KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

Finland - svenska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
112868E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - engelska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ungerska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

26-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - norska

26-11-2017

Läs hela dokumentet

SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

Version

: 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

:

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

Produktkod

:

112868E

Användningsområde

:

Ytdesinfektionsmedel

Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden

Ytdesinfektionsmedel. Manuell användning

Ytdesinfektionsmedel. Spray

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/ Distributör/

Importör

:

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Förgiftningscentral

Telefonnummer

:

09 471 977 (Giftinformationscentral)/ 112 (Nödcentralsverket)

Tillverkare/ Distributör/ Importör

Telefonnummer

:

020 7561 400 (vardagar 8.00 – 16.00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition

:

Blandning

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Klassificering

:

F; R11

Fysikaliska/kemiska faror

:

Mycket brandfarligt.

Hälsofara

:

Ej tillämpligt

Miljöfaror

:

Ej tillämpligt

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Farosymbol eller

farosymboler

:

Farliga egenskaper

:

Mycket brandfarligt

Riskfraser

:

R11- Mycket brandfarligt.

Skyddsfraser

:

S2- Förvaras oåtkomligt för barn.

S16- Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

1/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.3 Andra faror

Andra faror som inte

orsakar klassificering

:

Ej tillämpligt

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Klassificering

Produktens/beståndsdelens

namn

Identifierare

%

67/548/EEG

Förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP]

Typ

Etanol

EC: 200-578-6

CAS: 64-17-5

Index: 603-002-00-5

50-75

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Se avsnitt 16 för

fullständig

ordalydelse till R-

fraserna som anges

ovan

De ovannämnda H-

angivelsernas

fullständiga text finns i

Sektion 16.

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras

som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1207/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr1207/2006, bilaga XIII

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

:

Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.Håll ögonlocken brett isär. Kontrollera

och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter.

Konsultera läkare om irritation uppstår.

Inandning

:

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som

underlättar andningen. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller

om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller

syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-

metoden. Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Vid

medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips,

livrem och byxlinning.

Hudkontakt

:

Tvätta förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor.

Konsultera läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan de används igen.

Rengör skorna noggrant innan de används igen.

Förtäring

:

Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Flytta personen till

frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om

kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned

i lungorna. Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Ge

aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet placera

personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar.

Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och byxlinning.

Skydd åt dem som ger

första hjälpen

:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

2/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Kontakt med ögonen

:

Kan orsaka ögonirritation.

Inandning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Förtäring

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Tecken/symtom på överexponering

Kontakt med ögonen

:

Ingen specifik data.

Inandning

:

Ingen specifik data.

Hudkontakt

:

Ingen specifik data.

Förtäring

:

Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkare

:

Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora

mängder har svalts eller inandats.

Speciella behandlingar

:

Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

:

Använd pulver, CO

, spridd vattenstråle (dimma) eller skum.

Olämpliga släckmedel

:

Använd inte vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror som ämnet eller

blandningen kan medföra

:

Mycket brandfarlig vätska. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid

behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Avrinning till avlopp

kan skapa brand- eller explosionsfara.

Farliga

förbränningsprodukter

:

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

koldioxid

koloxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella

försiktighetsåtgärder för

brandmän

:

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av

olyckshändelsen om det är en brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller

för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om

det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare

exponerade för brand kalla.

Särskild skyddsutrustning

för

brandbekämpningspersonal

:

Brandmän ska använda lämplig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För personal som inte

arbetar inom räddning

:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte

vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad

personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Stäng av alla

antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Undvik inandning

av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när

ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

För räddningspersonal

:

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om

lämpliga och olämpliga material i Sektion 8. Ytterligare information om

hygienåtgärder finns också i Sektion 8.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

3/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.2 Miljöskyddsåtgärder

:

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat

miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp:

:

Späd med vatten och torka upp om det är vattenlösligt eller absorbera med ett inert

torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Använd gnistskyddade

verktyg och explosionssäker utrustning.

Stort utsläpp

:

Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Valla in

med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och

samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter (se

avsnitt 13). Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning.

6.4 Hänvisning till andra

avsnitt

:

Se Sektion 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i Sektion 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i Sektion 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

:

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Svälj inte produkten.

Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ånga och dimma.

Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när

ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om

de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller eller i en

alternativ godkänd behållare i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när

den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller

andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex.ventilation,

belysning och materialhantering). Använd gnistskyddade verktyg. Iaktta

försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. För att undvika brand eller

explosion, led bort statisk elektricitet under överföringen genom att jorda och

förbinda behållare och utrustning före överföringen av ämnet. Tomma behållare har

kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Råd om allmän

yrkeshygien

:

Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras

och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker

eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du går in i

områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i

Sektion 8.

7.2 Förhållanden för säker

lagring, inklusive eventuell

oförenlighet

:

Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 25°C (32 till 77°F). Lagras enligt gällande

bestämmelser. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i

orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats,

åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Eliminera alla

antändningskällor. Håll åtskilt från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl

tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall

återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte

förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika

miljöförorening.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer

:

Ej tillämpligt

Branschspecifika lösningar

:

Ej tillämpligt

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

4/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Produktens/beståndsdelens namn

Gränsvärden för exponering

Etanol

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland,

7/2009).

HTP-värden 15 min: 2500 mg/m³ 15 minut (er).

HTP-värden 15 min: 1300 ppm 15 minut (er).

HTP-värden 8 h: 1900 mg/m³ 8 timme (-ar).

HTP-värden 8 h: 1000 ppm 8 timme (-ar).

Rekommenderade

kontrollåtgärder

:

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det

behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa

ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är

nödvändigt att använda andningsskydd. Vad gäller metoder för bestämning av

exponering för kemikalier genom inandning hänvisas till den europeiska standarden

EN 689 och vad gäller metoder för bestämning av farliga ämnen till nationella

anvisningar.

Härledda effektnivåer

Inga DEL-värden tillgängliga.

Förutspådda effektkoncentrationer

Inga PEC-värden tillgängliga.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska

kontrollanordningar

:

Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug

eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna

föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk

kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller

dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd

explosionsäker ventilationsutrustning.

Personliga skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

:

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat

arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta av potentiellt förorenade

kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att

stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögon/ansiktsskydd

(EN 166)

:

Inga speciella rekommendationer.

Hudskydd

Handskydd

(EN 374)

:

Inga speciella rekommendationer.

Kroppsskydd

(EN 14605)

:

Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall

utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan

denna produkt hanteras.

Annat hudskydd

:

Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift

som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en

specialist före hantering av denna produkt.

Andningsskydd

(EN 143, 14387)

:

Andningsskydd behövs inte vid normal och avsedd användning av produkten.

Begränsning av

miljöexponeringen

:

Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att

säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att

använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen

för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

5/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd

:

Vätska.

Färg

:

Färglös.

Lukt

:

Alkoholliknande.

Luktgräns

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

pH

:

7.5 [Konc. (% vikt / vikt): 100%]

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Smältpunkt/fryspunkt

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Inledande kokpunkt och

kokområde

:

Flampunkt

:

21 °C (Stängd kopp)

Avdunstningshastighet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Brandfarlighet (fast, gas)

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Bränntid

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Brännhastighet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Högre/lägre antändbarhet eller

explosionsgränser

:

Nedre: 3.1%

Ångtryck

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ångdensitet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Relativ densitet

:

0.85 till 0.89

Löslighet(er)

:

Lättlöslig i följande ämnen: kallt vatten.

Fördelningskoefficient

oktanol/vatten

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Självantändningstemperatur

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Sönderdelningstemperatur

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Viskositet

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Explosiva egenskaper

:

Ej tillämpligt

Oxiderande egenskaper

:

Inga.

9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet

:

Produkten är stabil.

10.3 Risken för farliga

reaktioner

:

Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga

reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska

undvikas

:

Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga). Utsätt inte för tryck,

skärning, svets, hårdlödning, borrning, slipning eller exponera behållaren för värme

eller antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

:

Ingen specifik data.

10.6 Farliga

sönderdelningsprodukter

:

Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under

lagring och användning.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

6/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut giftighet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Irritation/Korrosion

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Mutagenicitet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Cancerframkallande egenskaper

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Information om sannolika

exponeringsvägar

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Förtäring

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Hudkontakt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Kontakt med ögonen

:

Kan orsaka ögonirritation.

Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Inandning

:

Ingen specifik data.

Förtäring

:

Ingen specifik data.

Hudkontakt

:

Ingen specifik data.

Kontakt med ögonen

:

Ingen specifik data.

Fördröjda och omedelbara effekter samt långvariga effekter av kort- och långvarig exponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiella fördröjda

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiella fördröjda

effekter

:

Ej definierad för blandningen.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Allmänt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerframkallande

egenskaper

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på embryo/foster

eller avkomma

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information

:

Ej definierad för blandningen.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

7/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning

:

Den ekologiska analysen av produkten bygger på uppgifter om råvarorna och/eller

jämförbara ämnen. Lätt och snabbt nedbrytbar: Alla organiska ämnen i produkten

uppnår i försök rörande lätt nedbrytbarhet värden på > 60% BSB/CSB, alt. CO2

utveckling alt. > 70% DOC-minskning. Detta motsvarar gränsvärdena för 'lätt

nedbrytbar/readily degradable'(t.ex. enligt OECD-metoden 301).

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

12.4 Rörligheten i jord

Fördelningskoefficient

jord/vatten (K

OC

)

:

Ej definierad för blandningen.

Rörlighet

:

Ej definierad för blandningen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT

:

Ej tillämpligt

vPvB

:

Ej tillämpligt

12.6 Andra skadliga effekter

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallshantering

:

Generering av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma

behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och

förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Betydande mängder av

produktrester får inte spolas bort via avloppet utan utan skall processas i ett lämpligt

avloppsreningsverk. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning

av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna

produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven

på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala

myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord,

vattendrag, dränering och avlopp.

Farligt avfall

:

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfallskod

Avfallsbeteckning

20 01 13*

Lösningsmedel

Förpackning

Avfallshantering

:

Generering av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.

Förpackningsavfall skall återfinnas. Förbränning eller deponi kommer i fråga endast

om återvinning inte är möjlig.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

8/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

AVSNITT 13: Avfallshantering

Speciella

försiktighetsåtgärder

:

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall

iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats.

Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från

produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär innanför

behållaren. Begagnade behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de

inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik spridning av utspillt material, avrinning,

kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

UN1170

UN1170

UN1170

UN1170

14.2 Officiell

transportbenämning

ETANOLLÖSNING

ETANOLLÖSNING

ETHANOL SOLUTION Ethanol solution

14.3 Faroklass för

transport

14.4

Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

Nej.

Nej.

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Inga.

Inga.

None.

None.

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

:

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII -

Begränsningar av

tillverkning, utsläppande

på marknaden och

användning av vissa

farliga ämnen,

blandningar och varor

:

Ej tillämpligt

Övriga EU-föreskrifter

Finish - Standard

industrial classification

(SIC)

:

Finish - Use categories

(UC62)

:

39.1.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

9/10

KLERALCOHOL DENATURED ETHANOL

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning

:

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande

krävs.

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och

akronymer

:

ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DNEL = Härledd nivå för ingen effekt

EUH statement = CLP-specifik faroangivelse

PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

Förkortade H-angivelsernas

fullständiga text

:

H224

Extremt brandfarlig vätska och ånga.

H225

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H315

Irriterar huden.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassificeringarnas

fullständiga text [CLP/GHS]

:

Eye Irrit. 2, H319

ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION -

Kategori 2

Flam. Liq. 1, H224

BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 1

Flam. Liq. 2, H225

BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2

Skin Irrit. 2, H315

FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN -

Kategori 2

R-frasernas fullständiga text

:

R11- Mycket brandfarligt.

Klassificeringarnas

fullständiga text [DSD/DPD]

:

F - Mycket brandfarligt

Utskriftsdatum

:

12 maj 2011

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

:

12 maj 2011

Datum för tidigare utgåva

:

Ingen tidigare granskning

Version

:

Meddelande till läsaren

Informationen i detta säkerhetsdatablad är riktig enligt vår vetskap avseende formuleringen som används för

att tillverka produkten i ursprungslandet. Då data, standarder och lagstiftning förändras samt användnings-

och hanteringsförhållanden är utanför vår kontroll, KAN IGEN GARANTI, UTTRYCKT ELLER

UNDERFÖRSTÅDD LÄMNAS AVSEENDE FULLSTÄNDIGHET ELLER FORTSATT RIKTIGHET AV DENNA

INFORMATION.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

12 maj 2011

10/10

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen