har tagit för stor mängd av Tadalafil 1A Farma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Du kan få några av biverkningarna som beskrivs i

avsnitt 4.

Om du har glömt att ta Tadalafil 1A Farma

Ta din dos så snart du kommer ihåg det om det är inom 8 timmar från att du skulle ha tagit din dos. Ta

inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Du ska inte ta Tadalafil 1A Farma oftare är en gång

om dagen.

Om du slutar att ta Tadalafil 1A Farma

För behandling av benign prostatahyperplasi och pulmonell arteriell hypertoni: sluta inte att ta dina

tabletter, såvida inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare

omedelbart:

allergiska reaktioner med utslag (frekvens vanlig, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

bröstsmärta – använd inte nitrater men uppsök läkare omedelbart (frekvens vanlig, kan förekomma

hos upp till 1 av 10 användare).

priapism, förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter att ha tagit Tadalafil 1A Farma

(frekvens mindre vanlig, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare). Om du får erektion

som varar kontinuerligt i över 4 timmar, ska du omedelbart kontakta läkare.

plötslig synförlust (frekvens sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

Andra biverkningar har rapporterats och finns beskrivna nedanför enligt indikation.

Biverkningar vid

behandling av erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk, ryggsmärta, muskelvärk, smärta i armar och ben, ansiktsrodnad, nästäppa och

matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

yrsel, magsmärta, illamående, kräkningar, reflux, dimsyn, smärta i ögonen, andningssvårigheter,

förekomst av blod i urin, förlängd erektion, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt

blodtryck, näsblod, tinnitus (ljud i öronen utan yttre ljudkälla), svullna händer, fötter eller anklar

och trötthet.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

svimning, krampanfall och tillfällig minnesförlust, svullna ögonlock, röda ögon, plötslig

försämring eller förlust av hörsel, nässelutslag (kliande röda fläckar på huden), blödning från

penis, förekomst av blod i sperma och ökad svettning

hjärtattack och slaganfall har också rapporterats sällsynt hos män som intagit tadalafil. De flesta

hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet.

partiell, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen.

Ytterligare några sällsynta biverkningar

som inte observerades i de kliniska prövningarna har

rapporterats av män som tar tadalafil. Dessa är:

migrän, ansiktssvullnad, allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg,

allvarliga hudutslag, störningar i blodflödet till ögonen, oregelbundna hjärtslag, kärlkramp och

plötslig hjärtdöd.

Biverkningen yrsel har rapporterats oftare hos män över 75 år som tar tadalafil. Diarré har rapporterats

oftare hos män över 65 år som tar tadalafil.

Biverkningar vid

behandling av pulmonell arteriell hypertoni

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk, rodnad, nästäppa och täppta bihålor, illamående, matsmältningsbesvär (inklusive

smärta eller obehag i magen), muskelvärk, ryggsmärta och smärta eller obehag i armar och ben.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

dimsyn, lågt blodtryck, näsblod, kräkningar, ökade eller onormala underlivsblödningar,

ansiktssvullnad, sura uppstötningar, migrän, oregelbundna hjärtslag och svimning.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

krampanfall, tillfällig minnesförlust, nässelutslag, ymnig svettning, blödning från penis, förekomst

av blod i sperma och/eller urin, högt blodtryck, hjärtklappning, plötslig hjärtdöd och tinnitus (ljud

i öronen utan yttre ljudkälla).

De flesta men inte alla män som rapporterade hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, hjärtinfarkt,

stroke eller plötslig hjärtdöd hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet. Det är inte

möjligt att avgöra om dessa reaktioner hade direkt samband med tadalafil (se avsnitt ”Biverkningar vid

behandling av erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi” ovan).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Tadalafil 1A Farma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tadalafil.

En tablett innehåller 5 mg, 10 mg eller 20 mg tadalafil.

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, povidon K-12, krospovidon (typ

B), natriumstearylfumarat i tablettkärnan; polyvinylalkohol (E 1203), makrogol 3350 (E 1521),

titandioxid (E 171), talk, gul järnoxid (E 172) i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg filmdragerade tabletter:

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 8 x 4 mm. Tabletten är märkt med ”5” på ena

sidan och slät på den andra sidan.

10 mg filmdragerade tabletter:

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 11 x 6 mm. Tabletten är märkt med ”10” på

ena sidan och slät på den andra sidan.

20 mg filmdragerade tabletter

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 15 x 9 mm, med ”20” präglat på ena sidan.

Tablettens andra sida har två brytskåror.

Tabletten kan delas i två eller fyra lika stora doser.

De filmdragerade tabletterna förpackas i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister eller i

PVC/Aclar/PVC-aluminium-blister eller PVC/Aclar/PVdC/PVC/aluminium-blister i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

5 mg: 14x1, 24x1, 28x1 och 84x1 filmdragerade tabletter.

10 mg: 4x1, 12x1 och 24x1 filmdragerade tabletter.

20 mg: 4x1, 8x1, 12x1, 24x1 och 56x1 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovica 25, 10 000 Zagreb, Kroatien

eller

TEVA PHARMA, S.L.U., Polígono Industrial Malpica, C/C, nr. 4, 50016, Zaragoza, Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-10

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Tadalafil 1A Farma 5 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil 1A Farma 10 mg filmdragerade tabletter

Tadalafil 1A Farma 20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 5 mg tadalafil.

Hjälpämne med känd effekt

En tablett innehåller 83,8 mg laktos (som monohydrat).

En filmdragerad tablett innehåller 10 mg tadalafil.

Hjälpämne med känd effekt

En tablett innehåller 167,7 mg laktos (som monohydrat).

En filmdragerad tablett innehåller 20 mg tadalafil.

Hjälpämne med känd effekt

En tablett innehåller 335,4 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

5 mg filmdragerade tabletter:

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 8 mm x 4 mm. Tabletten är märkt med ”5” på

ena sidan och slät på den andra sidan.

10 mg filmdragerade tabletter:

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 11 mm x 6 mm. Tabletten är märkt med ”10”

på ena sidan och slät på den andra sidan.

20 mg filmdragerade tabletter:

Ockra- eller gulfärgad, oval, filmdragerad tablett, cirka 15 x 9 mm, med ”20” präglat på ena sidan.

Tablettens andra sida har två brytskåror.

Tabletten kan delas i två eller fyra lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Tadalafil 1A Farma, 5 mg, 10 mg och 20 mg filmdragerade tabletter:

Behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män. För att tadalafil ska vara effektivt krävs sexuell

stimulering.

Tadalafil 1A Farma 5 mg filmdragerade tabletter:

Behandling av tecken och symtom på benign prostatahyperplasi hos vuxna män.

Tadalafil 1A Farma 20 mg filmdragerade tabletter:

Tadalafil är avsett för vuxna för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) klassificerad

som WHOs funktionsklass II och III, för att förbättra ansträngningskapaciteten (se avsnitt 5.1).

Effekt har visats vid idiopatisk PAH (IPAH) och PAH associerad med vaskulär bindvävssjukdom.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Erektil dysfunktion hos vuxna män

Den rekommenderade dosen av tadalafil är vanligen 10 mg, att tas före förväntad sexuell aktivitet.

Tadalafil kan tas oberoende av måltid. Hos de patienter där 10 mg tadalafil inte ger tillräcklig effekt

kan 20 mg prövas. Det kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet.

Högst en dos per dygn ska tas.

Tadalafil 10 mg och 20 mg är avsett att användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas

inte för kontinuerlig daglig användning.

För patienter som antas använda tadalafil ofta (dvs minst två gånger i veckan) kan, baserat på

patientens önskemål och läkarens bedömning, en daglig dos av någon av de lägre styrkorna av

tadalafil vara lämplig.

Hos dessa patienter är den rekommenderade dosen 5 mg en gång dagligen, att intas vid ungefär

samma tidpunkt på dagen. Dosen kan minskas till 2,5 mg en gång dagligen, baserat på individuell

tolerabilitet.

Behovet av dagligt intag bör omprövas regelbundet.

Benign prostatahyperplasi hos vuxna män

Den rekommenderade dagliga dosen är 5 mg, att tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Tadalafil

kan tas oberoende av måltid. Vuxna män som behandlas för både benign prostatahyperplasi och

erektil dysfunktion är den rekommenderade dosen 5 mg, att tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Hos de patienter som inte tolererar tadalafil 5 mg vid behandling av benign prostatahyperplasi bör en

annan behandling övervägas då effekt av tadalafil 2,5 mg för behandling av benign prostatahyperplasi

inte visats.

Pulmonell arteriell hypertension

Behandling ska påbörjas och följas upp av en läkare med erfarenhet av behandling av PAH.

Den rekommenderade dosen är 40 mg (2 x 20 mg) en gång dagligen, med eller utan föda.

Tadalafil 1A Farma finns inte tillgänglig i styrkan 2,5 mg i Sverige. För tillstånd där denna styrka bör

användas, hänvisas till andra tadalafilprodukter.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Dosjustering är ej nödvändig för äldre patienter.

Nedsatt njurfunktion

Vuxna män med erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi: Dosjustering är ej nödvändig

för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion. För patienter med gravt nedsatt

njurfunktion rekommenderas en högsta dos på 10 mg för behandling vid behov. Dagligt intag av

2,5 eller 5 mg tadalafil för behandling av erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi

rekommenderas inte för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2.)

Pulmonell arterieller hypertension: För patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion

rekommenderas en startdos på 20 mg en gång dagligen. Dosen kan ökas till 40 mg en gång

dagligen, baserat på individuell effekt och tolerabilitet. Tadalafil rekommenderas inte till patienter

med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2.)

Nedsatt leverfunktion

Vuxna män med erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi: För behandling av erektil

dysfunktion med tadalafil vid behov är den rekommenderade dosen 10 mg. Dosen intas före

förväntad sexuell aktivitet och kan tas oberoende av måltid. Kliniska säkerhetsdata för patienter

med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) är begränsade. Om det förskrivs bör en

noggrann, individuell nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren. Det finns inga

tillgängliga data angående intag av högre doser än 10 mg tadalafil för patienter med nedsatt

leverfunktion. Dagligt intag av tadalafil för behandling av erektil dysfunktion och benign

prostatahyperplasi har inte utvärderats hos patienter med nedsatt leverfunktion. Om det förskrivs

bör en noggrann, individuell nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren (se

avsnitt 4.4 och 5.2.).

Pulmonell arteriell hypertension: P.g.a. begränsad klinisk erfarenhet hos patienter med mild till

måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A och B) med engångsdoser på 10 mg, kan man

överväga en startdos på 20 mg en gång dagligen. Om tadalafil förskrivs bör en noggrann,

individuell nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren. Det finns inga data för

patienter med grav levercirros (Child-Pugh klass C) och därför rekommenderas inte

tadalafilbehandling till denna grupp (se avsnitt 4.4 och 5.2.).

Diabetes

Vuxna män med erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi: Dosjustering är ej nödvändig för

patienter med diabetes.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av tadalafil för en pediatrisk population för indikationen erektil

dysfunktion.

Säkerhet och effekt för tadalafil för barn under 18 år har ännu inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1.

Administreringssätt

Oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Tadalafil har i de kliniska studierna visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater. Detta anses

bero på de kombinerade effekterna av nitrater och tadalafil på kväveoxid/cGMP. Därför är tadalafil

kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska nitrater (se avsnitt 4.5).

Tadalafil får inte användas av män med hjärtsjukdom för vilka sexuell aktivitet inte är tillrådlig.

Läkaren bör ta hänsyn till den potentiella kardiella risken vid sexuell aktivitet hos patienter med

befintlig kardiovaskulär sjukdom.

Följande grupper av patienter med kardiovaskulär sjukdom ingick inte i de kliniska studierna och

användningen av tadalafil är därför kontraindicerad:

patienter som har haft hjärtinfarkt under de senaste 90 dagarna

patienter med instabil angina eller angina vid sexuellt umgänge

patienter med hjärtsvikt (New York Heart Association Class II eller mera) under de senaste

6 månaderna

patienter med okontrollerade arytmier, hypotoni (< 90/50 mm Hg) eller okontrollerad hypertoni

patienter som har haft stroke under de senaste 6 månaderna.

Tadalafil är kontraindicerat hos patienter som har synnedsättning på ett öga på grund av icke

arteritisk

främre ischemisk optikusneuropati (NAION), oavsett om denna händelse var förenad med tidigare

exponering av PDE5-hämmare eller inte (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive tadalafil) och guanylatcyklasstimulerare (så som

riociguat) är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension (se

avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Före tadalafilbehandling av vuxna män med erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi

Innan farmakologisk behandling påbörjas ska en anamnes upptas och patienten genomgå en

kroppsundersökning för att säkerställa diagnosen erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi

och utreda potentiellt bakomliggande orsaker.

Innan behandling av erektil dysfunktion insätts, bör läkaren bedöma patientens kardiovaskulära status,

eftersom det föreligger en viss risk för hjärtpåverkan vid sexuell aktivitet. Tadalafil har

vasodilaterande egenskaper, som ger ett lätt och övergående blodtrycksfall (se avsnitt 5.1), som kan

förstärka den hypotensiva effekten av nitrater (se avsnitt 4.3).

Efter en adekvat, medicinsk undersökning bör den potentiellt bakomliggande orsaken till den erektila

dysfunktionen identifieras och lämplig behandling fastställas. Det är inte känt om tadalafil är effektivt

hos patienter som har genomgått bäckenoperation eller radikal icke-nervsparande prostatektomi.

Innan behandling med tadalafil påbörjas hos patienter med benign prostatahyperplasi ska patienterna

genomgått en undersökning för att utesluta prostatakarcinom och blivit noggrant bedömda med

avseende på av kardiovaskulär status (se avsnitt 4.3).

Kardiovaskulär påverkan

Efter godkännandet och/eller vid kliniska studier har allvarliga kardiovaskulära händelser

inkluderande hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd, instabil angina pectoris, ventrikulär arytmi, stroke,

transitoriska ischemiska attacker, bröstsmärta, hjärtklappning och takykardi rapporterats. De flesta

patienter, hos vilka dessa effekter rapporterades, hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer. Det

är emellertid inte möjligt att definitivt fastställa om händelserna är direkt relaterade till dessa

riskfaktorer, till tadalafil, till sexuell aktivitet eller till en kombination av dessa eller andra faktorer.

Följande grupper av patienter med kardiovaskulär sjukdom ingick inte i de kliniska studierna av PAH:

patienter med kliniskt signifikant aorta- och mitralisklaffsjukdom

patienter med konstriktiv perikardit

patienter med restriktiv eller dilaterad kardiomyopati

patienter med signifikant nedsatt vänsterkammarfuktion

patienter med livshotande arytmier

patienter med symtomatisk kranskärlssjukdom

patienter med okontrollerad hypertension.

Det finns inga kliniska säkerhetsdata för behandling med tadalafil till dessa patienter, därför

rekommenderas inte tadalafil.

Pulmonella vasodilatorer kan signifikant förvärra den kardiovaskulära statusen för patienter med

pulmonell venocklusiv sjukdom (PVOD). Eftersom det inte finns några kliniska data på patienter med

venocklusiv sjukdom, rekommenderas inte tadalafil till dessa patienter. Om tecken på pulmonellt

ödem uppstår när tadalafil administreras, bör risken för PVOD övervägas.

Tadalafil har systemiska vasodilaterande egenskaper som kan resultera i tillfälliga

blodtryckssänkningar. Läkaren bör noggrant överväga om patienter med underliggande sjukdomar

såsom påtagligt avflödeshinder i vänster kammare, patienter med vätskebrist, autonom hypotension

eller patienter med hypotension i vila, kan påverkas negativt av sådana vasodilaterande effekter.

Hos patienter som får samtidig behandling med antihypertensiva läkemedel kan tadalafil framkalla

blodtrycksfall. Då daglig behandling med tadalafil påbörjas bör en klinisk bedömning göras med

avseende på eventuell dosjustering av det antihypertensiva läkemedlet.

Hos patienter som använder alfa

-receptorblockerare, kan samtidig användning av tadalafil leda till

symtomgivande hypotoni hos vissa patienter (se avsnitt 4.5). Kombinationen tadalafil och doxazosin

rekommenderas inte.

Synstörningar och fall av NAION har rapporterats i samband med användandet av tadalafil och andra

PDE5-hämmare. Analyser av observationsdata tyder på en ökad risk för akut NAION hos män med

erektil dysfunktion efter användning av tadalafil eller andra PDE5-hämmare. Eftersom detta kan vara

relevant för alla patienter som tar tadalafil skall patienten ges råd att i händelse av plötslig synstörning

sluta ta tadalafil och rådfråga läkare omedelbart (se avsnitt 4.3). Patienter med känd ärftlighet för

degenerativa retinala rubbningar, inklusive retinitis pigmentosa, ingick inte i de kliniska studierna,

och behandling av dessa patienter rekommenderas inte.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning

Fall av plötslig hörselnedsättning har rapporterats efter användning av tadalafil. Även om andra

riskfaktorer fanns i vissa fall (såsom ålder, diabetes, hypertension, tidigare hörselnedsättning och

relaterade bindvävssjukdomar) bör patienter uppmanas att omedelbart uppsöka läkare i händelse av

plötslig försämring eller förlust av hörseln.

Nedsatt njur- och leverfunktion

På grund av ökad exponering (AUC) för tadalafil samt begränsad klinisk erfarenhet och bristande

förmåga att påverka clearance med dialys, rekommenderas inte daglig dosering av tadalafil för

patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Kliniska säkerhetsdata för en engångsbehandling med tadalafil är begränsade för patienter med gravt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C). Om det förskrivs bör en noggrann, individuell nytta/risk-

bedömning göras av den förskrivande läkaren. Daglig behandling har inte utvärderats hos patienter

med grav levercirrhos (Child-Pugh klass C) och därför rekommenderas inte tadalafil till denna grupp.

Priapism och anatomisk deformation av penis

Priapism har rapporterats hos män som behandlas med PDE5-hämmare. Patienter som har erektion

4 timmar eller längre ska uppmanas att omedelbart söka medicinsk vård. Om priapism inte behandlas

omedelbart, kan penil vävnadsskada uppstå, som kan ge upphov till permanent förlust av potensen.

Tadalafil ska användas med försiktighet till patienter med anatomisk deformation av penis (såsom

vinkling, fibros i corpus cavernosum eller Peyronies sjukdom) eller patienter med tillstånd som kan

predisponera för priapism (såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi).

Användning med CYP3A4-inducerare eller -hämmare

För patienter med kronisk behandling med potenta CYP3A4-inducerare, såsom rifampicin,

rekommenderas inte tadalafil (se avsnitt 4.5).

För patienter med samtidig behandling med potenta CYP3A4-hämmare, såsom ketokonazol eller

ritonavir, rekommenderas inte tadalafil (se avsnitt 4.5).

Behandling av erektil dysfunktion

Säkerhet och effekt av kombinationer av tadalafil med andra PDE5-hämmare eller andra behandlingar

av erektil dysfunktion har inte studerats. Patienterna bör informeras om att inte ta tadalafil med dessa

läkemedel.

Prostacyklin och dess analoger

Effekt och säkerhet för tadalafil administrerat tillsammans med prostacyklin eller dess analoger har

inte studerats i kontrollerade kliniska studier. Därför bör man vara försiktig med att kombinera dessa.

Bosentan

Effekten av tadalafil hos patienter som redan behandlas med bosentan har inte helt kunnat visas (se

avsnitt 4.5 och 5.1).

Tadalafil 1A Farma innehåller laktos och natrium

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har utförts med 10 mg och/eller 20 mg tadalafil, som framgår av nedanstående. För

de studier där endast en tadalafildos på 10 mg användes, kan kliniskt relevanta interaktioner vid högre

doser inte helt uteslutas.

Effekter av andra substanser på tadalafil

Hämmare av cytokrom P450

Azolantimykotika (t.ex. ketokonazol)

Tadalafil metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4. En selektiv hämmare av CYP3A4, ketokonazol

(200 mg dagligen), gav en 2-faldig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil (10 mg) och en ökning

av C

med 15 % i jämförelse med AUC och C

för enbart tadalafil. Ketokonazol (400 mg

dagligen) gav en 4-faldig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil (20 mg) och en ökning av C

med 22 %.

Proteashämmare (t.ex. ritonavir)

Ritonavir (200 mg två gånger dagligen), en proteashämmare som inhiberar CYP3A4, CYP2C9,

CYP2C19 och CYP2D6, gav en 2-faldig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil (20 mg) och

oförändrat C

. Ritonavir (500 mg eller 600 mg två gånger dagligen) gav en 32-procentig ökning av

AUC för engångsdos av tadalafil (20 mg) och en minskning av C

med 30 %.

Specifika interaktioner har inte undersökts men samtidig administrering av andra proteashämmare,

som saquinavir, och andra CYP3A4-hämmare, som erytromycin, klaritromycin, itrakonazol och

grapefruktjuice, ska ske med försiktighet, eftersom man kan förvänta ökade plasmakoncentrationer av

tadalafil (se avsnitt 4.4). Frekvensen av biverkningar nämnda i avsnitt 4.8 kan som en följd av detta

öka.

Transportproteiner

Vilken roll transportproteiner (t.ex. p-glykoprotein) spelar för tillgängligheten av tadalafil är inte känt.

Det är därför möjligt att läkemedelsinteraktioner kan uppträda, vilka medieras genom hämning av

transportproteiner.

Inducerare av cytokrom P450

Antibiotika (t.ex. rifampicin)

En CYP3A4-inducerare, rifampicin (600 mg dagligen), reducerade AUC av tadalafil med 88 % och

med 46 %, i jämförelse med AUC-värdet och C

för enbart tadalafil (10 mg). Denna reducering

kan förväntas minska effekten av tadalafil, men omfattningen av en sådan effektminskning är okänd.

Samtidig tillförsel av andra CYP3A4-inducerare, som fenobarbital, fenytoin och karbamazepin,

förväntas också reducera plasmakoncentrationen av tadalafil.

Endotelin-1 receptor antagonister (t.ex. bosentan)

Samtidig behandling med bosentan (125 mg två gånger dagligen), ett substrat av CYP2C9 och

CYP3A4 och en måttlig inducerare av CYP3A4, CYP2C9 och möjligen CYP2C19, reducerade

tadalafils (40 mg en gång dagligen) systemiska exponering med 42 % och C

med 27 % efter

upprepad samadministrering. Effekten av tadalafil hos patienter som redan behandlas med bosentan

har inte helt kunnat visas (se avsnitt 4.4 och 5.1). Tadalafil påverkande inte bosentans eller dess

metaboliters exponering (AUC och C

). Säkerhet och effekt av kombinationen tadalafil och andra

endotelin-1 receptor antagonister har inte studerats.

Effekter av tadalafil på andra läkemedel

Nitrater

Kliniska studier har visat att tadalafil (5 mg, 10 mg och 20 mg) förstärker den hypotensiva effekten av

nitrater. Därför är tadalafil kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska

nitrater (se avsnitt 4.3). Resultat från en klinisk studie, i vilken 150 försökspersoner erhöll 20 mg

tadalafil dagligen i 7 dagar och 0,4 mg nitroglycerin sublingualt vid olika tidpunkter, visade att

interaktionen varade i mer än 24 timmar och inte kunde detekteras 48 timmar efter den sista

tadalafildosen. Hos patienter som förskrivits tadalafil i någon dos (2,5-20 mg) och hos vilka nitrater

bedömts som medicinskt nödvändiga i en livshotande situation bör minst 48 timmar ha förflutit efter

den senaste dosen av tadalafil innan administrering av nitrater övervägs. Under sådana omständigheter

bör nitrater endast administreras under noggrann medicinsk övervakning och med adekvat

hemodynamisk kontroll.

Antihypertensiva läkemedel (inklusive kalciumflödeshämmare)

Samtidig administrering av doxazosin (4 mg och 8 mg dagligen) och tadalafil (5 mg daglig dos och

20 mg som singel dos) ökar signifikant den blodtryckssänkande effekten av denna alfablockerare.

Effekten varar i minst 12 timmar och kan vara symtomatisk, inklusive synkope. Denna kombination

är därför inte rekommenderad (se avsnitt 4.4).

I interaktionsstudier gjorda på ett begränsat antal friska frivilliga, så var dessa effekter inte

rapporterade med alfuzosin eller tamsulosin. Försiktighet bör ändå iakttas när tadalafil används hos

patienter som behandlas med någon alfablockerare, och framför allt hos äldre. Behandling bör

initieras med minsta dosen för att sedan gradvis anpassas.

I kliniska farmakologiska studier undersöktes tadalafils (10 mg och 20 mg) potential att förstärka den

hypotensiva effekten av antihypertensiva läkemedel. De viktigaste grupperna av antihypertensiva

läkemedel studerades (antingen som monoterapi eller som ett läkemedel i en kombinationsterapi),

omfattande kalciumflödeshämmare (amlodipin), ACE-hämmare (enalapril), beta-receptorblockerare

(metoprolol), tiaziddiuretika (bendroflumetiazid) och angiotensin II-antagonister (olika typer och

doser, enbart eller i kombination med tiazider, kalciumflödeshämmare, betablockerare och/eller

alfablockerare). Tadalafil (10 mg, utom i studierna med angiotensin II-antagonister och amlodipin då

en 20 mg dos användes) gav inga kliniskt signifikanta interaktioner med någon av dessa

läkemedelsgrupper. I en annan klinisk farmakologistudie studerades tadalafil (20 mg) i kombination

med upp till 4 klasser av antihypertensiva medel. Hos försökspersoner som tog flera antihypertensiva

medel föreföll de ambulatoriska blodtrycksförändringarna vara relaterade till grad av

blodtryckskontroll. I detta hänseende var blodtryckssänkningen minimal hos försökspersoner med ett

väl kontrollerat blodtryck och liknande den hos friska försökspersoner. Hos försökspersoner vars

blodtryck inte var kontrollerat var blodtryckssänkningen större, men resulterade inte i hypotona

symtom hos majoriteten av försökspersonerna. Hos patienter, som samtidigt får antihypertensiv

medicinering, kan tadalafil 20 mg framkalla ett blodtrycksfall som (med undantag för alfablockerare

(t.ex. doxazosin), se ovan) i allmänhet är litet och sannolikt ej av klinisk betydelse. Analys av data

från fas 3-studier visade ingen skillnad vad beträffar biverkningar hos patienter som fick tadalafil med

eller utan antihypertensiv medicinering. Råd angående eventuell risk för blodtrycksfall bör dock ges

till patienter som behandlas med antihypertensiva läkemedel.

Riociguat

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare

kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten

av PDE5-hämmare. Det fanns inga tecken på fördelaktig klinisk effekt av kombinationen i den

population som studerades. Samtidig användning av riociguat och PDE5-hämmare, inklusive tadalafil,

är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

5-alfa-reduktashämmare

I en klinisk studie som jämförde tadalafil 5 mg och samtidig administrering av finasterid 5 mg med

placebo och finasterid 5 mg för lindring av symtom på BPH, identifierades inga nya biverkningar. En

formell läkemedelsinteraktionsstudie som utvärderar effekten av tadalafil och

5-alfa-reduktashämmare (5-ARIs) saknas, varför försiktighet bör iakttas då tadalafil administreras

samtidigt med 5ARIs.

CYP1A2-substrat (t.ex. teofyllin)

I en farmakologisk studie, där 10 mg tadalafil gavs tillsammans med teofyllin (en icke-selektiv

fosfodiesterashämmare) observerades ingen farmakokinetisk interaktion. Den enda

farmakodynamiska effekt som sågs var en liten (3,5 slag/minut) ökning i hjärtfrekvens. Även om

denna effekt är liten och inte hade någon klinisk betydelse i denna studie bör man beakta den, då

dessa läkemedel ges samtidigt.

Etinylestradiol och terbutalin

Tadalafil har visats ge en ökad oral biotillgänglighet av etinylestradiol. Vid steady-state ökade

tadalafil (40 mg en gång dagligen) exponeringen (AUC) för etinylestradiol med 26 % och C

70% jämfört med när orala antikonceptionsmedel administrerades med placebo. Det fanns ingen

statistiskt signifikant effekt av tadalafil på levonorgestrel vilket indikerar att effekten på

etinylestradiol beror på att tadalafil hämmar sulfateringen i tarmen. Den kliniska betydelsen av denna

observation är okänd.

En liknande ökning av AUC och C

som har setts med etinylestradiol, kan förväntas vid oral

administrering av terbutalin, troligen beroende på att tadalafil hämmar sulfateringen i tarmen. Den

kliniska betydelsen av denna observation är okänd.

Alkohol

Alkoholkoncentrationen (medelvärdet av maximal blodkoncentration 0,08 %) påverkades inte av

samtidig tadalafiltillförsel (10 mg eller 20 mg). Dessutom sågs inga förändringar av

tadalafilkoncentrationen 3 timmar efter samtidigt intag av alkohol. Alkoholen administrerades så att

absorptionshastigheten maximerades (fasta sedan kvällen före, föda tidigast 2 timmar efter

alkoholintag).

Tadalafil (20 mg) ökade inte den genomsnittliga blodtryckssänkningen av alkohol (0,7 g/kg eller

ungefär 180 ml av 40 % alkohol [vodka] hos en 80 kg man), men hos några försökspersoner

observerades postural yrsel och ortostatisk hypotoni. När tadalafil administrerades tillsammans med

lägre alkoholdoser (0,6 g/kg) observerades ingen hypotoni och yrsel förekom med liknande frekvens

som för enbart alkohol. Tadalafil 10 mg förstärkte inte effekten av alkohol på kognitiv funktion.

Läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450

Tadalafil förväntas inte hämma eller inducera clearance av läkemedel som metaboliseras av

CYP450-isoformer i någon kliniskt signifikant omfattning. Studier har bekräftat att tadalafil inte

hämmar eller inducerar CYP450-isoformer, inklusive CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1,

CYP2C9 och CYP2C19.

CYP2C9-substrat (t.ex. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen kliniskt signifikant effekt på exponeringen (AUC) för

S-warfarin eller R-warfarin (CYP2C9-substrat), och tadalafil påverkade heller inte förändringarna i

protrombintiden, som orsakades av warfarin.

Acetylsalicylsyra

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen effekt på ökningen i blödningstiden, som orsakats av

acetylsalicylsyra.

P-glykoproteinsubstrat (t.ex. digoxin)

Tadalafil (40 mg en gång dagligen) hade ingen kliniskt signifikant effekt på digoxins farmakokinetik.

Läkemedel för behandling av diabetes

Specifika interaktionsstudier med läkemedel för behandling av diabetes har inte genomförts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användningen av tadalafil i gravida kvinnor. Djurstudier visar

inga direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal/fetal utveckling,

förlossning eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika

användning av tadalafil under graviditet.

Amning

Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska djurdata har visat att tadalafil i utsöndras i mjölk. En

risk för ammade barn kan inte uteslutas. Tadalafil bör inte användas under amning.

Fertilitet

Effekter som skulle kunna tyda på försämrad fertilitet sågs hos hundar. Två efterföljande kliniska

studier tyder på att dessa effekter är osannolika hos människa, även om en minskning av

spermiekoncentration sågs hos några män (se avsnitt 5.1 och 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Tadalafil har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Yrsel har rapporterats i de kliniska studierna men frekvensen var lika för placebo och tadalafil.

Patienter bör känna till hur de reagerar på tadalafil, innan de kör bil eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Tadalafil vid erektil dysfunktion och benign prostata hyperplasi

Sammanställning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningar som rapporterats hos patienter som tagit tadalafil för behandling av erektil

dysfunktion eller benign prostatahyperplasi var huvudvärk, dyspepsi, ryggsmärta och myalgi, där

incidensen ökade med ökad dos tadalafil. De rapporterade biverkningarna var övergående och i

allmänhet lätta eller måttliga. Majoriteten av de fall av huvudvärk som rapporterats med tadalafil

daglig dosering inträffade inom de första 10 till 30 dagarna efter påbörjad behandling.

Tabellerad sammanställning av biverkningar

I tabellen nedan listas de biverkningar som observerats från spontanrapporter samt i

placebokontrollerade kliniska studier (innehållandes 8022 patienter som fått tadalafil och

4422 patienter som fått placebo) för dosering vid behov samt daglig dosering för erektil dysfunktion

och daglig dosering för behandling av benign prostata hyperplasi.

Frekvenser: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100),

sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

Angioneurotiskt ödem

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Stroke

(inklusive blödningar),

synkope, transitoriska

ischemiska attacker

, migrän

krampanfall

, transitorisk

amnesi

Ögon

Dimsyn,

smärtförnimmelser i

ögonen

Synfältsdefekter, svullna

ögonlock, konjunktival

hyperemi, icke-arteritisk främre

ischemisk optikusneuropati

(NAION)

retinalkärlsocklusion

Öron och balansorgan

Tinnitus

Plötslig dövhet

Hjärtat

1

Takykardi, hjärtklappning

Hjärtinfarkt, instabil angina

pectoris

, ventrikulär arytmi

Blodkärl

Blodvallning

Hypotoni

, hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Nästäppa

Dyspné, epistaxis

Magtarmkanalen

Dyspepsi

Buksmärta,

kräkningar, illamående,

gastroesofagal reflux

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Urtikaria, Stevens-Johnsons

syndrom

, exfoliativ dermatit

hyperhidros (svettningar)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ryggsmärta,

myalgi, smärta i

extremiteter

Njurar och urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Förlängd erektion

Priapism, penil hemorragi,

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

hematospermi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Bröstsmärta

perifert ödem, trötthet

Ansiktsödem

, plötslig

hjärtdöd

1, 2

(1) De flesta patienter hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer (se avsnitt 4.4).

(2) Biverkningar rapporterade efter marknadsföring, inte observerade i placebokontrollerade kliniska

studier.

(3) Oftare rapporterade när tadalafil ges till patienter som redan tar blodtryckssänkande läkemedel.

Beskrivning av utvalda biverkningar

En något högre incidens av EKG-avvikelser, framförallt sinusbradykardi, har rapporterats hos

patienter som behandlats med tadalafil en gång dagligen, jämfört med placebo. De flesta av

EKG-avvikelserna hade inget samband med några biverkningar.

Andra särskilda patientgrupper

Data på patienter över 65 år som fått tadalafil i kliniska studier, antingen för behandling av erektil

dysfunktion eller för behandling av benign prostatahyperplasi, är begränsad. I kliniska studier med

tadalafil som togs vid behov för behandling av erektil dysfunktion, rapporterades diarré oftare hos

patienter över 65 års ålder. I kliniska studier med tadalafil 5 mg daglig dosering för behandling av

benign prostatahyperplasi var yrsel och diarré rapporterat i högre frekvens hos patienter över 75 års

ålder.

Tadalafil vid pulmonell arteriell hypertension

Sammanställning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna som förekommer hos ≥ 10 % av patienterna som

behandlades med tadalafil 40 mg, var huvudvärk, illamående, ryggvärk, dyspepsi, rodnad, myalgi,

nasofaryngit och smärta i extremiteter. De rapporterade biverkningarna var övergående och i

allmänhet milda eller måttliga. Biverkningsdata för patienter över 75 år är begränsade.

I den pivotala, placebokontrollerade studien med tadalafil för behandling av PAH, behandlades totalt

323 patienter med tadalafil i doser från 2,5 mg till 40 mg en gång dagligen och 82 patienter fick

placebo. Behandlingen pågick i 16 veckor. Andelen avbrott p.g.a. biverkningar var låg (tadalafil

11 %, placebo 16 %). 357 försökspersoner som fullföljde den pivotala studien övergick i en

långtidsstudie. Doserna i denna studie var 20 mg och 40 mg en gång dagligen.

Tabellerad sammanställning av biverkningar

I tabellen nedan upptas de biverkningar som rapporterats i den placebokontrollerade kliniska

prövningen på patienter med PAH som behandlades med tadalafil. I tabellen ingår även några

biverkningar som har rapporterats i kliniska studier och/eller efter marknadsintroduktionvid

behandling av manlig erektil dysfunktion. Dessa biverkingar har antingen blivit tilldelade ”ingen känd

frekvens”, eftersom frekvensen hos PAH-patienter inte kan beräknas från dessa data eller tilldelad en

frekvens baserad på från den placebokontrollerade huvudstudien för tadalafil.

Frekvenser: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100),

sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

1

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

Angioneurotiskt

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

1

ödem

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Synkope,

migrän

Krampanfall

övergående

amnesi

Stroke

(inklusive

blödningar)

Ögon

Dimsyn

Icke-arteritisk

främre ischemisk

optikusneuropati

(NAION),

retinalkärlsocklusion,

synfältsdefekt

Öron och balansorgan

Tinnitus

Plötslig

hörselnedsättning

Hjärtat

Hjärtklappning

2, 5

Plötslig

hjärtdöd

2, 5

takykardi

2, 5

Instabil angina

pectoris,

ventrikulär arytmi,

hjärtinfarkt

Blodkärl

Blodvallning

Hypotoni

Hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Nasofaryngit

(inklusive

nästäppa,

tilltäppta

bihålor och

rinit)

Näsblödning

Magtarmkanalen

Illamående,

dyspepsi

(inklusive

buksmärta/

obehag

Kräkningar,

gastroesofageal reflux

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Urtikaria

hyperhydros

(svettningar)

Stevens-Johnsons

syndrom,

exfoliativ dermatit

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi,

ryggsmärtor

smärta i

extremitet

(inklusive

obehag

i armar och

ben)

Njurar och urinvägar

Hematuri

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

1

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ökad uterin

blödning

Priapism

penil

hemorragi,

hematospermi

Förlängd

erektion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ansiktsödem,

bröstsmärta

(1) Dessa biverkningar har inte rapporterats i de kliniska prövningar som ingår i

registreringsdokumentationen och kan inte beräknas från tillgängliga data. Biverkningarna har tagits

med i tabellen till följd av data som inkommit efter marknadsföring eller kliniska studier vid

användning av tadalafil för behandling av erektil dysfunktion.

(2) De flesta patienter, hos vilka dessa effekter rapporterades, hade sedan tidigare kardiovaskulära

riskfaktorer.

(3) De MedDRA-termer som ingår är obehagskänsla i buken, buksmärta, smärta i nedre delen av

magen, buksmärta i övre delen av magen, magbesvär.

(4) Klinisk icke-MedDRA-term som inkluderar rapporter om onormala/rikliga menstruationer såsom

menorragi, metrorragi, menometrorragi, eller vaginal blödning.

(5) Biverkningarna har tagits med i tabellen som följd av data som inkommit efter marknadsföring

eller från kliniska studier vid användning av tadalafil för behandling av erektil dysfunktion; dessutom,

baserar sig frekvensen ofta på 1 eller 2 patienters upplevelser av biverkningen i den

placebokontrollerade huvudstudien för tadalafil.

(6) Den vanligast rapporterade biverkningen var huvudvärk. Huvudvärk kan uppkomma i början av

behandlingen och minska med tiden även om behandlingen fortsätter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta–riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Engångsdoser upp till 500 mg har getts till friska försökspersoner och upprepade doser upp till

100 mg har getts till patienter med erektil dysfunktion. Biverkningarna var likartade dem som

observerades vid lägre doser.

Vid överdosering ska sedvanliga understödjande åtgärder vidtas efter behov. Hemodialys bidrar i

mycket liten grad till elimineringen av tadalafil.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urologiska medel, läkemedel vid erektil dysfunktion, ATC-kod:

G04BE08.

Verkningsmekanism

Tadalafil är en selektiv, reversibel hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP)-specifikt

fosfodiesteras typ 5 (PDE5).

Erektil dysfunktion och benign prostata hyperplasi

När den sexuella stimuleringen frisätter kväveoxid lokalt, hämmar tadalafil PDE5, vilket resulterar i

ökade nivåer av cGMP i corpus cavernosum. Detta ger relaxering av glatt muskulatur och inflöde av

blod till penis, vilket framkallar erektion. Tadalafil har ingen effekt vid behandling av erektil

dysfunktion utan sexuell stimulering.

Effekten som uppstår vid hämning av PDE5 på cGMP i corpus cavernosum sker också i glatt

muskulatur i prostatan, urinblåsan och de omgivande kärlen. Resultatet blir relaxering av kärl som

ökar blodgenomströmning vilket kan vara den mekanism som reducerar symtomen vid benign

prostatahyperplasi. Dessa kärleffekter kan kompletteras av inhibering av urinblåsans afferenta

nervaktivitet och relaxering av glatt muskulatur i prostatan och urinblåsan.

Pulmonell arteriell hypertension

Vid pulmonell arteriell hypertension får man försämrad frisättning av kväveoxid från kärlväggarna

och som en följd reduktion av cGMPkoncentrationerna i lungkärlens glatta muskulatur. PDE5 är det

fosfodiesteras som förekommer mest i lungkärlsväggarnas muskulatur. Tadalafils hämning av PDE5

ökar koncentrationen av cGMP, vilket resulterar i avslappning i lungkärlens glatta muskelceller och

vasodilation av lungkärlen.

Farmakodynamisk effekt

In vitro-

studier har visat att tadalafil är en selektiv hämmare av PDE5. PDE5 är ett enzym som finns i

glatt muskulatur i corpus cavernosum, vaskulär och visceral glatt muskulatur, skelettmuskel,

blodplättar, njure, lunga och cerebellum. Tadalafil verkar kraftigare på PDE5 än på andra

fosfodiesteraser. Tadalafil visar > 10 000 gånger högre potens på PDE5 än på PDE1, PDE2 och

PDE4. Dessa enzymer finns i hjärta, hjärna, blodkärl, lever och andra organ. Tadalafil visar

> 10 000 gånger högre potens på PDE5 än på PDE3, ett enzym som finns i hjärta och blodkärl.

Denna selektivitet för PDE5 i förhållande till PDE3 är viktig, eftersom PDE3 är involverat i hjärtats

kontraktilitet. Därtill är tadalafils verkan cirka 700 gånger större på PDE5 än på PDE6. Det

sistnämnda enzymet finns i retina och ansvarar för ljusöverledningen. Tadalafil visar också > 10 000

gånger högre potens på PDE5 än på PDE7-PDE10.

Klinisk effekt och säkerhet

Erektil dysfunktion

Tre kliniska studier genomfördes med 1 054 hemmavarande patienter för att bestämma tidsperioden

under vilken tadalafil verkar. Tadalafil visade statistiskt signifikant förbättring av erektil funktion och

förmåga till ett tillfredsställande sexuellt umgänge upp till 36 timmar efter dosintag. Likaså visades

förbättring i patienternas förmåga att uppnå och behålla erektion för ett lyckat sexuellt umgänge,

jämfört med placebo, så tidigt som 16 minuter efter dosintag.

Tadalafil har studerats i 16 kliniska studier, med totalt 3 250 patienter, i doser från 2 till 100 mg. I

dessa studier inkluderades patienter med erektil dysfunktion av varierande svårighetsgrad (mild,

måttlig, svår), olika etiologi, ålder (21-86 år) och etnisk grupp. Flertalet patienter hade haft erektil

dysfunktion i minst 1 år. I de primära effektstudierna med allmän patientgrupp rapporterade 81 % att

tadalafil förbättrade erektionen jämfört med 35 % för dem som fick placebo. Patienter med erektil

dysfunktion i alla svårighetsklasser rapporterade också förbättrad erektion efter intag av tadalafil

(86 %, 83 % respektive 72 % för mild, måttlig respektive svår jämfört med 45 %, 42 % respektive

19 % med placebo). I de primära effektstudierna var 75 % av försöken till sexuellt umgänge lyckade

hos patienter behandlade med tadalafil, jämfört med 32 % för dem som behandlades med placebo.

Tadalafil studerades initialt i 3 kliniska studier, med 853 patienter, i doser om 2,5, 5 och 10 mg en

gång dagligen. I dessa studier inkluderades patienter med erektil dysfunktion av varierande

svårighetsgrad (mild, måttlig, svår), olika etiologi, ålder (21-82 år) och etnisk grupp. I de två primära

effektstudierna med allmän patientgrupp var medelvärdet per försöksperson med avseende på andel

lyckade försök till samlag 57 % och 67 % med tadalafil (5 mg) och 50 % med tadalafil (2,5 mg)

jämfört med 31 % och 37 % för dem som behandlades med placebo. I studien på patienter med erektil

dysfunktion sekundärt till diabetes var medelvärdet per försöksperson med avseende på andel lyckade

försök till sexuellt umgänge 41 % och 46 % med tadalafil (5 mg) respektive (2,5 mg), jämfört med

28 % för dem som behandlades med placebo. Flertalet patienter i alla tre studierna hade svarat på

tidigare behandling med PDE5-hämmare som intogs vid behov. I en senare studie radomiserades

217 patienter, tidigare obehandlade med PDE5-hämmare, till tadalafil (5 mg) en gång dagligen

jämfört med placebo. Medelvärdet per försöksperson med avseende på andel lyckade försök till

samlag var 68 % för tadalafilpatienterna jämfört med 52 % av patienterna i placebogruppen.

Benign prostatahyperplasi

Tadalafil har studerats i 4 kliniska studier som alla pågick under 12 veckor och inkluderade över

1 500 patienter med tecken och symtom på benign prostatahyperplasi. Förbättringen av totala

International Prostate Symptom Score med tadalafil (5 mg) i de fyra studierna var -4,8, -5,6, -6,1 och -

6,3 jämfört med -2,2, -3,6, -3,8 och -4,2 för placebo. Förbättringarna i International Prostate Symptom

Score sågs så tidigt som första veckan. I en av studierna inkluderades tamsulosin 0,4 mg som aktiv

jämförande substans, förbättringen av totala International Prostate Symptom Score med tadalafil

(5 mg), tamsulosin och placebo var -6,3, -5,7 respektive -4,2.

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

En randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad studie genomfördes på 405 patienter med

pulmonell arteriell hypertension. Tillåten grundbehandling var bosentan (stabil underhållsdos på upp

till 125 mg två gånger dagligen) och långtidsbehandling med antikoagulantia, digoxin, diuretika och

syrgas. Mer än hälften (53,3 %) av patienterna i studien fick samtidigt behandling med bosentan.

Patienterna randomiserades till en av fem behandlingsgrupper (tadalafil 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

eller placebo). Patienterna var minst 12 år gamla och hade en PAH som var idiopatisk, associerad med

bindvävssjukdom, associerad med viktreducerande läkemedel, associerad med human

immunbristvirus (HIV) infektion, associerad med förmaksseptumdefekt eller associerade med

operation för minst ett år sedan av medfödd ateriovenös shunt (till exempel ventrikelseptumdefekt,

persisterande ductus arteriosus). Medelåldern på patienterna var 54 år (från 14 till 90 år) och de flesta

patienterna var kaukasier (80,5 %) och kvinnor (78,3 %). Orsakerna till pulmonell arteriell

hypertension (PAH) var huvudsakligen idiopatisk PAH (61,0 %) och PAH associerad med vaskulär

bindvävssjukdom (23,5%). De flesta patienterna var i Världshälsoorganisationens (WHOs)

funktionsklass III (65,2 %) eller II (32,1 %). Vid studiens start var medelvärdet för 6-minuters

gångsträcka (6MWD) 343,6 meter.

Primär endpoint var förändringen från utgångsvärdet för 6-minuters gångsträcka (6MWD) vid vecka

16. Det var endast tadalafil 40 mg som uppnådde den protokolldefinierade nivån för signifikans med

en medianökning, efter placebojustering, av 6MWD med 26 meter (p=0,0004; 95 % KI: 9,5, 44,0;

förspecificerad Hodges-Lehmans metod) (medel 33 meter, 95 % KI; 15,2, 50,3). Förbättringen av

gångsträckan visade sig efter 8 veckors behandling. Signifikant förbättring (p<0,01) i 6MWD visades

vid vecka 12 när patienterna ombads förskjuta sitt intag av studieläkemedel för att reflektera dalvärdet

för koncentrationen av aktiv substans. Resultatet var generellt konsekvent i alla subgrupper när det

gäller ålder, kön, PAH etiologi och utgångsvärdet för WHO funktionsklass och 6MWD. Det

placebojusterade medianvärdet för ökningen av 6MWD var 17 meter (p=0,09; 95 % KI: -7,1, 43,0;

förspecificerad Hodges-Lehmans metod) (medel 23 meter, 95 % KI; 2,4, 47,8) för de patienter som

fick tadalafil 40 mg i tillägg till bosentan (n=39), och 39 meter (p<0,01, 95 % KI: 13,0, 66,0;

förspecificerad Hodges-Lehmans metod) (medel 44 meter, 95 % KI; 19,7, 69,0) för de patienter som

bara fick tadalafil 40 mg (n=37).

Andelen patienter med förbättring av WHOs funktionsklass i vecka 16 var samma för gruppen som

fick tadalafil 40 mg jämfört med placebogruppen (23 % jämfört med 21 %). Incidensen för klinisk

försämring i vecka 16 för patienter som behandlas med tadalafil 40 mg (5 %; 4 av 79 patienter) var

mindre än i placebogruppen (16 %; 13 av 82 patienter). Förändringarna i Borgs dyspnéskala var små

och icke-signifikanta för både placebo och tadalafil 40 mg.

Dessutom observerades förbättringar jämfört med placebo för tadalafil 40 mg i fysiken, kroppsliga

funktioner, smärtor i kroppen, allmän hälsa, vitalitet och sociala funktioner i SF-36. Ingen förbättring

observerades för områdena emotionell och mental hälsa i SF-36. Förbättringar jämfört med placebo

observerades för tadalafil 40 mg i EuroQol (EQ-5D) USA och UK indexvärden som består av

rörlighet, egenvård, dagliga aktiviteter, smärta/obehag, ångest-/depressionskomponenter, och i den

visuella analoga skalan (VAS).

Invasiv hemodynamik genomfördes på 93 patienter. Tadalafil 40 mg ökade hjärtminut-volymen

(0,6 l/min) och minskade lungartärtrycket (-4,3 mmHg) och det pulmonella vaskulära motståndet

(-209 dyn.s/cm

) jämfört med studiens början (p < 0,05). Enligt analyser post hoc skilde sig

förändringarna av de hemodynamiska parametrarna från studiens början för behandlingsgruppen med

tadalafil 40 mg dock inte signifikant från placebo.

Långtidsbehandling

357 patienter från den placebokontrollerade studien deltog i en långtidsförlängningsstudie. Av dessa

hade 311 patienter blivit behandlade med tadalafil i minst 6 månader och 293 i 1 år (median

behandlingstid 365 dagar; intervall 2 dagar till 415 dagar). För de patienter där det finns data är

överlevnadsfrekvensen 96,4 % vid 1 år. Dessutom tycks längden för 6-minuters gångsträcka och

WHO-funktionsklass vara stabil för de som behandlats med tadalafil i 1 år.

Pediatrisk population

En studie har utförts på barn med Duchennes muskeldystrofi (DMD) där man inte kunde visa något

bevis på effekt. Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, parallella 3-armade studien

med tadalafil genomfördes på 331 pojkar i åldern 7–14 år med DMD som samtidigt fick

kortikosteroidbehandling. Studien pågick i 48 veckor och var dubbelblind. Patienterna

randomiserades till den dagliga doseringen tadalafil 0,3 mg/kg, tadalafil 0,6 mg/kg eller placebo.

Tadalafil kunde inte visa effekt när det gäller att bromsa försämringen i förflyttning mätt med 6-

minuters gångsträcka (6MWD) som primär endpoint: enligt minsta kvadratmetoden (LS) var

genomsnittlig förändring i 6MWD vid 48 veckor -51,0 meter (m) i placebogruppen, jämfört med

-64,7 m i tadalafil 0,3 mg/kg-gruppen (p = 0,307) och -59,1 meter i tadalafil 0,6 mg/kg-gruppen (p =

0,538). Dessutom fanns det inget bevis för effekt i någon av de sekundära analyser som utförts för

denna studie. Vad gäller säkerheten var de övergripande resultaten från denna studie generellt i linje

med den kända säkerhetsprofilen för tadalafil och biverkningarna de man kan förvänta sig för

pediatriska DMD-patienter som får kortikosteroider.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av erektil dysfunktion och pulmonell

arteriell hypertension (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Tadalafil absorberas snabbt efter oral administrering, och maximal plasmakoncentration (medelvärde)

) uppnås efter en mediantid på 2 timmar efter intag. Absolut biotillgänglighet av tadalafil efter

oral dosering har inte fastställts.

Hastighet och grad av absorption av tadalafil påverkas inte av föda. Tadalafil kan sålunda tas

oberoende av måltid. Tidpunkten för dosintag (morgon eller kväll efter administrering av en

engångsdos på 10 mg) hade ingen kliniskt relevant effekt på hastighet eller grad av absorption.

Distribution

Distributionsvolymen är cirka 77 l (medelvärde) vid steady state, vilket tyder på att tadalafil

distribueras till vävnaderna. Vid terapeutiska koncentrationer är 94 % bundet till protein i plasma.

Proteinbindningen påverkas ej av försämrad njurfunktion.

Mindre än 0,0005 % av intagen dos återfinns i sperma hos friska försökspersoner.

Metabolism

Tadalafil metaboliseras i huvudsak av cytokrom P450 (CYP) 3A4-isoformen. Den viktigaste

metaboliten i cirkulationen är metylkatekolglukuronid. Denna metabolit är minst 13 000 gånger

mindre potent än tadalafil för PDE5. Följaktligen förväntas den inte vara kliniskt aktiv vid observerad

metabolitkoncentration.

Eliminering

Medelvärdet för oral clearance av tadalafil är 3,4 l/timme och medelvärdet för terminal

halveringstiden är 16 timmar för friska försökspersoner. Tadalafil utsöndras till övervägande del som

inaktiva metaboliter, huvudsakligen i feces (cirka 61 % av dosen) och till mindre grad i urinen (cirka

36 % av dosen).

Linjäritet/icke-linjäritet

Farmakokinetiken av tadalafil är linjär vad beträffar tid och dos. För ett doseringsintervall på 2,5 till

20 mg till friska försökspersoner, ökar tadalafilexponeringen (AUC) proportionellt med dosen. Mellan

20 mg och 40 mg är exponeringsökningen mindre än proportionell. För tadalafil 20 mg och 40 mg en

gång dagligen uppnås steady state plasmakoncentrationerna inom 5 dagar, och exponeringen är

ungefär 1,5-faldig jämfört med den exponering som uppnås efter en engångsdos.

Populationsfarmakokinetik

Farmakokinetiken, som har bestämts på en population patienter med erektil dysfunktion, är likartad

den som ses hos försökspersoner utan erektil dysfunktion.

Hos patienter med pulmonell arteriell hypertension som inte får samtidig bosentanbehandling, var

medelexponeringen av tadalafil vid steady-state 26 % högre efter 40 mg jämfört med hos friska

frivilliga. Det finns ingen kliniskt relevant skillnad i C

jämfört med friska frivilliga. Observationen

tyder på en lägre clearance av tadalafil hos patienter med pulmonell arteriell hypertension jämfört

med friska frivilliga.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Friska äldre försökspersoner (65 år eller däröver) hade lägre oral clearance av tadalafil, vilket gav

25 % högre exponering (AUC) i förhållande till friska försökspersoner i åldern 19 till 45 år efter en

dos på 10 mg. Denna ålderseffekt är inte kliniskt signifikant och motiverar inte någon dosjustering.

Njurinsufficiens

I kliniska, farmakologiska studier av försökspersoner med mild (kreatininclearance 51 till

80 ml/minut) eller måttlig (kreatininclearance 31 till 50 ml/minut) grad av njurfunktionsnedsättning

och försökspersoner i dialys med njursjukdom i slutstadiet gav enstaka doser (5 mg till 20 mg) en

ungefärlig fördubbling av tadalafilexponeringen (AUC). Hos patienter i hemodialys var C

41 %

högre än hos friska försökspersoner. Hemodialys bidrar i mycket liten grad till elimineringen av

tadalafil.

P.g.a. ökad tadalafilexponering (AUC), begränsad klinisk erfarenhet, och saknad förmåga att påverka

clearance med dialys, rekommenderas inte tadalafil till patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Leverinsufficiens

Tadalafilexponeringen (AUC) hos försökspersoner med mild och måttlig grad av

leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh klass A och B) är jämförbar med exponeringen hos friska

försökspersoner när en 10 mg dos ges. Kliniska säkerhetsdata för patienter med gravt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass C) är begränsade. Om tadalafil förskrivs bör en noggrann, individuell

nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren. Det finns inga tillgängliga data angående

intag av högre doser än 10 mg tadalafil för patienter med nedsatt leverfunktion. Det finns inga

tillgängliga data om adminstrering en gång dagligen av tadalafil till patienter med försämrad

leverfunktion. Om tadalafil förskrivs för administrering en gång dagligen bör en noggrann, individuell

nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande läkaren.

Patienter med grav levercirrhos (Child-Pugh klass C) har inte studerats och därför rekommenderas

inte dosering med tadalafil till dessa patienter.

Patienter med diabetes

Tadalafilexponeringen (AUC) hos patienter med diabetes var cirka 19 % lägre än AUC-värdet för

friska försökspersoner efter en 10 mg dos. Denna skillnad motiverar inte någon dosjustering.

Etnicitet

De farmakokinetiska studierna har inkluderat försökspersoner från olika etniska grupper, och det har

inte identifierats några skillnader när det gäller exponeringen för tadalafil. Dosjusteringar är inte

motiverade.

Kön

Det har inte observerats några kliniskt relevanta skillnader exponeringen på friska frivilliga kvinnor

och män som fått engångsdos respektive flera doser av tadalafil. Dosjusteringar är inte motiverade.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska data tyder inte på någon särskild risk för människa, baserat på gängse studier avseende

säkerhetsfarmakologi, kronisk toxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter.

Det fanns inga tecken på teratogenicitet, embryotoxicitet eller fostertoxicitet hos råttor eller möss som

erhållit upp till 1 000 mg tadalafil per kg och dygn. I en prenatal och postnatal utvecklingsstudie på

råtta var den högsta dos som icke gav effekt 30 mg/kg/dygn. Hos dräktig råtta var AUC för beräknat,

fri aktiv substans vid denna dos ungefär 18 gånger AUC hos människa efter en 20 mg dos.

Ingen försämring av fertiliteten observerades för han- och honråttor. Hos hundar, som fått tadalafil i 6

till 12 månader i doser på 25 mg/kg/dygn eller mera (vilket gav en exponering som var minst 3 gånger

större [intervall 3,7 – 18,6] än den hos människa efter en 20 mg dos), regredierade sädeskanalens

epitel, vilket resulterade i minskad spermatogenes hos några hundar. Se även avsnitt 5.1.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Natriumlaurilsulfat

Povidon K-12

Krospovidon (typ B)

Natriumstearylfumarat

Filmdragering:

Polyvinylalkohol (E 1203)

Makrogol 3350 (E 1521)

Titandioxid (E 171)

Talk

Gul järnoxid (E 172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

De filmdragerade tabletterna förpackas i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister eller i

PVC/Aclar/PVC-aluminium-blister eller PVC/Aclar/PVdC/PVC/aluminium-blister i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

Tadalafil 1A Farma 5 mg: 14x1, 24x1, 28x1 och 84x1 filmdragerade tabletter.

Tadalafil 1A Farma 10 mg: 4x1, 12x1 och 24x1 filmdragerade tabletter.

Tadalafil 1A Farma 20 mg: 4x1, 8x1, 12x1, 24x1 och 56x1 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1A Farma A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 53518

10 mg: 53519

20 mg: 53520

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-12-22

Datum för den senaste förnyelsen: 2021-11-10

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-04-16

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen