Malarone 250 mg/100 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

28-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

28-12-2020

Aktiva substanser:
atovakvon; proguanilhydroklorid
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
P01BB51
INN (International namn):
atovaquone; proguanil hydrochloride
Dos:
250 mg/100 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
atovakvon 250 mg Aktiv substans; proguanilhydroklorid 100 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55904
Tillstånd datum:
2017-11-22

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Malarone 250 mg/100 mg filmdragerade tabletter

atovakvon/proguanilhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

__________________________________________________________________________

I denna bipacksedel finns information om följande

1.

Vad Malarone är och vad det används för

2.

Vad du behöver veta innan du tar Malarone

3.

Hur du tar Malarone

4.

Eventuella biverkningar

5.

Hur Malarone ska förvaras

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Malarone är och vad det används för

Malarone tillhör en grupp läkemedel som kallas

malariamedel.

Varje tablett innehåller två

aktiva substanser, atovakvon och proguanilhydroklorid.

Vad Malarone används för

Malarone har två användningsområden:

profylax (förebyggande) mot malaria

behandling av malaria.

Doseringsanvisning för respektive användningsområde finns i avsnitt 3,

Hur du tar Malarone.

Malaria sprids via bett av infekterade myggor, som för malariaparasiten

(Plasmodium

falciparum)

vidare ut i blodbanan. Malarone dödar parasiten och kan därmed förhindra att

malaria utvecklas (profylax). Malarone dödar även

Plasmodium falciparum

-parasiterna hos

individer som redan har utvecklat sjukdomen malaria.

Råd om hur du kan skydda dig mot malaria

Människor i alla åldrar kan få malaria. Det är en allvarlig sjukdom, men den går att förebygga.

Förutom att ta Malarone är det mycket viktigt att du dessutom ser till att undvika myggbett,

t.ex. genom att:

använda insektsmedel på exponerade hudytor

bära ljusa kläder som täcker det mesta av kroppen

särskilt efter solnedgången eftersom

det är då myggorna är som mest aktiva

sova i ett rum med myggnät

eller under ett myggnät impregnerat med insektsmedel

stänga fönster och dörrar vid solnedgången

om myggnät saknas

överväga användning av insektsmedel

(underlag, spray, elektrisk myggspiral) för att få

bort myggor inför natten eller för att förhindra att myggor kommer in.

Om du behöver ytterligare rådgivning

, tala med läkare eller apotekspersonal.

Man kan dock få malaria trots att alla försiktighetsåtgärder vidtagits

. Vid vissa typer av

malariainfektion tar det lång tid innan symtom uppträder, och sjukdomen bryter ut först efter

flera dagar, veckor eller till och med månader efter att du kommit hem från utlandsvistelsen.

Uppsök läkare omedelbart om du får symtom

såsom

feber, huvudvärk, frossa och

trötthet efter hemkomst.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Malarone

Ta inte Malarone:

om du är allergisk

mot atovakvon, proguanilhydroklorid eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

som profylax (förebyggande) mot malaria om du har en allvarlig njursjukdom.

Tala om för din läkare om något av detta gäller dig.

Var särskilt försiktig med Malarone

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Malarone om:

du har en allvarlig njursjukdom

ditt barn behandlas för malaria och väger mindre än 11 kg. Det finns en annan tablettstyrka

(Malarone Junior) för behandling av barn som väger mindre än 11 kg (se avsnitt 3).

Tala om för din läkare eller apotekspersonal

om något av detta gäller dig.

Andra läkemedel och Malarone

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,

nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel

, även receptfria sådana.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Malarone och Malarone kan också öka eller minska

effekten av andra läkemedel som tas samtidigt, t.ex.:

metoklopramid

(medel mot illamående och kräkning)

tetracykliner, rifampicin

rifabutin

(antibiotika)

efavirenz

eller

vissa mycket aktiva proteashämmare

(används vid behandling mot hiv)

warfarin

och andra blodförtunnande medel

etoposid

(används vid behandling mot cancer).

Tala om för din läkare

om du tar något av dessa läkemedel. Din läkare kan besluta

att Malarone inte är lämpligt för dig eller att tätare kontroll behövs under tiden du tar

Malarone.

Kom ihåg att tala om för din läkare

om du börjar ta något annat läkemedel under

tiden du tar Malarone.

Intag av Malarone med mat och dryck

När det är möjligt,

ta Malarone tillsammans med mat eller mjölk

. Föda ökar kroppens

upptag av Malarone och gör behandlingen mer effektiv.

Graviditet och amning

Använd inte Malarone om du är gravid

, om inte din läkare har rekommenderat det.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Malarone.

Amma inte medan du tar Malarone

eftersom innehållsämnena kan passera över till

bröstmjölk och på så sätt skada ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du får yrsel ska du inte köra bil.

Vissa personer får yrsel när de tar Malarone. Om du känner dig påverkad ska du inte köra bil,

hantera maskiner eller delta i riskfyllda aktiviteter.

Du är själv ansvarig att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all

information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Malarone innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Malarone

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga

läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När det är möjligt, ta Malarone tillsammans med mat eller mjölk.

Det är bäst om Malarone tas vid samma tidpunkt varje dag.

Vid sjukdom (kräkning)

Profylax (förebyggande) mot malaria

Om du kräks inom en timme efter tablettintag

, ta omgående en ny dos.

Det är viktigt att du fullföljer ordinationen av Malarone

. Om du måste ta ytterligare

tabletter på grund av kräkningar kan du behöva få mer Malarone utskrivet på recept.

Om du har kräkts

är det särskilt viktigt att använda andra skyddsåtgärder som t.ex.

insektsmedel

och myggnät. Effekten av Malarone kan minska eftersom mängden

läkemedel som tas upp i kroppen då blir mindre.

Behandling av malaria

Om du drabbas av kräkningar och diarré,

kontakta din läkare eftersom regelbundna

blodprov bör tas. Effekten av Malarone minskar eftersom mängden läkemedel som tas upp

i kroppen då blir mindre. Blodproven tas för att visa om malariaparasiten har försvunnit ur

blodet.

Profylax (förebyggande)

Rekommenderad dos, vid profylax, till vuxna:

1 tablett dagligen

enligt nedan.

Malarone 250 mg/100 mg tabletter rekommenderas inte som profylax mot

malariainfektion till barn

eller vuxna som väger mindre än 40 kg. Malarone Junior

rekommenderas som profylax mot malariainfektion till barn eller vuxna som väger mindre än

40 kg.

Vid profylax till vuxna ska man

påbörja behandling med Malarone 1 till 2 dagar före ankomst till malariasmittat område

fortsätta att ta Malarone varje dag under hela vistelsen

fortsätta att ta Malarone i ytterligare 7 dagar efter återkomst till malariafritt område.

Behandling

Rekommenderad dos, behandling till vuxna:

4 tabletter 1 gång dagligen i 3 dagar.

Dosering vid behandling av barn

är baserad på kroppsvikt:

11-20 kg – 1 tablett dagligen i 3 dagar

21-30 kg – 2 tabletter 1 gång dagligen i 3 dagar

31-40 kg – 3 tabletter 1 gång dagligen i 3 dagar

mer än 40 kg – vuxendosering.

Malarone rekommenderas inte som behandling av malariainfektion till barn

som väger

mindre än 11 kg.

Tala med din läkare om ditt barn väger mindre än 11 kg, eftersom det finns en annan tablett,

Malarone Junior, som är avsedd för barn.

Om du har tagit för stor mängd av Malarone

Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). Ta med förpackningen om

du kan.

Om du har glömt att ta Malarone

Det är mycket viktigt att du fullföljer ordinationen av Malarone.

Var inte orolig om du glömt ta en dos. Ta nästa dos så snart som möjligt. Fortsätt sedan

behandlingen enligt det ordinerade doseringsschemat.

Ta inte

ytterligare tabletter för att kompensera för glömd dos utan ta din nästa dos vid

ordinarie tidpunkt.

Avbryt inte din behandling med Malarone utan rådgivning

Fortsätt att ta Malarone i 7 dagar efter återkomst till malariafritt område.

För maximalt

skydd måste ordinationen fullföljas. Om behandlingen avbryts tidigare riskerar du att få

malaria eftersom det måste gå 7 dagar sedan myggbettet för att man ska vara säker på att alla

parasiter i blodet har dött.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver

inte få dem.

Var uppmärksam på följande allvarliga reaktioner. De har förekommit hos ett fåtal individer,

men exakt förekomst är okänd.

Allvarliga

allergiska reaktioner

- symtom inkluderar:

hudutslag och klåda

väsande andning, svullnad av luftvägar eller svalg och andningssvårigheter som

uppträder plötsligt

svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen.

Kontakta läkare omedelbart

om du drabbas av något av dessa symtom.

Sluta ta

Malarone.

Allvarliga hudreaktioner

hudutslag, eventuellt med blåsor som ser ut som små upphöjningar (ringformiga, mörka

fläckar, omgivna av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten) (

erythema

multiforme

svåra, allmänt spridda hudutslag med blåsor och fjällning, särskilt runt mun, näsa, ögon

och könsorgan (

Stevens-Johnsons syndrom

Om du observerar något av dessa symtom kontakta läkare omedelbart.

De flesta andra biverkningar som rapporterats har varit milda och övergående.

Mycket vanliga biverkningar

Kan förekomma

fler än 1 av 10 individer:

huvudvärk

illamående och kräkningar

magsmärta

diarré.

Vanliga biverkningar

Kan förekomma hos

upp till 1 av 10 individer:

yrsel

insomningssvårigheter

konstiga drömmar

depression

aptitlöshet

feber

hudutslag, eventuellt kliande

hosta.

Vanliga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

minskat antal röda blodkroppar

(anemi)

, vilket kan orsaka trötthet, huvudvärk och

andfåddhet

minskat antal vita blodkroppar

(neutropeni)

, vilket kan medföra att du lättare råkar ut

för infektioner

låga halter natrium i blodet

(hyponatremi)

förhöjda leverenzymvärden.

Mindre vanliga biverkningar

Kan förekomma hos

upp till 1 av 100 individer:

ångest

hjärtklappning som upplevs obehaglig

(palpitationer)

svullnad och rodnad i munhålan

håravfall

kliande, ojämna utslag (nässelfeber).

Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

förhöjda amylasvärden

(ett enzym som produceras i bukspottkörteln).

Sällsynta biverkningar

Kan förekomma hos

upp till 1 av 1 000 individer:

att se och höra saker som inte finns

(hallucinationer)

Övriga biverkningar

Övriga biverkningar har förekommit hos ett fåtal individer, men exakt förekomst är okänd.

inflammation i levern

(hepatit)

tilltäppning av gallvägarna

(gallstas)

ökad hjärtfrekvens

(takykardi)

inflammation i blodkärlen (

vaskulit

). Detta kan synas som röda eller mörkvioletta

upphöjda fläckar på huden, men kan även påverka andra delar av kroppen.

kramper

panikattacker, gråt

mardrömmar

svåra psykiska problem där personen förlorar kontakten med verkligheten och är

oförmögen att tänka och handla klart

matsmältningssvårigheter

sår i munhålan

blåsor

fjällande hud

ökad solkänslighet hos huden.

Övriga biverkningar som kan påvisas med blodprov:

minskat antal av samtliga blodkroppar

(pancytopeni).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

(se detaljer

nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels

säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Malarone ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum

som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Aktiva substanser:

250 mg atovakvon och 100 mg proguanilhydroklorid i varje tablett.

Övriga innehållsämnen:

tablettkärna

: poloxamer 188, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, povidon K30,

natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat

filmöverdrag

: hypromellos, titandioxid (färgämne E171), röd järnoxid (färgämne E172),

makrogol 400, polyetylenglykol 8000 (se avsnitt 2).

Kontakta läkare innan du tar Malarone

om du är allergisk mot något

innehållsämne.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Malarone tabletter är runda, rosa och filmdragerade med ”GX CM3” ingraverat på ena sidan.

De tillhandahålls i tryckförpackning innehållande 12 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning:

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna.

Tel: 08 – 638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Tillverkare:

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland

eller

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spanien.

Denna bipacksedel godkändes senast:

2020-12-28

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida

http://www.lakemedelsverket.se

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1.

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Malarone 250 mg/100 mg filmdragerade tabletter.

2.

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 250 mg atovakvon och 100 mg proguanilhydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

L

ÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Runda, bikonvexa, rosa tabletter med ”GX CM3” ingraverat på ena sidan.

4.

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Malarone tabletter är en kombination av atovakvon och proguanil med effekt på schizonter i

röda blodkroppar och är också verksam mot schizonter av

Plasmodium falciparum

leverstadiet.

Profylax mot

Plasmodium falciparum

malaria.

Behandling av akut, okomplicerad malaria orsakad av

Plasmodium falciparum

Malarone är effektivt mot

P. falciparum

som är känslig eller resistent mot andra malariamedel

och rekommenderas framför allt som profylax och behandling av

P. falciparum

malaria i

områden där denna patogen kan ha utvecklat resistens mot andra malariamedel.

Officiella riktlinjer och lokal information om allmänna förekomsten av resistens mot

malariamedel ska beaktas. Officiella riktlinjer inkluderar normalt WHOs och

hälsovårdsmyndigheters riktlinjer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Administreringssätt

Dosen ska tas tillsammans med föda eller mjölk (för att säkerställa maximal absorption) vid

samma tidpunkt varje dag.

Om en patient inte tolererar föda ska Malarone ändå ges, men den systemiska exponeringen av

atovakvon kommer att minska. Dosen ska upprepas om kräkning skulle inträffa inom en

timme efter dosintag.

Dosering

Profylax:

Profylax ska

påbörjas 24 eller 48 timmar före ankomst till malariaendemiskt område

fortsätta under hela vistelsen

fortsätta i 7 dagar efter det att området lämnats.

Säkerhet och effekt av Malarone har fastställts i studier på upp till 12 veckor hos bofasta

(semi-immuna personer) i endemiska områden.

Hos icke-immuna personer var den genomsnittliga exponeringstiden i kliniska studier

27 dagar.

Dosering vid profylax till vuxna

1 tablett dagligen

Malarone tabletter rekommenderas inte som malariaprofylax till personer som väger mindre

än 40 kg.

Malarone Junior tabletter rekommenderas som malariaprofylax till personer som väger mindre

än 40 kg.

Behandling:

Dosering vid behandling till vuxna

4 tabletter en gång dagligen under tre på varandra följande dagar.

Dosering vid behandling till barn

11 - 20 kg kroppsvikt

1 tablett dagligen under tre på varandra följande dagar.

21 - 30 kg kroppsvikt

2 tabletter en gång dagligen under tre på varandra följande dagar.

31 - 40 kg kroppsvikt

3 tabletter en gång dagligen under tre på varandra följande dagar.

> 40 kg kroppsvikt

Vuxendosering.

Dosering till äldre

En farmakokinetisk studie indikerar att ingen dosjustering behövs för äldre patienter (se

avsnitt 5.2).

Dosering vid nedsatt leverfunktion

En farmakokinetisk studie indikerar att ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till

måttligt nedsatt leverfunktion. Studier på patienter med gravt nedsatt leverfunktion saknas.

Inga speciella försiktighetsåtgärder eller dosjusteringar förväntas dock vara nödvändiga (se

avsnitt 5.2).

Dosering vid nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiska studier indikerar att ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till

måttligt nedsatt njurfunktion. För patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatinin-

clearance <30 ml/min) rekommenderas, när så är möjligt, alternativ till Malarone för

behandling av akut

P. falciparum

malaria (se avsnitt 4.4 och 5.2). För profylaxbehandling av

P. falciparum

malaria hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Malarone är kontraindicerat som profylaxbehandling av

P. falciparum

malaria till patienter

med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

4.4

Varningar och försiktighet

Personer som tar Malarone som profylax eller behandling av malaria ska upprepa dosen om

kräkning inträffar inom 1 timme efter intag. Vid diarré ska normal dosering fortsätta.

Absorptionen av atovakvon kan reduceras hos patienter med diarré eller kräkningar, men i

kliniska prövningar med Malarone som malariaprofylax sågs inget samband mellan diarré

eller kräkningar och minskad effekt. Liksom vid behandling med andra malariamedel

rekommenderas personer med diarré eller kräkningar fortsätta med egna malariaförebyggande

skyddsåtgärder (myggmedel, myggnät).

Hos patienter med akut malaria som lider av diarré eller kräkningar bör alternativ terapi

övervägas. Om Malarone används för behandling av malaria hos dessa patienter ska

parasitemin och patientens kliniska tillstånd noggrant övervakas.

Malarone har inte studerats vid cerebral malaria eller andra allvarliga manifestationer vid

komplicerad malaria såsom hyperparasitemi, lungödem eller njursvikt.

Enstaka fall av allvarliga allergiska reaktioner (inkluderande anafylaxi) har rapporterats hos

patienter som tar Malarone. Om patienten drabbas av en allergisk reaktion (se avsnitt 4.8) bör

Malarone sättas ut omgående och lämplig behandling startas.

Malarone har ingen effekt på Plasmodium vivax hypnozoiter eftersom återfall av

vivax

plasmodier var vanligt när

P. vivax

malaria behandlades med enbart Malarone. Resenärer som

utsätts för kraftig exponering av

P. vivax

eller

P. ovale,

samt de som utvecklar malaria

orsakad av någon av dessa parasiter, behöver tilläggsbehandling med ett läkemedel som är

verksamt mot hypnozoiter.

I händelse av förnyade utbrott av

P. falciparum

-infektion efter behandling med Malarone,

eller om kemoprofylaxbehandlingen med Malarone misslyckats, ska patienten behandlas med

ett annat medel mot schizonter, eftersom detta kan tyda på resistens hos parasiten.

Parasitemin ska kontrolleras noggrant hos patienter som samtidigt behandlas med tetracyklin

(se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av Malarone och efavirenz eller boostrade proteashämmare bör om

möjligt undvikas (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av Malarone och rifampicin eller rifabutin rekommenderas ej (se

avsnitt 4.5).

Samtidig användning av metoklopramid rekommenderas ej. Annan antiemetisk behandling

bör ges (se avsnitt 4.5).

Försiktighet ska iakttas när malariaprofylax eller behandling påbörjas och avslutas med

Malarone hos patienter som står på kontinuerlig behandling med warfarin eller andra

kumarinliknande antikoagulantia (se avsnitt 4.5).

Atovakvon kan öka nivåerna av etoposid och dess metaboliter (se avsnitt 4.5).

Till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min)

rekommenderas, när så är möjligt, alternativ till Malarone för behandling av akut

P. falciparum

malaria (se avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2).

Säkerhet och effekt av Malarone tabletter

(atovakvon 250 mg/proguanil hydroklorid 100 mg)

som malariaprofylax hos patienter som väger mindre än 40 kg och vid behandling av malaria

hos barn som väger mindre än 11 kg har inte fastställts.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig administrering av rifampicin eller rifabutin rekommenderas inte eftersom det

reducerar nivån av atovakvon med ca 50 % respektive 34% (se avsnitt 4.4).

Samtidig behandling med metoklopramid har medfört signifikant lägre (ca 50 %)

plasmakoncentration av atovakvon (se avsnitt 4.4).

Annan antiemetisk behandling bör ges.

Det har observerats att koncentrationen av atovakvon sänktes med så mycket som 75 % när

det gavs samtidigt som efavirenz eller boostrade proteashämmare. Kombination bör om

möjligt undvikas (se avsnitt 4.4).

Proguanil kan potentiera effekten av warfarin och andra kumarinliknande antikoagulantia,

vilket kan leda till en ökad risk för blödning. Mekanismen för denna potentiella

läkemedelsinteraktion har inte fastställts. Försiktighet ska iakttas när malariaprofylax eller

behandling påbörjas och avslutas med atovakvon/proguanil hos patienter som står på

kontinuerlig behandling med orala antikoagulantia. Baserat på INR-värdet kan dosen av orala

antikoagulantia eventuellt behöva justeras under pågående eller efter avslutad behandling med

Malarone.

Samtidig behandling med tetracyklin har medfört lägre plasmakoncentration av atovakvon.

Samtidig administrering av atovakvon i doser om 45 mg/kg/dag vid profylax mot PCP till

barn (n=9) med akut lymfoblastisk leukemi ökade plasmakoncentrationerna (AUC) av

etoposid och dess metabolit etoposid-katekol med i genomsnitt 8,6 % (P=0,055) och 28,4 %

(P=0,031) (i jämförelse med samtidig administrering av etoposid respektive

sulfametoxazol/trimetoprim). Försiktighet ska iakttas hos patienter som samtidigt behandlas

med etoposid (se avsnitt 4.4).

Proguanil metaboliseras huvudsakligen via CYP2C19. Emellertid är eventuella

farmakokinetiska interaktioner med andra substrat, hämmare (t ex moklobenid, fluvoxamin)

eller inducerare (t ex artemisinin, karbamazepin) av CYP2C19, okända (se avsnitt 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Klinisk erfarenhet av samtidig administrering av atovakvon och proguanilhydroklorid till

gravida kvinnor saknas och den eventuella risken är okänd.

Kombinationen visade inga tecken på teratogenicitet i djurstudier.

De individuella komponenterna har inte visat någon effekt på partus eller pre- och postnatal

utveckling. I en teratogenicitetsstudie sågs toxicitet hos dräktiga kaniner (se avsnitt 5.3).

Malarone ska endast ges till gravida kvinnor där man bedömer att fördelen av behandling av

modern överväger eventuell risk för fostret.

Proguanilkomponenten i Malarone verkar genom inhibering av parasitär dihydrofolatreduktas.

Det finns inga kliniska data som tyder på att tillägg med folat minskar effekten av läkemedlet.

Kvinnor i fertil ålder som får folat för att förhindra neuralrörsdefekter ska forsätta med detta

tillägg under Malarone-behandling.

Amning

I en studie på råtta uppmättes atovakvonkoncentrationen i mjölk till 30% av

plasmakoncentrationen hos modern. Det är inte känt om atovakvon utsöndras i human

modersmjölk.

Proguanil utsöndras i små mängder i human modersmjölk.

Malarone ska inte ges till ammande mödrar.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Yrsel har rapporterats. Patienten bör uppmanas att om man känner sig påverkad ska

bilkörning, handhavande av maskiner eller andra aktiviteter där man utsätter sig själv eller

andra för risker inte utövas.

4.8

Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska prövningar med Malarone vid

behandling av malaria var magsmärtor, huvudvärk, anorexi, illamående, kräkningar, diarré

och hosta.

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska prövningar med Malarone vid

malariaprofylax var huvudvärk, magsmärtor och diarré.

Följande tabell är en sammanfattning av biverkningar som har rapporterats ha ett misstänkt

(åtminstone möjligt) samband med behandling av atovakvon eller proguanil i kliniska

prövningar och spontanrapportering efter godkännandet för försäljning. Följande

frekvensindelning har använts: mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig

(≥1/1 000, <1/100); sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000); inga kända (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Det finns begränsade långtidsdata avseende säkerhet hos barn. Särskilt långtidseffekter av

Malarone på tillväxt, pubertet och generell utveckling har inte studerats.

Organ-

system

Mycket

vanlig

Vanlig

Mindre

vanlig

Sällsynt

Inga kända

2

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Neutropeni

Pancytopeni

Immun-

systemet

Allergiska

reaktioner

Angioödem

Anafylaxi (se avsnitt 4.4)

Vaskulit

Metabolism

och nutrition

Hyponatremi

Anorexi

Förhöjda

amylas-

nivåer

Psykiska

störningar

Onormala

drömmar

Depression

Ångest

Hallucina-

tioner

Panikattack

Gråt

Mardrömmar

Psykotisk sjukdom

Centrala och

perifera nerv-

systemet

Huvudvärk

Insomni

Yrsel

Kramper

Hjärtat

Hjärtklapp-

ning

Takykardi

Magtarm-

kanalen

Illamående

Kräkningar

Diarré

Magsmärtor

Stomatit

Gastrointestinal

intolerans

Sår i munhålan

Lever och

gallvägar

Förhöjda

leverenzym-

nivåer

Hepatit

Kolestas

Hud och

subkutan

vävnad

Klåda

Utslag

Håravfall

Urtikaria

Stevens-Johnsons

syndrom

Erythema multiforme

Blåsa

Hudexfoliation

Fotosensitivitetsreaktioner

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

Feber

admini-

strerings-

stället

Andnings-

vägar,

bröstkorg

mediastinum

Hosta

1. Frekvens är tagen från märkningen för atovakvon. Patienter som har deltagit i kliniska

prövningar med atovakvon har fått högre doser och har ofta haft komplikationer av avancerad

hiv-sjukdom. I kliniska prövningar med atovakvon-proguanil kan dessa händelser ha

förekommit med en lägre frekvens eller inte alls.

2. Observerats från spontanrapportering efter godkännandet för försäljning och frekvensen är

därför inte känd.

3. Observerats med proguanil.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via till .

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns otillräckligt med erfarenhet för att kunna förutsäga konsekvenserna eller föreslå

särskild hantering vid överdosering med Malarone. Emellertid var de observerade effekterna

som rapporterats vid överdosering med atovakvon jämförbara med läkemedlets kända

biverkningar. Vid fall av överdosering ska patienten övervakas och gängse understödjande

behandling ges.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

Malariamedel, ATC-kod: P01BB51

Verkningsmekanism

De två verksamma substanserna i Malarone, atovakvon och proguanilhydroklorid, ingriper i

två olika steg i pyrimidinsyntesen som krävs för replikation av nukleinsyra. Atovakvon utövar

sin effekt mot

P. falciparum

via hämning av mitokondriell elektrontransport, på cytokrom

-komplexnivå, och medföljande kollaps av mitokondriell membranpotential. En

verkningsmekanism för proguanil, via dess metabolit cycloguanil, är hämning av

dihydrofolatreduktas vilket avbryter deoxitymidylatsyntesen. Proguanil har också

antimalariaaktivitet som är oberoende av metaboliten cycloguanil. Proguanil, men inte

cycloguanil, potentierar atovakvons förmåga att bryta ner malariaparasitens mitokondriella

membranpotential. Denna sist nämnda mekanism kan vara förklaringen till den synergistiska

effekt som ses när atovakvon och proguanil används i kombination.

Mikrobiologi

Atovakvon har en potent aktivitet mot

Plasmodium

spp (

in vitro

P. falciparum

0,23-1,43 ng/ml).

Ingen korsresistens föreligger mellan atovakvon och något annat malariamedel som används

för närvarande. Bland mer än 30

P. falciparum

-isolat var resistens påvisad

in vitro

klorokin (41% av isolaten), kinin (32% av isolaten), meflokin (29% av isolaten) och

halofantrin (48% av isolaten) men inte mot atovakvon (0% av isolaten).

Proguanils antimalariaeffekt utövas framför allt via huvudmetaboliten cycloguanil (

in vitro

mot olika

P. falciparum

-stammar är 4-20 ng/ml; viss aktivitet hos proguanil och en

annan metabolit (4-klorfenylbiguanid) ses

in vitro

vid 600-3000 ng/ml).

Synergistisk effekt mot

P. falciparum

har visats av kombinationen atovakvon och proguanil i

in vitro

-studier. Denna förstärkta effekt har även visats i kliniska studier på både immuna och

icke-immuna patienter.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Det föreligger inga farmakokinetiska interaktioner mellan atovakvon och proguanil vid

rekommenderad dosering. I kliniska prövningar där barn fick Malarone doserat efter

kroppsvikt, var dalvärdet för atovakvon, proguanil och cycloguanil inom det intervall som

observerats hos vuxna.

Absorption

Atovakvon är en höggradigt lipofil substans med låg vattenlöslighet. Hos HIV-infekterade

patienter, är den absoluta biotillgängligheten av en engångsdos på 750 mg atovakvontabletter

intagna tillsammans med föda 23% med en inter-individuell variation på ca 45%.

Om atovakvon intas tillsammans med fettrik föda ökar absorptionshastigheten och

totalmängden som absorberas. AUC ökar med 2-3 gånger och C

5 gånger i förhållande till

om dosen intas på fastande mage. Malarone

bör intas tillsammans med mat eller mjölk (se

avsnitt 4.2).

Proguanilhydroklorid absorberas snabbt och fullständigt oberoende av födointag.

Distribution

Skenbar distributionsvolym av atovakvon och proguanil är beroende av kroppsvikt.

Atovakvon är höggradigt proteinbundet (>99%) men konkurrerar inte

in vitro

med andra

läkemedel med hög proteinbindning. Interaktioner p g a förändring av proteinbindningsgrad är

därför osannolika.

Efter oralt intag var distributionsvolymen av atovakvon hos vuxna och barn cirka 8,8 l/kg.

Proguanil är till 75% proteinbundet. Efter oralt intag varierade distributionsvolymen av

proguanil hos vuxna och barn från 20 till 42 l/kg.

I human plasma påverkar inte atovakvon och proguanil varandras proteinbindning.

Metabolism

Det finns inget som tyder på att atovakvon metaboliseras. Mängden som utsöndras i urinen är

försumbar, medan modersubstansen huvudsakligen (>90%) utsöndras i oförändrad form i

faeces.

Proguanilhydroklorid metaboliseras delvis, främst via det polymorfa cytokrom P450

isoenzymet 2C19. Mindre än 40% utsöndras i oförändrad form i urin. Även metaboliterna

cycloguanil och 4-klorfenylbiguanid utsöndras i urinen.

Vid intag av Malarone i rekommenderade doser tycks graden av metabolismen av proguanil

inte ha några konsekvenser för behandling eller profylax av malaria.

Elimination

Halveringstiden för atovakvon är hos vuxna cirka 2-3 dygn och hos barn 1-2 dygn.

Halveringstiden för proguanil och cycloguanil är cirka 12-15 timmar hos både vuxna och

barn.

Oralt clearance för atovakvon och proguanil ökar med ökande kroppsvikt och är ca 70% högre

hos en person som väger 80 kg jämfört med en person som väger 40 kg. Medelvärdet för oralt

clearance hos barn och vuxna mellan 10 och 80 kg varierade från 0,8 till 10,8 l/timme för

atovakvon och från 15 till 106 l/timme för proguanil.

Farmakokinetik hos äldre

Det är ingen signifikant skillnad mellan äldre och yngre patienter när det gäller den

genomsnittliga hastigheten för eller omfattningen av absorption av atovakvon eller proguanil.

Systemisk tillgänglighet av cycloguanil är större hos äldre jämfört med yngre patienter (AUC

ökar med 140% och C

ökar med 80%), men det är ingen kliniskt signifikant skillnad i

halveringstid (se avsnitt 4.2).

Farmakokinetik vid nedsatt njurfunktion

Det är ingen skillnad i oralt clearance och/eller AUC för atovakvon, proguanil och cycloguanil

hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion jämfört med patienter med normal

njurfunktion.

och AUC för atovakvon är reducerad med 64% respektive 54% hos patienter med

kraftigt nedsatt njurfunktion.

Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion är halveringstiden för proguanil (t

timmar) och cycloguanil (t

37 timmar) förlängd, vilket resulterar i en möjlig ackumulation

av läkemedel vid upprepad dosering (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Farmakokinetik vid nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion är det ingen kliniskt signifikant

skillnad i expositionen för atovakvon jämfört med hos friska patienter.

Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion ökar AUC för proguanil med 85%,

men ingen skillnad ses i halveringstiden, C

och AUC för cycloguanil minskar med 65-68%.

Data på patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion saknas (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitetsstudier med upprepad dosering

I toxicitetsstudier med upprepad dosering av kombinationen atovakvon/proguanilhydroklorid

var fynden helt relaterade till proguanil och sågs vid doser som inte gav någon signifikant

skillnad i exponeringsgrad jämfört med förväntad klinisk exponering. Eftersom användningen

av proguanil, vid behandling och profylax av malaria, har varit omfattande och utan

säkerhetsproblem vid doser motsvarande de som används i kombinationen, anses dessa fynd

ha liten relevans i den kliniska situationen.

Reproduktionstoxikologiska studier

Hos råttor och kaniner sågs inga tecken på teratogenicitet för kombinationen. Data saknas

rörande effekten av kombinationen när det gäller fertilitet eller pre- och postnatal utveckling,

men studier på de enskilda komponenterna i Malarone har inte visat någon effekt på dessa

parametrar. I en teratogenicitetsstudie på kanin där kombinationen användes, sågs en

oförklarlig toxicitet hos moderdjuret vid systemisk exponering motsvarande den som

observerats hos människor efter klinisk användning.

Mutagenicitet

Ett stort antal mutagenicitetstester har utförts. Varken atovakvon eller proguanil tycks ha

mutagen aktivitet givet var för sig.

Mutagenicitetsstudier har inte utförts för atovakvon i kombination med proguanil.

Cycloguanil, den aktiva metaboliten av proguanil, gav även negativt utslag i Ames-test men

positivt utslag i muslymfomtest och -mikrokärntest. De positiva testutslagen som cykloguanil

(en dihydrofolatantagonist) gav upphov till reducerades signifikant eller upphävdes med

tillskott av folsyra.

Karcinogenicitet

Onkogenicitetsstudier på möss med enbart atovakvon har visat en ökad incidens av

hepatocellulära adenom och karcinom. Inga sådana fynd observerades hos råtta och

mutagenicitetsstudier var negativa. Fynden tycks vara orsakade av artspecifik känslighet för

atovakvon på mus och anses ej ha klinisk betydelse.

Onkogenicitetsstudier med proguanil enbart gav inga belägg för karcinogenicitet hos råttor

och möss.

Onkogenicitetsstudier med proguanil i kombination med atovakvon har inte utförts.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Poloxamer 188

Mikrokristallin cellulosa

Lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa

Povidon K30

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat

Filmdragering

Hypromellos

Titandioxid E171

Järnoxid röd E172

Makrogol 400

Polyetylenglykol 8000

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC-aluminium/papper barnskyddande blister innehållande 12 tabletter.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13488

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 1997-06-30

Datum för förnyat godkännande: 2011-10-18

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2020-12-28

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen