Ramipril/Hydroklortiazid Ebb 5 mg/25 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-04-2021

Aktiva substanser:
hydroklortiazid; ramipril
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
C09BA05
INN (International namn):
hydrochlorothiazide; ramipril
Dos:
5 mg/25 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
ramipril 5 mg Aktiv substans; hydroklortiazid 25 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55237
Tillstånd datum:
2017-09-13

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb 2,5 mg/12,5 mg tabletter

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb 5 mg/25 mg tabletter

ramipril och hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ramipril/Hydroklortiazid Ebb är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

Hur du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

Eventuella biverkningar

Hur Ramipril/Hydroklortiazid Ebb ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ramipril/Hydroklortiazid Ebb är och vad det används för

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb är en kombination av två läkemedel som kallas ramipril och hydroklortiazid.

Ramipril

som tillhör en grupp av läkemedel som kallas “ACE-hämmare” (Angiotensin Converting

Enzyme-hämmare) som verkar genom att:

Minska kroppens produktion av substanser som ökar ditt blodtryck

Göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av

Göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp

Hydroklortiazid

tillhör en grupp läkemedel som kallas “tiaziddiuretika” eller vattendrivande medel som

verkar genom att öka mängden vatten (urin) som produceras i kroppen. Detta sänker ditt blodtryck.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb används vid högt blodtryck. De två aktiva substanserna fungerar

tillsammans för att sänka ditt blodtryck. De används tillsammans när den ena eller andra inte fungerat

ensam.

Ramipril/hydroklortiazid som finns i Ramipril/Hydroklortiazid Ebb kan också vara godkänd för att

behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan

hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

om du är allergisk mot ramipril, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du är allergisk mot läkemedel som liknar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb (andra ACE-hämmare

eller sulfonamider).

Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av ditt

ansikte, läppar, hals eller tunga.

om du någonsin har haft en allvarlig allergisk reaktion som kallas ”angioödem”. Tecken på detta

inkluderar klåda, nässelutslag (urtikaria), röda märken på händer, fötter och hals, svullnad av hals

och tunga, svullnad kring ögonen och läpparna, svårigheter att andas och svälja.

om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltrering. Beroende på vilken maskin som

används så kan Ramipril/Hydroklortiazid Ebb möjligen inte vara lämplig för dig.

om du har allvarliga leverproblem.

om du har onormala mängder av salter (kalcium, kalium, natrium) i ditt blod.

om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till dina njurar är minskad (stenos i

njurartären).

om du har allvarliga njurproblem och inte genomgår dialys.

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel

som innehåller aliskiren.

om du har tagit eller tar sakubitril/valsartan, ett läkemedel som används för att behandla en sorts

långvarig (kronisk) hjärtsvikt hos vuxna, eftersom det ökar risken för angioödem (snabb svullnad

under huden i ett område som t.ex. strupen).

under de 6 sista månaderna av graviditeten (se avsnittet “Graviditet och amning” nedan).

om du ammar (se avsnittet “Graviditet och amning” nedan).

Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid Ebb om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker,

prata med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb:

om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (genom kräkningar, diarré, onormalt

mycket svettningar, strängt saltfattig kost, behandling med urindrivande medel under en lång tid

eller har genomgått dialys)

om du ska genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick

(hyposensibilisering)

om du kommer att få bedövnings- eller narkosmedel. Detta kan ges till dig inför en operation eller

tandläkarbehandling. Du kan komma att behöva sluta ta Ramipril/Hydroklortiazid Ebb en dag innan

operation; fråga din läkare om råd.

om du har höga nivåer av kalium i blodet (visas med blodprov)

om du tar läkemedel eller har ett tillstånd som kan minska natriumnivåerna (salthalten) i ditt blod.

Din läkare kan ta regelbundna blodprover för att kontrollera nivåerna av natrium i blodet, i synnerhet

om du är äldre (se avsnitt 4).

risken för angioödem kan öka om du tar något av följande läkemedel:

racekadotril, ett läkemedel som används för att behandla diarré

läkemedel som används för att förhindra avstötning av transplanterade organ och mot

cancer, som kallas mTOR-hämmare (t.ex. temsirolimus, sirolimus, everolimus)

vildagliptin, ett läkemedel som används för att behandla diabetes

om du har en bindvävssjukdom som skleroderma eller SLE (systemisk lupus erythematosus)

om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen.

Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för

vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för

solljus och UV-strålar medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan,

telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem

aliskiren

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i

blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken “Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid Ebb”.

om du får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i ögat (mellan

åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske inom några timmar till

veckor efter att du tagit Ramipril/Hydroklortiazid Ebb. Obehandlat kan det leda till permanent

synnedsättning. Om du tidigare har haft en penicillin-och sulfonamidallergi, kan du ha en högre risk

för detta. Avsluta behandlingen och kontakta läkare (se avsnitt 4).

Om du tror att du är gravid (eller kan bli) gravid under behandlingen, kontakta din läkare.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb rekommenderas inte under de 3 första månaderna av graviditeten och kan

orsaka fosterskador om de används senare under graviditeten (se avsnittet “Graviditet och amning” nedan).

Barn och ungdomar

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år. Detta eftersom

läkemedlet aldrig har använts i denna åldersgrupp.

Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb.

Andra läkemedel och Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta på grund av att Ramipril/Hydroklortiazid Ebb kan påverka hur vissa andra läkemedel verkar. Vissa

läkemedel kan även påverka hur Ramipril/Hydroklortiazid Ebb verkar.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb fungerar sämre:

Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra)

Läkemedel som används vid behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier

såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodtryck.

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar

om du tar dem med Ramipril/Hydroklortiazid Ebb:

Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalicylsyra)

Läkemedel som kan minska mängden kalium i ditt blod. Dessa omfattar läkemedel mot

förstoppning, diuretika (vattendrivande medel), amfotericin B (används mot svampinfektioner) och

ACTH (används för att undersöka funktionen av dina binjurar)

Läkemedel mot cancer (kemoterapi)

Temsirolimus (för cancer)

Sirolimus, everolimus (för prevention av transplantatavstötning)

Läkemedel mot hjärtproblem inklusive problem med hjärtrytmen

Diuretika (vattendrivande medel) såsom furosemid

Kaliumtillskott (inklusive saltersättning), kaliumsparande urindrivande medel (diuretikum), och

andra läkemedel som kan öka mängden kalium i ditt blod (t.ex. spironolakton, triamteren, amilorid,

trimetoprim och kotrimoxazol mot infektioner som orsakas av bakterier; ciklosporin eller

takrolimus, ett immundämpande läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ; och

heparin, ett läkemedel som används för att förtunna blodet för att förhindra blodproppar).

Steroider som används vid inflammation såsom prednisolon

Kalciumtillskott

Allopurinol (används för att minska mängden urinsyra i ditt blod)

Prokainamid (används för hjärtrytmrubbningar)

Kolestyramin (används för att minska blodfetter)

Karbamazepin (används mot epilepsi)

Vildagliptin (används för behandling av typ 2-diabetes)

Racekadotril (används mot diarré).

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under

rubrikerna “Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid Ebb” och “Varningar och försiktighet”).

Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb:

Läkemedel mot diabetes såsom orala glukossänkande läkemedel och insulin.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb kan komma att minska dina blodsockernivåer. Kontrollera dina

blodsockernivåer noga medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb.

Litium (används vid psykiska sjukdomar). Ramipril/Hydroklortiazid Ebb kan öka mängden litium i

ditt blod. Dina litiumnivåer kommer att behöva kontrolleras noga av din läkare.

Muskelavslappnande läkemedel

Kinin (används mot malaria)

Läkemedel som innehåller jod, dessa kan användas vid röntgenundersökningar på sjukhus

Penicillin (används mot infektioner)

Blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (orala antikoagulantia) såsom warfarin.

Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb.

Undersökningar

Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel:

Om funktionen av din bisköldkörtel ska undersökas. Ramipril/Hydroklortiazid Ebb kan påverka

resultatet av undersökningen.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb med alkohol

Om du dricker alkohol när du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb kan du känna dig yr i huvudet. Om

du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb, diskutera

med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du måste berätta för din läkare ifall du tror att du är (eller kanske blir) gravid.

Du bör inte ta Ramipril/Hydroklortiazid Ebb under de första 12 veckorna av graviditeten och du får inte ta

dem alls efter den 13:e veckan av graviditeten eftersom användningen vid graviditet då kan vara skadlig

för barnet.

Om du skulle bli gravid medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb, tala om detta omedelbart för din

läkare. Ett byte till en alternativ behandling som passar bättre vid graviditet bör ske på förhand om du

planerar att bli gravid.

Du ska inte ta Ramipril/Hydroklortiazid Ebb om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb. Det är mer troligt att detta händer

när du börjar ta Ramipril/Hydroklortiazid Ebb eller om du börjar ta en högre dos. Om detta händer, kör inte

och använd inte några verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Ska sväljas. Tas vid samma tid varje dag, vanligtvis på morgonen

Detta läkemedel kan tas med eller utan mat

Svälj tabletterna med vätska

Krossa eller tugga inte tabletterna.

Rekommenderad dos

Din läkare kommer att justera dosen tills ditt blodtryck är under kontroll.

Äldre

Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandling i en långsammare takt.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb 2,5 mg/12,5 mg:

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb 5 mg/25 mg:

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset,

be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att

läkaren ska veta vad du tagit.

Om du har glömt att ta Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

Om du har glömt att ta en dos, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Ramipril/Hydroklortiazid Ebb

och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av

följande allvarliga biverkningar – du kan behöva akut sjukvård:

Svullnad av ansikte, läppar eller hals, vilket gör det svårt att svälja eller andas, samt klåda och

utslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion på Ramipril/Hydroklortiazid Ebb.

Allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, munsår, försämring av hudåkommor, rodnad, blåsor eller

hudavlossning (så som Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller erythema

multiforme).

Koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper, förvirring och

krampanfall som kan vara orsakat av felaktig utsöndring av ADH (antidiuretiskt hormon) (se

“Varningar och försiktighet”).

Dessa biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).

Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:

Ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck över

bröstet (mindre vanliga biverkningar) eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke

(biverkningar som förekommer hos ett okänt antal användare).

Andfåddhet, hosta och feber i 2–3 dagar samt minskad aptit. Detta kan vara tecken på lungproblem

inklusive lunginflammation (biverkningar som förekommer hos ett okänt antal användare).

Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t ex

blödningar i tandköttet), lila fläckar på huden eller ökad infektionskänslighet, ont i halsen och feber,

trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan vara tecken på blod- eller benmärgsproblem

(biverkningar som förekommer hos ett okänt antal användare).

Kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit

(inflammation i bukspottskörteln) (biverkning som förekommer hos ett okänt antal användare).

Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen

(gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom hepatit (inflammation i levern) (mindre

vanlig biverkning) eller andra leverskador (biverkning som förekommer hos ett okänt antal

användare).

Plötslig närsynthet (myopi) (biverkan med okänd frekvens).

Försämrad syn eller smärta i ögonen, suddig syn eller syn av glorior runt ljuskällor, huvudvärk,

rinnande ögon eller illamående och kräkningar på grund av högt tryck (möjliga tecken på

vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut trångvinkelglaukom) (biverkan

med okänd frekvens). Se "Varningar och försiktighet".

Övriga biverkningar inkluderar:

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Huvudvärk, trötthet eller svaghetskänsla

Yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril/Hydroklortiazid Ebb eller om du

börjar ta en högre dos.

Torrhosta eller bronkit

Blodprov som visar på högre blodsocker än normalt. Om du har diabetes kan detta förvärra din

diabetes.

Blodprov som visar på mer urinsyra eller mer fettsyror än normalt

Ömma, röda och svullna leder.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Hudutslag med eller utan svullnad

Blodvallningar, svimning, onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer eller sätter dig

upp fort

Balansproblem (svindel)

Klåda och onormala känsloförnimmelser i huden såsom domnad, stickningar, pirrande, brännande

känsla eller myrkrypningar (parestesi)

Förändrad eller förlorad smakupplevelse

Sömnstörningar

Nedstämdhet, oro, ökad nervositet eller skakighet

Täppt näsa, bihåleinflammation, andfåddhet

Inflammation i tandköttet (gingivit), svullnad i munnen

Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

Öronringningar

Dimsyn

Håravfall

Bröstsmärta

Muskelsmärta

Förstoppning, mag- eller tarmsmärta

Dålig matsmältning eller illamående

Ökad urinering

Ökad svettning eller törstkänsla

Förlorad eller minskad aptit (anorexi), känsla av minskad hunger

Ökad eller oregelbunden hjärtrytm

Svullna armar och ben. Detta kan vara tecken på att din kropp lagrar mer vatten än vanligt.

Feber

Sexuell oförmåga hos män

Blodprov som visar på förändringar i antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar

eller minskning av nivån av hemoglobin

Blodprover som visar på förändringar i din leverfunktion, bukspottskörtel eller njurfunktion

Blodprov som visar på mindre mängd kalium i ditt blod.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Kräkningar, diarré eller halsbränna

Röd och svullen tunga eller muntorrhet

Blodprov som visar på ökad mängd kalium än normalt i ditt blod.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar

Koncentrationssvårigheter, rastlöshet eller förvirring

Färgändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp

(Raynauds fenomen)

Förstorade bröst hos män

Blodproppar

Hörselförändringar

Minskat tårflöde

Synstörning som innebär att saker ser gula ut

Uttorkning

Svullnad, smärta och rodnad av kinden (inflammation i spottkörteln)

Svullnad i tarmen som kallas ”intestinalt angioödem” som ger symtom som magsmärta, kräkningar

och diarré

Ökad solkänslighet

Allvarlig hudflagning, kliande knöligt utslag eller andra hudreaktioner såsom röda utslag i ansiktet

eller pannan

Hudutslag eller blåmärken

Fläckar på huden och kalla lemmar

Nagelproblem (t.ex. löst sittande naglar eller att nageln lossnar från sitt fäste)

Muskelstelhet eller oförmåga att röra käken (tetani)

Svaghetskänsla eller kramper i musklerna

Minskad sexuell lust hos män eller kvinnor

Blod i urinen. Detta kan vara tecken på ett njurproblem (interstitiell nefrit)

Mer socker än normalt i urinen

Ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili) som upptäcks via blodprov

Blodprov som visar på för få blodkroppar i ditt blod (pancytopeni)

Blodprov som visar på en förändring i mängden salter såsom natrium, kalcium, magnesium och

klorid i ditt blod

Förlångsammade eller försämrade reaktioner

Förändring av luktsinnet

Andningssvårigheter eller försämrad astma

Hud- och läppcancer (Icke-melanom hudcancer)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Ramipril/Hydroklortiazid Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tryckförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva innehållsämnena är:

ramipril och hydroklortiazid.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb 2,5 mg/12,5 mg tabletter:

1 tablett innehåller ramipril 2,5 mg och hydroklortiazid 12,5 mg.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb 5 mg/25 mg tabletter:

1 tablett innehåller ramipril 5 mg och hydroklortiazid 25 mg.

Övriga innehållsämnen är:

natriumvätekarbonat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse,

natriumstearylfumarat

Läkemedlets utseende

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb 2,5 mg/12,5 mg tabletter:

Tabletterna är vita, avlånga med brytskåra på båda sidor och märkta “R 15” på en sida.

Ramipril/Hydroklortiazid Ebb 5 mg/25 mg tabletter:

Tabletterna är vita, avlånga med brytskåra på båda sidor och märkta “R 30” på en sida.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen

Tillverkare

Sandoz-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-09-15

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 2,5 mg/12,5 mg, tablett

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 5 mg/25 mg, tablett

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ramipril/Hydroklortiazid

HEXAL 2,5 mg/12,5 mg:

1 tablett innehåller 2,5 mg ramipril och 12,5 mg hydroklortiazid.

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 5 mg/25 mg:

1 tablett innehåller 5 mg ramipril och 25 mg hydroklortiazid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 2,5 mg/12,5 mg:

Vita, avlånga, plana tabletter med fasade kanter, märkta 'R 15' på ena sidan och med brytskåra på båda sidor.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL 5 mg/25 mg:

Vita, avlånga, plana tabletter med fasade kanter, märkta 'R 30' på ena sidan och med brytskåra på båda sidor.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av hypertoni.

Denna fasta kombination kan användas då behandling med ramipril eller hydroklortiazid i monoterapi ej givit

tillräcklig effekt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Det rekommenderas att Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL tas en gång per dag, vid samma tidpunkt, vanligtvis

på morgonen.

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan tas före, till eller efter måltider eftersom födointag inte påverkar

biotillgängligheten (se avsnitt 5.2).

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL skall sväljas med vätska. Tabletterna får ej tuggas eller krossas.

Vuxna

Dosen bör anpassas individuellt i överensstämmelse med patientprofilen (se avsnitt 4.4) och

blodtryckskontrollen. Administrering av fasta kombinationer av ramipril och hydroklortiazid rekommenderas

vanligtvis efter dostitrering med ett av de individuella läkemedlen.

Behandlingen med Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL bör inledas med lägsta möjliga dosering. Om nödvändigt

kan doseringen ökas successivt för att nå målblodtrycket; maximalt tillåtna doser är 10 mg ramipril och 25 mg

hydroklortiazid dagligen.

Särskilda patientgrupper

Diuretikabehandlade patienter

Eftersom hypotension kan förekomma i början av behandlingen hos patienter som samtidigt behandlas med

diuretika, rekommenderas försiktighet. Det ska övervägas att minska diuretikadosen eller att sätta ut diuretikan

innan behandling med Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL tabletter påbörjas.

Om utsättning inte är möjlig så rekommenderas det att behandlingen inleds med lägsta möjliga dos av ramipril

(1,25 mg dagligen) i en fri kombination. Rekommendationen är att ett byte därefter sker till en maximal initial

dos på 2,5 mg ramipril/12,5 mg hydroklortiazid.

Nedsatt njurfunktion

Ramipril/hydroklortiazid är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt njurfunktion på grund av hydroklortiazid-

innehållet (kreatininclearance < 30 ml/min) (se avsnitt 4.3).

Patienter med nedsatt njurfunktion kan behöva reducerade doser av Ramipril/hydroklortiazid HEXAL. Patienter

med kreatininclearancenivåer mellan 30 och 60 ml/min ska endast behandlas med den lägsta fasta

doskombinationen av ramipril och hydroklortiazid efter administrering av ramipril ensamt. Maximalt tillåtna

doser är 5 mg ramipril och 25 mg hydroklortiazid dagligen.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med mild till måttlig leverfunktionsnedsättning får behandling med Ramipril/hydroklortiazid

HEXAL endast inledas under noggrann medicinsk övervakning och maximala dagliga doser är 2,5 mg ramipril

och 12,5 mg hydroklortiazid. Ramipril/hydroklortiazid är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.3).

Äldre

Initiala doser ska vara lägre och efterföljande dostitrering göras mer gradvis på grund av en större risk för

biverkningar särskilt hos mycket gamla och sköra patienter.

Barn

Ramipril/hydroklortiazid rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på otillräckliga data

avseende säkerhet och effekt.

Administreringssätt

Oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot andra ACE-hämmare (Angiotensin-Converting

Enzyme), hydroklortiazid, andra tiaziddiuretika, sulfonamider, eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1

Tidigare angioödem (ärftlig, idiopatisk eller på grund av tidigare angioödem med ACE-hämmare eller

AIIRA)

Extrakorporeala behandlingar som leder till kontakt av blod med negativt laddade ytor (se avsnitt 4.5)

Signifikant bilateral njurartärstenos eller njurartärstenos vid endast en kvarvarande njure

2:a och 3:e trimestern av graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6)

Amning (se avsnitt 4.6)

Kraftigt nedsatt njurfunktion med ett kreatininclearance under 30 ml/min hos patienter utan dialys

Kliniskt relevanta störningar i elektrolytbalansen vilka kan försämras efter behandling med

Ramipril/hydroklortiazid HEXAL (se avsnitt 4.4).

Kraftigt nedsatt leverfunktion

Hepatisk encefalopati

Samtidig användning av Ramipril/hydroklortiazid HEXAL och produkter som innehåller aliskiren är

kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

(se avsnitt 4.5 och 5.1)

Samtidig behandling med sakubitril/valsartan. Behandling med Ramipril/hydroklortiazid HEXAL får inte

påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan (se även avsnitt 4.4 och 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Särskilda patientgrupper

Graviditet:

ACE-hämmare såsom ramipril eller angiotensin-II-receptorantagonister (AIIRA) bör inte påbörjas under

graviditet. Om inte fortsatt behandling med ACE-hämmare/AIIRA anses nödvändig, bör patienter som planerar

graviditet erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under

graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med ACE-hämmare/AIIRA avbrytas direkt och, om

lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Patienter med särskild risk för hypotension

Patienter med kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system

Patienter med kraftigt aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system löper risk för ett akut, uttalat blodtrycksfall

och försämring av njurfunktionen på grund av ACE-hämning, speciellt när en ACE-hämmare eller samtidigt

givet diuretikum ges för första gången eller vid första dosökning. Signifikant aktivering av

renin-angiotensin-aldosteron-systemet kan förväntas och medicinsk övervakning inkluderande monitorering av

blodtryck är nödvändigt, t ex hos:

patienter med grav hypertension

patienter med dekompenserad kronisk hjärtsvikt

patienter med hemodynamiskt relevant in- eller utflödeshinder till vänsterkammaren (t ex aorta- eller

mitralisklaffstenos)

patienter med unilateral njurartärstenos vid en andra fungerande njure

patienter med vätske- eller saltbrist eller där sådan riskerar att utvecklas (inkluderande patienter som

behandlas med diuretika)

patienter med levercirros och/eller ascites

patienter som genomgår större operation eller under anestesi med medel som ger hypotension

Generellt rekommenderas att dehydrering, hypervolemi eller saltbrist korrigeras innan behandlingen inleds (hos

patienter med hjärtsvikt måste en sådan korrigering dock noggrant vägas mot risken för volymöverbelastning).

Patienter med risk för kardiell eller cerebral ischemi i händelse av akut hypotension

I den initiala fasen av behandlingen krävs noggrann medicinsk övervakning.

Primär hyperaldosteronism

Kombinationen ramipril+hydroklortiazid är inte ett behandlingsalternativ för primär hyperaldosteronism. Om

ramipril+hydroklortiazid används hos en patient med primär hyperaldosteronism ska plasmakalium monitoreras

noggrant.

Äldre

Se avsnitt 4.2.

Nedsatt leverfunktion

Elektrolystörningar på grund av diuretikabehandling inklusive hydroklortiazid kan orsaka hepatisk encefalopati

hos patienter med leversjukdom.

Kirurgi

Det rekommenderas att behandling med ACE-hämmare såsom ramipril upphör en dag innan planerad kirurgi,

om möjligt.

Monitorering av njurfunktion

Njurfunktion ska utredas innan och under behandling och dosen bör justeras utefter njurfunktion, särskilt under

de första behandlingsveckorna. Särskilt noggrann monitorering behövs hos patienter med nedsatt njurfunktion

(se avsnitt 4.2). Det finns en risk för försämring av njurfunktion, speciellt hos patienter med kronisk hjärtsvikt

eller efter en njurtransplantation eller med renovaskulär sjukdom inklusive patienter med hemodynamiskt

relevant unilateral njurartärstenos.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med njursjukdom kan tiazider utlösa uremi. Kumulativa effekter av den aktiva substansen kan

utvecklas hos patienter med nedsatt njurfunktion. Om en progressiv försämring av njurfunktionen sker,

kännetecknat av stigande icke-protein-kväve, är en noggrann omvärdering av behandlingen nödvändig.

Avslutande av diuretikabehandlingen bör övervägas (se avsnitt 4.3).

Elektrolyt-rubbningar

Som för alla patienter som diuretikabehandlas ska serumelektrolyter bestämmas periodiskt med lämpliga

intervaller.

Tiazider inklusive hydroklortiazid kan orsaka vätske- eller elektrolytobalans (hypokalemi, hyponatremi och

hypokloremisk alkalos). Även om hypokalemi kan utvecklas vid användande av tiaziddiuretika, kan samtidig

behandling med ramipril minska diuretika-inducerad hypokalemi. Risken för hypokalemi är störst hos patienter

med levercirros, hos patienter med snabb diures, hos patienter som får otillräckligt med elektrolyter samt hos

patienter som samtidigt behandlas med kortikosteroider eller ACTH (se avsnitt 4.5). Den första mätningen av

plasmakalium bör göras under den första behandlingsveckan. Vid låga kaliumnivåer ska dessa korrigeras.

Hyponatremi genom utspädning kan förekomma. Minskning av natriumnivåer kan initialt vara asymtomatiska

och regelbundna provtagningar är essentiellt. Provtagningar bör tas oftare hos äldre patienter och patienter med

cirros. Tiazider har visats öka urinutsöndringen av magnesium, vilket kan leda till hypomagnesemi.

Monitorering av elektrolyter: hyperkalemi

ACE-hämmare kan orsaka hyperkalemi på grund av att de hämmar frisättningen av aldosteron. Hyperkalemi har

observerats hos vissa patienter som behandlas med ACE-hämmare inklusive Ramipril/hydroklortiazid HEXAL.

Effekten är oftast inte signifikant hos patienter med normal njurfunktion. Hyperkalemi kan dock uppstå hos

patienter med nedsatt njurfunktion, äldre över 70 år, okontrollerad diabetes mellitus och/eller hos patienter som

tar kaliumtillskott (inklusive saltersättning), kaliumsparande diuretika, trimetoprim eller kotrimoxazol, också

känt som trimetoprim/sulfametoxazol, och särskilt aldosteronantagonister eller angiotensinreceptorblockerare

och andra aktiva substanser som ökar plasmakalium, samt tillstånd såsom dehydrering, akut hjärtinkompensation

och metabol acidos. Kaliumsparande diuretika och angiotensinreceptor-blockerare bör användas med

försiktighet hos patienter som behandlas med ACE-hämmare, och serumkalium och njurfunktion bör

monitoreras (se avsnitt 4.5).

Monitorering av elektrolyter: hyponatremi

Syndrom med inadekvat sekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH) och efterföljande hyponatremi har

observerats hos vissa patienter som behandlas med ramipril. Det rekommenderas att serumnatriumnivåerna

kontrolleras regelbundet hos äldre och andra patienter som riskerar att få hyponatremi.

Hepatisk encefalopati

Elektrolytrubbningar orsakade av diuretikabehandling inklusive hydroklortiazid kan orsaka hepatisk encefalopati

hos patienter med leversjukdom. Behandling bör omedelbart upphöra om hepatisk encefalopati inträffar.

Hyperkalcemi

Hydroklortiazid stimulerar renal kalciumreabsorption och kan orsaka hyperkalcemi. Det kan påverka tester av

paratyroideafunktionen.

Angioödem

Samtidig behandling med ACE-hämmare och sakubitril/valsartan är kontraindicerad på grund av den ökade

risken för angioödem. Behandling med sakubitril/valsartan får inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter sista

dosen av Ramipril/hydroklortiazid HEXAL. Behandling med Ramipril/hydroklortiazid HEXAL får inte påbörjas

förrän tidigast 36 timmar efter sista dosen av sakubitril/valsartan (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Samtidig behandling med ACE-hämmare och racekadotril, mTOR-hämmare (mammalian target of rapamycin) (t

ex sirolimus, everolimus, temsirolimus) och vildagliptin kan leda till en ökad risk för angioödem (t ex svullnad i

luftvägarna eller tungan, med eller utan försämrad andning) (se avsnitt 4.5). Försiktighet bör iakttas när

behandling med racekadotril, mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) och vildagliptin

påbörjas hos en patient som redan behandlas med en ACE-hämmare.

Om angioödem inträffar ska behandlingen med Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL avbrytas. Akut behandling

ska påbörjas omedelbart. Patienten bör läggas in på sjukhus för observation under minst 12–24 timmar till dess

att symtomen helt har försvunnit. Intestinalt angioödem har rapporterats hos patienter som behandlats med

ACE-hämmare inklusive Ramipril/Hydroklortiazid (se avsnitt 4.8). Dessa patienter uppvisade magsmärtor (med

eller utan illamående eller kräkningar). Symtomen på intestinalt ödem försvann efter utsättning av

ACE-hämmare.

Anafylaktiska reaktioner vid hyposensibilisering

Sannolikheten för och svårighetsgraden av anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner på insektsgift och andra

allergener ökar vid samtidig behandling med ACE-hämmare. Ett tillfälligt utsättande av

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL innan hyposensibilisering bör övervägas.

Neutropeni/agranulocytos

Neutropeni/agranulocytos har setts i sällsynta fall, även benmärgsdepression har rapporterats.

Kontroll av leukocytstatus rekommenderas för att upptäcka möjlig leukopeni. Mer täta kontroller

rekommenderas i den initiala fasen av behandlingen samt hos patienter med försämrad njurfunktion, patienter

med samtidig bindvävssjukdom (t ex SLE eller skleroderma) eller patienter som behandlas med andra läkemedel

som kan orsaka förändringar i blodbilden (se avsnitt 4.5 och 4.8).

Choroidal effusion, akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom

Sulfonamid- eller sulfonamidderivat-läkemedel kan orsaka en idiosynkratisk reaktion som resulterar i choroidal

effusion med synfältsdefekt, akut övergående myopi och akut trångvinkelglaukom. Symtomen omfattar akut

debut av nedsatt synskärpa eller okulär smärta och uppträder vanligtvis inom några timmar till veckor efter att

läkemedlet har satts in. Obehandlat akut trångvinkelglaukom kan leda till bestående synnedsättning. Den primära

behandlingen är att sätta ut hydroklortiazid så snabbt som möjligt. Omedelbar medicinsk eller kirurgisk

behandling kan behöva övervägas om det intraokulära trycket inte kan kontrolleras. Riskfaktorer för utveckling

av akut trångvinkelglaukom kan omfatta anamnes på allergi mot sulfonamid eller penicillin.

Icke-melanom hudcancer

En ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) [basalcellscancer (BCC) och skivepitelcancer (SCC)] vid

exponering för ökande kumulativ dos av hydroklorotiazid (HCTZ) har setts i två epidemiologiska studier som

baserats på det danska nationella cancerregistret. Fotosensibiliserande effekter av HCTZ kan fungera som en

möjlig mekanism för NMSC.

Patienter som tar HCTZ ska informeras om risken för NMSC och rådas att regelbundet kontrollera om nya

lesioner uppkommit på huden, och genast rapportera alla misstänkta hudlesioner. Patienter bör rekommenderas

möjliga förebyggande åtgärder såsom begränsad exponering för solljus och UV-strålar och, vid exponering,

tillräckligt skydd för att minimera risken för hudcancer. Misstänkta hudlesioner ska genast undersökas och

undersökning ska eventuellt inbegripa histologiska undersökningar av biopsier. Användningen av HCTZ kan

också behövas övervägas på nytt för patienter som tidigare drabbats av NMSC (se även avsnitt 4.8).

Etniska skillnader

ACE-hämmare orsakar angioödem i högre grad hos svarta patienter än hos icke svarta patienter. Liksom andra

ACE-hämmare kan ramipril vara mindre effektivt på att sänka blodtrycket hos svarta patienter än hos icke svarta

patienter. Detta kan bero på en högre prevalens hypertension med låga reninnivåer i den svarta hypertensiva

patientgruppen.

Metabola och endokrina effekter

Tiazidbehandling kan försämra glukostoleransen. Hos diabetespatienter kan dosjustering av insulin eller perorala

antidiabetika behövas. Latent diabetes mellitus kan bli etablerad under tiazidbehandling.

Ökning av kolesterol- och triglyceridnivåer har associerats med tiaziddiuretikabehandling. Hyperurikemi kan

förekomma eller akut gikt kan utlösas hos vissa patienter som får tiazidbehandling.

Hosta

Hosta har rapporterats vid användning av ACE-hämmare. Hostan är vanligen torr, ihållande och försvinner efter

avslutande av behandling. Hosta som uppkommit på grund av användning av ACE-hämmare skall tas i

beaktande som en differentialdiagnos vid hosta.

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren ökar

risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt). Dubbel blockad av RAAS

genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren

rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning av en

specialist, och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion, elektrolyter och

blodtryck.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter med

diabetesnefropati.

Övrigt

Överkänslighetsreaktioner kan förekomma hos patienter med eller utan allergi eller bronkialastma i anamnesen.

Risken för ett skov eller aktivering av SLE har rapporterats.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi och nedsatt

njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet

(RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren

jämfört med användning av ett enda läkemedel som påverkar RAAS (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Kontraindicerade kombinationer

Extrakorporeala behandlingar som leder till kontakt av blod med negativt laddade ytor såsom högpermeabla

dialysmembran eller hemofiltration med vissa högpermeabla membran (t ex polyakrylnitril) och LDL-aferes med

dextransulfat pga. ökad risk för allvarliga anafylaktoida reaktioner (se avsnitt 4.3). Om sådan behandling är

nödvändig, bör möjligheten till annan typ av dialysmembran eller annan klass av antihypertensiv behandling tas i

beaktande.

Försiktighet vid samtidigt intag

Kaliumsparande diuretika, kaliumtillskott eller saltersättning som innehåller kalium och andra aktiva

substanser som ökar plasmakalium (inklusive angiotensin-II-hämmare, takrolimus, ciklosporin, heparin):

Hyperkalemi kan uppträda, därför krävs noggrann kontroll av serumkalium.

Trots att serumkalium oftast stannar inom normala gränser så kan hyperkalemi inträffa hos vissa patienter som

behandlas med ramipril. Behandling med kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton, triamteren eller

amilorid), kaliumtillskott eller saltersättning som innehåller kalium kan leda till en signifikant ökning av

serumkalium. Försiktighet bör även iakttas när ramipril ges samtidigt med andra läkemedel som ökar

serumkalium, såsom trimetoprim och kotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol) eftersom trimetoprim är känt

för att fungera som kaliumsparande diuretikum liksom amilorid. Kombinationen av ramipril med ovan nämnda

läkemedel rekommenderas därför inte. Om samtidig användning är indicerad bör de användas med försiktighet

och med frekvent monitorering av serumkalium.

Ciklosporin: Hyperkalemi kan inträffa vid samtidig användning av ACE-hämmare och ciklosporin. Monitorering

av serumkalium rekommenderas.

Heparin: Hyperkalemi kan inträffa vid samtidig användning av ACE-hämmare och heparin. Monitorering av

serumkalium rekommenderas.

Antihypertensiva läkemedel (t ex diuretika) och andra substanser med blodtryckssänkande potential (t ex

nitrater, tricykliska antidepressiva, anestetika, akut alkoholintag, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin,

tamsulosin, terazosin):

Förstärkning av risk för hypotension kan förväntas (se avsnitt 4.2 avseende diuretika).

Sympatomimetiska vasopressorer och andra substanser (epinefrin) som kan reducera den antihypertensiva

effekten av ramipril:

Blodtryckskontroll rekommenderas. Dessutom kan hydroklortiazid försvaga effekten av

vasopressorer.

Allopurinol, immunsuppressiva läkemedel, kortikosteroider, prokainamid, cytostatika och andra substanser som

kan ändra antalet blodceller:

Ökad sannolikhet för hematologiska reaktioner (se avsnitt 4.4).

Litiumsalter:

ACE-hämmare kan minska utsöndringen av litium, vilket kan leda till litiumtoxicitet. Litiumnivåer

måste kontrolleras. Samtidig användning av tiaziddiuretika kan öka risken för litiumtoxicitet och förstärka den

redan ökade risken för litiumtoxicitet som ACE-hämmare medför. Kombinationen av ramipril och

hydroklortiazid med litium rekommenderas därför inte.

Antidiabetesmedel inklusive insulin:

Hypoglykemiska reaktioner kan inträffa. Hydroklortiazid kan försvaga

effekten av antidiabetika. Särskilt noggrann blodglukoskontroll rekommenderas därför i den initiala fasen av

samtidig administrering.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och acetylsalicylsyra:

En minskad antihypertensiv effekt av

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL kan förväntas. Samtidig behandling med ACE-hämmare och NSAID kan

även leda till ökad risk för försämrad njurfunktion och ökning av kalemi.

Orala antikoagulantia:

Antikoagulantiaeffekten kan minska på grund av samtidig behandling med

hydroklortiazid.

Kortikosteroider, ACTH, amfotericin B, karbenoxolon, stora mängder lakrits, laxativa (vid långvarig

användning), samt andra kaliuretiska eller plasmakaliumminskande substanser:

ökad risk för hypokalemi.

Digitalisberedningar, aktiva substanser som förlänger QT-intervallet samt antiarytmika:

Deras proarytmiska

toxicitet kan öka eller deras antiarytmiska effekt kan minska vid elektrolytstörningar (t ex hypokalemi,

hypomagnesemi).

Metyldopa:

Möjlig hemolys.

Kolestyramin eller andra enteriskt administrerade jonbytare:

minskad absorption av hydroklortiazid.

Sulfonamiddiuretika ska tas minst 1 timme före eller 4-6 timmar efter dessa läkemedel.

Muskelrelaxantia av curaretyp:

möjlig intensifiering och förlängning av den muskelrelaxerande effekten.

Kalciumsalter och läkemedel som ökar plasmakalcium:

Ökning av serumkalciumkoncentration kan förväntas vid

samtidig behandling med hydroklortiazid, därför krävs noggrann monitorering av serumkalcium.

Karbamazepin:

risk för hyponatremi på grund av additiva effekter med hydroklortiazid.

Kontrastmedia innehållande jod:

i händelse av dehydrering inducerad av diuretika inklusive hydroklortiazid

föreligger en ökad risk för akut njursvikt, särskilt vid användning av höga doser kontrastmedia innehållande jod.

Penicillin:

hydroklortiazid utsöndras i distala tubuli och minskar utsöndringen av penicillin.

Kinin:

hydroklortiazid minskar utsöndringen av kinin.

Läkemedel som medför ökad risk för angioödem:

Samtidig behandling med ACE-hämmare och

sakubitril/valsartan är kontraindicerad eftersom detta ökar risken för angioödem (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Samtidig behandling med ACE-hämmare och NEP hämmare (neprilysinhämmare) såsom racekadotril, mTOR-

hämmare (t ex sirolimus, everolimus, temsirolimus) och vildagliptin kan leda till en ökad risk för angioödem (se

avsnitt 4.4). Försiktighet bör iakttas när behandling initieras (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4)

och är kontraindicerad under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt 4.3).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE-hämmare under graviditetens första

trimester är inte entydiga, en något ökad risk kan inte uteslutas.

Om inte fortsatt behandling med ACE-hämmare anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet, erhålla

alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid

konstaterad graviditet bör behandling med ACE-hämmare avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ

behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med ACE-hämmare och AIIRA under andra och tredje trimestern kan inducera human

fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening) och neonatal toxicitet

(njursvikt, hypotoni, hyperkalemi) (se även avsnitt 5.3). Om exponering för ACE-hämmare förekommit under

graviditetens andra trimester rekommenderas ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle. Nyfödda barn vars

mödrar har använt ACE-hämmare bör observeras noggrant med avseende på hypotoni, oliguri och hyperkalemi

(se även avsnitt 4.3 och 4.4).

Långvarig exponering av hydroklortiazid under den tredje trimestern av graviditet kan orsaka feto-placental

ischemi och risk för tillväxthämning. Dessutom har sällsynta fall av hypoglykemi och trombocytopeni

rapporterats hos neonatala barn där exponering skett nära förlossningen. Hydroklortiazid kan minska

plasmavolym liksom uteroplacentalt blodflöde.

Amning

Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL är kontraindicerat vid amning.

Ramipril och hydroklortiazid utsöndras i bröstmjölken i sådan mängd att påverkan på det ammade barnet är

sannolik vid administrering av terapeutiska doser av ramipril och hydroklortiazid till ammande kvinnor.

Tillräcklig information saknas angående användning av ramipril vid amning och alternativa behandlingar med

bättre dokumenterad säkerhetsprofil vid amning är att föredra, speciellt vid amning av nyfödda eller prematura

barn.

Hydroklortiazid utsöndras i human bröstmjölk. Användning av tiazider hos mödrar som ammar har associerats

med en minskning eller till och med hämning av laktation. Överkänslighet mot sulfonamidderiverade aktiva

substanser, hypokalemi och kärnikterus kan uppstå. På grund av risken för allvarliga reaktioner hos ammande

barn från båda aktiva substanser, ska ett beslut tas huruvida amning eller behandling ska avbrytas, med hänsyn

taget till nyttan av behandlingen för modern.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vissa biverkningar (t ex tecken på blodtrycksfall såsom yrsel) kan försämra koncentrations- och

reaktionsförmågan och utgör därmed en risk i situationer där dessa förmågor är särskilt viktiga (t ex vid

bilkörning eller hantering av maskiner).

Detta kan inträffa särskilt i början av behandlingen, eller när byte sker från andra beredningar. Efter den första

dosen eller påföljande dosökning är det inte tillrådligt att köra bil eller hantera maskiner på flera timmar.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsprofilen för ramipril+hydroklortiazid inkluderar biverkningar relaterade till hypotension och/eller

vätskebrist på grund av ökad diures. Den aktiva substansen ramipril kan inducera ihållande torrhosta, medan den

aktiva substansen hydroklortiazid kan leda till försämring av glukos-, lipid-, och urinsyrametabolismen. De två

aktiva substanserna har motsatt effekt på plasmakalium. Allvarliga biverkningar inkluderar angioödem eller

anafylaktisk reaktion, nedsatt njur- eller leverfunktion, pankreatit, svåra hudreaktioner och

neutropeni/agranulocytos.

Lista med biverkningar i tabellform

Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande system:

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga:

(≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga: (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta:

(≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta: (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Vanliga

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Ingen känd

frekvens

Neoplasier;

benigna,

maligna och

ospecificerad

e (inkl. cystor

och polyper)

Icke-melanom

hudcancer

(basalcellscancer

och skivepitel-

cancer)*

Hjärtat

Myokardisk

ischemi inklusive

angina pectoris,

takykardi, arytmi,

palpitationer,

perifert ödem

Hjärtinfarkt

Blodet och

lymf-

systemet

Minskat antal

vita blodkroppar,

minskat antal

röda blodkroppar,

minskat

hemoglobin,

hemolytisk

anemi, minskat

antal blodplättar

Benmärgs-

depression,

neutropeni

inklusive

agranulocytos,

pancytopeni,

eosinofili.

Hemo-

koncentration i

samband med

vätskebrist

Centrala och

perifera nerv-

systemet

Huvudvärk, yrsel

Svindel,

parestesi, tremor,

balansstörning,

brännande

känsla, dysgeusi,

ageusi

Cerebral ischemi

inklusive

ischemisk stroke

och transitorisk

ischemisk attack,

försämring av

psykomotorisk

förmåga, parosmi

Ögon

Visuella

störningar

inklusive dimsyn,

konjunktivit

Xantopsi,

minskat tårflöde

p.g.a.

hydroklortiazid,

choroidal

effusion, akut

myopi, akut

trångvinkelglauk

om p.g.a.

hydroklortiazid

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Försämrad hörsel

Andnings-

vägar,

bröstkorg och

mediastinum

Rethosta, bronkit

Sinusit, dyspné,

täppt näsa

Bronkospasm

inklusive

försämrad astma

Allergisk

alveolit, icke

kardiogent

pulmonärt ödem

p.g.a.

hydroklortiazid

Magtarm-

kanalen

Gastrointestinal

inflammation,

matsmältnings-

besvär,

bukobehag,

dyspepsi, gastrit,

illamående,

förstoppning

Gingivit p.g.a.

hydroklortiazid

Kräkningar, aftös

stomatit, glossit,

diarré, övre

magsmärta,

muntorrhet

Pankreatit

(mycket sällsynta

fall av dödlig

utgång har

rapporterats med

ACE-hämmare),

ökade

pankreasenzymer

, angioödem i

tunntarmen,

Sialoadenit p.g.a.

hydroklortiazid

Njurar och

urinvägar

Nedsatt

njurfunktion

inklusive akut

njursvikt, ökad

urinproduktion,

ökning av

blodurea och

blodkreatinin

Förvärring av

tidigare

proteinuri

Interstitiell nefrit

p.g.a.

hydroklortiazid

Hud och

subkutan

vävnad

Angioödem; i

mycket sällsynta

fall kan

obstruktion i

luftvägarna p.g.a.

angioödem få en

dödlig utgång,

psoriasiform

dermatit,

hyperhidros,

utslag, särskilt

makulopapulära,

pruritus, alopeci

Toxisk epidermal

nekrolys,

Stevens-Johnsons

syndrom,

erythema

multiforme,

pemfigus,

förvärrad

psoriasis,

exfoliativ

dermatit,

ljuskänslighets-

reaktion, onkolys,

pemfigoida eller

lichenoida

exantem och

enantem,

urtikaria

SLE p.g.a.

hydroklortiazid

Muskulo-

skeletala-

systemet och

bindväv

Myalgi

Muskelspasmer,

artralgi

Muskulär

svaghet,

muskuloskeletal

stelhet, tetanus

p.g.a.

hydroklortiazid

Metabolism

och nutrition

Okontrollerad

diabetes mellitus,

minskad

glukostolerans,

ökat blodglukos,

ökat urinsyra i

blodet, försämrad

gikt, ökat

kolesterol

och/eller

triglycerider

p.g.a.

hydroklortiazid

Anorexi, minskad

aptit

Minskat

blodkalium, törst

p.g.a.

hydroklortiazid

Ökat blodkalium

p.g.a. ramipril

Minskat

blodnatrium

Glykosuri,

metabol alkalos,

hypokloremi,

hypomagnesemi,

Hyperkalcemi,

dehydrering

p.g.a.

hydroklortiazid

Blodkärl

Hypotension,

ortostatiskt

blodtrycksfall,

synkope,

blodvallningar

Trombos relaterat

till svår

vätskebrist,

vaskulär stenos,

hypoperfusion,

Raynauds

fenomen, vaskulit

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administre-

ringsstället

Trötthet,

orkeslöshet

Bröstsmärta,

pyrexi

Immun-

systemet

Anafylaktiska

eller

anafylaktoida

reaktioner på

antingen ramipril

eller anafylaktisk

reaktion på

hydroklortiazid,

ökning i

antinukleära

antikroppar

Endokrina

systemet

Syndrom med

inadekvat

sekretion av

antidiuretiskt

hormon (SIADH)

Lever och

gallvägar

Kolestatisk eller

cytolytisk hepatit

(fatal utgång har

varit mycket

sällsynt), ökning

av leverenzymer

och/eller

konjugerat

bilirubin

Kolecystit med

gallsten p.g.a.

hydroklortiazid

Akut leversvikt,

kolestatisk

gulsot,

hepatocellulär

skada

Reproduk-

tionsorgan

bröstkörtel

Övergående

erektil impotens

Gynekomasti,

minskat libido

Psykiska

störningar

Nedstämdhet,

apati, oro,

nervositet,

sömnstörningar

inklusive

somnolens

Förvirring,

rastlöshet,

uppmärksamhets-

störning

* Icke-melanom hudcancer: Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier har ett kumulativt

dosberoende samband setts mellan HCTZ och NMSC (se även avsnitt 4.4 och 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera

varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Symtom associerade med överdosering av ACE-hämmare kan innefatta kraftig perifer vasodilatation (med

uttalad hypotension, chock), bradykardi, störningar i elektrolytbalansen, njursvikt, hjärtarytmi,

medvetandenedsättning inklusive koma, cerebrala konvulsioner, pares samt paralytisk ileus.

Hos predisponerade patienter (t ex prostatahyperplasi) kan hydroklortiazid inducera akut urinretention.

Behandling

Patienten bör monitoreras noggrant och behandlingen ska vara symtomatisk och stödjande. Föreslagna åtgärder

inkluderar primär avgiftning (magsköljning, administrering av adsorberande medel) och åtgärder för att återställa

hemodynamisk stabilitet, inkluderande administrering av alpha1-adrenerga agonister eller angiotensin-II

(angiotensinamid). Ramiprilat, den aktiva metaboliten av ramipril, extraheras mycket lite från blodet via

hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, ramipril och diuretika

ATC-kod: C09BA05

Verkningsmekanism

Ramipril

Ramiprilat, den aktiva metaboliten av prodrugen ramipril, hämmar enzymet dipeptidylkarboxypeptidas I

(synonym: angiotensin converting enzyme, kininas II). I plasma och vävnad katalyserar det här enzymet

omvandlingen av angiotensin I till den aktiva vasokonstriktor-substansen angiotensin II, liksom det katalyserar

nedbrytningen av den aktiva vasodilatorn bradykinin. Minskad angiotensin II-bildning och hämning av

bradykininnedbrytning leder till vasodilatering.

Eftersom angiotensin II även stimulerar frisättningen av aldosteron, orsakar ramiprilat en minskning av

aldosteronsekretion. Det genomsnittliga svaret på monoterapi med ACE-hämmare var lägre hos svarta

(afrokaribiska) hypertensiva patienter (vanligtvis en hypertensiv population med lågt renin) än hos icke svarta

patienter.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum. Mekanismen för den antihypertensiva effekten av tiaziddiuretika är inte

fullständigt känd. Det hämmar reabsorptionen av natrium och klorid i distala tubuli. Den ökade utsöndringen av

dessa joner åtföljs av en ökning av urinmängd (på grund av osmotisk bindning av vatten). Kalium- och

magnesiumutsöndringen är ökad, urinsyrautsöndringen är minskad. Möjliga mekanismer för den

antihypertensiva effekten av hydroklortiazid kan vara: den modifierade natriumbalansen, minskningen av

extracellulärt vatten och plasmavolym, en förändring av vaskulärt motstånd i njurarna liksom en minskad

känslighet för noradrenalin och angiotensin-II.

Farmakodynamiska effekter

Ramipril

Administrering av ramipril minskar det perifera kärlmotståndet. Generellt är det inte några större förändringar av

det renala plasmaflödet eller glomerulär filtrationshastighet. Administrering av ramipril till hypertoniker medför

en blodtryckssänkning i liggande och stående ställning utan en kompensatorisk ökning av hjärtfrekvensen.

Hos de flesta patienter ses den blodtryckssänkande effekten av en engångsdos inom 1-2 timmar efter oral

administrering. Maximal effekt av en engångsdos erhålls vanligtvis efter 3-6 timmar efter oral administrering.

Durationen av den antihypertensiva effekten av en engångsdos är vanligtvis 24 timmar.

Den maximala antihypertensiva effekten av ramipril vid fortsatt behandling visar sig oftast efter 3-4 veckor. Det

har visats att den antihypertensiva effekten bibehålls under långtidsterapi som varar i 2 år.

Abrupt utsättande av ramipril orsakar inte en snabb och häftig ökning av blodtrycket.

Hydroklortiazid

Med hydroklortiazid börjar diuresen inom 2 timmar och maximal effekt uppnås efter ca 4 timmar, medan

effekten består i ca 6-12 timmar.

Den antihypertensiva effekten sätter in efter 3-4 dagar och kan vara upp till en vecka efter att behandlingen

avbrutits.

Den blodtryckssänkande effekten åtföljs av en mindre ökning av flitrationsfraktion, renalt vaskulärt motstånd

samt plasma-renin-aktivitet.

Klinisk effekt och säkerhet

Samtidig administrering av ramipril-hydroklortiazid

I kliniska studier ledde kombinationen till större reduktioner i blodtryck än när någon av produkterna

administrerades ensamt. Samtidig administrering av ramipril och hydroklortiazid tenderar att motverka

kaliumförlusten som vanligtvis associeras med dessa diuretika, troligtvis genom blockad av

renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Kombination av en ACE-hämmare med ett tiaziddiuretikum ger en

synergistisk effekt och minskar också risken för hypokalemi som diuretika ensamt framkallar.

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in

combination with Ramipril Global Endpoint Trial) och VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in

Diabetes)) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och en angiotensin II-

receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär och

cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada. VA NEPHRON-D

var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och mortalitet,

medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni observerades jämfört med monoterapi.

Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat även relevanta för andra ACE-

hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos patienter med

diabetesnefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) var en

studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en ACE-hämmare eller

en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus och kronisk njursjukdom,

kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom det fanns en ökad risk för oönskat

utfall. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen och

oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser av intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion)

rapporterades med högre frekvens i aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen.

Icke-melanom hudcancer: Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier har ett kumulativt

dosberoende samband setts mellan HCTZ och NMSC. I en studie ingick en population som bestod av 71 533 fall

av BCC och 8 629 fall av SCC matchade mot 1 430 833 respektive 172 462 populationskontroller. Hög

användning av HCTZ (≥ 50 000 mg kumulativt) associerades med enjusterad oddskvot på 1,29 (95 % KI: 1,23–

1,35) för BCC och 3,98 (95 % KI: 3,68–4,31) för SCC. Ett tydligt kumulativt dos-responssamband sågs för både

BCC och SCC. En annan studie visade på ett möjligt samband mellan läppcancer (SCC) och exponering för

HCTZ: 633 fall av läppcancer matchades med 63 067 populationskontroller, med hjälp av en riskinställd

provtagningsstrategi. Ett kumulativt dos-responsförhållande påvisades med en justerad oddskvot på 2,1 (95 %

KI: 1,7-2,6) som steg till en oddskvot på 3,9 (3,0-4,9) för hög användning (~25 000 mg) och en oddskvot på 7,7

(5,7-10,5) för den högsta kumulativa dosen (~100 000 mg) (se även avsnitt 4.4).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetik och metabolism

Ramipril

Absorption

Ramipril absorberas snabbt från magtarmkanalen efter oral administrering; maximala plasmakoncentrationer av

ramipril nås inom en timme. Baserat på urinmätning är absorptionen minst 56 % och påverkas inte signifikant av

föda i magtarmkanalen. Biotillgängligheten av den aktiva metaboliten ramiprilat efter oral administrering av

2,5 mg respektive 5 mg ramipril är 45 %.

Maximala plasmakoncentrationer av ramiprilat, ramiprils enda aktiva metabolit, nås efter 2-4 timmar efter intag

av ramipril. Vid dosering en gång dagligen med vanliga doser av ramipril nås steady state-koncentrationer av

ramiprilat i plasma ungefär på den fjärde behandlingsdagen.

Distribution

Plasmaproteinbindningsgraden för ramipril är ungefär 73 % och för ramiprilat ungefär 56 %.

Metabolism

Ramipril metaboliseras nästan fullständigt till ramiprilat, och till diketopiperazinester, diketopiperazinsyra, samt

glukuroniderna av ramipril och ramiprilat.

Elimination

Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via njurarna. Plasmakoncentrationer av ramiprilat minskar polyfasiskt.

På grund av dess potenta, mättnadsbara bindning till ACE och långsamma dissociation från enzymet, uppvisar

ramiprilat en förlängd terminal eliminationsfas vid väldigt låga plasmakoncentrationer.

Efter multipla doser ramipril administrerade en gång dagligen var den effektiva halveringstiden för ramiprilat-

koncentrationer 13-17 timmar för doserna på 5-10 mg och längre för de lägre doserna på 1,25-2,5 mg. Den här

skillnaden beror på enzymets mättningsbara kapacitet att binda ramiprilat.

En oral engångsdos ramipril gav en odetekterbar nivå ramipril och dess metabolit i bröstmjölk. Effekten av

multipla doser är dock inte känd.

Andra särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2)

Renal utsöndring av ramiprilat är minskad hos patienter med nedsatt njurfunktion, och renalt ramiprilat-

clearance är proportionellt relaterat till kreatinin-clearance. Detta ger en ökning av plasmakoncentrationen av

ramiprilat, vilken minskar mer långsamt än hos patienter med normal njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2)

Hos patienter med nedsatt leverfunktion var metaboliseringen av ramipril till ramiprilat förlångsammad, på

grund av minskad aktivitet hos leveresteraser, och plasmanivåerna av ramipril hos dessa patienter var ökade.

Maximala koncentrationer av ramiprilat hos dessa patienter skiljer sig dock inte från de som ses hos patienter

med normal leverfunktion.

Hydroklortiazid

Absorption

Efter oral administrering absorberas ca 70 % av hydroklortiazid från magtarmkanalen. Maximala

plasmakoncentrationer av hydroklortiazid nås inom 1,5 till 5 timmar.

Distribution

Hydroklortiazids plasmaproteinbindning är 40 %.

Metabolism

Hydroklortiazid genomgår försumbar hepatisk metabolism.

Elimination

Hydroklortiazid elimineras nästan fullständigt (>95 %) i oförändrad form genom njurarna; 50 till 70 % av en oral

engångsdos elimineras inom 24 timmar. Eliminationshalveringstiden är 5 till 6 timmar.

Andra särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2)

Renal utsöndring av hydroklortiazid är minskad hos patienter med nedsatt njurfunktion, och renalt

hydroklortiazidclearance är proportionellt relaterat till kreatininclearance. Detta leder till förhöjda

plasmakoncentrationer av hydroklortiazid, vilka minskar mer långsamt än hos patienter med normal

njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2)

Hos patienter med levercirros är inte farmakokinetiken av hydroklortiazid signifikant förändrad.

Hydroklortiazids farmakokinetik har inte studerats hos patienter med hjärtsvikt.

Ramipril och hydroklortiazid

Samtidig administrering av ramipril och hydroklortiazid påverkar inte deras biotillgänglighet.

Kombinationsprodukten kan anses bioekvivalent med produkter som innehåller de individuella komponenterna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Hos råttor och möss har kombinationen av ramipril och hydroklortiazid ingen akut toxisk aktivitet upp

till 10 000 mg/kg. Studier med upprepad administrering till råttor och apor påvisade endast störningar i

elektrolytbalansen.

Inga mutagenicitets- eller carcinogenicitetsstudier har utförts på kombinationen då studier med de individuella

komponenterna inte påvisat någon risk.

Reproduktionsstudier på råttor och kaniner visade att kombinationen är något mer toxisk än någon av de enskilda

komponenterna men ingen av studierna påvisade teratogen effekt hos kombinationen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Hypromellos

Cellulosa, mikrokristallin

Stärkelse, pregelatiniserad (majs)

Natriumvätekarbonat

Natriumstearylfumarat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

HDPE-burk: Tillslut burken väl.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister (Al/Al) i en kartong eller tablettburk (HDPE). Burken tillsluts med ett skruvlock av polypropen försedd

med torkmedel (kiseldioxidgel, vitt).

Förpackningsstorlekar: 14, 20, 28, 30, 50, 98 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

HEXAL A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

2,5 mg/12,5 mg: 21753

5 mg/ 25 mg: 21754

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2005-04-08

Datum för den senaste förnyelsen: 2008-08-28

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-04-28

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen