Paliperidon Krka 9 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-09-2021

Aktiva substanser:
paliperidon
Tillgänglig från:
Krka d.d., Novo mesto
ATC-kod:
N05AX13
INN (International namn):
paliperidon
Dos:
9 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
paliperidon 9 mg Aktiv substans; propylenglykol Hjälpämne; butylhydroxitoluen Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 28 x 1 tablett; Blister, 56 x 1 tablett; Blister, 14 x 1 tablett
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56362
Tillstånd datum:
2018-05-18

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Paliperidon Krka 3 mg depottabletter

Paliperidon Krka 6 mg depottabletter

Paliperidon Krka 9 mg depottabletter

paliperidon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Paliperidon Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Paliperidon Krka

Hur du tar Paliperidon Krka

Eventuella biverkningar

Hur Paliperidon Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Paliperidon Krka är och vad det används för

Paliperidon Krka innehåller den aktiva substansen paliperidon som tillhör gruppen antipsykotiska

läkemedel (neuroleptika).

Paliperidon Krka används för att behandla schizofreni hos vuxna och ungdomar 15 år och äldre.

Schizofreni är en sjukdom med symtom i form av att man hör, ser eller uppfattar saker som inte finns,

har vanföreställningar, är överdrivet misstänksam, blir tillbakadragen, talar osammanhängande och får

en beteende- och känslomässig utarmning. Personer med denna sjukdom kan också känna sig

nedstämda, oroliga, skuldtyngda eller spända.

Paliperidon Krka används också för att behandla schizoaffektivt syndrom hos vuxna.

Schizoaffektivt syndrom är ett psykiatriskt tillstånd där den drabbade upplever en kombination av

olika schizofrenisymtom (som de som anges ovan) och därutöver symtom på humörstörningar (känner

ett stort lyckorus, känner sig ledsen, upprörd, förvirrad, drabbas av sömnlöshet, ovanlig pratsamhet,

tappar intresset för vardagliga aktiviteter, sover för mycket eller för lite, äter för mycket eller för lite

och har återkommande tankar på självmord).

Paliperidon Krka kan bidra till att lindra symptomen på din sjukdom och hindra dina symptom från att

komma tillbaka.

Paliperidon som finns i Paliperidon Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paliperidon Krka

Ta inte Paliperidon Krka

om du är allergisk mot paliperidon, risperidon, eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Paliperidon Krka.

Patienter med schizoaffektivt syndrom som behandlas med detta läkemedel ska följas upp

noga för att se om ett eventuellt skifte från maniska till depressiva symtom äger rum.

Detta läkemedel har inte studerats på äldre patienter med demens. Äldre patienter med

demens, som behandlas med andra liknande typer av läkemedel, kan ha ökad risk att få

slaganfall eller att dö (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

om du har Parkinsons sjukdom eller demens.

om du någon gång har fått diagnos på ett tillstånd där symtomen bland annat är feber och

muskelstelhet (kallas också malignt neuroleptikasyndrom).

om du någon gång har haft avvikande rörelser i tunga eller ansikte (tardiv dyskinesi). Du bör

känna till att båda dessa tillstånd kan orsakas av denna typ av läkemedel

.

om du vet att du tidigare haft låga nivåer av vita blodkroppar (orsakad av andra läkemedel

eller inte).

om du är diabetiker eller har anlag för att få diabetes.

om du har en hjärtsjukdom eller tar behandling mot hjärtsjukdom som gör att blodtrycket kan

bli lågt.

om du har epilepsi.

om du har en sjukdom som påverkar sväljnings-, mag- eller tarmfunktion, där

sväljningsförmågan eller de normala tarmrörelserna är försämrade.

om du har sjukdomar som har samband med diarré.

om du har njurproblem.

om du har leverproblem.

om du har förlängd och/eller smärtsam erektion.

om du har störningar i reglering av kroppstemperaturen eller har förhöjd kroppstemperatur.

om du har en onormalt hög nivå av hormonet prolaktin i blodet eller om du har en tumör som

kan vara prolaktinberoende.

om du eller någon annan i din familj har haft blodproppar, eftersom antipsykotiska läkemedel

har förknippats med bildningen av blodproppar.

Om du har något av dessa tillstånd, tala med din läkare eftersom han/hon kan vilja anpassa din

dosering eller följa upp dig med kontroller under en tid.

En farligt låg nivå av en viss typ av vita blodkroppar som behövs för att bekämpa infektion i blodet

har i sällsynta fall setts hos patienter som tar paliperidon. Din doktor kan komma att kontrollera dina

nivåer av vita blodkroppar.

Paliperidon Krka kan orsaka viktökning. Påtaglig viktökning kan ha en negativ inverkan på din hälsa.

Din läkare ska kontrollera din kroppsvikt regelbundet.

Eftersom diabetes eller försämring av befintlig diabetes har setts hos patienter som använder

paliperidon ska din läkare kontrollera om du visar tecken på högt blodsocker. Hos patienter med

befintlig diabetes ska blodsocker kontrolleras regelbundet.

Vid gråstarr operation (katarakt) kan det förekomma att pupillen (den svarta cirkeln i ögats mitt) inte

ökar i storlek så mycket som behövs. Dessutom kan man få nedsatt muskelspänning i iris (ögats

färgade del) under operationen och det kan leda till ögonskador. Om du har en ögonoperation

inplanerad måste du informera din ögonläkare om att du använder detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Paliperidon Krka ska inte användas till barn och ungdomar under 15 år för behandling av schizofreni.

Paliperidon Krka ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år för behandling av

schizoaffektivt syndrom.

Detta beror på att det okänt om paliperidon är säkert och effektivt hos dessa åldersgrupper.

Andra läkemedel och Paliperidon Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Störningar i hjärtats elektriska funktion kan uppstå när denna medicin tas tillsammans med vissa

hjärtläkemedel som kontrollerar hjärtats rytm, eller vissa typer av läkemedel såsom antihistaminer,

antimalariamedel eller andra antipsykotiska medel.

Eftersom detta läkemedel i första hand har effekt i hjärnan kan störningar av andra läkemedel (eller

alkohol) som också verkar i hjärnan uppstå, beroende på den sammantagna effekten på

hjärnfunktionen.

Eftersom detta läkemedel kan sänka blodtrycket ska försiktighet iakttas när detta läkemedel används

tillsammans med andra läkemedel som sänker blodtrycket.

Detta läkemedel kan minska effekten av läkemedel mot Parkinsons sjukdom och myrkrypningar i

benen (t.ex. levodopa).

Effekten av detta läkemedel kan påverkas om du tar läkemedel som påverkar rörelsehastigheten i

tarmen (t.ex. metoklopramid).

En minskning av dosen av detta läkemedel bör övervägas när detta läkemedel ges samtidigt som

valproat.

Användning av risperidon taget oralt (via munnen) tillsammans med detta läkemedel rekommenderas

inte eftersom kombinationen av dessa två läkemedel kan ge mer biverkningar.

Paliperidon Krka bör användas med försiktighet med läkemedel som ökar aktiviteten i det centrala

nervsystemet (psykostimulantia, t.ex. metylfenidat).

Paliperidon Krka med alkohol

Alkohol ska undvikas när man behandlas med detta läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte använda detta läkemedel under graviditet, såvida du inte har diskuterat detta med din

läkare. Hos nyfödda barn vars mammor har tagit paliperidon under den sista trimestern (de sista tre

månaderna av graviditeten), kan följande symtom förekomma: skakningar, stela och/eller svaga

muskler, sömnighet, upprördhet, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn får några av

dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.

Du bör inte amma när du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och synproblem kan uppträda under behandling med detta läkemedel (se avsnitt 4, Eventuella

biverkningar). Detta bör vägas in då full vakenhet krävs, t.ex. då man kör bil eller hanterar maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Paliperidon Krka innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Paliperidon Krka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Användning till vuxna

Rekommenderad dos till vuxna är 6 mg en gång dagligen som intas på morgonen. Dosen kan ökas

eller minskas av din läkare inom dosintervallet 3 mg till 12 mg en gång dagligen för schizofreni eller 6

mg till 12 mg en gång dagligen för schizoaffektivt syndrom. Detta beror på hur bra läkemedlet

fungerar för dig.

Användning till ungdomar

Rekommenderad startdos för behandling av schizofreni hos ungdomar 15 år och äldre är 3 mg en gång

per dag på morgonen.

Till ungdomar som väger 51 kg eller mer kan dosen ökas till mellan 6 mg och 12 mg en gång per dag.

Till ungdomar som väger mindre än 51 kg kan dosen ökas till 6 mg en gång per dag.

Läkaren bestämmer hur mycket du ska få. Hur mycket du får beror hur bra läkemedlet fungerar för

dig.

Hur och när ska du ta Paliperidon Krka

Detta läkemedel ska tas via munnen, och tabletterna ska sväljas hela med vatten eller annan dryck.

Tabletterna får inte tuggas, brytas eller krossas.

Detta läkemedel ska tas varje morgon, tillsammans med frukost eller utan frukost, men på samma sätt

varje dag. Växla inte mellan att ta detta läkemedel tillsammans med frukost en dag och utan frukost

nästa dag.

Det aktiva innehållsämnet, paliperidon, löses ut när man svalt tabletten, och tablettskalet passerar ut

ur kroppen med avföringen.

Patienter med njurproblem

Läkaren kan justera dosen av detta läkemedel beroende på hur dina njurar fungerar

Äldre

Om du har nedsatt njurfunktion kan din läkare vilja sänka din dos av detta läkemedel.

Om du har tagit för stor mängd av Paliperidon Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Du kan drabbas av sömnighet, trötthet, avvikande kroppsrörelser, problem med att stå och gå, yrsel

beroende på lågt blodtryck samt onormala hjärtslag.

Om du har glömt att ta Paliperidon Krka

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har missat en dos, ta då nästa dos dagen

efter den du missade. Om du har missat två doser eller fler, kontakta din läkare.

Om du slutar att ta Paliperidon Krka

Sluta inte ta detta läkemedel eftersom du kommer att förlora effekterna av läkemedlet. Du ska inte

sluta ta detta läkemedel, såvida du inte blivit ombedd av din läkare att göra det, eftersom dina symtom

kan komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du:

får blodproppar, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), vilka

kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och

andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

har demens och upplever en plötslig mental förändring eller plötslig svaghet eller domningar i

ansikte, armar eller ben, särskilt på en sida, eller sluddrigt tal, även under en kort period. Detta

kan vara tecken på stroke.

upplever feber, muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (ett tillstånd som kallas

”malignt neuroleptikasyndrom”). Omedelbar medicinsk behandling kan behövas.

är en man och upplever ihållande och smärtsam erektion. Detta kallas priapism. Omedelbar

medicinsk behandling kan behövas.

upplever ofrivilliga rytmiska rörelser i tungan, munnen och ansiktet. Behandlingen med

paliperidon kan behöva avslutas.

drabbas av en allvarlig allergisk reaktion som kännetecknas av feber, svullnad av mun,

ansikte, läppar eller tunga, andnöd, klåda, hudutslag, och ibland blodtrycksfall (en s.k.

anafylaktisk reaktion).

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

svårigheter att somna eller sova utan avbrott

parkinsonism: det här tillståndet kan innefatta långsam eller försämrad rörelseförmåga, känsla

av spända eller stela muskler (som gör dina rörelser ryckiga) och ibland även en känsla av att

rörelsen fastnar (stannar upp) och sedan återupptas. Andra tecken på parkinsonism innefattar

en långsam släpande gång, skakningar vid vila, ökad salivproduktion och/eller dreglande, och

en avsaknad av ansiktsuttryck.

rastlöshet

känner sig sömnig eller mindre alert

huvudvärk.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

infektion i luftvägarna (bronkit), förkylningssymtom, bihåleinflammation, urinvägsinfektion,

influensaliknande känsla

viktökning, ökad aptit, viktnedgång, minskad aptit

upprymd sinnesstämning (mani), irritation, depression, ångest

dystoni: detta är ett tillstånd som innefattar långsamma eller ihållande ofrivilliga

muskelsammandragningar. Dystoni kan påverka vilken del av kroppen som helst (och leda till

en onormal kroppshållning) men påverkar ofta musklerna i ansiktet, inklusive onormala

rörelser i ögon, mun, tunga eller käke.

yrsel

dyskinesi: detta är ett tillstånd som innefattar ofrivilliga muskelrörelser och kan inkludera

upprepade, krampaktiga eller förvridna rörelser eller ryckningar

tremor (skakningar)

dimsyn

störning i ledningen mellan övre och nedre delarna av hjärtat, onormal elektrisk ledning i

hjärtat, förlängt QT-intervall från hjärtat, långsam hjärtrytm, snabb hjärtrytm

lågt blodtryck när du reser dig upp (följaktligen kan vissa Paliperidon Krka-användare känna

sig svaga, yra eller svimma då de ställer sig eller sitter upp plötsligt), högt blodtryck

halsont, hosta, nästäppa

obehag eller smärta från buken, kräkningar, illamående, förstoppning, diarré, magbesvär, torr

mun, tandvärk

ökade nivåer av levertransaminaser i blodet

klåda, utslag

ben- eller muskelvärk, ryggsmärta, ledsmärta

uteblivna menstruationsperioder

feber, svaghet, trötthet

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

lunginflammation, luftvägsinfektion, infektion i urinblåsan, öroninfektion, halsfluss

minskning av antalet vita blodkroppar, minskning av antalet blodplättar (som gör att du slutar

blöda), blodbrist (anemi), minskning av röda blodkroppar

paliperidon kan öka dina nivåer av ett hormon som kallas ”prolaktin” vilket ses med ett

blodprov (detta kan men behöver inte ge symtom). Symtom av höga prolaktinnivåer hos män

kan vara svullna bröst, svårigheter att få eller bibehålla erektion eller annan sexuell

dysfunktion. Hos kvinnor kan symtomen vara obehag från brösten, mjölkläckage, missade

menstruationsperioder eller andra problem med menstruationscykeln.

diabetes eller försämrad diabetes, högt blodsocker, ökat midjemått, aptitförlust med

näringsbrist och låg kroppsvikt som följd, hög nivå av triglycerider (en typ av blodfett)

sömnstörning, förvirring, minskad sexlust, oförmåga att få orgasm, nervositet, mardrömmar

tardiv dyskinesi (ofrivilliga ryckande rörelser i ansikte, tunga eller andra delar av kroppen).

Berätta genast för din läkare om du upplever ofrivilliga rytmiska rörelser av tungan, munnen

eller ansiktet. Behandlingen med Paliperidon Krka kan behöva avslutas

krampanfall, svimning, ett rastlöst behov att röra på delar av kroppen, yrsel när man ställer sig

upp, uppmärksamhetssvårigheter, talsvårigheter, smakförlust eller onormal smakupplevelse,

minskad känsla i huden för beröring och smärta, pirrande eller stickande känsla, eller

domningar i huden

överkänslighet mot ljus, ögoninfektion, torra ögon

känsla av att det snurrar (svindel), ringningar i öronen, öronsmärta

oregelbundna hjärtslag, onormal elektrisk signal i hjärtat (elektrokardiogram eller EKG), en

fladdrande eller dunkande känsla i bröstkorgen (hjärtklappning)

lågt blodtryck

andnöd, pipande och väsande andning, näsblod

svullen tunga, mag- eller tarminfektion, sväljsvårigheter, omåttlig gasbildning

ökad gamma-GT (ett leverenzym kallat gamma-glutamyltransferas) i blodet, ökade nivåer av

leverenzymer i blodet

utslag (nässelutslag), håravfall, eksem, akne

ökning av CK (kreatinfosfokinas) i blodet, ett enzym som ibland frisätts under

muskelnedbrytning, muskelspasmer, ledstelhet, ledsvullnad, muskelsvaghet, nacksmärta

urininkontinens (bristande kontroll), täta trängningar, oförmåga att kissa, smärta av att kissa

erektionssvårigheter, ejakulationsstörning (utlösning)

uteblivna menstruationsperioder eller andra problem med menstruationscykeln (kvinnor),

mjölkläckage från brösten, sexuell dysfunktion, bröstsmärta, obehag från brösten

svullnad av ansikte, mun, ögon eller läppar, svullnad i kroppen, armar eller ben

frossa, höjning av kroppstemperaturen

förändring i sättet att gå

törstkänsla

smärta i bröstkorgen, obehagskänsla i bröstkorgen, sjukdomskänsla

fall

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

ögoninfektion, nagelsvamp, hudinfektion, hudinflammation orsakad av kvalster

farligt låga nivåer av en viss typ av vita blodkroppar som behövs för att skydda dig mot

infektion i blodet

minskning av den typ av vita blodkroppar som hjälper till att skydda dig mot infektioner,

ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) i blodet

allvarliga allergiska reaktioner som kännetecknas av feber, svullen mun, ansikte, läppar eller

tunga, andnöd, klåda, utslag och ibland blodtrycksfall, allergisk reaktion

socker i urinen

avvikande nivåer av ett hormon som reglerar urinvolymen

livshotande komplikationer till följd av okontrollerad diabetes

farligt överdrivet intag av vatten, lågt blodsocker, överdrivet vattendrickande, ökat kolesterol i

ditt blod

gå i sömnen

orörlighet och brist på reaktionsförmåga i vaket tillstånd (katatoni)

brist på känslor

malignt neuroleptikasyndrom (förvirring, minskad medvetandegrad eller medvetslöshet, hög

feber och allvarlig muskelstelhet)

medvetandeförlust, balansstörning, onormal koordination

problem med blodkärl i hjärnan, koma till följd av okontrollerad diabetes, svarar inte på

stimulering, låg medvetandegrad, huvudskakningar

glaukom (ökat tryck inuti ögat), ökat tårflöde, röda ögon, problem med ögonrörelser,

ögonrullning

förmaksflimmer (en onormal hjärtrytm), snabba hjärtslag då man ställer sig upp

blodproppar, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), kan

transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter.

Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

minskad mängd syre i delar av kroppen (på grund av minskat blodflöde), flushing

(värmekänsla och rodnad i huden)

svårt att andas under sömn (sömnapné), snabb ytlig andning

lunginflammation till följd av inandning av föda, stopp (täppthet) i luftvägarna, röststörning

stopp i tarmen, avföringsinkontinens, mycket hård avföring, avsaknad av tarmmuskelrörelser

(orsakar stopp)

gulfärgning av huden och ögonen (gulsot)

inflammation i bukspottskörteln

allvarlig allergisk reaktion med svullnad som kan inkludera halsen och leda till svårigheter att

andas

förtjockning av huden, torr hud, hudrodnad, missfärgning av huden, flagnande kliande

hårbotten eller hud, mjäll

nedbrytning av muskelfiber och smärta i muskler (rabdomyolys), onormal kroppshållning

priapism (förlängd peniserektion vilket kan kräva operation)

utveckling av bröst hos män, förstoring av bröstkörtlarna, utsöndring från brösten, flytningar

från underlivet

fördröjning av menstruationsperioder, bröstförstoring

mycket låg kroppstemperatur, sänkning av kroppstemperatur

utsättningssymtom

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

stopp i blodflödet i lungorna

ökad insulinnivå i ditt blod (ett hormon som reglerar blodsockernivåerna)

Följande biverkningar har setts vid användning av ett annat läkemedel som heter risperidon, vilket är

väldigt likt paliperidon, dessa kan också förväntas vid behandling med Paliperidon Krka:

sömnrelaterad ätstörning, andra typer av blodkärlsproblem i hjärnan, knastrande andningsljud och

allvarliga eller livshotande utslag med blåsor och flagnande hud som kan börja i och kring mun, näsa,

ögon eller könsorgan och sprida sig till andra delar av kroppen (Stevens-Johnsons syndrom eller

toxisk epidermal nekrolys). Ögonproblem under gråstarroperationer (katarakt) kan också förekomma.

Under gråstarroperationer kan ett tillstånd som kallas ”Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS)”

förekomma om du använder eller har använt paliperidon. Om du ska genomgå gråstarroperation måste

du informera din ögonläkare att du använder eller har använt detta läkemedel.

Ytterligare biverkningar hos ungdomar

Ungdomar upplevde i allmänhet liknande biverkningar som dem som sågs hos vuxna med undantag

för följande bilverkningar som var mer vanliga:

trötthetskänsla eller mindre pigg

parkinsonism: Detta tillstånd kan omfatta långsam eller nedsatt rörelseförmåga, stelhetskänsla

eller stramhet i musklerna (gör rörelserna ryckiga) och ibland även en känsla av

”rörelsefrysning” för att därefter starta på nytt. Andra tecken på parkinsonism omfattar

långsam hasande gång, skakningar i vila, ökad salivutsöndring och/eller drägling och

avsaknad av uttryck i ansiktet.

viktökning

vanliga förkylningssymtom

rastlöshet

tremor (skakningar)

magsmärta

mjölkläckage från brösten hos flickor

bröstsvullnad hos pojkar

akne

talsvårigheter

mag- eller tarminfektion

näsblödningar

öroninfektion

höga blodfetter (triglycerider)

yrsel (vertigo)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Paliperidon Krka ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är paliperidon. Varje depottablett innehåller 3 mg, 6 mg eller 9 mg

paliperidon.

Övriga innehållsämnen är makrogol, butylhydroxitoluen, povidon, natriumklorid,

mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, röd järnoxid (E172), hydroxipropylcellulosa och

cellulosaacetat i tablettkärnan och hypromellos, titandioxid (E171), talk, propylenglykol, gul

järnoxid (E172) (

endast för 6 mg tabletter

) och röd järnoxid (E172) (

endast för 9 mg tabletter

i ytterhöljet och shellack, svart järnoxid (E172) och propylenglykol i märkbläcket. Se avsnitt 2

” Paliperidon Krka innehåller natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

3 mg: Vita till gråvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med eventuellt ojämn yta och märkta

med P3 på ena sidan av tabletten. Diameter: cirka 9 mm.

6 mg: Brungula, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med eventuellt ojämn yta och märkta med

P6 på ena sidan av tabletten. Diameter: cirka 9 mm.

9 mg: Rosaaktiga, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med eventuellt ojämn yta och märkta

med P9 på ena sidan av tabletten. Diameter: cirka 9 mm.

Paliperidon Krka finns tillgänglig i kartonger innehållande:

14x1, 28x1 eller 56x1 depottabletter i perforerade endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Lokal företrädare

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-08

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Paliperidon Krka 3 mg depottabletter

Paliperidon Krka 6 mg depottabletter

Paliperidon Krka 9 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

3 mg: Varje depottablett innehåller 3 mg paliperidon.

6 mg: Varje depottablett innehåller 6 mg paliperidon.

9 mg: Varje depottablett innehåller 9 mg paliperidon.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depottablett (Tablett)

3 mg: Vita till gråvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med eventuellt ojämn yta och märkta

med P3 på ena sidan av tabletten. Diameter: cirka 9 mm.

6 mg: Brungula, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med eventuellt ojämn yta och märkta med

P6 på ena sidan av tabletten. Diameter: cirka 9 mm.

9 mg: Rosaaktiga, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med eventuellt ojämn yta och märkta med

P9 på ena sidan av tabletten. Diameter: cirka 9 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Paliperidon Krka är indicerat för behandling av schizofreni hos vuxna och ungdomar 15 år och äldre.

Paliperidon Krka är indicerat för behandling av schizoaffektivt syndrom hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Schizofreni (vuxna)

Den rekommenderade dosen av Paliperidon Krka för behandling av schizofreni hos vuxna är 6 mg en

gång per dag, med intag på morgonen. Någon initial dostitrering krävs inte. För vissa patienter kan det

vara en fördel med lägre eller högre dosering inom det rekommenderade intervallet på 3 mg till 12 mg

en gång per dag. Dosjustering, om sådan är indicerad, skall göras endast efter förnyad klinisk

bedömning. Då dosökning är indicerad rekommenderas stegvisa ökningar om 3 mg/dag, vilka

generellt inte bör göras oftare än var 5:e dag.

Schizoaffektivt syndrom (vuxna)

Den rekommenderade dosen av Paliperidon Krka för behandling av schizoaffektivt syndrom hos

vuxna är 6 mg en gång per dag, med intag på morgonen. Någon initial dostitrering krävs inte. För

vissa patienter kan det vara en fördel med högre dosering inom det rekommenderade intervallet på 6

mg till 12 mg en gång per dag. Dosjustering, om sådan är indicerad, skall göras endast efter förnyad

klinisk bedömning. Då dosökning är indicerad rekommenderas stegvisa ökningar om 3 mg/dag, vilka

generellt inte bör göras oftare än var 4:e dag.

Vid byte till andra antipsykotiska läkemedel

Det finns inga systematiskt insamlade data som specifikt gäller patienter som byter från Paliperidon

Krka till andra antipsykotiska läkemedel. Beroende på skillnader i farmakodynamisk och

farmakokinetisk profil mellan olika antipsykotiska läkemedel behövs uppföljning av läkare när byte

till ett annat antipsykotiskt läkemedel bedöms som lämpligt från medicinsk synpunkt.

Äldre

Dosrekommendationerna för äldre patienter med normal njurfunktion (≥ 80 ml/min) är desamma som

för vuxna med normal njurfunktion. Eftersom äldre patienter kan ha försämrad njurfunktion, kan dock

dosjusteringar krävas som en anpassning till deras njurfunktionsstatus (se Nedsatt njurfunktion nedan).

Paliperidon Krka skall användas med försiktighet till äldre patienter med demens och riskfaktorer för

stroke (se avsnitt 4.4). Säkerhet och effekt för Paliperidon Krka hos patienter > 65 år med

schizoaffektivt syndrom har inte studerats.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Då paliperidon inte

har studerats på patienter med gravt nedsatt leverfunktion, rekommenderas försiktighet i fråga om

sådana patienter.

Nedsatt njurfunktion

För patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥ 50 till < 80 ml/min) är den

rekommenderade startdosen 3 mg en gång per dag. Dosen kan höjas till 6 mg en gång dagligen baserat

på klinisk respons och tolerabilitet.

För patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥ 10 till < 50 ml/min) är

den rekommenderade startdosen av paliperidon 3 mg varannan dag, vilket kan ökas till 3 mg en gång

per dag efter förnyad klinisk bedömning. Då paliperidon inte har studerats på patienter med

kreatininclearance lägre än 10 ml/min, rekommenderas inte användning till sådana patienter.

Pediatrisk population

Schizofreni:

Den rekommenderade startdosen av Paliperidon Krka för behandling av schizofreni hos

ungdomar 15 år och äldre är 3 mg en gång per dag intaget på morgonen.

Ungdomar som väger < 51 kg: maximal rekommenderad daglig dos av Paliperidon Krka är 6 mg.

Ungdomar som väger ≥ 51 kg: maximal rekommenderad daglig dos av Paliperidon Krka är 12 mg.

Om dosjustering är indicerad bör den bara ske efter en ny klinisk bedömning baserad på patientens

individuella behov. När dosökningar är indicerade rekommenderas ökningar om 3 mg/dag och de bör i

allmänhet ske med ett mellanrum på 5 dagar eller mer. Säkerhet och effekt för paliperidon vid

behandling av schizofreni hos ungdomar mellan 12 och 14 år har inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 4.8 och 5.1, men ingen dosrekommendation kan fastställas. Det finns ingen

relevant användning av Paliperidon Krka till barn under 12 år.

Schizoaffektivt syndrom:

Säkerhet och effekt för paliperidon vid behandling av schizoaffektivt

syndrom hos ungdomar mellan 12 och 17 år har inte studerats eller fastställts. Det finns ingen relevant

användning av Paliperidon Krka till barn under 12 år.

Andra särskilda populationer

Ingen dosjustering för Paliperidon Krka rekommenderas utifrån kön, etnicitet eller rökstatus.

Administreringssätt

Paliperidon Krka är avsett för oral administrering. Depottabletten skall sväljas hel tillsammans med

dryck och får inte tuggas, delas eller krossas. Den aktiva substansen är innesluten i ett icke-

absorberbart skal, utformat så att den aktiva substansen skall frisättas med kontrollerad hastighet.

Tablettskalet, jämte olösliga beståndsdelar i tablettkärnan, elimineras från kroppen. Patienter skall

därför inte bli oroliga om de emellanåt lägger märke till något i avföringen som ser ut som en tablett.

Administreringen av Paliperidon Krka skall vara standardiserad i förhållande till födointag (se avsnitt

5.2). Patienten skall instrueras att alltid ta Paliperidon Krka på fastande mage, alternativt alltid

tillsammans med frukost, och att inte alternera mellan intag på fastande mage och intag tillsammans

med mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, risperidon eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter med schizoaffektivt syndrom som behandlas med paliperidon ska följas upp noga för att se

om ett eventuellt skifte från maniska till depressiva symtom äger rum.

QT-intervall

Försiktighet ska iakttas när paliperidon förskrivs till patienter med känd kardiovaskulär sjukdom eller

familjehistoria av QT-förlängning, och detta gäller också vid samtidig användning av andra läkemedel

som anses förlänga QT-intervallet.

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom, som utmärks av hypertermi, muskelstelhet, autonom instabilitet,

påverkad medvetandegrad och förhöjda serumnivåer av kreatinfosfokinas, har rapporterats uppträda

vid behandling med paliperidon. Ytterligare kliniska tecken kan vara av myoglobinuri (rabdomyolys)

och akut njursvikt. Om en patient utvecklar tecken eller symtom som tyder på malignt

neuroleptikasyndrom skall alla antipsykotiska läkemedel, inklusive Paliperidon Krka, sättas ut.

Tardiv dyskinesi/extrapyramidala symtom

Läkemedel med dopaminreceptorantagonistiska egenskaper har satts i samband med framkallande av

tardiv dyskinesi. Detta tillstånd karakteriseras av rytmiska, ofrivilliga rörelser som främst drabbar

tungan och/eller ansiktet. Om tecken och symtom på tardiv dyskinesi uppträder skall utsättning av alla

antipsykotiska läkemedel, inklusive Paliperidon Krka, övervägas.

Försiktighet bör iakttas hos patienter som får både psykostimulantia (t.ex. metylfenidat) och

paliperidon samtidigt eftersom extrapyramidala symtom kan uppstå när ett eller båda läkemedlen

justeras. Behandling med stimulantia bör sättas ut gradvis (se avsnitt 4.5).

Leukopeni, neutropeni och agranulocytos

Fall av leukopeni, neutropeni och agranulocytos har rapporterats vid användning av antipsykotiska

läkemedel inklusive paliperidon. Agranulocytos har rapporterats mycket sällsynt (< 1/10 000

patienter) under uppföljning efter marknadsföringsgodkännandet. Patienter med en historia av kliniskt

signifikant låg nivå av vita blodkroppar eller läkemedelsinducerad leukopeni/neutropeni ska övervakas

under de första månaderna av behandlingen. Utsättning av paliperidon ska övervägas vid första tecknet

på en klinisk signifikant minskning av antalet vita blodkroppar i frånvaro av andra orsakande faktorer.

Patienter med klinisk signifikant neutropeni ska noggrant övervakas med avseende på feber eller andra

symtom eller tecken på infektion, och ska genast behandlas om sådana symtom eller tecken uppstår.

Patienter med svår neutropeni (absolut neutrofilantal < 1 x 10

/l) ska avsluta behandlingen med

paliperidon och nivåerna av vita blodkroppar ska följas tills de är återställda.

Hyperglykemi och diabetes mellitus

Hyperglykemi, diabetes mellitus och försämring av befintlig diabetes har rapporterats under

behandling med paliperidon. I vissa fall har det rapporterats en föregående viktökning, vilket kan vara

en predisponerande faktor. Samband med ketoacidos har rapporterats i mycket sällsynta fall och med

diabeteskoma i sällsynta fall. Adekvat klinisk övervakning rekommenderas i enlighet med de

behandlingsriktlinjer för antipsykotiska läkemedel som används. Patienter som behandlas med något

atypiskt antipsykotiskt läkemedel, inklusive paliperidon, ska övervakas med avseende på symtom på

hyperglykemi (såsom polydipsi, polyuri, polyfagi och svaghet) och patienter med diabetes mellitus ska

kontrolleras regelbundet med avseende på försämrad glukoskontroll.

Viktökning

Signifikant viktuppgång har rapporterats vid användning av paliperidon. Vikten ska kontrolleras

regelbundet.

Hyperprolaktinemi

Vävnadsodlingsstudier tyder på att celltillväxt i humana brösttumörer kan stimuleras av prolaktin.

Ingen klar koppling till administrering av antipsykotika har hittills kunnat påvisas vid kliniska och

epidemiologiska studier, men försiktighet rekommenderas dock för patienter med relevant

sjukdomshistoria. Paliperidon ska användas med försiktighet hos patienter med tumörer som kan vara

prolaktinberoende.

Ortostatisk hypotension

Paliperidon kan utlösa ortostatisk hypotension hos vissa patienter, beroende på medlets

alfablockerande aktivitet.

Baserat på poolade data från de tre placebokontrollerade, 6 veckor långa prövningarna med

paliperidon i fast dos (3, 6, 9 och 12 mg), har ortostatisk hypotension rapporterats av 2,5 % av

patienterna som behandlades med paliperidon, jämfört med 0,8 % av patienterna som behandlades

med placebo. Paliperidon skall användas med försiktighet till patienter med känd kardiovaskulär

sjukdom (t.ex. hjärtsvikt, myokardinfarkt eller -ischemi, överledningsrubbningar), cerebrovaskulär

sjukdom eller tillstånd som predisponerar för hypotension (t.ex. dehydrering och hypovolemi).

Kramper

Paliperidon skall användas med försiktighet till patienter med anamnes på kramper eller andra tillstånd

som kan sänka kramptröskeln.

Risk för gastrointestinal obstruktion

Eftersom Paliperidon Krka-tabletten är icke-deformerbar och inte påtagligt ändrar form i mag–

tarmkanalen, skall Paliperidon Krka normalt sett inte ges till patienter med konstaterad svår

gastrointestinal förträngning (patologisk eller iatrogen) och inte heller till patienter med dysfagi eller

stora svårigheter med att svälja tabletter. Sällsynta fall av obstruktiva symtom har rapporterats hos

patienter med kända strikturer, i samband med intag av läkemedel i icke-deformerbara

depotberedningar. Beroende på utformningen som depotberedning skall Paliperidon Krka endast

användas till patienter som klarar att svälja tabletterna hela.

Tillstånd med minskad passagetid genom mag–tarmkanalen

Tillstånd som leder till kortare passagetid i mag–tarmkanalen, t.ex. sjukdomar associerade med

kronisk svår diarré, kan medföra minskat upptag av paliperidon.

Nedsatt njurfunktion

Plasmakoncentrationerna av paliperidon är ökade hos patienter med nedsatt njurfunktion, varför

dosjustering kan behövas hos vissa patienter (se avsnitt 4.2 och 5.2). Inga data finns att tillgå för

patienter med kreatininclearance lägre än 10 ml/min. Paliperidon bör inte användas till patienter med

kreatininclearance lägre än 10 ml/min.

Nedsatt leverfunktion

Inga data finns att tillgå för patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh grad C).

Försiktighet rekommenderas om paliperidon används till sådana patienter.

Äldre patienter med demens

Paliperidon har inte studerats på äldre patienter med demens. Erfarenheterna av risperidon anses gälla

också för paliperidon.

Totalmortalitet

I en metaanalys av 17 kontrollerade kliniska prövningar framkom att äldre patienter med demens som

behandlades med andra atypiska antipsykotiska läkemedel, inklusive risperidon, aripiprazol, olanzapin

och quetiapin, hade ökad mortalitetsrisk jämfört med placebobehandlade patienter. Bland dem som

behandlades med risperidon var mortaliteten 4 % jämfört med 3,1 % för placebo.

Cerebrovaskulära biverkningar

En omkring 3 gånger så stor risk för cerebrovaskulära biverkningar har noterats i randomiserade,

placebokontrollerade kliniska prövningar på dementa patienter behandlade med vissa atypiska

antipsykotiska läkemedel, inklusive risperidon, aripiprazol och olanzapin. Mekanismen bakom denna

ökade risk är inte känd. Paliperidon ska ges med försiktighet till äldre patienter med demens vilka har

riskfaktorer för stroke.

Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens

Läkare skall väga riskerna mot nyttan vid förskrivning av paliperidon till patienter med Parkinsons

sjukdom eller Lewykroppsdemens (DLB), eftersom båda patientgrupperna kan ha såväl ökad risk att

drabbas av malignt neuroleptikasyndrom som ökad känslighet för antipsykotiska läkemedel. Denna

ökade känslighet kan, utöver extrapyramidala symtom, också ta sig uttryck i förvirring,

medvetandesänkning och postural instabilitet med frekventa fall.

Priapism

Antipsykotiska läkemedel (inklusive risperidon) med α-adrenerg blockerande effekt har rapporterats

inducera priapism. Efter marknadsintroduktionen har priapism även rapporterats för paliperidon,

vilken är den aktiva metaboliten av risperidon. Patienter ska upplysas om att uppsöka akutsjukvård i

de fall då priapism inte upphört inom 3-4 timmar.

Reglering av kroppstemperatur

Rubbning av kroppens förmåga att sänka kroppstemperaturen har kunnat sättas i samband med

antipsykotiska läkemedel. Adekvat omhändertagande förordas när man förskriver paliperidon till

patienter som kommer att hamna i tillstånd som kan bidra till en höjning av kroppstemperaturen, t.ex.

krävande fysisk träning, exponering för extrem hetta, samtidig medicinering med preparat med

antikolinerg effekt eller dehydrering.

Venös tromboembolism

Fall av venös tromboembolism (VTE) har rapporterats för neuroleptika. Eftersom patienter som

behandlas med neuroleptika ofta uppvisar förvärvade riskfaktorer för venös tromboembolism bör alla

möjliga riskfaktorer för VTE identifieras före och under behandling med paliperidon och preventiva

åtgärder sättas in.

Antiemetisk effekt

En antiemetisk effekt har observerats i prekliniska studier med paliperidon. Denna effekt kan, om den

uppträder hos människa, maskera tecken och symtom på överdosering av vissa läkemedel eller på

tillstånd såsom tarmobstruktion, Reyes syndrom och hjärntumör.

Pediatrisk population

Den sedativa effekten av paliperidon ska övervakas noggrant i denna population. En förändring av

tidpunkten för administrering av paliperidon kan förbättra den sederande påverkan på patienten.

På grund av de eventuella effekterna av långvarig hyperprolaktinemi på tillväxt och könsmognad hos

ungdomar bör regelbunden klinisk bedömning av endokrinologisk status övervägas, inklusive kontroll

av längd, vikt, könsmognad, menstruell funktion och andra eventuella prolaktinrelaterade effekter.

Under behandling med paliperidon ska extrapyramidala symtom och andra rörelserubbningar

undersökas regelbundet.

För specifika doseringsrekommendationer till den pediatriska populationen, se avsnitt 4.2.

Intraoperative Floppy Iris Syndrome

Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS) har observerats under kataraktkirurgi hos patienter som

behandlats med läkemedel som har alfa-1a-adrenerg blockerande effekt, t.ex. paliperidon (se avsnitt

4.8).

IFIS kan öka risken för ögonkomplikationer under och efter operationen. Före operation måste

ögonkirurgen informeras om pågående eller tidigare bruk av läkemedel med alfa-1a-adrenerg

blockerande effekt. Den potentiella fördelen med att avbryta den alfa-1-blockerande terapin före

kataraktkirurgi har inte fastställts och måste vägas mot risken att avbryta antipsykosbehandlingen.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Försiktighet förordas vid förskrivning av paliperidon tillsammans med läkemedel som man vet

förlänger QT-intervallet, exempelvis antiarytmika klass IA (t.ex. kinidin, disopyramid), antiarytmika

klass III (t.ex. amiodaron, sotalol), vissa antihistaminer, vissa andra neuroleptika och vissa

malariamedel (t.ex. meflokin).

Potential hos paliperidon att påverka andra läkemedel

Paliperidon förväntas inte ge upphov till några kliniskt betydelsefulla farmakokinetiska interaktioner

med läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450-isoenzymer.

In vitro

-studier visar att paliperidon

inte inducerar CYP1A2-aktivitet.

Mot bakgrund av de primära CNS-effekterna hos paliperidon (se avsnitt 4.8), skall paliperidon

användas med försiktighet i kombination med andra centralt verkande läkemedel t.ex. anxiolytika, de

flesta antipsykotika, sömnmedel, opiater, etc. eller alkohol.

Paliperidon kan motverka effekten av levodopa och andra dopaminagonister. Om denna kombination

bedöms som nödvändig, i synnerhet i slutskedet av Parkinsons sjukdom, skall var och en av

behandlingarna förskrivas i lägsta effektiva dos.

På grund av medlets potential för att framkalla ortostatisk hypotension (se avsnitt 4.4), kan en additiv

effekt observeras när paliperidon administreras tillsammans med andra terapeutiska medel som har

sådan potential t.ex. andra antipsykotika, tricykliska antidepressiva läkemedel.

Försiktighet rekommenderas om paliperidon används i kombination med andra läkemedel som är

kända för att sänka kramptröskeln (t.ex. fenotiaziner, butyrofenoner, klozapin, tricykliska

antidepressiva eller SSRI, tramadol, meflokin, etc.).

Inga studier av interaktionen mellan paliperidon och litium har utförts, men det är inte troligt att en

farmakokinetisk interaktion förekommer.

Samtidig administrering av paliperidon 12 mg en gång dagligen och valproat-depottabletter (500 mg

till 2000 mg en gång dagligen) påverkade inte farmakokinetiken vid steady-state för valproat.

Samtidig administrering av paliperidon och valproat-depottabletter ökade exponeringen för

paliperidon (se nedan).

Potential hos andra läkemedel att påverka paliperidon

Studier

in vitro

tyder på att CYP2D6 och CYP3A4 i ytterst liten omfattning kan vara involverade i

paliperidons metabolism, men det finns inga indikationer varken

in vitro

eller

in vivo

på att dessa

isoenzymer spelar någon betydelsefull roll i paliperidons metabolism. Samtidig tillförsel av

paliperidon och paroxetin, en potent CYP2D6-hämmare, visade ingen kliniskt signifikant effekt på

paliperidons farmakokinetik.

In vitro

studier har visat att paliperidon är ett substrat till P-glykoprotein

(P-gp).

Samtidig administrering av paliperidon en gång dagligen och karbamazepin 200 mg två gånger

dagligen orsakade en minskning på uppskattningsvis 37 % av medel C

och AUC av paliperidon vid

steady-state. Denna minskning orsakas, till största delen, av en ökning på 35 % av paliperidons renala

clearance, vilken troligen beror på karbamazepins inducering av renalt P-gp. En obetydlig minskning

av mängden aktiv substans utsöndrad oförändrad i urinen, tyder på att effekten på paliperidons CYP

metabolism eller biotillgänglighet, vid samtidig administrering av karbamazepin, var liten. En större

minskning av plasmakoncentrationen av paliperidon skulle kunna ses vid högre doser av

karbamazepin. Vid insättande av karbamazepin ska dosen av paliperidon utvärderas och ökas vid

behov. Det motsatta gäller vid utsättande av karbamazepin, då dosen av paliperidon ska utvärderas och

sänkas vid behov. Det tar 2-3 veckor innan full induktion fås och vid utsättandet av induceraren tar det

ungefär lika lång tid innan effekten avtar. Andra läkemedel eller naturläkemedel, som är inducerare,

t.ex. rifampicin och Johannesört (

Hypericum perforatum

) kan ha liknande effekt på paliperidon.

Läkemedel som påverkar passagetiden genom mag–tarmkanalen kan påverka upptaget av paliperidon,

t.ex. metoklopramid.

Samtidig administrering av en engångsdos paliperidon 12 mg och valproat-depottabletter (två tabletter

à 500 mg en gång dagligen) resulterade i en ökning av C

och AUC för paliperidon med ungefär 50

%. Dosreduktion av paliperidon bör efter en klinisk bedömning övervägas när paliperidon

administreras samtidigt som valproat.

Samtidig användning av paliperidon och risperidon

Samtidig användning av paliperidon och oralt risperidon rekommenderas inte eftersom paliperidon är

den aktiva metaboliten av risperidon och kombinationen av de två kan leda till additiv

paliperidonexponering.

Samtidig användning av paliperidon och psykostimulantia

Användning av psykostimulantia (t.ex. metylfenidat) i kombination med paliperidon kan leda till

extrapyramidala symtom om den ena eller båda behandlingarna förändras (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med paliperidon saknas. Paliperidon var inte

teratogent i djurstudier, men andra typer av reproduktionstoxikologiska effekter sågs (se avsnitt 5.3).

Nyfödda som har exponerats för antipsykotika (inklusive paliperidon) under graviditetens tredje

trimester, löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala symtom och/eller utsättningssymtom

efter födseln vilka varierar i allvarlighetsgrad och varaktighet. Det finns rapporter på agitation,

hypertension, hypotension, tremor, somnolens, andnöd eller ätproblem. Därför ska nyfödda följas

noggrant. Paliperidon skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. Om

utsättning under graviditet är nödvändig, bör den inte ske plötsligt.

Amning

Paliperidon passerar över i bröstmjölk i sådan omfattning att effekter på det ammade spädbarnet är

sannolika om terapeutiska doser ges till ammande kvinnor. Paliperidon bör inte användas under

amning.

Fertilitet

Inga relevanta effekter har observerats i de prekliniska studierna.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Paliperidon kan ha mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

beroende på potentiella effekter på nervsystemet och synen (se avsnitt 4.8). Patienter skall därför

uppmanas att avstå från att framföra fordon eller använda maskiner tills deras individuella känslighet

för paliperidon är känd.

4.8

Biverkningar

Vuxna

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest rapporterade biverkningarna i kliniska prövningar med vuxna var huvudvärk, insomni,

sedering/somnolens, parkinsonism, akatisi, takykardi, tremor, dystoni, övre luftvägsinfektion, ångest,

yrsel, viktuppgång, illamående, agitation, förstoppning, kräkningar, trötthet, depression, dyspepsi,

diarré, muntorrhet, tandvärk, muskuloskeletal smärta, hypertension, asteni, ryggsmärta, QT-

förlängning på EKG och hosta.

Till de biverkningar som föreföll vara dosrelaterade hörde huvudvärk, sedering/somnolens,

parkinsonism, akatisi, takykardi, dystoni, yrsel, tremor, övre luftvägsinfektion, dyspepsi och

muskuloskeletal smärta.

I studierna av schizoaffektivt syndrom drabbades en större andel av individerna i den totala

paliperidon-dosgruppen som samtidigt administrerades med ett antidepressivt läkemedel eller

stämningsstabiliserande läkemedel av biverkningar jämfört med dem som behandlades med

paliperidon som monoterapi.

Biverkningstabell

Här nedan följer samtliga biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och efter

marknadsintroduktionen sorterade på frekvenskategori uppskattad från kliniska prövningar med

paliperidon hos vuxna. Följande termer och frekvenser används:

mycket vanliga

(≥ 1/10),

vanliga

(≥

1/100 till < 1/10),

mindre vanliga

(≥ 1/1 000 till < 1/100),

sällsynta

(≥ 1/10 000 till < 1/1 000),

mycket

sällsynta

(< 1/10 000) och

ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Biverkning

Klassificering

av organsystem

tem

Frekvens

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

bronkit, övre

luftvägsinfektion,

sinuit,

urinvägsinfektion,

influensa

lung-

inflammation,

luftvägs-

infektion, cystit,

öroninfektion,

tonsillit

ögoninfektion,

onykomykos,

cellvävs -

inflammation,

akarodermatit

Blodet och

lymfsystemet

minskat antal

vita

blodkroppar,

trombocytopeni,

anemi,

minskning av

hematokrit

agranulocytos

neutropeni, förhöjt

eosinofilantal

Biverkning

Klassificering

av organsystem

tem

Frekvens

Immunsystemet

anafylaktisk reaktion,

hypersensitivitet

Endokrina

systemet

hyper-

prolaktinemi

inadekvat sekretion

av antidiuretiskt

hormon

, glukos i

urinen

Metabolism

och nutrition

viktökning,

aptitökning,

viktminskning,

aptitminskning

diabetes mellitus

hyperglykemi,

ökat midjemått,

anorexi, ökade

triglycerider

vattenförgiftning,

diabetisk ketoacidos

hypoglykemi,

polydipsi, ökat

kolesterol

hyperinsulinemi

Psykiska

störningar

insomni

mani, agitation,

depression, ångest

sömnproblem,

förvirrings -

tillstånd,

minskad libido,

anorgasmi,

nervositet,

mardrömmar

katatoni,

somnambulism,

känslomässig

avtrubbning

Centrala och

perifera

nervsystemet

parkinson-

akatisi

sedation/

somnolens,

huvudvärk

dystoni

, yrsel,

dyskinesi

, tremor

tardiv dyskinesi,

krampanfall

svimning,

psykomotorisk

hyperaktivitet,

postural yrsel,

uppmärksam-

hetsstörning,

dysartri, dysgeusi,

hypoestesi,

parestesi

malignt neuroleptika-

syndrom, cerebral

ischemi, avsaknad av

respons på stimuli

medvetandeförlust,

nedsatt

medvetandegrad

diabeteskoma

balansstörning,

koordinations-

svårigheter,

huvudtremor

Ögon

dimsyn

fotofobi,

konjunktivit, torra

ögon

glaukom,

ögonrörelse-

störningar

ögonrullningar

, ökat

tårflöde, okulär

hyperemi

Öron och

balansorgan

vertigo, tinnitus,

öronsmärta

Hjärtat

atrioventrikulärt

block, retlednings-

störningar, QT-

förlängning på

EKG, bradykardi,

takykardi

sinusarytmi,

onormalt EKG,

palpitationer

förmaksflimmer,

posturalt ortostatiskt

takykardisyndrom

Blodkärl

ortostatisk

hypotension,

hypertension

hypotension

lungembolism, venös

trombos, ischemi,

flushing

Biverkning

Klassificering

av organsystem

tem

Frekvens

Andnings-

vägar,

bröstkorg och

mediastinum

faryngolaryngeal

smärta, hosta,

nästäppa

dyspné, pipande

och väsande

andning, epistaxis

sömnapnésyndrom,

hyperventilering,

aspirations-pneumoni,

täppthet i luftvägarna,

dysfoni

lungstas

Magtarm-

kanalen

buksmärta,

bukbesvär,

kräkning,

illamående,

förstoppning,

diarré, dyspepsi,

muntorrhet,

tandvärk

svullen tunga,

gastroenterit,

dysfagi,

uppblåshet

pankreatit

tunntarms-

obstruktion, ileus,

fecesinkontinens,

fekalom

, keilit

Lever och

gallvägar

transaminas-

ökning

gamma-glutamyl-

transferas-ökning,

leverenzym-

ökning

gulsot

Hud och

subkutan

vävnad

pruritus, utslag

urtikaria, alopeci,

eksem, akne

angioödem,

läkemedelsutslag

hyperkeratos, torr

hud, erytem,

missfärgning av hud,

seborroisk dermatit,

mjäll

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

muskuloskeletal

smärta,

ryggsmärta,

artralgi

ökat kreatin-

fosfokinas i blod,

muskelspasmer,

ledstelhet,

ledsvullnad,

muskelsvaghet,

nacksmärta

rabdomyolys

onormal hållning

Njurar och

urinvägar

urininkontinens,

pollakisuri,

urinretention,

dysuri

Graviditet,

puerperium och

perinatal-

period

neonatalt

utsättningssyndrom

(se avsnitt 4.6)

Biverkning

Klassificering

av organsystem

tem

Frekvens

Reproduk-

tionsorgan och

bröstkörtel

amenorré

erektil

dysfunktion,

ejakulations-

störning,

menstruations-

störning

galaktorré,

sexuell

dysfunktion,

bröstsmärta,

bröstbesvär

priapism

, fördröjd

menstruation

gynekomasti, svullna

bröst,

bröstförstoring

vätskeutsöndring från

brösten, vaginal

flytning

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings

stället

pyrexi, asteni,

utmattning

ansiktsödem,

ödem

, frossa,

ökad kropps-

temperatur,

onormal gång,

ökad törst,

bröstkorgs-

smärta, obehag i

bröstkorgen,

sjukdoms-känsla

hypotermi

, minskad

kroppstemperatur

utsättningssyndrom

induration

Skador och

förgiftningar

och

behandlings-

komplikationer

fall

Se ”Hyperprolaktinemi” nedan.

Se ”Extrapyramidala störningar” nedan.

Har ej observerats i kliniska prövningar med paliperidon, men observerats efter

marknadsföringsgodkännandet.

I placebo-kontrollerade, pivotala kliniska prövningar rapporterades diabetes mellitus hos 0,05 % av de

paliperidon-behandlade individerna, jämfört med en andel på 0 % i placebogruppen. Total incidens i alla

kliniska prövningar var 0,14 % för alla individer som behandlats med paliperidon.

Insomni innefattar:

insomningssvårigheter, avbruten sömn.

Krampanfall innefattar:

Grand mal-kramp.

Ödem innefattar:

generaliserat ödem, perifert ödem, pittingödem.

Menstruationsstörning innefattar:

oregelbunden mens, oligomenorré.

Biverkningar noterade för beredningar med risperidon

Eftersom paliperidon är den aktiva metaboliten av risperidon är biverkningsprofilen för dessa

läkemedel (både orala och injicerbara beredningar) relevanta för varandra. Förutom biverkningarna

beskrivna ovan har följande biverkningar rapporterats för risperidon och kan förväntas uppkomma vid

användning av paliperidon.

Psykiska störningar:

sömnrelaterad ätstörning

Centrala och perifera nervsystemet

: cerebrovaskulär sjukdom

Ögon

: Floppy Iris Syndrome (intraoperativt)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

: rassel

Hud och subkutan vävnad:

Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys

Beskrivning av utvalda biverkningar

Extrapyramidala symtom (EPS)

I kliniska prövningar av schizofreni observerades inga skillnader mellan placebo och 3- och 6 mg-

doserna av paliperidon. Dossamband för EPS sågs för de två högre doserna av paliperidon (9 och 12

mg). I kliniska prövningar av schizoaffektivt syndrom var incidensen av EPS högre än med placebo i

samtliga dosgrupper, utan ett tydligt dosberoende.

EPS innefattade en poolad analys av följande termer: parkinsonism (inkluderar hypersalivation,

muskuloskeletal stelhet, parkinsonism, dregling, kugghjulsrigiditet, bradykinesi, hypokinesi,

maskansikte, muskelspänning, akinesi, nackstelhet, muskelstelhet, parkinsonliknande gång och

onormal glabella-reflex, parkinsonistisk vilotremor), akatisi (inkluderar akatisi, rastlöshet, hyperkinesi

och restless legs), dyskinesi (dyskinesi, muskelryckningar, koreoatetos, atetos och myoklonus),

dystoni (inkluderar dystoni, hypertoni, torticollis, ofrivilliga muskelsammandragningar,

muskelkontraktur, blefarospasm, okulogyration, tungförlamning, ansiktsspasm, laryngospasm,

myotoni, opistotonus, orofaryngeal spasm, pleurototonus, tungspasm och trismus) och tremor. Det bör

noteras att ett bredare spektrum av symtom har inkluderats, vilka inte nödvändigtvis har

extrapyramidalt ursprung.

Viktuppgång

I kliniska prövningar av schizofreni jämfördes den andel av patienterna som uppfyllde ett kriterium på

viktuppgång på ≥ 7 % av kroppsvikten, vilket visade en liknande incidens av viktuppgång för

paliperidon 3 mg och 6 mg jämfört med placebo, och en högre incidens av viktuppgång för

paliperidon 9 mg och 12 mg jämfört med placebo.

I kliniska prövningar av schizoaffektivt syndrom uppvisade en högre procentandel av paliperidon-

behandlade individer (5 %) en viktuppgång på ≥ 7 % jämfört med placebobehandlade individer (1 %).

I studien som undersökte två dosgrupper (se avsnitt 5.1) var viktuppgången på ≥ 7 % av kroppsvikten

3 % i lågdosgruppen (3-6 mg), 7 % i gruppen som fick högre dos (9-12mg) och 1 % i placebogruppen.

Hyperprolaktinemi

I kliniska prövningar av schizofreni observerades ökningar av serumprolaktin för paliperidon hos 67

% av patienterna. Biverkningar som kan tyda på ökade prolaktinnivåer (t.ex., amenorré, galaktorré,

gynekomasti, menstruationsstörningar) sågs hos totalt 2 % av patienterna. Maximala genomsnittliga

ökningar av serumprolaktinkoncentrationerna observerades i allmänhet på dag 15 av behandlingen,

men värdena låg kvar över baslinjenivåer också vid studiens avslutning.

Klasseffekter

QT-förlängning, ventrikelarytmier (ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi), plötslig oförklarad död,

hjärtstopp och torsade de pointes kan uppträda vid behandling med neuroleptika. Fall av venös

tromboembolism, inkluderande fall av lungemboli och fall av djup ventrombos har rapporterats för

neuroleptika, med okänd frekvens.

Paliperidon är den aktiva metaboliten av risperidon. Säkerhetsprofilen för risperidon kan tillämpas.

Äldre

I en studie utförd på äldre patienter med schizofreni var säkerhetsprofilen likartad den man såg hos

patienter som inte tillhörde gruppen äldre. Paliperidon har inte studerats på äldre patienter med

demens. I kliniska prövningar med vissa andra atypiska neuroleptika har ökad risk för död och

cerebrovaskulära händelser rapporterats (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I en korttids- och två långtidsstudier med paliperidon depottabletter på ungdomar 12 år och äldre med

schizofreni var den totala säkerhetsprofilen liknande den som setts hos vuxna. I den poolade

ungdomspopulationen med schizofreni (12 år och äldre, N = 545) exponerade för paliperidon var

frekvensen och typen av biverkningar liknande dem som setts hos vuxna med undantag för följande

biverkningar som rapporterades oftare hos ungdomar som fick paliperidon än hos vuxna som fick

paliperidon (och oftare än med placebo): sedering/somnolens, parkinsonism, viktökning, övre

luftvägsinfektion, akatisi och tremor rapporterades som mycket vanliga (≥ 1/10) hos ungdomar;

buksmärta, galaktorré, gynekomasti, akne, dysartri, gastroenterit, epistaxis, öroninfektion, ökning av

blodtriglycerider och vertigo rapporterades som vanliga (≥ 1/100, < 1/10) hos ungdomar.

Extrapyramidala symtom (EPS)

I en placebokontrollerad korttidsstudie med fast dos på ungdomar var incidensen av EPS högre än

placebo för alla doser av paliperidon med en ökad frekvens av EPS vid högre doser. I alla studier på

ungdomar var EPS vanligare hos ungdomar än hos vuxna för varje paliperidon-dos.

Viktökning

I den placebokontrollerade korttidsstudien med fast dos på ungdomar hade en högre procentandel av

individerna behandlade med paliperidon (6-19 % beroende på dos) en ökning av kroppsvikt med ≥

7 % jämfört med individer behandlade med placebo (2 %). Det fanns inget tydligt dosförhållande. I

den 2-åriga långtidsstudien rapporterade individer som exponerades för paliperidon i både de

dubbelblinda och öppna studierna en måttlig viktökning (4,9 kg).

Hos ungdomar ska viktökning jämföras mot förväntad normal tillväxt.

Prolaktin

I den upp till 2 år långa öppna behandlingsstudien av paliperidon på ungdomar med schizofreni

inträffade förhöjda prolaktinnivåer i serum hos 48 % av kvinnorna och 60 % av männen. Biverkningar

som kan tyda på en ökning av prolaktinnivåer (t.ex. amenorré, galaktorré, menstruella störningar,

gynekomasti) rapporterades hos totalt 9,3 % av patienterna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I allmänhet kan man förvänta tecken och symtom som är ett resultat av en uppförstoring av

paliperidons kända farmakologiska effekter, dvs. dåsighet och sedering, takykardi och hypotension,

QT-förlängning samt extrapyramidala symtom. Torsade de pointes och ventrikelflimmer har

rapporterats i samband med överdosering. I fråga om akut överdosering skall man beakta möjligheten

att flera läkemedel kan vara inblandade.

Man skall även väga in läkemedlets depotkaraktär när man tar ställning till patientens

behandlingsbehov och återhämtning. Det finns ingen specifik antidot för paliperidon. Generella

understödjande åtgärder skall sättas in. Etablera och upprätthåll fri luftväg och säkerställ adekvat

syresättning och ventilation. Kardiovaskulär övervakning skall påbörjas omedelbart och skall innefatta

kontinuerlig EKG-övervakning med avseende på eventuella arytmier. Hypotension och

cirkulationskollaps skall behandlas med lämpliga åtgärder, såsom intravenös tillförsel av vätska

och/eller sympatomimetiska medel. Tillförsel av aktivt kol tillsammans med laxermedel skall

övervägas. I fråga om svåra extrapyramidala symtom skall antikolinergika tillföras. Noggrann kontroll

och övervakning skall fortsätta tills patienten har återhämtat sig.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Neuroleptika, övriga neuroleptika, ATC-kod: N05AX13

Paliperidon Krka innehåller en racemisk blandning av (+)- och (-)-paliperidon.

Verkningsmekanism

Paliperidon är en selektiv blockerare av monoamineffekter och har farmakologiska egenskaper som

skiljer sig från dem hos traditionella neuroleptika. Paliperidon binder starkt till serotonerga 5-HT2-

och dopaminerga D2-receptorer. Paliperidon blockerar också alfa1-adrenerga receptorer och, i mindre

utsträckning, H1-histaminerga och alfa2-adrenerga receptorer. Den farmakologiska aktiviteten hos

(+)- och (-)-enantiomererna av paliperidon är kvalitativt och kvantitativt likartad.

Paliperidon är inte bundet till kolinerga receptorer. Även om paliperidon är en stark D2-antagonist,

vilket anses mildra de positiva symtomen på schizofreni, orsakar medlet mindre katalepsi och

försämrar de motoriska funktionerna i mindre utsträckning än traditionella neuroleptika. Dominerande

central serotoninantagonism kan minska paliperidons tendens att orsaka extrapyramidala biverkningar.

Klinisk effekt

Schizofreni

Effekten hos paliperidon vid behandling av schizofreni fastställdes i tre placebokontrollerade,

dubbelblinda, 6-veckor långa multicenterstudier på patienter som uppfyllde DSM-IV-kriterierna för

schizofreni. Doserna av paliperidon, vilka varierade mellan de tre studierna, fanns inom intervallet 3

till 15 mg en gång per dag. Det primära effektmåttet var definierat som en minskning av totalpoängen

på PANSS-skalan (Positive and Negative Syndrome Scale; Skattningsskala för positiva och negativa

syndrom) så som framgår av nedanstående tabell. PANSS är en validerad skattningskala där man

använder fem faktorer för att utvärdera positiva symtom, negativa symtom, desorganiserat

tankemönster, okontrollerad fientlighet/upphetsning samt ångest/depression. Alla prövade doser av

paliperidon skilde sig från placebo på dag 4 (p< 0,05). Till de fördefinierade sekundära effektmåtten

hörde The Personal and Social Performance (PSP) scale och The Clinical Global Impression - Severity

(CGI-S) scale. I alla tre studierna var paliperidon överlägset placebo på PSP och CGI-S. Effekten

utvärderades också genom att beräkna behandlingssvar (definieras som en minskning i total PANSS-

poäng ≥ 30 %) som sekundärt effektmått.

Schizofrenistudier: Totalpoäng på Positive and Negative Syndrome Scale for Schizophrenia (PANSS) –

förändring från baslinjevärde till effektmått-LOCF för studierna R076477-SCH-303, R076477-SCH-304 och

R076477-SCH-305: Intent-to-Treat-analys

Placebo

Paliperidon

3 mg

Paliperidon

6 mg

Paliperidon

9 mg

Paliperidon

12 mg

R076477-SCH-303

Genomsnittligt bas

linjevärde (SD)

Genomsnittlig

förändring (SD)

P-värde (vs placebo)

Skillnad mellan minsta

kvadratmedelvärden

(SE)

(N=126)

94,1 (10,74)

-4,1 (23,16)

(N=123)

94,3 (10,48)

-17,9 (22,23)

<0,001

-13,7 (2,63)

(N=122)

93,2 (11,90)

-17,2 (20,23)

<0,001

-13,5 (2,63)

(N=129)

94,6 (10,98)

-23,3 (20,12)

<0,001

-18,9 (2,60)

R076477-SCH-304

Genomsnittligt

bas linjevärde (SD)

Genomsnittlig

förändring (SD)

P-värde (vs placebo)

Skillnad mellan mins ta

kvadratmedelvärden

(N=105)

93,6 (11,71)

-8,0 (21,48)

(N=111)

92,3 (11,96)

-15,7 (18,89)

0,006

-7,0 (2,36)

(N=111)

94,1 (11,42)

-17,5 (19,83)

<0,001

-8,5 (2,35)

Schizofrenistudier: Totalpoäng på Positive and Negative Syndrome Scale for Schizophrenia (PANSS) –

förändring från baslinjevärde till effektmått-LOCF för studierna R076477-SCH-303, R076477-SCH-304 och

R076477-SCH-305: Intent-to-Treat-analys

(SE)

R076477-SCH-305

Genomsnittligt

bas linjevärde (SD)

Genomsnittlig

förändring (SD)

P-värde (vs placebo)

Skillnad mellan minsta

kvadratmedelvärden

(SE)

(N=120)

93,9 (12,66)

-2,8 (20,89)

(N=123)

91,6 (12,19)

-15,0 (19,61)

<0,001

-11,6 (2,35)

(N=123)

93,9 (13,20)

-16,3 (21,81)

<0,001

-12,9 (2,34)

Observera: Negativ förändring av poängen innebär förbättring. För alla 3 studierna innefattades en aktiv kontroll (olanzapin i

dosen 10 mg). LOCF = last observation carried forward. Den version av PANSS som användes var graderad från 1 till 7. En

15 mg-dos ingick också i studie R076477-SCH-305, men resultaten presenteras inte eftersom detta ligger över den maximala

rekommenderade dygnsdosen på 12 mg.

Schizofrenistudier: Andel individer med responderstatus för effektmått-LOCF

Studier R076477-SCH-303, R076477-SCH-304 och R076477-SCH-305: Intent-to-Treat-analys

Placebo

Paliperidon

3 mg

Paliperidon

6 mg

Paliperidon

9 mg

Paliperidon

12 mg

R076477-SCH-303

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-värde (vs placebo)

38 (30,2)

88 (69,8)

69 (56,1)

54 (43,9)

<0,001

62 (50,8)

60 (49,2)

0,001

79 (61,2)

50 (38,8)

<0,001

R076477-SCH-304

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-värde (vs placebo)

36 (34,3)

69 (65,7)

55 (50,0)

55 (50,0)

0,025

57 (51,4)

54 (48,6)

0,012

R076477-SCH-305

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-värde (vs placebo)

22 (18,3)

98 (81,7)

49 (39,8)

74 (60,2)

0,001

56 (45,5)

67 (54,5)

<0,001

I en långtidsstudie utformad för bedömning av upprätthållande av effekten var paliperidon signifikant

effektivare än placebo i fråga om att upprätthålla symtomkontroll och fördröja återfall i schizofreni.

Efter att ha behandlats för en akut episod i 6 veckor och stabiliserats i ytterligare 8 veckor med

paliperidon (i doser mellan 3 och 15 mg en gång per dag) randomiserades patienterna i ett dubbelblint

upplägg till att antingen fortsätta med paliperidon eller med placebo tills de fick recidiv av

schizofrenisymtomen. Prövningen stoppades i ett tidigt skede av effektskäl då den visade signifikant

längre tid till recidiv hos patienter som behandlades med paliperidon jämfört med placebo (p =

0,0053).

Schizoaffektivt syndrom

Effekten av paliperidon för akut behandling av psykotiska eller maniska symtom vid schizoaffektivt

syndrom fastställdes i två placebokontrollerade, 6 veckor långa prövningar med vuxna individer (ej

äldre). De deltagande individerna 1) uppfyllde DSM-IV-kriterierna för schizoaffektivt syndrom, vilket

bekräftades av SCID (Structured Clinical Interview for DSM-IV), 2) hade en total PANSS-poäng på

minst 60 och 3) hade framträdande humörrelaterade symtom, vilket bekräftades av en poäng på minst

16 på YMRS-skalan (Young Mania Rating Scale) och/eller Hamilton-skattningsskala 21 för

depression (HAM-D21). I populationen fanns individer med schizoaffektiv bipolär typ och depressiv

typ. I en av studierna analyserades effekten hos 211 individer som fick flexibel dos paliperidon (3-12

mg en gång dagligen). I den andra studien analyserades effekten hos 203 individer som fick en av de

två dosnivåerna av paliperidon: 6 mg med möjlighet att minska till 3 mg (n = 105) eller 12 mg med

möjlighet att minska till 9 mg (n = 98) en gång dagligen. I båda studierna deltog personer som fick

paliperidon antingen som monoterapi eller som ett tillägg till stämningsstabiliserande läkemedel

och/eller antidepressiva läkemedel. Läkemedlet intogs på morgonen utan hänsyn tagen till måltider.

Effekten utvärderades med hjälp av PANSS.

Både paliperidon-gruppen i studien med flexibel dos (doser mellan 3 och 12 mg/dag, genomsnittlig

administrerad dos var 8,6 mg/dag) och gruppen som fick den högre dosen paliperidon i studien med

två dosnivåer (12 mg/dag med möjlighet att minska till 9 mg/dag) visade bättre effekt än de som fick

placebo, mätt med PANSS vid 6 veckor. I gruppen som fick den lägre dosnivån (6 mg/dag med

möjlighet att minska till 3 mg/dag) i studien med två dosnivåer, skiljde sig inte paliperidon signifikant

från placebo, mätt med PANSS. I båda studierna var det endast ett fåtal individer som fick dosen 3 mg

och effekten av denna dos kunde inte fastställas. Statistiskt överlägsna förbättringar av de maniska

symtomen, mätt med YMRS (sekundär effektskala), observerades hos patienter från studien med

flexibla doser och i gruppen som fick den högre dosen av paliperidon i den andra studien.

Sammantaget visar dessa studier (poolade studiedata) att paliperidon förbättrade de psykotiska och

maniska symtomen på schizoaffektivt syndrom jämfört med placebo när det administrerades som

monoterapi eller i kombination med stämningsstabiliserande läkemedel och/eller antidepressiva

läkemedel. Totalt sett var emellertid storleksordningen på effekten, mätt med PANSS och YMRS, som

observerades för monoterapi större än den som observerades vid samtidig behandling med

antidepressiva läkemedel och/eller stämningsstabiliserande läkemedel. I den poolade populationen var

vidare paliperidon inte effektivt hos patienter som samtidigt fick stämningsstabiliserande läkemedel

och antidepressiva läkemedel med avseende på de psykotiska symtomen, men denna population var

liten (30 responders i paliperiodongruppen och 20 responders i placebogruppen). I studie SCA-3001

var dessutom effekten på de psykotiska symtomen mätt med PANSS klart mindre uttalad och nådde

inte statistisk signifikans i ITT-populationen hos de patienter som samtidigt fick

stämningsstabiliserande läkemedel och/eller antidepressiva läkemedel. En effekt av paliperidon på

depressiva symtom har inte påvisats i dessa studier, men har påvisats i en långtidsstudie med den

långverkande injicerbara formuleringen av paliperidon (beskrivs längre ner i detta avsnitt).

En undersökning av undergrupper gav inga belägg för att behandlingssvaret skiljer sig åt på grund av

kön, ålder eller geografisk region. Data var otillräckliga för att kunna undersöka om etnicitet gav

upphov till differentiella effekter. Effekten utvärderades också genom att beräkna behandlingssvar

(definieras som en minskning i total PANSS-poäng ≥ 30 % och CGI-C-poäng ≤ 2) som sekundärt

effektmått.

Studier av schizoaffektivt syndrom: Primärt effektmått, Förändring av total PANSS-poäng från

baslinjen från studie R076477-SCA-3001 och R076477-SCA-3002: Intent-to-Treat-analys

Placebo

Paliperidon Lägre

(3-6 mg)

Paliperidon Högre

(9-12 mg)

Paliperidon

Varierande dos

(3-12 mg)

R076477-SCA-3001

Genomsnittligt

baslinjevärde (SD)

Genomsnittlig

förändring (SD)

P-värde (vs placebo)

(N=107)

91,6 (12,5)

-21,7 (21,4)

(N=105)

95,9 (13,0)

-27,4 (22,1)

0,187

-3,6 (2,7)

(N=98)

92,7 (12,6)

-30,6 (19,1)

0,003

-8,3 (2,8)

Skillnad mellan

minsta

kvadratmedelvärden

(SE)

R076477-SCA-3002

Genomsnittligt

baslinjevärde (SD)

Genomsnittlig

förändring (SD)

P-värde (vs placebo)

Skillnad mellan

minsta

kvadratmedelvärden

(SE)

(N=93)

91,7 (12,1)

-10,8 (18,7)

(N=211)

92,3 (13,5)

-20,0 (20,23)

<0,001

-13,5 (2,63)

Observera: Negativ förändring av poängen innebär förbättring. LOCF = last observation carried forward.

Studier av schizoaffektivt syndrom: Sekundärt effektmått, Andel individer med responderstatus vid

effektmått-LOCF: Studier R076477-SCA-3001 och R076477-SCA-3002: Intent-to-Treat-analys

Placebo

Paliperidon

Lägre dos

(3-6 mg)

Paliperidon

Högre dos

(9-12 mg)

Paliperidon

Varierande dos

(3-12 mg)

R076477-SCA-3001

Responder, n (%)

Non-responder, n

P-värde (vs placebo)

43 (40,2)

64 (59,8)

59 (56,7)

45 (43,3)

0,008

61 (62,2)

37 (37,8)

0,001

R076477-SCA-3002

Responder, n (%)

Non-responder, n

P-värde (vs placebo)

26 (28,0)

67 (72,0)

85 (40,5)

125 (59,5)

0,046

Svar definieras som en minskning från baslinjen i total PANSS-poäng ≥ 30 % och CGI-C-poäng ≤ 2

I en långtidsstudie utformad för att bedöma hur effekten bibehålls var den långverkande injicerbara

formuleringen av paliperidon signifikant effektivare än placebo för att bibehålla symtomkontroll och

fördröja återfall av psykotiska, maniska och depressiva symtom på schizoaffektiv sjukdom. Efter att

framgångsrikt ha blivit behandlade för en akut psykotisk eller affektiv episod i 13 veckor och

stabilisering i ytterligare 12 veckor med den långverkande injicerbara formuleringen av paliperidon

(doser mellan 50 och 150 mg), randomiserades patienterna till en 15 månader lång dubbelblind

återfallsförebyggande period av studien till att antingen fortsätta med den långverkande injicerbara

formuleringen av paliperidon eller placebo tills de upplevde ett återfall av schizoaffektiva symtom.

Studien visade en signifikant längre tid till återfall hos patienter behandlade med den långverkande

injicerbara formuleringen av paliperidon jämfört med placebo (p < 0,001).

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att skicka in studieresultat för paliperidon för

alla grupper av den pediatriska populationen vid behandling av schizoaffektivt syndrom. Se avsnitt 4.2

för information om pediatrisk användning.

Effekten av paliperidon vid behandling av schizofreni hos ungdomar mellan 12 och 14 år har

inte fastställts

Effekten av paliperidon hos ungdomar med schizofreni (paliperidon N = 149, placebo N = 51)

studerades i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 6 veckor lång studie med fasta doser

inom dosintervallet 1,5 mg/dag till 12 mg/dag och med viktbaserad behandlingsgruppsindelning.

Individerna var 12-17 år och uppfyllde DSM-IV-kriterierna för schizofreni. Effekt utvärderades med

PANSS. Studien visade effekten för paliperidon i gruppen ungdomar med schizofreni som fick

medelhög dos. Sekundär analys av dosen visade effekt med doserna 3 mg, 6 mg och 12 mg givet en

gång dagligen.

Studien av schizofreni på ungdomar: R076477-PSZ-3001: 6-veckor, fast dos, placebokontrollerad studie,

Intent-to-Treat-analys. Förändring från baslinjevärde till effektmått-LOCF.

Placebo

N=51

Paliperidon

Låg dos

1,5 mg

N=54

Paliperidon

Medelhög dos

3 eller 6 mg*

N=48

Paliperidon

Hög dos

6 eller 12 mg**

N=47

Förändring i PANSS-

poäng

Genomsnittligt

baslinjevärde (SD)

Genomsnittlig förändring

(SD)

P-värde (vs placebo)

Skillnad mellan minsta

kvadratmedelvärden (SE)

90,6 (12,13)

-7,9 (20,15)

91,6 (12,54)

-9,8 (16,31)

0,508

-2,1 (3,17)

90,6 (14,01)

-17,3 (14,33)

0,006

-10,1 (3,27)

91,5 (13,86)

-13,8 (15,74)

0,086

-6,6 (3,29)

Responderanalys

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-värde (vs placebo)

17 (33,3)

34 (66,7)

21 (38,9)

33 (61,1)

0,479

31 (64,6)

17 (35,4)

0,001

24 (51,1)

23 (48,9)

0,043

Svar definieras som en minskning från baslinjen i total PANSS-poäng ≥ 20 %

Observera: Negativ förändring av poängen innebär förbättring. LOCF = last observation carried forward.

*Medelhög dosgrupp: 3 mg för individer < 51 kg, 6 mg för individer ≥ 51 kg

**Högdosgrupp: 6 mg för individer < 51 kg, 12 mg för individier ≥ 51 kg

Effekten av paliperidon vid ett varierande dosintervall från 3 mg/dag till 9 mg/dag hos ungdomar (12

år och äldre) med schizofreni (paliperidon N = 112, aripiprazol N = 114) utvärderades också i en

randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad studie som omfattade en 8 veckor lång, dubbelblind

akut fas och en 18 veckor lång dubbelbind underhållsfas. Förändringen från baslinjen i total PANSS-

poäng från vecka 8 till vecka 26 var numeriskt likartad mellan behandlingsgruppen som fick

paliperidon respektive aripiprazol. Dessutom var skillnaden i procent av patienter som visade ≥ 20 %

förbättring i total PANSS-poäng vecka 26 mellan de två behandlingsgrupperna numeriskt likartad.

Studien av schizofreni på ungdomar: R076477-PSZ-3003: 26 veckor lång, varierande dos, aktivt

kontrollerad studie, Intent-to-Treat-analys. Förändring från baslinjevärde till effektmått-LOCF.

Paliperidon

3-9 mg

N=112

Aripiprazol

5-15 mg

N=114

Förändring i PANSS-poäng

8 veckor, akut effektmått

Genomsnittligt baslinjevärde

(SD)

Genomsnittlig förändring

(SD)

P-värde (vs aripiprazol)

Skillnad mellan minsta

kvadratmedelvärden (SE)

89,6 (12,22)

-19,3 (13,80)

0,935

0,1 (1,83)

92,0 (12,09)

-19,8 (14,56)

Förändring i PANSS-poäng

26 veckor effekt

Genomsnittligt baslinjevärde

(SD)

Genomsnittlig förändring

(SD)

P-värde (vs aripiprazol)

Skillnad mellan minsta

89,6 (12,22)

-25,6 (16,88)

0,877

-0,3 (2,20)

92,0 (12,09)

-26,8 (18,82)

Studien av schizofreni på ungdomar: R076477-PSZ-3003: 26 veckor lång, varierande dos, aktivt

kontrollerad studie, Intent-to-Treat-analys. Förändring från baslinjevärde till effektmått-LOCF.

kvadratmedelvärden (SE)

Responderanalys

Effektmått 26 veckor

Responder, n (%)

Non-responder, n (%)

P-värde (vs aripiprazol)

86 (76,8)

26 (23,2)

0,444

93 (81,6)

21 (18,4)

Svar definieras som en minskning från baslinjen i total PANSS-poäng ≥ 20 %

Observera: Negativ förändring av poängen innebär förbättring. LOCF = last observation carried forward.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken för paliperidon efter administrering av paliperidon är dosproportionell inom det

rekommenderade kliniska dosområdet.

Absorption

Efter en engångsdos uppvisar paliperidon en gradvis stigande frisättningshastighet som får

plasmakoncentrationen av paliperidon att stadigt öka, tills den når maximal plasmakoncentration

) ungefär 24 timmar efter dosering. Med dosering av paliperidon en gång per dygn uppnås steady

state-koncentrationer av paliperidon inom 4–5 dagars dosering hos de flesta patienter.

Paliperidon är den aktiva metaboliten av risperidon. Frisättningsegenskaperna hos paliperidon

depottabletter resulterar i minimala fluktuationer max/min jämfört med dem som observerats för

risperidon med omedelbar frisättning (fluktuationsindex 38 % kontra 125 %).

Den absoluta orala biotillgängligheten för paliperidon efter administrering är 28 % (90 % KI var 23–

33 %).

Administrering av paliperidon depottabletter tillsammans med en standardmåltid med högt fett-/högt

kaloriinnehåll ger en ökning av C

och AUC för paliperidon på upp till 50–60 % jämfört med

administrering på fastande mage.

Distribution

Paliperidon har snabb distribution. Distributionsvolymen är 487 l. Plasmaproteinbindningsgraden för

paliperidon är 74 %. Det binder primärt till α

-surt glykoprotein och albumin.

Metabolism och eliminering

En vecka efter administrering av en oral engångsdos på 1 mg

C-märkt paliperidon med omedelbar

frisättning hade 59 % av dosen utsöndrats oförändrad i urinen, vilket visar att paliperidon inte

metaboliseras i levern i någon större utsträckning. Ungefär 80 % av den tillförda radioaktiviteten

återfanns i urinen och 11 % i feces. Fyra metabola vägar har identifierats

in vivo

, men ingen av dem

svarar för mer än 6,5 % av dosen: dealkylering, hydroxylering, dehydrogenering och

bensisoxazolklyvning. Visserligen tyder studier

in vitro

på att CYP2D6 och CYP3A4 har betydelse för

paliperidons metabolism, men det finns ingen evidens

in vivo

för att dessa isoenzymer spelar någon

betydande roll i paliperidons metabolism. Farmakokinetiska populationsanalyser visade inga märkbara

skillnader i skenbar clearance av paliperidon efter administrering mellan snabba och långsamma

metaboliserare av CYP2D6-substrat.

In vitro

-studier på humana levermikrosomer visade att

paliperidon inte i någon större utsträckning hämmar metabolismen av läkemedel som metaboliseras av

cytokrom P450-isoenzymer, inklusive CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9/10. CYP2D6, CYP2E1,

CYP3A4 och CYP3A5. Den terminala eliminationshalveringstiden för paliperidon är omkring 23

timmar.

In vitro

-studier har visat att paliperidon är ett P-gp-substrat och en svag hämmare av P-gp i höga

koncentrationer. Inga

in vivo

-data finns att tillgå och den kliniska relevansen är inte känd.

Särskilda populationer

Nedsatt leverfunktion

Paliperidon metaboliseras inte i någon större utsträckning i levern. I en studie av patienter med

måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B) var plasmakoncentrationerna av fritt paliperidon

liknande dem för friska patienter. Data saknas beträffande patienter med gravt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass C).

Nedsatt njurfunktion

Eliminationen av paliperidon minskar med avtagande njurfunktion. Totalclearance av paliperidon var

minskad hos patienter med nedsatt njurfunktion med 32 % vid lätt (Kreatinin clearance [CrCl] = 50 till

< 80 ml/min), 64 % vid måttligt (CrCl = 30 till < 50 ml/min) och 71 % vid gravt (CrCl = < 30 ml/min)

nedsatt njurfunktion. Den genomsnittliga terminala eliminationshalveringstiden för paliperidon var 24,

40 respektive 51 timmar hos patienter med lätt, måttligt respektive gravt nedsatt njurfunktion, jämfört

med 23 timmar hos patienter med normal njurfunktion (CrCl ≥ 80 ml/min).

Äldre

Data från en farmakokinetisk studie av äldre patienter (≥ 65 år, n = 26) visade att oralt clearance vid

steady state för paliperidon efter adminstrering var 20 % lägre i jämförelse med yngre vuxna patienter

(18–45 år, n = 28). Det fanns dock inga märkbara ålderseffekter i den farmakokinetiska

populationsanalysen där schizofrenipatienter ingick efter korrektion av åldersrelaterade minskningar

av CrCl.

Ungdomar

Systemexponering för paliperidon hos ungdomar (15 år och äldre) var jämförbar med den hos vuxna.

Hos ungdomar som vägde < 51 kg observerades 23 % högre exponering än hos ungdomar som vägde

≥ 51 kg. Ålder ensamt påverkade inte paliperidonexponeringen.

Etnicitet

Farmakokinetisk populationsanalys gav inga belägg för etnicitetsrelaterade skillnader i paliperidons

farmakokinetik efter administrering.

Kön

Oralt clearance av paliperidon efter administrering av paliperidon är ungefär 19 % lägre hos kvinnor

än hos män. Denna skillnad förklaras till största delen av skillnader mellan män och kvinnor i fråga

om fettfri kroppsmassa och kreatininclearance.

Rökstatus

Baserat på in vitro-studier där man använt humana leverenzymer utgör paliperidon inte något substrat

för CYP1A2, varför rökning inte bör ha någon effekt på paliperidons farmakokinetik. En

populationsfarmakokinetisk analys visade något lägre exponering för paliperidon hos rökare jämfört

med icke-rökare. Det är dock osannolikt att denna skillnad skulle vara av klinisk relevans.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitetsstudier på råtta och hund med upprepad dosering av paliperidon visade i huvudsak

farmakologiska effekter, såsom sedering och prolaktinmedierade effekter på bröstkörtlar och

genitalier. Paliperidon var inte teratogent på råtta och kanin. I reproduktionsstudier på råtta med

risperidon, vilket i stor utsträckning omvandlas till paliperidon hos råtta och människa, sågs minskad

födelsevikt och överlevnad hos avkomman. Andra dopaminantagonister har, när de givits till dräktiga

djur, orsakat negativa effekter på inlärning och motorisk utveckling hos avkomman. Paliperidon var

inte gentoxiskt i ett använt testbatteri. I orala karcinogenicitetsstudier av risperidon på råtta och mus

observerades ökningar av hypofysadenom (mus), endokrina pankreasadenom (råtta) och

bröstkörteladenom (båda djurslagen). Dessa tumörer kan relateras till förlängd dopamin-D2-

antagonism och hyperprolaktinemi. Vilken relevans dessa tumörfynd hos gnagare har i form av risk

för människa är inte känd.

I en 7 veckor lång studie på unga råttor administrerades orala doser av paliperidon upp till 2,5

mg/kg/dag, motsvarande en exponering som var ungefär densamma som den kliniska exponeringen

baserad på AUC, observerades inga effekter på tillväxt, könsmognad och reproduktionsförmåga.

Paliperidon hämmade inte utvecklingen av det neurologiska betendet hos hanar vid doser upp till 2,5

mg/kg/dag. Vid 2,5 mg/kg/dag till honor noterades effekt på inlärning och minne. Effekten noterades

inte efter utsättande av behandling. I en 40 veckors toxicitetsstudie på unga hundar med orala doser av

risperidon (som i stor omfattning omvandlas till paliperidon) upp till 5 mg/kg/dag, observerades

effekter på könsmognad, tillväxt av rörben och bentäthet i femur från 3 gånger den kliniska

exponeringen baserad på AUC.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Makrogol

Butylhydroxitoluen

Povidon

Natriumklorid

Cellulosa, mikrokristallin

Magnesiumstearat

Järnoxid röd (E172)

Hydroxipropylcellulosa

Cellulosaacetat

Ytterhölje

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Talk

Propylenglykol

Järnoxid gul (E172) –

endast för 6 mg tabletter

Järnoxid röd (E172) –

endast för 9 mg tabletter

Märkbläck

Shellack

Järnoxid svart (E172)

Propylenglykol

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Perforerade endosblister (OPA/Al/PVC//Al): 14x1, 28x1, 56x1

depottabletter i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3 mg: 56360

6 mg: 56361

9 mg: 56362

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2018-05-18

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-09-08

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen