PREMIER KLERCIDE-CR STERILE BIOCIDE B

Finland - svenska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
111032E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - grekiska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - engelska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ungerska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

26-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - norska

26-11-2017

Läs hela dokumentet

SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

Version

: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

:

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

Produktkod

:

111032E

Användningsområde

:

Ytdesinfektionsmedel

Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden

Ytdesinfektionsmedel. Manuell användning

Ytdesinfektionsmedel. Spray

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/ Distributör/

Importör

:

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Förgiftningscentral

Telefonnummer

:

09 471 977 (Giftinformationscentral)/ 112 (Nödcentralsverket)

Tillverkare/ Distributör/ Importör

Telefonnummer

:

020 7561 400 (vardagar 8.00 – 16.00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition

:

Blandning

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Klassificering

:

Inte klassificerad.

Fysikaliska/kemiska faror

:

Ej tillämpligt

Hälsofara

:

Ej tillämpligt

Miljöfaror

:

Ej tillämpligt

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Riskfraser

:

Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-lagstiftning.

Skyddsfraser

:

Ej tillämpligt

2.3 Andra faror

Andra faror som inte

orsakar klassificering

:

Ej tillämpligt

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

1/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras

som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr1907/2006, bilaga XIII

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

:

Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.Håll ögonlocken brett isär. Kontrollera

och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare om irritation uppstår.

Inandning

:

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som

underlättar andningen. Konsultera läkare om symptom uppstår.

Hudkontakt

:

Tvätta förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor.

Konsultera läkare om symptom uppstår.

Förtäring

:

Skölj munnen med vatten. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon

vilar i en ställning som underlättar andningen. Framkalla inte kräkning såvida inte

detta beordras av medicinsk personal. Konsultera läkare om symptom uppstår.

Skydd åt dem som ger

första hjälpen

:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Kontakt med ögonen

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inandning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Förtäring

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Tecken/symtom på överexponering

Kontakt med ögonen

:

Ingen specifik data.

Inandning

:

Ingen specifik data.

Hudkontakt

:

Ingen specifik data.

Förtäring

:

Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkare

:

Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora

mängder har svalts eller inandats.

Speciella behandlingar

:

Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

:

Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.

Olämpliga släckmedel

:

Inte känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror som ämnet eller

blandningen kan medföra

:

Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas

sönder.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

2/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Farliga

förbränningsprodukter

:

Ingen specifik data.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella

försiktighetsåtgärder för

brandmän

:

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av

olyckshändelsen om det är en brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller

för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

Särskild skyddsutrustning

för

brandbekämpningspersonal

:

Brandmän ska använda lämplig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För personal som inte

arbetar inom räddning

:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte

vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad

personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Använd lämplig personlig

skyddsutrustning.

För räddningspersonal

:

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om

lämpliga och olämpliga material i Sektion 8. Ytterligare information om

hygienåtgärder finns också i Sektion 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

:

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat

miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp:

:

Späd med vatten och torka upp om det är vattenlösligt eller absorbera med ett inert

torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare.

Stort utsläpp

:

Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Valla in

med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och

samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter (se

avsnitt 13).

6.4 Hänvisning till andra

avsnitt

:

Se Sektion 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i Sektion 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i Sektion 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

:

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Råd om allmän

yrkeshygien

:

Äta, dricka och röka ska vara förbjudet i det område där detta ämne hanteras,

förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter,

dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du går in i

områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i

Sektion 8.

7.2 Förhållanden för säker

lagring, inklusive eventuell

oförenlighet

:

Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 25°C (32 till 77°F). Lagras enligt gällande

bestämmelser. Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr,

sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat

och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska

användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att

förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt

för att undvika miljöförorening.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

3/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer

:

Ej tillämpligt

Branschspecifika lösningar

:

Ej tillämpligt

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Produktens/beståndsdelens namn

Gränsvärden för exponering

Inget känt hygieniskt gränsvärde.

Rekommenderade

kontrollåtgärder

:

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det

behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa

ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är

nödvändigt att använda andningsskydd. Vad gäller metoder för bestämning av

exponering för kemikalier genom inandning hänvisas till den europeiska standarden

EN 689 och vad gäller metoder för bestämning av farliga ämnen till nationella

anvisningar.

Härledda effektnivåer

Inga DEL-värden tillgängliga.

Förutspådda effektkoncentrationer

Inga PEC-värden tillgängliga.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska

kontrollanordningar

:

Inga speciella ventilationskrav. God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att

kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar. Om denna produkt

innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, använd slutna processer,

lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering

under fastställda gränsvärden.

Personliga skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

:

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat

arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta av potentiellt förorenade

kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att

stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögon/ansiktsskydd

(EN 166)

:

Inga speciella rekommendationer.

Hudskydd

Handskydd

(EN 374)

:

Inga speciella rekommendationer.

Kroppsskydd

(EN 14605)

:

Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall

utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan

denna produkt hanteras.

Annat hudskydd

:

Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift

som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en

specialist före hantering av denna produkt.

Andningsskydd

(EN 143, 14387)

:

Andningsskydd behövs inte vid normal och avsedd användning av produkten.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

4/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Begränsning av

miljöexponeringen

:

Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att

säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att

använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen

för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd

:

Vätska.

Färg

:

Färglös eller svagt gul.

Lukt

:

Klor

Luktgräns

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

pH

:

6.5 till 10 [Konc. (% vikt / vikt): 100%]

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Smältpunkt/fryspunkt

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Inledande kokpunkt och

kokområde

:

Flampunkt

:

> 100°C

Avdunstningshastighet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Brandfarlighet (fast, gas)

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Bränntid

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Brännhastighet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Högre/lägre antändbarhet eller

explosionsgränser

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ångtryck

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ångdensitet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Relativ densitet

:

1.01 till 1.02

Löslighet(er)

:

Lättlöslig i följande ämnen: kallt vatten.

Fördelningskoefficient

oktanol/vatten

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Självantändningstemperatur

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Sönderdelningstemperatur

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Viskositet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Explosiva egenskaper

:

Ej tillämpligt

Oxiderande egenskaper

:

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet

:

Produkten är stabil.

10.3 Risken för farliga

reaktioner

:

Under normala lagrings- och användningsförhållanden uppstår inga farliga

reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska

undvikas

:

Ingen specifik data.

10.5 Oförenliga material

:

Ingen specifik data.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

5/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.6 Farliga

sönderdelningsprodukter

:

Inga farliga nedbrytningsprodukter uppstår vid normala förhållanden under lagring

och användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut giftighet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Irritation/Korrosion

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Mutagenicitet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Cancerframkallande egenskaper

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Information om sannolika

exponeringsvägar

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Förtäring

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Kontakt med ögonen

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Inandning

:

Ingen specifik data.

Förtäring

:

Ingen specifik data.

Hudkontakt

:

Ingen specifik data.

Kontakt med ögonen

:

Ingen specifik data.

Fördröjda och omedelbara effekter samt långvariga effekter av kort- och långvarig exponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiella fördröjda

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiella fördröjda

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Allmänt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerframkallande

egenskaper

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

6/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Effekter på embryo/foster

eller avkomma

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information

:

Ej definierad för blandningen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning

:

Den ekologiska analysen av produkten bygger på uppgifter om råvarorna och/eller

jämförbara ämnen. Summan av de organiska komponenterna i produkten uppnår i

försök rörande lätt nedbrytbarhet värden på > 60% BSB/CSB, alt. CO2-utveckling alt.

> 70% DOC-minskning – Gränsvärden för 'lätt nedbrytbar/readily degradable' (t.ex.

enligt OECD-metoden 301).

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

12.4 Rörligheten i jord

Fördelningskoefficient

jord/vatten (K

OC

)

:

Ej definierad för blandningen.

Rörlighet

:

Ej definierad för blandningen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT

:

Ej tillämpligt

vPvB

:

Ej tillämpligt

12.6 Andra skadliga effekter

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallshantering

:

Generering av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma

behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och

förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Betydande mängder av

produktrester får inte spolas bort via avloppet utan utan skall processas i ett lämpligt

avloppsreningsverk. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning

av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna

produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven

på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala

myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord,

vattendrag, dränering och avlopp.

Farligt avfall

:

Enligt leverantörens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall

enligt EU-direktiv 91/689/EEG.

Förpackning

Avfallshantering

:

Generering av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.

Förpackningsavfall skall återfinnas. Förbränning eller deponi kommer i fråga endast

om återvinning inte är möjlig.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

7/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

AVSNITT 13: Avfallshantering

Speciella

försiktighetsåtgärder

:

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Tomma behållare eller

innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt

material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

Inte reglerad.

Inte reglerad.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Officiell

transportbenämning

14.3 Faroklass för

transport

14.4

Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

Nej.

Nej.

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Inga.

Inga.

None.

None.

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

:

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII -

Begränsningar av

tillverkning, utsläppande

på marknaden och

användning av vissa

farliga ämnen,

blandningar och varor

:

Ej tillämpligt

Övriga EU-föreskrifter

Finish - Standard

industrial classification

(SIC)

:

Finish - Use categories

(UC62)

:

39.1.

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning

:

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande

krävs.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

8/9

Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide B

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och

akronymer

:

ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DNEL = Härledd nivå för ingen effekt

EUH statement = CLP-specifik faroangivelse

PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

Förkortade H-angivelsernas

fullständiga text

:

Ej tillämpligt

Klassificeringarnas

fullständiga text [CLP/GHS]

:

Ej tillämpligt

R-frasernas fullständiga text

:

Ej tillämpligt

Klassificeringarnas

fullständiga text [DSD/DPD]

:

Ej tillämpligt

Utskriftsdatum

:

22 augusti 2011

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

Datum för tidigare utgåva

:

Ingen tidigare granskning

Version

:

Meddelande till läsaren

Informationen i detta säkerhetsdatablad är riktig enligt vår vetskap avseende formuleringen som används för

att tillverka produkten i ursprungslandet. Då data, standarder och lagstiftning förändras samt användnings-

och hanteringsförhållanden är utanför vår kontroll, KAN IGEN GARANTI, UTTRYCKT ELLER

UNDERFÖRSTÅDD LÄMNAS AVSEENDE FULLSTÄNDIGHET ELLER FORTSATT RIKTIGHET AV DENNA

INFORMATION.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

22 augusti 2011

9/9

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen