Metadon Abcur 10 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-11-2020

Aktiva substanser:
metadonhydroklorid
Tillgänglig från:
Abcur AB,
ATC-kod:
N07BC02
INN (International namn):
methadone hydrochloride
Dos:
10 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; metadonhydroklorid 10 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 40 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 70 tabletter; Blister, 80 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 100 tabletter; Burk, 25 tabletter; Burk, 100 tabletter; Burk, 200 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55834
Tillstånd datum:
2018-02-02

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

06-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

19-03-2020

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Metadon Abcur 5 mg tabletter

Metadon Abcur 10 mg tabletter

metadonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Metadon Abcur är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Metadon Abcur

Hur du tar Metadon Abcur

Eventuella biverkningar

Hur Metadon Abcur ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Metadon Abcur är och vad det används för

Metadon Abcur är ett morfinliknande läkemedel som används för:

behandling av svår kronisk smärta där endast opioida smärtstillande läkemedel ger tillräcklig

effekt

avvänjningsbehandling hos opioidberoende patienter, parallellt med medicinsk och psykologisk

behandling och social rehabilitering.

Metadon som finns i Metadon Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Metadon Abcur

Ta inte Metadon Abcur

om du är allergisk mot metadon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du använder eller har använt monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) under de senaste

två veckorna (läkemedel som används mot depression och Parkinsons sjukdom)

om du har andningssvårigheter, med långsam och ytlig andning, eller har andra akuta

andningssvårigheter (akut obstruktiv lungsjukdom)

Metadon Abcur får INTE ges till barn.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Metadon Abcur om du:

får akuta astmaanfall

har lungsjukdom eller andningssvårigheter

har hjärtproblem eller ischemisk hjärtsjukdom

har leversjukdom eller nedsatt leverfunkton (inklusive gallsten)

har nedsatt njurfunktion (inklusive njursten)

har underaktiv sköldkörtel

har hud- och vävnadssjukdomar

har förstorad prostata eller förträngning av urinröret

har drabbats av en huvudskada och trycket i hjärnan är högre än det bör vara (kontrollera detta

med din läkare). Du skulle kunna drabbas av svår huvudvärk.

behandlas för drogberoende eller överdosering av opioider

har svårt att kissa

har magsmärtor, diarré eller förstoppning

har låg syrehalt eller hög koldioxidhalt i blodet

tar andra läkemedel av opioidtyp (smärtstillande medel), som morfin och pentazocin

tar andra läkemedel som får dig att slappna av och hjälper dig att sova (barbiturater och

bensodiazepiner). Samtidig användning av bensodiazepiner och Metadon Abcur kan orsaka

andningssvårigheter (andningsdepression) och koma och kan vara livshotande. Om din läkare

ordinerar dig bensodiazepiner kan det vara nödvändigt för din läkare att ändra dosen eller

behandlingens längd eller att övervaka ditt tillstånd regelbundet.

har låga halter av kalium eller magnesium i blodet

Metadon Abcur kan påverka de elektriska signalerna som styr hjärtats sammandragningar, särskilt vid

höga doser. Tala om för din läkare om du tidigare har haft hjärtproblem.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får något av följande symtom medan du tar Metadon

Abcur:

svaghet, trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar eller lågt blodtryck. Detta kan vara symtom

på att binjurarna producerar för lite av hormonet kortisol, och du kan behöva ta hormontillskott.

långvarig användning kan leda till minskade nivåer av könshormoner och ökade nivåer av

hormonet prolaktin. Kontakta läkare om du får symtom som minskad sexlust, impotens eller

utebliven menstruation.

Risk för beroende/missbruk

Tala med din läkare om du, eller någon du känner, misstänker att du börjar att bli beroende av detta

läkemedel eller tycker att du regelbundet tar för mycket läkemedel.

Äldre

Äldre patienter har en ökad risk för lågt blodtryck och svimning.

Förvaras utom räckhåll för barn

Barn är känsligare för metadon än vuxna. Därför kan förgiftning uppkomma vid mycket låga doser.

För att undvika att barn av misstag får i sig metadon när du använder det i hemmet ska du förvara det

på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Andra läkemedel och Metadon Abcur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

läkemedel som påverkar ditt psykiska tillstånd (t.ex. tioridazin, perfenazin, risperidon, haloperidol

och sertindol)

läkemedel för behandling av ADHD (atomoxetin)

den typ av läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare),

speciellt om du har tagit dem under de senaste två veckorna. Tala också om för din läkare om du

använder andra läkemedel mot depression (t.ex. imipramin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin,

paroxetin och sertralin).

andra läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin,

nortriptylin, desipramin)

läkemedel mot hjärtsjukdomar (verapamil, kinidin)

antiarrytmika medel (t.ex. propafenon och flekainid) och betareceptorblockerare (metoprolol)

läkemedel mot bröstcancer (tamoxifen)

antiinflammatoriska och immunsuppressiva läkemedel (t.ex. dexametason och ciklosporin)

antivirala läkemedel, inklusive vissa läkemedel mot HIV t.ex. nevirapin, zidovudin, efavirenz,

nelfinavir, delavirdin, ritonavir, kombination av lopinavir/ritonavir, kombination av

ritonavir/saquinavir, didanosin och stavudin

antibiotika av makrolidtyp (läkemedel mot bakterieinfektioner) som klaritromycin, telitromycin

och erytromycin

rifampicin (ett läkemedel mot tuberkulos eller TBC)

antimykotika (läkemedel mot svampinfektioner) som ketokonazol, itrakonazol och flukonazol

cimetidin (läkemedel mot magsår)

naloxon (ett läkemedel mot andningssvårigheter)

läkemedel mot drogberoende t.ex. naltrexon och buprenorfin

läkemedel mot epilepsi (t.ex. fenytoin, fenobarbital och karbamazepin)

vitamintabletter (som innehåller C-vitamin)

läkemedel mot diarré (loperamid, difenoxylat)

läkemedel och produkter som gör urinen surare, t.ex. ammoniumklorid (salmiak)

urindrivande läkemedel (spironolakton)

läkemedel som gör dig sömnig eller dåsig

naturläkemedel som innehåller johannesört

Samtidig användning av metadon och sedativa läkemedel, såsom bensodiazepiner eller liknande

läkemedel, ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma och kan vara

livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas av läkaren när andra

behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Metadon Abcur samtidigt med sedativa läkemedel, bör dosen och

behandlingstiden begränsas.

Risken för biverkningar ökar om du använder metadon samtidigt med antidepressiva läkemedel (t ex

citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin,

amitriptylin, klomipramin, imipramin och nortriptylin). Kontakta läkare om du får symtom som:

påverkan på psykisk hälsa (t ex oro (agitation), hallucinationer eller koma)

snabb hjärtrytm, instabilt blodtryck eller feber

överdrivna reflexer, nedsatt koordination, muskelstelhet

symtom från magtarmkanalen (t ex illamående, kräkningar eller diarré)

Berätta för läkaren om alla sedativa läkemedel som du tar och följ noga läkarens

dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om riskerna som är

beskrivna ovan. Läkaren måste kontaktas om du får dessa symtom.

Andra läkemedel som du tar kan eventuellt också påverka hjärtat (t.ex. sotalol och amiodaron ).

Du måste berätta för din läkare om alla andra läkemedel som du tar, eftersom de eventuellt kan vara

farliga om du tar dem tillsammans med metadon. I sådana situationer kan det hända att din läkare

bestämmer att man måste övervaka ditt hjärta med hjälp av EKG i början av behandlingen för att

kontrollera att det inte uppstår några sådana effekter. Metadon kan också påverka vissa blod- och

urinprover. Tala om för läkaren att du tar metadon innan du lämnar några prover.

Metadon Abcur med dryck och alkohol

Du får inte dricka alkohol medan du tar Metadon Abcur eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.

Drick inte grapefruktjuice när du behandlas med Metadon Abcur, eftersom det kan förändra effekten

av läkemedlet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det rekommenderas att inte använda Metadon Abcur under förlossningsarbete.

Tala med läkare om du ammar eller planerar att amma medan du tar metadon eftersom det kan påverka

ditt barn. Övervaka ditt barn avseende onormala tecken och symtom som ökad dåsighet (mer än

vanligt), andningssvårigheter eller muskelslapphet. Kontakta läkare omedelbart om du märker något

av dessa symtom.

Fertilitet: Impotens hos män har rapporterats vid långvarig användning av metadon.

Körförmåga och användning av maskiner

Metadon påverkar koordinationen mellan hjärna och kroppsrörelser, så förmågan att köra bil eller

använda maskiner kan vara allvarligt påverkade till dess att din medicinering har stabiliserats på en

bestämd dosnivå. Du ska därför inte köra eller använda maskiner under den inledande perioden av

behandlingen. Hur lång tid det dröjer innan man kan köra bil eller använda maskiner är mycket

individuellt, så du bör bestämma tillsammans med din läkare.

Även om läkaren bedömer din psykomotoriska förmåga, är du samtidigt själv ansvarig för att bedöma

om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av

faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av

deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra

avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Metadon Abcur innehåller laktos

Metadon Abcur innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du

tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Metadon Abcur

Ta alltid Metadon Abcur enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din läkare talar om hur mycket Metadon Abcur du ska ta och hur ofta du ska ta läkemedlet. Det är

viktigt att du inte tar mer än den dos som du och din läkare kommit överens om. Det individuella

behovet kan vara olika. Ändring eller avbrytande av behandling ska endast ske i samråd med läkare.

Denna produkt är endast avsedd för oralt bruk, och får inte injiceras.

Vid drogberoende

Vuxna

Läkaren anpassar dosen efter dina behov.

Vanlig startdos är 10-30 mg dagligen. Hos patienter med hög tolerans för opioider är startdosen 25-40

mg. Därefter ökas dosen stegvis i 3 veckor.

Vanlig underhållsdos är 60-120 mg dagligen men vissa patienter kan behöva högre doser.

Maximal dos ska inte överskrida 150 mg dagligen vid behandling av drogberoende.

Metadon Abcur ges vanligen en gång dagligen.

Vid svåra smärtor

Vuxna:

Den vanliga startdosen är 5 mg 1-3 gånger dagligen. Därefter kan dosen ökas långsamt.

Patienter som redan tidigare tagit opioider kan påbörja behandlingen med högre doser, 5-20 mg 2-3

gånger dagligen, eftersom tidigare erfarenhet av opioidbehandling tas i beaktande. Om så krävs finns

andra styrkor av Metadon Abcur tillgängliga.

Fortsatt bestämning av den dagliga dosen, uppdelningen av doserna och alla dosjusteringar under

behandlingens gång genomförs av behandlande läkare och beror på den tidigare dosen.

Maximal dos ska inte överskidra 100 mg dagligen vid behandling av svår smärta.

Äldre:

Det kan vara nödvändigt att minska dosen och du kan behöva tätare kontroller när du tar

Metadon Abcur. Följ läkarens anvisningar.

Nedsatt lever- eller njurfunktion:

Det kan vara nödvändigt att minska dosen eller förlänga tiden mellan

doserna. Följ läkarens anvisningar.

Om du har tagit för stor mängd av Metadon Abcur

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Tecken på att du tagit för stor mängd Metadon Abcur kan vara:

andningsbesvär eller kortvarigt andningsstopp

extrem trötthet, svimning eller koma

små pupiller (knappnålspupiller)

muskelsvaghet

sval, fuktig och blek hud

långsam puls, lågt blodtryck, hjärtinfarkt eller chock

i allvarliga fall kan överdosering leda till döden

låg blodsockernivå kan förekomma

Kontaka läkare om ovanstående symtom uppkommer.

Barn och äldre är mer känsliga för effekten av detta läkemedel.

Om du har glömt att ta Metadon Abcur

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Metadon Abcur

Du ska endast avbryta eller avsluta behandligen efter att du talat med din läkare. Du ska inte plötsligt

sluta ta Metadon Abcur, eftersom du kan få abstinenssymtom som t.ex. sömnlöshet, rinnande näsa,

tårögdhet, aptitlöshet, diarré och smärtor.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Metadon Abcur orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket vanliga biverkningar:

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

illamående eller kräkningar

Vanliga biverkningar:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

viktökning

ansamling av av vatten i kroppen

förstoppning

upprymdhet (eufori)

att man ser eller hör saker som inte är verkliga (hallucinationer)

en känsla av yrsel eller att man snurrar

dimsyn

knappnålspupiller

dåsighet

hudutslag

svettningar

trötthet

Mindre vanliga biverkningar:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

aptitlöshet

andningssvårigheter (med hosta)

muntorrhet

inflammation i tungan

nedstämdhet (dysfori)

sömnsvårigheter

förvirring

minskad sexlust

huvudvärk

svimning

klåda, nässelutslag, hudutslag

svullna ben

svaghet

ansamling av vatten i kroppen

kramp i gallvägarna (ger magont)

ansiktsrodnad

lågt blodtryck

svårighet att kissa

svårighet att få eller bibehålla erektion

menstruationsstörningar

Sällsynta biverkningar:

kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

hjärtproblem, långsammare puls, hjärtklappning

Har rapporterats:

förekommer hos ett okänt antal användare

för låg halt av kalium eller magnesium i blodet

minskat antal blodplättar i blodet

humörsvängningar

läkemedelsberoende

hjärtstillestånd

oregelbunden hjärtrytm med symptom som för snabb eller för långsam puls, fladdrande känsla i

bröstet, andfåddhet och bröstsmärtor

blodtrycksfall när man reser sig upp vilket orsakar yrsel eller svimning

plötslig död

låg blodsockernivå

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Metadon Abcur ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metadonhydroklorid 5 mg eller 10 mg.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat, talk, povidon

(PVP K-25), kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metadon Abcur 5 mg är en vit till benvit rund, platt tablett med fasade kanter, konkav med skåra på

ena sidan och prägling "M5" på andra sidan, tablettstorlek 7 x 2,5 mm. Tabletten kan delas i två lika

stora doser.

Metadon Abcur 10 mg är en vit till benvit rund, platt tablett med fasade kanter, med skåra på ena sidan

och prägling "M10" på andra sidan, tablettstorlek 9 x 3,1 mm.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Metadon Abcur 5 mg och 10 mg finns i:

Barnskyddande burk: 25, 100, 200 tabletter

Blister: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg

Tillverkare

Extractum Pharma Zrt.

6413 Kunfehértó, IV. körzet 6

Ungern

Denna bipacksedel ändrades senast:

2020-11-05

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Metadon Abcur 5 mg tabletter

Metadon Abcur 10 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

5 mg: 1 tablett innehåller 5 mg metadonhydroklorid.

10 mg: 1 tablett innehåller 10 mg metadonhydroklorid.

Hjälpämnen med känd effekt:

5 mg: 1 tablett innehåller 79 mg laktosmonohydrat.

10 mg: 1 tablett innehåller 158 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

5 mg: Vit till benvit, rund, platt tablett med fasade kanter, konkav med skåra på ena sidan och prägling

M5 på andra sidan, tablettstorlek 7 x 2,5 mm.

10 mg: Vit till benvit, rund, platt tablett med fasade kanter, med skåra på ena sidan och prägling M10

på andra sidan, tablettstorlek 9 x 3,1 mm.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Underhållsbehandling till opioidberoende patienter parallellt med medicinsk och psykologisk

behandling och social rehabilitering. Behandling av svår kronisk smärta där endast opioider ger

tillräcklig analgetisk effekt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Smärttillstånd

Doseringen ska anpassas och utvärderas med avseende på effekt till den enskilde individen.

Nedanstående doseringsrekommendationer är endast avsedda som riktmärken när behandling med

Metadon Abcur påbörjas och måste anpassas till den enskilda patientens behov av smärtlindring. För

att snabbare uppnå full analgetisk effekt kan Metadon Abcur initialt doseras med kortare

doseringsintervall under en begränsad tid.

Dos för opioidnaiv patient:

När oralt metadon används till patienter som inte redan har behandlats med opioider är den vanliga

startdosen 5 mg 1-3 ggr/dag. Därefter sker långsam titrering till effekt. Titreringen bör pågå under

flera veckor. Initialdosen bör utvärderas noggrant innan dosökning påbörjas.

Då risk för att mycket allvarliga hjärtbiverkningar är dosberoende bör daglig dos av metadon i

normalfallet inte överstiga 100 mg/dag. Behandling med högre doser bör förbehållas läkare med stor

erfarenhet av metadonbehandling.

Vid initiering av metadonbehandling kan mer frekvent administrering vara nödvändig för att bibehålla

adekvat analgetisk effekt. Vid sådan administrering är det nödvändigt med extrem noggrannhet för

utvärdering av behandlingseffekten och för att undvika överdosering, beaktande den långa

halveringstiden för metadon.

Vid upprepad dosering föreligger, speciellt för opioidnaiv patient, en ökad risk för allvarliga

biverkningar.

Dos för ej opioidnaiv patient:

Initialdos: 5-20 mg 2-3 ggr/dag. Därefter sker långsam titrering i steg om 5 mg till en maximal

dygnsdos av 100 mg. Vid behov kan Metadon Abcur 5 mg eller 10 mg tablett ersättas av eller

kombineras med Metadon Abcur tablett 20 mg eller 40 mg tablett.

Då risk för att mycket allvarliga hjärtbiverkningar är dosberoende bör daglig dos av metadon i

normalfallet inte överstiga 100 mg/dag. Behandling med högre doser bör förbehållas läkare med stor

erfarenhet av metadonbehandling.

Vid initiering av metadonbehandling kan mer frekvent administrering vara nödvändig för att bibehålla

adekvat analgetisk effekt. Vid sådan administrering är det nödvändigt med extrem noggrannhet för

utvärdering av behandlingseffekten och för att undvika överdosering, beaktande den långa

halveringstiden för metadon.

Äldre

Behandling av äldre bör ske med försiktighet och med reducerad dos initialt.

Pediatrisk population

Metadon får ej ges till barn (se avsnitt 4.3).

Andra tillstånd

Patienter med hypotyreos, myxödem, uretrastriktur, astma eller minskad lungvolym eller

prostataförstoring måste få en lägre initialdos.

Nedsatt leverfunktion

Försiktighet rekommenderas om Metadon Abcur måste användas till patienter med nedsatt

leverfunktion. Patienter med levercirros har en fördröjd metabolisering och första-passage-effekten är

reducerad. Detta kan leda till högre plasmanivåer av metadon. Metadon Abcur bör administreras i en

lägre dos än den rekommenderade och det kliniska svaret hos patienten användas som vägledning för

den fortsatta doseringen.

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet rekommenderas om metadon används till patienter med nedsatt njurfunktion.

Doseringsintervallet bör förlängas till minst 32 timmar om GFR är 10–50 ml/min och till minst

36 timmar om GFR är lägre än 10 ml/min.

Underhållsbehandling vid opioidberoende

Vanlig initialdos är 10-30 mg. Hos patienter med hög opioidtolerans är initialdosen 25-40 mg. Dosen

ökas i steg om 10 mg under en period av 3 veckor, vanligen upp till 70-80 mg. Efter en

rekommenderad stabiliseringsperiod på 4 veckor, justeras dosen tills patienten inte har något

berusningsberoende och inte uppvisar några kliniska tecken på psykomotoriska effekter eller

abstinenssymtom. Vanlig dos är 60-120 mg metadon dagligen men en del patienter kan behöva högre

doser. Dosen ska bestämmas baserat på klinisk utvärdering och stödjas av uppföljning av serumnivåer.

Den rekommenderade 24-timmars nivån av steady state serum är 600-1200 nmol (200-400 ng/ml).

Kliniska utvärderingen är av stor vikt. Metadon administreras normalt en gång dagligen. Vid mer

frekvent administrering finns risk för ackumulering och överdosering. Doser över 150 mg/dag är

väldigt ovanliga och ska undvikas så långt det är möjligt på grund av risk för QT-förlängning, torsade

de pointes och fall av hjärtstillestånd.

Patienten ska observeras i samband med dosökning så att oavsiktliga reaktioner kan upptäckas.

Serumnivåer hos patienten ökar under upp till 2 timmar och det är viktigt att tecken på överdosering

och andra allvarliga/obehagliga reaktioner upptäcks.

Vissa patienter utvecklar auto-induktion, som leder till snabbare metabolism av läkemedlet i kroppen.

I dessa fall ska dosen ökas en gång eller flera gånger för att bibehålla opimal effekt.

Om patienten har behandlats med en kombination av agonist/antagonist (t ex buprenorfin) ska dosen

gradvis reduceras då metadonbehandlingen påbörjas. Om metadonbehandlingen avbryts och byte till

sublingual buprenorfin planeras (speciellt i kombination med naloxon) ska metadondosen initialt

reduceras till 30 mg/dag för att undvika utsättningssymtom orsakade av buprenorfin/naloxon.

Äldre

Försiktighet måste iakttas efter administrering till äldre patienter.

Pediatrisk population

Metadon får inte ges till barn (se avsnitt 4.3).

Andra tillstånd

Patienter med hypotyreors, myxödem, uretrastriktur, astma eller minskad lungvolym eller

prostataförstoring måste få en lägre initialdos.

Nedsatt leverfunktion

Kronisk viral hepatit är vanlig hos missbrukare. Försiktighet rekommenderas om Metadon Abcur

måste användas till patienter med nedsatt leverfunktion. Patienter med levercirros har en fördröjd

metabolisering och första-passage-effekten är reducerad. Detta kan leda till högre plasmanivåer av

metadon. Metadon Abcur bör administreras i en lägre dos än den rekommenderade och det kliniska

svaret hos patienten användas som vägledning för den fortsatta doseringen.

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet rekommenderas om metadon används till patienter med nedsatt njurfunktion.

Doseringsintervallet bör förlängas till minst 32 timmar om GFR är 10–50 ml/min och till minst

36 timmar om GFR är lägre än 10 ml/min.

Behandlingen bör avbrytas om effekten inte är tillräcklig eller om patienten inte tolererar

behandlingen. Effekten måste utvärderas i enlighet med nationella riktlinjer.

Om behandlingen måste avbrytas bör detta göras genom gradvis reducering av dosen. Dosen kan

reduceras relativt snabbt i början, men reduceringen måste vara långsam i slutfasen (från 20 mg

dagligen och neråt).

Administreringssätt

Denna produkt är endast avsedd för oralt bruk, och får inte injiceras.

För ytterligare information, se nationella riktlinjer för metadonbehandling.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Andningsdepression.

Akut obstruktiv luftvägssjukdom.

Samtidig administrering av MAO-hämmare eller administrering inom två veckor efter avslutad

behandling med MAO-hämmare.

Kontraindicerat till barn.

4.4

Varningar och försiktighet

Fall av förlängt QT-intervall och torsades de pointes har rapporterats vid behandling med metadon,

speciellt i höga doser (>100 mg/dygn). Metadon ska administreras med försiktighet till patienter som

riskerar att utveckla förlängt QT-intervall, exempelvis vid:

- känd QT-förlängning i anamnesen

- avancerad hjärtsjukdom

- samtidig behandling med läkemedel som eventuellt kan ge QT-förlängning

- samtidig behandling med CYP3A4-hämmare

- ischemisk hjärtsjukdom och leversjukdom

- elektrolytrubbningar (hypokalemi eller hypomagnesemi)

EKG bör kontrolleras hos alla patienter innan start av analgetisk terapi samt vid steady state om andra

samtidiga riskfaktorer för QT-förlängning föreligger samt hos äldre patienter vid dosering av metadon

överstigande 50 mg/dag. EKG bör även kontrolleras hos alla patienter innan start av terapi samt vid

steady state innan doshöjning av metadon till överstigande 100 mg/dag.

Beroende/missbruk

Noggrann kontroll av patienter rekommenderas, särskilt vid behandlingsstart och i tidigt stadium av

underhållsbehandling av opioidberoende eftersom patienter kan utveckla tecken på

läkemedelsberoende och/eller läkemedelsmissbruk. Regelbundna kontroller bör övervägas i början av

behandlingen för att försäkra sig om god följsamhet hos patienten och för bedömning av potentiellt

läkemedelsberoende/läkemedelsmissbruk hos högriskpatienter.

De försiktighetsåtgärder som bör vidtas vid användning av metadon är desamma som för opiater i

allmänhet.

Akuta astmaanfall, svår obstruktiv lungsjukdom, cor pulmonale, nedsatt respiratorisk reserv, hypoxi

och hyperkapni är relativa kontraindikationer. Varje fall måste bedömas individuellt.

Samtidig administrering av andra opiater, alkohol, barbiturater, bensodiazepiner och andra kraftigt

sederande psykoaktiva medel kan potentiera effekt och biverkningar hos metadon och bör undvikas.

Risk vid samtidig användning av metadon och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller

liknande läkemedel:

Samtidig användning av metadon och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande

läkemedel kan leda till dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan vara

livshotande. På grund av dessa risker bör samtidig förskrivning av dessa sedativa läkemedel reserveras

till patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva

Metadon Abcur samtidigt med dessa sedativa läkemedel, ska den lägsta effektiva dosen användas och

behandlingen vara så kort som möjligt.

Patienterna ska följas noggrant för tecken och symtom på andningsdepression och sedering. Det

rekommenderas att informera patienter och vårdgivare att observera dessa symtom (se avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med narkotikaantagonister eller blandade agonister/antagonister bör undvikas

(med undantag för behandling av överdosering) eftersom det kan framkalla utsättningssymtom hos

fysiskt beroende patienter.

I början av dosökningsperioden måste patienten övervakas efter administreringen så att man kan

observera eventuella onormala reaktioner eller biverkningar. Patienten har förhöjda serumnivåer under

upp till två timmar, och det är viktigt att eventuella överdoseringsreaktioner eller andra

farliga/allvarliga reaktioner noteras.

Vid nedsatt lever- eller njurfunktion ska metadon användas med försiktighet. Metabolismen av

metadon kan vara reducerad vid nedsatt leverfunktion, och dosjustering kan erfordras (se 4.2). En

lägre initialdos måste administreras till patienter med hypotyreos, myxödem (läkemedlet kan öka

risken för andningsdepression och långvarig CNS-depression), nedsatt njurfunktion, (ökad risk för

kramper), nedsatt leverfunktion (opioider metaboliseras i levern), astma eller nedsatt lungvolym

(läkemedlet kan dämpa andningsreflexen och öka luftvägsmotståndet), uretrastriktur eller

prostatahypertrofi (läkemedlet kan framkalla urinretention) (se 4.2).

Binjurebarksinsufficiens

Opioidanalgetika kan orsaka reversibel binjurebarksinsufficiens som kräver övervakning och

behandling med glukokortikoidersättning. Symtom på binjurebarksinsufficiens kan inkludera

illamående, kräkningar, aptitlöshet, trötthet, svaghet, yrsel eller lågt blodtryck.

Stor försiktighet måste iakttas i fall av möjlig huvudskada eller vid tillstånd som ger ett förhöjt

intrakraniellt tryck. Metadon får ej användas till patienter med intestinal pseudo-obstruktion, akut buk

och inflammatorisk tarmsjukdom.

Hos patienter med njurstenar eller gallstenar kan det vara nödvändigt att i förebyggande syfte ge

atropin eller annat spasmolytikum.

Äldre patienter och patienter med hjärtkärlsjukdom löper förhöjd risk att drabbas av hypotoni och

synkope.

Reducerade nivåer av könshormoner och ökad nivå av prolaktin

Långvarig användning av opioidanalgetika kan vara associerad med reducerade nivåer av

könshormoner och ökade nivåer av prolaktin. Symtomen inkluderar sänkt libido, impotens eller

utebliven menstruation (amenorré).

Hypoglykemi

Hypoglykemi har observerats i samband med överdosering eller dosökning av metadon. Regelbunden

övervakning av blodsockret rekommenderas vid dosökning (se avsnitt 4.8 och avsnitt 4.9).

Denna produkt innehåller laktos.

Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta

läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Pediatrisk population

Barn är mer känsliga än vuxna, vilket är orsaken till att förgiftning kan ske vid mycket låga doser. För

att undvika att barn av misstag får i sig metadon när det används i hemmet ska det förvaras på en säker

plats, utom räckhåll för barn.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakokinetiska interaktioner

P-glykoproteinhämmare:

Metadon är ett substrat för P-glykoprotein; alla läkemedel som hämmar P-

glykoprotein (t.ex. kinidin, verapamil, ciklosporin) kan därför höja serumkoncentrationen av metadon.

Den farmakodynamiska effekten av metadon kan även öka till följd av en ökad passage genom

blodhjärnbarriären.

CYP3A4-inducerare:

Metadon är ett substrat för CYP3A4 (se avsnitt 5.2). Induktion av CYP3A4 ökar

eliminationen av metadon och leder till sänkta plasmanivåer. Inducerare av detta enzym (barbiturater,

karbamazepin, fenytoin, nevirapin, rifampicin, efavirenz, amprenavir, spironolakton, dexametason,

Hypericum perforatum

(johannesört) kan inducera metaboliseringen i levern. Exempelvis minskade

efter tre veckors behandling med 600 mg efavirenz dagligen medelvärdena för den maximala

plasmakoncentrationen och AUC med 48% respektive 57% hos patienter som behandlades med

metadon (35–100 mg dagligen).

Följderna av enzyminduktionen är mer markerade om induceraren ges efter det att behandlingen med

metadon har inletts. Abstinenssymtom har rapporterats som en följd av sådana interaktioner och det

kan därför vara nödvändigt att öka metadondosen. Om behandlingen med en CYP3A4-inducerare

avbryts bör metadondosen reduceras.

CYP3A4-hämmare:

Metadon är ett substrat för CYP3A4 (se avsnitt 5.2). Hämning av CYP3A4

minskar eliminationen av metadon. Samtidig administrering av CYP3A4-hämmare (t ex.

cannabinoider, klaritromycin, delavirdin, erytromycin, flukonazol, grapefruktjuice, itrakonazol,

ketokonazol, fluvoxamin, cimetidin, nefazodon och telitromycin) kan leda till höjda

plasmakoncentrationer av metadon. Vid samtidig fluvoxaminbehandling har man påvisat en 40–

100 procentig ökning av kvoten mellan serumnivåerna och metadondosen. Om man förskriver dessa

läkemedel till patienter som står på underhållsbehandling med metadon, måste man vara medveten om

risken för överdosering.

Fluoxetin ökar koncentrationerna av R-metadon genom hämning av CYP2D6.

Läkemedel som påverkar urinens aciditet:

Metadon är en svag bas. Substanser som surgör urinen (som

ammoniumklorid och askorbinsyra) kan öka renalt clearance av metadon. Patienter som behandlas

med metadon bör rekommenderas att undvika produkter som innehåller ammoniumklorid (salmiak).

Samtidig behandling av HIV-infektion:

Vissa proteashämmare (amprenavir, nelfinavir,

lopinavir/ritonavir och ritonavir/saquinavir) förefaller sänka serumnivåerna av metadon. När ritonavir

ges ensamt har man sett en 50 % minskning av AUC för metadon. Plasmanivåerna av zidovudin (en

nukleosidanalog) ökar vid användning av metadon, efter både peroral och intravenös administrering av

zidovudin. Detta är mer markant när zidovudin ges peroralt än efter intravenös administrering. Dessa

iakttagelser orsakas sannolikt av en hämning av glukuronideringen av zidovudin och av den

därigenom minskade eliminationen av zidovudin. Under behandling med metadon måste patienterna

följas upp noga med avseende på tecken på toxiska effekter av zidovudin, som eventuellt kräver en

sänkning av zidovudindosen.

Didanosin och stavudin

: Metadon fördröjer absorptionen och ökar första-passage-metabolismen av

stavudin och didanosin, vilket leder till en sänkt biotillgänglighet för stavudin och didanosin.

Metadon kan fördubbla serumnivåerna av desipramin, ett CYP2D6 substrat. Hämning av CYP2D6 kan

leda till ökad plasmakoncentration av samtidigt administrerade läkemedel som metaboliseras av detta

enzym. Dessa inkluderar vissa tricykliska antidepressiva läkemedel (t ex klomipramin, nortriptylin och

desipramin), fentiazin-neuroleptika (t ex perfenazin och tioridazin), risperidon, atomoxetin, vissa Typ

1c-antiarrytmika (t ex propafenon och flekainid) samt metoprolol. Tamoxifen är en pro-drug som

kräver metabolisk aktivering genom CYPD6. Tamoxifen har en betydelsefull aktiv metabolit,

endoxifen, som bildas av CYP2D6 och som bidrar väsentligt till tamoxifens effekt. Hämning av

CYP2D6 av metadon kan leda till minskade plasmakoncentrationer av endoxifen.

Farmakodynamiska interaktioner

Opioidantagonister:

Naloxon och naltrexon motverkar effekterna av metadon och inducerar abstinens.

CNS-depressiva medel:

Läkemedel med en sederande effekt på centrala nervsystemet kan ge en

förstärkt andningsdepression, hypotoni, stark sedering eller koma, och det kan därför bli nödvändigt att

sänka dosen för något av läkemedlen eller båda. Vid metadonbehandling ger den långsamt eliminerade

substansen metadon upphov till en långsam toleransutveckling och varje dosökning kan efter 1–2

veckor ge upphov till symtom på andningsdepression. Dosjusteringarna måste därför göras med

försiktighet och dosen höjas gradvis under noggrann observation.

Sedativa läkemedel som benzodiazepiner eller liknande läkemedel:

Samtidig användning av opioider och sedativa läkemedel som benzodiazepiner eller liknande

läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan

vara livshotande pga. additiv CNS-hämmande effekt. Dos och behandlingstid av samtidig användning

bör vara begränsad (se avsnitt 4.4).

Propulsionsdämpande medel:

Samtidig användning av metadon och propulsionsdämpande medel

(loperamid och difenoxylat) kan leda till svår förstoppning och öka de CNS-depressiva effekterna.

Opioidanalgetika kan i kombination med antimuskarina medel ge svår förstoppning eller paralytisk

ileus, speciellt vid långtidsanvändning.

QT-förlängning:

Metadon bör ej kombineras med läkemedel som kan förlänga QT-intervallet, såsom

antiarytmika (sotalol, amiodaron, flekainid), antipsykotika (tioridazin, haloperidol, sertindol,

fentiaziner), antidepressiva (paroxetin, sertralin) eller antibiotika (erytromycin, klaritromycin).

MAO-hämmare:

Samtidig administrering av MAO-hämmare kan leda till förstärkt CNS-hämning, svår

hypotoni och/eller apné. Metadon bör ej användas i kombination med MAO-hämmare eller inom två

veckor efter sådan behandling (se avsnitt 4.3).

Opioidanalgetika fördröjer magsäckstömningen, så att vissa testresultat blir ogiltiga. Passagen av

teknetium Tc 99m-disofenin till tunntarmen kan förhindras och aktiviteten av plasmaamylas och

plasmalipas kan vara förhöjda beroende på att opioidanalgetika kan orsaka konstriktion av sphincter

Oddi och förhöjt tryck i gallvägarna; dessa effekter leder till en fördröjd visualisering och liknar därför

en obstruktion av gallgången. Det diagnostiska värdet av bestämningar av dessa enzymer kan vara

försämrat under upp till 24 timmar efter det att läkemedlet har givits. Trycket i cerebrospinalvätskan

(CSF) kan vara förhöjt; effekten är sekundär till andningsdepressionen – inducerad koldioxidretention.

Serotonerga läkemedel

Serotonergt syndrom kan uppstå vid samtidig administrering av metadon med petidin,

monoaminoxidas (MAO) -hämmare och serotoninmedel såsom selektiva

serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) och

tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA). Symtomen på serotoninsyndrom kan inkludera

förändringar i mental status, autonom instabilitet, neuromuskulära avvikelser och/eller

gastrointestinala symtom.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

:

Begränsade data från användning av metadon under graviditet hos människa visar ingen

förhöjd risk för medfödda missbildningar. Utsättningssymtom/andningsdepression kan förekomma hos

nyfödda barn till mödrar som fått kronisk behandling med metadon under graviditeten. En QT-

prolongerande effekt efter maternell metadonexponering kan inte uteslutes, och ett 12-avlednings

EKG bör tas om det nyfödda barnet har bradykardi, takykardi eller en oregelbunden hjärtrytm.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se 5.3). I allmänhet rekommenderas att man

inte avgiftar patienten, speciellt inte efter 20:e graviditetsveckan, utan ger underhållsbehandling med

metadon. Användning av metadon omedelbart före och under förlossningen rekommenderas ej på

grund av risken för neonatal andningsdepression.

Amning

Metadon utsöndras i låg koncentration i bröstmjölk. Inför beslut om att rekommendera amning vid

användning av metadon bör råd från specialistläkare tas i beaktande och hänsyn ska tas till om kvinnan

står på en stabil underhållsdos av metadon samt en eventuell fortsatt användning av illegala substanser.

Om amning övervägs bör metadondosen vara så låg som möjligt. Förskrivare bör råda ammande

kvinnor att övervaka spädbarnet för sedering och andningssvårigheter och att omedelbart söka

medicinsk vård om detta inträffar. Även om mängden metadon som utsöndras i bröstmjölk inte är

tillräcklig för att helt häva abstinenssymtom hos ammade spädbarn, kan det minska svårighetsgraden

av neonatalt abstinenssyndrom. Om det är nödvändigt att avbryta amningen bör det göras gradvis,

eftersom abrupt avvänjning kan öka abstinenssymtomen hos spädbarnet.

Fertilitet: I djurstudier har metadon inducerat utebliven ägglossning hos honråttor samt dosberoende

hämmad sexuell aktivitet hos hanhamstrar. Fall av impotens hos män har rapporterats vid kronisk

metadonanvändning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Metadon påverkar de psykomotoriska funktionerna till dess att patienten har stabiliserats på en lämplig

nivå. Patienten bör därför inte framföra fordon eller använda maskiner förrän man uppnått stabilisering

och inga missbrukssymtom har uppstått under de senaste 6 månaderna Hur tidigt patienten kan börja

köra och använda maskiner varierar i stor grad mellan individer och måste bestämmas av läkaren. För

ytterligare information hänvisas till nationella riktlinjer för metadonbehandling.

4.8

Biverkningar

Biverkningar vid metadonbehandling är i huvudsak de samma som vid behandling med andra

opioider.De vanligaste biverkningarna är illamående och kräkningar som ses hos cirka 20 % av

patienterna.

De allvarligaste biverkningarna är andningsdepression, som kan uppkomma i stabiliseringsfasen.

Apné, chock och hjärtstillestånd har förekommit.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad med

användning av följande kategorier: mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100, <1/10); mindre vanliga

1/1 000, <1/100), sällsynta (

1/10 000, <1/1 000);

mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/ 1000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Ingen känd

frekvens (kan inte

beräknas från

tillgängliga data)

Blodet och

lymfsystemet

reversibel

trombocytopeni har

rapporterats hos

opioid-patienter

med kronisk hepatit

Metabolism och

nutrition

vätskereten-

tion

anorexia

hypokalemi,

hypomagnesemi,

hypoglykemi

Psykiska störningar

eufori,

hallucinatio-

dysfori,

agitation,

insomnia,

desorientering,

nedsatt libido

beroende,

humörsvängningar

Centrala och

perifera

nervsystemet

sedering

huvudvärk,

synkope

Ögon

dimsyn,

mios

Öron och

balansorgan

vertigo

Hjärtat

bradykardi,

hjärt-

klappning, fall

av förlängda

QT-intervall

och torsades

de pointes har

rapporterats

behandling

med metadon,

speciellt höga

hjärtstillestånd,

ventrikelarytmi,

ventrikel-flimmer,

ventrikel-takykardi

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/ 1000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Ingen känd

frekvens (kan inte

beräknas från

tillgängliga data)

doser

Blodkärl

ansiktsrodnad,

hypotoni

postural

hypotension

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

lungödem,

andninsgdepres-

sion

Magtarmkanalen

illamående,

kräkningar

förstoppning

muntorrhet,

glossit

Lever och gallvägar

gallvägsdyskine-

Hud och subkutan

vävnad

övergående

hudutslag,

svettning

pruritus,

urtikaria, andra

hudutslag och i

mycket ovanliga

fall blödande

urtikaria

Njurar och

urinvägar

urinretention och

antidiuretisk

effekt

Reproduktionsorga

n och bröstkörtel

nedsatt potens

och amenorré

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid administrering-

sstället

trötthet

ödem i nedre

extremiteterna,

asteni, ödem

plötslig död

Undersökningar

viktökning

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

:

Allvarlig överdosering kännetecknas av andningssvikt, extrem dåsighet som utvecklas till

stupor eller koma, maximal pupillkonstriktion, slapphet hos skelettmuskulaturen, sval och fuktig hud

och ibland bradykardi och hypotoni. Apné, kardiovaskulär svikt, hjärtstillestånd och dödsfall kan

förekomma vid allvarliga fall av överdosering. Hypoglykemi har rapporterats.

Behandling

:

Säkerställ luftvägarna genom assisterad eller kontrollerad ventilation.

Det kan vara nödvändigt att använda opioidantagonister, men eftersom effektdurationen för metadon

är lång (36–48 timmar) och den för den mest använda antagonisten, naloxon, endast är 1–3 timmar,

måste antagonistbehandlingen vid behov upprepas. Antagonister får inte ges såvida inte tecken på

andningssvikt eller medvetslöshet föreligger. Om patienten är fysiskt beroende av narkotika kan

administrering av en antagonist leda till akuta abstinenssymtom. Om möjligt bör användning av

antagonister undvikas till sådana patienter, men om det ändå visar sig nödvändigt att administrera

antagonister på grund av svår andningsdepression, måste man iaktta stor försiktighet och

antagonistdosen måste vara låg om man misstänker metadonförgiftning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Morfinliknande analgetikum, ATC-kod N07BC02

Metadon är ett narkotiskt analgetikum som tillhör samma grupp som morfin. Substansen har en

agonisteffekt på opiatreceptorerna i hjärna, benmärg och nervsystem, med hög affinitet för

receptorer samt viss affinitet för σ- och

-receptorer. Metadon verkar på ett liknande sätt som morfin,

men har mindre sederande effekt. Användning av metadon kan reducera eller eliminera effekterna av

andra opiater. Metadon kan i en noga titrerad dos ges oralt, utan att ge någon eufori utan endast ett

tillstånd av ”normalitet” under 24–32 timmar, följt av tilltagande utsättningssymtom, såvida inte en ny

dos tillförs.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

:

Metadon absorberas snabbt efter oral administrering, men genomgår avsevärd första-

passage-metabolism. Biotillgängligheten är över 80%. Steady state-koncentrationer uppnås inom 5–7

dagar.

Distribution

:

Distributionsvolymen är 5 l/kg. Proteinbindning: upp till 90% där proteinbindningen är

högre för inaktiv S-enantiomer, men med stora individuella variationer. Metadon binds huvudsakligen

till surt alfa1-glykoprotein, men även till albumin och andra plasma- och vävnadsproteiner. Plasma:

helblodskvoten är cirka 1:3. Metadon distribueras i vävnaderna, med högre koncentrationer i lever,

lungor och njurar än i blodet.

Metabolism

:

Katalyseras främst av CYP3A4, men CYP2D6 och CYP2B6 deltar också, men i mindre

utsträckning. Metabolismen utgörs främst av N-demetylering, som ger upphov till de viktigaste

metaboliterna: 2-etylidin-1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrrolidin (EDDP) och 2-etyl-5-metyl-3,3-difenyl-1-

pyrrolidin (EMDP), som båda är inaktiva. Hydroxylering till metanol följt av N-demetylering till

normetadol förekommer också i viss utsträckning. Andra metaboliska reaktioner förekommer också

och minst åtta andra metaboliter är kända.

Elimination

:

Eliminationshalveringstid: singeldos: 10–25 timmar. Upprepade doser: 13–55 timmar.

Plasmaclearance är cirka 2 ml/min/kg. Cirka 20–60 % av dosen elimineras i urinen på 96 timmar

(cirka 33% i omodifierad form, cirka 43% som EDDP och cirka 5–10% som EMDP). Kvoten mellan

EDDP och omodifierat metadon är vanligen mycket högre i urinen hos patienter som får

metadonbehandling än vid normala överdoser. Eliminationen av omodifierat metadon i urinen är pH-

beroende och ökar med ökande aciditet hos urinen. Cirka 30% av dosen elimineras i faeces, men denna

andel minskar normalt vid högre doser. Cirka 75% av den eliminerade substansen är i okonjugerad

form.

Särskilda patientgrupper

Det föreligger inga signifikanta skillnader i farmakokinetiken mellan män och kvinnor. Eliminationen

av metadon är nedsatt endast i ringa grad hos äldre (>65 år).

På grund av förhöjd exponering rekommenderas försiktighet vid behandling av patienter med nedsatt

njur- eller leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.4).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Metadon i höga doser orsakade missbildningar hos murmeldjur, hamster och mus, varvid de flesta

rapporterna gällde exencefali och defekter i centrala nervsystemet. Rachischisis i cervikalregionen

sågs ibland hos möss. Utebliven slutning av neuralröret påträffades hos kycklingembryon. Metadon

var ej teratogent på råttor och kaniner. Vidare sågs ett reducerat antal ungar hos råttor och förhöjd

mortalitet, tillväxthämning, neurologiska beteendeeffekter och nedsatt hjärnvikt hos ungarna.

Reducerad förbening i fingrar/tår, sternum och skalle påträffades hos möss och antalet foster per kull

minskade.

Genotoxicitetstudier gav oklara resultat, antingen visade studierna ingen genotoxisk potential eller en

svag positiv effekt. Karcinogenitetsstudier på möss och råttor har inte påvisat någon karcinogen

potential.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Talk

Povidon (PVP K-25)

Kolloidal, vattenfri kiseldioxid

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 mg: 5 år.

10 mg: 4 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

HDPE-burk med barnskyddande HDPE-lock: 25, 100, 200 tabletter.

PVC-PVDC/ALU blister: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 55833

10 mg: 55834

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2018-02-02

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-11-05

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen