Rosuvastatin Accord 10 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-06-2020

Aktiva substanser:
rosuvastatinkalcium
Tillgänglig från:
Accord Healthcare B.V. ,
ATC-kod:
C10AA07
INN (International namn):
rosuvastatin calcium
Dos:
10 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktos (vattenfri) Hjälpämne; laktosmonohydrat Hjälpämne; rosuvastatinkalcium 10,42 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 7 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 100 tabletter; Burk, 30 tabletter; Burk, 500 tabletter (sjukhusförpackning)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51413
Tillstånd datum:
2015-12-04

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Rosuvastatin Accord 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Accord 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Accord 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Accord 40 mg filmdragerade tabletter

rosuvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Rosuvastatin Accord är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Accord

3. Hur du tar Rosuvastatin Accord

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Rosuvastatin Accord ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Rosuvastatin Accord är och vad det används för

Rosuvastatin Accord tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner.

Du har ordinerats Rosuvastatin Accord därför att:

Du har en hög kolesterolnivå. Detta betyder att du har en ökad risk för att få en hjärtinfarkt eller

stroke (slaganfall).

Rosuvastatin Accord används till vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder för att behandla högt

kolesterol.

Du har fått rådet att ta en statin, eftersom kostförändringar och ökad motion inte var tillräckligt för att

korrigera dina kolesterolnivåer. Du bör fortsätta med kolesterolsänkande diet och motion medan du

tar Rosuvastatin Accord.

Eller

Du har andra faktorer som ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke eller andra hälsoproblem

relaterade till hjärta-kärl.

Hjärtinfarkt, stroke och andra hjärta-kärl relaterade hälsoproblem kan orsakas av en sjukdom som

kallas ateroskleros (åderförfettning). Orsaken till ateroskleros är att det ansamlas fett i artärerna.

Varför det är viktigt att fortsätta ta Rosuvastatin Accord?

Rosuvastatin Accord används för att rätta till koncentrationen av vissa fettämnen i blodet, så

kallade lipider. De vanligaste av dessa är kolesterol.

Det finns olika typer av kolesterol i blodet, det ”onda” kolesterolet (LDL-C) och det ”goda”

kolesterolet (HDL-C).

Rosuvastatin Accord kan minska det ”onda” kolesterolet och öka det ”goda” kolesterolet.

Det verkar genom att hjälpa din kropp att minska produktionen av det ”onda” kolesterolet och

förbättra din kropps förmåga att avlägsna det från blodet.

För de flesta personer påverkar inte höga kolesterolnivåer hur de mår eftersom höga

kolesterolnivåer inte ger några symtom. Om det lämnas obehandlat kan dock fettavlagringar

ansamlas på blodkärlens väggar och göra dem trängre.

Ibland kan dessa trånga blodkärl blockeras och då stänga av blodförsörjningen till hjärtat eller

hjärnan, vilket kan leda till en hjärtinfarkt eller stroke. Genom att sänka dina kolesterolnivåer kan

du minska risken att få en hjärtinfarkt, stroke eller andra relaterade hälsoproblem.

Du behöver

fortsätta att ta Rosuvastatin Accord

även om ditt kolesterol har nått rätt nivå,

därför att

det förebygger att dina kolesterolnivåer ökar igen

så att det ansamlas fett. Du ska

dock sluta om din läkare råder dig att göra det, eller om du har blivit gravid.

Rosuvastatin som finns i Rosuvastatin Accord kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan

hälso- och sjukvårdsvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Rosuvastatin Accord

Ta inte Rosuvastatin Accord

om du är allergisk mot rosuvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar Rosuvastatin Accord,

sluta

omedelbart att ta Rosuvastatin Accord och kontakta läkare.

Kvinnor ska undvika att bli

gravida medan de tar Rosuvastatin Accord genom att använda lämpligt preventivmedel.

om du har en leversjukdom

om du har allvarliga njurproblem

om du har upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta

om du tar ett läkemedlet ciklosporin (används till exempel vid organtransplantation)

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker)

ska du kontakta läkare

Ta inte heller Rosuvastatin Accord 40 mg (den högsta dosen

om du har måttliga njurproblem (fråga läkare om du är osäker)

om du har problem med sköldkörteln

om du har haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta, tidigare muskelsjukdom, har

ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning av andra

kolesterolsänkande läkemedel

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du är av asiatiskt ursprung (japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier)

om du tar en annan typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker)

ska du kontakta läkare

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rosuvastatin Accord:

om du har problem med njurarna

om du har problem med levern

om du har haft upprepad eller oförklarlig muskelvärk eller smärta, tidigare muskelsjukdom, har

ärftlighet för muskelsjukdom eller har fått muskelsmärtor vid användning av andra

kolesterolsänkande läkemedel. Tala omedelbart om för läkare om du har oförklarlig muskelvärk

eller smärta, speciellt om du känner dig sjuk eller har feber. Tala också om för läkare eller

apotekspersonal om du har muskelsvaghet som är långvarig.

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du har problem med sköldkörteln

om du tar en annan typ av kolesterolsänkande läkemedel som kallas fibrater. Läs denna

bipacksedel noga även om du har tagit andra läkemedel mot högt kolesterol tidigare.

om du tar läkemedel som används för behandling av HIV-infektion, till exempel ritonavir

tillsammans med lopinavir och/eller atazanavir, se

Andra läkemedel och Rosuvastatin Accord

om du tar eller har tagit ett läkemedel som kallas fusidinsyra (ett läkemedel mot bakteriell

infektion) under de senaste 7 dagarna, antingen via munnen eller som en injektion.

Kombinationen av fusidinsyra och Rosuvastatin Accord kan leda till allvarliga muskelproblem

(rabdomyolys), se Andra läkemedel och

Rosuvastatin Accord

om du är över 70 år (då behöver din läkare välja rätt startdos av Rosuvastatin Accord som passar

för dig)

om du lider av svår andningssvikt

om du är av asiatiskt ursprung (japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier) behöver

läkaren välja rätt startdos av Rosuvastatin Accord som passar för dig.

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker):

Ta inte Rosuvastatin Accord 40 mg (den högsta dosen) och hör med läkare eller

apotekspersonal innan du börjar ta någon dos av Rosuvastatin Accord.

Hos ett litet antal personer kan statiner påverka levern. Detta upptäcks genom ett enkelt test som

undersöker ökade nivåer av leverenzymer i blodet. Av denna anledning kommer läkaren vanligtvis att

utföra detta blodprov (leverfunktionstest) före och under behandling med Rosuvastatin Accord.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har

höga blodsocker- och blodfettsnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Barn och ungdomar

Om patienten är under 6 år: Rosuvastatin Accord ska inte ges till barn under 6 år.

Om patienten är under 18 år: Rosuvastatin Accord 40 mg tablett är inte lämplig för barn och

ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Rosuvastatin Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel: regorafenib (används för att behandla

cancer), något av följande läkemedel som används för att behandla virusinfektioner, inklusive HIV-

eller hepatit C-infektion, ensamt eller i kombination (se Varningar och försiktighet): ritonavir,

lopinavir, atazanavir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir,

glekaprevir, pibrentasvir. Ciklosporin (används till exempel vid organtransplantation), warfarin eller

klopidogrel (eller andra blodförtunnande läkemedel), fibrater (till exempel gemfibrozil, fenofibrat),

andra kolesterolsänkande läkemedel (till exempel ezetimib), vissa läkemedel mot halsbränna och sura

uppstötningar, erytromycin (antibiotika), fusidinsyra (antibiotika – se nedan och Varningar och

försiktighet), p-piller eller hormonersättningsläkemedel. Effekten av dessa läkemedel kan påverkas av

Rosuvastatin Accord eller så kan de påverka effekten av Rosuvastatin Accord.

Om du måste ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion måste du tillfälligt sluta

ta detta läkemedel. Läkaren kommer att säga till när det är säkert att ta Rosuvastatin Accord igen.

Användning av Rosuvastatin Accord tillsammans med fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till

muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Se mer information avseende rabdomyolys i

avsnitt 4.

Graviditet och amning

Ta inte Rosuvastatin Accord om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid under tiden du tar

Rosuvastatin Accord, sluta omedelbart att ta det och kontakta läkare. Kvinnor ska undvika att bli

gravida medan de tar Rosuvastatin Accord genom att använda lämpligt preventivmedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Rosuvastatin Accord påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner hos de flesta

personer. En del personer känner sig dock yra under användningen av Rosuvastatin Accord. Om du

känner dig yr, rådfråga läkare innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar, Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rosuvastatin Accord innehåller laktos, para-orange och allurarött

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Rosuvastatin Accord 40 mg filmdragerade tabletter innehåller även para-orange och allurarött som

kan ge allergiska reaktioner.

För komplett lista över hjälpämnen, se

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

3.

Hur du tar Rosuvastatin Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Vanliga doser till vuxna

Om du tar Rosuvastatin Accord för högt kolesterol:

Startdos

Din behandling med Rosuvastatin Accord ska starta med 5 mg eller 10 mg, även om du har tagit en

högre dos av en annan statin tidigare. Valet av dos för dig beror på:

din kolesterolnivå

den risknivå du har för att få en hjärtinfarkt eller stroke

om du har en faktor som kan göra dig mer känslig för möjliga biverkningar

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om vilken startdos av Rosuvastatin Accord som passar bäst för

dig.

Läkaren kan besluta att ge dig den lägsta dosen (5 mg):

om du är av asiatiskt ursprung (japan, kines, filippinier, vietnames, korean eller indier).

om du är över 70 år.

om du har måttliga njurproblem.

om du riskerar att få muskelvärk och smärta (myopati).

Höjning av dosen och högsta dagliga dos

Läkaren kan besluta att höja din dos. Detta för att du ska ta den dos av Rosuvastatin Accord som är

rätt för dig. Om du började med att ta 5 mg kan din läkare besluta att dubblera denna dos till 10 mg,

sedan till 20 mg och därefter till 40 mg om nödvändigt. Om du började med att ta 10 mg kan din

läkare besluta att dubblera denna dos till 20 mg och sedan till 40 mg om nödvändigt. Det kommer att

gå fyra veckor mellan varje dosjustering.

Den högsta rekommenderade dagliga dosen av Rosuvastatin Accord är 40 mg. Det är bara för

patienter med höga kolesterolnivåer och stor risk för hjärtinfarkt eller stroke vars kolesterolnivåer inte

sänks ordentligt med 20 mg.

Om du tar Rosuvastatin Accord för att minska risken för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke

eller andra hälsoproblem relaterade till hjärta-kärl:

Rekommenderad dos är 20 mg per dag. Det kan dock hända att din läkare bestämmer att du ska

använda en lägre dos om du har någon av de faktorer som nämns ovan.

Användning för barn och ungdomar i åldern 6–17 år

Det vanliga dosintervallet hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år är 5–20 mg en gång dagligen. Den

vanliga startdosen är 5 mg dagligen och läkaren kan gradvis öka dosen för att hitta rätt dos av

Rosuvastatin Accord för dig. Den högsta rekommenderade dagliga dosen av Rosuvastatin Accord är

10 mg eller 20 mg för barn i åldern 6–17 år beroende på det underliggande tillstånd som du behandlas

för. Ta dosen en gång om dagen. Rosuvastatin Accord 40 mg tablett ska inte användas till barn.

Tablettintag

Svälj varje tablett hel tillsammans med ett glas vatten.

Ta Rosuvastatin Accord en gång dagligen.

Du kan ta tabletten vilken tid du vill, med eller utan mat.

Försök att ta den vid samma tidpunkt varje dag så blir det lättare att komma ihåg.

Regelbundna kolesterolkontroller

Det är viktigt att du återser din läkare för regelbundna kolesterolkontroller för att säkerställa att ditt

kolesterol har nått och stannar på rätt nivå.

Läkaren kan besluta att öka din dos så att du tar den dos Rosuvastatin Accord som är rätt för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Rosuvastatin Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du uppsöker sjukhus eller får behandling för något annat tillstånd, tala då om för

sjukvårdspersonalen att du tar Rosuvastatin Accord.

Om du har glömt att ta Rosuvastatin Accord

Oroa dig inte, utan ta nästa dos som planerat vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd dos.

Om du slutar att ta Rosuvastatin Accord

Tala med din läkare om du vill sluta att ta Rosuvastatin Accord. Dina kolesterolnivåer kan öka igen

om du slutar att ta Rosuvastatin Accord.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara. De är oftast lindriga och

försvinner efter en kort tid.

Sluta ta Rosuvastatin Accord och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av följande

allergiska reaktioner:

svårt att andas, med eller utan svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg.

Sällsynta (kan

förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

svullnad av ansikte, läppar, tunga och/ eller svalg, som kan ge svårighet att svälja. Sällsynta (kan

förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

kraftig hudklåda (med upphöjda knölar). Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

1000 användare).

Sluta även omgående att ta Rosuvastatin Accord och tala med din läkare så fort som möjligt:

om du får någon ovanlig värk eller smärta

i dina muskler som sitter i längre än du förväntat.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

Muskelsymtom är vanligare hos barn och ungdomar än hos vuxna. Som med andra statiner har ett

väldigt litet antal personer fått obehaglig muskelpåverkan och i sällsynta fall har denna utvecklats

till en livshotande muskelsjukdom,

rabdomyolys.

om du får muskelbristning

om du får en lupusliknande sjukdomsbild

(innefattar hudutslag, ledbesvär och påverkan på

blodkroppar).

Rosuvastatin Accord kan ge följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

huvudvärk

magsmärtor

förstoppning

illamående

muskelvärk

kraftlöshet

yrsel

en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Accord (enbart Rosuvastatin Accord 40 mg).

diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och blodfettsnivåer, är överviktig och

har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

utslag, klåda eller andra hudreaktioner

en ökad halt av protein i urinen. Detta återgår vanligtvis till det normala av sig självt utan att du

behöver sluta ta Rosuvastatin Accord (enbart Rosuvastatin Accord 5 mg, 10 mg och 20 mg).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

kraftig magsmärta (inflammerad bukspottkörtel)

ökade leverenzymer i blodet

blödning eller blåmärken uppkommer oftare än normalt på grund av låg nivå av blodplättar.

kraftig allergisk reaktion – svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller strupe, svårighet att svälja

och andas, svår hudklåda (med upphöjda knölar). Om du tror att du har en allergisk reaktion, sluta

ta Rosuvastatin Accord och uppsök omedelbart läkare.

muskelskada hos vuxna - som förebyggande åtgärd sluta omgående att ta Rosuvastatin Accord

och tala med läkare så fort som möjligt om du har någon ovanlig värk eller smärta i dina muskler

som sitter i längre än väntat.

lupusliknande sjukdomsbild (innefattar hudutslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

gulsot (gulfärgning av hud och ögon)

hepatit (leverinflammation)

spår av blod i urinen

skada på nerver i ben och armar (till exempel domningar)

ledvärk

minnesförlust

bröstförstoring hos män (gynekomasti)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

diarré (lös avföring)

Stevens-Johnsons syndrom (allvarligt tillstånd med blåsor som kan drabba hud, mun, ögon och

könsorgan)

hosta

andfåddhet

ödem (svullnad)

sömnstörningar (inklusive sömnlöshet och mardrömmar)

sexuella svårigheter

depression

andningsproblem, inklusive ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber

senskador

muskelsvaghet som är långvarig

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Rosuvastatin Accord ska förvaras

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Ljuskänsligt.

HDPE-burken ska användas inom 3 månader efter första öppnandet.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten, blistret och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller förefaller ha öppnats tidigare.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna

Vattenfri laktos

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Lätt magnesiumoxid

Magnesiumstearat (E470b)

Krospovidon typ A (E1202)

Filmdragering

5 mg:

hypromellos (E464), triacetin (E1518), titandioxid (E171), laktosmonohydrat, gul järnoxid (E172).

10 mg och 20 mg:

hypromellos (E464), triacetin (E1518), titandioxid (E171), laktosmonohydrat, röd järnoxid (E172),

gul järnoxid (E133), kinolingult aluminiumlack (E104), briljantblått FCF aluminiumlack (E133).

40 mg:

hypromellos (E464), triacetin (E1518), titandioxid (E171), laktosmonohydrat, para-orange FCF

aluminiumlack (E110), allurarött C aluminiumlack (E129) och briljantblått FCF aluminiumlack

(E133).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel finns som 5 mg, 10 mg, 20 mg och 40 mg filmdragerade tabletter.

5 mg: Gul, rund, bikonvex filmdragerad tablett, cirka 7,0 mm i diameter märkt med ”5” på ena sidan

och ”R” på den andra sidan.

10 mg: Rosa, rund, bikonvex filmdragerad tablett, cirka 7,0 mm i diameter, märkt med ”10” på ena

sidan och ”R” på den andra sidan.

20 mg: Rosa, rund, bikonvex filmdragerad tablett, cirka 9,0 mm i diameter, märkt med ”20” på ena

sidan och ”R” på den andra sidan.

40 mg: Rosa, oval, bikonvex filmdragerad tablett, längd cirka 11,5 mm och bredd cirka 6,9 mm,

märkt med ”40” på ena sidan och ”R” på den andra sidan.

Tabletterna är förpackade i Alu/Alu-blister och HDPE-burkar (vit ogenomskinlig HDPE-burk med vit

ogenomskinlig försegling av polypropylen och vit ogenomskinlig torkmedelsbehållare med blått

tryck).

Förpackningsstorlekar:

5 mg:

Blisterförpackning: 7, 28, 30, 60, 84, 90 eller 98 tabletter i blister.

HDPE-burk: 30 eller 500 tabletter.

10 mg: Blisterförpackning: 7, 28, 30, 60, 84, 90, 98 eller 100 tabletter i blister.

HDPE-burk: 30 eller 500 tabletter.

20 mg: Blisterförpackning: 7, 28, 30, 60, 84, 90, 98 eller 100 tabletter i blister.

HDPE-burk: 30 eller 500 tabletter.

40 mg: Blisterförpackning: 7, 28, 30, 60, 90, 98 eller 100 tabletter i blister.

HDPE-burk: 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B. V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Ltd

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

ACCORD-UK LTD

WHIDDON VALLEY, BARNSTAPLE, EX32 8NS,

Storbritannien

Denna bipacksedel godkändes senast

2020-05-20

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Rosuvastatin Accord 5 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Accord 10 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Accord 20 mg filmdragerade tabletter

Rosuvastatin Accord 40 mg filmdragerade tabletter

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg rosuvastatin (som rosuvastatinkalcium).

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Laktos:

5 mg: Varje tablett innehåller 92 mg laktos.

10 mg: Varje tablett innehåller 89 mg laktos.

20 mg: Varje tablett innehåller 178 mg laktos.

40 mg: Varje tablett innehåller 164 mg laktos.

Allurarött AC:

40 mg: Varje tablett innehåller 0,034 mg allurarött AC.

Para-orange:

40 mg: Varje tablett innehåller 0,04 mg para-orange.

För fullständig förteckning över hjälpmedel, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

5 mg: Gul, rund, bikonvex filmdragerad tablett, cirka 7,0 mm i diameter märkt med ”5” på ena sidan

och ”R” på den andra sidan.

10 mg: Rosa, rund, bikonvex filmdragerad tablett, cirka 7,0 mm i diameter, märkt med ”10” på ena

sidan och ”R” på den andra sidan.

20 mg: Rosa, rund, bikonvex filmdragerad tablett, cirka 9,0 mm i diameter, märkt med ”20” på ena

sidan och ”R” på den andra sidan.

40 mg: Rosa, oval, bikonvex filmdragerad tablett, längd cirka 11,5 mm och bredd cirka 6,9 mm,

märkt med ”40” på ena sidan och ”R” på den andra sidan.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hyperkolesterolemi

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med primär hyperkolesterolemi (typ IIa, inkluderande

heterozygot familjär hyperkolesterolemi) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb) som tillägg till diet

när effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling (t.ex. motion eller viktminskning) är

otillräcklig.

Vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med homozygot familjär hyperkolesterolemi: ensamt eller

som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) eller när sådan behandling inte är

lämplig.

Prevention av kardiovaskulära händelser

Prevention av större kardiovaskulära händelser hos patienter som bedöms löpa hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1), som ett komplement till korrigering av andra riskfaktorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Innan behandling påbörjas ska patienten erhålla gängse kolesterolsänkande diet som ska fortsätta

under behandlingen. Dosen ska anpassas individuellt utifrån patientens svar på behandlingen och

behandlingsmålet som bör utgå ifrån gällande riktlinjer.

Behandling av hyperkolesterolemi

Rekommenderad startdos är 5 eller 10 mg peroralt en gång dagligen både för patienter som inte

tidigare behandlats med statiner och för patienter som bytt från behandling med en annan HMG-CoA-

reduktashämmare. Vid val av startdos ska patientens kolesterolnivå och framtida kardiovaskulära risk

liksom den potentiella risken för biverkningar tas i beaktande (se nedan). Om nödvändigt kan

dosjustering till nästa dosnivå göras efter fyra veckor (se avsnitt 5.1). En högre grad av

biverkningsrapportering har observerats för dosen 40 mg jämfört med lägre doser (se avsnitt 4.8). En

sista ökning av dosen till den högsta dosen 40 mg ska därför endast övervägas för patienter med svår

hyperkolesterolemi och hög risk för kardiovaskulär sjukdom (särskilt patienter med familjär

hyperkolesterolemi) som inte når behandlingsmålet 20 mg och för dessa ska rutinuppföljning

genomföras (se avsnitt 4.4). Samråd med specialist rekommenderas när behandling med 40 mg

startas.

Prevention av kardiovaskulära händelser

I studien som undersökte prevention av kardiovaskulära händelser var den studerade dosen 20 mg

dagligen (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Pediatriskt bruk får endast hanteras av specialister.

Barn och ungdomar i åldern 6–17 år (Tannerstadium < II–V)

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är 5 mg dagligen den vanliga

startdosen.

För barn i åldern 6–9 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5–10 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 10 mg har inte studerats i

denna population.

För barn i åldern 10–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den vanliga dosen

5–20 mg peroralt en gång dagligen. Säkerhet och effekt för doser över 20 mg har inte studerats i

denna population.

Titrering ska genomföras i enlighet med individuellt behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska

patienter, enligt rekommendationerna för behandling av pediatrisk population (se avsnitt 4.4). Barn

och ungdomar ska påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan behandling med rosuvastatin

påbörjas; denna diet ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

För barn i åldern 6–17 år med homozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade

maximala dosen 20 mg en gång dagligen.

Den rekommenderade startdosen är 5–10 mg beroende på ålder, vikt och tidigare användning av

statiner. Titrering till en dos på högst 20 mg en gång dagligen ska genomföras i enlighet med

behandlingssvar och tolerabilitet hos pediatriska patienter, enligt rekommendationerna för pediatrisk

population (se avsnitt 4.4). Barn och ungdomar bör påbörja gängse kolesterolsänkande diet innan

behandling med rosuvastatin påbörjas; denna diet ska fortsätta under behandlingen med rosuvastatin.

Det finns begränsad erfarenhet av behandling med andra doser än 20 mg i denna population.

40 mg-tabletten är inte lämplig för pediatriska patienter.

Barn under 6 år

Säkerhet och effekt vid användning hos barn under 6 år har inte studerats. Rosuvastatin

rekommenderas därför inte till barn under 6 år.

Användning hos äldre

5 mg rekommenderas som startdos för patienter över 70 år (se avsnitt 4.4). För övrigt behövs inga

dosjusteringar för äldre.

Dosering till patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 60 ml/min).

Dosen 40 mg är kontraindicerad för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Samtliga doser av

rosuvastatin är kontraindicerade för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Dosering till patienter med nedsatt leverfunktion

Det förekom ingen ökning av den systemiska exponeringen för rosuvastatin hos patienter med Child-

Pugh score 7 eller lägre. Ökad exponering har dock setts hos patienter med Child-Pugh score 8 eller 9

(se avsnitt 5.2). Bedömning av njurfunktionen bör övervägas för dessa patienter (se avsnitt 4.4). Det

finns inga data för patienter med Child-Pugh score över 9. Rosuvastatin är kontraindicerat för

patienter med aktiv leversjukdom (se avsnitt 4.3).

Etnisk tillhörighet

Ökad systemisk exponering har observerats hos asiater (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2). Rekommenderad

startdos är 5 mg för patienter av asiatiskt ursprung. Dosen 40 mg är kontraindicerad för dessa

patienter.

Genetiska polymorfismer

Vissa typer av genetiska polymorfismer är kända för att leda till ökad rosuvastatinexponering (se

avsnitt 5.2). För patienter som man vet har sådana specifika typer av polymorfismer rekommenderas

en lägre daglig dos av rosuvastatin.

Dosering till patienter predisponerade för myopati

Rekommenderad startdos är 5 mg för patienter med predisponerande faktorer för myopati (se

avsnitt 4.4).

Dosen 40 mg är kontraindicerad för vissa av dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Samtidig behandling

Rosuvastatin är ett substrat för olika transportproteiner (t.ex. OATP1B1 och BCRP). Risken för

myopati (inklusive rabdomyolys) ökar när rosuvastatin ges tillsammans med vissa läkemedel som kan

öka plasmakoncentrationen av rosuvastatin på grund av interaktioner med dessa transportproteiner

(t.ex. ciklosporin och vissa proteashämmare, inklusive kombinationer av ritonavir med atazanavir,

lopinavir och/eller tipranavir; se avsnitt 4.4 och 4.5). När det är möjligt bör alternativa läkemedel

övervägas och, om det behövs, bör man överväga att tillfälligt avbryta behandling med rosuvastatin. I

situationer där samtidig administrering av dessa läkemedel med rosuvastatin är oundviklig bör nyttan

och risken med samtidig behandling och dosjusteringar av rosuvastatin noggrant övervägas (se

avsnitt 4.5).

Administreringssätt

För oral användning.

Rosuvastatin kan ges vid valfri tidpunkt på dagen, med eller utan samtidigt intag av föda.

4.3

Kontraindikationer

Rosuvastatin är kontraindicerat:

- för patienter med överkänslighet mot rosuvastatin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

- för patienter med aktiv leversjukdom inkluderande oförklarade, kvarstående förhöjda

aminotransferaser i serum eller vid ökning av aminotransferaser i serum till mer än 3 gånger den övre

gränsen för normalvärdet

- för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min)

- för patienter med myopati

- för patienter som samtidigt behandlas med ciklosporin

- under graviditet och amning samt för kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel

40 mg-dosen är kontraindicerad för patienter med faktorer som predisponerar för

myopati/rabdomyolys:

– måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 60 ml/min)

– hypotyreos

– tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

– tidigare muskelsymtom vid behandling med annan HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat

– alkoholmissbruk

– situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå

– patienter med asiatiskt ursprung

– samtidig användning av fibrater

(Se avsnitt 4.4, 4.5 och 5.2.)

4.4

Varningar och försiktighet

Renala effekter

Hos patienter som behandlats med högre doser av rosuvastatin, framför allt 40 mg, har proteinuri

påvisats med urinsticka. Proteinurin har huvudsakligen varit tubulär och övergående eller intermittent

och inte prediktiv för akut eller progressiv njursjukdom (se avsnitt 4.8). Rapporteringsfrekvensen av

allvarliga renala effekter vid användning efter marknadsintroduktion är högre vid dosering med

40 mg. Vid rutinuppföljning av patienter som behandlas med 40 mg ska en värdering av

njurfunktionen övervägas.

Muskeleffekter

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati samt i sällsynta fall rabdomyolys har rapporterats för

patienter som behandlats med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg. Mycket

sällsynta fall av rabdomyolys har rapporterats vid användning av ezetimib i kombination med HMG-

CoA-reduktashämmare. En farmakodynamisk interaktion kan inte uteslutas (se avsnitt 4.5) och

försiktighet bör iakttas vid samtidig användning.

Som för övriga HMG-CoA-reduktashämmare är rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys i samband

med användning efter marknadsintroduktionen högre vid dosering med 40 mg.

Mätning av kreatinkinas (CK)

Mätning av CK bör inte utföras efter ansträngande träning eller när andra orsaker till ökat CK-värde

kan påverka bedömning av resultatet. Om utgångsvärdet för CK är markant förhöjt (>5 gånger övre

gränsen för normalvärdet) bör ett nytt prov tas inom 5–7 dagar. Om detta prov bekräftar ett CK-värde

på >5 gånger övre gränsen för normalvärdet bör behandling inte påbörjas.

Innan behandling

Rosuvastatin, liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare, bör förskrivas med försiktighet till

patienter med predisponerande faktorer för myopati/rabdomyolys, såsom:

nedsatt njurfunktion

hypotyreos

tidigare muskelsjukdom eller ärftlighet för sådan sjukdom

tidigare muskelsymtom vid behandling med HMG-CoA-reduktashämmare eller fibrat

alkoholmissbruk

ålder >70 år

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå (se avsnitt 4.2, 4.5 och 5.2)

samtidig användning av fibrater

För dessa patienter ska en bedömning av nyttan med behandling ställas mot eventuell risk och klinisk

uppföljning rekommenderas. Om utgångsvärdet av CK är markant förhöjt (>5 gånger övre gränsen för

normalvärdet) bör behandling inte påbörjas.

Under behandlingen

Patienten ska uppmanas att rapportera oförklarlig muskelvärk, muskelsvaghet eller kramper

omedelbart, särskilt om symtomen är associerade med sjukdomskänsla eller feber. Kreatinkinasvärdet

(CK) bör mätas hos dessa patienter. Behandling med rosuvastatin bör avbrytas vid kraftigt förhöjt

CK-värde (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet) eller om muskelsymtomen är svåra och orsakar

dagliga besvär (även om CK-värdet är ≤5 gånger övre gränsen för normalvärdet). Behandling med

lägsta dos av rosuvastatin eller annan HMG-CoA-reduktashämmare under noggrann uppföljning kan

övervägas om symtomen försvinner och CK-värdet återgår till det normala. Rutinkontroll av CK-

värden är inte befogat för asymtomatiska patienter.

Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om en immunmedierad nekrotiserande myopati

(IMNM) under eller efter behandling med statiner, inklusive rosuvastatin. IMNM karakteriseras

kliniskt av proximal muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, vilket kvarstår trots utsättning av

statinbehandling.

I kliniska studier har ingen ökad förekomst av skelettmuskelpåverkan setts hos det mindre antal

patienter som samtidigt behandlats med rosuvastatin och andra läkemedel. En ökad incidens av

myosit och myopati har dock setts för patienter som erhållit andra HMG-CoA-reduktashämmare

tillsammans med fibrater inklusive gemfibrozil, ciklosporin, nikotinsyra, azolantimykotika,

proteashämmare och makrolidantibiotika. Gemfibrozil ökar risken för myopati när det ges samtidigt

med vissa HMG-CoA-reduktashämmare. Kombination av rosuvastatin och gemfibrozil

rekommenderas därför inte. Nyttan med ytterligare förändring av lipidnivåer genom samtidig

användning av rosuvastatin och fibrater eller niacin ska noggrant övervägas mot den potentiella

risken. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig användning av fibrater (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Rosuvastatin får inte administreras samtidigt med systemiska beredningar av fusidinsyra eller inom 7

dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra. Hos patienter där användning av systemisk

fusidinsyra anses vara nödvändig, ska statinbehandling avbrytas under hela den tid behandling med

fusidinsyra pågår. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med dödlig utgång) har förekommit hos

patienter som fått en kombination av fusidinsyra och statiner (se avsnitt 4.5). Patienter ska rådas att

omedelbart uppsöka läkare om de upplever symtom på muskelsvaghet, smärta eller ömhet.

Statinbehandlingen kan återinsättas sju dagar efter den sista dosen av fusidinsyra. I undantagsfall där

långvarig behandling med systemisk fusidinsyra behövs, t.ex. vid behandling av svåra infektioner, ska

behovet av samtidig administrering av rosuvastatin och fusidinsyra övervägas från fall till fall och

endast användas under noggrann medicinsk övervakning.

Rosuvastatin ska inte användas till patienter med allvarliga akuta tillstånd som medför ökad risk för

myopati eller som är predisponerande för njursvikt sekundärt till rabdomyolys (t.ex. vid sepsis,

hypotoni, större operation, trauma, allvarlig metabolisk, endokrin eller elektrolytrubbning eller vid

risk för okontrollerade krampanfall).

Levereffekter

Liksom andra HMG-CoA-reduktashämmare bör rosuvastatin användas med försiktighet av patienter

med stort alkoholintag och/eller med leversjukdom i anamnesen.

Leverfunktionsprov rekommenderas innan behandling med rosuvastatin påbörjas och 3 månader efter

behandlingsstart. Behandlingen bör avbrytas eller dosen reduceras vid aminotransferasförhöjningar

över 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet. Rapporteringsfrekvensen av allvarliga levereffekter

(främst bestående av ökade levertransaminaser) vid användning efter marknadsintroduktion är högre

vid dosering med 40 mg.

För patienter med sekundär hyperkolesterolemi orsakad av hypotyreos eller nefrotiskt syndrom bör

den underliggande sjukdomen behandlas innan behandling med rosuvastatin påbörjas.

Etnisk tillhörighet

Farmakokinetikstudier visar en ökad exponering hos asiater jämfört med kaukasier (se avsnitt 4.2, 4.3

och 5.2).

Proteashämmare

Ökad systemisk exponering för rosuvastatin har observerats hos patienter som fått rosuvastatin

samtidigt som olika proteashämmare i kombination med ritonavir. Såväl fördelen med lipidsänkning

genom användning av rosuvastatin hos patienter med HIV som får proteashämmare som potentialen

för ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin bör övervägas vid behandlingsstart och upptitrering

av rosuvastatin-doser hos patienter som behandlas med proteashämmare. Samtidig användning av

vissa proteashämmare rekommenderas inte, såvida inte dosen av rosuvastatin justeras (se avsnitt 4.2

och 4.5).

Laktosintolerans

Rosuvastatin innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Interstitiell lungsjukdom

Undantagsvis har fall av interstitiell lungsjukdom rapporterats med vissa statiner, särskilt vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Sjukdomen kan visa sig som dyspné, icke-produktiv hosta och

försämring av allmäntillståndet (trötthet, viktnedgång och feber) Om man misstänker att en patient

utvecklat interstitiell lungsjukdom ska statinbehandlingen sättas ut.

Diabetes mellitus

Vissa uppgifter tyder på att statiner som klass höjer blodglukos. Detta kan hos vissa patienter med hög

risk att drabbas av diabetes orsaka hyperglykemi som kräver diabetesbehandling. Denna risk uppvägs

emellertid av statiners minskning av vaskulär risk, och är därför inte skäl för att avbryta

statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6– 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m

, förhöjda

triglycerider, hypertoni) ska övervakas kliniskt och biokemiskt enligt gällande föreskrifter.

I JUPITER-studien var den rapporterade frekvensen av diabetes mellitus 2,8 % för rosuvastatin och

2,3 % för placebo, främst hos patienter med fasteglukos på 5,6 till 6,9 mmol/l.

Pediatrisk population

Utvärderingen av linjär tillväxt (kroppslängd), vikt, BMI (kroppsmasseindex) och sekundära tecken

på könsmognad enligt Tanners stadieindelning hos pediatriska patienter i åldern 6–17 år som tog

rosuvastatin är begränsad till en 2-årsperiod. Efter två års studiebehandling påvisades ingen effekt på

tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se avsnitt 5.1).

I en klinisk studie på barn och ungdomar som behandlades med rosuvastatin under 52 veckor

observerades förhöjda CK-värden >10xULN och muskelsymtom efter motion eller ökad fysisk

aktivitet oftare än i kliniska prövningar på vuxna (se avsnitt 4.8).

Allergiska reaktioner med para-orange FCF aluminiumlack och allurarött

Rosuvastatin 40 mg filmdragerade tabletter innehåller para-orange FCF aluminiumlack och allurarött

som kan ge allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på rosuvastatin

Hämmare av transportproteiner: rosuvastatin är ett substrat för visa transportproteiner inklusive

OATP1B1, som är en transportör ansvarig för upptag i levern, och effluxtransportören BCRP.

Samtidig administrering av rosuvastatin med läkemedel som är hämmare av dessa transportproteiner

kan leda till ökade plasmakoncentrationer av rosuvastatin och en ökad risk för myopati (se avsnitt 4.2,

4.4 och 4.5, tabell 1).

Ciklosporin: Vid samtidig behandling med rosuvastatin och ciklosporin sågs i genomsnitt en 7-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin jämfört med vad som observerats hos friska frivilliga (se tabell 1).

Rosuvastatin är kontraindicerat hos patienter som samtidigt får ciklosporin (se avsnitt 4.3). Samtidig

administrering påverkade inte plasmakoncentrationen av ciklosporin.

Proteashämmare: Även om den exakta mekanismen för interaktion är okänd kan samtidig användning

av proteashämmare starkt öka exponeringen av rosuvastatin (se tabell 1). I en farmakokinetisk studie

på friska frivilliga visade till exempel samtidig användning av 10 mg rosuvastatin och en

kombinationsprodukt med två proteashämmare (300 mg atazanavir/100 mg ritonavir) ungefär en

3-faldig och 7-faldig ökning av AUC respektive C

för rosuvastatin. Samtidig användning av

rosuvastatin och vissa kombinationer av proteashämmare kan övervägas efter noggrant övervägande

av dosjusteringar av rosuvastatin baserade på förväntad ökad exponering för rosuvastatin (se

avsnitt 4.2, 4.4 och 4.5, tabell 1).

Gemfibrozil och andra lipidsänkande läkemedel: Samtidig användning av rosuvastatin och

gemfibrozil resulterade i en 2-faldig ökning av C

och AUC för rosuvastatin (se avsnitt 4.4).

Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas inga farmakokinetiskt relevanta

interaktioner med fenofibrat, en farmakodynamisk interaktion kan dock inträffa. Gemfibrozil,

fenofibrat, andra fibrater och lipidsänkande doser (≥1 g/dag) av niacin (nikotinsyra) ökar risken för

myopati när de ges samtidigt med HMG-CoA-reduktashämmare. Detta beror troligen på att de kan

orsaka myopati när de ges som enda läkemedel. Dosen 40 mg är kontraindicerad vid samtidig

användning med en fibrat (se avsnitt 4.3 och 4.4). Dessa patienter bör också börja med dosen 5 mg.

Ezetimib: Samtidig användning av 10 mg rosuvastatin och 10 mg ezetimib resulterade i en 1,2-faldig

ökning av AUC för rosuvastatin hos patienter med hyperkolesterolemi (tabell 1). En

farmakodynamisk interaktion mellan rosuvastatin och ezetimib, i form av biverkningar, kan dock inte

uteslutas (se avsnitt 4.4).

Antacida: Samtidig användning av rosuvastatin och ett antacidum innehållande aluminium- och

magnesiumhydroxid resulterade i en minskning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin med cirka

50 %. Denna effekt minskade när antacida gavs 2 timmar efter rosuvastatin. Den kliniska relevansen

av denna interaktion har inte studerats.

Erytromycin: Samtidig administrering av rosuvastatin och erytromycin resulterade i minskning av

(0- t)

med 20 % och av C

med 30 % för rosuvastatin. Denna interaktion kan orsakas av ökad

tarmmotilitet genererad av erytromycin.

Cytokrom P450-enzymer: Resultat från

in vitro-

in vivo-

studier visar att rosuvastatin varken

hämmar eller inducerar cytokrom P450-isoenzymer. Rosuvastatin är dessutom ett svagt substrat för

dessa isoenzymer. Interaktioner på grund av cytokrom P450-medierad metabolism förväntas därför

inte. Inga kliniskt relevanta interaktioner har observerats mellan rosuvastatin och flukonazol

(hämmare av CYP2C9 och CYP3A4) eller ketokonazol (hämmare av CYP2A6 och CYP3A4).

Interaktioner som kräver dosjusteringar av rosuvastatin (se även tabell 1)

: När det är nödvändigt

att administrera rosuvastatin tillsammans med andra läkemedel som är kända för att öka exponeringen

för rosuvastatin bör doserna av rosuvastatin justeras. Börja med en daglig dos på 5 mg av rosuvastatin

om den förväntade ökningen i exponering (AUC) är ungefär 2-faldig eller högre. Den högsta dagliga

dosen av rosuvastatin bör justeras så att den förväntade exponeringen för rosuvastatin troligen inte

överstiger den vid en daglig dos på 40 mg av rosuvastatin som tas utan interagerande läkemedel, till

exempel en dos på 20 mg av rosuvastatin tillsammans med gemfibrozil (1,9-faldig ökning), och en

dos på 10 mg av rosuvastatin i kombination med atazanavir/ritonavir (3,1-faldig ökning).

Tabell 1. Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin (AUC,

i fallande storleksordning) från publicerade kliniska prövningar

Dosregim för interagerande

läkemedel

Dosregim för rosuvastatin

Förändring av AUC* för

rosuvastatin

Ciklosporin 75 mg BID till

200 mg BID, 6 månader

10 mg OD, 10 dagar

7,1-faldig ↑

Atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg OD, 8 dagar

10 mg, engångsdos

3,1-faldig ↑

Lopinavir 400 mg/ritonavir

100 mg BID, 17 dagar

20 mg OD, 7 dagar

2,1-faldig ↑

Klopidogrel 300 mg som

laddningsdos, följt av 75 mg vid

24 timmar

20 mg, engångsdos

2-faldig ↑

Gemfibrozil 600 mg BID,

7 dagar

80 mg, engångsdos

1,9-faldig ↑

Eltrombopag 75 mg OD,

10 dagar

10 mg, engångsdos

1,6-faldig ↑

Darunavir 600 mg/ritonavir

100 mg BID, 7 dagar

10 mg OD, 7 dagar

1,5-faldig ↑

Tipranavir 500 mg/ritonavir

200 mg BID, 11 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig ↑

Dronedaron 400 mg BID

Ej tillgängligt

1,4-faldig ↑

Itrakonazol 200 mg OD, 5 dagar

10 mg, engångsdos

1,4-faldig ↑**

Ezetimib 10 mg OD, 14 dagar

10 mg OD, 14 dagar

1,2-faldig ↑**

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir

100 mg BID, 8 dagar

10 mg, engångsdos

Aleglitazar 0,3 mg, 7 dagar

40 mg, 7 dagar

Silymarin 140 mg TID, 5 dagar

10 mg, engångsdos

Fenofibrat 67 mg TID, 7 dagar

10 mg, 7 dagar

Rifampin 450 mg OD, 7 dagar

20 mg, engångsdos

Ketokonazol 200 mg BID,

7 dagar

80 mg, engångsdos

Flukonazol 200 mg OD,

11 dagar

80 mg, engångsdos

Erytromycin 500 mg QID,

7 dagar

80 mg, engångsdos

28 % ↓

Baicalin 50 mg TID, 14 dagar

20 mg, engångsdos

47 % ↓

Regorafenib 160 mg, OD, 14

dagar

5 mg engångsdos

3,8-faldig ↑

Velpatasvir 100 mg OD

10 mg, engångsdos

2,7-faldig ↑

Ombitasvir 25 mg/paritaprevir

150 mg/ Ritonavir 100 mg OD/

dasabuvir 400 mg BID, 14

dagar

5 mg, engångsdos

2,6-faldig ↑

Grazoprevir 200 mg/elbasvir

50mg OD, 11 dagar

10 mg, engångsdos

2,3-faldig ↑

Glekaprevir 400

mg/pibrentasvir 120 mg OD, 7

dagar

5 mg OD, 7 dagar

2,2-faldig ↑

*Data som anges som x-faldig förändring motsvarar ett enkelt förhållande mellan samtidig

administrering och rosuvastatin ensamt. Data som anges som % förändring motsvarar % skillnad i

förhållande till rosuvastatin ensamt.

Ökning anges som ”↑”, ingen förändring som ”↔”, minskning som ”↓”.

**Flera interaktionsstudier har genomförts med olika doser av rosuvastatin, tabellen visar det mest

signifikanta förhållandet.

OD = en gång dagligen; BID = två gånger dagligen; TID = tre gånger dagligen; QID = fyra gånger

dagligen

Effekt av rosuvastatin på samtidigt administrerade läkemedel

Vitamin K-antagonister: Liksom med andra HMG-CoA-reduktashämmare kan initiering av

behandling eller dosökning av rosuvastatin resultera i en ökning av INR (International Normalised

Ratio) för patienter som samtidigt behandlas med vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin eller andra

kumarinantikoagulantia). Avbruten behandling eller nedtitrering av rosuvastatin kan resultera i

minskning av INR. I dessa fall bör INR kontrolleras.

Perorala preventivmedel/hormonell substitutionsbehandling (HRT): Samtidig användning av

rosuvastatin och ett peroralt preventivmedel ledde till en ökning av AUC för etinylöstradiol och

norgestrel med 26 % respektive 34 %. De ökade plasmanivåerna bör tas i beaktande vid val av dos av

perorala preventivmedel. Det finns inga farmakokinetiska data angående samtidig behandling med

rosuvastatin och HRT och därför kan en liknande effekt inte uteslutas. Kombinationen har dock

använts i stor omfattning hos kvinnor i kliniska studier och tolererades då väl.

Andra läkemedel:

Digoxin: Baserat på data från specifika interaktionsstudier förväntas ingen klinisk relevant interaktion

med digoxin.

Fusidinsyra:

Inga interaktionsstudier med rosuvastatin och fusidinsyra har utförts. Risken för myopati,

inklusive rabdomyolys, kan öka vid samtidig administrering av systemisk fusidinsyra och statiner.

Mekanismen för denna interaktion (om den är farmakodynamisk eller farmakokinetisk, eller både

och) är ännu inte känd. Rapporter om rabdomyolys (i några fall med dödlig utgång) har förekommit

hos patienter som fått denna kombination.

Om behandling med systemisk fusidinsyra är nödvändig, ska behandlingen med rosuvastatin avbrytas

under hela den tid behandling med fusidinsyra pågår.

Se även avsnitt 4.4.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner i den pediatriska

populationen är inte känd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Rosuvastatin är kontraindicerat vid graviditet och amning.

Kvinnor i fertil ålder ska använda lämpligt preventivmedel.

Då kolesterol och andra produkter i kolesterolsyntesen är nödvändiga för fostrets utveckling

överväger den potentiella risken med hämningen av HMG-CoA-reduktas nyttan med behandlingen för

gravida kvinnor. Djurstudier har givit vissa belägg för reproduktionstoxikologiska effekter (se

avsnitt 5.3). Om en patient blir gravid under behandling med rosuvastatin ska behandlingen

omedelbart avbrytas.

Hos råttor utsöndras rosuvastatin i modersmjölken. Det finns inga humandata för eventuell utsöndring

i modersmjölk (se avsnitt 4.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Påverkan av rosuvastatin på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har inte studerats,

men de farmakodynamiska egenskaperna tyder på att denna förmåga inte påverkas. Vid framförande

av fordon eller användning av maskiner bör man tänka på att yrsel kan uppträda under behandlingen.

4.8

Biverkningar

De biverkningar som ses med rosuvastatin är vanligen lindriga och övergående. Färre än 4 % av de

patienter som behandlats med rosuvastatin i kliniska studier avbröt studien p.g.a. biverkningar.

Tabell över biverkningar

I följande tabell presenteras biverkningsprofilen för rosuvastatin baserat på data från kliniska studier

och omfattande erfarenhet efter godkännandet för försäljning. De biverkningar som anges nedan

klassificeras efter frekvens och organsystem.

Tabell 2. Biverkningar baserade på data från kliniska studier och erfarenhet efter

godkännandet för försäljning

Organsystem

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd

frekvens (kan

inte beräknas

från

tillgängliga

data)

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner

Organsystem

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd

frekvens (kan

inte beräknas

från

tillgängliga

data)

inklusive

angioödem

Endokrina systemet

Diabetes

mellitus

Psykiska störningar

Depression

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Polyneuropati

Minnesförlust

Perifer

neuropati

Sömnstörningar

(inklusive

insomni och

mardrömmar)

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Dyspné

Magtarmkanalen

Förstoppning

Illamående

Buksmärta

Pankreatit

Diarré

Lever och gallvägar

Förhöjda

levertransaminaser

Ikterus

Hepatit

Hud och

subkutan

vävnad

Klåda

Utslag

Urtikaria

Stevens-

Johnsons

syndrom

Muskuloskeletala

systemet

och bindväv

Myalgi

Myopati (inklusive

myosit)

Rabdomyolys

Lupusliknande

syndrom

Muskelruptur

Artralgi

Sensjukdomar,

ibland med

ruptur som

komplikation

Immunmedierad

nekrotiserande

myopati

Njurar och urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Gynekomasti

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Asteni

Ödem

Frekvensen är beroende av förekomst eller avsaknad av riskfaktorer (fasteglukos ≥5,6 mmol/l, BMI

>30 kg/m

, förhöjda triglycerider, hypertoni i anamnesen).

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare tenderar biverkningarna att vara dosberoende.

Renala effekter:

Proteinuri, huvudsakligen tubulär, har påvisats med urinsticka hos patienter som

behandlats med rosuvastatin. Förändring från inget eller spår till 2+ eller mer har setts någon gång hos

< 1 % av patienter som behandlats med 10 mg eller 20 mg och hos cirka 3 % av de som behandlats

med 40 mg. Vid behandling med 20 mg sågs en ringa ökning från inget eller spår till 1+. I de flesta

fall minskar eller försvinner proteinurin spontant vid fortsatt behandling. Granskning av data från

kliniska studier och erfarenheter efter godkännandet för försäljning fram tills i dag har inte visat på

något samband mellan proteinuri och akut eller progressiv njursjukdom.

Hematuri har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin men data från kliniska

prövningar visar att förekomsten är låg.

Skelettmuskelpåverkan:

Skelettmuskelpåverkan, t.ex. myalgi, myopati (inklusive myosit) samt i

sällsynta fall rabdomyolys med eller utan akut njursvikt har rapporterats för patienter som behandlats

med rosuvastatin i samtliga doser och särskilt vid doser >20 mg.

En dosrelaterad ökning av CK har observerats hos patienter som behandlats med rosuvastatin. I

majoriteten av fallen var effekterna lindriga, asymtomatiska och övergående. Behandling med

rosuvastatin bör avbrytas vid förhöjt CK-värde (>5 gånger övre gränsen för normalvärdet) (se

avsnitt 4.4).

Leverpåverkan:

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare har en dosrelaterad ökning av

transaminaser observerats hos ett litet antal patienter som behandlats med rosuvastatin. I majoriteten

av fallen var effekterna lindriga, asymtomatiska och övergående.

Följande biverkningar har rapporterats för vissa statiner:

Sexuell dysfunktion

Undantagsvis fall av interstitiell lungsjukdom, särskilt vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4).

Rapporteringsfrekvensen av rabdomyolys, allvarliga renala effekter och allvarliga levereffekter

(främst bestående av ökade levertransaminaser) är högre vid dosering med 40 mg.

Pediatrisk population Förhöjda kreatinkinasvärden >10xULN och muskelsymtom efter motion eller

ökad fysisk aktivitet observerades oftare i en 52-veckors klinisk studie på barn och ungdomar än hos

vuxna (se avsnitt 4.4). För övrigt var säkerhetsprofilen för rosuvastatin hos barn och ungdomar

jämförbar med den för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta–riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via adress nedan:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen specifik behandling vid överdos. Vid överdosering ska patienten behandlas

symtomatiskt och stödjande åtgärder sättas in efter behov. Leverfunktion och CK-värden bör

övervakas. Hemodialys är troligen inte till någon nytta.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

HMG-CoA-reduktashämmare

ATC-kod:

C10AA07

Verkningsmekanism

Rosuvastatin är en selektiv och kompetitiv hämmare av HMG-CoA-reduktas, det

hastighetsbestämmande enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metylglutaryl-koenzym A till mevalonat,

en prekursor till kolesterol. Det primära verkningsstället för rosuvastatin är levern, vilket är

målorganet för kolesterolreduktion.

Rosuvastatin ökar antalet hepatiska LDL-receptorer på cellytan, förbättrar upptag och katabolism av

LDL samt hämmar hepatisk syntes av VLDL och minskar därigenom det totala antalet VLDL- och

LDL-partiklar.

Farmakodynamisk effekt

Rosuvastatin sänker LDL-kolesterol, totalkolesterol och triglycerider samt höjer HDL-kolesterol.

Rosuvastatin sänker också ApoB, non-HDL, VLDL-C, VLDL-TG och höjer ApoA-I (se tabell 3).

Rosuvastatin minskar även kvoterna LDL-C/HDL-C, totalkolesterol/HDL-C, non-HDL-C/HDL-C och

ApoB/ApoA-I.

Tabell 3. Dos-respons för patienter med primär hyperkolesterolemi (typ IIa och IIb)

(genomsnittlig förändring från baslinjen i procent)

Dos

N

LDL-C

Totalkolesterol

HDL-

C

TG

non-

HDL-C

ApoB

ApoA-

I

Placebo

−7

−5

−3

−7

−3

−45

−33

−35

−44

−38

−52

−36

−10

−48

−42

−55

−40

−23

−51

−46

−63

−46

−28

−60

−54

Terapeutiskt svar ses inom 1 vecka efter påbörjad behandling med rosuvastatin och 90 % av maximal

effekt uppnås oftast inom 2 veckor.

Maximal effekt uppnås inom 4 veckor och kvarstår vid fortsatt behandling.

Klinisk effekt och säkerhet

Rosuvastatin är effektivt för vuxna patienter med hyperkolesterolemi, med eller utan

hypertriglyceridemi, oberoende av etnicitet, kön och ålder samt för särskilda patientgrupper såsom

diabetiker och patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Sammanslagna fas III-data visar att rosuvastatin är effektivt för behandling av majoriteten av patienter

med hyperkolesterolemi (typ IIa och IIb) (genomsnittligt LDL-kolesterol cirka 4,8 mmol/l vid

baslinjen) till behandlingsmål fastställda av European Atherosclerosis Society (EAS; 1998); cirka

80 % av patienterna som behandlats med rosuvastatin 10 mg nådde behandlingsmålet för

LDL-kolesterol enligt EAS (< 3,0 mmol/l).

I en stor studie på patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi behandlades 435 patienter

med 20–80 mg rosuvastatin via forcerad titrering. Samtliga doser av rosuvastatin visade en positiv

effekt på lipidparametrar och på att nå uppställda behandlingsmål. Efter titrering till en daglig dos på

40 mg (12 veckors behandling) hade LDL-kolesterol sänkts med 53 %. Trettiotre procent (33 %) av

patienterna nådde målet för LDL-kolesterol enligt EAS (< 3,0 mmol/l).

I en öppen studie med forcerad titrering behandlades 42 patienter (inklusive 8 pediatriska patienter)

med homozygot familjär hyperkolesterolemi med rosuvastatin 20–40 mg. I den totala

studiepopulationen var den genomsnittliga LDL-sänkningen 22 %.

I kliniska studier på ett begränsat antal patienter har rosuvastatin visats ge additiv effekt på sänkning

av triglycerider i kombination med fenofibrat och på höjning av HDL-kolesterol i kombination med

niacin (se avsnitt 4.4).

I en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk multicenterstudie (METEOR) randomiserades

984 patienter mellan 45 och 70 år med låg risk för koronar hjärtsjukdom (definierad som riskpoäng

enligt Framingham < 10 % under 10 år), med genomsnittligt LDL-C på 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl),

men med subklinisk arteroskleros (detekterad med intima-medicatjocklek på karotisartären [CIMT])

till 40 mg rosuvastatin en gång dagligen eller placebo under 2 år. Rosuvastatin fördröjde signifikant

graden av progression av maximal CIMT för de 12 platserna i karotisartären jämfört med placebo med

−0,0145 mm/år (95 % KI −0,0196, −0,0093; p < 0,0001). Förändringen från baslinjen var

0,0014 mm/år (−0,12 %/år [icke-signifikant]) för rosuvastatin jämfört med en progression på

+0,0131 mm/år (1,12 %/år [p < 0,0001]) för placebo. Ingen direkt korrelation mellan minskning av

CIMT och reduktion av risk för kardiovaskulära händelser har ännu visats.

Populationen som studerades i METEOR hade låg risk för koronar hjärtsjukdom och representerar

inte målgruppen för rosuvastatin 40 mg. Dosen 40 mg bör endast förskrivas till patienter med svår

hyperkolosterolemi och hög kardiovaskulär risk (se avsnitt 4.2).

I studien JUPITER (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial

Evaluating Rosuvastatin) utvärderades effekten av rosuvastatin på förekomsten av större

kardiovaskulära händelser till följd av ateroskleros hos 17 802 män (≥ 50 år) och kvinnor (≥ 60 år).

Studiedeltagarna randomiserades till placebo (n=8 901) eller rosuvastatin 20 mg en gång dagligen

(n=8 901) och följdes under en medelduration på 2 år.

LDL-kolesterol reducerades med 45 % (p < 0,001) i rosuvastatingruppen jämfört med

placebogruppen.

I en post hoc-subgruppsanalys av högriskpatienter med en riskpoäng enligt Framingham vid baslinjen

> 20 % (1 558 patienter) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet

kardiovaskulär död, stroke och hjärtinfarkt (p=0,028) med rosuvastatinbehandling jämfört med

placebo. Den absoluta riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens per 1 000 patientår var 8,8. Den

totala mortaliteten var oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,193). I en post hoc-subgruppsanalys av

högriskpatienter (totalt 9 302 patienter) med en SCORE-risk vid baslinjen ≥ 5 % (extrapolerad för att

inkludera patienter över 65 år) förelåg en signifikant reduktion av det kombinerade effektmåttet

kardiovaskulär död, stroke och hjärtinfarkt (p=0,0003) med rosuvastatinbehandling jämfört med

placebo. Den absoluta riskreduktionen uttryckt i händelsefrekvens per 1 000 patientår var 5,1. Den

totala mortaliteten var oförändrad i denna högriskgrupp (p=0,076).

I JUPITER-studien avbröt 6,6 % av rosuvastatinbehandlade och 6,2 % av placebobehandlade

patienter användningen av studieläkemedlen på grund av en biverkning. De vanligaste biverkningarna

som ledde till avbrytande av behandlingen var: myalgi (0,3 % rosuvastatin, 0,2 % placebo),

buksmärtor (0,03 % rosuvastatin, 0,02 % placebo) och hudutslag (0,02 % rosuvastatin, 0,03 %

placebo). De vanligaste biverkningarna som förekom i minst lika hög frekvens som med placebo var

urinvägsinfektion (8,7 % rosuvastatin, 8,6 % placebo), nasofaryngit (7,6 % rosuvastatin, 7,2 %

placebo), ryggsmärtor (7,6 % rosuvastatin, 6,9 % placebo) och myalgi (7,6 % rosuvastatin, 6,6 %

placebo).

Pediatrisk population

I en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie under 12 veckor (n=176,

97 pojkar och 79 flickor) följd av en öppen dostitreringsfas under 40 veckor med rosuvastatin (n=173,

96 pojkar och 77 flickor) fick patienter i åldern 10–17 år (Tanner-stadium II–V, flickor minst 1 år

efter menarche) med heterozygot familjär hyperkolesterolemi rosuvastatin 5, 10 eller 20 mg eller

placebo dagligen under 12 veckor, varefter alla erhöll rosuvastatin dagligen under 40 veckor. Vid

studiestart var cirka 30 % av patienterna i åldern 10–13 år och cirka 17 %, 18 %, 40 % respektive

25 % befann sig i Tanner-stadium II, III, IV respektive V.

LDL-C reducerades med 38,3 %, 44,6 % respektive 50,0 % av rosuvastatin 5, 10 respektive 20 mg,

jämfört med 0,7 % för placebo.

I slutet av den öppna titreringen till måldos som skedde under 40 veckor, med dosering på upp till

maximalt 20 mg en gång dagligen, hade 70 av 173 patienter (40,5 %) uppnått LDL-C-målet på mindre

än 2,8 mmol/l.

Efter 52 veckors studiebehandling påvisades ingen effekt på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad (se

avsnitt 4.4). Denna studie (n=176) lämpade sig inte för jämförelse av sällsynta biverkningar av

läkemedlet.

Rosuvastatin studerades också i en 2-årig öppen studie med titrering till måldos, där 198 barn i åldern

6–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi deltog (88 pojkar och 110 flickor,

Tannerstadium < II–V). Startdosen var 5 mg rosuvastatin en gång dagligen för samtliga patienter.

Patienterna i åldern 6–9 år (n=64) kunde upptitreras till en högsta dos om 10 mg en gång dagligen,

medan den högsta dosen för patienterna i åldern 10–17 år (n=134) var 20 mg en gång dagligen.

Efter 24 månaders behandling med rosuvastatin var den genomsnittliga minskningen av minsta

kvadratmedelvärdet (LS) från baslinjen för LDL-C −43 % (vid baslinjen: 236 mg/dl, månad 24:

133 mg/dl). För de olika åldersgrupperna var genomsnittlig minskning av LS från baslinjen för LDL-

C −43 % (vid baslinjen: 234 mg/dl, månad 24: 124 mg/dl), −45 % (vid baslinjen: 234 mg/dl,

124 mg/dl) och −35 % (vid baslinjen: 241 mg/dl, månad 24: 153 mg/dl) för åldersgruppen 6 till

< 10 år, 10 till < 14 år respektive 14 till < 18 år.

Rosuvastatin 5 mg, 10 mg och 20 mg uppnådde även statistiskt signifikanta genomsnittliga

förändringar från baslinjen för följande sekundära lipid- och lipoproteinvariabler: HDL-C, TC, non-

HDL-C, LDL-C/HDL-C, TC/HDL-C, TG/HDL-C, non-HDL-C/HDL-C, ApoB och ApoB/ApoA-1.

Dessa förändringar var samtliga i riktning mot förbättrad lipidrespons och kvarstod under 2 år.

Inga effekter på tillväxt, vikt, BMI eller könsmognad påvisades efter 24 månaders behandling (se

avsnitt 4.4).

Rosuvastatin studerades i en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad överkorsningsstudie på

flera center med en dos på 20 mg en gång dagligen jämfört med placebo hos 14 barn och ungdomar (i

åldern 6–17 år) med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Studien inkluderade en 4 veckors

inledningsfas under vilken patienterna behandlades med 10 mg rosuvastatin, en överkorsningsfas som

bestod av en 6 veckors period med 20 mg rosuvastatin före eller efter en 6 veckors period med

placebo och en 12 veckors underhållsfas under vilken alla patienter behandlades med 20 mg

rosuvastatin. Patienter som fick ezetimib eller aferesbehandling när de började i studien fortsatte

behandlingen under hela den tid studien pågick.

En statistiskt signifikant minskning (p=0,005) i LDL-kolesterol (22,3 %, 85,4 mg/dl eller 2,2 mmol/l)

observerades efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Statistiskt

signifikanta minskningar i totalkolesterol (20,1 %, p=0,003), nonHDL-kolesterol (22,9 %, p=0,003)

och ApoB (17,1 %, p=0,024) observerades. Minskningar sågs också i TG, LDL-kolesterol/HDL-

kolesterol, totalkolesterol/HDL-kolesterol, nonHDL-kolesterol/HDL-kolesterol och ApoB/ApoA-1

efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin jämfört med placebo. Minskningen i LDL-

kolesterol efter 6 veckors behandling med 20 rosuvastatin efter 6 veckors behandling med placebo

kvarstod under 12 veckors kontinuerlig behandling. En patient hade en ytterligare minskning i LDL-

kolesterol (8,0 %), totalt kolesterol (6,7 %) och non-HDL-kolesterol (7,4 %) efter 6 veckors

behandling med 40 mg efter upptitrering.

Under en förlängd öppen behandling av 9 av dessa patienter med 20 mg rosuvastatin i upp till 90

veckor, upprätthölls reduktionen av LDL-kolesterol inom intervallet 12,1 % till 21,3 %.

Hos 7 utvärderingsbara barn och ungdomar (i åldern 8–17 år) med homozygot familjär

hyperkolesterolemi (se ovan) i den öppna studien med forcerad titrering, var den procentuella

minskningen i LDL-kolesterol (21,0 %), totalkolesterol (19,2 %) och HDL-kolesterol (21,0 %) från

studiestarten efter 6 veckors behandling med 20 mg rosuvastatin konsekvent med den procentuella

minskningen i den ovannämnda studien hos barn och ungdomar med homozygot familjär

hyperkolesterolemi.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

referensläkemedlet som innehåller rosuvastatin för alla grupper av den pediatriska populationen för

homozygot familjär hyperkolesterolemi, primär kombinerad dyslipidemi och som prevention av

kardiovaskulära händelser (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering uppnås maximal plasmakoncentration efter cirka 5 timmar. Absolut

biotillgänglighet är cirka 20 %.

Distribution

Rosuvastatin tas upp i betydande grad i levern, det primära organet för kolesterolsyntes och LDL-

clearance. Distributionsvolymen är cirka 134 liter. Proteinbindningsgraden är cirka 90 %.

Rosuvastatin binds i huvudsak till albumin.

Metabolism

Rosuvastatin metaboliseras endast till en liten del (cirka 10 %).

In vitro

-studier av metabolism på

humana hepatocyter indicerar att rosuvastatin är ett svagt substrat till cytokrom P450-baserad

metabolism. CYP2C9 är det isoenzym som är huvudsakligen involverat och CYP2C19, CYP3A4 och

CYP2D6 deltar i mindre omfattning. De huvudsakliga metaboliterna är N-desmetylmetaboliten och

laktonmetaboliten. N-desmetylmetaboliten är cirka 50 % mindre aktiv än rosuvastatin medan

laktonmetaboliten anses vara kliniskt inaktiv. Rosuvastatin står för mer än 90 % av den cirkulerande

HMG-CoA-reduktashämmande aktiviteten.

Eliminering

Cirka 90 % av rosuvastatin utsöndras oförändrat i faeces (kombination av absorberad och icke-

absorberad substans) och resterande del utsöndras i urin. Cirka 5 % utsöndras oförändrat i urin.

Halveringstiden är cirka 19 timmar och ökar inte med ökande dos. Geometriskt medelvärde för

plasmaclearance är cirka 50 l/h (variationskoefficient 21,7 %). Liksom för andra HMG-CoA-

reduktashämmare är transportproteinet OATP-C involverat vid upptag i levern. Detta protein är av

betydelse vid hepatisk elimination av rosuvastatin.

Linjäritet

Systemisk exponering av rosuvastatin ökar proportionellt med ökad dos. Ingen förändring i

farmakokinetiska egenskaper ses vid upprepade dagliga doser.

Särskilda populationer:

Ålder och kön:

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik har setts beroende på ålder eller kön

hos vuxna. Exponeringen hos barn och ungdomar med heterozygot familjär hyperkolesterolemi

förefaller vara liknande eller lägre än exponeringen hos vuxna patienter med dyslipidemi (se

”Pediatrisk population” nedan).

Etnisk tillhörighet:

Farmakokinetikstudier visar en cirka 2-faldig ökning av medianvärde för AUC

och C

hos asiater (japaner, kineser, filippinier, vietnameser och koreaner) jämfört med kaukasier.

Asiatindier visar en cirka 1,3-faldig ökning av medianvärdet för AUC och C

. En

populationsfarmakokinetisk analys visade inte på några kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetik

mellan kaukasier och svarta.

Nedsatt njurfunktion:

I en studie på personer med olika grad av njurfunktionsnedsättning sågs att lätt

till måttligt nedsatt njurfunktion inte påverkar plasmakoncentrationen av rosuvastatin eller N-

desmetylmetaboliten. Personer med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) hade

en 3-faldig ökning av plasmakoncentrationen av rosuvastatin och en 9-faldig ökning av N-

desmetylmetabolitkoncentrationen jämfört med friska frivilliga. Plasmakoncentrationen vid steady-

state för patienter som genomgår hemodialys var cirka 50 % högre än hos friska frivilliga.

Nedsatt leverfunktion:

I en studie på personer med olika grad av nedsatt leverfunktion sågs inga

tecken på ökad exponering av rosuvastatin hos personer med Child-Pugh score 7 eller lägre. Hos två

personer med Child-Pugh score 8 och 9 sågs dock en ökad systemisk exponering på minst 2 gånger

jämfört med personer med lägre Child-Pugh score. Det finns inga data för patienter med Child-Pugh

score över 9.

Genetiska polymorfismer:

Disposition of HMG-CoA-reduktashämmare, inklusive rosuvastatin,

involverar transportproteiner för OATP1B1 och BCRP. Hos patienter med genetiska polymorfismer i

SLCO1B1 (OATP1B1) och/eller ABCG2 (BCRP) finns det risk för ökad exponering för rosuvastatin.

Individuella polymorfismer i SLCO1B1 c.521CC och ABCG2 c.421AA är förknippade med högre

exponering för rosuvastatin (AUC) jämfört med genotyperna SLCO1B1 c.521TT eller ABCG2

c.421CC. Denna specifika genotypning är inte vedertagen i klinisk praxis, men för patienter som man

vet har dessa typer av polymorfismer rekommenderas en lägre daglig dos av rosuvastatin.

Pediatrisk population

Två farmakokinetiska studier med rosuvastatin (i tablettform) givet till pediatriska patienter i åldern

10–17 eller 6–17 år med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (totalt 214 patienter) visade att

exponeringen hos pediatriska patienter förefaller jämförbar med eller lägre än exponeringen hos

vuxna patienter. Exponeringen för rosuvastatin var förutsägbar vad gäller dos och tid under en

2-årsperiod.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några

särskilda risker för människa. Specifika tester för effekter på hERG har inte utvärderats. Biverkningar

som inte observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer liknande

kliniska exponeringsnivåer var följande: I toxicitetsstudier vid upprepad dosering observerades

histopatologiska leverförändringar, troligen på grund av den farmakologiska effekten av rosuvastatin,

hos mus och råtta samt i mindre utsträckning med påverkan på gallblåsa hos hundar men inte hos

apor. Därtill observerades testikulär toxicitet hos apor och hundar vid högre doser.

Reproduktionstoxicitet var tydlig hos råttor, med minskad kullstorlek, vikt och överlevnad hos ungar

vid maternellt toxiska doser, där den systemiska exponeringen var flera gånger högre än terapeutiska

nivåer.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Vattenfri laktos

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Magnesiumoxid, lätt

Magnesiumstearat (E470b)

Krospovidon typ A (E1202)

Filmdragering

5 mg:

Hypromellos (E464)

Triacetin (E1518)

Titandioxid (E171)

Laktosmonohydrat

Gul järnoxid (E172)

10 mg och 20 mg:

Hypromellos (E464)

Triacetin (E1518)

Titandioxid (E171)

Laktosmonohydrat

Röd järnoxid (E172)

Kinolingult aluminiumlack (E104)

Briljantblått FCF aluminiumlack (E133)

40 mg:

Hypromellos (E464)

Triacetin (E1518)

Titandioxid (E171)

Laktosmonohydrat

Para-orange FCF aluminiumlack (E110)

Allurarött AC aluminiumlack (E129)

Briljantblått FCF aluminiumlack (E133)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

Hållbarhet efter första öppnandet av burken: 3 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tabletterna är förpackade i Alu/Alu-blister och HDPE-burkar (vit ogenomskinlig HDPE-burk med vit

ogenomskinlig försegling av polypropen (PP) och vit ogenomskinlig torkmedelsbehållare med blått

tryck.

Förpackningsstorlekar:

5 mg:

Blisterförpackning: 7, 28, 30, 60, 84, 90 eller 98 tabletter i blister.

HDPE-burk: 30 eller 500 (sjukhusförpackning) tabletter.

10 mg: Blisterförpackning: 7, 28, 30, 60, 84, 90, 98 eller 100 tabletter i blister.

HDPE-burk: 30 eller 500 (sjukhusförpackning) tabletter.

20 mg: Blisterförpackning: 7, 28, 30, 60, 84, 90, 98 eller 100 tabletter i blister.

HDPE-burk: 30 eller 500 (sjukhusförpackning) tabletter.

40 mg: Blisterförpackning: 7, 28, 30, 60, 90, 98 eller 100 tabletter i blister.

HDPE-burk: 500 (sjukhusförpackning) tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B. V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Rosuvastatin Accord 5 mg filmdragerad tablett 51412

Rosuvastatin Accord 10 mg filmdragerad tablett 51413

Rosuvastatin Accord 20 mg filmdragerad tablett 51414

Rosuvastatin Accord 40 mg filmdragerad tablett 51415

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2015-12-04

Datum för förnyat godkännande: 2020-07-16

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-06-16

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen