NALCO 77216

Sverige - svenska - Ecolab

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

28-11-2017

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
115582E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

24-11-2017

Läs hela dokumentet

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

1 / 13

AVSNITT 1.

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning:

NALCO® 77216

Ämnestyp

Blandning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

från:

Användning av ämnet eller

blandningen

SYREBORTTAGNINGSMEDEL

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

TILLVERKARE/LEVERANTÖR

NAMN PÅ DET LOKALA BOLAGET

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO AB (SE)

Gamlestadsvägen 2, B19

SE-415 02 GÖTEBORG, SWEDEN

TEL: +46 (0)31-707 22 70

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

För information om produktsäkerhet, vänligen kontakta EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

+47-22-33-69-99 Sverige

Datum för sammanställning/omarbetning::

19.06.2012

Version nummer:

AVSNITT 2.

FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Allvarlig ögonskada/ögonirritation - Kategori 2

H319

Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

Denna produkt är klassificerad som farlig enligt preparatdirektivet 1999/45/EG.

Xi, IRRITERANDE

R31, R36

Se avsnitt 16 för detaljerad beskrivning av riskfraser, faroangivelser och noteringar.

2.2 Märkningsuppgifter:

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Innehåller: Kaliumsulfit

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

2 / 13

Faropiktogram:

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P202

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

P262

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P314

Sök läkarhjälp vid obehag.

Kompletterande information:

EUH031

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

2.3 Andra faror:

Inga kända

AVSNITT 3.

SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandning:

I uppgifterna nedan ingår alla beståndsdelar, orenheter och biprodukter som bidrar till produktklassificeringen

eller det som har yrkesrelaterade exponeringsgränsvärden.

FARLIGA ÄMNEN

VIKT %

Klassificering enligt förordning

(EG) nr 1272/2008

Klassificering enligt

67/548/EEG

Kaliumsulfit

EG-nr.: 233-321-1

CAS-nr.: 10117-38-1

30.0 - 60.0

Ej klassificerad :

Se avsnitt 16 för detaljerad beskrivning av riskfraser, faroangivelser och noteringar.

AVSNITT 4.

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

I en nödsituation, bedöm faran innan någon åtgärd vidtas. Utsätt inte dig själv för skaderisk. I händelse av tvivel,

kontakta larmcentral.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

3 / 13

INANDNING

Flytta ut i friska luften, behandla symptomatiskt. Uppsök läkare.

HUDKONTAKT

Uppsök läkare. Avlägsna förorenade kläder. Tvätta omedelbart förorenat område med mycket vatten. Vid större

föroreningar av huden, använd nöddusch. Kontaminerade kläder, skor och läderartiklar måste rengöras före de

används igen, eller kastas.

KONTAKT MED ÖGONEN

Uppsök omedelbart läkare. Skölj omedelbart ögat med vatten i minst 15 minuter. Håll ögat öppet under

sköljningen.

FÖRTÄRING

Uppsök genast läkare och visa etiketten och/eller säkerhetsdatabladet. Framkalla inte kräkning utan att ha

rådfrågat läkare. Om personen är vid medvetande, skölj munnen och ge vatten att dricka.

SKYDD FÖR FÖRSTA HJÄLPENPERSONAL

Bär ändamålsenlig personlig skyddsutrustning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Baserat på patientens individuella reaktioner bör läkaren bedöma vilka insatser som behövs för att kontrollera

patientens symptom och kliniska kondition.

AVSNITT 5.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel:

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Förväntas inte brinna. Använd släckningsmedel som är lämpligt för omgivande brand.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Kan bilda svaveloxider vid brand.

I händelse av spill, förhindra att material och släckvatten hamnar i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Vid brand, använd friskluftsapparat och skyddsdräkt.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

4 / 13

AVSNITT 6.

ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

RÅD FÖR ANNAN PERSONAL ÄN RÄDDNINGSPERSONAL

Detta material kan vara farligt vid kontakt, försök inte ta hand om spillet. Kontakta omedelbart utbildad personal

(intern spillberedskapspersonal eller räddningstjänsten). Rengöring ska bara utföras av utbildad personal (intern

spillberedskapspersonal eller räddningstjänsten).Begränsa tillträdet till området så långt möjligt tills rengöringen

är klar.

Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

RÅD FÖR RÄDDNINGSPERSONAL

Begränsa tillträdet till området tills saneringen/rengöringen är klar. Använd personlig skyddsutrustning

rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd). Stoppa eller minska läckor om det

kan ske utan risk. Ventilera spillområdet, om det är möjligt. Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Rör inte utspillt material. Nödutrustning (för brand, spill, läckage etc) skall finnas lätt

tillgänglig. Informera relevanta nationella myndigheter för arbetsmiljö, säkerhet och miljö.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

I händelse av spill, förhindra att produkten kommer ut i avlopp och vattendr Låt inte materialet förorena

grundvattnet. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Informera lokala myndigheter om avlopp,

vattendrag eller jord blir förorenade. Kontaminera inte ytvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Små spill: Sug upp spill med absorberande material. Lägg återstoden i en lämplig, täckt, riktigt märkt behållare.

Tvätta det utsatta området. Stora spill: Samla upp vätskan med absorberande material, genom att gräva

uppsamlingsdike eller invallning. För över till uppsamlingsfat eller -tankbil för lämplig destruktion. Tvätta

förorenade ytor med vatten eller vattenbaserat rengöringsmedel. Kontakta en godkänd avfallstransportör för

avyttring av kontaminerat uppsamlat material. Avyttra materialet enligt de föreskrifter som anges i sektion 13

(Avfallshantering).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Avyttra materialet enligt de föreskrifter som anges i sektion 13 (Avfallshantering).

AVSNITT 7.

HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

HANTERING

Undvik att få produkt i ögonen, på huden eller på kläderna. Använd tillräcklig ventilation. Andas inte in

ångor/gaser/damm. Håll behållarna stängda då de inte används. Nödutrustning (för brand, spill, läckage etc)

skall finnas lätt tillgänglig. Se till att alla behållare är märkta. Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad

i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Se avsnitt 6.2 för Miljöskyddsåtgärder

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

5 / 13

HYGIENISKA REKOMMENDATIONER

Tillämpa god arbetshygien och personlig hygien för att undvika exponering. Ögondusch skall finnas tillgänglig.

En nöddusch skall finnas tillgänglig. Man bör alltid tvätta sig noggrant efter att ha hanterat kemikalier. Ät inte,

drick inte eller rök inte då denna produkt hanteras.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

LAGRING

Lagra i lämpligt märkta behållare. Lagra behållarna väl tillslutna. Lagra åtskilt från oxidationsmedel. Amin- och

sulfitprodukter ska inte lagras i närheten av varandra, annars kan ångorna bilda synliga luftburna partiklar.

LÄMPLIGA KONSTRUKTIONSMATERIAL

Polyetylen med hög täthet, Rostfritt stål 304, Kompatibiliteten med plastmaterial kan variera; vi rekommenderar

därför att kompatibiliteten testas innan användning.

7.3 Specifik slutanvändning:

Specifika användningsområden :

SYREBORTTAGNINGSMEDEL

AVSNITT 8.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING

Gränsvärden för svaveldioxid anges eftersom denna produkt avger SO2 i öppen atmosfär. Riktlinjer för

exponering har inte utarbetats för denna produkt. Tillgängliga gränsvärden för komponenterna anges nedan:

Källa

Komponent(er)

Kategori:

mg/m3

Sverige

Sulfur Dioxide

* Notering om hud anger att exponering via huden, inklusive slemhinnor och ögon, kan utgöra ett betydande bidrag till den totala

exponeringen.

KONTROLLÅTGÄRDER

En liten volym luft dras genom en absorbant eller ett filter för att fånga upp ämnet/ämnena som sedan kan desorberas eller frigöras och

analyseras enligt nedan angivna referenser:

Komponent(er)

Metod

Analys

Absorbant

US NIOSH (USA): 6004

Jonkromatografi

Cellulosaesterfilter

behandlat med

natriumbikarbonat

DNEL

Beståndsdelar:

Användningsområde:

Exponeringsväg:

Potentiella

hälsoeffekter:

Vara:

Kaliumsulfit

Arbetstagare

Inandning

långsiktigt - hela

systemet

374 mg/m3

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

6 / 13

PNEC

Beståndsdelar:

Vara:

Kaliumsulfit

Sötvatten

1.67 mg/l

Havsvatten

0.17 mg/l

125.5 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen:

TEKNISKA ÅTGÄRDER:

Lokal utsugningsventilation rekommenderas för att kontrollera emissioner nära källan. Laboratorieprover skall

hanteras i dragskåp. Trånga utrymmen skall ha mekanisk ventilation.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

ALLMÄNNA RÅD

Användning och val av personlig skyddsutrustning är relaterad till faran med produkten, arbetsplatsen samt på

vilket sätt produkten hanteras. Som minimiskydd rekommenderar vi generellt användning av skyddsglasögon

med sidoskydd samt arbetskläder som skyddar armar, ben och kropp. Dessutom bör alla personer som besöker

ett område där produkten används åtminstone ha skyddsglasögon med sidoskydd.

ÖGONSKYDD / ANSIKTSSKYDD

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av tättslutande skyddsglasögon. Gällande europeiska

standard finns i EN 166.

HUDSKYDD

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av långa kemikalieresistenta handskar. Valet av

skyddshandske beror på arbetsförhållandena och på vilka kemikalier som hanteras, men vi har positiva

erfarenheter av handskar tillverkade av följande material: PVC. Handskar som visar tecken på

nedbrytning/åldrande bör omedelbart bytas ut. Genombrottstiden har inte bestämts eftersom produkten är en

beredning, kontakta tillverkare av personlig skyddsutrustning. Gällande europeiska standard finns i EN 374.

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av overall, kemikalieresistent förkläde och

gummistövlar. Gällande europeiska standard finns i EN ISO 20345.

ANDNINGSSKYDD

Om koncentrationen i luften kan överskrida gränserna som angetts i detta avsnitt rekommenderas att halvmask

med filter eller andningsapparat används. Val av lämplig filtertyp beror på mängden och typen av de använda

kemikalierna. Följande filtertyp(er) kan användas: E-P Gällande europeiska standarder finns i EN 140, EN 137,

EN 143 och EN 14387. Vid nödläge eller vid planerat inträde i okända koncentrationer skall andningsapparat

med tryckluft användas. Om andningsskydd behövs, inför ett komplett program, inkluderande val, inprovning,

utbildning, underhåll och inspektion av andningsskydd.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

7 / 13

AVSNITT 9.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Obs! Dessa fysikaliska egenskaper är typiska värden för denna produkt och kan ändras.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

FYSIKALISKT TILLSTÅND

Vätska

UTSEENDE

Färglös

Lukt

Inga data tillgängliga..

Lukttröskel

Inga data tillgängliga..

pH (100 %)

9 - 11

FRYSPUNKT

-5 °C

KOKPUNKT

100 °C Minimum

FLAMPUNKT

Ingen

AVDUNSTNINGSHASTIGHET

Minimum

BRANDFARLIGHET (fast, gas)

Inga data tillgängliga..

UNDRE EXPLOSIONSGRÄNS

Inga data tillgängliga..

ÖVRE EXPLOSIONSGRÄNS

Inga data tillgängliga..

ÅNGTRYCK

Inga data tillgängliga..

ÅNGTÄTHET

Inga data tillgängliga..

Relativ densitet

1.42 - 1.46

DENSITET

Inga data tillgängliga..

LÖSLIGHET I VATTEN

Helt

FÖRDELNINGSKOEFFICIENT

OKTANOL/VATTEN (log Kow)

Inga data tillgängliga..

SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR

Inga data tillgängliga..

SÖNDERFALLSTEMPERATUR

Inga data tillgängliga..

VISKOSITET

Inga data tillgängliga..

EXPLOSIONSEGENSKAPER

Ej tillämpligt

OXIDATIONSEGENSKAPER

Ej tillämpligt

9.2 Annan information:

Ej tillämpligt

AVSNITT 10.

STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Inga data tillgängliga..

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Farlig polymerisation förekommer inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Undvik extrema temperaturer.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

8 / 13

10.5 Oförenliga material:

Kontakt med starka oxidationsmedel (t ex klor, peroxider, kromater, salpetersyra, perklorat, koncentrerad syrgas,

permanganat) kan generera värme, brand, explosioner och/eller giftiga ångor. Syror Kontakt med starka syror (t

ex svavel-, fosfor-, salpeter-, salt-, krom- och sulfonsyror) kan generera värme, stänk eller kokning samt giftiga

ångor. SO2 kan reagera med ångor från neutraliserande aminer och kan bilda ett synligt moln av

aminsaltpartiklar.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Vid brand:

Svaveloxider

AVSNITT 11.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Produkt:

Akut oral toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Akut inhalationstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på

huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Sulfiter kan framkalla allergiska reaktioner hos känsliga

personer.

Gentoxicitet

Bedömning

Innehåller ingen beståndsdel listad som mutagen

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

I denna produkt finns inga komponenter listade som

carcinogener av International Agency for Research on Cancer

(IARC) eller American Conference of Governmental Industrial

Hygienists (ACGIH).

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Bedömning: Ingen reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av

tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Aspirationstoxicitet

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

9 / 13

Beståndsdelar:

Kaliumsulfit

Akut oral toxicitet

LD50: ca. 2,610 mg/kg, Råtta, OECD 401, Jämförelse

Akut dermal toxicitet

LD50: > 2,000 mg/kg, Råtta, OECD 402, Jämförelse

Frätande/irriterande på

huden

Kanin, Resultat: Inte irriterande., OECD 404, 4 h

Luftvägs-/hudsensibilisering

Mus, Resultat: Negative, OECD 429, Jämförelse

Gentoxicitet

Genotoxicitet in vitro

Ames' test, Resultat: Negativ, OECD 471, GLP: Nej

Genmutationsstudie på däggdjursceller in vitro, Resultat:

Negativ, OECD 476, Jämförelse

Genotoxicitet in vivo

In vivo mikrokärntest, Mus, OECD 474, Resultat: Negativ,

Jämförelse

Bedömning

In vitrotester visade inte mutagena effekter, In vivotester

visade inte mutagena effekter

AVSNITT 12.

EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

Inga toxicitetsstudier har utförts på denna produkt.

Produkt:

Ekotoxikologisk bedömning

Akut toxicitet i vattenmiljön

Förväntas ej vara skadligt för vattenorganismer.

Kronisk toxicitet i

vattenmiljön

Förväntas ej uppvisa kronisk toxicitet för vattenlevande

organismer.

Beståndsdelar:

Kaliumsulfit

Fisktoxicitet

LC50: 316 mg/l, 96 h, Guldid, DIN 38412 del 15, statisk, GLP:

Toxicitet för bakterier

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Mikroorganismer i avloppssystem,

OECD 209, Jämförelse

Fisktoxicitet (Kronisk

toxicitet)

NOEC: >= 316 mg/l, 34 d, Zebrafisk, OECD 210, Jämförelse

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur. (Kronisk

toxicitet)

NOEC: > 10 mg/l, 21 d, Vattenloppa (Daphnia magna), OECD

211, Jämförelse

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Produkt:

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

10 / 13

Bionedbrytbarhet

Mer än 95 % av denna produkt består av oorganiska ämnen,

för vilka värden på biologisk nedbrytbarhet inte är relevanta.

Beståndsdelar:

Kaliumsulfit

Bionedbrytbarhet

studie vetenskapligt obefogad

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Produkt:

Bioackumulering

Denna beredning eller material förväntas inte bioackumuleras.

Beståndsdelar:

Kaliumsulfit

Bioackumulering

studie vetenskapligt obefogad

12.4 Rörligheten i jord:

Produkt:

Spridningsvägar och vidare

öde i miljön

Detta ämne är vattenlösligt och förväntas primärt stanna i

vattenfasen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkt:

Bedömning

Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara

persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT).,

Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara

mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Andra skadliga effekter:

Produkt:

Tillägg till ekologisk

information

Inga skadliga effekter förväntas.

AVSNITT 13.

AVFALLSHANTERING

Man bör försäkra sig om att EU, nationella och lokala föreskrifter följs.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Förbränn avfall i en godkänd förbränningsugn eller lämna till ett avfallshanteringsföretag, i enlighet med alla

gällande bestämmelser. Låt inte avfallet komma ut i avloppssystemet eller gå med normala sopor. Denna

produkt ger upphov till aska vid förbränning. Den kan förbrännas direkt i lämplig utrustning. Allt kemiskt avfall

kan förorena miljön och skall INTE kasseras via marken, avlopp, diken, vattendrag eller floder.

Tomma fat bör lämnas för återvinning, återanvändning eller destruktion till godkända företag.

AVFALLSTYPSKOD (EWC-KOD)::

16 03 03* - BATCHER UTANFÖR SPECIFIKATIONERNA OCH OANVÄNDA PRODUKTER - Oorganiskt avfall

som innehåller farliga ämnen

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

11 / 13

AVSNITT 14.

TRANSPORTINFORMATION

Officiell transportbenämning (Proper Shipping Name) / farligt gods klass kan variera med förpackning,

egenskaper och transportsätt.Typiska officiella transportbenämningar för denna produkt är:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:

inte tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning:

PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD

14.3 Faroklass för transport:

inte tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp:

inte tillämplig

14.5 Miljöfaror:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

FLYGTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:

inte tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning:

PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD

14.3 Faroklass för transport:

inte tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp:

inte tillämplig

14.5 Miljöfaror:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

SJÖTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:

inte tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning:

PRODUKTEN ÄR INTE TRANSPORTKLASSIFICERAD

14.3 Faroklass för transport:

inte tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp:

inte tillämplig

14.5 Miljöfaror:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till

MARPOL 73/78 och IBC-koden:

inte tillämplig

AVSNITT 15.

GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act

När användningen kräver överensstämmelse med FDA-föreskrifterna är denna produkt i överensstämmelse

med: 21 CFR 173.310 Boiler Water Additives

Begränsningar: inte mer än vad som krävs för att uppnå den avsedda tekniska effekten.

KOSHER

Denna produkt har godkänts som KOSHER/PAREVE for year-round use EXCEPT FOR THE PASSOVER

SEASON av CHICAGO RABBINICAL COUNCIL.

INTERNATIONELLA LAGAR FÖR KEMIKALIEKONTROLL

EUROPA

Säkerhetsdatablad enligt EG-förordning nr 1907/2006.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

12 / 13

Nalco är engagerad i och understöder helt den s.k. REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization

and restriction of CHemicals). Vår avsikt är att pre-registrera alla kemiska ämnen som vi tillverkar eller

importerar till den Europeiska Unionen, samt att arbeta med våra leverantörer för att säkerställa en problemfri

övergång till denna nya lagstiftning. Om ni önskar mer information om Nalcos REACH-program, vänligen

kontakta oss på reach@nalco.com eller besök vår hemsida.

NATIONELLA BESTÄMMELSER TYSKLAND

WGK: 1 (Annex 4)

NATIONELLA BESTÄMMELSER NEDERLÄNDERNA

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnet/ämnena som utgör det här materialet eller för själva

materialet i sig.

AVSNITT 16.

ANNAN INFORMATION

LISTA ÖVER RELEVANTA R-FRASER, NOTERINGAR OCH FAROANGIVELSER I AVSNITT 2.1 OCH 3

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

R31 - Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R36 - Irriterar ögonen.

REVIDERAD INFORMATION: Avsnitt: 1 11 12 15

Detta datablad för produktsäkerhet innehåller information som rör hälsa, säkerhet och bestämmelser.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på tillgängliga data vid tidpunkten för utgivning, och är

framställd i god tro, och förutsätts vara korrekt och tillförlitlig vid datum för utgivning. Men inga garantier,

uttryckta eller underförstådda ges, och Nalco friskriver sig från allt ansvar för sådan information. Produkten ska

användas i tillämpningar som är förenliga med Nalco:s produktdokument. För all annan användning, ska

exponeringen utvärderas så att lämplig hanteringspraxis och utbildningsprogram kan etableras för att säkerställa

säkra arbetsförhållanden och hantering. Det är köparens ansvar att övertyga sig själv om att produkten lämpar

sig för avsedd användning, och att säkerställa att hanteringen uppfyller kraven i alla federala, statliga, regionala

eller lokala lagar och bestämmelser. Krav i olika bestämmelser är föremål för ändringar och kan variera mellan

olika europeiska medlemsstater. Individer som hanterar denna produkt ska informeras om de rekommenderade

försiktighetsåtgärderna och ha tillgång till denna information. Vänligen kontakta din lokale säljrepresentant för

ytterligare information.

REFERENSER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Möjliga kärnlitteraturreferenser och datakällor som kan ha använts i samband med beaktande av expertutlåtande

för att sammanställa detta säkerhetsdatablad: Europeiska förordningar/direktiv bl.a. (EG) 1907/2006, (EG)

1272/2008, 67/548/EEG, 1999/45/EG), leverantörsdata, Internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM, ERIcards, icke-

europeiska officiella tillsynsdata och andra datakällor.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

NALCO® 77216

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

13 / 13

Omarbetad :

19.06.2012

Version nummer :

Utfärdad av:

SHE Department

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1 tiondel och

0.001 = 1 tusendel.

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen