Nevirapin Ebb 400 mg Depottablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-05-2018

Aktiva substanser:
nevirapin (vattenfritt)
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
J05AG01
INN (International namn):
nevirapine (anhydrous)
Dos:
400 mg
Läkemedelsform:
Depottablett
Sammansättning:
nevirapin (vattenfritt) 400 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
57268
Tillstånd datum:
2018-05-23

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nevirapin Ebb 400 mg depottabletter

nevirapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Nevirapin Ebb är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Nevirapin Ebb

Hur du tar Nevirapin Ebb

Eventuella biverkningar

Hur Nevirapin Ebb ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Nevirapin Ebb är och vad det används för

Nevirapin Ebb hör till läkemedelsgruppen antiretrovirala medel, som används vid behandling av

infektion med Humant Immunbrist Virus (hiv-1).

Den aktiva substansen i ditt läkemedel kallas nevirapin. Nevirapin hör till en klass antiretrovirala

läkemedel som kallas icke-nukleosida omvända transkriptashämmare (NNRTI). Omvänt transkriptas

är ett enzym som hiv behöver för att föröka sig. Nevirapin hindrar omvänt transkriptas från att arbeta.

Genom att hindra omvänt transkriptas från att arbeta, hjälper Nevirapin Ebb till att hålla hiv-1-

infektionen under kontroll.

Nevirapin Ebb är avsett för behandling av hiv-infekterade vuxna, ungdomar och barn från tre års ålder

som klarar av att svälja tabletter. Du måste använda Nevirapin Ebb tillsammans med andra

antiretrovirala läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de mediciner som är bäst för dig.

Nevirapin Ebb depottabletter ska endast användas efter en två-veckors behandling med en annan typ

av nevirapinläkemedel (tabletter med omedelbar frisättning eller suspension) såvida du inte för

närvarande tar dessa läkemedel och byter till depottabletter.

Nevirapin som finns i Nevirapin Ebb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Nevirapin Ebb

Ta inte Nevirapin Ebb

om du är allergisk mot nevirapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

6 ”Förpackningens innehåll och övriga upplysningar”).

om du har använt nevirapin tidigare och varit tvungen att avsluta behandlingen på grund av:

svåra hudutslag

hudutslag med andra symtom till exempel:

feber

blåsbildning

sår i munnen

ögoninflammation

svullnad i ansiktet

allmän svullnad

andfåddhet

muskel- eller ledsmärta

allmän sjukdomskänsla

buksmärta

överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner)

leverinflammation (hepatit)

om du har svår leversjukdom

om du vid ett tidigare tillfälle varit tvungen att avbryta behandlingen med nevirapin på grund av

förändrad leverfunktion

om du tar medicin som innehåller växten johannesört (

Hypericum perforatum

). Detta örtmedel

kan leda till att Nevirapin Ebb inte fungerar som avsett.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nevirapin Ebb.

Under de första 18 veckornas behandling med Nevirapin Ebb är det mycket viktigt att du och

din läkare är uppmärksamma på tecken på lever- eller hudreaktioner. Dessa kan bli svåra och

till och med livshotande. Det är störst risk för sådana reaktioner under de första 6 veckornas

behandling.

Om du får svåra hudutslag eller överkänslighet (allergiska reaktioner som kan uppträda i

form av hudutslag) tillsammans med andra biverkningar såsom

feber,

blåsor,

sår i munnen,

ögoninflammation,

ansiktssvullnad,

generell svullnad,

andfåddhet,

muskel- eller ledsmärta,

allmän sjukdomskänsla,

eller buksmärta

SKA DU SLUTA ANVÄNDA Nevirapin Ebb och OMEDELBART KONTAKTA läkare

eftersom sådana reaktioner kan vara potentiellt livshotande och leda till döden. Om du någon

gång får symtom av milda utslag utan andra reaktioner ska du informera din läkare

omedelbart, för att få råd huruvida du ska sluta använda Nevirapin Ebb.

Om du får symtom som tyder på leverskada, såsom

- aptitförlust,

- illamående,

- kräkningar,

- gul hud (gulsot),

- buksmärta

ska du sluta använda Nevirapin Ebb och kontakta läkare omedelbart.

Om du utvecklar allvarliga lever-, hud- eller överkänslighetsreaktioner när du använder

Nevirapin Ebb, ska du ALDRIG ANVÄNDA Nevirapin Ebb igen utan att först diskutera med

din läkare.

Du måste använda nevirapin med den dosering din läkare har ordinerat. Detta är speciellt

viktigt under de första 14 dagarna av behandlingen (för ytterligare information, se ”Hur du

tar Nevirapin Ebb”).

Följande patienter löper högre risk att utveckla leverproblem:

kvinnor

hepatit B- eller C-infekterade

förhöjda värden på leverfunktionsprover

tidigare obehandlade patienter med höga CD4-värden när nevirapinbehandlingen påbörjas

(kvinnor mer än 250 celler/mm

, män mer än 400 celler/mm

tidigare behandlade patienter med mätbar hiv-1 virusmängd i plasma och höga CD4-värden

när nevirapinbehandlingen påbörjas (kvinnor mer än 250 celler/mm

, män mer än 400

celler/mm

Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska

infektioner (som kan hänföras till AIDS-sjukdom), kan tecken och symtom på

inflammation från

tidigare infektioner

inträffa kort tid efter att behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror

troligtvis på en förbättring i kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa

infektioner som kanske har funnits tidigare, men inte orsakat några symtom. Informera din läkare

omedelbart

om du märker några symtom på infektion.

Utöver opportunistiska infektioner kan

autoimmuna sjukdomar

(tillstånd som uppstår när

immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för

att behandla din hiv-infektion. Autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att

behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som

muskelsvaghet, svaghet som startar i händer och fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning,

skakningar eller hyperaktivitet, kontakta din läkare

omedelbart

för att få nödvändig behandling.

Förändringar i fettdistributionen kan förekomma hos patienter som får kombinerad antiretroviral

behandling. Kontakta din läkare om du noterar förändringar i kroppsfettet (se avsnitt 4 ”Eventuella

biverkningar”).

Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som kallas

osteonekros

(vävnadsdöd i benvävnaden orsakat av strypt blodtillförsel till benet). Några av de

många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling,

användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, försvagat immunförsvar och högre

kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta (särskilt i höft, knä och

axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Om du tar nevirapin och zidovudin samtidigt, informera din läkare eftersom denne kan behöva

kontrollera dina vita blodkroppar.

Ta inte

Nevirapin Ebb efter att ha utsatts för hiv-virus såvida du inte har blivit diagnosticerad med hiv

och instruerats av din läkare att ta nevirapin. Nevirapin botar inte hiv-infektionen. Därför kan du

fortsätta utveckla infektioner och andra sjukdomar som är förknippade med hiv-infektion. Du ska

därför bibehålla regelbunden kontakt med din läkare. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar

detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare

nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

Prednison bör inte användas för att behandla utslag som beror på nevirapin.

Om du tar

preventivmedel via munnen

(till exempel p-piller) eller andra hormonella preventivmedel

under behandling med Nevirapin Ebb så bör du också använda en barriärmetod (till exempel kondom)

för att förhindra graviditet och överföring av hiv.

Om du får hormonersättning mot klimakteriebesvär, rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.

Om du använder eller får rifampicin förskrivet för att behandla tuberkulos, informera din läkare innan

du tar det läkemedlet tillsammans med Nevirapin Ebb.

En del patienter som har tagit andra formuleringar av nevirapin-depottabletter har rapporterat att det

förekommit rester i avföringen som kan se ut som intakta tabletter. Baserat på tillgängliga data har

detta inte visat sig ha någon påverkan på effekten av dessa läkemedel.

Barn och ungdomar

Nevirapin Ebb 400 mg depottabletter kan användas av barn om de:

är 8 år eller äldre och väger 43,8 kg eller mer

är äldre än 3 år och yngre än 8 år och väger 25 kg eller mer

har en kroppsyta på 1,17 m

eller mer

För mindre barn kan depottabletter med lägre dos eller oral suspension i flytande form finnas

tillgängliga.

Andra läkemedel och Nevirapin Ebb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Informera din läkare om alla andra mediciner du använder innan behandling med

Nevirapin Ebb påbörjas. Din läkare kan behöva ta ställning till om dina andra läkemedel fortfarande

fungerar och om dosen behöver ändras. Läs noga bipacksedlarna för alla andra hiv-läkemedel som du

ska använda tillsammans med Nevirapin Ebb.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder eller nyligen har använt:

johannesört (

Hypericum perforatum

, medicin mot nedstämdhet)

rifampicin (tuberkulos-läkemedel)

rifabutin (tuberkulos-läkemedel)

makrolider t ex klaritromycin (antibiotika)

flukonazol (mot svampinfektioner)

ketokonazol (mot svampinfektioner)

itrakonazol (mot svampinfektioner)

metadon (vid opiatutsättning)

warfarin (blodförtunnande)

hormonella preventivmedel (t ex p-piller)

atazanavir (hiv-läkemedel)

lopinavir/ritonavir (hiv-läkemedel)

fosamprenavir (hiv-läkemedel)

efavirenz (hiv-läkemedel)

etravirin (hiv-läkemedel)

rilpivirin (hiv-läkemedel)

delavirdin (hiv-läkemedel)

zidovudin (hiv-läkemedel)

boceprevir (mot hepatit C)

telaprevir (mot hepatit C)

elvitegravir/kobicistat (hiv-läkemedel)

Din läkare kommer att följa effekten av Nevirapin Ebb och dessa läkemedel noga om du använder

dem tillsammans.

Nevirapin Ebb med mat och dryck

Det finns inga hinder att ta Nevirapin Ebb tillsammans med mat och dryck.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör avbryta amningen om du tar Nevirapin Ebb. I allmänhet rekommenderas de som är hiv-

infekterade att avstå från att amma, eftersom det är möjligt att din baby kan bli infekterad med hiv

genom din bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig utmattad när du använder Nevirapin Ebb. Var försiktig vid aktiviteter som att köra

bil eller använda maskiner. Om du känner dig utmattad ska du undvika uppgifter som kan vara

riskabla, som att köra bil eller använda redskap eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Nevirapin Ebb

Du ska inte använda Nevirapin Ebb enbart. Du måste använda det med

minst två

andra antiretrovirala

läkemedel. Din läkare kommer att rekommendera de bästa läkemedlen för dig.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Dosering

Vuxna:

Under de första 14 dagarna (insättningsperioden) är dosen en nevirapintablett 200 mg en gång om

dagen. Efter 14 dagar är den vanliga dosen en 400 mg depottablett en gång per dag.

Det är mycket viktigt att du endast tar en nevirapintablett 200 mg per dag under de första 14 dagarna

(insättningsperioden). Om du får några hudutslag under denna period, ska du

inte

börja med

Nevirapin Ebb depottabletter, kontakta i stället din läkare.

Denna 14 dagars insättningsperiod har visat sig medföra lägre risk för hudutslag.

Patienter som redan behandlas med tabletter med omedelbar frisättning eller oral suspension kan byta

till depottabletter utan insättningsperiod.

Eftersom nevirapin alltid måste ges tillsammans med andra läkemedel som hämmar hiv-virus, ska du

följa instruktionerna för dessa läkemedel noga. Dessa finns i bipacksedlarna för dessa läkemedel.

Om det behövs kommer din läkare att kontrollera om det finns depottabletter med lägre dos (för barn

från 3 år efter en insättningsperiod) eller oral suspension (för alla åldersgrupper).

Du ska fortsätta att använda Nevirapin Ebb så länge läkaren rekommenderar det.

I avsnittet ”Varningar och försiktighet” ovan anges att din läkare kommer att följa leverprover och

vara uppmärksam på oönskade effekter, t ex hudutslag. Beroende på utvecklingen kan läkaren besluta

att avbryta eller avsluta behandlingen med nevirapin. Läkaren kan sedan besluta sig för att återuppta

behandlingen med en lägre dos.

Om du har nedsatt

njur- eller leverfunktion

, använd endast nevirapin 200 mg tabletter eller

nevirapin 50 mg/5 ml oral suspension. Din läkare kan kontrollera tillgängligheten av dessa andra

doseringsformer om de behövs.

Nevirapin Ebb depottabletter ska endast tas via munnen. Tugga inte på tabletterna. Nevirapin Ebb kan

tas med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Nevirapin Ebb

Använd inte mer Nevirapin Ebb än din läkare har förskrivit och som beskrivs i denna bipacksedel. Det

finns för närvarande begränsad information om effekterna av nevirapin vid överdosering. Kontakta

läkare om du har använt mer Nevirapin Ebb än du ska.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Nevirapin Ebb

Försök att inte missa någon dos. Om du upptäcker missad dos inom 12 timmar efter avsedd tidpunkt,

ska du ta den missade dosen så fort som möjligt. Om det har gått mer än 12 timmar efter avsedd

tidpunkt, ta istället bara nästa dos vid den ordinarie tidpunkten.

Om du slutar att ta Nevirapin Ebb

Att ta alla doser av hiv-läkemedel vid rätt tidpunkt

leder till en stor ökning av effekten av din kombination av antiretrovirala läkemedel

minskar risken att din hiv-infektion blir resistent mot dina antiretrovirala läkemedel.

Det är viktigt att fortsätta använda Nevirapin Ebb korrekt enligt anvisningarna ovan, om inte din

läkare säger till dig att sluta.

Om du avbryter behandlingen med Nevirapin Ebb under mer än 7 dagar kommer din läkare att föreslå

att du startar insättningsperioden på 14 dagar med nevirapintabletter (se ovan) ännu en gång innan du

återgår till behandling en gång dagligen med Nevirapin Ebb depottabletter.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av blodfetter och blodsocker förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodfetter kan det ibland

finnas ett samband med själva hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

I avsnittet ”Varningar och försiktighet”, ovan, anges att de viktigaste biverkningarna av

nevirapintabletter är svåra och livshotande hudreaktioner samt allvarliga leverskador. Dessa

reaktioner förekommer främst under de första 18 veckornas behandling med nevirapin. Denna

period kräver därför noggrann uppföljning av din läkare.

Om du vid något tillfälle observerar några hudutslag ska du informera din läkare

omedelbart

När hudutslag förekommer är de normalt milda till medelsvåra. Hos vissa patienter kan emellertid

utslag, som framträder som blåsbildning i huden, vara svåra eller livshotande (Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk epidermal nekrolys) och dödsfall har rapporterats. De flesta fall av utslag, både

svåra och milda till medelsvåra, uppträder under de första 6 veckornas behandling.

Om hudutslag och illamående uppträder samtidigt, måste du

avbryta behandlingen och uppsöka din

läkare omedelbart

Överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan förekomma. Sådana reaktioner kan förekomma i

form av anafylaxi (en svår form av allergisk reaktion) med symtom som:

hudutslag

ansiktssvullnad

andningssvårigheter (kramp i luftvägarna)

anafylaktisk chock

Överkänslighetsreaktioner kan också förekomma som hudutslag tillsammans med andra biverkningar

som:

feber

blåsor på huden

sår i munnen

ögoninflammation

ansiktssvullnad

allmän svullnad

andfåddhet

muskel- eller ledsmärta

en minskning av antalet vita blodkroppar (granulocytopeni)

allmän sjukdomskänsla

allvarliga problem med lever- eller njurar (lever- eller njursvikt)

Tala OMEDELBART om för din läkare

om du får hudutslag och någon av de andra biverkningarna

som hör till en överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion). Sådana reaktioner kan vara livshotande.

Onormal leverfunktion har rapporterats vid behandling med nevirapin. Detta inkluderar några fall av

inflammation i levern (hepatit) som kan vara plötslig och intensiv (fulminant hepatit) och leversvikt,

som båda kan leda till döden.

Informera din läkare om du upplever något av följande kliniska symtom på leverskada:

aptitlöshet

illamående

kräkningar

gul hud (gulsot)

buksmärta

Biverkningarna som anges nedan har rapporterats från patienter som använt nevirapin 200 mg tabletter

under den 14 dagar långa insättningsperioden:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

hudutslag

feber

huvudvärk

buksmärta

illamående

lös avföring (diarré)

trötthet (utmattning)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

allergisk reaktion (överkänslighet)

allergisk reaktion såsom hudutslag, ansiktssvullnad, andningssvårigheter (kramp i luftvägarna)

eller anafylaktisk chock

läkemedelsutlöst reaktion med allmänna symtom (läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili

(förhöjt antal vita blodkroppar av en viss typ) i kombination med allmänna symtom)

plötslig och intensiv inflammation i levern (fulminant hepatit)

svåra och livshotande hudutslag (Stevens Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys)

gul hud (gulsot)

nässelutslag (urtikaria)

vätskeansamlingar under huden (angioödem)

kräkningar

muskelsmärta (myalgi)

ledsmärta (artralgi)

minskat antal vita blodkroppar (granulocytopeni)

avvikande leverfunktionsprover

minskad blodfosfor

ökat blodtryck

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

leverinflammation (hepatit)

minskat antal av röda blodkroppar (anemi)

Biverkningarna som anges nedan har rapporterats från patienter som använt nevirapin depottabletter

en gång per dag som underhållsbehandling.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

hudutslag

huvudvärk

buksmärta

illamående

leverinflammation (hepatit)

trötthet (utmattning)

avvikande leverfunktionsprover

feber

kräkningar

lös avföring (diarré)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

allergisk reaktion (överkänslighet)

allergisk reaktion såsom hudutslag, ansiktssvullnad, andningssvårigheter (kramp i luftvägarna)

eller anafylaktisk chock

läkemedelsutlöst reaktion med allmänna symtom (läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili

(förhöjt antal vita blodkroppar av en viss typ) i kombination med allmänna symtom)

plötslig och intensiv inflammation i levern (fulminant hepatit)

svåra och livshotande hudutslag (Stevens Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys)

minskat antal röda blodkroppar (anemi)

minskat antal vita blodkroppar (granulocytopeni)

gul hud (gulsot)

nässelutslag (urtikaria)

vätskeansamlingar under huden (angioödem)

muskelsmärta (myalgi)

ledsmärta (artralgi)

minskad blodfosfor

ökat blodtryck

När nevirapin använts tillsammans med andra hiv-läkemedel har även följande biverkningar

rapporterats:

minskat antal röda blodkroppar eller blodplättar

inflammation i bukspottkörteln

minskad eller onormal känsel i huden

Dessa biverkningar förekommer ofta vid behandling med andra hiv-läkemedel och kan förväntas

uppträda när nevirapin används i kombination med andra läkemedel. Det är dock inte troligt att dessa

biverkningar orsakas av behandlingen med nevirapin.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Minskning av vita blodkroppar (granulocytopeni) kan förekomma, vilket är mer vanligt hos barn. En

minskning av röda blodkroppar (anemi), som kan ha samband med nevirapinbehandlingen, observeras

också oftare hos barn. Liksom vid hudutslag, var vänlig informera din läkare om alla biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

5.

Hur Nevirapin Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter utg.dat:.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nevirapin.

En depottablett innehåller 400 mg nevirapin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, polyetenoxid, kolloidal vattenfri

kiseldioxid och magnesiumsterat.

Läkemedlets utseende

Nevirapin Ebb är vita till benvita, ovala, bikonvexa tabletter, ungefär 20,5 mm långa och 10 mm

breda, präglade med ”400” på ena sidan och omärkta på andra.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen eller Prespack Jacek Karoński,

Skórzewo, Polen

Tillverkare

Tevakoncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-05-23

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen