REGAIN ULTRA

Sverige - svenska - Ecolab

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

20-09-2021

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
112336E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - bulgariska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - spanska

28-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tjeckiska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - estniska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - grekiska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - engelska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - lettiska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - litauiska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ungerska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - rumänska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovakiska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovenska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - kroatiska

17-09-2021

Läs hela dokumentet

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

1 / 14

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

Regain Ultra

Produktkod

112336E

Användning av ämnet eller

blandningen

Golvrengöringsmedel

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

Ingen information om utspädning anges.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Golvvårdsmedel. Manuell användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

Ecolab AB

Box 164

125 24, ÄLVSJÖ Sverige Tel +46 (0)8 603 22 00

order.se@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

+46101388060

+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

Datum för

sammanställning/omarbetnin

08.12.2017

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Frätande på huden, Kategori 1A

H314

Allvarlig ögonskada, Kategori 1

H318

2.2 Märkningsuppgifter

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

2 / 14

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

Förebyggande:

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/

ansiktsskydd.

Åtgärder:

P303 + P361 + P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta

omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj

huden med vatten/duscha.

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj

försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Etylendiamintetraacetat

natriumhydroxid

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

KlassificeringFÖRORDNING (EG) nr

1272/2008

Koncentration

Etylendiamintetraacetat

64-02-8

200-573-9

01-2119486762-27

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

>= 3 - < 5

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Frätande på huden Kategori 1A; H314

Korrosivt för metaller Kategori 1; H290

>= 1 - < 2

Alkoholer, C13-15,

grenade och linjära,

etoxylerade

157627-86-6

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

H400

>= 0.5 - < 1

alkoholer,C10-16,

etoxylerade

68002-97-1

500-182-6

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Akut toxicitet i vattenmiljön Kategori 1;

>= 0.25 - < 0.5

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

3 / 14

H400

Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :

Dipropylenglykoletrar

34590-94-8

252-104-2

01-2119971060-47

Ej klassificerad;

>= 2.5 - < 5

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under

ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Använd

mild tvål om det finns tillgängligt. Tvätta förorenade kläder innan

de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på

nytt. Kontakta omedelbart läkare.

Vid förtäring

Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig

någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta

omedelbart läkare.

Vid inandning

Flytta ut i friska luften. Behandla symptomatiskt. Sök läkarvård om

symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

Behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Ej brandfarlig eller brännbar.

Farliga förbränningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

4 / 14

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt

föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in

rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Säkerställ god ventilation. Håll folk borta från och på vindsidan av

spill/läckage. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och

ögon. Då arbetare utsätts för koncentrationer över

exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd

användas. Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till skyddsåtgärderna

uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Undvik förtäring. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden

eller kläderna. Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/

sprej. Använd endast under tillfredsställande ventilation. Tvätta

händerna grundligt efter användning.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

5 / 14

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvara inte nära syror. Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren

ska vara väl tillsluten. Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

0 °C till 40 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika

användningsområden

Golvvårdsmedel. Manuell användning

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar

CAS-nr.

Värdesort

(Exponeringssätt)

Kontrollparametrar

Grundval

Dipropylenglykoletrar

34590-94-8

50 ppm

300 mg/m3

SE AFS

Ytterligare

information

Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta

värde som inte bör överskridas

Ämnet kan lätt upptas genom huden.

75 ppm

450 mg/m3

SE AFS

Ytterligare

information

Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta

värde som inte bör överskridas

Ämnet kan lätt upptas genom huden.

natriumhydroxid

1310-73-2

NGV (Inhalerbart

damm)

1 mg/m3

SE AFS

Ytterligare

information

Med inhalerbart damm menas den dammfraktion som definieras i svensk

standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning

av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en

provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabelt damm menas den

dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -

Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993,

punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med

totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den

provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och

respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera

Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25

mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med

denna metod.

KTV (Inhalerbart

damm)

2 mg/m3

SE AFS

Ytterligare

information

Med inhalerbart damm menas den dammfraktion som definieras i svensk

standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning

av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en

provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabelt damm menas den

dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -

Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993,

punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med

totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den

provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och

respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera

Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25

mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med

denna metod.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

6 / 14

DNEL

Natriumhydroxid

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter

Vara: 1 mg/m3

Användningsområde: Konsumenter

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter

Vara: 1 mg/m3

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de

hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning. Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns

nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Korgglasögon

Ansiktsskydd

Handskydd (EN 374)

Rekommenderat förebyggande hudskydd

Handskar

Nitrilgummi

butylgummi

Genombrottstid: 1-4 timmar

Minsta tjocklek för butylgummi 0.7 mm, för nitrilgummi 0.4 mm

eller motsvarande (fråga handsktillverkaren/återförsäljaren om

råd).

Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger

indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Personlig skyddsutrustning bestående av: lämpliga

skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder

Andningsskydd (EN 143,

14387)

Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de

hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad

andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC,

89/686/EEC) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan

undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska

begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid

organisationen av arbetet.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

7 / 14

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

: vätska

Färg

: klar, röd

Lukt

: svag

pH-värde

13.0 - 14.0, 100 %

Flampunkt

sluten koppInte tillämplig, Understödjer ej förbränning.

Lukttröskel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Smältpunkt/fryspunkt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

> 100 °C

Avdunstningshastighet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Brandfarlighet (fast form,

gas)

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Övre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Nedre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Ångtryck

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ ångdensitet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ densitet

1.045 - 1.065

Löslighet i vatten

löslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Självantändningstemperatur

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Termiskt sönderfall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Viskositet, kinematisk

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Explosiva egenskaper

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

8 / 14

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Syror

Organiska material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Svaveloxider

Fosforoxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika

exponeringsvägar

Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

9 / 14

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: Etylendiamintetraacetat

LD50 Råtta: 1,700 mg/kg

Alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade

LD50 Råtta: 1,250 mg/kg

alkoholer,C10-16, etoxylerade

LD50 Råtta: 1,000 mg/kg

Dipropylenglykoletrar

LD50 Råtta: 5,135 mg/kg

Beståndsdelar

Akut inhalationstoxicitet

: alkoholer,C10-16, etoxylerade

4 h LC50 Råtta: > 50 mg/l

Testatmosfär: damm/dimma

Beståndsdelar

Akut dermal toxicitet

: Alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade

LD50 Råtta: > 2,000 mg/kg

Dipropylenglykoletrar

LD50 Kanin: 9,510 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Ögon

Orsakar allvarliga ögonskador.

Orsakar allvarliga frätskador på huden.

Förtäring

Orsakar frätskador i matsmältningsorganen.

Inandning

Kan orsaka näs-, svalg- och lungirritation.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Ögonkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning

Hudkontakt

Rodnad, Smärta, Frätning

Förtäring

Frätning, Buksmärta

Inandning

Irritation i andningsorganen, Hosta

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Regain Ultra

112336E

10 / 14

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: Etylendiamintetraacetat

96 h LC50 Fisk: 121 mg/l

Dipropylenglykoletrar

96 h LC50 Fisk: > 1,000 mg/l

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: natriumhydroxid

48 h EC50: 40 mg/l

Alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade

48 h EC50 Daphnia magna (vattenloppa): 0.317 mg/l

alkoholer,C10-16, etoxylerade

48 h EC50: > 0.1 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt

Bionedbrytbarhet

: Tensiderna i produkten är biologiskt nedbrytbara enligt kraven i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om

tvätt- och rengöringsmedel.

Beståndsdelar

Bionedbrytbarhet

Etylendiamintetraacetat

Resultat: Ej lätt biologiskt nedbrytbart

natriumhydroxid

Resultat: Inte tillämplig - oorganisk

Alkoholer, C13-15, grenade och linjära, etoxylerade

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

alkoholer,C10-16, etoxylerade

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

Dipropylenglykoletrar

Resultat: Lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörlighet i jord

inga tillgängliga data

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen