Pregabalin Orion 150 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-11-2019

Aktiva substanser:
pregabalin
Tillgänglig från:
Orion Corporation ,
ATC-kod:
N03AX16
INN (International namn):
pregabalin
Dos:
150 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
propylenglykol Hjälpämne; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; pregabalin 150 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Pregabalin
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 kapslar; Blister, 200 kapslar; Blister, 98 kapslar; Blister, 84 kapslar; Blister, 56 kapslar; Burk, 56 kapslar; Burk, 100 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51450
Tillstånd datum:
2015-03-12

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

03-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

30-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-03-2015

Läs hela dokumentet

Information till användaren

Pregabalin Orion 25 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 50 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 75 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 100 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 150 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 225 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 300 mg hårda kapslar

pregabalin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Pregabalin Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Pregabalin Orion

Hur du tar Pregabalin Orion

Eventuella biverkningar

Hur Pregabalin Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Pregabalin Orion är och vad det används för

Pregabalin Orion tillhör en läkemedelsgrupp som används bl.a. för att behandla epilepsi, neuropatisk smärta

och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

Perifer och central neuropatisk smärta:

Pregabalin Orion används för att behandla långvarig smärta som orsakats av en nervskada. Ett flertal

sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta, såsom diabetes eller bältros. Smärtkänslan kan beskrivas

som het, brännande, bultande, utstrålande, huggande, skärande, krampaktig, värkande, stickande, domningar

och myrkrypningar. Perifer och central neuropatisk smärta kan också förknippas med humörförändringar,

sömnstörningar, utmattning (trötthet), och kan ha en påverkan på den fysiska och sociala funktionen samt

den allmänna livskvaliteten.

Epilepsi

Pregabalin Orion används för att behandla en viss form av epilepsi (partiell epilepsi med eller utan sekundär

generalisering) hos vuxna. Din läkare ordinerar Pregabalin Orion till dig för att behandla din epilepsi då din

nuvarande behandling inte håller sjukdomen under kontroll. Du ska ta Pregabalin Orion som tillägg till din

nuvarande behandling. Pregabalin Orion är inte avsett att användas ensamt utan ska alltid tas i kombination

med andra läkemedel mot epilepsi.

Generaliserat ångestsyndrom

Pregabalin Orion används för att behandla generaliserat ångestsyndrom. Symtomen vid generaliserat

ångestsyndrom är långvarig överdriven ängslan och oro som är svår att kontrollera. Generaliserat

ångestsyndrom kan också orsaka rastlöshet eller en känsla av att vara uppskruvad eller på helspänn, att man

lätt blir trött, får koncentrationsproblem eller episoder av frånvaro, känner sig retlig, får muskelspänningar

eller sömnstörning. Detta skiljer sig från stress och påfrestningar i vardagslivet.

Pregabalin som finns i Pregabalin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du

har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Pregabalin Orion

Använd inte Pregabalin Orion:

om du är allergisk mot pregabalin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pregabalin Orion.

Vissa patienter som har behandlats med pregabalin har rapporterat symtom som tyder på allergiska

reaktioner. Dessa symtom inkluderar svullnad av ansikte, läppar, tunga och hals såväl som diffusa

hudutslag. Om du skulle uppleva någon av dessa reaktioner, kontakta läkare omedelbart.

Pregabalin har förknippats med yrsel och sömnighet, vilket skulle kunna öka förekomsten av

fallolyckor hos äldre patienter. Du ska därför vara försiktig tills du är van vid de effekter som

läkemedlet kan tänkas ha.

Pregabalin kan orsaka dimsyn, synnedsättning eller annan form av synpåverkan. Många av dessa

synbiverkningar är övergående. Du ska omedelbart kontakta läkare om du upplever någon förändring

av din syn.

Vissa diabetespatienter som ökar i vikt under användningen av pregabalin kan behöva en ändring i

sina diabetesmedicineringar.

Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta

andra läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa läkemedel har liknande

biverkningar som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas

tillsammans.

Det har förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som tar pregabalin, dessa patienter har

mestadels varit äldre med hjärt-kärlsjukdom.

Innan du tar detta läkemedel bör du berätta för din

läkare om du har någon hjärtsjukdom.

Det har förekommit rapporter om njursvikt hos vissa patienter som tar pregabalin. Om du upplever att

du får minskad urinmängd under behandling med Pregabalin Orion, meddela din läkare eftersom det

är möjligt att detta upphör om du slutar ta läkemedlet.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Pregabalin Orion har

också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar,

kontakta omedelbart din läkare.

När Pregabalin Orion tas tillsammans med andra läkemedel som kan orsaka förstoppning (som vissa

typer av smärtläkemedel) är det möjligt att problem med mag-tarmkanalen kan uppstå (t ex

förstoppning, blockerad eller trög tarm). Tala om för din läkare om du får förstoppning, särskilt om du

har benägenhet för detta problem.

-

Innan du tar detta läkemedel bör du tala om för din läkare om du har alkoholism, narkotikamissbruk

eller beroende i din bakgrund. Ta inte mer läkemedel än förskrivet.

Det har förekommit rapporter om kramper vid intag av pregabalin eller kort efter att man slutat ta

pregabalin. Kontakta omedelbart din läkare om du upplever kramper.

Det har förekommit rapporter om nedsatt funktion i hjärnan (encefalopati) hos vissa patienter som

tagit pregabalin när de har andra sjukdomar. Tala om för din läkare om du har något allvarligt

medicinskt tillstånd, inklusive lever- eller njursjukdom.

Det har förekommit rapporter om andningssvårigheter. Om du har en sjukdom i nervsystemet eller i

andningsystemet, nedsatt njurfunktion eller om du är äldre än 65 år kan din läkare förskriva en annan

dos. Kontakta din läkare om du får andningssvårigheter eller ytliga andetag.

Barn och ungdomar

Pregabalins säkerhet och effekt hos barn och ungdomar (under 18 år) har inte klarlagts och pregabalin bör

därför inte användas i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Pregabalin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Pregabalin Orion och vissa andra läkemedel kan påverka varandra (interaktion). När det tas tillsammans med

vissa andra läkemedel som har lugnande effekter (inklusive opioider), kan Pregabalin Orion förstärka dessa

effekter, vilket kan leda till försämrad andning, koma och dödsfall. Graden av yrsel, sömnighet och nedsatt

koncentrationsförmåga blir mer påtagliga om Pregabalin Orion används tillsammans med läkemedel

innehållande:

oxikodon (används som ett smärtstillande läkemedel)

lorazepam (används för behandling av ångest)

alkohol.

Pregabalin Orion kan tas samtidigt med perorala preventivmedel (p-piller).

Pregabalin Orion med mat, dryck och alkohol

Pregabalin Orion kapslar kan tas med eller utan mat.

Patienter avråds från att dricka alkohol under användningen av Pregabalin Orion.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Pregabalin Orion ska inte användas under graviditet eller vid amning, såvida du inte har fått annat råd av din

läkare. Effektiv preventivmetod måste användas av kvinnor i fertil ålder.

Körförmåga och användning av maskiner

Pregabalin Orion kan orsaka yrsel, sömnighet och nedsatt koncentrationsförmåga. Du bör inte köra bil, sköta

avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda innan du vet hur detta läkemedel

påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Pregabalin Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonlens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren kommer att bestämma vilken dos som är lämplig för dig.

Pregabalin Orion är avsett endast för peroral användning.

Perifer och central neuropatisk smärta, epilepsi eller generaliserat ångestsyndrom:

Ta så många kapslar som din läkare har informerat dig om.

Dosen, som är anpassad för dig och din sjukdom, är vanligen mellan 150 mg och 600 mg per dag.

Läkaren kommer att tala om för dig att ta Pregabalin Orion antingen 2 gånger per dag eller 3 gånger

per dag. Vid dosering två gånger per dag ska Pregabalin Orion tas en gång på morgonen och en gång

på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag. Vid dosering tre gånger per dag ska Pregabalin Orion tas

en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen vid ungefär samma tid varje

dag.

Om du upplever att effekten av Pregabalin Orion är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller

apotekspersonal.

Om du är äldre (över 65 år) ska du använda Pregabalin Orion som normalt, dock inte om du har nedsatt

njurfunktion.

Din läkare kan ordinera en annan dosering om du har nedsatt njurfunktion.

Svälj kapseln hel med vatten.

Fortsätt att ta Pregabalin Orion tills din läkare säger till dig att sluta.

Om du använt för stor mängd av Pregabalin Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med

dig din förpackning eller burk med Pregabalin Orion-kapslar till sjukhuset.

Du kan känna dig sömnig, förvirrad, orolig eller rastlös som ett resultat av att du tagit för stor mängd av

Pregabalin Orion. Även krampanfall har rapporterats.

Om du har glömt att använda Pregabalin Orion

Det är viktigt att ta Pregabalin Orion-kapslarna regelbundet och vid samma tidpunkt varje dag. Om du

glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Fortsätt i så fall

som vanligt med nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Pregabalin Orion

Sluta inte ta Pregabalin Orion, såvida inte din läkare säger åt dig att göra det. Om din behandling ska

avslutas bör det ske gradvis under minst en vecka.

Du bör veta om, att du efter plötsligt avbrytande av lång- och korttidsbehandling med Pregabalin Orion, kan

uppleva vissa utsättningssymtom/biverkningar. Dessa inkluderar sömnproblem, huvudvärk, illamående,

känsla av oro, diarré, influensa-liknande symtom, krampanfall, nervositet, depression, smärta, svettning och

yrsel. Har du tagit Pregabalin Orion under en längre tid så kan dessa symtom uppstå oftare och vara mer

uttalade.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

yrsel, dåsighet, huvudvärk.

Vanliga

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

ökad aptit

känsla av upprymdhet, förvirring, desorientering, minskad sexuell lust, irritabilitet

nedsatt uppmärksamhet, klumpighet, minnesstörning, minnesförlust, darrning, svårighet att tala,

stickande känsla, domningar, trötthet, dvalliknande tillstånd, sömnlöshet, utmattning, känsla av att

vara onormal

dimsyn, dubbelseende

svindel, balanssvårigheter, fall

muntorrhet, förstoppning, kräkning, väderspänning, diarré, illamående, uppsvälld buk

svårighet att få erektion

svullnad i kroppen inklusive armar och ben

berusningskänsla, gångrubbning

viktökning

muskelkramp, ledsmärta, ryggsmärta, smärta i armar och ben

halsont.

Mindre vanliga

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

minskad aptit, viktnedgång, lågt blodsocker, högt blodsocker

förändrad självuppfattning, rastlöshet, depression, häftig oro, humörsvängningar, svårighet att finna

ord, hallucinationer, onormala drömmar, panikattacker, likgiltighet, aggression, förhöjd

sinnesstämning, psykisk försämring, svårighet att tänka, ökad sexuell lust, problem med den sexuella

funktionen inklusive oförmåga att uppnå sexuell klimax, försenad utlösning

synförändringar, ovanliga ögonrörelser, synförändringar inklusive tunnelseende, ljusblixtar, ryckiga

rörelser, nedsatta reflexer, hyperaktivitet, yrsel vid stående, känslig hud, smakbortfall, brännande

känsla, darrning vid rörelse, medvetandesänkning, förlust av medvetandet, svimning, ökad känslighet

för ljud, olustkänsla

torra ögon, ögonsvullnad, ögonsmärta, trötta ögon, ökat tårflöde, ögonirritation

rubbningar i hjärtrytmen, ökad hjärtfrekvens, lågt blodtryck, högt blodtryck, förändrade hjärtslag,

hjärtsvikt

rodnad, vallningar

svårighet att andas, nästorrhet, nästäppa

ökad salivproduktion, halsbränna, domning kring munnen

svettningar, utslag, frossa, feber

muskelryckning, ledsvullnad, muskelstelhet, smärta inklusive muskelsmärta, nacksmärta

ömma bröst

svårighet med att urinera eller smärtsam urinering, inkontinens

svaghet, törst, åtstramningskänsla i bröstet

förändringar i testresultat av blod och leverprover (ökat blodkreatininfosfokinas, ökat

alaninaminotransferas, ökat aspartataminotransferas, minskat antal blodplättar, neutropeni, ökat

blodkreatinin, minskat blodkalium)

överkänslighet, svullnad av ansikte, klåda, nässelfeber, rinnande näsa, näsblod, hosta, snarkning

smärtsamma menstruationer

kalla händer och fötter.

Sällsynta

kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

onormalt luktsinne, svängningar i synen, förändrat djupseende, förändrad ljusupplevelse,

synnedsättning

utvidgade pupiller, skelögd

kallsvett, trånghet i svalget, svullnad av tunga

inflammation i bukspottskörteln

sväljsvårigheter

långsam eller minskad rörlighet i kroppen

svårigheter att skriva ordentligt

ökad vätska i buken

vätska i lungorna

krampanfall

förändringar i de uppmätta elektriska förändringarna i hjärtat (EKG), vilket motsvarar störningar i

hjärtrytmen

muskelskador

utsöndring från brösten, onormal brösttillväxt, brösttillväxt hos män

avbrutna menstruationer

njursvikt, minskad urinmängd, svårighet att urinera

minskat antal vita blodkroppar

olämpligt uppträdande

allergiska reaktioner (vilket kan inkludera svårigheter att andas, inflammation i ögat (keratit), och en

allvarlig hudreaktion karakteriserad av klåda, blåsor, fjällande hud och smärta)

gulsot (gulnad hud och gulnade ögon)

Mycket sällsynta

kan förkomma hos upp till 1 av 10 000 användare

leversvikt

hepatit (inflammation i levern)

Om du drabbas av svullnad i ansiktet eller tungan eller om din hud blir röd och börjar få blåsor eller

fjälla ska du omedelbart kontakta läkare.

Vissa biverkningar kan vara vanligare, såsom sömnighet, då patienter med ryggmärgsskada kan ta andra

läkemedel för att behandla till exempel smärta eller spasticitet. Dessa läkemedel har liknande biverkningar

som pregabalin har och svårighetsgraden av dessa biverkningar kan öka då de tas tillsammans.

Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen: Andningssvårigheter, ytliga andetag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Pregabalin Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan, kartongen eller burken. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Det aktiva innehållsämnet är pregabalin. Varje hård kapsel innehåller 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg,

150 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

majsstärkelse, talk.

Kapselhölje:

titandioxid (E171), gelatin, vatten, natriumlaurilsulfat. Kapslarna med 75 mg, 100 mg,

225 mg och 300 mg innehåller även röd järnoxid (E172).

Tryckfärg:

shellack (E904), svart järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

25 mg:

vita, avlånga hårda kapslar, längd 11 mm, märkta med ”Z” på överdelen och ”10” på underdelen med

svart bäck.

50 mg:

vita, avlånga hårda kapslar, längd 14 mm, märkta med ”Z” på överdelen och ”11” på underdelen med

svart bäck.

75 mg:

orange/vita, avlånga hårda kapslar, längd 14 mm, märkta med ”Z” på överdelen och ‘12’ på

underdelen med svart bläck.

100 mg:

orangea, avlånga hårda kapslar, längd 16 mm, märkta med ”Z” på överdelen och ”13” på

underdelen med svart bläck.

150 mg:

vita, avlånga hårda kapslar, längd 18 mm, märkta med ”Z” på överdelen och ”14” på underdelen

med svart bläck.

225 mg:

ljus orange/vita, avlånga hårda kapslar, längd 19 mm, märkta med ”Z” på överdelen och ”16” på

underdelen med svart bläck.

300 mg:

orange/vita, avlånga hårda kapslar, längd 21 mm, märkta med ”Z” på överdelen och ”17” på

underdelen med svart bläck.

Pregabalin Orion kapslar finns tillgängliga i PVC/aluminium blister med 14, 56, 84, 98 och 200 kapslar eller

i HDPE-burkar med 56 och 100 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-03-11

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Pregabalin Orion 25 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 50 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 75 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 100 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 150 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 225 mg hårda kapslar

Pregabalin Orion 300 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

25 mg kapslar:

Varje kapsel innehåller 25 mg pregabalin.

50 mg kapslar:

Varje kapsel innehåller 50 mg pregabalin.

75 mg kapslar:

Varje kapsel innehåller 75 mg pregabalin.

100 mg kapslar:

Varje kapsel innehåller 100 mg pregabalin.

150 mg kapslar:

Varje kapsel innehåller 150 mg pregabalin.

225 mg kapslar:

Varje kapsel innehåller 225 mg pregabalin.

300 mg kapslar:

Varje kapsel innehåller 300 mg pregabalin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel

25 mg kapslar:

Vit överdel/vit underdel, avlång, längd 11 mm, märkt ‘Z’ på överdelen och ‘10’ på

underdelen med svart bläck.

50 mg kapslar:

Vit överdel/vit underdel, avlång, längd 14 mm, märkt ‘Z’ på överdelen och ‘11’ på

underdelen med svart bläck.

75 mg kapslar:

Orange överdel/vit underdel, avlång, längd 14 mm, märkt ‘Z’ på överdelen och ‘12’ på

underdelen med svart bläck.

100 mg kapslar:

Orange överdel/orange underdel, avlång, längd 16 mm, märkt ‘Z’ på överdelen och ‘13’ på

underdelen med svart bläck.

150 mg kapslar:

Vit överdel/vit underdel, avlång, längd 18 mm, märkt ‘Z’ på överdelen och ‘14’ på

underdelen med svart bläck.

225 mg kapslar:

Ljus orange underdel/vit underdel, avlång, längd, 19 mm, märkt ‘Z’ på överdelen och ‘16’

på underdelen med svart bläck.

300 mg kapslar:

Orange överdel/vit underdel, avlång, längd 21 mm, märkt ‘Z’ på överdelen och ‘17’ på

underdelen med svart bläck.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Neuropatisk smärta

Pregabalin Orion är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.

Epilepsi

Pregabalin Orion är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär

generalisering.

Generaliserat ångestsyndrom

Pregabalin Orion är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosintervallet är 150–600 mg per dag, uppdelat på två eller tre doseringstillfällen.

Neuropatisk smärta

Behandlingen med pregabalin kan inledas med dosen 150 mg per dag uppdelat på två eller tre

doseringstillfällen. Beroende på den enskilda patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg per dag

efter ett intervall på 3–7 dagar, och vid behov kan dosen ökas till maximalt 600 mg per dag efter ett

ytterligare 7-dagars intervall.

Epilepsi

Behandlingen med pregabalin kan inledas med 150 mg per dag uppdelat på två eller tre doseringstillfällen.

Beroende på den enskilda patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg per dag efter 1 vecka. Den

maximala dosen på 600 mg per dag kan uppnås efter ytterligare en vecka.

Generaliserat ångestsyndrom

Dosintervallet är 150 till 600 mg per dag uppdelat på två eller tre doseringstillfällen. Behandlingsbehovet bör

utvärderas regelbundet. Behandlingen med pregabalin kan inledas med dosen 150 mg per dag. Beroende på

den enskilda patientens svar och tolerans kan dosen ökas till 300 mg per dag efter 1 vecka. Efter ytterligare

en vecka kan dosen ökas till 450 mg per dag. Den maximala dosen på 600 mg per dag kan uppnås efter

ytterligare en vecka.

Utsättning av pregabalin

Om pregabalin måste sättas ut rekommenderas att det görs gradvis under minst en vecka enligt gällande

klinisk praxis oberoende av indikation (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Nedsatt njurfunktion

Pregabalin elimineras från blodcirkulationen huvudsakligen genom utsöndring via njurarna som oförändrat

läkemedel. Eftersom pregabalinclearance är direkt proportionellt mot kreatininclearance (se avsnitt 5.2),

måste en dossänkning hos patienter med nedsatt njurfunktion individualiseras med hänsyn till

kreatininclearance (CLcr), som framgår av Tabell 1, framräknad enligt följande formel:

1,23 x [140 – ålder (år)] x vikt (kg)

(ml/min) =

serumkreatinin (mikromol/l)

(x 0,85 för kvinnliga patienter)

Pregabalin avlägsnas effektivt från plasma genom hemodialys (50 % av läkemedlet inom 4 timmar). För

patienter som får hemodialys, ska den dagliga pregabalindosen justeras med hänsyn till njurfunktionen.

Utöver den dagliga dosen ska en tilläggsdos ges omedelbart efter varje 4-timmarsbehandling med

hemodialys (se Tabell 1).

Tabell 1. Justering av pregabalindosen med hänsyn till njurfunktionen

Kreatininclearance

(CLcr ) (ml/min)

Total daglig dos av pregabalin*

Dosregim

Startdos (mg/dag)

Maximal dos (mg/dag)

Dosen kan uppdelas enligt

följande:

≥ 60

Två eller tre doseringstillfällen

per dag.

≥ 30 – < 60

Två eller tre doseringstillfällen

per dag.

≥ 15 – < 30

25–50

Ett eller två doseringstillfällen

per dag.

< 15

Ett doseringstillfälle per dag.

Tilläggsdos efter hemodialys (mg)

Engångsdos+

* Total daglig dos (mg/dag) ska fördelas enligt dosregimen för att ge mängden mg/dos

+ Tilläggsdosen är en engångsdos som tillägg

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Pregabalin Orion för barn under 12 år och ungdomar (12–17 år) har inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2, men ingen dosrekommendation kan fastställas.

Äldre

Äldre patienter kan behöva en lägre dos av pregabalin på grund av nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Administreringssätt

Pregabalin Orion kan tas med eller utan föda.

Pregabalin Orion är endast för peroral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Diabetespatienter

Enligt gällande klinisk praxis kan de diabetespatienter som får viktökning av behandlingen med pregabalin

behöva ändra sin hypoglykemiska medicinering.

Allergiska reaktioner

Det har efter marknadsintroduktion förekommit rapporter om överkänslighetsreaktioner, innefattande fall av

angioödem. Behandlingen med pregabalin ska avbrytas omedelbart vid symtom på angioödem, såsom

svullnad av ansikte, i och runt munnen eller svullnad av de övre luftvägarna.

Yrsel, somnolens, förlust av medvetande, konfusion och psykisk försämring

Behandlingen med pregabalin har förknippats med yrsel och somnolens, vilket skulle kunna öka förekomsten

av fallskador hos den äldre patientgruppen. Efter lansering har det också förekommit rapporter om förlust av

medvetandet, konfusion och psykisk försämring. Patienter bör därför tillrådas att vara försiktiga tills de

känner till läkemedlets potentiella effekter.

Synrelaterade effekter

En högre andel patienter behandlade med pregabalin i kontrollerade studier rapporterade dimsyn jämfört med

patienter behandlade med placebo. I de flesta fallen försvann besvären då behandlingen fortgick. I kliniska

studier där oftalmologiska undersökningar genomfördes sågs en ökad incidens av nedsatt synskärpa och

synfältsförändringar i den grupp som fick behandling med pregabalin jämfört med den grupp av patienter

som fick behandling med placebo. Incidensen av förändringar av ögonbotten var högre i den grupp som fick

behandling med placebo (se avsnitt 5.1).

Synbiverkningar inklusive synnedsättning, dimsyn eller annan påverkan på synskärpan, av vilka många har

varit övergående, har också rapporterats efter marknadsintroduktion. Utsättning av pregabalin kan resultera i

att dessa synbiverkningar försvinner eller mildras.

Njursvikt

Fall av njursvikt har rapporterats och i vissa fall har utsättning av pregabalin visat att denna biverkning är

reversibel.

Utsättning av andra samtidigt administrerade antiepileptika

Det finns otillräckliga data för att stödja utsättning av andra samtidigt administrerade antiepileptika i syftet

att uppnå monoterapi med pregabalin, när kontroll över anfallen har uppnåtts med pregabalin som

tilläggsbehandling.

Utsättningssymtom

Efter utsättning av pregabalin vid korttids- eller långtidsbehandling har utsättningssymtom observerats hos

några patienter. Följande symtom har förekommit: insomnia, huvudvärk, illamående, ångest, diarré,

influensaliknande symtom, ängslan, depression, smärta, krampanfall, hyperhidros och yrsel, vilka kan

indikera fysisk tillvänjning. Patienten bör informeras om detta vid behandlingens början.

Krampanfall, inklusive status epilepticus och grand mal anfall, kan uppkomma under behandling med

pregabalin eller kort efter avslutad pregabalin-behandling.

Vid utsättning av pregabalin vid långtidsbehandling tyder data på att incidens och svårighetsgrad av

utsättningssymtom kan vara dosrelaterade.

Hjärtsvikt

Det har efter marknadsintroduktionen förekommit rapporter om hjärtsvikt hos vissa patienter som behandlats

med pregabalin. Dessa reaktioner har mestadels påträffats hos äldre patienter med hjärt-kärlsjukdom vid

pregabalinbehandling av en neuropatisk indikation. Pregabalin ska användas med försiktighet till dessa

patienter. Vid utsättande av pregabalin kan reaktionen avta.

Behandling av central neuropatisk smärta på grund av ryggmärgsskada

Vid behandling av central neuropatisk smärta på grund av ryggmärgsskada, ökade incidensen av

biverkningar i allmänhet, CNS biverkningar och speciellt somnolens. Detta kan hänföras till en additiv effekt

på grund av samtidig medicinering (t.ex. anti-spastiska medel) nödvändig för detta tillstånd. Detta skall tas i

beaktande vid förskrivning av pregabalin för detta tillstånd.

Suicidtankar och självmordsbeteende

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika för

flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med antiepileptika har

också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte

känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för pregabalin.

Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig behandling

bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk rådgivning om tecken på

suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

Minskad funktion i nedre mag-tarmkanalen

Det finns händelser som rapporterats efter marknadsintroduktion relaterade till minskad funktion i nedre

mag-tarmsystemet (t ex tarmobstruktion, paralytisk ileus, förstoppning) när pregabalin togs samtidigt med

mediciner som potentiellt kan orsaka förstoppning, såsom opioidanalgetika. När pregabalin och opioider

kommer att användas i kombination kan åtgärder för att förhindra förstoppning övervägas (särskilt hos

kvinnliga patienter och äldre).

Felaktig användning, risk för missbruk eller beroende

Fall av felaktig användning, missbruk och beroende har rapporterats. Försiktighet bör iakttas hos patienter

med tidigare missbruksproblem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig användning, missbruk

eller beroende av pregabalin (utveckling av tolerans, dosökningar, läkemedelsuppsökande beteende har

rapporterats).

Encefalopati

Fall av encefalopati har rapporterats, främst hos patienter med bakomliggande sjukdomar som kan utlösa

encefalopati.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom pregabalin huvudsakligen utsöndras oförändrat i urinen, genomgår försumbar metabolism hos

människa (<2 % av dosen återfinns i urinen som metaboliter), inte hämmar läkemedelsmetabolism

in vitro

samt inte är bundet till plasmaproteiner, är det osannolikt att det kan orsaka eller bli föremål för

farmakokinetiska interaktioner.

In vivo

studier och populationsfarmakokinetiska analyser

Följaktligen har inga kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner observerats i

in vivo

studier mellan

pregabalin och fenytoin, karbamazepin, valproinsyra, lamotrigin, gabapentin, lorazepam, oxikodon eller

etanol. Populationsfarmakokinetiska analyser visade att perorala diabetesmedel, diuretika, insulin,

fenobarbital, tiagabin och topiramat hade inte någon kliniskt signifikant påverkan på pregabalinclearance.

Perorala antikonceptionella medel, noretisteron och/eller etinylestradiol

Samtidig administrering av pregabalin och de perorala antikonceptionella medlen noretisteron och/eller

etinylestradiol påverkar inte steady-state-farmakokinetiken hos någon av substanserna.

Läkemedel som påverkar centrala nervsystemet

Pregabalin kan förstärka effekterna av etanol och lorazepam.

I kontrollerade kliniska prövningar, hade

upprepade orala doser av pregabalin, som administrerades samtidigt med oxykodon, lorazepam eller etanol

ingen kliniskt relevant påverkan på andningen. Efter lansering har det förekommit rapporter om

andningssvikt och koma hos patienter som använt pregabalin tillsammans med andra läkemedel med

nedsättande effekt på centrala nervsystemet (CNS). Pregabalin tycks ha en additiv effekt till den kognitiva

och grovmotoriska funktionsnedsättningen som orsakas av oxykodon.

Interaktioner och äldre

Inga specifika farmakodynamiska interaktionsstudier har utförts på äldre frivilliga. Interaktionsstudier har

endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder/Preventivmetoder hos män och kvinnor

Eftersom den potentiella risken för människor är okänd, måste effektiv preventivmetod användas hos

kvinnor i fertil ålder.

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med pregabalin saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är okänd.

Pregabalin Orion ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt (om nyttan för mamman

klart överväger den potentiella risken för fostret).

Amning

Pregabalin utsöndras i bröstmjölk (se avsnitt 5.2). Effekten av pregabalin på nyfödda/spädbarn är inte känd.

Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med pregabalin, efter att man

tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om pregabalins effekter på kvinnlig fertilitet.

I en klinisk prövning för att bedöma pregabalinets effekt på spermierörlighet fick friska män pregabalin med

en dosering på 600 mg/dag. Efter 3 månaders behandling fanns det inga effekter på spermierörligheten.

En fertilitetsstudie hos råtthonor har visat skadliga reproduktionseffekter. Fertilitetsstudier hos råtthanar har

visat skadliga reproduktions- och utvecklingseffekter. Den kliniska relevansen av dessa resultat är okänd (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pregabalin Orion har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Pregabalin Orion kan orsaka yrsel och somnolens och kan därför påverka förmågan att framföra fordon eller

använda maskiner. Patienter avråds från att köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra potentiellt

riskfyllda aktiviteter innan det är känt huruvida detta läkemedel påverkar deras förmåga att utföra dessa

aktiviteter.

4.8

Biverkningar

Det kliniska programmet för pregabalin omfattade över 8900 patienter exponerade för pregabalin, av vilka

över 5600 deltog i dubbelblinda, placebokontrollerade prövningar. De vanligast rapporterade biverkningarna

var yrsel och somnolens. Biverkningarna var vanligen milda till måttliga i intensitet. I alla kontrollerade

studier, var andelen patienter som avbröt studierna på grund av biverkningar 12 % för patienter som fick

pregabalin och 5 % för patienter som fick placebo. De vanligaste biverkningarna som resulterade i

läkemedelsutsättning hos pregabalinbehandlade grupper var yrsel och somnolens.

I tabell 2 nedan är alla biverkningar, som förekom i högre frekvens än placebo och hos mer än en patient,

listade efter klassificering och frekvens (mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter

fallande allvarlighetsgrad.

De listade biverkningarna kan också förknippas med den underliggande sjukdomen och/eller annan samtidig

administrering av läkemedel.

Vid behandling av central neuropatisk smärta på grund av ryggmärgsskada, ökade incidensen av

biverkningar i allmänhet, CNS biverkningar och speciellt somnolens (se avsnitt 4.4).

Ytterligare biverkningar rapporterade efter lansering är inkluderade i listan nedan i kursiv stil.

Tabell 2. Biverkningar av pregabalin

Systemorganklass

Biverkningar

Infektioner och

infestationer

Vanliga

Nasofaryngit

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Neutropeni

Mindre vanliga

Överkänslighet

Immunsystemet

Sällsynta

Angioödem, allergisk reaktion

Vanliga

Ökad aptit

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Anorexi, hypoglykemi

Vanliga

Euforiskt stämningsläge, konfusion, irritabilitet,

desorientering, insomnia, minskad libido

Mindre vanliga

Hallucination, panikattack, rastlöshet, agitation,

depression, sänkt stämningsläge, förhöjd

sinnesstämning,

aggression,

humörsvängningar,

depersonalisation, svårighet att finna ord, onormala

drömmar, ökad libido, anorgasmi, apati

Psykiska störningar

Sällsynta

Disinhibition

Mycket vanliga

Yrsel, somnolens, huvudvärk

Vanliga

Ataxi, koordinationssvårigheter, tremor, dysartri,

amnesi, minnesstörning, nedsatt uppmärksamhet,

parestesi, hypoestesi, sedering, balanssvårigheter,

letargi

Mindre vanliga

Synkope, stupor, myoklonus,

förlust av medvetandet,

psykomotorisk hyperaktivitet, dyskinesi, postural yrsel,

intentionstremor, nystagmus, kognitivstörning

, psykisk

försämring

, talsvårigheter, hyporeflexi, hyperestesi,

brännande känsla, ageusi,

olustkänsla

Centrala och perifera

nervsystemet

Sällsynta

Krampanfall,

parosmi, hypokinesi, dysgrafi

Vanliga

Dimsyn, diplopi

Mindre vanliga

Perifert synbortfall, synförändringar, ögonsvullnad,

synfältsdefekt, nedsatt synskärpa, ögonsmärta, astenopi,

fotopsi, torra ögon, ökat tårflöde, ögonirritation

Ögon

Sällsynta

Synnedsättning, keratit

, oscillopsi, förändrad perception

av syndjupet, mydriasis, skelögdhet, ljusare syn

Vanliga

Vertigo

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Hyperakusi

Mindre vanliga

Takykardi, AV-block I, sinusbradykardi,

hjärtsvikt

Hjärtat

Sällsynta

Förlängt QT- intervall

, sinustakykardi, sinusarytmi

Blodkärl

Mindre vanliga

Hypotension, hypertension, vallningar, rodnad, perifer

kyla

Mindre vanliga

Dyspné, näsblod, hosta, nästäppa, rinit, snarkning,

nästorrhet

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Sällsynta

Lungödem

, åtstramningskänsla i halsen

Vanliga

Kräkning,

illamående,

förstoppning,

diarré,

flatulens,

bukutspändhet, muntorrhet

Mindre vanliga

Gastroesofageal refluxsjukdom, ökad salivation, oral

hypoestesi

Magtarmkanalen

Sällsynta

Ascites, pankreatit,

svullen tunga

, dysfagi

Mindre vanliga

Förhöjda leverenzymer*

Sällsynta

Gulsot

Mycket sällsynta

Leversvikt, hepatit

Mindre vanliga

Papulösa utslag, urtikaria, hyperhidros,

pruritus

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Stevens-Johnsons syndrom

, kallsvettningar

Muskuloskeletala systemet

Vanliga

Muskelkramp, artralgi, ryggsmärta, smärta i armar och

Systemorganklass

Biverkningar

ben, cervikalspasm

Mindre vanliga

Ledsvullnad, myalgi, muskelryckning, nacksmärta,

muskelstelhet

och bindväv

Sällsynta

Rhabdomyolys

Mindre vanliga

Urininkontinens, dysuri

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Njursvikt, oliguri,

urinretention

Vanliga

Erektil dysfunktion

Mindre vanliga

Sexuell dysfunktion, fördröjd ejakulation, dysmenorré,

ömma bröst

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Sällsynta

Amenorré, utsöndring från brösten, förstorade bröst,

gynekomasti

Vanliga

Perifert ödem, ödem, gångrubbning, fall,

berusningskänsla, känsla av abnormalitet, trötthet

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga

Generaliserat ödem,

ansiktsödem

, åtstramningskänsla i

bröstet, smärta, feber, törst, frossa, asteni

Vanliga

Viktökning

Mindre vanliga

Förhöjt blodkreatininfosfokinas, förhöjd blodglukos,

minskning av antalet blodplättar, förhöjt blodkreatinin,

sänkt blodkalium, viktminskning

Undersökningar

Sällsynta

Minskning av antalet vita blodkroppar

*Förhöjt alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT)

Efter utsättning av pregabalin vid korttids- eller långtidsbehandling har utsättningssymtom observerats hos

några patienter. Följande symtom har förekommit: insomnia, huvudvärk, illamående, ångest,

diarré, influensaliknande symtom, krampanfall, ängslan, depression, smärta, hyperhidros och yrsel, vilka kan

indikera fysisk tillvänjning. Patienten bör informeras om detta vid behandlingens början.

Vid utsättning av pregabalin vid långtidsbehandling tyder data på att incidens och svårighetsgrad av

utsättningssymtom kan vara dosrelaterade.

Pediatrisk population

Den säkerhetsprofil som observerades för pregabalin vid fyra pediatriska studier på patienter med partiella

anfall med eller utan sekundär generalisering (en 12-veckorsstudie av effekt och säkerhet på patienter i

åldrarna 4 till 16 år, n=295, en 14-dagarsstudie av effekt och säkerhet på patienter som fyllt 1 månad men

inte 4 år, n=175, en studie av farmakokinetik och tolerabilitet, n=65, samt en 1-årig öppen uppföljande

säkerhetsstudie, n=54) liknade den som observerats i studierna på vuxna patienter med epilepsi. De

vanligaste biverkningarna av pregabalinbehandling som observerades under 12-veckorstudien var

somnolens, pyrexi, övre luftvägsinfektion, ökad aptit, viktökning och nasofaryngit. De vanligaste

biverkningarna av pregabalinbehandling som observerades under 14-dagarsstudien var somnolens, övre

luftvägsinfektion och pyrexi (se avsnitt 4.2, 5.1 och 5.2).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Efter lansering har de vanligast rapporterade biverkningarna efter det att pregabalin tagits i överdos varit

somnolens, förvirring, agitation och rastlöshet. Även krampanfall har rapporterats.

I sällsynta fall har koma rapporterats.

Behandling av pregabalinöverdos bör omfatta allmän understödjande behandling och hemodialys kan ges vid

behov (se avsnitt 4.2 Tabell 1).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika, övriga antiepileptika ATC kod: N03AX16.

Den aktiva substansen pregabalin är en gamma-aminosmörsyra-analog [(S)-3-(aminometyl)-5-

metylhexansyra].

Verkningsmekanism

Pregabalin binder till en auxiliär subenhet (α2-δ-protein) av spänningskänsliga kalciumkanaler i det centrala

nervsystemet.

Klinisk effekt och säkerhet

Neuropatisk smärta

Effekt har visats i studier på diabetesneuropati, postherpetisk neuralgi och ryggmärgsskada. Effekt har inte

studerats på andra modeller för neuropatisk smärta.

Pregabalin har studerats i 10 kontrollerade kliniska studier i upp till 13 veckor med dosering två gånger per

dag och i upp till 8 veckor med dosering tre gånger per dag. Effekt- och säkerhetsprofiler för dosering

2 respektive 3 gånger per dag var sammantaget likvärdiga.

I kliniska prövningar upp till 12 veckor med avseende på både perifer och central neuropatisk smärta, sågs

efter vecka 1 en smärtreduktion som kvarstod under hela behandlingsperioden.

I kontrollerade kliniska prövningar på perifer neuropatisk smärta fick 35 % av pregabalinbehandlade

patienter och 18 % av placebobehandlade patienter en 50 %-ig förbättring av smärtan. För patienter som inte

upplevde somnolens observerades en sådan förbättring hos 33 % av dem som behandlades med pregabalin

och 18 % av dem som fick placebo. För patienter som upplevde somnolens var motsvarande andel 48 % för

pregabalin och 16 % för placebo.

I den kontrollerade kliniska prövningen på central neuropatisk smärta fick 22 % av de pregabalinbehandlade

patienterna och 7 % av de placebobehandlade patienterna en 50 %-ig förbättring av smärtan.

Epilepsi

Tilläggsbehandling

Pregabalin har studerats i 3 kontrollerade kliniska studier under 12 veckors tid med dosering antingen två

gånger per dag eller dosering 3 gånger per dag. Effekt- och säkerhetsprofiler för dosering 2 respektive

3 gånger per dag var sammantaget likvärdiga.

En minskning av anfallsfrekvens observerades under vecka 1.

Pediatrisk population

Effekten och säkerheten för pregabalin som tilläggsbehandling av epilepsi hos pediatriska patienter under

12 år samt ungdomar har inte fastställts. De biverkningar som observerades i en studie av farmakokinetik och

tolerabilitet som rekryterade patienter från 3 månaders till 16 års ålder (n=65) med partiella anfall liknade de

som observerats hos vuxna. Resultaten av en placebokontrollerad 12-veckorsstudie på 295 pediatriska

patienter i åldrarna 4 till 16 år och en placebokontrollerad 14-dagarsstudie på 175 pediatriska patienter som

fyllt 1 månad men inte 4 år, där man undersökte effekt och säkerhet för pregabalin som tilläggsbehandling

vid partiella anfall, samt en 1-årig öppen säkerhetsstudie av 54 pediatriska patienter från 3 månaders till

16 års ålder med epilepsi tyder på att biverkningarna pyrexi och infektioner i de övre luftvägarna

observerades oftare än i studierna av vuxna patienter med epilepsi (se avsnitt 4.2, 4.8 och 5.2).

I den placebokontrollerade 12-veckorsstudien fick pediatriska patienter (i åldrarna 4 till 16 år) pregabalin

2,5 mg/kg/dag (högst 150 mg/dag), pregabalin 10 mg/kg/dag (högst 600 mg/dag) eller placebo.

Procentandelen av gruppen som hade en 50 %-ig minskning av antalet partiella anfall jämfört med baslinjen

var 40,6 % av patienterna som fick pregabalin 10 mg/kg/dag (p=0,0068 jämfört med placebo), 29,1 % av

patienterna som behandlades med pregabalin 2,5 mg/kg/dag (p=0,2600 jämfört med placebo) och 22,6 % av

dem som fick placebo.

I den placebokontrollerade 14-dagarsstudien fick pediatriska patienter (som fyllt 1 månad men inte 4 år)

pregabalin 7 mg/kg/dag, pregabalin 14 mg/kg/dag eller placebo. Medianen för 24 timmars frekvenser av

anfall vid baslinjen och vid det sista besöket var 4,7 respektive 3,8 för pregabalin 7 mg/kg/dag,

5,4 respektive 1,4 för pregabalin 14 mg/kg/dag och 2,9 respektive 2,3 för placebo. Pregabalin 14 mg/kg/dag

gav en signifikant minskning av den log-transformerade frekvensen av partiella anfall jämfört med placebo

(p=0,0223), men pregabalin 7 mg/kg/dag visade ingen förbättring jämfört med placebo.

Monoterapi (nydiagnostiserade patienter)

Pregabalin har studerats i 1 kontrollerad klinisk studie under 56 veckors tid med dosering två gånger per dag.

Pregabalin uppnådde inte ”non-inferiority” gentemot lamotrigin baserat på effektparametern 6 anfallsfria

månader. Pregabalin och lamotrigin var lika säkra och vältolererade.

Generaliserat ångestsyndrom

Pregabalin har studerats i 6 kontrollerade studier under 4–6 veckors tid, i en studie på äldre under 8 veckors

tid och i en återfallsförebyggande långtidsstudie med en dubbelblind återfallsförebyggande fas på 6 månader.

Lindring av symtom från generaliserat ångestsyndrom enligt Hamiltons ångestskala (HAM-A) observerades

vid vecka 1.

I kontrollerade kliniska prövningar (4–8 veckors studietid) hade 52 % av pregabalinbehandlade patienter och

38 % av placebobehandlade patienter åtminstone en 50 % -ig förbättring av totalpoäng enligt HAM-A mätt

från baslinjen till prövningens slut.

En högre andel patienter behandlade med pregabalin i kontrollerade studier rapporterade dimsyn jämfört med

patienter behandlade med placebo. I de flesta fallen försvann besvären då behandlingen fortgick.

Oftalmologiska undersökningar (inklusive undersökning av synskärpa och synfält samt ögonbottensspegling)

har genomförts hos över 3600 patienter i kontrollerade kliniska prövningar. Hos dessa patienter sågs en

nedsatt synskärpa hos 6,5 % av patienterna behandlade med pregabalin och 4,8 % hos patienterna

behandlade med placebo. Synfältsförändringar sågs hos 12,4 % av patienterna behandlade med pregabalin

och 11,7 % hos patienterna behandlade med placebo. Förändringar av ögonbotten observerades hos 1,7 % av

patienterna behandlade med pregabalin och hos 2,1 % av patienterna behandlade med placebo.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Pregabalins farmakokinetik vid steady-state är likartad för friska frivilliga, epilepsipatienter som står på

antiepileptika samt för patienter med kronisk smärta.

Absorption

Pregabalin absorberas snabbt när det administreras under fasta. Maximala plasmakoncentrationer uppnås

inom 1 timme efter både enkel- och upprepad dosering. Pregabalins orala biotillgänglighet är uppskattad till

≥90 % och är oberoende av dos. Efter upprepad administrering uppnås steady-state inom 24–48 timmar.

Absorptionshastigheten av pregabalin minskar när det ges tillsammans med föda, vilket ger en minskning av

med cirka 25–30 % och en fördröjning av t

till cirka 2,5 timmar. Administrering av pregabalin

tillsammans med föda har dock ingen kliniskt signifikant effekt på absorptionsgraden av pregabalin.

Distribution

I prekliniska studier har det visats att pregabalin passerar blodhjärnbarriären hos möss, råttor och apor.

Pregabalin har visats passera placentan hos råttor och finns i mjölken hos diande råttor. Hos människa är den

skenbara distributionsvolymen av pregabalin efter oral administrering cirka 0,56 l/kg. Pregabalin binds inte

till plasmaproteiner.

Biotransformation

Pregabalin genomgår försumbar metabolism hos människa. Efter en dos av radioaktivt märkt pregabalin, var

cirka 98 % av den radioaktivitet som återfanns i urinen oförändrat pregabalin. N-metylerat derivat av

pregabalin, huvudmetaboliten av pregabalin som påträffats i urin, svarade för 0,9 % av dosen. I prekliniska

studier visades inget tecken på racemisering av pregabalins S-enantiomer till R-enantiomeren.

Elimination

Pregabalin elimineras från blodcirkulationen primärt genom utsöndring via njurarna som oförändrat

läkemedel. Pregabalins eliminationshalveringstid är i medeltal 6,3 timmar. Pregabalins plasmaclearance och

renalclearance är direkt proportionella mot kreatininclearance (se avsnitt 5.2 Nedsatt njurfunktion).

Dosjustering för patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som genomgår hemodialys är nödvändig

(se avsnitt 4.2, Tabell 1).

Linjäritet/icke-linjäritet

Pregabalins farmakokinetik är linjär över det rekommenderade dagliga dosintervallet. Interindividuella

farmakokinetiska variabiliteten för pregabalin är låg (<20 %). Kinetiken för upprepad dosering kan

förutsägas från enkeldosdata. Plasmakoncentrationer av pregabalin behöver därför inte följas rutinmässigt.

Kön

Kliniska prövningar har visat att kön inte har någon kliniskt signifikant påverkan på

plasmakoncentrationerna av pregabalin.

Nedsatt njurfunktion

Pregabalinclearance är direkt proportionellt mot kreatininclearance. Pregabalin avlägsnas dessutom effektivt

från plasma genom hemodialys (efter 4 timmars hemodialys sänks pregabalin plasmakoncentrationer med

ungefär 50 %). Eftersom elimination via njurarna är den huvudsakliga eliminationsvägen är det nödvändigt

med dossänkning hos patienter med nedsatt njurfunktion och dostillägg efter hemodialys (se avsnitt 4.2,

Tabell 1).

Nedsatt leverfunktion

Inga specifika farmakokinetiska studier har utförts hos patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom

pregabalin inte metaboliseras i någon signifikant grad och utsöndras övervägande som oförändrat läkemedel

i urinen, förväntas inte att nedsatt leverfunktion signifikant skulle förändra plasmakoncentrationer av

pregabalin.

Pediatrisk population

Farmakokinetiken för pregabalin utvärderades på pediatriska patienter med epilepsi (åldersgrupper: 1 till

23 månader, 2 till 6 år, 7 till 11 år samt 12 till 16 år) vid dosnivåerna 2,5, 5, 10 och 15 mg/kg/dag i en studie

av farmakokinetik och tolerabilitet.

Efter oral administrering av pregabalin till fastande pediatriska patienter var i allmänhet tiden för att nå

högsta plasmakoncentration liknande över hela åldersgruppen och inträffade 0,5 timme till 2 timmar efter

dosen.

Parametrarna Cmax och AUC för pregabalin ökade linjärt med ökande dos inom varje åldersgrupp.

AUC var 30 % lägre hos pediatriska patienter som vägde under 30 kg på grund av en ökad

kroppsviktsjusterad clearance på 43 % för dessa patienter jämfört med patienter som vägde ≥30 kg.

Pregabalins slutliga halveringstid var i genomsnitt 3 till 4 timmar hos pediatriska patienter upp till 6 års ålder

och 4 till 6 timmar hos patienter som var 7 år och äldre.

En farmakokinetikanalys av populationen visade att kreatininclearance samvarierade signifikant med oral

clearance av pregabalin, kroppsvikt samvarierade signifikant med pregabalins skenbara orala

distributionsvolym, och dessa förhållanden var liknande hos pediatriska och vuxna patienter.

Farmakokinetiken för pregabalin hos patienter under 3 månader har inte studerats (se avsnitt 4.2, 4.8

och 5.1).

Äldre

Pregabalinclearance tenderar att minska med stigande ålder. Minskningen av pregabalins orala clearance är

förenlig med de minskningar i kreatininclearance som associeras med stigande ålder. Sänkning av

pregabalindosen kan krävas för patienter som har åldersrelaterad nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2,

Tabell 1).

Ammande mödrar

Farmakokinetiken av 150 mg pregabalin administrerad var tolfte timme (300 mg daglig dos) utvärderades

hos 10 ammande kvinnor åtminstone tolv veckor efter förlossningen. Amningen hade liten eller ingen effekt

på pregabalinfarmakokinetiken. Pregabalin utsöndrades med genomsnittliga jämviktskoncentrationer på

cirka 76 % av dem i maternell plasma. Den beräknade spädbarnsdosen från bröstmjölk (under förutsättning

att den genomsnittliga mjölkkonsumtionen är 150 ml/kg/dag) för kvinnor som erhåller 300 mg/dag

respektive den maximala dosen 600 mg/dag skulle vara 0,31 respektive 0,62 mg/kg/dag. Dessa beräknade

doser utgör cirka 7 % av den totala dagliga maternella dosen på en mg/kg-bas.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I gängse allmäntoxikologiska studier i djur tolererades pregabalin väl vid kliniskt relevanta doser. I

toxicitetsstudier med upprepad dosering på råttor och apor iakttogs CNS effekter, inklusive hypoaktivitet,

hyperaktivitet och ataxi. En ökad incidens av retinal atrofi, som vanligen observeras hos åldrade albinoråttor,

sågs efter långtidsbehandling med pregabalin vid exponeringar som är ≥5 gånger medelexponering för

människa vid den maximala rekommenderade kliniska dosen.

Pregabalin var inte teratogent hos möss, råttor eller kaniner. Fostertoxicitet hos råttor och kaniner förekom

bara vid exponeringar som är avsevärt högre än klinisk exponering. I prenatala/postnatala toxicitetsstudier,

inducerade pregabalin fosterutvecklingstoxicitet hos råttor vid exponeringar >2 gånger den maximala,

rekommenderade exponeringen hos människa.

Biverkningar på fertiliteten hos råtthanar och -honor observerades enbart vid exponeringar som är avsevärt

högre än klinisk exponering. Biverkningar på manliga reproduktionsorgan och spermaparametrar var

reversibla och inträffade endast vid exponeringar som är avsevärt högre än klinisk exponering eller som

associeras med spontana degenerationsprocesser i manliga reproduktionsorgan hos råttan. Därför ansågs

effekterna vara av liten eller ingen klinisk relevans.

Pregabalin är inte genotoxiskt vilket baseras på resultaten från en uppsättning av

in vitro

in vivo

tester.

Tvååriga karcinogenicitetsstudier med pregabalin utfördes på råttor och möss. Inga tumörer observerades hos

råttor vid exponeringar upp till 24 gånger medelexponeringen för människa vid den maximala

rekommenderade kliniska dosen 600 mg/dag. Hos möss sågs ingen ökad incidens av tumörer vid

exponeringar liknande medelexponeringen hos människa men en ökad incidens av hemangiosarkom

observerades vid högre exponeringar. Den icke-genotoxiska mekanismen för pregabalin-inducerad

tumörbildning hos möss involverar förändringar på blodplättar och därtill associerad endotelcellproliferation.

Dessa förändringar i blodplättar förekommer inte hos råttor eller människa baserat på kliniska data från

korttidsstudier och begränsade långtidsstudier. Motsvarande risk hos människa har inte kunnat påvisas.

Toxicitetsbilden hos unga råttor skiljer sig inte kvalitativt från den som setts hos vuxna råttor. Unga råttor är

dock mer känsliga. Vid terapeutiska exponeringar fanns det tecken på kliniska CNS symtom som

hyperaktivitet och bruxism samt vissa förändringar i tillväxten (övergående viktökningshämning). Effekter

på östruscykel iakttogs vid 5-gånger den terapeutiska exponeringen för människa. En minskad akustisk

reaktion vid oväntade yttre ljudstimuli iakttogs hos unga råttor 1–2 veckor efter exponeringar >2 gånger den

terapeutiska exponeringen för människa. Nio veckor efter exponering, var denna effekt inte längre

observerbar.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

majsstärkelse

talk

Kapselskal

titandioxid E 171

gelatin

vatten

natriumlaurilsulfat

röd järnoxid E 172

(bara i 75 mg, 100 mg, 225 mg och 300 mg)

Märkningsbläck

shellack E 904

dehydratiserad alkohol E 1510

isopropylalkohol

butylalkohol

propylenglykol E 1520

stark ammoniaklösning E 527

svart järnoxid E 172

kaliumhydroxid E 525

renat vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/aluminium blister i förpackningar om 14, 56, 84, 98 eller 200 kapslar.

HDPE burkar innehållandes 56 och 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25 mg: 51446

50 mg: 51447

75 mg: 51448

100 mg: 51449

150 mg: 51450

225 mg: 51451

300 mg: 51452

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2015-03-12

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-11-19

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen