Halimatoz

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-01-2021

Aktiva substanser:
adalimumab
Tillgänglig från:
Sandoz GmbH
ATC-kod:
L04AB04
INN (International namn):
adalimumab
Terapeutisk grupp:
immunsuppressiva
Terapiområde:
Hidradenitis Suppurativa; Psoriasis; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Uveitis; Arthritis, Rheumatoid; Spondylitis, Ankylosing; Arthritis, Psoriatic
Terapeutiska indikationer:
Rheumatoid arthritisHalimatoz in combination with methotrexate, is indicated for:the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. behandling av svår, aktiv och progredierande reumatoid artrit hos vuxna som inte tidigare behandlats med metotrexat. Halimatoz kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller när fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. Adalimumab har visat sig minska risken för progression av ledskador mätt med röntgen och förbättra den fysiska funktionen, när det ges i kombination med metotrexat. Juvenile idiopathic arthritisPolyarticular juvenile idiopathic arthritisHalimatoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs). Halimatoz kan ge
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004866
Tillstånd datum:
2018-07-26
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004866

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

29-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

29-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

29-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

29-01-2021

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Halimatoz 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Varje 0,4 ml endos förfylld spruta innehåller 20 mg adalimumab.

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Varje 0,8 ml endos förfylld spruta innehåller 40 mg adalimumab.

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Varje 0,8 ml endos förfylld injektionspenna innehåller 40 mg adalimumab.

Adalimumab är en rekombinant human monoklonal antikropp producerad i CHO (Chinese Hamster

Ovary-celler).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning. (injektion)

Klar till något opalskimrande, färglös till svagt gul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Reumatoid artrit

Halimatoz i kombination med metotrexat är indicerat för:

behandling av måttlig till svår, aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter när andra

sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inklusive metotrexat inte haft tillräcklig

effekt.

behandling av svår, aktiv och progredierande reumatoid artrit hos vuxna som inte tidigare

behandlats med metotrexat.

Halimatoz kan ges som monoterapi då metotrexat inte tolereras eller när fortsatt behandling med

metotrexat är olämplig.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Adalimumab har visats reducera progressionhastigheten av ledskadan mätt med röntgen, och förbättra

den fysiska funktionen, när det används i kombination med metotrexat.

Juvenil idiopatisk artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Halimatoz i kombination med metotrexat är indicerat för behandling av aktiv polyartikulär juvenil

idiopatisk artrit, hos patienter från 2 års ålder som har svarat otillräckligt på en eller flera

sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Halimatoz kan ges som monoterapi vid

intolerans för metotrexat eller då fortsatt behandling med metotrexat är olämplig (för effekt vid

monoterapi, se avsnitt 5.1). Adalimumab har inte studerats hos patienter yngre än 2 år.

Entesitrelaterad artrit

Halimatoz är indicerat för behandling av aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som

inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi (se avsnitt 5.1).

Axial spondylartrit

Ankyloserande spondylit (AS)

Halimatoz är indicerat för behandling av svår aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna som inte svarat

tillfredställande på konventionell behandling.

Axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS

Halimatoz är indicerat för behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska

tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har

svarat tillräckligt på, eller är intoleranta mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Psoriasisartrit

Halimatoz är indicerat för behandling av aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra

sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt.

Adalimumab har visat sig reducera progressionshastigheten av perifer ledskada uppmätt med röntgen

hos patienter med polyartikulär symmetrisk subtyp av sjukdomen (se avsnitt 5.1) och har även visat

förbättring av den fysiska funktionen.

Psoriasis

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter

som är aktuella för systemisk behandling.

Pediatriska patienter med plackpsoriasis

Halimatoz är indicerat för behandling av svår kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års

ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (acne inversa)

hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som inte har svarat tillräckligt på konventionell systemisk

HS- behandling (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Crohns sjukdom

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter

som inte svarat trots fullständig och adekvat behandling med kortikosteroider och/eller

immunosuppressiv behandling; eller som är intoleranta eller har medicinska kontraindikationer för

sådan behandling.

Pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska

patienter (från 6 års ålder) som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi

och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare eller som är intoleranta mot eller har

kontraindikationer mot sådan behandling.

Ulcerös kolit

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som

svarat otillfredsställande på konventionell behandling omfattande kortikosteroider

och 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller

är kontraindicerad.

Uveit

Halimatoz är indicerat för behandling av icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna

patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver

kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt.

Pediatriska patienter med uveit

Halimatoz är indicerat för behandling av pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter

från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller

där konventionell behandling inte är lämpligt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Halimatoz bör initieras och övervakas av specialist med erfarenhet av diagnos och

behandling av tillstånd där Halimatozär indicerat. Oftalmologer rekommenderas att konsultera en

lämplig specialist innan behandling med Halimatoz påbörjas (se avsnitt 4.4). Patienter som behandlas

med Halimatoz ska ges ett patientkort.

Efter noggrann instruktion i injektionsteknik, kan patienterna själva injicera Halimatoz om deras

läkare beslutar att det är lämpligt och om de kan få medicinsk uppföljning vid behov.

Under behandling med Halimatoz bör andra behandlingar som ges samtidigt (t.ex. kortikosteroider

och/eller immunomodulerande ämnen) optimeras.

Dosering

Reumatoid artrit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för vuxna patienter med reumatoid artrit är 40 mg

adalimumab administrerat varannan vecka som en singeldos via subkutan injektion. Behandling med

metotrexat ska fortsätta under behandling med Halimatoz.

Behandling med glukokortikoider, salicylsyra, icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel eller

analgetika kan fortsätta under behandling med Halimatoz. Angående kombination med andra

sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel än metotrexat, se avsnitten 4.4 och 5.1.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid monoterapi, kan vissa patienter som får ett minskat svar på Halimatoz 40 mg varannan vecka ha

nytta av en ökning av doseringen till 40 mg adalimumab varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Tillgängliga data tyder på att det kliniska svaret vanligtvis uppnås inom 12 veckors behandling.

Fortsatt behandling bör övervägas hos en patient som inte svarat inom denna tidsperiod.

Dosavbrott

Det kan finnas ett behov av dosavbrott, till exempel före kirurgi eller om en allvarlig infektion uppstår.

Tillgängliga data tyder på att återinsättande av adalimumab efter behandlingsavbrott i 70 dagar eller

längre resulterade i samma omfattning av klinisk respons och liknande säkerhetsprofil som före

dosavbrott.

Ankyloserande spondylit, axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS och psoriasisartrit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz till patienter med ankyloserande spondylit, axial

spondylartrit utan radiografiska tecken på AS och psoriasisartrit är 40 mg adalimumab administrerat

varannan vecka som en singeldos via subkutan injektion.

Tillgängliga data tyder på att det kliniska svaret vanligtvis uppnås inom 12 veckors behandling.

Fortsatt behandling bör övervägas hos en patient som inte svarar på behandling inom denna tidsperiod.

Psoriasis

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för vuxna patienter är en startdos på 80 mg administrerat

subkutant, följt av 40 mg som ges subkutant varannan vecka med början en vecka efter startdosen.

Fortsatt behandling efter 16 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarar inom denna

tidsperiod.

Patienter som inte svarar tillräckligt på behandlingen efter 16 veckor med Halimatoz 40 mg varannan

vecka kan dra nytta av en ökning av doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Nyttan och risken med fortsatt behandling med 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka ska

noggrant övervägas hos en patient som inte svarar tillräckligt på behandlingen efter en ökning av

doseringen (se avsnitt 5.1). Om patienten svarar tillfredställande på behandlingen med 40 mg varje

vecka eller 80 mg varannan vecka kan doseringen därefter minskas till 40 mg varannan vecka.

Hidradenitis suppurativa

Den rekommenderade doseringen av Halimatoz för vuxna patienter med hidradenitis suppurativa (HS)

är initialt 160 mg vid dag 1 (dosen kan ges som fyra 40 mg injektioner på en dag eller som två 40 mg

injektioner per dag i två dagar i följd), följt av 80 mg två veckor senare på dag 15 (dosen kan ges som

två 40 mg injektioner samma dag). Två veckor senare (dag 29) fortsätts behandlingen med 40 mg

varje vecka eller 80 mg varannan vecka (givet som två 40 mg injektioner på en dag). Vid behov kan

antibiotika ges fortsatt under behandling med Halimatoz. Det rekommenderas att patienten dagligen

använder en topikal antiseptisk lösning på sina HS-lesioner under behandling med Halimatoz.

Fortsatt behandling efter 12 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarat inom denna

tidsperiod.

Om behandlingen avbryts kan Halimatoz 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka återinsättas

(se avsnitt 5.1).

Nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling bör utvärderas regelbundet (se avsnitt 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Crohns sjukdom

Den rekommenderade induktionsdosen av Halimatoz för vuxna patienter med måttlig till svår, aktiv

Crohns sjukdom är 80 mg vecka 0 följt av 40 mg vecka 2. Om det är nödvändigt med ett snabbare svar

på behandlingen kan dosen 160 mg vecka 0 (givet som fyra 40 mg injektioner på en dag eller som två

40 mg injektioner per dag i två dagar i följd) och 80 mg vecka 2 (givet som två 40 mg injektioner på

en dag) användas med vetskapen om att risken för biverkningar är högre under induktion.

Efter induktionsbehandling är den rekommenderade dosen 40 mg varannan vecka genom subkutan

injektion. Alternativt, om en patient har slutat med Halimatoz och tecken och symtom på sjukdomen

återkommer kan Halimatoz återinsättas. Erfarenhet av återinsättande efter mer än 8 veckor sedan den

senaste dosen är begränsad.

Vid underhållsbehandling kan dosen för kortikosteroider minskas enligt gällande kliniska

behandlingsriktlinjer.

Vissa patienter som upplever att behandlingssvaret minskar av Halimatoz 40 mg varannan vecka kan

ha fördel av att doseringen av Halimatoz ökas till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Patienter som inte har svarat på behandlingen vid vecka 4 kan ha fördel av att fortsätta behandling till

och med vecka 12. Fortsatt behandling av en patient som ej svarat på behandling under denna tid, bör

tas under noggrant övervägande.

Ulcerös kolit

Den rekommenderade induktionsdoseringen av Halimatoz för vuxna patienter med måttlig till svår

ulcerös kolit är 160 mg vecka 0 (givet som fyra 40 mg injektioner under en dag eller som två 40 mg

injektioner per dag under två på varandra följande dagar) och 80 mg vecka 2 (givet som två 40 mg

injektioner på en dag). Efter induktionsbehandling är den rekommenderade dosen 40 mg varannan

vecka i form av subkutan injektion.

Vid underhållsbehandling kan dosen för kortikosteroider minskas enligt gällande kliniska

behandlingsriktlinjer.

Vissa patienter som upplever att behandlingssvaret minskar med Halimatoz 40 mg varannan vecka kan

ha fördel av att doseringen av Halimatoz ökas till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Tillgängliga data tyder på att klinisk respons vanligtvis uppnås inom 2-8 veckors behandlingstid.

Fortsatt behandling med Halimatoz rekommenderas inte för patienter som inte svarat inom denna tid.

Uveit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för vuxna patienter med uveit är en startdos på 80 mg, följt

av 40 mg varannan vecka med början en vecka efter startdosen. Det finns begränsad erfarenhet av att

påbörja behandling med adalimumab som monoterapi. Behandling med Halimatoz kan initieras i

kombination med kortikosteroider och/eller med andra icke-biologiska immunomodulerande medel.

Samtidig behandling med kortikosteroider kan minskas i enlighet med klinisk praxis, med början två

veckor efter påbörjad behandling med Halimatoz.

Det rekommenderas att utvärdera nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling årligen (se

avsnitt 5.1).

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering krävs.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Försämrad njur- och/eller leverfunktion

Adalimumab har inte studerats i dessa patientpopulationer

.

Ingen dosrekommendation kan göras.

Pediatrisk population

Juvenil idiopatisk artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit från 2 års ålder

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

från 2 års ålder baseras på kroppsvikt (tabell 1). Halimatoz administreras varannan vecka via subkutan

injektion.

Tabell 1. Dosering av Halimatoz för patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Kroppsvikt

Doseringsregim

10 kg till < 30 kg

20 mg varannan vecka

≥ 30 kg

40 mg varannan vecka

Tillgängliga data tyder på att klinisk respons vanligtvis erhålls inom 12 veckors behandling. Fortsatt

behandling ska noga övervägas hos patienter som inte svarar inom detta tidsintervall.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för patienter under 2 års ålder för denna

indikation.

Entesitrelaterad artrit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz hos patienter med entesitrelaterad artrit från 6 års ålder

baseras på kroppsvikt (tabell 2). Halimatoz administreras varannan vecka via subkutan injektion.

Tabell 2. Dosering av Halimatoz för patienter med entesitrelaterad artrit

Kroppsvikt

Doseringsregim

15 kg till < 30 kg

20 mg varannan vecka

≥ 30 kg

40 mg varannan vecka

Adalimumab har inte studerats hos patienter som är yngre än 6 år och har entesitrelaterad artrit.

Pediatriska patienter med plackpsoriasis

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för patienter med plackpsoriasis i åldern 4–17 år baseras på

kroppsvikt (tabell 3). Halimatoz administreras via subkutan injektion.

Tabell 3. Dosering av Halimatoz för pediatriska patienter med plackpsoriasis

Kroppsvikt

Doseringsregim

15 kg till < 30 kg

Startdos på 20 mg, följt av 20 mg

varannan vecka med start en vecka

efter startdosen.

≥ 30 kg

Startdos på 40 mg, följt av 40 mg

varannan vecka med start en vecka

efter startdosen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Fortsatt behandling efter 16 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarat inom denna

tidsperiod.

Om återinsättning av adalimumab är motiverat ska ovanstående dosering och behandlingslängd följas.

Säkerheten för adalimumab hos pediatriska patienter med plackpsoriasis har studerats i ett genomsnitt

av 13 månader.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab hos barn som är yngre än 4 år för denna

indikation.

Ungdomar med hidradenitis suppurativa (från 12 års ålder som väger minst 30 kg)

Det finns inga kliniska studier med adalimumab hos ungdomar med HS. Doseringen av adalimumab

hos dessa patienter har bestämts genom farmakokinetisk modellering och simulering (se avsnitt 5.2).

Den rekommenderade doseringen av Halimatoz är 80 mg vid vecka 0 följt av 40 mg varannan vecka

med start vecka 1 genom en subkutan injektion.

Hos ungdomar med ett otillräckligt svar på Halimatoz 40 mg varannan vecka kan en ökning av

doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka övervägas.

Vid behov kan antibiotika ges fortsatt under behandling med Halimatoz. Det rekommenderas att

patienten dagligen använder en topikal antiseptisk lösning på sina HS-lesioner under behandling med

Halimatoz.

Fortsatt behandling efter 12 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarat inom denna

tidsperiod.

Om behandlingen avbryts kan Halimatoz återinsättas vid behov.

Nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling bör utvärderas regelbundet (se data för vuxna i

avsnitt 5.1).

Det finns ingen relevant användning av adalimumab hos barn yngre än 12 år för denna indikation.

Pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för patienter med Crohns sjukdom i åldern 6–17 år baseras

på kroppsvikt (tabell 4). Halimatoz administreras via subkutan injektion.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 4. Dosering av Halimatoz för pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Kroppsvikt

Induktionsdos

Underhållsdos

med start

vecka 4

< 40 kg

40 mg vecka 0 och 20 mg vecka 2

I de fall som kräver ett snabbare behandlingssvar, kan följande dos

användas, med medvetenheten att risken för biverkningar kan vara

högre vid användning av den högre induktionsdosen:

80 mg vecka 0 och 40 mg vecka 2

20 mg

varannan

vecka

≥ 40 kg

80 mg vecka 0 och 40 mg vecka 2

I de fall som kräver ett snabbare behandlingssvar, kan följande dos

användas, med medvetenheten att risken för biverkningar kan vara

högre vid användning av den högre induktionsdosen:

160 mg vecka 0 och 80 mg vecka 2

40 mg

varannan vecka

De patienter som uppvisar ett otillräckligt terapisvar kan ha fördel av att höja doseringen.

< 40 kg: 20 mg varje vecka

≥ 40 kg: 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka

Fortsatt behandling ska noga övervägas hos patienter som ej svarar efter 12 veckor.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för barn under 6 år för denna indikation.

Pediatriska patienter med uveit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för pediatriska patienter (från 2 års ålder) med uveit baseras

på kroppsvikt (tabell 5). Halimatoz administreras via subkutan injektion.

Det saknas erfarenhet av behandling med adalimumab utan samtidig behandling med metotrexat vid

pediatrisk uveit.

Tabell 5. Dosering av Halimatoz för pediatriska patienter med uveit

Kroppsvikt

Doseringsregim

< 30 kg

20 mg varannan vecka i

kombination med metotrexat

≥ 30 kg

40 mg varannan vecka i

kombination med metotrexat

När behandling med Halimatoz påbörjas, kan en laddningsdos på 40 mg för patienter < 30 kg

eller 80 mg för patienter ≥ 30 kg administreras en vecka före start av underhållsbehandlingen. Inga

kliniska data finns tillgängliga för användning av en laddningsdos av adalimumab hos barn < 6 år (se

avsnitt 5.2).

Det finns ingen relevant användning av Halimatoz hos barn under 2 år för denna indikation.

Det rekommenderas att nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling utvärderas årligen (se

avsnitt 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pediatrisk ulcerös kolit

Säkerhet och effekt för adalimumab hos barn i åldern 4-17 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för barn yngre än 4 år för denna indikation.

Psoriasisartrit och axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för en pediatrisk population för indikationerna

ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.

Administreringssätt

Halimatoz administreras via subkutan injektion.

Komplett användarinstruktion finns i bipacksedeln.

Adalimumab finns tillgängligt i andra styrkor och utföranden.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Aktiv tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom sepsis och andra opportunistiska infektioner

(se avsnitt 4.4).

Måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV) (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Infektioner

Patienter som tar TNF-antagonister är mer mottagliga för allvarliga infektioner. Försämrad

lungfunktion kan öka risken för att utveckla infektioner. Patienter måste därför monitoreras noggrant

med avseende på infektioner, inklusive tuberkulos, före, under och efter behandling med Halimatoz.

Eftersom eliminering av adalimumab kan ta upp till fyra månader, ska monitorering fortsätta under

denna period.

Behandling med Halimatoz bör inte påbörjas hos patienter med pågående infektioner, inkluderande

kroniska eller lokaliserade infektioner tills infektionerna har behandlats adekvat. Hos patienter som

har exponerats för tuberkulos och patienter som har rest i områden med hög risk för tuberkulos och

endemiska mykoser såsom histoplasmos, koccidioidomykos, eller blastomykos, ska risk och nytta med

behandling med Halimatoz övervägas före behandlingen påbörjas (se

Andra opportunistiska

infektioner

Patienter som utvecklar en ny infektion under tiden för behandling med Halimatoz ska monitoreras

noga och genomgå en fullständig diagnostisk utvärdering. Behandling med Halimatoz ska avbrytas om

en patient utvecklar en ny allvarlig infektion eller sepsis och lämplig antimikrobiell eller antimykotisk

behandling ska påbörjas, tills infektionerna är under kontroll. Läkare ska vara återhållsamma med

behandling med Halimatoz till patienter som tidigare haft återkommande infektioner, eller som har

bakomliggande tillstånd som kan göra patienterna mer infektionskänsliga, inklusive samtidig

användning av immunosuppressiva läkemedel.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Allvarliga infektioner

Allvarliga infektioner, inklusive sepsis, pga. bakteriell, mykobakteriell, invasiva svamp-, parasit-,

virus- eller andra opportunistiska infektioner såsom listerios, legionella och pneumocystis har

rapporterats hos patienter som får adalimumab.

Andra allvarliga infektioner som har setts i kliniska prövningar inkluderar pneumoni, pyelonefrit,

septisk artrit och septicemi. Sjukhusinläggning eller dödlig utgång associerad med infektioner har

rapporterats.

Tuberkulos

Tuberkulos inklusive reaktivering och nyinsjuknande i tuberkulos, har rapporterats hos patienter som

tar adalimumab. Rapporterna inkluderade fall av pulmonell och extrapulmonell (dvs. disseminerad)

tuberkulos.

Före behandlingsstart med Halimatoz måste alla patienter utvärderas för både aktiv och inaktiv

(”latent”) tuberkulosinfektion. Denna utvärdering ska inkludera en detaljerad klinisk utvärdering av

patienthistorik av tuberkulos eller möjliga tidigare exponering för människor med aktiv tuberkulos och

tidigare och/eller pågående immunosuppressiv behandling. Lämpliga screeningtest (dvs. tuberkulintest

och lungröntgen) ska utföras på alla patienter (lokala rekommendationer kan förekomma). Det

rekommenderas att utförandet och resultatet av dessa tester noteras på patientkortet. Förskrivare

påminns om risken för falska negativa tuberkulintestresultat, speciellt hos patienter med allvarlig

sjukdom eller som är immunosupprimerade.

Om aktiv tuberkulos är diagnostiserad så får ej behandling med Halimatoz påbörjas (se avsnitt 4.3).

I alla situationer som beskrivs nedan ska risk-nytta-balansen av behandling noga övervägas.

Om latent tuberkulos misstänks ska en läkare konsulteras, som har erfarenhet av

tuberkulosbehandling.

Om latent tuberkulos upptäcks, ska lämplig behandling med anti-tuberkulosprofylax ges, innan

Halimatoz-behandling påbörjas i enlighet med gällande lokala riktlinjer.

Användning av anti-tuberkulosprofylax ska också övervägas före behandlingsstart med Halimatoz hos

patienter med många eller signifikanta riskfaktorer för tuberkulos trots negativ tuberkulintest och hos

patienter med en tidigare historia av latent eller aktiv tuberkulos hos de patienter där en adekvat

behandling ej kan bekräftas.

Trots profylaxbehandling av tuberkulos så har fall av reaktiverad tuberkulos setts hos patienter som

behandlas med adalimumab. Några patienter som behandlats framgångsrikt för aktiv tuberkulos har

insjuknat i tuberkulos igen under behandling med adalimumab.

Patienter ska uppmanas att söka läkarhjälp vid tecken/symtom som kan tyda på en tuberkulosinfektion

(t.ex. ihållande hosta, viktnedgång, lätt feber, allmän svaghet inträffar under eller efter behandling med

Halimatoz).

Andra opportunistiska infektioner

Opportunistiska infektioner, inklusive invasiv svampinfektion har setts hos patienter som får

adalimumab. Dessa infektioner har inte konsekvent blivit synliggjorda hos patienter som tar

TNF-antagonister och detta har resulterat i förseningar i lämplig behandling, som ibland resulterat i

dödlig utgång.

Hos patienter som utvecklar tecken och symtom såsom feber, sjukdomskänsla, viktnedgång, svettning,

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

hosta, dyspné och/eller lunginfiltrat eller andra allvarliga systemiska symtom med eller utan samtidig

chock ska en invasiv svampinfektion misstänkas och Halimatoz-behandling ska snabbt avslutas.

Diagnos och administrering av empirisk svampbehandling hos dessa patienter bör ske i samråd med en

läkare med specialistkunskap om patienter med invasiva svampinfektioner.

Hepatit B reaktivering

Reaktivering av hepatit B har inträffat hos patienter som är kroniska bärare av detta virus (d.v.s.

ytantigen positiva) och som har fått TNF-antagonister inklusive adalimumab. Vissa fall har haft dödlig

utgång. Patienter ska testas för HBV-infektion innan behandling med Halimatoz startas. För patienter

som testas positiva för hepatit B infektion, rekommenderas en konsultation med en läkare med

erfarenhet av att behandla hepatit B.

Bärare av HBV som behöver behandling med Halimatoz ska noga övervakas för tecken och symtom

på aktiv HBV-infektion under hela behandlingen och åtskilliga månader efter att behandling har

avslutats. Data saknas avseende behandling av patienter som är bärare av HBV med anti-viral

behandling tillsammans med TNF-antagonist, för att förebygga HBV-reaktivering. Hos patienter som

utvecklar HBV-reaktivering, ska behandling med Halimatoz avbrytas och effektiv antiviral behandling

och lämplig ytterligare behandling påbörjas.

Neurologiska händelser

Adalimumab och andra TNF-antagonister har i sällsynta fall associerats med nytt skov eller

exacerbation av kliniska symtom och/eller radiografiska tecken på demyeliniserande sjukdom i

centrala nervsystemet, inklusive multipel skleros och optisk neurit samt perifer demyelinerande

sjukdom, inklusive Guillain- Barré syndrom. Förskrivare ska vara försiktiga när användning av

Halimatoz övervägs till patienter med existerande eller nyligen debuterade symtom som

överensstämmer med en diagnos på centrala eller perifera demyeliniserande tillstånd; att avbryta

behandling med Halimatoz ska övervägas om något av dessa tillstånd utvecklas. Det finns ett känt

samband mellan intermediär uveit och centrala demyeliniserande tillstånd. En neurologisk utvärdering

ska göras hos patienter med icke-infektiös intermediär uveit innan Halimatoz-behandling startas och

regelbundet under behandlingen för att utvärdera underliggande eller påbörjade centrala

demyeliniserande tillstånd.

Allergiska reaktioner

Allvarliga allergiska reaktioner associerade med adalimumab var sällsynta i kliniska studier.

Icke-allvarliga allergiska reaktioner relaterade till adalimumab var mindre vanliga i de kliniska

studierna. Rapporter om allvarliga allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, har rapporterats efter

administrering av adalimumab. Om en anafylaktisk reaktion eller annan allvarlig allergisk reaktion

skulle inträffa ska administreringen av Halimatoz avbrytas omedelbart och lämpliga

behandlingsåtgärder insättas.

Immunosuppression

I en studie på 64 patienter med reumatoid artrit som behandlades med adalimumab, fann man inga

tecken på försämrad fördröjd hypersensitivitet, sänkning av immunoglobulinnivåerna eller

förändringar i antalet effektor T-, B-, NK-celler, monocyter/makrofager och neutrofiler.

Maligniteter och lymfoproliferativa störningar

Fler fall av maligniteter, inklusive lymfom har observerats bland patienter som får TNF-antagonister i

jämförelse med kontrollpatienter, i den kontrollerade delen av kliniska prövningar med TNF-

antagonister. Denna händelse är dock sällsynt. Efter marknadsföring har leukemifall rapporterats hos

patienter som behandlats med TNF-antagonist. Det finns en ökad bakgrundsrisk för lymfom och

leukemi hos i reumatoid artrit patienter med långvarig, hög aktiv, inflammatorisk sjukdom, vilket

komplicerar riskberäkningen. Med nuvarande kunskap kan man inte utesluta en möjlig risk för

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

utveckling av lymfom, leukemi och andra maligna sjukdomar hos patienter som behandlas med en

TNF-antagonist.

Maligniteter, vissa med dödlig utgång, har rapporterats bland barn, ungdomar och unga vuxna (upp

till 22 års ålder) som behandlats med TNF-antagonister (behandlingsstart < 18 års ålder), inklusive

adalimumab efter marknadsföring. Ungefär hälften av fallen var lymfom. De andra fallen

representerade olika maligniteter och inkluderade sällsynta maligniteter vanligtvis associerade med

immunosuppression. En risk för utvecklande av maligniteter hos barn och ungdomar behandlade med

TNF-antagonister kan inte uteslutas.

Sällsynta fall av hepatospleniskt T-cellslymfom har efter marknadsföring identifierats hos patienter

som behandlas med adalimumab. Denna sällsynta form av T-cellslymfom har ett mycket aggressivt

förlopp och är vanligtvis dödlig. Vissa av dessa hepatospleniska T-cellslymfom med adalimumab har

inträffat hos unga vuxna patienter som samtidigt behandlats med azatioprin eller 6-merkaptopurin för

inflammatorisk tarmsjukdom. De potentiella riskerna med kombination av azatioprin eller

merkaptopurin tillsammans med Halimatoz ska noga övervägas. En risk för utvecklande av

hepatospleniskt T-cellslymfom hos patienter som behandlas med Halimatoz kan inte uteslutas

(se avsnitt 4.8).

Inga studier har gjorts som inkluderar patienter med en historik av malignitet eller hos de som

fortsätter med adalimumab-behandling efter utvecklande av malignitet. Således ska ytterligare

försiktighet iakttas då man överväger Halimatoz-behandling av dessa patienter (se avsnitt 4.8).

Alla patienter och speciellt de patienter som har behandlats med betydande mängd immunosuppressiv

behandling eller psoriasispatienter som behandlats med PUVA ska undersökas för förekomsten av

icke-melanom hudcancer före och under behandling med Halimatoz. Melanom och

Merkel-cellscarcinom har också rapporterats hos patienter som behandlats med TNF-antagonister

inklusive adalimumab (se avsnitt 4.8).

I en utvärderande klinisk studie som undersökte användningen av en annan TNF-antagonist,

infliximab, hos patienter med måttlig till allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL),

rapporterades fler maligniteter, mestadels i lungan och halsen, hos de infliximab-behandlade

patienterna än hos kontrollpatienterna. Alla patienterna hade en historik av storrökning. Användning

av någon TNF-antagonist hos KOL-patienter ska därför ske med försiktighet, liksom användning hos

patienter som beroende på storrökning har en ökad risk för malignitet.

Med tillgängliga data är det inte känt om behandling med adalimumab påverkar risken för att utveckla

dysplasi eller koloncancer. Alla patienter med ulcerös kolit vilka löper ökad risk för dysplasi eller

koloncarcinom (t.ex. patienter med långvarig ulcerös kolit eller primär skleroserande kolangit) eller

som har dysplasi eller koloncarcinom i anamnesen bör undersökas regelbundet med avseende på

dysplasi innan behandling och under hela sjukdomsförloppet. Denna undersökning bör omfatta

koloskopi och biopsier enligt lokala rekommendationer.

Hematologiska reaktioner

Sällsynta fall av pancytopeni som inkluderar aplastisk anemi har rapporterats för TNF-antagonister.

Hematologiska biverkningar, kliniskt signifikant cytopeni (till exempel trombocytopeni, leukopeni)

inkluderad, har rapporterats för adalimumab. Samtliga patienter ska uppmanas att omedelbart söka

läkarvård om de utvecklar tecken och symtom som indikerar bloddyskrasi (ex. långvarig feber,

blåmärke, blödning, blekhet) under pågående behandling med Halimatoz. Behandlingsuppehåll med

Halimatoz ska övervägas hos patienter med konstaterad signifikant hematologisk avvikelse.

Vaccinationer

Liknande antikroppssvar på standard 23-valent pneumokockvaccination och trivalent influensavirus-

vaccination sågs i en studie hos 226 vuxna med reumatoid artrit som behandlades med adalimumab

eller placebo. Ingen data finns tillgänglig på den sekundära spridningen av infektion av levande vaccin

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

hos patienter som behandlas med adalimumab.

Det rekommenderas att pediatriska patienter, om möjligt, vaccineras enligt gällande riktlinjer för

allmän vaccination före behandling med Halimatoz påbörjas.

Patienter på Halimatoz kan få vaccinationer samtidigt, förutom med levande vacciner. För spädbarn

som exponerats för adalimumab under graviditeten rekommenderas ej administrering av levande

vaccin (t.ex. BCG vaccin) förrän 5 månader efter moderns sista adalimumabinjektion under

graviditeten.

Kronisk hjärtsvikt

I en klinisk prövning med en annan TNF antagonist har försämrad kronisk hjärtsvikt och ökad

mortalitet beroende på kronisk hjärtsvikt observerats. Även fall med försämring av kronisk hjärtsvikt

har rapporterats hos patienter som använder adalimumab. Halimatoz ska användas med försiktighet

hos patienter med mild hjärtsvikt (NYHA klass I/II). Halimatoz är kontraindicerat vid måttlig eller

svår hjärtsvikt (se avsnitt 4.3). Behandling med Halimatoz ska avbrytas hos patienter som utvecklar

nya eller förvärrar symtomen på kronisk hjärtsvikt.

Autoimmuna processer

Behandling med Halimatoz kan resultera i bildning av autoimmuna antikroppar. Långtidseffekten av

behandling med adalimumab för utvecklande av autoimmuna sjukdomar är okänd. Om en patient

utvecklar symtom som påminner om lupusliknande syndrom efter behandling med Halimatoz och är

positiv för antikroppar mot dubbelsträngat DNA, ska ytterligare behandling med Halimatoz inte ges

(se avsnitt 4.8).

Samtidig administrering av biologiska DMARDs eller TNF-antagonister

I kliniska studier sågs vid samtidig användning av anakinra och en annan TNF-antagonist, etanercept,

allvarliga infektioner utan att man såg ökad klinisk fördel jämfört med enbart etanercept. Beroende på

biverkningsbilden som sågs vid kombinationen av etanercept med anakinra terapi, kan troligen

liknande toxicitet förväntas vid kombination med anakinra och andra TNF-antagonister. Därför är

kombinationen av adalimumab och anakinra inte att rekommendera (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av adalimumab med andra biologiska DMARDs (ex. anakinra och abatecept)

eller andra TNF-antagonister rekommenderas inte baserat på den möjliga ökade risken för infektioner,

inklusive allvarliga infektioner och andra potentiella farmakologiska interaktioner (se avsnitt 4.5).

Kirurgi

Det finns begränsad erfarenhet gällande säkerhet vid kirurgiska ingrepp på patienter behandlade med

adalimumab. Adalimumabs långa halveringstid ska tas i beaktande om ett kirurgiskt ingrepp planeras.

En patient som fordrar kirurgi under pågående Halimatoz-behandling bör övervakas noggrant för

infektioner och adekvat behandling bör insättas. Det finns begränsad erfarenhet gällande säkerhet

bland patienter som genomgår proteskirurgi under pågående adalimumab-behandling.

Tunntarmsobstruktioner

Uteblivet svar på behandling för Crohns sjukdom kan indikera en fixerad fibrotisk striktur som kan

behöva opereras. Tillgänglig data tyder på att adalimumab inte förvärrar eller orsakar strikturer.

Äldre

Frekvensen av allvarliga infektioner var högre hos de adalimumab-behandlade patienterna över 65 år

(3,7 %) än hos de under 65 år (1,5 %). Vissa av dessa hade dödlig utgång. Särskild uppmärksamhet

krävs avseende risken för infektion vid behandling av äldre.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pediatrisk population

Se vaccinationer ovan.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 0,8 ml dos, d.v.s är näst intill

’natriumfritt’.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Adalimumab har studerats hos reumatoid artrit, polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och psoriasisartrit

patienter som tar adalimumab som monoterapi och de som samtidigt tar metotrexat. Bildningen av

antikroppar var lägre när adalimumab gavs tillsammans med metotrexat i jämförelse med användning i

monoterapi. Administrering av adalimumab utan metotrexat resulterade i ökad bildning av

antikroppar, ökad clearance och minskad effekt av adalimumab (se avsnitt 5.1).

Kombinationen av adalimumab och anakinra rekommenderas inte (se avsnitt 4.4 “Samtidig

administrering av biologiska DMARDs eller TNF-antagonister”).

Kombinationen av adalimumab och abatacept rekommenderas inte (se avsnitt 4.4 “Samtidig

administrering av biologiska DMARDs eller TNF-antagonister”).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder ska överväga att använda adekvat preventivmetod för att undvika graviditet och

fortsätta använda detta i minst fem månader efter den sista behandlingen med Halimatoz.

Graviditet

Prospektivt insamlad data från ett stort antal (cirka 2100) graviditeter med exponering för adalimumab

som resulterat i levande födsel med känt utfall, inklusive mer än 1500 fall med exponering under

första trimestern, tyder inte på en ökning i antalet nyfödda barn med missbildning.

I ett prospektivt kohortregister registrerades 257 kvinnor med reumatoid artrit (RA) eller Crohns

sjukdom (CD) som behandlats med adalimumab under första trimestern som minst och 120 kvinnor

med RA eller CD som inte behandlats med adalimumab. Det primära effektmåttet var

födelseprevalensen av grav fosterskada. Andelen graviditeter som slutade med minst en levande födsel

med grav fosterskada var 6/69 (8,7%) hos adalimumab-behandlade kvinnor med RA och 5/74 (6,8%)

hos obehandlade kvinnor med RA (ojusterad oddsratio (OR) 1,31, 95% KI 0,38-4,52) och 16/152

(10,5%) hos adalimumab-behandlade kvinnor med CD och 3/32 (9,4%) hos obehandlade kvinnor med

CD (ojusterad OR 1,14, 95% KI 0,31-4,16). Justerad OR (justerad för skillnader vid baslinjen) var

1,10 (95% KI 0,45-2,74) för RA och CD tillsammans. Det fanns inga tydliga skillnader mellan

adalimumab-behandlade och obehandlade kvinnor i de sekundära effektmåtten - spontana aborter,

mindre fosterskador, prematur födsel, födelsestorlek och allvarliga eller opportunistiska infektioner

och inga dödfödslar eller malignititer rapporterades. Tolkningen av data kan påverkas av

metodologiska begränsningar av studien, inklusive liten gruppstorlek och icke-randomiserad design.

I en utvecklingstoxicitetsstudie utförd på apor, fanns det ingen indikation på maternal toxicitet,

embryotoxicitet eller teratogenicitet. Prekliniska data på effekter på postnatal toxicitet av adalimumab

finns inte (se avsnitt 5.3).

Beroende på sin hämning av TNF α, kan adalimumab som administreras under graviditet påverka

normalt immunsvar hos den nyfödda. Adalimumab ska endast användas under graviditet om det finns

ett uttalat behov.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Adalimumab kan överföras via placenta till serum hos nyfödda barn som är födda av kvinnor som

behandlats med adalimumab under graviditet. Som en följd kan dessa nyfödda barn ha en ökad risk för

infektion. Administrering av levande vaccin (t.ex. BCG vaccin) till nyfödda som har exponerats för

adalimumab i livmodern rekommenderas inte i 5 månader efter moderns sista adalimumab-injektion

under sin graviditet.

Amning

Begränsad information från den publicerade litteraturen visar att adalimumab utsöndras i bröstmjölk i

mycket låga koncentrationer. Koncentrationerna av adalimumab i bröstmjölk var 0,1% till 1% av

moderns serumnivå. Oralt intag av immunoglobulin G proteiner genomgår intestinal proteolys och har

låg biotillgänglighet. Inga effekter förväntas på det ammande nyfödda barnet. Följaktligen kan

Halimatoz användas under amning.

Fertilitet

Preklinisk data på fertilitetseffekter av adalimumab finns ej tillgängliga.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Halimatoz kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Svindel

och försämrad syn kan inträffa vid administrering av Halimatoz (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Adalimumab studerades hos 9 506 patienter i pivotala kontrollerade och öppna studier i upp

till 60 månader eller längre. Dessa studier innefattade såväl reumatoid artrit-patienter med kort- och

långvarig sjukdomshistoria, juvenil idiopatisk artrit-patienter (polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och

entesitrelaterad artrit) som patienter med axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och axial

spondylartrit utan radiografiska tecken på AS), psoriasisartrit, Crohns sjukdom, ulcerös kolit,

psoriasis, hidradenitis suppurativa och uveit. Pivotala kontrollerade studier innefattade 6089 patienter

som behandlats med adalimumab och 3801 patienter som erhållit placebo eller aktiv jämförande

substans under den kontrollerade studieperioden.

Proportionen av patienter som på grund av biverkningar avbröt behandling under den dubbelblinda,

kontrollerade delen av pivotala studier var 5,9 % för patienter som fick adalimumab och 5,4 % för

kontrollbehandlade patienter.

De mest rapporterade biverkningarna är infektioner (såsom nasofaryngit, övre luftvägsinfektioner och

sinuit), reaktioner på injektionsstället (erytem, klåda, blödning, smärta eller svullnad), huvudvärk och

muskuloskeletal smärta.

Allvarliga biverkningar har rapporterats för adalimumab. TNF-antagonister såsom adalimumab

påverkar immunsystemet och dess användning i kroppens försvar mot infektion och cancer.

Dödliga och livshotande infektioner (inklusive sepsis, opportunistiska infektioner och Tbc), HBV-

reaktivering och olika maligniteter (inklusive leukemi, lymfom och HSTCL) har också rapporterats

vid användning av adalimumab.

Allvarliga hematologiska, neurologiska och autoimmuna reaktioner har också rapporterats. Dessa

inkluderar sällsynta rapporter av pancytopeni, aplastisk anemi, central och perifer demyelinerande

händelser och rapporter av lupus, lupus-relaterade tillstånd och Stevens-Johnson syndrom.

Pediatrisk population

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Generellt sett var biverkningarna som sågs hos pediatriska patienter liknande de som sågs hos vuxna

patienter både i frekvens och sort.

Lista över biverkningar i tabellform

Följande lista med biverkningar är baserad på erfarenhet från kliniska prövningar och erfarenheter

efter marknadsföring och visas i tabell 6 nedan, uppdelade efter systemorganklass (SOC) och

frekvens: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1000 till

< 1/100), sällsynta (> 1/10 0000 till < 1/1000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data). Inom varje frekvensgruppering redovisas biverkningar i fallande allvarlighetsgrad.

Den högsta frekvensen som setts inom de olika indikationerna har inkluderats. En asterisk (*) syns i

kolumnen för organklass om ytterligare information finns att hitta någon annanstans i

avsnitt 4.3, 4.4 och 4.8.

Tabell 6

Biverkningar

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och

infestationer*

Mycket vanliga

Luftvägsinfektioner (inklusive nedre och övre

luftvägsinfektion, pneumoni, sinusit, faryngit,

nasofaryngit och herpesviruspneumoni)

Vanliga

Systemiska infektioner (inklusive sepsis, candida

och influensa),

intestinala infektioner (inklusive viral

gastroenterit),

hud och mjukdelsinfektion (inklusive paronyki,

cellulit, impetigo, nekrotiserande fasciit och herpes

zoster),

öroninfektioner, orala infektioner (inklusive herpes

simplex, oral herpes och tandinfektioner),

infektioner i reproduktionsorganen (inklusive

vulvovaginal mykotisk infektion),

urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit),

svampinfektioner, ledinfektioner

Mindre vanliga

Neurologiska infektioner (inklusive viral meningit),

opportunistiska infektioner och tuberkulos

(inklusive koccidioidomykos, histoplasmos och

mykobakterium avium komplex infektion),

bakterieinfektion,

ögoninfektion, divertikulit

Neoplasier; benigna,

maligna och ospecificerade

(samt cystor och polyper)*

Vanliga

Hudcancer exklusive melanom (inklusive

basalcellcarcinom och skivepitelcancer),

benign neoplasm

Mindre vanliga

Lymfom**, solid organneoplasm (inklusive

bröstcancer, lungneoplasm och tyroidea neoplasm),

melanom**

Sällsynta

Leukemi

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Ingen känd

frekvens

Hepatospleniskt T-cell lymfom

Merkel-cellscarcinom (neuroendokrin carcinom i

huden)

Kaposis sarkom

Blodet och lymfsystemet*

Mycket vanliga

Leukopeni (inklusive neutropeni och

agranulocytos),

anemi

Vanliga

Leukocytos,

trombocytopeni

Mindre vanliga

Idiopatisk trombocytopenpurpura

Sällsynta

Pancytopeni

Immunsystemet*

Vanliga

Hypersensitivitet, allergier (inklusive

säsongsallergi)

Mindre vanliga

Sarkoidos

Vaskulit

Sällsynta

Anafylaxi

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Förhöjda lipider

Vanliga

Hypokalemi,

förhöjda urinsyror,

avvikande natrium i blod,

hypokalcemi,

hyperglykemi,

hypofosfatemi,

dehydrering

Psykiska störningar

Vanliga

Humörsvängningar (inklusive depression),

ångest,

sömnlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet*

Mycket vanliga

Huvudvärk

Vanliga

Parestesi (inklusive hypoastesi), migrän,

nervrotskompression

Mindre vanliga

Cerebrovaskulär olycka

, tremor,

neuropati

Sällsynta

Multipel skleros,

demyelinerande sjukdomar (t.ex. optisk neurit,

Guillain-Barré syndrom)

Ögon

Vanliga

Synnedsättning, konjunktivit, blefarit, ögonsvullnad

Mindre vanliga

Diplopi

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Öron och balansorgan

Vanliga

Yrsel

Mindre vanliga

Dövhet, tinnitus

Hjärtat*

Vanliga

Takykardi

Mindre vanliga

Hjärtinfarkt

arytmi,

kronisk hjärtsvikt

Sällsynta

Hjärtstillestånd

Blodkärl

Vanliga

Hypertension,

rodnad,

hematom

Mindre vanliga

Aortaaneurysm,

vaskulär artärocklusion,

tromboflebit

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum*

Vanliga

Astma,

dyspné,

hosta

Mindre vanliga

Pulmonell embolism

interstitiell lungsjukdom,

kronisk obstruktiv lungsjukdom,

pneumonit, pleural effusion

Sällsynta

Pulmonell fibros

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Buksmärta,

illamående och kräkning

Vanliga

Gastrointestinal blödning,

dyspepsi,

gastroesofageal reflux sjukdom,

Sicca syndrom

Mindre vanliga

Pankreatit,

dysfagi,

ansiktsödem

Sällsynta

Intestinal perforation

Lever och gallvägar*

Mycket vanliga

Förhöjda leverenzymer

Mindre vanliga

Kolecystit och kolelitias,

leversteatos,

förhöjt bilirubin

Sällsynta

Hepatit,

reaktivering av hepatit B

autoimmun hepatit

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Ingen känd

frekvens

Leversvikt

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Hudutslag (inklusive exfoliativa hudutslag)

Vanliga

Nytt utbrott av eller förvärrande av psoriasis

(inklusive palmoplantar pustular psoriasis)

urtikaria,

blåmärken (inklusive purpura),

dermatit (inklusive eksem),

sköra naglar,

hyperhidros,

alopeci

pruritus

Mindre vanliga

Nattsvettningar,

ärr

Sällsynta

Erytema multiforme

Stevens-Johnson syndrom

angioödem

kutan vaskulit

lichenoida hudreaktioner

Ingen känd

frekvens

Förvärrande av dermatomyosit symtom

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mycket vanliga

Muskuloskeletal smärta

Vanliga

Muskelspasmer (inklusive förhöjt

blodkreatininfosfokinas)

Mindre vanliga

Rabdomyolys, Systemisk lupus erytematos

Sällsynta

Lupus-liknande syndrom

Njurar och urinvägar

Vanliga

Försämrad njurfunktion,

hematuri

Mindre vanliga

Nokturi

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mindre vanliga

Erektil dysfunktion

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället*

Mycket vanliga

Reaktion vid injektionsstället (inklusive erytem vid

injektionsstället)

Vanliga

Bröstsmärta,

ödem,

feber

Mindre vanliga

Inflammation

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Undersökningar*

Vanliga

Koagulations- och blödningsstörningar (inklusive

förlängd aktiverad partiell tromboplastintid),

positivt autoantikroppstest (inklusive

dubbelsträngad DNA), förhöjt

blodlaktatdehydrogenas

Skador, förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Vanliga

Försämrad läkning

Ytterligare information kan hittas i avsnitt 4.3, 4.4 och 4.8

Inklusive öppna förlängningsstudier

Inklusive spontanrapporterad data

Hidradenitis suppurativa

Säkerhetsprofilen för patienter med HS som behandlats med adalimumab varje vecka var i enlighet

med den redan kända säkerhetsprofilen för adalimumab.

Uveit

Säkerhetsprofilen för patienter med uveit som behandlats med adalimumab varannan vecka var i

enlighet med den redan kända säkerhetsprofilen för adalimumab.

Förklaring av utvalda biverkningar

Reaktioner på injektionsstället

I de pivotala kontrollerade studierna hos vuxna och barn utvecklade 12,9 % av patienterna som

behandlades med adalimumab reaktioner på injektionsstället (erytem och/eller klåda, blödning, smärta

eller svullnad), jämfört med 7,2 % av patienterna som fick placebo eller aktiv jämförande substans.

Reaktioner på injektionsstället ledde generellt sett inte till att behandlingen med läkemedlet avbröts.

Infektioner

I de pivotala kontrollerade studierna hos vuxna och barn uppgick infektionsnivån till 1,51 per patientår

hos adalimumab-behandlade patienter och 1,46 per patientår hos patienter behandlade med placebo-

eller aktiv kontroll. Infektionerna bestod huvudsakligen i nasofaryngit, övre luftvägsinfektion och

bihåleinflammation. Flertalet patienter fortsatte med adalimumab efter utläkt infektion.

Incidensen av allvarliga infektioner uppgick till 0,04 per patientår hos adalimumab-behandlade

patienter och 0,03 per patientår hos patienter behandlade med placebo eller aktiv kontroll.

I kontrollerade och öppna studier hos vuxna och barn med adalimumab har allvarliga infektioner

(inklusive dödliga infektioner, dock sällan förekommande) rapporterats. Dessa rapporter innefattar fall

av tuberkulos (inklusive miliär och extrapulmonella lokalisationer) och invasiva opportunistiska

infektioner (t e x disseminerad och extrapulmonell histoplasmos, blastomykos, koccidioidomykos,

pneumocystit, candidias-, aspergillos och listerios-infektion). De flesta fallen av tuberkulos inträffade

inom de första åtta månaderna efter behandlingsstart och kan tänkas återspegla återfall av latent

sjukdom.

Maligniteter och lymfoproliferativa störningar

Inga maligniteter observerades hos 249 pediatriska patienter med en exponeringstid av 655,6 patientår

i adalimumab-studier hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

och entesitrelaterad artrit). Dock observerades inga maligniteter hos 192 pediatriska patienter med en

exponering av 498,1 patientår under adalimumab-studier på pediatriska patienter med Crohns

sjukdom. Inga maligniteter observerades hos 77 pediatriska patienter med en exponeringstid

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

av 80,0 patientår i adalimumab-studier hos pediatriska patienter med kronisk plackpsoriasis. Inga

maligniteter observerades hos 60 pediatriska patienter med en exponeringstid av 58,4 patientår i en

adalimumab-studie på pediatriska patienter med uveit.

Under de kontrollerade delarna av de pivotala adalimumab-studierna hos vuxna som var

minst 12 veckor långa hos patienter med måttlig till allvarligt aktiv reumatoid artrit, ankyloserande

spondylit, axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS, psoriasisartrit, psoriasis, hidradenitis

suppurativa, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och uveit sågs andra maligniteter än lymfom och

icke-melanom hudcancer till en frekvens (95 % konfidensintervall) av 6,8 (4,4; 10,5)

per 1000 patientår hos 5291 adalimumab-behandlade patienter, jämfört med frekvensen 6,3 (3,4; 11,8)

per 1000 patientår hos 3444 kontrollpatienter (medianlängd för behandling var 4,0 månader för

adalimumab och 3,8 månader för kontrollbehandlade patienter). Frekvensen (95 % konfidensintervall)

av icke-melanom hudcancer var 8,8 (6,0; 13,0) per 1000 patientår hos adalimumab-behandlade

patienter och 3,2 (1,3; 7,6) per 1000 patientår hos kontrollpatienterna. Av dessa hudcancertyper

förekom skivepitelcarcinom med frekvensen (95 % konfidensintervall) av 2,7 (1,4; 5,4)

per 1000 patientår hos adalimumab-behandlade patienter och 0,6 (0,1; 4,5) per 1000 patientår hos

kontrollpatienter. Frekvensen (95 % konfidensintervall) av lymfom var 0,7 (0,2; 2,7)

per 1000 patientår hos adalimumab-behandlade patienter och 0,6 (0,1; 4,5) per 1000 patientår hos

kontrollpatienter.

Vid kombination av den kontrollerade delen av dessa studier och pågående och avslutade öppna

förlängningsstudier, med en medianlängd av ungefär 3,3 år och som inkluderar 6427 patienter och mer

än 26439 patientår av behandling, så var malignitetsfrekvensen, andra än lymfom och icke-melanom

hudcancer, ungefär 8,5 per 1000 patientår. Den observerade frekvensen av icke-melanom hudcancer är

ungefär 9,6 per 1000 patientår, och den observerade frekvensen för lymfom är

ungefär 1,3 per 1000 patientår.

Efter marknadsföring, från januari 2003 till december 2010 och i huvudsak hos patienter med

reumatoid artrit, är frekvensen av rapporterade maligniteter ungefär 2,7 per 1000 patient

behandlingsår. Den rapporterade frekvensen för icke-melanom hudcancer och lymfom är

ungefär 0,2 respektive 0,3 per 1000 patient behandlingsår (se avsnitt 4.4).

Sällsynta fall av hepatospleniskt T-cellslymfom har efter marknadsföring rapporterats hos patienter

som behandlas med adalimumab (se avsnitt 4.4).

Autoantikroppar

Vid flera tillfällen undersöktes patienternas serum i reumatoid artrit studierna I-V för att se om

autoantikroppar kunde påvisas. Av de patienter hos vilka man i de studierna inte kunde påvisa

autoantikroppar initialt, utvecklade 11,9 % av patienterna som behandlades med adalimumab

och 8,1 % av patienterna som fick placebo och aktiv kontroll, positiva titrar av autoantikroppar

efter 24 veckor. Två av de 3441 patienter som behandlades med adalimumab i alla reumatoid artrit och

psoriasisartrit studierna utvecklade ett lupusliknande syndrom. Patienterna förbättrades efter att

behandlingen avbrutits. Inga patienter utvecklade lupusnefrit eller fick symtom från CNS.

Lever och gallvägar

I kontrollerade fas-3 prövningar med adalimumab hos patienter med reumatoid artrit och psoriasisartrit

med en kontrollperiod mellan 4 till 104 veckor så uppstod ALT ökningar ≥ 3 x ULN hos 3,7 % av

adalimumab-behandlade patienter och 1,6 % av kontroll-behandlade patienter.

I kontrollerade fas-3 prövningar med adalimumab hos patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk

artrit som var 4 till 17 år och entesitrelaterad artrit som var 6 till 17 år, uppstod ALT

ökningar ≥ 3 x ULN hos 6,1 % av adalimumab-behandlade patienter och 1,3 % av kontroll-behandlade

patienter. De flesta ALT ökningar uppstod vid samtidig användning av metotrexat. Ingen ALT

ökning ≥ 3 x ULN uppstod i fas- 3 prövningar med adalimumab hos patienter med polyartikulär

juvenil idiopatisk artrit som var 2 till < 4 år.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I kontrollerade fas-3 prövningar med adalimumab hos patienter med Crohn’s sjukdom och ulcerös

kolit med en varierande kontrollperiod på mellan 4 och 52 veckor, så uppstod

ALT ökningar ≥ 3 x ULN hos 0,9 % av adalimumab-behandlade patienter och 0,9 % av

kontroll-behandlade patienter.

I fas-3 prövningen av adalimumab hos pediatriska patienter med Crohns sjukdom, som utvärderade

effekt och säkerhet hos två kroppsviktsjusterade underhållsdoseringar, efter en kroppsviktsjusterad

induktionsbehandling upp till 52 veckors behandling, så uppstod ALT ökningar ≥ 3 x ULN hos 2,6 %

(5/192) av patienterna, där 4 patienter hade samtidig immunosupprimerande behandling vid baslinjen.

I kontrollerade fas-3 prövningar med adalimumab hos patienter med plackpsoriasis med en

kontrollperiod på mellan 12 och 24 veckor, så uppstod ALT ökningar ≥ 3 x ULN hos 1,8 % av

adalimumab-behandlade patienter och 1,8 % av kontroll-behandlade patienter.

Ingen ALT-ökning ≥ 3 x ULN uppstod i fas-3 prövningar med adalimumab hos pediatriska patienter

med plackpsoriasis.

I kontrollerade prövningar med adalimumab hos patienter med hidradenitis suppurativa (startdoser

på 160 mg vid vecka 0 och 80 mg vid vecka 2, följt av 40 mg varje vecka från vecka 4) med en

kontrollperiod mellan 12 till 16 veckor uppstod ALT ökningar ≥ 3 x ULN hos 0,3 % av

adalimumab-behandlade patienter och 0,6 % av kontroll-behandlade patienter.

I kontrollerade prövningar med adalimumab (startdoser på 80 mg vid vecka 0 följt av 40 mg varannan

vecka med början vecka 1), hos vuxna patienter med uveit i upp till 80 veckor med en

medianexponering på 166,5 dagar och 105,0 dagar hos adalimumab-behandlade patienter respektive

kontrollbehandlade patienter, uppstod ALT ökningar ≥ 3 x ULN hos 2,4 % av

adalimumab-behandlade patienter och hos 2,4 % av kontrollbehandlade patienter.

Över alla indikationer i kliniska prövningar var patienter med förhöjt ALT asymtomatiska och i de

flesta fall var ökningarna övergående och upphörde med fortsatt behandling. Det finns dock rapporter

efter marknadsföring om leversvikt liksom mindre allvarliga leverrubbningar som kan föregå

leversvikt, såsom hepatit inklusive autoimmun hepatit, hos patienter som får adalimumab.

Samtidig behandling med azatioprin/6-merkaptopurin

Högre incidenser av maligna och allvarliga infektionsrelaterade biverkningar sågs i studier med

Crohns sjukdom hos vuxna då adalimumab kombinerades med azatioprin/6-merkaptopurin jämfört

med enbart adalimumab.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i Bilaga V.

4.9

Överdosering

Ingen dosbegränsande toxicitet observerades under kliniska prövningar. Den högsta dosen som

evaluerades har varit multipla intravenösa doser på 10 mg/kg, vilket är ungefär 15 gånger den

rekommenderade dosen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunsuppressiva medel, TNF-α-hämmare, ATC kod: L04AB04

Halimatoz tillhör gruppen ”biosimilars”. Ytterligare information om detta läkemedel finns på

Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Verkningsmekanism

Adalimumab binder specifikt till TNF och neutraliserar TNF:s biologiska funktion genom att blockera

dess interaktion med TNF-receptorerna p55 och p75 på cellmembranen.

Adalimumab modulerar också det biologiska svar som induceras eller regleras genom TNF, inklusive

förändringarna i nivåerna av adhesionsmolekyler ansvariga för leukocytmigration (ELAM-1,

VCAM- 1 och ICAM-1 med en IC

på 0,1-0,2 nM).

Farmakodynamisk effekt

Efter behandling med adalimumab observerar man hos patienter med reumatoid artrit en snabb

sänkning i nivåerna av CRP, SR och serumcytokiner (IL-6) jämfört med utgångsvärdet.

Serumnivåerna av matrix metalloproteinaser (MMP-1 och MMP-3) som initierar de processer som

ligger bakom broskdestruktionen sjunker också efter administration av adalimumab. Patienter som

behandlas med adalimumab erfar oftast en förbättring i hematologiska tecken på kronisk

inflammation.

En snabb sänkning av CRP-nivåer observerades även hos patienter med polyartikulär juvenil

idiopatisk artrit, Crohns sjukdom, ulcerös kolit och hidradenitis suppurativa efter behandling med

adalimumab. Hos patienter med Crohns sjukdom ses ett minskat antal celler som uttrycker

inflammatoriska markörer i tjocktarmen inklusive en signifikant sänkning i uttrycket av TNFα.

Endoskopistudier av tarmmukosa har visat på läkning hos adalimumab-behandlade patienter.

Klinisk effekt och säkerhet

Reumatoid artrit

Adalimumab har utvärderats i mer än 3000 patienter i alla kliniska reumatoid artrit-studier. Effekten

och säkerheten av adalimumab vid behandling av reumatoid artrit undersöktes i fem randomiserade,

dubbelblinda och välkontrollerade studier. Några patienter behandlades i upp till 120 månader.

RA-studie I involverade 271 patienter som var ≥ 18 år gamla med måttlig- till högaktiv reumatoid

artrit, som inte hade svarat på minst ett sjukdomsmodifierande anti-reumatiskt läkemedel och hade

otillräcklig effekt av metotrexat i doser mellan 12,5-25 mg (10 mg om patienten var

metotrexatintolerant) en gång i veckan och vilkas metotrexatdosering var oförändrad på 10-25 mg i

veckan. Adalimumab eller placebo gavs i doserna 20, 40 eller 80 mg varannan vecka i 24 veckor.

RA-studie II utvärderade 544 patienter som var ≥ 18 år gamla med måttlig- till högaktiv reumatoid

artrit och inte hade svarat på minst ett sjukdomsmodifierande, anti-reumatiska läkemedel.

Adalimumab i doserna 20 eller 40 mg injicerades subkutant varannan vecka med placebo alternerande

veckor eller varje vecka i 26 veckor; placebo gavs varje vecka under samma tidsperiod. Inga andra

sjukdomsmodifierande läkemedel var tillåtna.

RA-studie III utvärderade 619 patienter som var ≥ 18 år gamla med måttlig- till högaktiv reumatoid

artrit, och som hade ett otillräckligt svar på metotrexat vid doser 12,5-25 mg, eller som har varit

intoleranta mot 10 mg metotrexat varje vecka. Det fanns tre grupper i denna studie. Den första fick

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

placebo injektioner varje vecka i 52 veckor. Den andra fick 20 mg adalimumab varje vecka

i 52 veckor. Den tredje gruppen fick 40 mg adalimumab varannan vecka med placebo alternerande

veckor. Vid avslut av de första 52 veckorna, togs 457 patienter in i en öppen förlängningsfas i

vilken 40 mg adalimumab/MTX administrerades varannan vecka i upp till 10 år.

RA-studie IV bedömde huvudsakligen säkerheten hos 636 patienter som var ≥ 18 år gamla med

måttlig- till högaktiv reumatoid artrit. Patienterna tilläts antingen vara DMARD -naiva eller stå kvar

på sin pågående reumatologiska behandling, förutsatt att denna var stabil sedan minst 28 dagar. Dessa

terapier inkluderade metotrexat, leflunomid, hydroxiklorokin, sulfasalazin och/eller guldsalter.

Patienterna randomiserades till 40 mg adalimumab eller placebo varannan vecka i 24 veckor.

RA-studie V utvärderade 799 metotrexat-naiva, vuxna patienter med måttlig till högaktiv tidig

reumatoid artrit (genomsnittlig sjukdomsperiod mindre än 9 månader). Denna studie utvärderade

effekten av behandling med adalimumab 40 mg varannan vecka kombinerat med metotrexat,

adalimumab 40 mg varannan vecka som monoterapi, respektive metotrexat som monoterapi,

under 104 veckor för att reducera tecken och symtom på reumatoid artrit samt utvecklingstakten av

ledskada. Efter avslut av de första 104 veckorna antogs 497 patienter till en öppen förlängningsstudie

där 40 mg adalimumab administrerades varannan vecka i upp till 10 år.

Den primära endpointen i RA-studierna I, II och III och den sekundära endpointen i RA-studien IV

uttrycks som procentandelen patienter som nådde ett ACR 20-svar vid vecka 24 eller 26. Den primära

endpointen i RA-studie V var procentandelen patienter som nådde ett ACR 50-svar vid vecka 52. RA-

studie III och V hade en ytterligare primär endpoint vid 52 veckor avseende fördröjning av

sjukdomsprogression (som visas med röntgenresultat). RA-studie III hade även en primär endpoint

avseende förändringar i livskvalitet.

ACR-svar

Andelen av de adalimumab-behandlade patienterna som uppnådde ACR 20, 50 och 70 effekt var

likartad i RA-studierna I, II och III. Resultaten från 40 mg varannan vecka-studierna är summerade i

tabell 7.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 7

ACR-svar i placebo-kontrollerade studier

(% av patienter)

svar

RA-studie I

RA-studie II

RA-studie III

placebo/

n = 60

adalimumab

n = 63

placebo

n = 110

adalimumab

n = 113

placebo/

n = 200

adalimumab

MTXc

n = 207

ACR 20

6 månader

12 månader

13,3 %

65,1 %

19,1 %

46,0 %

29,5 %

24,0 %

63,3 %

58,9 %

ACR 50

6 månader

12 månader

6,7 %

52,4 %

8,2 %

22,1 %

9,5 %

9,5 %

39,1 %

41,5 %

ACR 70

6 månader

12 månader

3,3 %

23,8 %

1,8 %

12,4 %

2,5 %

4,5 %

20,8 %

23,2 %

RA-studie I vid 24 veckor, RA-studie II vid 26 veckor och RA-studie III vid 24 och 52 veckor

40 mg adalimumab administrerat varannan vecka

MTX = Metotrexat

p < 0,01, adalimumab

versus

placebo

**p<0,01, adalimumab jämfört med placebo

I RA-studierna I–IV förbättrades alla de individuella komponenterna i ACR effekt kriterierna jämfört

med placebo (antal svullna och ömma leder, läkares och patients bedömning av sjukdomsaktivitet och

smärta, invaliditets index (HAQ) och CRP (mg/dl) värden) vid vecka 24 eller 26. I RA-studie III

kvarstod dessa förbättringar under alla 52 veckor.

I en öppen förlängningsstudie för RA studie III, upprätthöll de flesta patienter som var ACR-

responders detta svar då de följdes upp efter upp till 10 år. Av 207 patienter som randomiserades till

adalimumab 40 mg varannan vecka, så fortsatte 114 patienter med adalimumab 40 mg varannan vecka

under 5 år. Bland dessa hade 86 patienter (75,4 %) ett ACR 20 svar; 72 patienter (63,2 %) hade

ACR 50 svar och 41 patienter (36 %) hade ett ACR 70 svar. Av 207 patienter så fortsatte 81 patienter

med adalimumab 40 mg varje vecka under 10 år. Av dessa så hade 64 patienter (79,0 %) ett

ACR 20 svar; 56 patienter (69,1 %) ACR 50 svar och 43 patienter (53,1 %) ett ACR 70 svar.

I RA-studie IV, var ACR 20 svaret hos patienter behandlade med adalimumab plus omhändertagande

statistiskt signifikant bättre än hos patienter som behandlades med placebo plus standardbehandling

(p < 0,001).

I RA-studierna I-IV uppnådde de adalimumab-behandlade patienterna statistiskt signifikant högre

ACR 20 och 50 svar jämfört med placebo så tidigt som en till två veckor efter initieringen av

behandlingen.

I RA-studie V ledde kombinationsbehandling med adalimumab och metotrexat, till patienter med tidig

reumatoid artrit som var metotrexat-naiva, till snabbare och signifikant högre ACR-svar än metotrexat

eller adalimumab i monoterapi vid vecka 52 och svaren kvarstod vid vecka 104 (se tabell 8).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 8

ACR-svar i RA-studie V

(% av patienter)

svar

MTX

n=257

adalimumab

N=274

adalimumab/MTX

n=268

p-värde

a

p-värde

b

p-värde

c

ACR 20

vecka 52

62,6 %

54,4 %

72,8 %

0,013

<0,001

0,043

vecka 104

56,0 %

49,3 %

69,4 %

0,002

<0,001

0,140

ACR 50

vecka 52

45,9 %

41,2 %

61,6 %

<0,001

<0,001

0,317

vecka 104

42,8 %

36,9 %

59,0 %

<0,001

<0,001

0,162

ACR 70

vecka 52

27,2 %

25,9 %

45,5 %

<0,001

<0,001

0,656

vecka 104

28,4 %

28,1 %

46,6 %

<0,001

<0,001

0,864

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av metotrexat i monoterapi med

adalimumab/metotrexat i kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U test.

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av adalimumabi monoterapi med

adalimumab/metotrexat i kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U test.

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av adalimumab i monoterapi med metotrexat i

monoterapi med hjälp av Mann-Whitney U test.

I den öppna förlängningsstudien för RA-studie V bibehölls ACR-svaren vid uppföljning i upp

till 10 år. Av 542 patienter som randomiserades till adalimumab 40 mg varannan vecka, så

fortsatte 170 patienter med adalimumab 40 mg varannan vecka i 10 år. Av dessa hade 154 patienter

(90,6 %) ACR 20-svar; 127 patienter (74,7 %) ACR 50-svar; och 102 patienter (60,0 %) ACR 70-svar.

Vid vecka 52 hade 42,9 % av patienterna som fick kombinationsbehandling med

adalimumab/metotrexat uppnått klinisk remission (DAS28 < 2,6) jämfört med 20,6 % av patienterna

som fick monoterapi med metotrexat och 23,4 % av patienterna som fick monoterapi med

adalimumab. Kombinationsbehandlingen med adalimumab/metotrexat var kliniskt och statistiskt

överlägsen behandlingen med metotrexat (p < 0,001) och adalimumab (p < 0,001) i monoterapi vad

gäller att uppnå en låg sjukdomsgrad hos patienter som nyligen fått diagnosen måttlig till svår

reumatoid artrit. Behandlingseffekten för de två monoterapiarmarna var likvärdig (p = 0,447).

Av 342 patienter som ursprungligen randomiserats till monoterapi med adalimumab eller en

kombination av adalimumab/metrotrexat och som gick in i den öppna förlängningsstudien

genomgick 171 patienter 10 års behandling med adalimumab. Bland dessa patienter rapporterades

bibehållen klinisk remission vid 10 år hos 109 (63,7 %).

Radiografisk behandlingseffekt

I RA-studie III, där de adalimumab-behandlade patienterna hade en medelduration av reumatoid artrit

på ungefär 11 år, mättes strukturell ledförstörelse radiografiskt och uttrycktes som förändring i Totalt

"Sharp Score" (TSS) och dess komponenter, erosions-"score" och broskhöjdsminsknings-"score".

Adalimumab/metotrexat-patienter uppvisade signifikant mindre radiografisk progression

vid 6 och 12 månader (se tabell 9) än patienter som enbart fick metotrexat.

I den öppna förlängningen av RA-studie III, upprätthålls minskningen i progressionhastigheten av

strukturell förstörelse under 8 till 10 år i en subgrupp av patienterna. Vid 8 år så

hade 81 av 207 patienter som från början behandlades med 40 mg adalimumab varannan vecka

utvärderats radiografiskt. Av dessa visade 48 patienter ingen strukturell skada som definierades av en

förändring från baslinje i mTSS av 0,5 eller mindre. Vid 10 år så utvärderades 79 av 207 patienter som

ursprungligen behandlades med 40 mg adalimumab varannan vecka, radiografiskt. Bland dessa

visade 40 patienter ingen progression av strukturell skada som definierades av en förändring från

baslinje i mTSS av 0,5 eller mindre.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 9

genomsnittlig radiografisk förändring över 12 månader i RA-studie III

placebo/MTX

adalimumab/MTX 40

mg varannan vecka

placebo/MTX-

adalimumab/MTX (95 %

konfidens- intervall

p-värde

Total

Sharp

2,6 (1,4; 3,8)

<0,001

erosion

score

1,6 (0,9; 2,2)

<0,001

score

0,9 (0,3; 1,4)

0,002

metotrexat

95 % konfidensintervall för skillnaden i förändringen av scores mellan metotrexat och

adalimumab.

baserat på rankanalys

Joint Space Narrowing

I RA-studie V bedömdes den strukturella ledskadan radiografiskt och uttrycktes som förändring i

modifierad Total Sharp Score (se tabell 10).

Tabell 10

genomsnittlig radiografisk förändring vid vecka 52 i RA-studie V

N = 257 (95 %

konfidensintervall)

adalimumab

N = 274 (95 %

konfidensintervall)

adalimumab/MTX

n = 268 (95 %

konfidensintervall)

värde

värde

värde

Total

Sharp

Score

5,7 (4,2–7,3)

3,0 (1,7–4,3)

1,3 (0,5–2,1)

<0,001

0,0020

<0,001

erosion

Score

3,7 (2,7–4,7)

1,7 (1,0–2,4)

0,8 (0,4–1,2)

<0,001

0,0082

<0,001

Score

2,0 (1,2–2,8)

1,3 (0,5–2,1)

0,5 (0–1,0)

<0,001

0,0037

0,151

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av metotrexat i monoterapi med

adalimumab/metotrexat i kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U test.

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av adalimumab i monoterapi med

adalimumab/metotrexat i kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U test.

p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av adalimumab i monoterapi med metotrexat i

monoterapi med hjälp av Mann-Whitney U test.

Efter 52 och 104 veckors behandling var procentandelen patienter utan progress (förändring från

baslinjen i modifierad Total Sharp Score < 0,5) signifikant högre för kombinationsbehandling med

adalimumab/metotrexat (63,8 % respektive 61,2 %) jämfört med metotrexat i monoterapi (37,4 %

respektive 33,5 %, p < 0,001) och adalimumab i monoterapi (50,7 %, <0,002 respektive 44,5 %,

p < 0,001).

I den öppna förlängningsstudien för RA-studie V var den genomsnittliga ändringen från baslinjen vid

år 10 i modifierad Total Sharp Score 10,8, 9,2 och 3,9 hos patienter som ursprungligen hade

randomiserats till respektive metotrexat i monoterapi, adalimumab i monoterapi och

adalimumab/metotrexat kombinationsterapi. Den korresponderande andelen patienter utan radiografisk

progression var 31,3 %, 23,7 % och 36,7 %, i respektive studiearm.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Livskvalitet och fysisk funktion

Hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion bedömdes med hjälp av invaliditetsindexet Health

Assessment Questionnaire (HAQ) i de fyra ursprungliga, adekvata och välkontrollerade studierna och

användes dessutom som primär effektparameter vid vecka 52 i RA-studie III. Alla de använda

doser/doseringsscheman för adalimumab, som användes i alla fyra studier, ledde till en statistiskt

signifikant större förbättring av ingångsvärdena av invaliditetsindexet HAQ efter 6 månader jämfört

med placebo och i RA-studie III observerades samma efter 52 veckor. Resultat från Short Form Health

Survey (SF 36) med alla doser/doseringsscheman av adalimumab i alla fyra studier stödjer dessa

observationer med en statistiskt signifikant förbättring av scoren för fysisk förmåga (PCS), och i

tillägg en signifikant förbättring av domänerna smärta och vitalitet vid dosen 40 mg varannan vecka. I

de tre studierna där detta bedömdes (RA-studier I, III, IV) fann man en statistiskt signifikant sänkning

av utmattning mätt med hjälp av FACIT scores (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy).

I RA-studie III, hos de patienter som uppnådde förbättring i fysisk funktion och fortsatte med

behandling, kvarstod förbättringen vid vecka 520 (120 månader) av öppen behandling. Ökad

livskvalitet uppmättes fram till vecka 156 (36 månader) och förbättringen bibehölls under hela den

tiden.

I RA-studie V var förbättringen i invaliditetsindex (HAQ) och den fysiska komponenten av

SF 36 större (p < 0,001) för kombinationsbehandling med adalimumab/metotrexat jämfört med

metotrexat eller adalimumab i monoterapi vid vecka 52. Detta resultat kvarstod vid vecka 104. Hos

de 250 patienter som fullföljde den öppna förlängningsstudien, bibehölls förbättringar av den fysiska

funktionen under 10 års behandling.

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA)

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i två studier (pJIA I och II) hos barn med aktiv

polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, som hade varierande debuttyper av JIA (mest frekvent var

reumatoid faktor negativ eller positiv polyartrit och utvidgad oligoartikulär JIA).

pJIA-I

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i en multicenter, randomiserad, dubbelblind,

parallell-grupp-studie hos 171 barn (4–17 år gamla) med polyartikulär JIA. I den öppna,

inledandefasen (OL LI, open-label lead in phase) blev patienterna stratifierade till två grupper,

antingen MTX (metotrexat)-behandling eller inte MTX-behandling. Patienter som var i den ”inte

MTX-behandling” var antingen naiva till eller hade slutat använda MTX minst två veckor före

administrering av studieläkemedel.

Patienter kvarstod på stabila doser med NSAID och/eller prednison (< 0,2 mg/kg/dag eller

maximalt 10 mg/dag). I OL LI fasen fick alla patienter 24 mg/m

upp till maximalt 40 mg adalimumab

varannan vecka under 16 veckor. Fördelning av patienter i ålder och minimum, median och maximum

doser som administrerades under OL-LI-fasen presenteras i tabell 11.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 11

Fördelning av patienter avseende ålder och adalimumabdoser som administrerades under

OL-LI-fasen

åldersgrupp

antal patienter vid baslinje n (%)

minimum, median och maximal

4 till 7 år

31 (18,1)

10, 20 och 25 mg

8 till 12 år

71 (41,5)

20, 25 och 40 mg

13 till 17 år

69 (40,4)

25, 40 och 40 mg

Patienter som uppvisade ett pediatriskt ACR 30 svar vid vecka 16, kvalificerades till att randomisera

in i den dubbelblinda (DB) fasen och fick antingen adalimumab 24 mg/m

upp till maximalt 40 mg,

eller placebo varannan vecka under ytterligare 32 veckor eller tills sjukdomsförsämring inträffade.

Kriterier för sjukdomsförsämring definierades som en försämring av ≥ 30 % från baslinjen hos ≥ 3 av

de 6 kriterierna för pediatrisk ACR, ≥ 2 aktiva leder, och förbättring av > 30 % i inte fler än 1 av

de 6 kriterierna. Efter 32 veckor eller vid sjukdomsförsämring kunde patienterna enrolleras in till den

öppna förlängningsfasen (tabell 12).

Tabell 12

pedACR 30-svar i JIA-studien

stratum

MTX

utan MTX

OL-LI 16 veckor

ped ACR 30-svar

(n/N)

94,1 % (80/85)

74,4 % (64/86)

effekt

dubbelblind 32 veckor

adalimumab/MTX

(N = 38)

placebo/MTX

(N = 37)

adalimumab

(N = 30)

placebo

(N = 28)

sjukdomsförsämring

i slutet av vecka 32

(n/N)

36,8 % (14/38)

64,9 %

(24/37)

43,3 % (13/30)

71,4 % (20/28)

mediantid för

sjukdomsförsämring

>32 veckor

20 veckor

>32 veckor

14 veckor

ped ACR 30/50/70-svar vecka 48 var signifikant högre än de placebobehandlade patienterna

p = 0,015

p = 0,031

Bland de som svarade på behandlingen vecka 16 (n=144), kvarstod de pediatriska ACR-svaren

(ACR 30/50/70/90) i upp till sex år i OLE-fasen hos patienter som fick adalimumab genom hela

studien. Totalt 19 patienter av vilka 11 var i åldersgrupp 4-12 år vid baslinjen och 8 av dem var i

åldersgrupp 13-17 år vid baslinjen, behandlades 6 år eller längre.

Det totala behandlingssvaret var generellt bättre och färre patienter utvecklade antikroppar då de

behandlades med kombinationen adalimumab och MTX jämfört med adalimumab enbart. Då man tar

dessa resultat under övervägande rekommenderas att adalimumab används i kombination med MTX

och för användning som monoterapi hos de patienter där MTX-användning är olämpligt (se

avsnitt 4.2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

pJIA II

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i en öppen multicenter studie hos 32 barn (2–<4 år

eller 4 år och uppåt med vikten <15 kg) med måttlig till allvarlig, pågående polyartikulär JIA.

Patienterna fick 24 mg/m

kroppsytearea (BSA) av adalimumab upp till maximalt 20 mg varannan

vecka som en singeldos via subkutan injektion under minst 24 veckor. Under studien så använde de

flesta patienterna samtidigt MTX, ett fåtal rapporterade att de använda kortikosteroider eller NSAIDs.

Vid vecka 12 och vecka 24, så var PedACR 30 svaret 93,5 % respektive 90,0 %, då observerad data

användes. Proportionen av patienter med PedACR50/70/90 vid vecka 12 och

vecka 24 var 90,3 %/61,3 %/38,7 % respektive 83,3 %/73,3 %/36,7 %. Bland de som svarade

(pediatric ACR 30) vid vecka 24 (n=27 av 30 patienter), bibehölls de pediatriska ACR 30 svaren i upp

till 60 veckor under OLE fasen hos patienter som fick adalimumab under hela den perioden.

Sammantaget behandlades 20 patienter under 60 veckor eller längre.

Entesitrelaterad artrit

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i en multicenter, randomiserad, dubbelblind studie

hos 46 pediatriska patienter (6-17 år) med måttlig entesitrelaterad artrit. Patienter randomiserades till

att antigen få 24 mg/m

kroppsyta av adalimumab upp till maximalt 40 mg, eller placebo, varannan

vecka i 12 veckor. Den dubbelblindade perioden följdes av en öppen period där patienter

fick 24 mg/m

kroppsyta av adalimumab upp till maximalt 40 mg varannan vecka subkutant i upp till

ytterligare 192 veckor. Primära endpoint var den procentuella förändringen från baslinjen till

vecka 12 av antalet aktiva leder med artrit (svullnad som inte beror på deformitet eller leder med

inskränkt rörlighet plus smärta och/eller ömhet), vilket uppnåddes med genomsnittlig procentuell

minskning på -62,6 % (median för procentuell förändring -88,9 %) hos patienter i

adalimumab-gruppen jämfört med -11,6 % (median för procentuell förändring -50,0 %) hos

patienterna i placebogruppen. Förbättring i antalet aktiva leder med artrit bibehölls under den öppna

perioden till och med vecka 156 för de 26 av 31 (84 %) patienter i adalimumab-gruppen som stannade

kvar i studien. Även om det inte var statistiskt signifikant, visade majoriteten av patienterna klinisk

förbättring i sekundära endpoints såsom antalet entesititer, antalet ömma leder, antalet svullna leder,

pediatrisk ACR 50-svar och pediatrisk ACR 70- svar.

Axial spondylartrit

Ankyloserande spondylit (AS)

Adalimumab, 40 mg varannan vecka, prövades på 393 patienter i två randomiserade, 24-veckors

dubbelblinda, placebokontrollerade studier på patienter med aktiv ankyloserande spondylit

(medelvärdet vid baslinjen för sjukdomens aktivitets-score [Bath Ankylosing Spondylitis Disease

Activity Index (BASDAI)] var 6,3 i alla grupper) som hade ett otillräckligt svar på konventionell

behandling. Sjuttionio (20,1 %) patienter behandlades samtidigt med sjukdomsmodifierande

antireumatiska läkemedel och 37 (9,4 %) patienter med glukokortikoider. Den blindade perioden

följdes av en period med öppen behandling, under vilken patienterna fick adalimumab 40 mg

subkutant varannan vecka under ytterligare upp till 28 veckor. Patienter (n=215; 54,7 %) som inte

uppnådde ASAS 20 vid Vecka 12 eller 16 eller 20 fick ”early escape” adalimumab 40 mg subkutant

varannan vecka som öppen behandling, och behandlades fortsättningsvis som non-responders i de

dubbelblinda statistiska analyserna.

I den större AS-studien I med 315 patienter, visade resultaten en statistiskt signifikant förbättring av

tecken och symtom på ankyloserande spondylit hos patienter behandlade med adalimumab jämfört

med placebo. Ett signifikant svar sågs tidigast vid Vecka 2 och bibehölls under 24 veckor (se

tabell 13).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 13

effektsvar i placebokontrollerad AS-studie – studie I

minskning av tecken och symtom

svar

placebo

N=107

adalimumab

N=208

ASAS

vecka 2

16 %

42 %***

vecka 12

21 %

58 %***

vecka 24

19 %

51 %***

ASAS 50

vecka 2

16 %***

vecka 12

10 %

38 %***

vecka 24

11 %

35 %***

ASAS 70

vecka 2

7 %**

vecka 12

23 %***

vecka 24

24 %***

BASDAI

vecka 2

20 %***

vecka 12

16 %

45 %***

vecka 24

15 %

42 %***

***,**

statistiskt signifikant vid p<0,001, <0,01 för alla jämförelser mellan

adalimumab och placebo vid vecka 2, 12 och 24

bedömningar i ankyloserande spondylit

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Adalimumab-behandlade patienter hade signifikant större förbättring vid vecka 12 i både SF36 och

Ankylosing Spondylitis Quality of Life Questionnaire (ASQoL), och förbättringen kvarstod till

vecka 24.

Liknande trender (alla inte statistiskt signifikanta) sågs i den mindre, randomiserade, dubbelblinda,

placebokontrollerade AS-studien II på 82 vuxna patienter med aktiv ankyloserande spondylit.

Axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades i tvårandomiserade, dubbelblinda

placebokontrollerade studier hos patienter med icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA). Nr-

axSpA studie I utvärderade patienter med aktiv nr-axSpA. Nr-axSpA studie II var en utsättningsstudie

hos patienter med aktiv nr-axSpA som uppnådde remission under öppen behandling med adalimumab.

Nr-axSpA studie I

Adalimumab 40 mg varannan vecka utvärderades hos 185 patienter i nr-axSpA studie I, en

randomiserad, 12-veckors dubbelblind, placebokontrollerad studie hos patienter med aktiv nr-axSpA

(medelvärde baslinjen av sjukdomsaktivitet (Bath Ankylosing Spondylitis Activity Index (BASDAI)

var 6,4 för patienter som behandlades med adalimumab och 6,5 för dem som fick placebo) och som ej

hade svarat på eller var intoleranta mot ≥ 1 NSAID, eller hade en kontraindikation mot NSAID.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Trettiotre (18 %) patienter behandlades samtidigt med sjukdomsmodifierade antireumatiska läkemedel

och 146 (79 %) av patienterna med NSAID vid baslinjen. Den dubbelblinda perioden följdes av en

öppen period under vilken patienterna fick adalimumab 40 mg subkutant varannan vecka i upp till

ytterligare 144 veckor. Resultaten vecka 12 visade statistiskt signifikanta förbättringar av tecken och

symtom på aktiv nr-axSpA hos patienter behandlade med adalimumab jämfört med placebo

(tabell 14).

Tabell 14

effektsvar i placebokontrollerade nr-axSpA studie I

dubbelblind

svar vid vecka 12

placebo

N=94

adalimumab N=91

ASAS

15 %

36 %***

ASAS 20

31 %

52 %**

ASAS 5/6

31 %***

ASAS partiell remission

16 %*

BASDAI

15 %

35 %**

ASDAS

c,d,e

-0,3

-1,0***

ASDAS inaktiv sjukdom

24 %***

hs-CRP

d,f,g

-0,3

-4,7***

SPARCC

MRI sakroiliakaleder

-0,6

-3,2**

SPARCC MRI ryggrad

-0,2

-1,8**

Assessments of

SpondyloArthritis

International Society

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

genomsnittlig ändring från baslinjen

n=91 placebo och n=87 adalimumab

högkänsligt C-reaktivt protein (mg/L)

n=73 placebo och n=70 adalimumab

Spondyloarthritis Research Consortium of Canada

n=84 placebo och adalimumab

n=82 placebo och n=85 adalimumab

***, **, *

statistiskt signifikant vid p < 0,001, < 0,01 respektive < 0,05, för alla jämförelser

mellan adalimumab och placebo.

I den öppna förlängningsstudien bibehölls förbättringen av tecken och symtom med behandling med

adalimumab till och med vecka 156.

Hämmande av inflammation

En signifikant förbättring av tecken på inflammation, uppmätt som hs-CRP och MRI av både

sakroiliakaleder och ryggraden, bibehölls hos patienter som behandlats med adalimumab till och med

vecka 156 och vecka 104, respektive.

Livskvalitet och fysisk funktion

Hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion utvärderades genom att använda HAQ-S och

SF-36 frågeformulär. Adalimumab visade statistiskt signifikanta förbättringar i HAQ-S totalvärde och

SF-36 Physical Component Score (PCS) från baslinje till vecka 12 jämfört med placebo.

Förbättring i hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion bibehölls under den öppna

förlängningsstudien till och med vecka 156.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Nr-axSpA studie II

673 patienter med aktiv nr-axSpA (medelvärdet vid baslinjen för sjukdomens aktivitets-score [Bath

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)] var 7,0) som hade ett otillräckligt svar på

2 NSAIDs, en intolerans mot eller en kontraindikation mot NSAIDs, påbörjade den öppna perioden

av nr-axSpA studie II under vilken de fick adalimumab 40 mg varannan vecka i 28 veckor. Dessa

patienter hade också objektiva tecken på inflammation i sakroiliakaleden eller ryggraden på MR eller

förhöjda hs-CRP-värden. Patienter som uppnådde bibehållen remission i minst 12 veckor (N = 305)

(ASDAS < 1,3 vid veckorna 16, 20, 24 och 28) under den öppna perioden randomiserades sedan för

att få antingen fortsatt behandling med adalimumab 40 mg varannan vecka (N = 152) eller placebo

(N = 153) under ytterligare 40 veckor i en dubbelblind, placebokontrollerad period (total

studieduration var 68 veckor). Patienter som fick ett skov under den dubbelblinda perioden fick

rescue-behandling med adalimumab 40 mg varannan vecka i minst 12 veckor.

Den primära endpointen för effekt i studien var andelen patienter som inte fick något skov vid vecka

68 i studien. Skov definierades som ASDAS

2,1 vid två på varandra följande besök med fyra

veckors mellanrum. En större andel patienter som fick adalimumab hade inga försämringsskov under

den dubbelblinda perioden jämfört med de som fick placebo (70,4 % jämfört med 47,1 %, p < 0,001)

(Figur 1).

Figur 1: Kaplan-Meier-kurva som summerar tid till skov i

nr-axSpA studie II

SANNOLIKHETEN ATT INTE FÅ SKOV

TID (VECKOR)

Behandling

Placebo

Adalimumab ∆ Censurerad

OBS: P = placebo (antal i riskzonen(skov)); A = Adalimumab (antal i riskzonen(skov)).

Av de 68 patienter som fick ett skov i utsättningsgruppen fullföljde 65 patienter den 12 veckor långa

rescue-behandlingen med adalimumab. Av dessa hade 37 (56,9 %) patienter återfått remission

(ASDAS < 1,3) efter 12 veckor efter att man återupptagit den öppna behandlingen.

Vid vecka 68 uppvisade patienter som fått kontinuerlig behandling med adalimumab statistiskt

signifikanta förbättringar av tecken och symtom på aktiv nr-axSpA jämfört med patienter i

utsättningsgruppen under den dubbelblinda perioden av studien (tabell 15).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 15

Effektsvar i placebokontrollerade perioden i nr-axSpA studie II

dubbelblind

Svar vid vecka 68

placebo

N = 153

adalimumab

N = 152

ASAS

47,1 %

70,4 %***

ASAS

45,8 %

65,8 %***

ASAS

partiell remission

26,8 %

42,1 %**

ASDAS

inaktiv sjukdom

33,3 %

57,2 %***

Delvist skov

64,1 %

40,8 %***

Assessment of SpondyloArthritis international Society

Baslinjen definieras som när den öppna perioden startades, när patienter har aktiv sjukdom.

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

Delvist skov definieras som ASDAS ≥ 1,3 men < 2,1 vid två på varandra följande besök.

***, ** Statistiskt signifikant vid p < 0,001 respektive < 0,01, för alla jämförelser mellan adalimumab

och placebo.

Psoriasisartrit

Administrering av 40 mg adalimumab varannan vecka till patienter med måttlig till svår aktiv

psoriasisartrit studerades i två placebo-kontrollerade studier, PsA-studier I och II. I PsA-studie I

behandlades 313 vuxna patienter med otillräckligt svar på behandling med icke-steroida anti-

inflammatoriska läkemedel, av vilka cirka 50 % stod på metotrexat, under 24 veckor. PsA-studie II

behandlade 100 patienter med otillräckligt svar på behandling med DMARD under 12 veckor. När

båda studierna hade avslutats, påbörjade 383 patienter den öppna förlängningsstudien, där 40 mg

adalimumab administrerades varannan vecka.

P g a det låga antalet studerade patienter finns det inte tillräckligt med bevis för adalimumabs effekt på

patienter med ankyloserande spondylit-liknande psoriasisartropati.

Tabell 16

ACR-svar i placebo-kontrollerade psoriasisartrit-studier

(% av patienter)

PsA-studie I

PsA-studie II

svar

placebo

n=162

adalimumab

n=151

placebo

n=49

adalimumab

n=51

ACR 20

vecka 12

14 %

58 %***

16 %

39 %*

vecka 24

15 %

57 %***

ACR 50

vecka 12

36 %***

25 %***

vecka 24

39 %***

ACR 70

vecka 12

20 %***

14 %*

vecka 24

23 %***

p<0,001 för alla jämförelser mellan adalimumab och placebo

p<0,05 för alla jämförelser mellan adalimumab och placebo

ej tillämpbart

ACR-resultaten i PsA-studie I var likvärdiga med och utan samtidig metotrexatbehandling.

ACR-svaren bibehölls i den öppna förlängningsstudien i upp till och med 136 veckor.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Radiografiska förändringar utvärderades i psoriasisartrit-studierna. Röntgenundersökning av händer,

handleder och fötter gjordes vid baslinje och vecka 24 under den dubbelblinda perioden då patienterna

fick adalimumab eller placebo och vid vecka 48 då alla patienterna fick adalimumab under den öppna

delen av studien. En modifierad Total Sharp Score (mTSS) användes, som inkluderade distala

interfalengeala leder (d.v.s. inte identisk med TSS som används för reumatoid artrit).

Behandling med adalimumab reducerade progressionshastigheten av perifera ledskador jämfört med

placebobehandling uppmätt som förändring från baslinjen i mTSS (medel + SD) 0,8 ± 2,5 i

placebogruppen (vid vecka 24) jämfört med 0,0 ± 1,9; p < 0,001) i adalimumab-gruppen (vid

vecka 48).

Hos adalimumab-behandlade patienter utan radiografisk progression från baslinje till

vecka 48 (n=102), sågs fortfarande ingen radiografisk progression hos 84 % fram till och med

behandlingsvecka 144.

Adalimumab-behandlade patienter uppvisade statistiskt signifikanta förbättringar i fysisk funktion som

mättes med HAQ och Short Form Health Survery (SF 36) jämfört med placebo vid vecka 24.

Förbättrad fysisk funktion bibehölls i den öppna förlängningsstudien fram till och med vecka 136.

Psoriasis

Adalimumabs säkerhet och effekt studerades hos vuxna patienter med kronisk plackpsoriasis (≥ 10 %

BSA = Body Surface Area engagemang och Psoriasis Area och Severity Index (PASI) ≥ 12 eller ≥ 10)

som var aktuella för systembehandling eller ljusbehandling i randomiserade, dubbelblinda studier. Av

de patienter som påbörjade psoriasis-studie I och II hade 73 % tidigare fått systembehandling eller

ljusbehandling. Adalimumabs säkerhet och effekt studerades även hos vuxna patienter med måttlig till

svår kronisk plackpsoriasis med samtidig hand- och/eller fotpsoriasis som var aktuella för

systembehandling i en randomiserad dubbel-blindad studie (psoriasisstudie III).

Psoriasis-studie I (REVEAL) med utvärdering av 1212 patienter inom tre behandlingsperioder. I

period A, fick patienter placebo eller adalimumab med en startdos av 80 mg följt av 40 mg varannan

vecka som påbörjades en vecka efter startdosen. Efter 16 veckors behandling fick de patienter som

uppnådde minst PASI 75 (förbättring av PASI med minst 75 % jämfört med baslinje/utgångsvärdet),

gå in i period B och fick ”öppen label-behandling” med 40 mg adalimumab varannan vecka. Patienter

som bibehöll ≥ PASI 75 vid vecka 33 och som ursprungligen randomiserades till aktiv behandling i

period A, rerandomiserades i period C till 40 mg adalimumab varannan vecka eller placebo i

ytterligare 19 veckor. För alla behandlingsgrupper var medelvärdet på baslinjen PASI 18,9 och värdet

på baslinjen för PGA varierade från “måttlig” (53 % av de inkluderade patienterna) till “svår” (41 %)

till “mycket svår” (6 %).

Psoriasis-studie II (CHAMPION) jämförde säkerhet och effekt av adalimumab jämfört med

metotrexat (MTX) och placebo hos 271 patienter. Patienter fick placebo eller en startdos av

MTX 7,5 mg följt av dosökningar fram till vecka 12, upp till en maxdos på 25 mg eller en startdos

på 80 mg adalimumab följt av 40 mg varannan vecka (påbörjas en vecka efter startdosen) i 16 veckor.

Det finns inga data som jämför adalimumab och MTX efter 16 veckors behandling. Patienter som får

MTX och som uppnådde ett ≥PASI 50 svar vid vecka 8 och/eller 12 fick inga ytterligare doshöjningar.

För alla behandlingsgrupper var medelvärdet på baslinjen PASI 19,7 och värdet på baslinjen

Physician’s Global Assessment (PGA) varierade från “mild” (<1 %) till “måttlig” (48 %) till “svår”

(46 %) till “mycket svår” (6 %).

Patienter som deltog i alla fas II och fas III psoriasisstudier kunde enrollera till en öppen

förlängningsstudie, där adalimumab gavs i minst ytterligare 108 veckor.

I psoriasis-studie I och II var en primär endpoint andelen patienter som uppnådde ett PASI 75 svar

från baslinje vid vecka 16 (se tabell 17 och 18).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 17

Ps studie I (REVEAL) med effektresultat vid 16 veckor

placebo

N=398

n (%)

adalimumab 40 mg

varannan vecka

N=814

n (%)

PASI 75

a

26 (6,5)

578 (70,9)

PASI 100

3 (0,8)

163 (20,0)

PGA: utläkt/minimal

17 (4,3)

506 (62,2)

procent av patienter som uppnår PASI75 beräknades som en centrum

justerad frekvens

p<0,001, adalimumab jämfört med placebo

Tabell 18

Ps-studie II (CHAMPION) med effektresultat vid 16 veckor

placebo

N=53

n (%)

MTX

N=110

n (%)

adalimumab 40 mg

varannan vecka

N=108

n (%)

PASI 75

10 (18,9)

39 (35,5)

86 (79,6)

a, b

PASI 100

1 (1,9)

8 (7,3)

18 (16,7)

c, d

PGA:

utläkt/minimal

6 (11,3)

33 (30,0)

79 (73,1)

a, b

p<0,001 adalimumab jämfört med placebo

p<0,001 adalimumab jämfört med metotrexat

p<0,01 adalimumab jämfört med placebo

p<0,05 adalimumab jämfört med metotrexat

I psoriasis-studie I, upplevde 28 % av patienterna som hade PASI 75 och som randomiserades om till

placebo vecka 33 ”förlust av adekvat svar” jämfört med 5 % som fortsatte med adalimumab, p<0,001,

(PASI poäng efter vecka 33 och framåt eller före vecka 52 som resulterade i ett <PASI 50 jämfört med

baslinjen med minst 6 poängs ökning i PASI jämfört med vecka 33). Av de patienter som inte längre

svarade efter re-randomisering till placebo och som sedan påbörjade en öppen förlängningsstudie,

återfick 38 % (25/66) och 55 % (36/66) PASI 75 efter 12 respektive 24 veckor efter återinsatt

behandling.

Totalt 223 patienter som hade ett PASI 75-svar vid vecka 16 och vecka 33 fick kontinuerlig

adalimumab-behandling i 52 veckor i psoriasis-studie I och fortsatte med adalimumab i den öppna

förlängningsstudien. Terapisvar med PASI 75 och PGA med värdena ”utläkt

eller

minimal”, hos

dessa patienter var 74,7 % respektive 59,0 % efter ytterligare 108 veckor av öppen behandling

(totalt 160 veckor). I en analys där alla patienter som lämnade studien på grund av biverkningar eller

brist på effekt, eller som dos-ökade, räknades som non-responders, var PASI 75-svar och PGA-värde

”utläkt” eller ”minimal” hos dessa patienter 69,6 % respektive 55,7 % efter ytterligare 108 veckor av

öppen behandling (totalt 160 veckor).

Totalt 347 stabila responders deltog i en utsättnings- och återbehandlingsutvärdering i en öppen

förlängningsstudie. Under utsättningssperioden kom symtom på psoriasis succesivt tillbaka med en

mediantid till återfall (försämring till PGA-värde "måttlig" eller ”sämre”) på ungefär 5 månader. Ingen

av dessa patienter upplevde rebound under utsättningsperioden. Totalt 76,5 % (218/285) av patienterna

som gick in i återbehandlingsperioden hade ett PGA-värde på "utläkt" eller "minimal" efter 16 veckors

återbehandling, oavsett om de hade haft återfall under behandlingsuppehållet eller ej

(69,1 % [123/178] och 88,8 % [95/107] för patienter som fick återfall respektive de som inte fick

återfall under utsättningsperioden.) Biverkningsprofilen under återbehandling liknade den som sågs

innan utsättandet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Signifikant förbättring vid vecka 16 från baslinje jämfört med placebo (studie I och II) och MTX

(studie II) visades med DLQI (Dermatology Life Quality Index). I studie I var den sammanräknade

förbättringen av den fysiska och mentala komponenten av SF-36 också signifikant jämfört med

placebo.

I en öppen förlängningsstudie för patienter som ökade dosen från 40 mg varannan vecka till 40 mg

varje vecka, beroende på ett PASI svar under 50 %, uppnådde 26,4 % (92/349) och 37,8 % (132/349)

av patienterna PASI 75 respons vid vecka 12 respektive vecka 24.

Psoriasis-studie III (REACH) jämförde adalimumabs säkerhet och effekt med placebo hos 72 patienter

med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis och hand- och/eller fotpsoriasis. Patienterna fick placebo

eller en startdos av adalimumab på 80 mg följt av 40 mg varannan vecka som påbörjades en vecka

efter startdosen, i 16 veckor. Vid vecka 16 hade en större, statistiskt signifikant, grupp av patienter

som fått adalimumab nått ett PGA-värde på ”utläkt” eller ”minimal” för händer och/eller fötter jämfört

med patienter som fått placebo (30,6 % vs 4,3 %, respektive [P=0,014]).

Psoriasis-studie IV jämförde effekt och säkerhet av adalimumab jämfört med placebo hos 217 vuxna

patienter med måttlig till svår nagelpsoriasis. Patienterna fick en startdos av 80 mg adalimumab följt

av 40 mg varannan vecka (med start en vecka efter startdosen) eller placebo under 26 veckor följt av

en öppen förlängningsstudie med adalimumab-behandling i ytterligare 26 veckor. För bedömning av

graden av nagelpsoriasis användes Modified Nail Psoriasis Severity Index (mNAPSI), Physician’s

Global Assessment of Fingernail Psoriasis (PGA-F) och Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI) (se

tabell 19). Adalimumab visade på en fördelaktig behandlingseffekt hos patienter med nagelpsoriasis

med olika grad av hudinvolvering (BSA ≥ 10 % (60 % av patienterna) och BSA < 10 % och ≥ 5 %

(40 % av patienterna)).

Tabell 19

Ps-studie IV effektresultat vid 16, 26 och 52 veckor

endpoint

vecka 16

placebokontrollerad

vecka 26

placebokontrollerad

vecka 52

öppen

förlängnings-studie

placebo

N=108

adalimu

mab 40

varannan

vecka

N=109

placebo

N=108

adalimum

ab 40 mg

varannan

vecka

N=109

adalimumab

40 mg varannan

vecka

N=80

≥ mNAPSI 75

26,0

46,6

65,0

PGA-F

utläkt/minimal och

≥ 2-gradig förbättring

29,7

48,9

61,3

procentuell skillnad i

total fingernagel

NAPSI (%)

-7,8

-44,2

-11,5

-56,2

-72,2

p<0,001, adalimumab

vs.

placebo

Adalimumab-behandlade patienter visade statistiskt signifikant förbättring i DLQI vid

vecka 26 jämfört med placebo.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pediatriska patienter med plackpsoriasis

Effekten hos adalimumab utvärderades i en randomiserad, dubbelblind, kontrollerad studie

med 114 pediatriska patienter från 4 års ålder med svår kronisk plackpsoriasis (definierad som

PGA ≥ 4 eller > 20 % BSA-engagemang eller > 10 % BSA-engagemang med mycket tjocka lesioner

eller PASI ≥ 20 eller ≥ 10 med kliniskt relevant involvering av ansiktet, genitalierna eller

händer/fötter) som inte kontrollerats tillfredställande med topikal behandling och solbehandling eller

ljusbehandling.

Patienter fick adalimumab 0,8 mg/kg varannan vecka (upp till 40 mg), 0,4 mg/kg varannan vecka (upp

till 20 mg) eller metotrexat 0,1-0,4 mg/kg varje vecka (upp till 25 mg). Vid vecka 16 hade patienter

som randomiserats till adalimumab 0,8 mg/kg haft en större positiv klinisk respons (PASI 75) än de

som randomiserats till 0,4 mg/kg varannan vecka eller metotrexat (se tabell 20).

Tabell 20

effektresultat för pediatriska patienter med plackpsoriasis vid vecka 16

N=37

adalimumab 0,8 mg/kg

varannan vecka N=38

PASI 75

12 (32,4 %)

22 (57,9 %)

PGA: utläkt/minimal

15 (40,5 %)

23 (60,5 %)

MTX = metotrexat

P= 0,027; adalimumab 0,8 mg/kg jämfört med MTX

P= 0,083; adalimumab 0,8 mg/kg jämfört med MTX

För patienter som uppnådde PASI 75 och PGA ”utläkt” eller ”minimal” stoppades behandlingen i upp

till 36 veckor och patienterna monitorerades för sjukdomsåterfall (förvärrande av PGA med

åtminstone 2 grader). Patienterna återinsattes sedan på adalimumab 0,8 mg/kg varannan vecka i

ytterligare 16 veckor och effektresultaten var liknande den tidigare dubbelblindade perioden; PASI 75-

svar på 78,9 % (15 av 19 patienter) och PGA ”utläkt” eller ”minimal” på 52,6 % (10 av 19 patienter).

I den öppna förlängningen av studien kvarstod responsen PASI 75 och PGA ”utläkt” eller ”minimal” i

upp till 52 veckor utan någon ytterligare påverkan av säkerhetsprofilen.

Hidradenitis suppurativa

Adalimumabs säkerhet och effekt utvärderades i randomiserade, dubbelblindade, placebokontrollerade

studier och i en öppen förlängningstudie hos vuxna patienter med måttlig till svår hidradenitis

suppurativa (HS) som var intoleranta mot, hade en kontraindikation mot eller otillräcklig svar efter en

minst 3 månader lång behandling med systemisk antibiotika. Patienterna i HS-I och HS-II hade Hurely

Stage II eller III med minst 3 abscesser eller inflammerade noduli.

I studie HS-I (PIONEER I) utvärderades 307 patienter under 2 behandlingsperioder. I period A fick

patienter placebo eller adalimumab med en startdos på 160 mg vid vecka 0 och 80 mg vid

vecka 2 och 40 mg varje vecka från vecka 4 till vecka 11. Samtidig behandling med antibiotika var

inte tillåtet under studien. Efter 12 veckors behandling re-randomiserades patienter som fått

adalimumab i period A in i period B till 1 av 3 behandlingsgrupper (adalimumab 40 mg varje vecka,

adalimumab 40 mg varannan vecka eller placebo från vecka 12 till vecka 35). Patienter som hade

randomiserats till placebo i period A fick adalimumab 40 mg varje vecka i period B.

I studie HS-II (PIONEER II) utvärderades 326 patienter under 2 behandlingsperioder. I period A fick

patienter placebo eller adalimumab med en startdos på 160 mg vid vecka 0 och 80 mg vid

vecka 2 och 40 mg varje vecka från vecka 4 till vecka 11. 19,3 % av patienterna hade fortsatt

basbehandling med oral antibiotika under studien. Efter 12 veckors behandling re-randomiserades

patienter som fått adalimumab i period A in i period B till 1 av 3 behandlingsgrupper

(adalimumab 40 mg varje vecka, adalimumab 40 mg varannan vecka eller placebo från vecka 12 till

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

vecka 35). Patienter som randomiserats till placebo i period A fick placebo i period B.

Patienter som deltog i studierna HS-I och HS-II var aktuella för att delta i en öppen förlängningsstudie

där adalimumab 40 mg administrerades varje vecka. Den genomsnittliga exponeringen för alla

adalimumab-populationer var 762 dagar. Under alla 3 studier använde patienter topikala antiseptiska

medel dagligen.

Klinisk respons

Minskning av inflammerade lesioner och prevention av försämring av abscesser och vätskande fistlar

utvärderades med Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR; åtminstone 50 % minskning

av totalt antal abscesser och inflammerade noduli utan ökning av antal abscesser och av antal

vätskande fistlar jämfört med baslinjen). Minskning av HS-relaterad hudsmärta utvärderades med en

numerisk graderingsskala (Numeric Rating Scale) hos patienter som gick in i studien med en baslinje

på 3 eller högre på en 11-gradig skala.

Vid vecka 12 hade en signifikant högre andel av patienterna som behandlats med adalimumab jämfört

med placebo uppnått HiSCR. Vid vecka 12 hade en signifikant högre andel av patienterna i studie

HS-II upplevt en klinisk relevant minskning av HS-relaterad hudsmärta (se tabell 21). Patienter som

behandlats med adalimumab hade en signifikant lägre risk för försämring av sjukdomen under den

initiala behandlingsperioden på 12 veckor.

Tabell 21

effektresultat vid 12 veckor, HS-studie I och II

HS-studie I

HS-studie II

placebo

adalimumab 40 mg

varje vecka

placebo

adalimumab 40 mg

varje vecka

Hidradenitis

Suppurativa

Clinical

Response

(HiSCR)

N = 154

40 (26,0 %)

N = 153

64 (41,8 %) *

N = 163

45 (27,6 %)

N = 163

96 (58,9 %) ***

≥ 30 %

minskning i

hudsmärta

N = 109

27 (24,8 %)

N = 122

34 (27,9 %)

N = 111

23 (20,7 %)

N = 105

48 (45,7 %) ***

p < 0,05,

p < 0,001, adalimumab jämfört med placebo

hos alla randomiserade patienter

hos patienter med en baslinje för HS-relaterad hudsmärta som var ≥ 3 baserat på den numeriska

graderingsskalan (Numeric Rating Scale) 0-10; 0 = ingen hudsmärta, 10 = obeskrivlig

Behandling med adalimumab 40 mg varje vecka minskade signifikant risken för försämring av

abscesser och vätskande fistlar. Under de första 12 veckorna av studierna HS-I och HS-II upplevde

ungefär dubbelt så många patienter i placebogruppen, jämfört med adalimumab-gruppen, ett

försämring av abscesser (23,0 % respektive 11,4 %) och vätskande fistlar (30,0 % respektive 13,9 %).

Större förbättringar vid vecka 12 från baslinjen jämfört med placebo uppvisades i den hudspecifika

hälsorelaterade livskvaliteten mätt med Dermatology Life Quality Index (DLQI; studierna HS-I och

HS-II), patient global satisfaction med medicinsk behandling som uppmätts via Treatment Satisfaction

Questionnaire (TSQM; studierna HS-I och HS-II), och fysisk hälsa enligt physical component

summary score SF-36 (studie HS-I).

Hos patienter som åtminstone delvis svarat på adalimumab 40 mg varje vecka vid vecka 12, uppnådde

fler patienter HiSCR vid vecka 36 om behandling med adalimumab varje vecka fortsatte jämfört med

patienter vars dosering reducerades till varannan vecka eller hos patienter där behandlingen avbröts (se

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tabell 22).

Tabell 22

andel patientera som uppnått HiSCRb vid vecka 24 och 36 efter ändrad behandling från

adalimumab varje vecka vid vecka 12

placebo (avbruten

behandling)

N = 73

adalimumab 40 mg

varannan vecka

N = 70

adalimumab 40 m

g varje vecka

N = 70

vecka 24

24 (32,9 %)

36 (51,4 %)

40 (57,1 %)

vecka 36

22 (30,1 %)

28 (40,0 %)

39 (55,7 %)

patienter som åtminstone delvis svarat på adalimumab 40 mg varje

vecka efter 12 veckors behandling

patienter som uppfyllt protokollspecifika kriterier för uteblivet svar

eller inte uppvisat någon förbättring var tvungna att uteslutas från

studien och räknades som icke-responders.

Hos patienter som delvis svarat vid vecka 12, och som behandlats kontinuerligt med adalimumab varje

vecka, var HiSCR 64,3 % vid vecka 48 och 65,1 % vid vecka 96. Långtidsbehandling med

adalimumab 40 mg varje vecka i 96 veckor visade inga nya säkerhetsrisker.

Hos patienter i studierna HS-I och HS-II där behandling med adalimumab avbröts vid vecka 12 var

HiSCR vid vecka 12 efter återinsätting av adalimumab 40 mg varje vecka tillbaka vid liknande nivåer

som innan behandlingen avbröts (56,0 %).

Ungdomar med hidradenitis suppurativa

Det finns inga kliniska studier med adalimumab hos ungdomar med HS. Effekten av adalimumab för

behandling av ungdomar med HS predikteras baserat på den påvisade effekten samt sambandet mellan

exponering och behandlingssvar hos vuxna HS-patienter och sannolikheten att sjukdomsprogression,

patofysiologi och läkemedelseffekt är väsentligen lik den hos vuxna vid samma exponeringsnivå.

Säkerheten för den rekommenderade adalimumabdoseringen hos ungdomar med HS är baserad på

säkerhetsprofilen för adalimumab för både vuxen- och barn-indikationerna vid liknande eller mer

frekvent dosering (se avsnitt 5.2).

Crohns sjukdom

Säkerhet och effekt av adalimumab utvärderades hos över 1500 patienter med måttlig till svår aktiv

Crohns sjukdom (Crohns sjukdom aktivitets index (CDAI) ≥ 220 och ≤ 450) i randomiserade,

dubbelblinda, placebo-kontrollerade studier. Samtidig behandling med stabila doser av

aminosalicylater, kortikosteroider och/eller immunomodulerande medel tilläts och 80 % av patienterna

fortsatte med minst ett utav dessa läkemedel.

Induktion av klinisk remission (definierad som CDAI < 150) utvärderades i två studier, CD-studie I

(CLASSIC I) och CD-studie II (GAIN). I CD-studie I randomiserades 299 TNF-antagonist naiva

patienter till en av fyra behandlingsgrupper; placebo vid vecka 0 och 2, 160 mg adalimumab vid

vecka 0 och 80 mg vid vecka 2, 80 mg vid vecka 0 och 40 mg vid vecka 2, och 40 mg vid

vecka 0 och 20 mg vid vecka 2. I CD-studie II randomiserades 325 patienter som hade slutat svara på

behandling med eller var intoleranta mot infliximab till behandling med antingen 160 mg adalimumab

vid vecka 0 och 80 mg vid vecka 2 eller placebo vid veckorna 0 och 2. De primära patienter som inte

svarade primärt uteslöts från studierna och därför utvärderades dessa patienter inte ytterligare.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bibehållande av klinisk remission utvärderades i CD-studie III (CHARM). I CD-studie III

fick 854 patienter öppen behandling med 80 mg vid vecka 0 och 40 mg vid vecka 2. Vid

vecka 4 randomiserades patienterna till 40 mg varannan vecka, 40 mg varje vecka eller placebo med

en total studielängd av 56 veckor. Patienter med klinisk respons (sänkning i CDAI ≥ 70) vid vecka 4

stratifierades och analyserades separat från de som inte hade svarat kliniskt vid vecka 4. Nedtrappning

av kortikosteroider tilläts efter vecka 8.

CD-studie I och CD-studie II induktion av remission och behandlingssvar visas i tabell 23.

Tabell 23

induktion av klinisk remission och svar

(% av patienter)

CD-studie I: infliximab-naiva patienter

CD-studie II:

infliximab-erfarna patienter

placebo

N = 74

adalimumab

80/40 mg

N = 75

adalimumab

160/80 mg

N = 76

placebo

N = 166

adalimumab

160/80 mg

N = 159

vecka 4

klinisk remission

12 %

24 %

36 %*

21 %*

klinisk respons

(CR-100)

24 %

37 %

49 %**

25 %

38 %**

Alla p-värden är parvisa jämförelser mellan proportionen för adalimumab

jämfört med placebo

p < 0,001

p < 0,01

Liknande remissionsnivåer sågs för induktionsregimerna 160/80 mg och 80/40 mg vid vecka 8 och

biverkningar sågs oftare i 160/80 mg-gruppen.

Vid vecka 4 i CD-studie III hade 58 % (499/854) av patienterna svarat kliniskt och utvärderades i den

primära analysen. Av de som hade svarat kliniskt vid vecka 4 hade 48 % tidigare exponerats för annan

TNF-antagonist. Längden på remission och behandlingssvar presenteras i tabell 24. Resultat avseende

klinisk remission var relativt konstant oberoende av tidigare TNF antagonistexponering.

Sjukdomsrelaterad sjukhusinläggning och kirurgiska ingrepp var signifikant lägre hos adalimumab-

patienter jämfört med placebo vid vecka 56.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 24

längden på klinisk remission och svar

(% av patienter)

placebo

40 mg

adalimumab

40 mg

adalimumab

vecka 26

N = 170

N = 172

N = 157

klinisk remission

17 %

40 %*

47 %*

klinisk respons (CR-100)

27 %

52 %*

52 %*

patienter i steroid-fri remission

i > = 90 dagar

3 % (2/66)

19 % (11/58)**

15 % (11/74)**

vecka 56

N = 170

N = 172

N = 157

klinisk remission

12 %

36 %*

41 %*

klinisk respons (CR-100)

17 %

41 %*

48 %*

patienter i steroidfri remission

i > = 90 dagar

5 % (3/66)

29 % (17/58)*

20 % (15/74)**

p < 0,001 för adalimumab jämfört med placebo i parvisa jämförelser av propotioner

p < 0,02 för adalimumab jämfört med placebo i parvisa jämförelser av propotioner

av dem som fick kortikosteroider vid baslinje

Av de patienter som inte hade svarat vid vecka 4, hade 43 % av adalimumab-behandlade patienter

svarat vid vecka 12 jämfört med 30 % av placebobehandlade patienter. Dessa resultat talar för att vissa

patienter som inte har svarat vid vecka 4 kan ha nytta av behandling fram till vecka 12. Behandling

som fortsätter efter vecka 12 resulterade inte in någon märkbar förhöjd svarsfrekvens (se avsnitt 4.2).

117/276 patienter från CD-studie I och 272/777 patienter från CD-studierna II och III följdes genom

minst 3 års öppen adalimumab-behandling. 88 respektive 189 patienter fortsatte att vara i remission.

En klinisk respons (CR-100) bibehölls hos 102 respektive 233 patienter.

Livskvalitet

I CD-studie I och II, uppnåddes signifikant förbättring i totalpoäng i det sjukdomsspecifika

frågeformuläret för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBDQ) vid vecka 4 hos patienter som

randomiserats till adalimumab 80/40 mg och 160/80 mg jämfört med placebo och sågs vid

vecka 26 och 56 i CD-studie III liksom i de adalimumab-behandlade grupperna jämfört med

placebogruppen.

Pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Adalimumab utvärderades i en multicenter, randomiserad, dubbelblind klinisk prövning utformad för

att utvärdera effekt och säkerhet av induktions- och underhållsbehandling med doser beroende av

kroppsvikt (< 40 kg eller ≥ 40 kg) hos 192 pediatriska patienter i åldern mellan 6 och 17 år med

måttlig till svår Crohns sjukdom (CD) definierad som Pediatrisk Crohns sjukdoms Aktivitetsindex

(PCDAI) score > 30. Patienter skulle ha fallerat på konventionell behandlingsterapi (inklusive en

kortikosteroid och/eller en immunmodulator) för CD. Patienter kunde också ha slutat svara eller varit

intoleranta mot infliximab.

Alla patienter fick öppen induktionsbehandling med dosering baserad på deras kroppsvikt vid

baslinjen; 160 mg vid vecka 0 och 80 mg vid vecka 2 för patienter > 40 kg och 80 mg och 40 mg vid

respektive tillfälle för patienter < 40 kg.

Vid vecka 4 randomiserades patienterna 1:1 baserat på sin kroppsvikt vid denna tidpunkt till

underhållsbehandling, antingen i lågdos eller standarddos, som visas i tabell 25.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 25

underhållsbehandling

patientvikt

lågdos

standarddos

< 40 kg

10 mg varannan

vecka

20 mg varannan

vecka

≥ 40 kg

20 mg varannan

vecka

40 mg varannan

vecka

Effektresultat

Den primära endpointen av studien var klinisk remission vid vecka 26, definierad som PCDAI score

≤ 10.

Klinisk remission och klinisk respons (definierad som en sänkning i PCDAI score med

minst 15 punkter från baslinjen) presenteras i tabell 26. Diskontinuering av kortikosteroider eller

immunomodulatorer presenteras i tabell 27.

Tabell 26

pediatrisk CD-studie

klinisk remission och svar PCDAI

standarddos 40/

20 mg varannan

vecka

N = 93

lågdos

20/10 mg

varannan

vecka

N = 95

p värde

vecka 26

klinisk remission

38,7 %

28,4 %

0,075

Klinisk respons

59,1 %

48,4 %

0,073

vecka 52

klinisk remission

33,3 %

23,2 %

0,100

Klinisk respons

41,9 %

28,4 %

0,038

p värde för standarddos jämfört med lågdos.

Tabell 27

pediatrisk CD-studie

diskontinuering av kortikosteroider eller immunomodulerare och fistelremission

standarddos 40/20 mg

varannan vecka

lågdos

20/10 mg

varannan vecka

p-värde

1

diskontinuering kortikosteroider

N = 33

N = 38

vecka 26

84,8 %

65,8 %

0,066

vecka 52

69,7 %

60,5 %

0,420

diskontinuering av immunomodulerare

2

N = 60

N = 57

vecka 52

30,0 %

29,8 %

0,983

fistelremission

3

N = 15

N = 21

vecka 26

46,7 %

38,1 %

0,608

vecka 52

40,0 %

23,8 %

0,303

p värde för standarddos jämfört med lågdos.

immunosupprimerande behandling kunde endast avbrytas vid eller efter vecka 26 av prövaren

om patienten ej nådde kriteriet för klinisk respons.

definierad som stängning av alla fistlar som var öppna vid baslinjen under minst 2 efterföljande

besök post-baslinje.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Statistiskt signifikanta ökningar (förbättringar) från baslinje till vecka 26 och 52 i kroppsmasseindex

och längdtillväxt observerades för båda behandlingsgrupperna.

Statistiskt signifikanta ökningar (förbättringar) från baslinje observerades hos båda

behandlingsgrupperna för livskvalitet-parametrarna (inklusive IMPACT III).

Ett hundra patienter (n = 100) från den pediatriska CD-studien fortsatte in i en oblindad långtids-

förlängningsstudie. Efter 5 år med adalimumabterapi var 74 % (37/50) av de

kvarvarande 50 patienterna i studien fortfarande i klinisk remission, och 92 % (46/50) av patienterna

visade fortfarande på klinisk respons enligt PCDAI.

Ulcerös kolit

Säkerheten och effekten för multipeldoser av adalimumab utvärderades hos vuxna patienter med

måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (”Mayo score” 6 till 12 med endoskopisk subscore 2 till 3) i

randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier.

I studie UC-I, randomiserades 390 TNF-antagonistnaïva patienter till att få antingen placebo

vecka 0 och 2, 160 mg adalimumab vecka 0 följt av 80 mg vecka 2 eller 80 mg vecka 0 följt av 40 mg

vecka 2. Efter vecka 2 fick patienterna i de två grupperna med adalimumab 40 mg varannan vecka.

Klinisk remission (definierad som ”Mayo score” ≤ 2 utan någon subscore > 1) bedömdes vecka 8.

I studie UC-II fick 248 patienter 160 mg adalimumab vecka 0, 80 mg vecka 2 och 40 mg varannan

vecka därefter och 246 patienter fick placebo. Kliniska resultat bedömdes med avseende på induktion

av remission vid vecka 8 och bibehållen remission vid vecka 52.

Patienter som fått induktion med 160/80 mg adalimumab uppnådde statistiskt signifikant högre

procentuell remission jämfört med placebo vid vecka 8 i studie UC-I (18 % respektive 9 %, p = 0,031)

och studie UC-II (17 % respektive 9 %, p = 0,019). Bland dem som behandlades med adalimumab och

som var i remission vid vecka 8 i studie UC-II var 21/41 (51%) i remission vid vecka 52.

Resultat från hela populationen i studie UC-II visas i tabell 28.

Tabell 28

svar, remission och mukosaläkning i studie UC-II

(% av patienter)

klinisk

remission

med ”Mayo

score”

≤ 2 utan

någon

subscore

> 1;

klinisk

respons

innebar en

minskning

av Mayo

score från

baslinjen med ≥ 3 och ≥ 30 % inklusive en minskning i ”rectal bleeding subscore ” [RBS]

≥ 1 eller en absolut RBS av 0 eller 1;

p < 0

,05 för adalimumab

vs.

placebo parvis jämförelse av andelar

p<0,001 för adalimumab

vs.

placebo parvis jämförelse av andelar

av dem som fick kortikosteroider vid baslinjen

placebo

adalimumab 40 mg

varannan vecka

vecka 52

N = 246

N = 248

kKlinisk respons

linisk remission

mukosaläkning

steroidfri remission i ≥ 90 dagar

(N = 140)

(N = 150)

vecka 8 och 52

bibehållet svar

bibehållen remission

bestående mukosaläkning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Av de patienter som svarade vid vecka 8 hade 47 % svarat, 29 % var i remission, 41 % hade

mukosaläkning och 20 % var i steroidfri remission i ≥ 90 dagar vid vecka 52.

Hos ungefär 40 % av patienterna i studie UC-II hade tidigare anti-TNF-behandling med infliximab

misslyckats. Effekten med adalimumab hos dessa patienter var mindre jämföret med den hos

anti-TNF-naïva patienter. Bland patienter för vilka tidigare anti-TNF-behandling hade misslyckats

uppnåddes remission vecka 52 hos 3 % med placebo och hos 10 % med adalimumab.

Patienterna från studierna UC-I och UC-II hade möjlighet att fortsätta i en öppen förlängningsstudie

under lång tid (UC-III). Efter 3 år av behandling med adalimumab fortsatte 75 % (301/402) att befinna

sig i klinisk remission enligt partiell ”Mayo score”.

Sjukhusinläggningsfrekvens

Under 52 veckor för studierna UC-1 och UC-II observerades en lägre frekvens av generella

sjukhusinläggningar och UC-relaterade sjukhusinläggningar för den adalimumabbehandlade

behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen. Siffran för generella sjukhusinläggningar i

adalimumabgruppen var 0,18 per patientår jämfört med 0,26 per patientår i placebogruppen, och de

korresponderande siffrorna för UC-relaterade sjukhusinläggningar var 0,12 per patientår jämfört

med 0,22 per patientår.

Livskvalitet

I studie UC-II visade behandling med adalimumab på förbättring av resultatet av det

sjukdomsspecifika frågeformuläret för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBDQ).

Uveit

Adalimumabs säkerhet och effekt utvärderades hos vuxna patienter med icke-infektiös intermediär,

bakre och panuveit, där patienter med isolerad främre uveit var exkluderade, i två randomiserade,

dubbelmaskerade placebokontrollerade studier (UV I och II). Patienter fick placebo eller adalimumab

som en startdos på 80 mg följt av 40 mg varannan vecka med början en vecka efter startdosen.

Samtidig behandling med ett icke-biologiskt immunosuppressivt läkemedel i stabila doser var tillåtet.

Studie UV I utvärderade 217 patienter med aktiv uveit trots behandling med kortikosteroider

(prednison oralt vid doser på 10 till 60 mg/dag). Alla patienter fick en standardiserad 2-veckorsdos av

prednison på 60 mg/dag vid studiestart följt av ett obligatoriskt nedtrappningsschema, med helt

avbruten kortikosteroidbehandling vid vecka 15.

Studie UV II utvärderade 226 patienter med inaktiv uveit med behov av kronisk

kortikosteroidbehandling (prednison oralt 10 till 35 mg/dag) vid baslinjen för att kontrollera deras

sjukdom. Patienterna genomgick därefter ett obligatoriskt nedtrappningsschema, med helt avbruten

kortikosteroidbehandling vid vecka 19.

Den primära endpointen för effekt i båda studierna var ”tid till behandlingssvikt”. Behandlingssvikt

definierades genom ett multikomponent utfall baserat på inflammatoriska korioretinala och/eller

inflammatoriska retinala vaskulära lesioner, gradering av inflammerade celler i främre kammaren

(anterior chamber (AC) cell grade), gradering av grumlingar i glaskroppen (vitreous haze (VH) grade)

och bäst korrigerad synskärpa (best corrected visual acuity (BCVA)).

Patienter som avslutade studie UV I och UV II fick fortsätta i en icke-kontrollerad förlängningsstudie

med en planerad längd på 78 veckor. Patienter tilläts fortsätta med studieläkemedlet efter vecka 78 tills

de hade tillgång till adalimumab

Klinisk respons

Resultaten från båda studierna demonstrerade en statistiskt signifikant minskning av risken för

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

behandlingssvikt hos patienter som behandlats med adalimumab jämfört med patienter som fått

placebo (se tabell 29). Båda studierna demonstrerade en tidig och bibehållen effekt av adalimumab

med avseende på frekvens av behandlingssvikt jämfört med placebo (se figur 2).

Tabell 29

tid till behandlingssvikt i studierna UV I och UV II

analys

behandling

N

behandlingssvikt

N (%)

tid till

behandlingssvikt i

median (månader)

HR

a

CI 95 %

för HR

a

p-värde

b

tid till behandlingssvikt vid eller efter vecka 6 i studie UV I

primär analys (ITT)

placebo

84 (78,5)

adalimumab

60 (54,5)

0,50

0,36, 0,70

< 0,001

tid till behandlingssvikt vid eller efter vecka 2 i studie UV II

primär analys (ITT)

placebo

61 (55,0)

adalimumab

45 (39,1)

0,57

0,39, 0,84

0,004

OBS: behandlingssvikt vid eller efter vecka 6 (studie UV I), eller vid eller efter vecka 2 (studie UV II)

räknades som en incident. Bortfall på grund av andra skäl än behandlingssvikt censurerades vid

tidpunkten då bortfallet skedde.

HR för adalimumab jämfört med placebo från proportionella hazard-regressioner med

behandling som faktor.

Dubbelsidigt

p

-värde från log rank test.

NE = ej möjligt att utvärdera. Färre än hälften av patienterna i riskzonen var med om en

incident.

Figur 2. Kaplan-Meier-kurvor som summerar tid till behandlingssvikt vid eller efter

vecka 6 (studie UV I) eller vecka 2 (studie UV II)

TID (MÅNADER)

Studie UV I

Behandling

Placebo

Adalimumab

FREKVENS AV BEHANDLINGSSVIKT (%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

TID (MÅNADER)

Studie UV II

Behandling

Placebo

Adalimumab

OBS: P# = Placebo (Antal incidenter/Antal i riskzonen); A# = Adalimumab (Antal incidenter/Antal

i riskzonen)

I studie UV I observerades statistisk signifikant skillnad till adalimumabs fördel jämfört med placebo

för varje komponent av behandlingssvikt. I studie UV II visades statistiskt signifikanta skillnader

enbart för synskärpa, men de andra komponenterna var numeriskt till fördel för adalimumab.

Av de 424 patienter som inkluderades i den icke-kontrollerade förlängningsstudien av studierna UV I

och UV II, bedömdes 60 patienter som olämpliga (t.ex. på grund av avvikelser eller på grund av

sekundära komplikationer till diabetesretinopati på grund av kataraktkirurgi eller vitrektomi) och

exkluderades från den primära effektanalysen. Av de 364 resterande patienterna,

nådde 269 utvärderade patienter (74 %) 78 veckors öppen adalimumab-behandling. Baserat på

observerade data, hade 216 (80,3 %) patienter en lågaktiv sjukdomsperiod (inga aktiva

inflammatoriska lesioner, AC-cellgrad ≤0,5+, VH grad ≤0,5+) med en samtidig steroiddos ≤ 7,5 mg

per dag och 178 (66,2 %) patienter hade en period med steroidfri lågaktiv sjukdom. BCVA

förbättrades eller upprätthölls (< 5 bokstävers försämring) i 88,6 % av ögonen vid vecka 78. Data efter

vecka 78 överensstämde generellt med dessa resultat men antalet deltagande patienter sjönk efter

denna tidpunkt. Sammantaget, av de patienter som avbröt studien, var 18 % på grund av biverkningar

och 8 % på grund av otillräckligt svar på adalimumab-behandlingen.

Livskvalitet

Patientrapporterade utfall med avseende på synrelaterade funktioner mättes i båda kliniska studierna,

med hjälp av NEI VFQ-25. Adalimumab hade numerisk fördel för majoriteten av subscores med

statistiskt signifikanta genomsnittliga skillnader för generell syn, okulär smärta, närsynthet, psykisk

hälsa och totala scoren i studie UV I samt för generell syn och psykisk hälsa i studie UV II.

Synrelaterade effekter var inte numeriskt till fördel för adalimumab gällande färgseende i studie UV I

och färgseende, perifert seende och närsynthet i studie UV II.

Pediatriska patienter med uveit

Adalimumabs säkerhet och effekt utvärderades i en randomiserad, dubbelmaskerad, kontrollerad

studie med 90 pediatriska patienter från 2 till < 18 års ålder med aktiv JIA-associerad icke-infektiös

främre uveit och som inte svarat på minst 12 veckors behandling med metotrexat. Patienterna fick

antingen placebo eller 20 mg adalimumab (vid < 30 kg) eller 40 mg adalimumab (vid ≥ 30 kg)

varannan vecka i kombination med deras baslinjedos av metotrexat.

Den primära endpointen var ”tid till behandlingssvikt”. Kriterierna för behandlingssvikt var

FREKVENS AV BEHANDLINGSSVIKT (%)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

försämring eller fortsatt oförbättrad okulär inflammation, delvis förbättring med utveckling av

bibehållen okulär komorbiditet eller försämring av okulär komorbiditet, ej tillåten användning av

samtidig medicinering och behandlingsuppehåll under en längre period.

Klinisk respons

Adalimumab fördröjde signifikant tiden till behandlingssvikt i jämförelse med placebo (se figur 3, P

< 0,0001 från log rank test). Mediantiden till behandlingssvikt var 24,1 veckor för patienter som

behandlades med placebo, medan mediantiden till behandlingssvikt för patienter som behandlades

med adalimumab inte gick att fastställa eftersom mindre än hälften av dessa patienter uppvisade

behandlingssvikt. Adalimumab minskade signifikant risken för behandlingssvikt med 75 % jämfört

med placebo, vilket framgår av hazardkvoten (HR = 0,25 [95 % CI: 0,12; 0,49]).

Figur 3: Kaplan-Meier-kurvor som summerar tid till behandlingssvikt i studien på pediatrisk

uveit

TID (VECKOR)

Behandling

Placebo

Adalimumab

OBS: P = Placebo (antal i riskzonen);

A = Adalimumab

(antal i riskzonen).

Immunogenicitet

Anti-adalimumab-antikroppar kan bildas under behandling med adalimumab. Bildning av

anti-adalimumab-antikroppar är sammankopplad med ökad clearance och minskad effekt av

adalimumab. Det finns ingen tydlig korrelation mellan anti-adalimumab antikroppar och förekomsten

av biverkningar.

SANNOLIKHET

FÖR

BEHANDLINGSSVIKT

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för

referensläkemedlet som innehåller adalimumab för en eller flera grupper av den pediatriska

populationen för ulcerös kolit (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption och distribution

Efter subkutan administrering av en singeldos på 40 mg var absorptionen och distributionen av

adalimumab långsam och högsta serumkoncentrationen nåddes cirka 5 dagar efter administrering. Den

genomsnittliga biotillgängligheten beräknat från tre studier efter administrering av 40 mg adalimumab

var 64 %. Efter administrering av intravenösa singeldoser i intervallet 0,25 till 10 mg/kg var

koncentrationerna dosberoende. Efter doser på 0,5 mg/kg (~ 40 mg) varierade clearence

från 11 till 15 ml/timme, distributionsvolymen (Vss) varierade mellan 5 till 6 liter och medelvärdet för

terminal halveringstid var 2 veckor. Koncentrationen av adalimumab i synovialvätska från ett flertal

patienter med reumatoid artrit varierade mellan 31-96 % av koncentrationen i serum.

Efter subkutan administrering av 40 mg adalimumab varannan vecka i vuxna reumatoid artrit (RA)

patienter var medelvärdet för de lägsta steady-state medelkoncentrationerna ca 5 µg/ml (utan samtidig

metotrexat) och 8 till 9 µg/ml (med samtidig metotrexat). Predoskoncentrationen av adalimumab i

serum vid steady-state ökade grovt räknat proportionellt med dosen efter subkutan tillförsel

av 20, 40 och 80 mg varannan vecka och vid varje vecka.

Efter administrering av 24 mg/m

(upp till maximalt 40 mg) adalimumab subkutant varannan vecka

utan samtidig behandling med metotrexat, hos patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

(JIA) som var 4-17 år, var medelvärdet för dalkoncentrationen av adalimumab i serum vid

steady-state 5,6 ± 5,6 µg/ml (102 % CV) (värden uppmättes från vecka 20 till 48). Vid samtidig

behandling med metotrexat var medelvärdet 10,9 ± 5,2 µg/ml (47,7 % CV).

Hos patienter med polyartikulär JIA som var 2 till < 4 år eller 4 år och äldre och som vägde < 15 kg

doserade med adalimumab 24 mg/m

, var medelvärdet för dalkoncentrationerna av adalimumab i

serum vid steady-state 6,0 ± 6,1 µg/ml (101 % CV) utan samtidig behandling med metotrexat och 7,9

± 5,6 µg/ml (71,2 % CV) med samtidig användning av metotrexat.

Efter administrering av 24 mg/m

(upp till maximalt 40 mg) adalimumab subkutant varannan vecka

utan samtidig behandling med metotrexat, hos patienter med entesitrelaterad artrit, 6-17 år, var

medelvärdet för dalkoncentrationen av adalimumab i serum vid steady state 8,8 ± 6,6 μg/ml (värden

uppmättes vid vecka 24). Vid samtidig behandling med metotrexat var medelvärdet 11,8 ± 4,3 μg/ml.

Hos vuxna patienter med psoriasis var medelvärdet för dalkoncentrationen vid steady-state 5 µg/ml

under behandling med adalimumab 40 mg varannan vecka som monoterapi.

Efter administrering av 0,8 mg/kg (upp till maximalt 40 mg) subkutant varannan vecka till pediatriska

patienter med kronisk plackpsoriasis var medelvärdet ± SD för dalkoncentrationen av adalimumab vid

steady state cirka 7,4 ±5,8 µg/ml (79 % CV).

Efter subkutan administrering av 40 mg adalimumab varannan vecka hos vuxna patienter med icke-

radiografisk axial spondylartrit var medelvärdet (± SD) för dalkoncentrationen vid steady-state vid

vecka 68 8,0 ± 4,6 g/ml.

Hos vuxna patienter med hidradenitis suppurativa ger en dos av 160 mg adalimumab vid vecka 0 följt

av 80 mg vecka 2 dalkoncentrationer av adalimumab på ungefär 7 till 8 µg/ml vid vecka 2 och

vecka 4. Medelvärdet för dalkoncentrationen vid steady state vid vecka 12 till vecka 36 var

ungefär 8 till 10 µg/ml vid behandling med adalimumab 40 mg varje vecka.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Adalimumabexponeringen hos ungdomar med HS predikterades med hjälp av populationsbaserad

farmakokinetisk modellering och simulering baserad på farmakokinetik hos andra pediatriska patienter

över flera indikationer (pediatrisk psoriasis, juvenil idiopatisk artrit, pediatrisk Crohns sjukdom och

entesitrelaterad artrit). Den rekommenderade doseringen för ungdomar med HS är 40 mg varannan

vecka. Eftersom exponeringen för adalimumab kan påverkas av kroppsvikten, kan det vara lämpligt att

ge den rekommenderade vuxendosen på 40 mg varje vecka till ungdomar med en högre kroppsvikt

och otillräckligt behandlingssvar.

Hos patienter med Crohns sjukdom ger laddningsdosen 80 mg adalimumab vid vecka 0 följt av 40 mg

adalimumab vecka 2 dalkoncentrationer av serum adalimumab på ungefär 5,5 µg/ml under

induktionsperioden. En laddningsdos av 160 mg adalimumab vid vecka 0 följt av 80 mg adalimumab

vecka 2 ger dalkoncentrationer av adalimumab på ungefär 12 µg/ml under induktionsperioden. Ett

medelvärde för dalkoncentrationen vid steady state på ungefär 7 µg/ml sågs hos patienter med Crohns

sjukdom som fick en underhållsdos av 40 mg adalimumab varannan vecka.

Hos pediatriska patienter med måttlig till svår CD, var den öppna induktionsdosen av

adalimumab 160/80 mg respektive 80/40 mg vid vecka 0 och 2, beroende på en kroppsviktsgräns

över/under 40 kg. Vid vecka 4 randomiserades patienterna 1:1 baserat på kroppsvikt till

underhållsbehandlingsgrupper med antingen standarddos (40/20 mg varannan vecka) eller lågdos

(20/10 mg varannan vecka). Medelvärdet (± SD) för dalkoncentrationen av adalimumab i serum som

uppnåddes vid vecka 4 var 15,7 ± 6,6 µg/ml för patienter ≥ 40 kg (160/80 mg) och 10,6 ± 6,1 µg/ml

för patienter < 40 kg (80/40 mg).

För patienter som stod kvar på sin randomiseringsbehandling var dal-medelvärdet (± SD) för

adalimumab vid vecka 52 9,5 ± 5,6 µg/ml för standarddosgruppen och 3,5 ± 2,2 µg/ml för

lågdosgruppen. Dalkoncentrationernas medelvärde bibehölls hos patienter som fortsatte med

adalimumab-behandling varannan vecka under 52 veckor. För patienter som hade doseskalerat från

varannan vecka till varje vecka, var medel serumkoncentrationer (± SD) av adalimumab vid

vecka 52; 15,3 ± 11,4 μg/ml (40/20 mg, varje vecka) och 6,7 ± 3,5 μg/ml (20/10 mg, varje vecka).

Hos patienter med ulcerös kolit uppnåddes med en laddningsdos på 160 mg adalimumab vecka 0 följt

av 80 mg adalimumab vecka 2 dalkoncentrationer av adalimumab på ungefär 12 µg/ml under

induktionsperioden. Medeldalvärden vid steady-state på ungefär 8 µg/ml sågs hos patienter med

ulcerös kolit som fick underhållsdosering med adalimumab 40 mg varannan vecka.

Hos vuxna patienter med uveit gav en startdos av 80 mg adalimumab vecka 0 följt av 40 mg

adalimumab varannan vecka med början vecka 1 ett medelvärde för steady state-koncentrationen på

ungefär 8 till 10 µg/ml.

Adalimumabexponeringen hos pediatriska patienter med uveit predikterades med hjälp av

populationsbaserad farmakokinetisk modellering och simulering, baserad på farmakokinetik hos andra

pediatriska patienter över flera indikationer (pediatrisk psoriasis, juvenil idiopatisk artrit, pediatrisk

Crohns sjukdom och entesitrelaterad artrit). Inga kliniska exponeringsdata finns tillgängliga för

användning av en laddningsdos hos barn < 6 år. Den predikterade exponeringen tyder på att utan

metotrexat kan en laddningsdos leda till initialt förhöjd systemisk exponering.

Populationsbaserad farmakokinetisk och farmakokinetisk/farmakodynamisk modellering och

simulering predikterade jämförbar exponering och effekt av adalimumab hos patienter som

behandlades med 80 mg varannan vecka jämfört med 40 mg varje vecka (inklusive vuxna patienter

med RA, HS, UC, CD eller Ps, ungdomar med HS och pediatriska patienter ≥ 40 kg med CD).

Exponerings-responsförhållande hos pediatriska patienter

Baserat på data från kliniska studier hos patienter med JIA (pJIA och ERA), faställdes ett exponerings-

responssamband mellan plasmakoncentrationer och PedACR 50 respons. Den uppenbara

plasmakoncentrationen av adalimumab som ger halva den maximal sannolikhet av

PedACR 50 respons (EC50) var 3 μg/ml (95 % CI: 1-6 μg/ml).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Exponerings-responsförhållanden mellan koncentrationen av adalimumab och effekt hos pediatriska

patienter med svår kronisk plackpsoriasis fastställdes för PASI 75 respektive PGA ”utläkt” eller

”minimal”. PASI 75 och PGA ”utläkt” eller ”minimal” ökade med ökande koncentrationer av

adalimumab, båda med en liknande uppenbar EC50 på cirka 4,5 μg/ml (95 %

CI 0,4-47,6 respektive 1,9-10,5).

Eliminering

Populationsbaserade farmakokinetiska analyser med data från mer än 1 300 RA patienter visade en

tendens till högre synbar clearence med ökande kroppsvikt. Efter justering för viktskillnader, verkade

skillnader i kön och ålder ha minimal effekt på adalimumabs clearence. Serumnivåerna av fritt

adalimumab (inte bundet till anti-adalimumab antikroppar, AAA) observerades vara lägre hos

patienter med mätbara AAA.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Adalimumab har inte studerats hos denna patientpopulation.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende toxicitet efter en singeldos och efter upprepad dosering, samt gentoxicitet

visade inte några särskilda risker för människa.

En embryo-fetal utvecklingstoxicitets-/perinatal utvecklingsstudie har utförts på cynomolgusapor med

doser på 0, 30 och 100 mg/kg (9–17 apor/grupp) och inga tecken på fosterskador beroende av

adalimumab, kunde påvisas. Varken carcinogenicitetsstudier eller standardbedömning av fertilitet och

postnatal toxicitet har genomförts med adalimumab, på grund av att lämpliga modeller saknas för en

antikropp med begränsad korsreaktivitet med gnagar-TNF och bildandet av neutraliserande

antikroppar i gnagare.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Adipinsyra

Citronsyramonohydrat

Natriumklorid

Mannitol

Polysorbat 80

Saltsyra (för pH-justering)

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas, ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

30 månader

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas. Förvara den förfyllda sprutan eller förfyllda

injektionspennan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej skakas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

En Halimatoz förfylld spruta eller förfylld injektionspenna kan förvaras vid rumstemperatur upp till

högst 25 °C under en period upp till 21 dagar. Den förfyllda sprutan eller injektionspennan måste

skyddas från ljus och kasseras om den ej används inom 21-dagarsperioden.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Halimatoz 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta för engångsbruk

Halimatoz tillhandahålls i en spruta av typ I-glas för engångsbruk, med gummikolv och nål i rostfritt

stål med automatiskt nålskydd och fingerfläns, nålhätta i gummi och kolvstång i plast. Varje spruta

innehåller 0,4 ml lösning.

Förpackningar om 2 förfyllda sprutor i ett blister

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta för engångsbruk

Halimatoz tillhandahålls i en spruta av typ I-glas för engångsbruk, med gummikolv och nål i rostfritt

stål med automatiskt nålskydd och fingerfläns, nålhätta i gummi och kolvstång i plast. Varje spruta

innehåller 0,8 ml lösning.

Förpackningar om 1 respektive 2 förfyllda sprutor i ett blister

Multiförpackning med 6 (3 × 2) förfyllda sprutor i ett blister

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld SensoReady-injektionspenna för engångsbruk

Halimatoz tillhandahålls i en förfylld spruta för engångsbruk som monterats i en trekantig

injektionspenna med transparent fönster och etikett (SensoReady-penna). Sprutan i pennan är

tillverkad av typ I-glas och har en nål i rostfritt stål, ett inre nålskydd av gummi och en gummikolv.

Varje injektionspenna innehåller 0,8 ml lösning.

Förpackningar om 1 respektive 2 förfyllda injektionspennor

Multiförpackning med 6 (3 × 2) förfyllda injektionspennor

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Komplett användarinstruktion finns i bipacksedeln, avsnitt 7: "Användarinstruktion".

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Österrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Halimatoz 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta med nålskydd

EU/1/18/1288/007

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta med nålskydd

EU/1/18/1288/001

EU/1/18/1288/002

EU/1/18/1288/003

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

EU/1/18/1288/004

EU/1/18/1288/005

EU/1/18/1288/006

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännandet: 26 juli 2018

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA II

A.

TILLVERKARE AV DEN (DE) AKTIVA SUBSTANSEN

(SUBSTANSERNA) AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE

SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE

OCH ANVÄNDNING

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH

EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A.

TILLVERKARE AV DEN (DE) AKTIVA SUBSTANSEN (SUBSTANSERNA) AV

BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR

FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare av aktiv(a) substans(er) av biologiskt ursprung

Catalent Biologics

1300 S. Patterson Drive

Bloomington

Indiana

47403

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

ÖSTERRIKE

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

ÖSTERRIKE

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH

ANVÄNDNING

Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (se bilaga I: Produktresumén, avsnitt 4.2).

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Periodiska säkerhetsrapporter

Kraven för att lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta läkemedel anges i den förteckning över

referensdatum för unionen (EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och

eventuella uppdateringar och som offentliggjorts på webbportalen för europeiska läkemedel.

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Riskhanteringsplan

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska genomföra de erforderliga farmakovigilansaktiviteter

och -åtgärder som finns beskrivna i den överenskomna riskhanteringsplanen (Risk Management Plan,

RMP) som finns i modul 1.8.2 i godkännandet för försäljning samt eventuella efterföljande

överenskomna uppdateringar av riskhanteringsplanen.

En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in

på begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten,

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

när riskhanteringssystemet ändras, särskilt efter att ny information framkommit som kan leda till

betydande ändringar i läkemedlets nytta-riskprofil eller efter att en viktig milstolpe (för

farmakovigilans eller riskminimering) har nåtts.

Ytterligare riskminimeringsåtgärder

Patientkortet

innehåller följande nyckelelement:

att Halimatoz kan öka den potentiella risken för

infektioner, inklusive tuberkulos

cancer

problem med nervsystemet

vaccinationer

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A. MÄRKNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR STYCKFÖRPACKNING

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

adalimumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En 0,4 ml förfylld spruta innehåller 20 mg adalimumab.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol, polysorbat 80,

saltsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

injektionsvätska, lösning

2 förfyllda sprutor

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

Endast för engångsbruk.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Får ej skakas.

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara de förfyllda sprutorna i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Österrike

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/18/1288/007 2 förfyllda sprutor

13.

BATCHNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Halimatoz 20 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTERTEXT

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 20 mg

injektionsvätska

adalimumab

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

SANDOZ a Novartis Division

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

BATCHNUMMER

5.

ÖVRIGT

s.c.

0,4 ml = 20 mg

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

SPRUTETIKETT

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Halimatoz 20 mg injektionsvätska

adalimumab

s.c.

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

BATCHNUMMER

5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.

ÖVRIGT

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR STYCKFÖRPACKNING

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

adalimumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En 0,8 ml förfylld spruta innehåller 40 mg adalimumab.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol, polysorbat 80,

saltsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

injektionsvätska, lösning

1 förfylld spruta

2 förfyllda sprutor

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

Endast för engångsbruk.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Får ej skakas.

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvara de förfyllda sprutorna i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Österrike

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/18/1288/001 1 förfylld spruta

EU/1/18/1288/002 2 förfyllda sprutor

13.

BATCHNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Halimatoz 40 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTIFÖRPACKNING (INKL. BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

adalimumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En 0,8 ml förfylld spruta innehåller 40 mg adalimumab.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol, polysorbat 80,

saltsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

Multiförpackning: 6 (3 × 2) förfyllda sprutor

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

Endast för engångsbruk.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Får ej skakas

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara de förfyllda sprutorna i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Österrike

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/18/1288/003 6 förfyllda sprutor (3 förpackningar med 2 sprutor vardera)

13.

BATCHNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Halimatoz 40 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

adalimumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En 0,8 ml förfylld spruta innehåller 40 mg adalimumab.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol, polysorbat 80,

saltsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

injektionsvätska, lösning

2 förfyllda sprutor

Ingår i en multiförpackning. Får ej säljas separat.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

Endast för engångsbruk.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Får ej skakas.

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara de förfyllda sprutorna i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Österrike

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/18/1288/003 6 förfyllda sprutor (3 förpackningar med 2 sprutor vardera)

13.

BATCHNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Halimatoz 40 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTERTEXT

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 40 mg / 0,8 ml

injektionsvätska

adalimumab

2.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

SANDOZ a Novartis Division

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

BATCHNUMMER

5.

ÖVRIGT

s.c.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

SPRUTETIKETT

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Halimatoz 40 mg injektionsvätska

adalimumab

s.c.

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

BATCHNUMMER

5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.

ÖVRIGT

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR STYCKFÖRPACKNINGAR

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

adalimumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En 0,8 ml förfylld injektionspenna innehåller 40 mg adalimumab.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol, polysorbat 80,

saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

1 förfylld injektionspenna (SensoReady)

2 förfyllda injektionspennor (SensoReady)

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

Endast för engångsbruk.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Får ej skakas.

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda injektionspennan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvara de förfyllda injektionspennorna i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Österrike

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/18/1288/004 1 förfylld injektionspenna

EU/1/18/1288/005 2 förfyllda injektionspennor

13.

BATCHNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Halimatoz 40 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG FÖR MULTIFÖRPACKNING (INKL. BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

adalimumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En 0,8 ml förfylld injektionspenna innehåller 40 mg adalimumab.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol, polysorbat 80,

saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

Multiförpackning: 6 (3 × 2) förfyllda injektionspennor med Halimatoz (SensoReady)

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

Endast för engångsbruk.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Får ej skakas.

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara de förfyllda injektionspennorna i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Österrike

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/18/1288/006 6 förfyllda injektionspennor (3 förpackningar om 2)

13.

BATCHNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Halimatoz 40 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIFÖRPACKNING (UTAN BLUE BOX)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

adalimumab

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En 0,8 ml förfylld injektionspenna innehåller 40 mg adalimumab.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol, polysorbat 80,

saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning

2 förfyllda injektionspennor (SensoReady)

Ingår i en multiförpackning. Får ej säljas separat.

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning.

Endast för engångsbruk.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Får ej skakas.

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvara de förfyllda injektionspennorna i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Österrike

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/18/1288/006 6 förfyllda injektionspennor (3 förpackningar om 2)

13.

BATCHNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Halimatoz 40 mg

17.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.

UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETIKETT PÅ FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGVÄG

Halimatoz 40 mg / 0,8 ml

injektionsvätska

adalimumab

s.c.

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

BATCHNUMMER

5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.

ÖVRIGT

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Halimatoz 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

adalimumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Läkaren kommer även att ge ditt barn ett

Patientkort

, som innehåller viktig

säkerhetsinformation som du måste vara medveten om innan ditt barn börjar använda Halimatoz

och under behandling med Halimatoz. Behåll detta

Patientkort

under hela behandlingen och i

ytterligare 4 månader efter att ditt barn fått den sista injektionen med Halimatoz.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Halimatoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan ditt barn

använder Halimatoz

Hur du använder Halimatoz

Eventuella biverkningar

Hur Halimatoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Användarinstruktion

1.

Vad Halimatoz är och vad det används för

Halimatoz innehåller den aktiva substansen adalimumab, som påverkar kroppens immunförsvar.

Halimatoz är avsett för behandling av följande inflammatoriska sjukdomar:

polyartikulär juvenil idiopatisk artrit,

entesitrelaterad artrit,

plackpsoriasis hos barn och ungdomar,

Crohns sjukdom hos barn och ungdomar,

uveit utan infektion hos barn och ungdomar.

Den aktiva substansen i Halimatoz, adalimumab, är en monoklonal antikropp från människa.

Monoklonala antikroppar är proteiner som fäster vid ett specifikt mål i kroppen.

Målet för adalimumab är ett protein som kallas tumörnekrosfaktor (TNFα), som förekommer i

immunförsvaret och finns i förhöjda halter vid de inflammatoriska sjukdomar som anges ovan. Genom

att binda till TNFα, kan Halimatoz minska inflammationen vid dessa sjukdomar.

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit är inflammatoriska sjukdomar i lederna

som vanligtvis debuterar under barndomen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Halimatoz används för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn och ungdomar 2–

17 år och entesitrelaterad artrit hos barn och ungdomar 6–17 år. Patienten kan först få andra

sjukdomsmodifierande läkemedel, såsom metotrexat. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt

kan patienten få Halimatoz som behandling av polyartikulär juvenil idiopatisk artrit eller

entesitrelaterad artrit.

Plackpsoriasis hos barn och ungdomar

Plackpsoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som orsakar röda, flagiga och torra plack på huden

som täcks av silvriga fjäll. Plackpsoriasis kan också involvera naglarna, som då kan smula sönder, bli

tjockare och lyfta från nagelbädden, vilket kan vara smärtsamt. Psoriasis tros orsakas av en störning i

kroppens immunsystem som leder till en ökad produktion av hudceller.

Halimatoz används för att behandla svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar 4–17 år där lokal

behandling på huden och UV-ljusbehandling inte har haft tillräcklig effekt eller inte är lämpligt.

Crohns sjukdom hos barn och ungdomar

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom.

Halimatoz används för att behandla måttlig till svår Crohns sjukdom hos barn och ungdomar 6–17 år.

Ditt barn kan först få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt kommer ditt barn

att få Halimatoz för att minska symtomen på sjukdomen.

Uveit utan infektion hos barn och ungdomar

Uveit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar vissa delar av ögat. Inflammationen kan leda till

försämrad syn och/eller förekomst av floaters i ögat (svarta prickar eller tunna linjer som rör sig över

synfältet). Halimatoz verkar genom att minska denna inflammation.

Halimatoz används för att behandla barn från 2 års ålder med kronisk uveit utan infektion där

inflammationen påverkar främre delen av ögat

Ditt barn kan först få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt kommer ditt barn

att få Halimatoz för att minska symtomen på sjukdomen.

2.

Vad du behöver veta innan ditt barn använder Halimatoz

Använd inte Halimatoz

om ditt barn är allergiskt mot adalimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om ditt barn har en allvarlig infektion, inklusive tuberkulos, sepsis (blodförgiftning) eller någon

annan typ av opportunistisk infektion (sällsynta infektioner som kan uppstå vid nedsatt

immunförsvar). Det är viktigt att du talar om för läkaren om ditt barn visar symtom på

infektioner, t.ex. feber, sår, trötthetskänsla, tandproblem (se ”Varningar och försiktighet”).

om ditt barn har måttlig eller svår hjärtsvikt. Det är viktigt att berätta för läkaren om ditt barn

har eller har haft en allvarlig hjärtåkomma (se ”Varningar och försiktighet”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Halimatoz.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Allergisk reaktion

Om ditt barn får allergiska reaktioner med symtom såsom trånghetskänsla i bröstet, väsande

andning, yrsel, svullnad eller utslag, ska du sluta injicera Halimatoz och kontakta din läkare

omgående eftersom dessa reaktioner i sällsynta fall kan vara livshotande.

Infektion

Om ditt barn har någon infektion, inklusive kroniska infektioner eller lokala infektioner (t.ex.

bensår) måste du rådgöra med läkaren innan ditt barn börjar med Halimatoz. Om du är osäker,

kontakta läkaren.

Ditt barn kanske lättare får infektioner under behandlingen med Halimatoz. Denna risk kan öka

om ditt barn har nedsatt lungfunktion. Dessa infektioner kan vara allvarliga och omfatta

tuberkulos, infektioner orsakade av virus, svamp, parasiter eller bakterier eller andra sällsynta

smittämnen, eller sepsis (blodförgiftning). I sällsynta fall kan dessa infektioner bli livshotande.

Det är viktigt att berätta för läkaren om ditt barn visar symtom såsom feber, sår, trötthetskänsla

eller tandbesvär. Läkaren kan råda ditt barn att tillfälligt sluta använda Halimatoz.

Tuberkulos

Eftersom fall av tuberkulos har rapporterats hos patienter som behandlats med adalimumab,

kommer läkaren att undersöka ditt barn avseende tecken och symtom på tuberkulos innan

behandling med Halimatoz påbörjas. Det innebär en grundlig sjukdomshistoria och

screeningundersökningar (t.ex. lungröntgen och en tuberkulintest). Utförandet och resultaten av

dessa tester ska anges på ditt barns patientkort. Det är mycket viktigt att du berättar för läkaren

om ditt barn någonsin har haft tuberkulos, eller om barnet har varit in nära kontakt med någon

som har haft tuberkulos. Tuberkulos kan utvecklas under behandling även om ditt barn har fått

förebyggande behandling. Om symtom på tuberkulos (ihållande hosta, viktminskning, apati, lätt

feber), eller om någon annan infektion uppkommer under eller efter behandlingen, måste du

genast berätta detta för läkaren.

Resor/återkommande infektioner

Tala om för läkaren om ditt barn har bott eller rest i regioner där svampinfektioner såsom

histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos är vanliga.

Tala om för läkaren om ditt barn tidigare har haft problem med återkommande infektioner eller

andra åkommor som ökar risken för infektioner.

Hepatit B-virus

Tala om för läkaren om ditt barn är bärare av hepatit B virus (HBV), om ditt barn har en aktiv

HBV- infektion eller om du tror att ditt barn löper risk att få HBV. Läkaren bör testa ditt barn

för Hepatit B. Adalimumab kan reaktivera HBV-infektionen hos personer som bär på detta

virus. I vissa sällsynta fall, speciellt ifall ditt barn tar andra läkemedel som hämmar

immunförsvaret, kan reaktivering av HBV-infektionen vara livshotande.

Operationer eller tandingrepp

Om ditt barn ska genomgå en operation eller ett tandingrepp inom kort, ska du informera

läkaren om att ditt barn tar Halimatoz. Läkaren kan råda ditt barn att tillfälligt sluta använda

Halimatoz.

Demyeliniserande sjukdom

Om ditt barn har eller utvecklar en demyeliniserande sjukdom (en sjukdom som påverkar det

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

skyddande skiktet runt nerverna) såsom multipel skleros (MS), kommer läkaren att göra en

bedömning om ditt barn kan få eller ska fortsätta behandlas med Halimatoz. Berätta omedelbart

för läkaren om ditt barn upplever symtom så som ändringar i synen, svaghet i armar eller ben,

eller domningar eller stickningar någonstans på kroppen.

Vaccin

Vissa vacciner innehåller levande men försvagade bakterier eller virus, och sådana vacciner ska

inte ges under behandlingen med Halimatoz eftersom det kan leda till infektioner. Kontrollera

med läkaren innan ditt barn vaccineras. Det rekommenderas att barn, om möjligt, får alla vaccin

som de ska ha enligt riktlinjerna för deras ålder innan behandlingen påbörjas.

Om din dotter behandlas med Halimatoz under en graviditet, så kan hennes nyfödda barn ha en

ökad risk för att få en infektion i upp till fem månader efter den sista dosen din dotter fick under

graviditeten. Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal att din

dotter har använt Halimatoz under sin graviditet så att de kan avgöra när hennes nyfödda barn

ska vaccineras.

Hjärtsvikt

Det är viktigt att tala om för läkaren om ditt barn har eller har haft en allvarlig hjärtåkomma.

Om ditt barn har mild hjärtsvikt och behandlas med Halimatoz, måste hjärtproblemen övervakas

noggrant av läkaren. Om ditt barn utvecklar nya symtom eller om symtomen på hjärtsvikt

förvärras (t.ex. andfåddhet eller svullna fötter), måste du kontakta läkaren omedelbart.

Feber, blåmärken, blödningar eller blekhet

Hos vissa patienter klarar inte kroppen att tillverka tillräckligt av de blodceller som bekämpar

infektioner eller stoppa blödningar. Om ditt barn får feber som inte går ner, lätt får blåmärken,

lätt blöder eller ser mycket blek ut ska du omedelbart ringa läkaren. Läkaren kan då besluta att

behandlingen ska avbrytas.

Cancer

Mycket sällsynta fall av vissa cancertyper har förekommit hos barn och vuxna som behandlas

med adalimumab eller andra TNFα-blockerare. Patienter med svårare reumatoid artrit som har

haft sjukdomen under längre tid kan ha en förhöjd risk att utveckla lymfom och leukemi

(cancertyper som påverkar blodkropparna och benmärgen). Om ditt barn behandlas med

Halimatoz kanske risken ökar för att utveckla lymfom, leukemi eller annan cancertyp. Vid

sällsynta tillfällen har en specifik och allvarlig typ av lymfom observerats hos patienter som

använder adalimumab. Vissa av dessa patienter behandlades också med läkemedlen azatioprin

eller merkaptopurin. Berätta för läkaren om ditt barn tar azatioprin eller merkaptopurin

tillsammans med Halimatoz.

Fall av icke-melanom hudcancer har förekommit hos patienter som behandlas med adalimumab.

Om nya områden med hudskador uppstår under eller efter behandling eller om befintliga

märken eller skadade områden ändrar utseende, ska du berätta detta för läkaren.

Andra cancerformer än lymfom har i vissa fall rapporterats hos patienter med lungsjukdomen

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som behandlats med en annan TNFα-blockerare. Om

ditt barn har KOL, eller är storrökare, ska du diskutera med läkaren huruvida behandling med

TNFα-blockerare är lämpligt.

Autoimmuna sjukdomar

I sällsynta fall kan behandling med Halimatoz ge ett lupusliknande syndrom. Kontakta läkaren

om symtom som ihållande, oförklarliga utslag, feber, ledsmärta eller trötthet uppstår.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Barn och ungdomar

Ge inte Halimatoz till barn som har polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och är under 2 år.

Ge inte Halimatoz till barn som har plackpsoriasis eller ulcerös kolit och är under 4 år.

Ge inte Halimatoz till barn som har Crohns sjukdom och är under 6 år.

Använd inte den förfyllda sprutan med 40 mg för andra doser än just 40 mg.

Andra läkemedel och Halimatoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Halimatoz kan tas tillsammans med metotrexat eller vissa sjukdomsmodifierande anti-reumatiska

medel (sulfasalazin, hydroxiklorokin, leflunomid och guldberedningar för injektion), kortikosteroider

eller smärtstillande läkemedel, inklusive icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID).

Ditt barn ska inte använda Halimatoz tillsammans med läkemedel som innehåller de aktiva

substanserna anakinra eller abatacept eftersom det ökar risken för allvarliga infektioner.

Kombinationen av adalimumab eller andra TNF-antagonister och anakinra eller abatacept

rekommenderas inte eftersom det kan öka risken för infektioner, inklusive allvarliga infektioner och

andra eventuella effekter. Om du har frågor, kontakta läkare.

Graviditet och amning

Din dotter bör överväga att använda adekvat preventivmetod för att förhindra graviditet vid

användning av Halimatoz och fortsätta använda det i minst 5 månader efter den sista

behandlingen med Halimatoz.

Om din dotter är gravid, tror att hon kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du

rådfråga läkaren innan hon använder detta läkemedel.

Halimatoz ska endast användas under graviditet om det behövs.

Enligt en graviditetsstudie fanns ingen ökad risk för fosterskador när mamman hade fått

adalimumab under graviditeten jämfört med mammor med samma sjukdom som inte använt

adalimumab.

Halimatoz kan användas under amning.

Om din dotter får Halimatoz under sin graviditet, så kan hennes nyfödda barn ha en ökad risk

för att få en infektion.

Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal att din dotter har

använt Halimatoz under graviditeten innan hennes nyfödda barn ska vaccineras. (För mer

information om vacciner se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

Körförmåga och användning av maskiner

Halimatoz kan ha en liten påverkan på ditt barns förmåga att köra bil, cykla eller använda maskiner.

En känsla av att rummet snurrar (svindel) samt synstörningar kan inträffa när Halimatoz används.

Halimatoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 0,4 ml dos, och är näst intill

’natriumfritt’.

3.

Hur du använder Halimatoz

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Halimatoz finns tillgängligt som en injektionspenna à 40 mg samt förfyllda sprutor à 20 mg och 40 mg

så att patienter kan administrera en fullständig dos på 20 mg eller 40 mg.

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn (från 2 års ålder),

ungdomar och vuxna som

väger 30 kg eller mer

40 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Barn (från 2 års ålder),

ungdomar och vuxna som

väger från 10 kg till mindre än

30 kg

20 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Entesitrelaterad artrit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn (från 6 års ålder),

ungdomar och vuxna som

väger 30 kg eller mer

40 mg

varannan vecka

Ej aktuellt

Barn (från 6 års ålder),

ungdomar och vuxna som

väger från 15 kg till mindre än

30 kg

20 mg

varannan vecka

Ej aktuellt

Plackpsoriasis hos barn och ungdomar

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn och ungdomar 4–17 år

som väger 30 kg eller mer

Startdos på 40 mg, följt

av 40 mg en vecka senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Ej aktuellt

Barn och ungdomar 4–17 år

som väger från 15 kg till mindre

än 30 kg

Startdos på 20 mg, följt

av 20 mg en vecka senare.

Därefter är den vanliga

dosen 20 mg varannan vecka.

Ej aktuellt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Crohns sjukdom hos barn och ungdomar

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn och ungdomar 6–17 år

som väger 40 kg eller mer

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag), följt av 40 mg varannan

vecka med början två veckor

senare.

Om ett snabbare svar behövs kan

läkaren ordinera en startdos

på 160 mg (som fyra injektioner

à 40 mg på samma dag eller

som två injektioner à 40 mg per

dag under två dagar i följd) följt

av 80 mg (som två injektioner

à 40 mg på samma dag) två

veckor senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka.

Barn och ungdomar 6–17 år

som väger mindre än 40 kg

Startdos på 40 mg, följt

av 20 mg varannan vecka med

början två veckor senare.

Om ett snabbare svar behövs kan

läkaren ordinera en startdos

på 80 mg (som två injektioner

à 40 mg på samma dag) följt

av 40 mg två veckor senare.

Därefter är den vanliga

dosen 20 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 20 mg varje vecka.

Uveit utan infektion hos barn och ungdomar

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn och ungdomar från 2 års

ålder som väger 30 kg eller mer

40 mg varannan vecka

tillsammans med metotrexat

Läkaren kan också ordinera en

startdos på 80 mg som ges en

vecka före start av den vanliga

dosen.

Barn och ungdomar från 2 års

ålder som väger mindre

än 30 kg

20 mg varannan vecka

tillsammans med metotrexat

Läkaren kan också ordinera en

startdos på 40 mg som ges en

vecka före start av den vanliga

dosen.

Hur Halimatoz ges

Halimatoz ges via en injektion under huden ( subkutant).

Detaljerade instruktioner om hur Halimatoz ska injiceras finns i avsnitt 7, ”

Användarinstruktion

”.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du använt mer Halimatoz än du borde

Om du råkar injicera Halimatoz oftare än vad ditt barn har ordinerats, kontakta läkare eller

apotekspersonal och berätta att ditt barn har fått för mycket av läkemedlet. Ta alltid med dig den yttre

kartongen, även om den är tom.

Om du har glömt att använda Halimatoz

Om du glömmer bort att ge ditt barn en injektion, ska du injicera nästa dos av Halimatoz så snart du

kommer ihåg det. Ge sedan ditt barn nästa dos på den bestämda dagen som du skulle ha gjort, om du

inte hade glömt bort en dos.

Om du slutar att använda Halimatoz

Beslutet att sluta använda Halimatoz ska diskuteras med ditt barns läkare. Ditt barns symtom kan

återkomma då behandlingen avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. De flesta biverkningar är milda till måttliga. Vissa kan emellertid vara allvarliga och kräva

behandling. Biverkningar kan uppträda upp till minst 4 månader, eller ännu senare, efter den sista

Halimatoz-injektionen.

Sök vård omedelbart

om du upplever något av följande tecken på allergisk reaktion eller hjärtsvikt:

allvarliga utslag, nässelutslag;

svullet ansikte, svullna händer, fötter;

ansträngd andning, svårt att svälja;

andnöd vid ansträngning eller i liggande position eller om fötterna svullnar.

Berätta för din läkare så fort som möjligt

om du märker något av följande:

tecken och symtom på infektion såsom feber, illamående, sår, tandproblem, brännande känsla då

man kissar, svaghets- eller trötthetskänsla eller hosta,

symtom på nervproblem, till exempel stickningar, känselbortfall, dubbelseende eller arm- eller

bensvaghet,

tecken på hudcancer, till exempel en bula eller ett öppet sår som inte läker;

tecken och symtom på blodsjukdomar såsom långvarig feber, blåmärken, blödning, blekhet.

Följande biverkningar har observerats vid användning av adalimumab:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

reaktioner på injektionsstället (inklusive smärta, svullnad, rodnad eller klåda);

luftvägsinfektioner (inklusive förkylning, rinnande näsa, bihåleinflammation,

lunginflammation);

huvudvärk;

buksmärta;

illamående och kräkning;

hudutslag;

smärta i musklerna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

allvarliga infektioner (inklusive blodförgiftning och influensa);

infektioner i tarmarna (inklusive gastroenterit);

hudinfektioner (inklusive cellulit och bältros);

öroninfektioner;

muninfektioner (inklusive tandinfektioner och munsår);

infektioner i könsorganen;

urinvägsinfektioner;

svampinfektioner;

ledinfektioner;

godartade tumörer;

hudcancer;

allergiska reaktioner (inklusive säsongsallergi);

uttorkning;

humörsvängningar (inklusive depression);

oro;

problem att sova;

känselstörningar såsom stickningar, myrkrypningar eller domning;

migrän;

symtom på nervrotskompression (med smärta i korsryggen och bensmärta);

synstörningar;

ögoninflammation;

inflammation i ögonlocket och ögonsvullnad;

svindel (känsla av att rummet snurrar);

känsla av att hjärtat slår snabbt;

högt blodtryck;

rodnad;

blödning (blåmärken);

hosta;

astma;

andfåddhet;

blödning i magtarmkanalen;

dyspepsi (matsmältningsbesvär, uppblåsthet, halsbränna);

sura uppstötningar;

torra ögon och torr mun;

klåda;

kliande utslag;

blåmärken;

hudinflammation (som eksem);

sköra naglar på fingrar och tår;

ökad svettning;

håravfall;

nytt utbrott av eller förvärrande av psoriasis;

muskelspasmer;

blod i urinen;

njurproblem;

bröstsmärta;

ödem (vätskeansamling i kroppen som gör att de berörda vävnaderna svullnar);

feber;

sänkt antal blodplättar (trombocyter) vilket ökar risken för blödning eller blåmärken;

försämrad läkning.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ovanliga infektioner (till exempel tuberkulos och andra infektioner) som kan uppstå då

motståndskraften mot sjukdomar är nedsatt;

neurologiska infektioner (inklusive hjärnhinneinflammation orsakad av virus);

ögoninfektioner;

bakterieinfektioner;

divertikulit (inflammation och infektion av tjocktarmen);

cancer, inklusive cancer som påverkar lymfsystemet (lymfom) och melanom (en typ av

hudcancer);

immunrubbningar som kan påverka lungor, hud och lymfkörtlar (yttrar sig oftast som

sjukdomen sarkoidos);

vaskulit (inflammation i blodkärlen);

skakningar;

neuropati (nervskador);

stroke (slaganfall);

dubbelseende;

hörselbortfall, ringande;

känsla av att hjärtat slår oregelbundet såsom ett missat hjärtslag;

hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullna fötter;

hjärtinfarkt;

ett bråck i den stora artärväggen, inflammation och koagel i en ven, blockering av ett blodkärl;

lungsjukdom som ger andfåddhet (inklusive lunginflammation);

lungemboli (blockering i en lungartär);

pleural effusion (onormal vätskeansamling mellan lungor och bröstkorg);

inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår smärta i buken och ryggen;

svårighet att svälja;

ansiktsödem (svullnad);

gallblåseinflammation, gallstenar;

fettlever (fettansamling i levercellerna);

nattliga svettningar;

ärr;

onormalt muskelsönderfall;

SLE, systemisk lupus erythomatosus (en immunsjukdom som innefattar inflammation av huden,

hjärtat, lungor, leder och andra organsystem);

störd sömn;

impotens;

inflammationer.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

leukemi (cancer som påverkar blod och benmärg);

allvarlig allergisk reaktion med chock;

MS, multipel skleros;

nervrubbning (såsom inflammation i synnerven till ögat och Guillain-Barré syndrom, ett

tillstånd som kan orsaka muskelsvaghet, känselrubbningar, stickningar i armar och överkropp);

hjärtstopp;

lungfibros (ärrbildning i lungan);

hål på tarmen;

hepatit (leverinflammation);

reaktivering av hepatit B-infektion;

autoimmun hepatit (leverinflammation orsakad av kroppens eget immunsystem);

kutan vaskulit (inflammation av blodkärlen i huden);

Stevens-Johnson syndrom (en livshotande reaktion med influensaliknande symtom och

hudutslag med blåsor);

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ansiktsödem (svullnad) associerat med allergiska reaktioner;

erytema multiforme (inflammatoriska hudutslag);

lupus-liknande syndrom;

angioödem (lokal svullnad av huden)

lichenoida hudreaktioner (kliande röd-lila hudutslag).

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

hepatosplenisk T-cellslymfom (en sällsynt blodcancer som ofta är dödlig);

Merkel-cellcarcinom (en sorts hudcancer);

Kaposis sarkom, en sällsynt cancer förknippad med infektion med humant herpesvirus 8.

Kaposis sarkom uppträder oftast som purpurfärgade fläckar på huden.

leversvikt;

förvärrande av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (ser ut som hudutslag och åtföljs av

muskelsvaghet).

Vissa biverkningar som observerats med adalimumab kanske inte uppvisar symtom och kan endast

påvisas genom blodprover. Dessa omfattar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

låga blodvärden för vita blodceller;

låga blodvärden för röda blodceller;

förhöjda lipider i blodet;

förhöjda leverenzymer.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

höga blodvärden för vita blodceller;

låga blodvärden för blodplättar;

förhöjd urinsyra i blodet;

avvikande blodvärden för natrium;

låga blodvärden för kalcium;

låga blodvärden för fosfat;

högt blodsocker;

höga blodvärden för laktatdehydrogenas;

autoantikroppar i blodet;

låga blodvärden för kalium.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

förhöjda värden av bilirubin (blodprov för levern).

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

låga blodvärden för vita blodceller, röda blodceller och blodplättar.

Rapportering av biverkningar

Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Halimatoz ska förvaras

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etikett/blister/kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får inte frysas. Får inte skakas.

Förvara de förfyllda sprutorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Alternativ förvaring:

Vid behov (till exempel om du reser) kan Halimatoz förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 °C)

under högst 21 dagar – se till att läkemedlet skyddas från ljus. När den förfyllda sprutan tas ur

kylskåpet för att förvaras i rumstemperatur

måste den användas inom 21 dagar eller kasseras

, även

om den senare läggs tillbaka i kylskåpet. Du ska skriva upp datumet då den förfyllda sprutan tas ur

kylskåpet för första gången, och datumet då den ska kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är adalimumab. Varje förfylld spruta innehåller 20 mg adalimumab

i 0,4 ml lösning.

De andra innehållsämnena är adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol,

polysorbat 80, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Halimatoz 20 mg injektionsvätska, lösning för injektion i förfylld spruta för barn och ungdomar

tillhandahålls som 0,4 ml klar till något opalskimrande, färglös till svagt gul lösning.

Halimatoz tillhandahålls i en spruta av typ I-glas för engångsbruk, med nål i rostfritt stål med nålskydd

och fingerfläns, nålhätta i gummi och kolvstång i plast. Varje spruta innehåller 0,4 ml lösning.

Varje förpackning innehåller 2 förfyllda sprutor med Halimatoz.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Halimatoz finns tillgängligt som förfylld spruta samt som förfylld injektionspenna (SensoReady).

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Österrike

Tillverkare

Sandoz GmbH Schaftenau

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Österrike

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Sandoz nv/sa

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas

Tel: +370 5 2636 037

България

Сандоз България КЧТ

Тел.: +359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz nv/saTél/Tel.: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tel.: +36 1 430 2890

Danmark/Norge/Ísland/Sverige

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tel: +356 21222872

Deutschland

Hexal AG

Tel: +49 8024 908 0

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 36 52 41 600

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Tel: +372 665 2400

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 209 70 00

España

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 900 456 856

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +351 21 196 40 00

France

Sandoz SAS

Tél: +33 1 49 64 48 00

România

Sandoz SRL

Tel: +40 21 407 51 60

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel: +385 1 23 53 111

Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d.

Tel: +386 1 580 21 11

Ireland

Rowex Ltd.

Tel: + 353 27 50077

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: +39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: +358 010 6133 400

Κύπρος

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Τηλ: +357 22 69 0690

United Kingdom

Sandoz Limited

Tel: +44 1276 69 8020

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Latvija

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67 892 006

Denna text ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu

7.

Användarinstruktion

Det är viktigt att du följer de här instruktionerna för att minska risken för infektioner och för att

säkerställa att du använder läkemedlet på rätt sätt.

Läs den här användarinstruktionen noggrant så att du förstår dem och kan följa dem innan du börjar

injicera Halimatoz. Din vårdgivare kommer att visa dig hur du förbereder och injicerar Halimatoz på

rätt sätt med den förfyllda sprutan innan du själv får använda den för första gången. Prata med din

vårdgivare om du har frågor.

Förfylld spruta med Halimatoz för engångsbruk med nålskydd och fingerfläns (som tillsats)

Figur A: Förfylld spruta med Halimatoz med nålskydd och fingerfläns (tillsats)

Det är viktigt att du:

inte öppnar

ytterförpackningen förrän du är redo att använda sprutan.

inte använder

sprutan om blisterförpackningens försegling har brutits, eftersom det kan

medföra fara.

aldrig låter

sprutan ligga framme obevakad så att andra kan hantera den.

inte skakar

sprutan.

inte använder

sprutan om du tappat den och den ser skadad ut, eller om du tappat den när

nålhättan har tagits av.

inte tar av

nålhättan förrän precis innan du genomför injektionen.

är noga med att

inte röra vid

nålskyddets vingar innan du använder sprutan. Om du rör vid dem

kan nålskyddet aktiveras för tidigt.

Ta inte av

fingerflänsen före injektionen.

injicerar Halimatoz 15–30 minuter efter att du tagit ut sprutan ur kylskåpet, så att injektionen

blir mer behaglig.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

kasserar den använda sprutan omedelbart efter att du har använt den.

Använd aldrig en spruta

mer än en gång.

Se avsnittet

”4. Kassera använda sprutor”

i slutet av den här

användarinstruktionen.

Hur ska Halimatoz förvaras?

Förvara sprutorna i ytterförpackningen i kylskåp (mellan 2 °C och 8 °C).

Vid behov (till exempel om du reser) kan Halimatoz förvaras vid rumstemperatur (upp

till 25°C) under högst 21 dagar – se till att läkemedlet skyddas från ljus. När den förfyllda

sprutan tas ur kylskåpet för att förvaras i rumstemperatur,

måste den användas inom 21 dagar

eller kasseras

, även om den senare läggs tillbaka i kylskåpet. Skriv upp datumet då den

förfyllda sprutan tas ur kylskåpet för första gången, och datumet då den ska kasseras.

Förvara alltid sprutorna i originalförpackningen fram till användningstillfället, för att skydda

dem från ljus.

Sprutorna får inte förvaras i stark värme eller kyla.

Sprutorna får inte frysas.

Förvara Halimatoz och alla andra läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Vad behövs för att genomföra en injektion?

Lägg fram de saker som listas nedan på en ren, plan yta.

Följande saker från förpackningen:

Halimatoz förfylld spruta/förfyllda sprutor (se

Figur A

). Varje spruta innehåller 20 mg/0,4 ml

Halimatoz.

Följande saker, som inte finns i förpackningen (se

Figur B

En spritsudd

En bomullstuss eller en bit gasväv

Särskild behållare för kassering av vassa föremål

Figur B: saker som inte finns i förpackningen

Se avsnittet

”4. Kassera använda sprutor”

i slutet av den här användarinstruktionen.

Innan du genomför injektionen

Figur C: nålskyddet är inte aktiverat – sprutan är

klar för användning

Figur D: nålskyddet är aktiverat – använd

inte sprutan

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Här är nålskyddet

INTE

AKTIVERAT

Sprutan är klar för användning (se

Figur C

Här är nålskyddet

AKTIVERAT.

ANVÄND INTE

sprutan (se

Figur D

Förbereda sprutan

För att göra injektionen lite mer behaglig bör du ta ut blisterförpackningen med sprutan från

kylskåpet och låta den ligga oöppnad på arbetsytan i cirka 15 till 30 minuter, så att den värms

till rumstemperatur.

Ta ut sprutan från blisterförpackningen.

Titta i sprutans fönster. Lösningen ska vara färglös till svagt gul, och klar till något

opalskimrande. Om du ser partiklar och/eller missfärgningar ska du inte använda sprutan. Om

du är osäker på om lösningen kan användas kan du rådgöra med apotekspersonal.

Använd inte sprutan om den är trasig eller om nålskyddet har aktiverats. Lämna tillbaka sprutan

och förpackningen till apoteket.

Titta på utgångsdatumet (efter EXP) på sprutan. Använd inte sprutan om utgångsdatumet har

passerats.

Kontakta apotekspersonal om du misstänker något fel på sprutan efter kontrollerna ovan.

1.

Välja injektionsställe:

Rekommendationen är att välja ett injektionsställe på

framsidan av låren. Du kan också injicera i nedre delen av

magen, men se till att välja ett ställe minst 5 cm från naveln

Figur E

Välj ett nytt injektionsställe för varje injektion.

Injicera inte i ett område där huden är öm, röd eller hård

eller har fjällande utslag eller blåmärken, och undvik även

områden med ärr eller bristningar. Om du har psoriasis ska

du INTE injicera på ställen där det finns psoriasisplack.

Figur E: välj injektionsställe

2.

Rengöra injektionsstället:

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Rengör injektionsstället med en spritsudd i en cirklande

rörelse. Låt stället torka innan du injicerar (se

Figur F

Rör inte vid det rengjorda området innan du injicerar.

Figur F: rengör injektionsstället

3.

Genomföra injektionen:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Dra försiktigt av nålhättan från sprutan med en rak rörelse

Figure G

Kassera nålhättan.

Du kan eventuellt se en droppe vätska vid nålspetsen. Det

är helt normalt.

Figur G: dra av nålhättan

Nyp försiktigt tag i huden på injektionsstället (se

Figur H

Stick in nålen i huden enligt illustrationen.

Tryck in nålen hela vägen för att se till att allt läkemedel

sprutas in.

Figur H: stick in nålen

Håll sprutan enligt illustrationen (se

Figur I

Tryck långsamt in kolven så långt det går, tills

kolvhuvudet är helt i linje med nålskyddets vingar.

Håll kolven helt intryckt och håll kvar sprutan

i 5 sekunder.

Figur I: håll sprutan

Håll

kvar kolven i det helt intryckta läget

medan du

försiktigt drar nålen rakt ut från injektionsstället, och släpp

sedan huden (se

Figur J).

Figur J: dra nålen rakt ut

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Släpp långsamt kolven och låt nålskyddet automatiskt

täcka över nålen (se

Figur K

En liten blödning kan uppstå på injektionsstället. Du kan

trycka en bomullstuss eller en bit gasväv mot stället och

hålla kvar i 10 sekunder. Gnugga inte på injektionsstället.

Använd ett plåster om du vill.

Figur K: släpp kolven långsamt

4.

Kassera använda sprutor:

Släng den använda sprutan i en särskild behållare för vassa

föremål (förslutningsbar och punkteringssäker). För din

och andras säkerhet och hälsa får aldrig nålar och använda

sprutor återanvändas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

hushållsavfall. Fråga läkare eller apotekspersonal hur man

kasserar läkemedel som inte längre används. Dessa

åtgärder är till för att skydda miljön Alla oanvända

produkter och avfall ska kasseras enligt lokala lagar och

regler.

Om du har frågor, prata med en läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska som känner till

Halimatoz.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

adalimumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Din läkare kommer även ge dig ett

Patientkort

, som innehåller viktig säkerhetsinformation som

du måste vara medveten om före Halimatoz ges till dig och under behandling med Halimatoz.

Behåll detta

Patientkort

under hela behandlingen och i ytterligare 4 månader efter att du (eller

ditt barn) fått den sista injektionen med Halimatoz.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Halimatoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Halimatoz

Hur du använder Halimatoz

Eventuella biverkningar

Hur Halimatoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Användarinstruktion

1.

Vad Halimatoz är och vad det används för

Halimatoz innehåller den aktiva substansen adalimumab, som påverkar kroppens immunförsvar.

Halimatoz är avsett för behandling av följande inflammatoriska sjukdomar:

reumatoid artrit,

polyartikulär juvenil idiopatisk artrit,

entesitrelaterad artrit,

ankyloserande spondylit,

axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit,

psoriasisartrit,

psoriasis,

hidradenitis suppurativa,

Crohns sjukdom,

ulcerös kolit och

uveit utan infektion.

Den aktiva substansen i Halimatoz, adalimumab, är en monoklonal antikropp från människa.

Monoklonala antikroppar är proteiner som fäster vid ett specifikt mål i kroppen.

Målet för adalimumab är ett protein som kallas tumörnekrosfaktor (TNFα), som förekommer i

immunförsvaret och finns i förhöjda halter vid de inflammatoriska sjukdomar som anges ovan. Genom

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

att binda till TNFα, kan Halimatoz minska inflammationen vid dessa sjukdomar.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna.

Halimatoz används för att behandla reumatoid artrit hos vuxna. Om du har måttlig till svår aktiv

reumatoid artrit, kommer du i regel först att få annan sjukdomsmodifierande behandling, såsom

metotrexat. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt kan läkaren ordinera Halimatoz för att

behandla din reumatoida artrit.

Halimatoz kan också användas för att behandla svår, aktiv och progressiv reumatoid artrit som inte

tidigare behandlats med metotrexat.

Halimatoz kan bromsa förstörelsen av brosk och skelett i lederna som sjukdomen orsakar och därmed

öka din förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Halimatoz används vanligen tillsammans med metotrexat. Om din läkare bedömer att metotrexat är

olämpligt, kan enbart Halimatoz ges.

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit är inflammatoriska sjukdomar i lederna

som vanligtvis debuterar under barndomen.

Halimatoz används för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn och ungdomar 2–

17 år och entesitrelaterad artrit hos barn och ungdomar 6–17 år. Patienten kan först få andra

sjukdomsmodifierande läkemedel, såsom metotrexat. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt

kan patienten få Halimatoz som behandling av polyartikulär juvenil idiopatisk artrit eller

entesitrelaterad artrit.

Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit

är inflammatoriska sjukdomar i ryggraden.

Halimatoz används för att behandla dessa sjukdomar hos vuxna. Om du har ankyloserande spondylit

eller axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit så kommer du först att få

andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt så kommer du att få Halimatoz för att

minska dina symtom.

Plackpsoriasis hos vuxna och barn

Plackpsoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som orsakar röda, flagiga och torra plack på huden

som täcks av silvriga fjäll. Plackpsoriasis kan också involvera naglarna, som då kan smula sönder, bli

tjockare och lyfta från nagelbädden, vilket kan vara smärtsamt. Psoriasis tros orsakas av en störning i

kroppens immunsystem som leder till en ökad produktion av hudceller.

Halimatoz används för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Halimatoz används

också för att behandla svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar 4–17 år där lokal behandling på

huden och UV-ljusbehandling inte har haft tillräcklig effekt eller inte är lämpligt.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna som beror på sjukdomen psoriasis.

Halimatoz används för att behandla psoriasisartrit hos vuxna. Halimatoz kan bromsa de skador på

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

brosk och ben i lederna som orsakas av sjukdomen, och förbättra den fysiska funktionen.

Hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar

Hidradenitis suppurativa (ibland kallat acne inversa) är en långvarig och ofta smärtsam inflammatorisk

hudsjukdom. Symtomen kan vara ömma noduli (knölar) och abscesser (bölder) som kan läcka var.

Sjukdomen påverkar vanligen specifika områden av huden, t.ex. under brösten, armhålorna, insidan av

låren, ljumsken och rumpan. Ärrbildning kan också uppstå i de påverkade områdena.

Halimatoz används för att behandla hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar från 12 års

ålder. Halimatoz kan minska antalet knölar och bölder du har samt smärtan som ofta är kopplad till

sjukdomen. Du kanske först får andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt

kommer du att få Halimatoz.

Crohns sjukdom hos vuxna och barn

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom.

Halimatoz används för att behandla Crohns sjukdom hos vuxna och barn 6–17 år. Om du har Crohns

sjukdom kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt kommer

du att få Halimatoz för att minska dina symtom på Crohns sjukdom.

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom.

Halimatoz används för att behandla ulcerös kolit hos vuxna. Om du har ulcerös kolit kommer du först

att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt så kommer du att få Halimatoz

för att minska dina symtom från sjukdomen.

Uveit utan infektion hos vuxna och barn

Uveit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar vissa delar av ögat. Inflammationen kan leda till

försämrad syn och/eller förekomst av floaters i ögat (svarta prickar eller tunna linjer som rör sig över

synfältet). Halimatoz verkar genom att minska denna inflammation.

Halimatoz används för att behandla

Vuxna med uveit utan infektion där inflammationen påverkar bakre delen av ögat

Barn från 2 års ålder med kronisk uveit utan infektion där inflammationen påverkar främre

delen av ögat

2.

Vad du behöver veta innan du använder Halimatoz

Använd inte Halimatoz

om du är allergisk mot adalimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har en allvarlig infektion, inklusive tuberkulos, sepsis (blodförgiftning) eller någon annan

typ av opportunistisk infektion (sällsynta infektioner som kan uppstå vid nedsatt immunförsvar).

Det är viktigt att du talar om för din läkare om du har symtom på infektioner, t.ex. feber, sår,

trötthetskänsla, tandproblem (se ”Varningar och försiktighet”).

om du har måttlig eller svår hjärtsvikt. Det är viktigt att berätta för din läkare om du har eller har

haft en allvarlig hjärtåkomma (se ”Varningar och försiktighet”).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Halimatoz.

Allergisk reaktion

Om du får allergiska reaktioner med symtom såsom trånghetskänsla i bröstet, väsande andning,

yrsel, svullnad eller utslag, ska du sluta injicera Halimatoz och kontakta din läkare omgående

eftersom dessa reaktioner i sällsynta fall kan vara livshotande.

Infektion

Om du har någon infektion, inklusive kroniska infektioner eller lokala infektioner (t.ex. bensår)

måste du rådgöra med din läkare innan du börjar med Halimatoz. Om du är osäker, kontakta din

läkare.

Du kanske lättare får infektioner när du får behandling med Halimatoz. Denna risk kan öka om

du har nedsatt lungfunktion. Dessa infektioner kan vara allvarliga och omfatta tuberkulos,

infektioner orsakade av virus, svamp, parasiter eller bakterier eller andra sällsynta smittämnen,

eller sepsis (blodförgiftning).

I sällsynta fall kan dessa infektioner bli livshotande. Det är viktigt att berätta för din läkare om

du får symtom såsom feber, sår, trötthetskänsla eller tandbesvär. Din läkare kan råda dig att

tillfälligt sluta använda Halimatoz.

Tuberkulos

Eftersom fall av tuberkulos har rapporterats hos patienter som behandlats med adalimumab,

kommer läkaren att undersöka dig för tecken och symtom på tuberkulos innan behandling med

Halimatoz påbörjas. Det innebär en grundlig sjukdomshistoria och screeningundersökningar

(t.ex. lungröntgen och en tuberkulintest). Utförandet och resultaten av dessa tester ska anges på

ditt patientkort. Det är mycket viktigt att du berättar för din läkare om du någonsin har haft

tuberkulos, eller om du har varit in nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Tuberkulos

kan utvecklas under behandling även om du har fått förebyggande behandling. Om symtom på

tuberkulos (ihållande hosta, viktminskning, apati, lätt feber), eller om någon annan infektion

uppkommer under eller efter behandlingen, måste du genast berätta detta för din läkare.

Resor/återkommande infektioner

Tala om för din läkare om du har bott eller rest i regioner där svampinfektioner såsom

histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos är vanliga.

Tala om för din läkare om du tidigare har haft problem med återkommande infektioner eller

andra åkommor som ökar risken för infektioner.

Hepatit B-virus

Tala om för din läkare om du är bärare av hepatit B virus (HBV), om du har en aktiv HBV-

infektion eller om du tror att du löper risk att få HBV. Din läkare bör testa dig för Hepatit B.

Adalimumab kan reaktivera HBV-infektionen hos personer som bär på detta virus. I vissa

sällsynta fall, speciellt ifall du tar andra läkemedel som hämmar immunförsvaret, kan

reaktivering av HBV-infektionen vara livshotande.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ålder över 65 år

Om du är över 65 år kan du vara mer känslig för infektioner när du använder Halimatoz. Du och

din läkare ska vara särskilt uppmärksamma på tecken på infektion då du behandlas med

Halimatoz. Det är viktigt att tala om för din läkare om du får symtom på infektion, såsom feber,

sår, trötthetskänsla eller tandbesvär.

Operationer eller tandingrepp

Om du ska genomgå en operation eller ett tandingrepp inom kort, ska du informera din läkare

om att du tar Halimatoz. Din läkare kan råda dig att tillfälligt sluta använda Halimatoz.

Demyeliniserande sjukdom

Om du har eller utvecklar en demyeliniserande sjukdom (en sjukdom som påverkar det

skyddande skiktet runt nerverna) såsom multipel skleros (MS), kommer din läkare att göra en

bedömning om du kan få eller ska fortsätta behandlas med Halimatoz. Berätta omedelbart för

din läkare om du får symtom så som ändringar i synen, svaghet i armar eller ben, eller

domningar eller stickningar någonstans på kroppen.

Vaccin

Vissa vacciner innehåller levande men försvagade bakterier eller virus, och sådana vacciner ska

inte ges under behandlingen med Halimatoz eftersom det kan leda till infektioner. Kontrollera

med din läkare innan du vaccineras. Det rekommenderas att barn, om möjligt, får alla vaccin

som de ska ha enligt riktlinjerna för deras ålder innan behandlingen påbörjas. Om du behandlas

med Halimatoz under en graviditet, så kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en

infektion i upp till fem månader efter den sista dosen du fick under graviditeten. Det är viktigt

att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att du har använt Halimatoz

under din graviditet så att de kan avgöra när ditt nyfödda barn ska vaccineras.

Hjärtsvikt

Det är viktigt att tala om för din läkare om du har eller har haft en allvarlig hjärtåkomma. Om du

har mild hjärtsvikt och behandlas med Halimatoz, måste dina hjärtproblem övervakas noggrant

av din läkare. Om du utvecklar nya symtom eller om dina symtom på hjärtsvikt förvärras (t.ex.

andfåddhet eller svullna fötter), måste du kontakta din läkare omedelbart.

Feber, blåmärken, blödningar eller blekhet

Hos vissa patienter klarar inte kroppen att tillverka tillräckligt av de blodceller som bekämpar

infektioner eller stoppa blödningar. Om du får feber som inte går ner, om du lätt får blåmärken,

blöder lätt eller ser mycket blek ut ska du omedelbart ringa din läkare. Din läkare kan då besluta

att behandlingen ska avbrytas.

Cancer

Mycket sällsynta fall av vissa cancertyper har förekommit hos barn och vuxna som behandlas

med adalimumab eller andra TNFα-blockerare. Patienter med svårare reumatoid artrit som har

haft sjukdomen under längre tid kan ha en förhöjd risk att utveckla lymfom och leukemi

(cancertyper som påverkar blodkropparna och benmärgen). Om du behandlas med Halimatoz

kanske risken ökar för att utveckla lymfom, leukemi eller annan cancertyp. Vid sällsynta

tillfällen har en specifik och allvarlig typ av lymfom observerats hos patienter som använder

adalimumab. Vissa av dessa patienter behandlades också med läkemedlen azatioprin eller

merkaptopurin. Berätta för din läkare om du tar azatioprin eller merkaptopurin tillsammans med

Halimatoz.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Fall av icke-melanom hudcancer har förekommit hos patienter som behandlas med adalimumab.

Om nya områden med hudskador uppstår under eller efter behandling eller om befintliga

märken eller skadade områden ändrar utseende, ska du berätta detta för din läkare.

Andra cancerformer än lymfom har i vissa fall rapporterats hos patienter med lungsjukdomen

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som behandlats med en annan TNFα-blockerare. Om du

har KOL, eller är storrökare, ska du diskutera med din läkare huruvida det är lämpligt att

behandla dig med TNFα-blockerare.

Autoimmuna sjukdomar

I sällsynta fall kan behandling med Halimatoz ge ett lupusliknande syndrom. Kontakta din

läkare om symtom som ihållande, oförklarliga utslag, feber, ledsmärta eller trötthet uppstår.

Barn och ungdomar

Ge inte Halimatoz till barn som har polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och är under 2 år.

Ge inte Halimatoz till barn som har plackpsoriasis eller ulcerös kolit och är under 4 år.

Ge inte Halimatoz till barn som har Crohns sjukdom och är under 6 år.

Använd inte den förfyllda sprutan med 40 mg för andra doser än just 40 mg.

Andra läkemedel och Halimatoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Halimatoz kan tas tillsammans med metotrexat eller vissa sjukdomsmodifierande anti-reumatiska

medel (sulfasalazin, hydroxiklorokin, leflunomid och guldberedningar för injektion), kortikosteroider

eller smärtstillande läkemedel, inklusive icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID).

Du ska inte använda Halimatoz tillsammans med läkemedel som innehåller de aktiva substanserna

anakinra eller abatacept eftersom det ökar risken för allvarliga infektioner. Kombinationen av

adalimumab eller andra TNF-antagonister och anakinra eller abatacept rekommenderas inte eftersom

det kan öka risken för infektioner, inklusive allvarliga infektioner och andra eventuella effekter. Om

du har frågor, kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Du bör överväga att använda adekvat preventivmetod för att förhindra graviditet när du

använder Halimatoz och fortsätta använda det i minst 5 månader efter den sista behandlingen

med Halimatoz.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan

du använder detta läkemedel.

Halimatoz ska endast användas under graviditet om det behövs.

Enligt en graviditetsstudie fanns ingen ökad risk för fosterskador när mamman hade fått

adalimumab under graviditeten jämfört med mammor med samma sjukdom som inte använt

adalimumab.

Halimatoz kan användas under amning.

Om du får Halimatoz under din graviditet, så kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en

infektion.

Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att du använde

Halimatoz under din graviditet innan ditt nyfödda barn ska vaccineras. (För mer information om

vacciner se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Körförmåga och användning av maskiner

Halimatoz kan ha en liten påverkan på din förmåga att köra bil, cykla eller använda maskiner. En

känsla av att rummet snurrar (svindel) samt synstörningar kan inträffa när Halimatoz används.

Halimatoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 0,8 ml dos, och är näst intill

’natriumfritt’.

3.

Hur du använder Halimatoz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Halimatoz finns tillgängligt som en injektionspenna à 40 mg samt förfyllda sprutor à 20 mg och 40 mg

så att patienter kan administrera en fullständig dos på 20 mg eller 40 mg.

Reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit eller axial spondylartrit utan

radiografiska bevis på ankyloserande spondylit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

40 mg varannan vecka som

en enkel dos

Vid reumatoid artrit används

metotrexat tillsammans med

Halimatoz. Om metotrexat inte

är lämpligt för dig kan

Halimatoz användas enbart.

Om du har reumatoid artrit och

inte får metotrexat tillsammans

med Halimatoz kan dosen

bli 40 mg adalimumab varje

vecka eller 80 mg varannan

vecka.

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn (från 2 års ålder),

ungdomar och vuxna som

väger 30 kg eller mer

40 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Barn (från 2 års ålder),

ungdomar och vuxna som

väger från 10 kg till mindre än

30 kg

20 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Entesitrelaterad artrit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn, ungdomar och vuxna

från 6 års ålder som väger 30 kg

eller mer

40 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Barn och ungdomar från 6 års

ålder som väger från 15 kg till

mindre än 30 kg

20 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Psoriasis

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag) som följs av 40 mg som

ges varannan vecka, med

början en vecka efter

startdosen.

Du ska fortsätta använda

Halimatoz så länge din läkare

ordinerar detta. Om dosen inte

har tillräcklig effekt kan din

läkare öka till 40 mg varje

vecka eller 80 mg varannan

vecka.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Plackpsoriasis hos barn och ungdomar

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn och ungdomar 4–17 år

som väger 30 kg eller mer

Startdos på 40 mg, följt

av 40 mg en vecka senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Ej aktuellt

Barn och ungdomar 4–17 år

som väger från 15 kg till mindre

än 30 kg

Startdos på 20 mg, följt

av 20 mg en vecka senare.

Därefter är den vanliga

dosen 20 mg varannan vecka.

Ej aktuellt

Hidradenitis suppurativa

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 160 mg (som fyra

injektioner à 40 mg på samma

dag eller två injektioner à 40 mg

per dag två dagar i följd), följt

av 80 mg (som två injektioner

à 40 mg på samma dag) två

veckor senare.

Efter ytterligare två veckor

fortsätter behandlingen

med 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka, enligt

din läkares ordination.

Du bör använda en

bakteriedödande lösning

dagligen på de områden som är

påverkade.

Ungdomar 12–17 år som

väger 30 kg eller mer

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag), följt av 40 mg en vecka

senare.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan din läkare öka dosen

till 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka.

Du bör använda en

bakteriedödande lösning

dagligen på de områden som är

påverkade.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Crohns sjukdom

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag), följt av 40 mg varannan

vecka med start två veckor

senare.

Om snabbare förbättring är

nödvändig, kan du få en startdos

på 160 mg (som fyra injektioner

à 40 mg på samma dag eller två

injektioner à 40 mg per dag två

dagar i följd), följt av 80 mg

(som två injektioner à 40 mg på

samma dag) två veckor senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka.

Crohns sjukdom hos barn och ungdomar

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn och ungdomar 6–17 år

som väger 40 kg eller mer

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag), följt av 40 mg varannan

vecka med början två veckor

senare.

Om ett snabbare svar behövs

kan läkaren ordinera en startdos

på 160 mg (som fyra injektioner

à 40 mg på samma dag eller

som två injektioner à 40 mg per

dag under två dagar i följd) följt

av 80 mg (som två injektioner

à 40 mg på samma dag) två

veckor senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka.

Barn och ungdomar 6–17 år

som väger mindre än 40 kg

Startdos på 40 mg följt

av 20 mg varannan vecka med

början två veckor senare.

Om ett snabbare svar behövs

kan läkaren ordinera en startdos

på 80 mg (som två injektioner

à 40 mg per dag) följt av 40 mg

två veckor senare.

Därefter är den vanliga

dosen 20 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 20 mg varje vecka.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ulcerös kolit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 160 mg (som fyra

injektioner à 40 mg på samma

dag eller som två injektioner

à 40 mg per dag under två dagar

i följd) följt av 80 mg (som två

injektioner à 40 mg samma dag)

två veckor senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka.

Uveit utan infektion

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag), följt av 40 mg varannan

vecka med början en vecka

efter startdosen.

Vid uveit utan infektion kan

kortikosteroider, eller andra

läkemedel som påverkar

immunsystemet, fortsätta att tas

under behandling med

Halimatoz. Halimatoz kan även

ges enbart.

Du ska fortsätta använda

Halimatoz så länge din läkare

ordinerar detta.

Barn och ungdomar från 2 års

ålder som väger 30 kg eller mer

40 mg varannan vecka

tillsammans med metotrexat

Läkaren kan också ordinera en

startdos på 80 mg som ges en

vecka före start av den vanliga

dosen.

Barn och ungdomar från 2 års

ålder som väger mindre

än 30 kg

20 mg varannan vecka

tillsammans med metotrexat

Läkaren kan också ordinera en

startdos på 40 mg som ges en

vecka före start av den vanliga

dosen.

Hur Halimatoz ges

Halimatoz ges via en injektion under huden ( subkutant).

Detaljerade instruktioner om hur Halimatoz ska injiceras finns i avsnitt 7, ”

Användarinstruktion

”.

Om du använt mer Halimatoz än du borde

Om du råkar injicera Halimatoz oftare än vad du har ordinerats, kontakta din läkare eller

apotekspersonal och berätta att du har tagit för mycket av läkemedlet. Ta alltid med dig den yttre

kartongen, även om den är tom.

Om du har glömt att använda Halimatoz

Om du glömmer bort att ge dig själv en injektion, ska du ta en dos av Halimatoz så snart du kommer

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ihåg det. Ta sedan din nästa dos på den bestämda dagen som du skulle ha gjort, om du inte hade glömt

bort en dos.

Om du slutar att använda Halimatoz

Beslutet att sluta använda Halimatoz ska diskuteras med din läkare. Dina symtom kan återkomma då

behandlingen avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. De flesta biverkningar är milda till måttliga. Vissa kan emellertid vara allvarliga och kräva

behandling. Biverkningar kan uppträda upp till minst 4 månader, eller ännu senare, efter den sista

Halimatoz-injektionen.

Sök vård omedelbart

om du upplever något av följande tecken på allergisk reaktion eller hjärtsvikt:

allvarliga utslag, nässelutslag;

svullet ansikte, svullna händer, fötter;

ansträngd andning, svårt att svälja;

andnöd vid ansträngning eller i liggande position eller om fötterna svullnar.

Berätta för din läkare så fort som möjligt

om du märker något av följande:

tecken och symtom på infektion såsom feber, illamående, sår, tandproblem, brännande känsla då

man kissar, svaghets- eller trötthetskänsla eller hosta,

symtom på nervproblem, till exempel stickningar, känselbortfall, dubbelseende eller arm- eller

bensvaghet,

tecken på hudcancer, till exempel en bula eller ett öppet sår som inte läker;

tecken och symtom på blodsjukdomar såsom långvarig feber, blåmärken, blödning, blekhet.

Följande biverkningar har observerats vid användning av adalimumab:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

reaktioner på injektionsstället (inklusive smärta, svullnad, rodnad eller klåda);

luftvägsinfektioner (inklusive förkylning, rinnande näsa, bihåleinflammation,

lunginflammation);

huvudvärk;

buksmärta;

illamående och kräkning;

hudutslag;

smärta i musklerna.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

allvarliga infektioner (inklusive blodförgiftning och influensa);

infektioner i tarmarna (inklusive gastroenterit);

hudinfektioner (inklusive cellulit och bältros);

öroninfektioner;

muninfektioner (inklusive tandinfektioner och munsår);

infektioner i könsorganen;

urinvägsinfektioner;

svampinfektioner;

ledinfektioner;

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

godartade tumörer;

hudcancer;

allergiska reaktioner (inklusive säsongsallergi);

uttorkning;

humörsvängningar (inklusive depression);

oro;

problem att sova;

känselstörningar såsom stickningar, myrkrypningar eller domning;

migrän;

symtom på nervrotskompression (med smärta i korsryggen och bensmärta);

synstörningar;

ögoninflammation;

inflammation i ögonlocket och ögonsvullnad;

svindel (känsla av att rummet snurrar);

känsla av att hjärtat slår snabbt;

högt blodtryck;

rodnad;

blödning (blåmärken);

hosta;

astma;

andfåddhet;

blödning i magtarmkanalen;

dyspepsi (matsmältningsbesvär, uppblåsthet, halsbränna);

sura uppstötningar;

torra ögon och torr mun;

klåda;

kliande utslag;

blåmärken;

hudinflammation (som eksem);

sköra naglar på fingrar och tår;

ökad svettning;

håravfall;

nytt utbrott av eller förvärrande av psoriasis;

muskelspasmer;

blod i urinen;

njurproblem;

bröstsmärta;

ödem (vätskeansamling i kroppen som gör att de berörda vävnaderna svullnar);

feber;

sänkt antal blodplättar (trombocyter) vilket ökar risken för blödning eller blåmärken;

försämrad läkning.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

ovanliga infektioner (till exempel tuberkulos och andra infektioner) som kan uppstå då

motståndskraften mot sjukdomar är nedsatt;

neurologiska infektioner (inklusive hjärnhinneinflammation orsakad av virus);

ögoninfektioner;

bakterieinfektioner;

divertikulit (inflammation och infektion av tjocktarmen);

cancer, inklusive cancer som påverkar lymfsystemet (lymfom) och melanom (en typ av

hudcancer);

immunrubbningar som kan påverka lungor, hud och lymfkörtlar (yttrar sig oftast som

sjukdomen sarkoidos);

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

vaskulit (inflammation i blodkärlen);

skakningar;

neuropati (nervskador);

stroke (slaganfall);

dubbelseende;

hörselbortfall, ringande;

känsla av att hjärtat slår oregelbundet såsom ett missat hjärtslag;

hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullna fötter;

hjärtinfarkt;

ett bråck i den stora artärväggen, inflammation och koagel i en ven, blockering av ett blodkärl;

lungsjukdom som ger andfåddhet (inklusive lunginflammation);

lungemboli (blockering i en lungartär);

pleural effusion (onormal vätskeansamling mellan lungor och bröstkorg);

inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår smärta i buken och ryggen;

svårighet att svälja;

ansiktsödem (svullnad);

gallblåseinflammation, gallstenar;

fettlever (fettansamling i levercellerna);

nattliga svettningar;

ärr;

onormalt muskelsönderfall;

SLE, systemisk lupus erythomatosus (en immunsjukdom som innefattar inflammation av huden,

hjärtat, lungor, leder och andra organsystem);

störd sömn;

impotens;

inflammationer.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

leukemi (cancer som påverkar blod och benmärg);

allvarlig allergisk reaktion med chock;

MS, multipel skleros;

nervrubbning (såsom inflammation i synnerven till ögat och Guillain-Barré syndrom, ett

tillstånd som kan orsaka muskelsvaghet, känselrubbningar, stickningar i armar och överkropp);

hjärtstopp;

lungfibros (ärrbildning i lungan);

hål på tarmen;

hepatit (leverinflammation);

reaktivering av hepatit B-infektion;

autoimmun hepatit (leverinflammation orsakad av kroppens eget immunsystem);

kutan vaskulit (inflammation av blodkärlen i huden);

Stevens-Johnson syndrom (en livshotande reaktion med influensaliknande symtom och

hudutslag med blåsor);

ansiktsödem (svullnad) associerat med allergiska reaktioner;

erytema multiforme (inflammatoriska hudutslag);

lupus-liknande syndrom;

angioödem (lokal svullnad av huden)

lichenoida hudreaktioner (kliande röd-lila hudutslag).

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

hepatosplenisk T-cellslymfom (en sällsynt blodcancer som ofta är dödlig);

Merkel-cellcarcinom (en sorts hudcancer);

Kaposis sarkom, en sällsynt cancer förknippad med infektion med humant herpesvirus 8.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kaposis sarkom uppträder oftast som purpurfärgade fläckar på huden.

leversvikt;

förvärrande av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (ser ut som hudutslag och åtföljs av

muskelsvaghet).

Vissa biverkningar som observerats med adalimumab kanske inte uppvisar symtom och kan endast

påvisas genom blodprover. Dessa omfattar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

låga blodvärden för vita blodceller;

låga blodvärden för röda blodceller;

förhöjda lipider i blodet;

förhöjda leverenzymer.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

höga blodvärden för vita blodceller;

låga blodvärden för blodplättar;

förhöjd urinsyra i blodet;

avvikande blodvärden för natrium;

låga blodvärden för kalcium;

låga blodvärden för fosfat;

högt blodsocker;

höga blodvärden för laktatdehydrogenas;

autoantikroppar i blodet;

låga blodvärden för kalium.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

förhöjda värden av bilirubin (blodprov för levern).

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

låga blodvärden för vita blodceller, röda blodceller och blodplättar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Halimatoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etikett/blister/kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får inte frysas. Får inte skakas.

Förvara de förfyllda sprutorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Alternativ förvaring:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid behov (till exempel om du reser) kan Halimatoz förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 °C)

under högst 21 dagar – se till att läkemedlet skyddas från ljus. När den förfyllda sprutan tas ur

kylskåpet för att förvaras i rumstemperatur

måste den användas inom 21 dagar eller kasseras

, även

om den senare läggs tillbaka i kylskåpet. Du ska skriva upp datumet då den förfyllda sprutan tas ur

kylskåpet för första gången, och datumet då den ska kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är adalimumab. Varje förfylld spruta innehåller 40 mg

adalimumabi 0,8 ml lösning.

De andra innehållsämnena är adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol,

polysorbat 80, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning för injektion i förfylld spruta är 0,8 ml lösning som är klar

till något opalskimrande och färglös till svagt gul.

Halimatoz tillhandahålls i en spruta av typ I-glas för engångsbruk, med nål i rostfritt stål med nålskydd

och fingerfläns, nålhätta i gummi och kolvstång i plast. Varje spruta innehåller 0,8 ml lösning.

Varje förpackning innehåller 1 eller 2 förfyllda sprutor med Halimatoz.

Varje multiförpackning innehåller 6 (3 × 2) förfyllda sprutor med Halimatoz.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Halimatoz finns tillgängligt som förfylld spruta samt som förfylld injektionspenna (SensoReady).

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Österrike

Tillverkare

Sandoz GmbH Schaftenau

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Österrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Sandoz nv/sa

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas

Tel: +370 5 2636 037

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

България

Сандоз България КЧТ

Тел.: +359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz nv/saTél/Tel.: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tel.: +36 1 430 2890

Danmark/Norge/Ísland/Sverige

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tel: +356 21222872

Deutschland

Hexal AG

Tel: +49 8024 908 0

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 36 52 41 600

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Tel: +372 665 2400

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 209 70 00

España

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 900 456 856

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +351 21 196 40 00

France

Sandoz SAS

Tél: +33 1 49 64 48 00

România

Sandoz SRL

Tel: +40 21 407 51 60

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel: +385 1 23 53 111

Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d.

Tel: +386 1 580 21 11

Ireland

Rowex Ltd.

Tel: + 353 27 50077

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: +39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: +358 010 6133 400

Κύπρος

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Τηλ: +357 22 69 0690

United Kingdom

Sandoz Limited

Tel: +44 1276 69 8020

Latvija

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67 892 006

Denna text ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Övriga informationskällor

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplatshttp://www.ema.europa.eu

7.

Användarinstruktion

Det är viktigt att du följer de här instruktionerna för att minska risken för infektioner och för att

säkerställa att du använder läkemedlet på rätt sätt.

Läs den här användarinstruktionen noggrant så att du förstår dem och kan följa dem innan du börjar

injicera Halimatoz. Din vårdgivare kommer att visa dig hur du förbereder och injicerar Halimatoz på

rätt sätt med den förfyllda sprutan innan du själv får använda den för första gången. Prata med din

vårdgivare om du har frågor.

Förfylld spruta med Halimatoz för engångsbruk med nålskydd och fingerfläns (som tillsats)

Figur A: Förfylld spruta med Halimatoz med nålskydd och fingerfläns (tillsats)

Det är viktigt att du:

inte öppnar

ytterförpackningen förrän du är redo att använda sprutan.

inte använder

sprutan om blisterförpackningens försegling har brutits, eftersom det kan

medföra fara.

aldrig låter

sprutan ligga framme obevakad så att andra kan hantera den.

inte skakar

sprutan.

inte använder

sprutan om du tappat den och den ser skadad ut, eller om du tappat den när

nålhättan har tagits av.

inte tar av

nålhättan förrän precis innan du genomför injektionen.

är noga med att

inte röra vid

nålskyddets vingar innan du använder sprutan. Om du rör vid dem

kan nålskyddet aktiveras för tidigt.

Ta inte av

fingerflänsen före injektionen.

injicerar Halimatoz 15–30 minuter efter att du tagit ut sprutan ur kylskåpet, så att injektionen

blir mer behaglig.

kasserar den använda sprutan omedelbart efter att du har använt den.

Använd aldrig en spruta

mer än en gång.

Se avsnittet

”4. Kassera använda sprutor”

i slutet av den här

användarinstruktionen.

Hur ska Halimatoz förvaras?

Förvara sprutorna i ytterförpackningen i kylskåp (mellan 2 °C och 8 °C).

Vid behov (till exempel om du reser) kan Halimatoz förvaras vid rumstemperatur (upp

till 25°C) under högst 21 dagar – se till att läkemedlet skyddas från ljus. När den förfyllda

sprutan tas ur kylskåpet för att förvaras i rumstemperatur,

måste den användas inom 21 dagar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

eller kasseras

, även om den senare läggs tillbaka i kylskåpet. Skriv upp datumet då den

förfyllda sprutan tas ur kylskåpet för första gången, och datumet då den ska kasseras.

Förvara alltid sprutorna i originalförpackningen fram till användningstillfället, för att skydda

dem från ljus.

Sprutorna får inte förvaras i stark värme eller kyla.

Sprutorna får inte frysas.

Förvara Halimatoz och alla andra läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Vad behövs för att genomföra en injektion?

Lägg fram de saker som listas nedan på en ren, plan yta.

Följande saker från förpackningen:

Halimatoz förfylld spruta/förfyllda sprutor (se

Figur A

). Varje spruta innehåller 40 mg/0,8 ml

Halimatoz.

Följande saker, som inte finns i förpackningen (se

Figur B

En spritsudd

En bomullstuss eller en bit gasväv

Särskild behållare för kassering av vassa föremål

Figur B: saker som inte finns i förpackningen

Se avsnittet

”4. Kassera använda sprutor”

i slutet av den här användarinstruktionen.

Innan du genomför injektionen

Figur C: nålskyddet är inte aktiverat – sprutan är

klar för användning

Figur D: nålskyddet är aktiverat – använd

inte sprutan

Här är nålskyddet

INTE

AKTIVERAT

Sprutan är klar för användning (se

Figur C

Här är nålskyddet

AKTIVERAT.

ANVÄND INTE

sprutan (se

Figur D

Förbereda sprutan

För att göra injektionen lite mer behaglig bör du ta ut blisterförpackningen med sprutan från

kylskåpet och låta den ligga oöppnad på arbetsytan i cirka 15 till 30 minuter, så att den värms

till rumstemperatur.

Ta ut sprutan från blisterförpackningen.

Titta i sprutans fönster. Lösningen ska vara färglös till svagt gul, och klar till något

opalskimrande. Om du ser partiklar och/eller missfärgningar ska du inte använda sprutan. Om

du är osäker på om lösningen kan användas kan du rådgöra med apotekspersonal.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Använd inte sprutan om den är trasig eller om nålskyddet har aktiverats. Lämna tillbaka sprutan

och förpackningen till apoteket.

Titta på utgångsdatumet (efter EXP) på sprutan. Använd inte sprutan om utgångsdatumet har

passerats.

Kontakta apotekspersonal om du misstänker något fel på sprutan efter kontrollerna ovan.

5.

Välja injektionsställe:

Rekommendationen är att välja ett injektionsställe på

framsidan av låren. Du kan också injicera i nedre delen av

magen, men se till att välja ett ställe minst 5 cm från naveln

Figur E

Välj ett nytt injektionsställe för varje injektion.

Injicera inte i ett område där huden är öm, röd eller hård

eller har fjällande utslag eller blåmärken, och undvik även

områden med ärr eller bristningar. Om du har psoriasis ska

du INTE injicera på ställen där det finns psoriasisplack.

Figur E: välj injektionsställe

6.

Rengöra injektionsstället:

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Rengör injektionsstället med en spritsudd i en cirklande

rörelse. Låt stället torka innan du injicerar (se

Figur F

Rör inte vid det rengjorda området innan du injicerar.

Figur F: rengör injektionsstället

7.

Genomföra injektionen:

Dra försiktigt av nålhättan från sprutan med en rak rörelse

Figure G

Kassera nålhättan.

Du kan eventuellt se en droppe vätska vid nålspetsen. Det

är helt normalt.

Figur G: dra av nålhättan

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Nyp försiktigt tag i huden på injektionsstället (se

Figur H

Stick in nålen i huden enligt illustrationen.

Tryck in nålen hela vägen för att se till att allt läkemedel

sprutas in

Figur H: stick in nålen

Håll sprutan enligt illustrationen (se

Figur I

Tryck långsamt in kolven så långt det går, tills

kolvhuvudet är helt i linje med nålskyddets vingar.

Håll kolven helt intryckt och håll kvar sprutan

i 5 sekunder.

Figur I: håll sprutan

Håll

kvar kolven i det helt intryckta läget

medan du

försiktigt drar nålen rakt ut från injektionsstället, och släpp

sedan huden (se

Figur J).

Figur J: dra nålen rakt ut

Släpp långsamt kolven och låt nålskyddet automatiskt

täcka över nålen (se

Figur K

En liten blödning kan uppstå på injektionsstället. Du kan

trycka en bomullstuss eller en bit gasväv mot stället och

hålla kvar i 10 sekunder. Gnugga inte på injektionsstället.

Använd ett plåster om du vill.

Figur K: släpp kolven långsamt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8.

Kassera använda sprutor:

Släng den använda sprutan i en särskild behållare för vassa

föremål (förslutningsbar och punkteringssäker). För din

och andras säkerhet och hälsa får aldrig nålar och använda

sprutor återanvändas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

hushållsavfall. Fråga läkare eller apotekspersonal hur man

kasserar läkemedel som inte längre används. Dessa

åtgärder är till för att skydda miljön Alla oanvända

produkter och avfall ska kasseras enligt lokala lagar och

regler.

Om du har frågor, prata med en läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska som känner till

Halimatoz.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

adalimumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Din läkare kommer även ge dig ett

Patientkort

, som innehåller viktig säkerhetsinformation som

du måste vara medveten om före Halimatoz ges till dig och under behandling med Halimatoz.

Behåll detta

Patientkort

under hela behandlingen och i ytterligare 4 månader efter att du (eller

ditt barn) fått den sista injektionen med Halimatoz.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Halimatoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Halimatoz

Hur du använder Halimatoz

Eventuella biverkningar

Hur Halimatoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Användarinstruktion

1.

Vad Halimatoz är och vad det används för

Halimatoz innehåller den aktiva substansen adalimumab, som påverkar kroppens immunförsvar.

Halimatoz är avsett för behandling av följande inflammatoriska sjukdomar:

reumatoid artrit,

polyartikulär juvenil idiopatisk artrit,

entesitrelaterad artrit,

ankyloserande spondylit,

axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit,

psoriasisartrit,

psoriasis,

hidradenitis suppurativa,

Crohns sjukdom,

ulcerös kolit och

uveit utan infektion.

Den aktiva substansen i Halimatoz, adalimumab, är en monoklonal antikropp. Monoklonala

antikroppar är proteiner som fäster vid specifika mål i kroppen.

Målet för adalimumab är ett annat protein som kallas tumörnekrosfaktor (TNFα), som förekommer i

förhöjda halter vid de inflammatoriska sjukdomar som anges ovan. Genom att binda till TNFα kan

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Halimatoz minska inflammationen vid dessa sjukdomar.

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna.

Halimatoz används för att behandla reumatoid artrit hos vuxna. Om du har måttlig till svår aktiv

reumatoid artrit, kommer du i regel först att få annan sjukdomsmodifierande behandling, såsom

metotrexat. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt kan läkaren ordinera Halimatoz för att

behandla din reumatoida artrit.

Halimatoz kan också användas för att behandla svår, aktiv och progressiv reumatoid artrit som inte

tidigare behandlats med metotrexat.

Halimatoz kan bromsa förstörelsen av brosk och skelett i lederna som sjukdomen orsakar och därmed

öka din förmåga att utföra dagliga aktiviteter.

Halimatoz används vanligen tillsammans med metotrexat. Om din läkare bedömer att metotrexat är

olämpligt, kan enbart Halimatoz ges.

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit är inflammatoriska sjukdomar i lederna

som vanligtvis debuterar under barndomen.

Halimatoz används för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos barn och ungdomar 2–

17 år och entesitrelaterad artrit hos barn och ungdomar 6–17 år. Patienten kan först få andra

sjukdomsmodifierande läkemedel, såsom metotrexat. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt

kan patienten få Halimatoz som behandling av polyartikulär juvenil idiopatisk artrit eller

entesitrelaterad artrit.

Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit

är inflammatoriska sjukdomar i ryggraden.

Halimatoz används för att behandla dessa sjukdomar hos vuxna. Om du har ankyloserande spondylit

eller axial spondylartrit utan radiografiska tecken på ankyloserande spondylit så kommer du först att få

andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt så kommer du att få Halimatoz för att

minska dina symtom.

Plackpsoriasis hos vuxna och barn

Plackpsoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som orsakar röda, flagiga och torra plack på huden

som täcks av silvriga fjäll. Plackpsoriasis kan också involvera naglarna, som då kan smula sönder, bli

tjockare och lyfta från nagelbädden, vilket kan vara smärtsamt. Psoriasis tros orsakas av en störning i

kroppens immunsystem som leder till en ökad produktion av hudceller.

Halimatoz används för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Halimatoz används

också för att behandla svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar 4–17 år där lokal behandling på

huden och UV-ljusbehandling inte har haft tillräcklig effekt eller inte är lämpligt.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna som beror på sjukdomen psoriasis.

Halimatoz används för att behandla psoriasisartrit hos vuxna. Halimatoz kan bromsa de skador på

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

brosk och ben i lederna som orsakas av sjukdomen, och förbättra den fysiska funktionen.

Hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar

Hidradenitis suppurativa (ibland kallat acne inversa) är en långvarig och ofta smärtsam inflammatorisk

hudsjukdom. Symtomen kan vara ömma noduli (knölar) och abscesser (bölder) som kan läcka var.

Sjukdomen påverkar vanligen specifika områden av huden, t.ex. under brösten, armhålorna, insidan av

låren, ljumsken och rumpan. Ärrbildning kan också uppstå i de påverkade områdena.

Halimatoz används för att behandla hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar från 12 års

ålder. Halimatoz kan minska antalet knölar och bölder du har samt smärtan som ofta är kopplad till

sjukdomen. Du kanske först får andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt

kommer du att få Halimatoz.

Crohns sjukdom hos vuxna och barn

Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom.

Halimatoz används för att behandla Crohns sjukdom hos vuxna och barn 6–17 år. Om du har Crohns

sjukdom kommer du först att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte hjälper tillräckligt kommer

du att få Halimatoz för att minska dina symtom på Crohns sjukdom.

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom.

Halimatoz används för att behandla ulcerös kolit hos vuxna. Om du har ulcerös kolit kommer du först

att få andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte har tillräcklig effekt så kommer du att få Halimatoz

för att minska dina symtom från sjukdomen.

Uveit utan infektion hos vuxna och barn

Uveit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar vissa delar av ögat. Inflammationen kan leda till

försämrad syn och/eller förekomst av floaters i ögat (svarta prickar eller tunna linjer som rör sig över

synfältet). Halimatoz verkar genom att minska denna inflammation.

Halimatoz används för att behandla

vuxna med uveit utan infektion där inflammationen påverkar bakre delen av ögat

barn från 2 års ålder med kronisk uveit utan infektion där inflammationen påverkar främre delen

av ögat.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Halimatoz

Använd inte Halimatoz:

om du är allergisk mot adalimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har en allvarlig infektion, inklusive tuberkulos, sepsis (blodförgiftning) eller någon annan

typ av opportunistisk infektion (sällsynta infektioner som kan uppstå vid nedsatt immunförsvar).

Det är viktigt att du talar om för din läkare om du har symtom på infektioner, t.ex. feber, sår,

trötthetskänsla eller tandproblem (se ”Varningar och försiktighet”).

om du har måttlig eller svår hjärtsvikt. Det är viktigt att berätta för din läkare om du har eller har

haft en allvarlig hjärtåkomma (se ”Varningar och försiktighet”)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Halimatoz.

Allergisk reaktion

Om du får allergiska reaktioner med symtom såsom trånghetskänsla i bröstet, väsande andning,

yrsel, svullnad eller utslag, ska du sluta injicera Halimatoz och kontakta din läkare omgående

eftersom dessa reaktioner i sällsynta fall kan vara livshotande.

Infektion

Om du har någon infektion, inklusive långvariga eller lokala infektioner (t.ex. bensår) måste du

rådgöra med din läkare innan du börjar med Halimatoz. Om du är osäker, kontakta din läkare.

Du kanske lättare får infektioner när du får behandling med Halimatoz. Denna risk kan öka om

du har nedsatt lungfunktion. Dessa infektioner kan vara allvarliga och omfatta tuberkulos,

infektioner orsakade av virus, svamp, parasiter eller bakterier eller andra sällsynta smittämnen,

eller sepsis (blodförgiftning).

I sällsynta fall kan dessa infektioner bli livshotande. Det är viktigt att berätta för din läkare om

du får symtom såsom feber, sår, trötthetskänsla eller tandbesvär. Din läkare kan råda dig att

tillfälligt sluta använda Halimatoz.

Tuberkulos

Eftersom fall av tuberkulos har rapporterats hos patienter som behandlats med adalimumab,

kommer läkaren att undersöka dig för tecken och symtom på tuberkulos innan behandling med

Halimatoz påbörjas. Det innebär en grundlig sjukdomshistoria och screeningundersökningar

(t.ex. lungröntgen och en tuberkulintest). Utförandet och resultaten av dessa tester ska anges på

ditt patientkort. Det är mycket viktigt att du berättar för din läkare om du någonsin har haft

tuberkulos, eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Tuberkulos

kan utvecklas under behandling även om du har fått förebyggande behandling. Om symtom på

tuberkulos (ihållande hosta, viktminskning, apati, lätt feber), eller om någon annan infektion

uppkommer under eller efter behandlingen, måste du genast berätta detta för din läkare.

Resor/återkommande infektioner

Tala om för din läkare om du har bott eller rest i regioner där svampinfektioner såsom

histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos är vanliga.

Tala om för din läkare om du tidigare har haft problem med återkommande infektioner eller

andra åkommor som ökar risken för infektioner.

Hepatit B-virus

Tala om för din läkare om du är bärare av hepatit B virus (HBV), om du har en aktiv HBV-

infektion eller om du tror att du löper risk att få HBV. Din läkare bör testa dig för Hepatit B.

Adalimumab kan reaktivera HBV-infektionen hos personer som bär på detta virus. I vissa

sällsynta fall, speciellt ifall du tar andra läkemedel som hämmar immunförsvaret, kan

reaktivering av HBV-infektionen vara livshotande.

Ålder över 65 år

Om du är över 65 år kan du vara mer känslig för infektioner när du använder Halimatoz. Du och

din läkare ska vara särskilt uppmärksamma på tecken på infektion då du behandlas med

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Halimatoz. Det är viktigt att tala om för din läkare om du får symtom på infektion, såsom feber,

sår, trötthetskänsla eller tandbesvär.

Operationer eller tandingrepp

Om du ska genomgå en operation eller ett tandingrepp inom kort, ska du informera din läkare

om att du tar Halimatoz. Din läkare kan råda dig att tillfälligt sluta använda Halimatoz.

Demyeliniserande sjukdom

Om du har eller utvecklar en demyeliniserande sjukdom (en sjukdom som påverkar det

skyddande skiktet runt nerverna) såsom multipel skleros (MS), kommer din läkare att göra en

bedömning om du kan få eller ska fortsätta behandlas med Halimatoz. Berätta omedelbart för

din läkare om du får symtom såsom ändringar i synen, svaghet i armar eller ben, eller

domningar eller stickningar någonstans på kroppen.

Vacciner

Vissa vacciner innehåller levande men försvagade bakterier eller virus, och sådana vacciner ska

inte ges under behandlingen med Halimatoz eftersom det kan leda till infektioner. Kontrollera

med din läkare innan du vaccineras. Det rekommenderas att barn, om möjligt, får alla vaccin

som de ska ha enligt riktlinjerna för deras ålder innan behandlingen påbörjas Om du behandlas

med Halimatoz under en graviditet så kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en

infektion i upp till fem månader efter den sista dosen du fick under graviditeten. Det är viktigt

att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att du har använt Halimatoz

under din graviditet så att de kan avgöra när ditt nyfödda barn ska vaccineras.

Hjärtsvikt

Det är viktigt att tala om för din läkare om du har eller har haft en allvarlig hjärtåkomma. Om du

har mild hjärtsvikt och behandlas med Halimatoz, måste dina hjärtproblem övervakas noggrant

av din läkare. Om du utvecklar nya symtom eller om dina symtom på hjärtsvikt förvärras (t.ex.

andfåddhet eller svullna fötter), måste du kontakta din läkare omedelbart.

Feber, blåmärken, blödningar eller blekhet

Hos vissa patienter klarar inte kroppen att tillverka tillräckligt av de blodceller som bekämpar

infektioner eller stoppar blödningar. Om du får feber som inte går ner, om du lätt får blåmärken,

blöder lätt eller ser mycket blek ut ska du omedelbart ringa din läkare. Din läkare kan då besluta

att behandlingen ska avbrytas.

Cancer

Mycket sällsynta fall av vissa cancertyper har förekommit hos barn och vuxna som behandlas

med adalimumab eller andra TNFα-blockerare. Patienter med svårare reumatoid artrit som har

haft sjukdomen under längre tid kan ha en förhöjd risk att utveckla lymfom och leukemi

(cancertyper som påverkar blodkropparna och benmärgen). Om du behandlas med Halimatoz

kanske risken ökar för att utveckla lymfom, leukemi eller annan cancertyp. Vid sällsynta

tillfällen har en specifik och allvarlig typ av lymfom observerats hos patienter som använder

adalimumab. Vissa av dessa patienter behandlades också med läkemedlen azatioprin eller

merkaptopurin. Berätta för din läkare om du tar azatioprin eller merkaptopurin tillsammans med

Halimatoz.

Fall av icke-melanom hudcancer har förekommit hos patienter som behandlas med adalimumab.

Om nya områden med hudskador uppstår under eller efter behandling eller om befintliga

märken eller skadade områden ändrar utseende, ska du berätta detta för din läkare.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Andra cancerformer än lymfom har i vissa fall rapporterats hos patienter med lungsjukdomen

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som behandlats med en annan TNFα-blockerare. Om du

har KOL, eller är storrökare, ska du diskutera med din läkare huruvida det är lämpligt att

behandla dig med TNFα-blockerare.

Autoimmuna sjukdomar

I sällsynta fall kan behandling med Halimatoz ge ett lupusliknande syndrom. Kontakta din

läkare om symtom som ihållande, oförklarliga utslag, feber, ledsmärta eller trötthet uppstår.

Barn och ungdomar

Ge inte Halimatoz till barn som har polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och är under 2 år.

Ge inte Halimatoz till barn som har plackpsoriasis eller ulcerös kolit och är under 4 år.

Ge inte Halimatoz till barn som har Crohns sjukdom och är under 6 år.

Använd inte den förfyllda injektionspennan med 40 mg för andra doser än just 40 mg.

Andra läkemedel och Halimatoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Halimatoz kan tas tillsammans med metotrexat eller vissa sjukdomsmodifierande anti-reumatiska

medel (sulfasalazin, hydroxiklorokin, leflunomid och guldberedningar för injektion), kortikosteroider

eller smärtstillande läkemedel, inklusive icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID).

Du ska inte använda Halimatoz tillsammans med läkemedel som innehåller de aktiva substanserna

anakinra eller abatacept eftersom det ökar risken för allvarliga infektioner. Kombinationen av

adalimumab eller andra TNF-antagonister och anakinra eller abatacept rekommenderas inte eftersom

det kan öka risken för infektioner, inklusive allvarliga infektioner och andra eventuella effekter. Om

du har frågor, kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Du bör överväga att använda adekvat preventivmetod för att förhindra graviditet när du

använder Halimatoz och fortsätta använda det i minst 5 månader efter den sista behandlingen

med Halimatoz.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan

du använder detta läkemedel.

Halimatoz ska endast användas under graviditet om det behövs.

Enligt en graviditetsstudie fanns ingen ökad risk för fosterskador när mamman hade fått

adalimumab under graviditeten jämfört med mammor med samma sjukdom som inte använt

adalimumab.

Halimatoz kan användas under amning.

Om du får Halimatoz under din graviditet, så kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en

infektion.

Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att du använde

Halimatoz under din graviditet innan ditt nyfödda barn ska vaccineras. (För mer information om

vacciner se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

Körförmåga och användning av maskiner

Halimatoz kan ha en liten påverkan på din förmåga att köra bil, cykla eller använda maskiner. En

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

känsla av att rummet snurrar (svindel) samt synstörningar kan inträffa när Halimatoz används.

Halimatoz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 0,8 ml dos, och är näst intill

’natriumfritt’.

3.

Hur du använder Halimatoz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Halimatoz finns tillgänglig som en injektionspenna à 40 mg samt förfyllda sprutor à 20 mg och 40 mg

så att patienter kan administrera en fullständig dos på 20 mg eller 40 mg..

Reumatoid artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit eller axial spondylartrit utan

radiografiska bevis på ankyloserande spondylit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

40 mg varannan vecka som

en enkel dos

Vid reumatoid artrit används

metotrexat tillsammans med

Halimatoz. Om metotrexat inte

är lämpligt för dig kan

Halimatoz användas enbart.

Om du har reumatoid artrit och

inte får metotrexat tillsammans

med Halimatoz kan dosen

bli 40 mg adalimumab varje

vecka eller 80 mg varannan

vecka.

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn (från 2 års ålder),

ungdomar och vuxna som

väger 30 kg eller mer

40 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Barn (från 2 års ålder),

ungdomar och vuxna som

väger från 10 kg till mindre än

30 kg

20 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Entesitrelaterad artrit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn, ungdomar och vuxna

från 6 års ålder som väger 30 kg

eller mer

40 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Barn och ungdomar från 6 års

ålder som väger från 15 kg till

mindre än 30 kg

20 mg varannan vecka

Ej aktuellt

Psoriasis

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag) som följs av 40 mg som

ges varannan vecka, med

början en vecka efter

startdosen.

Du ska fortsätta använda

Halimatoz så länge din läkare

ordinerar detta. Om dosen inte

har tillräcklig effekt kan din

läkare öka till 40 mg varje

vecka eller 80 mg varannan

vecka.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Plackpsoriasis hos barn och ungdomar

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn och ungdomar 4–17 år

som väger 30 kg eller mer

Startdos på 40 mg, följt

av 40 mg en vecka senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Ej aktuellt

Barn och ungdomar 4–17 år

som väger från 15 kg till mindre

än 30 kg

Startdos på 20 mg, följt

av 20 mg en vecka senare.

Därefter är den vanliga

dosen 20 mg varannan vecka.

Ej aktuellt

Hidradenitis suppurativa

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 160 mg (som fyra

injektioner à 40 mg på samma

dag eller två injektioner à 40 mg

per dag två dagar i följd), följt

av 80 mg (som två injektioner

à 40 mg på samma dag) två

veckor senare.

Efter ytterligare två veckor

fortsätter behandlingen

med 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka, enligt

din läkares ordination.

Du bör använda en

bakteriedödande lösning

dagligen på de områden som är

påverkade.

Ungdomar 12–17 år som

väger 30 kg eller mer

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag), följt av 40 mg varannan

vecka med början en vecka

senare.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan din läkare öka dosen

till 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka.

Du bör använda en

bakteriedödande lösning

dagligen på de områden som är

påverkade.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Crohns sjukdom

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag), följt av 40 mg varannan

vecka med start två veckor

senare.

Om snabbare förbättring är

nödvändig, kan du få en startdos

på 160 mg (som fyra injektioner

á 40 mg på samma dag eller två

injektioner à 40 mg per dag två

dagar i följd), följt av 80 mg

(som två injektioner à 40 mg på

samma dag) två veckor senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka.

Crohns sjukdom hos barn och ungdomar

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta ska

läkemedlet tas?

Anmärkningar

Barn och ungdomar 6–17 år

som väger 40 kg eller mer

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg på samma

dag), följt av 40 mg varannan

vecka med början två veckor

senare.

Om ett snabbare svar behövs

kan läkaren ordinera en startdos

på 160 mg (som fyra injektioner

à 40 mg på samma dag eller

som två injektioner à 40 mg per

dag under två dagar i följd) följt

av 80 mg (som två injektioner

à 40 mg på samma dag) två

veckor senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka.

Barn och ungdomar 6–17 år

som väger mindre än 40 kg

Startdos på 40 mg, följt

av 20 mg varannan vecka med

början två veckor senare.

Om ett snabbare svar behövs

kan läkaren ordinera en startdos

på 80 mg (som två injektioner

à 40 mg per dag på samma dag)

följt av 40 mg två veckor

senare.

Därefter är den vanliga

dosen 20 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 20 mg varje vecka.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ulcerös kolit

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 160 mg (som fyra

injektioner à 40 mg på samma

dag eller som två injektioner

à 40 mg per dag under två dagar

i följd) följt av 80 mg (som två

injektioner à 40 mg samma

dag) två veckor senare.

Därefter är den vanliga

dosen 40 mg varannan vecka.

Om dosen inte har tillräcklig

effekt kan läkaren öka dosen

till 40 mg varje vecka eller

80 mg varannan vecka.

Uveit utan infektion

Ålder och kroppsvikt

Hur mycket och hur ofta

ska läkemedlet tas?

Anmärkningar

Vuxna

Startdos på 80 mg (som två

injektioner à 40 mg), följt

av 40 mg varannan vecka

med början en vecka efter

startdosen.

Vid uveit utan infektion kan

kortikosteroider, eller andra

läkemedel som påverkar

immunsystemet, fortsätta att tas

under behandling med

Halimatoz. Halimatoz kan även

ges enbart.

Du ska fortsätta använda

Halimatoz så länge din läkare

ordinerar detta.

Barn och ungdomar från 2 års

ålder som väger 30 kg eller mer

40 mg varannan vecka

tillsammans med metotrexat

Läkaren kan också ordinera en

startdos på 80 mg som ges en

vecka före start av den vanliga

dosen.

Barn och ungdomar från 2 års

ålder som väger mindre

än 30 kg

20 mg varannan vecka

tillsammans med metotrexat

Läkaren kan också ordinera en

startdos på 40 mg som ges en

vecka före start av den vanliga

dosen.

Hur Halimatoz ges

Halimatoz ges via en injektion under huden (subkutant).

Detaljerade instruktioner om hur Halimatoz ska injiceras finns i avsnitt 7,

”Användarinstruktion”

Om du har använt mer Halimatoz än du borde

Om du råkar injicera Halimatoz oftare än vad du har ordinerats, kontakta din läkare eller

apotekspersonal och berätta att du har tagit för mycket av läkemedlet. Ta alltid med dig den yttre

kartongen, även om den är tom.

Om du har glömt att använda Halimatoz

Om du glömmer bort att ge dig själv en injektion, ska du ta en dos av Halimatoz så snart du kommer

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ihåg det. Ta sedan din nästa dos på den bestämda dagen som du skulle ha gjort, om du inte hade glömt

bort en dos.

Om du slutar att använda Halimatoz

Beslutet att sluta använda Halimatoz ska diskuteras med din läkare. Dina symtom kan återkomma då

behandlingen avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. De flesta biverkningar är milda till måttliga. Vissa kan emellertid vara allvarliga och kräva

behandling. Biverkningar kan uppträda upp till minst 4 månader, eller ännu senare, efter den sista

Halimatoz-injektionen.

Sök vård omedelbart

om du upplever något av följande tecken på allergisk reaktion eller hjärtsvikt:

allvarliga utslag, nässelutslag ;

svullet ansikte, svullna händer, fötter;

ansträngd andning, svårt att svälja;

andnöd vid ansträngning eller i liggande position eller om fötterna svullnar.

Berätta för din läkare så fort som möjligt

om du märker något av följande:

tecken och symtom på infektion såsom feber, illamående, sår, tandproblem, brännande känsla då

man kissar, svaghets- eller trötthetskänsla eller hosta,

symtom på nervproblem, till exempel stickningar, känselbortfall, dubbelseende eller arm- eller

bensvaghet,

tecken på hudcancer, till exempel en bula eller ett öppet sår som inte läker,

tecken och symtom på blodsjukdomar såsom långvarig feber, blåmärken, blödning, blekhet.

Följande biverkningar har observerats vid användning av adalimumab:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

reaktioner på injektionsstället (inklusive smärta, svullnad, rodnad eller klåda);

luftvägsinfektioner (inklusive förkylning, rinnande näsa, bihåleinflammation,

lunginflammation);

huvudvärk;

buksmärta (ont i magen);

illamående och kräkning;

hudutslag;

smärta i musklerna.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

allvarliga infektioner (inklusive blodförgiftning och influensa);

infektioner i tarmarna (inklusive gastroenterit);

hudinfektioner (inklusive cellulit och bältros);

öroninfektioner;

muninfektioner (inklusive tandinfektioner och munsår);

infektioner i könsorganen;

urinvägsinfektioner;

svampinfektioner;

ledinfektioner;

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

godartade tumörer;

hudcancer;

allergiska reaktioner (inklusive säsongsallergi);

uttorkning;

humörsvängningar (inklusive depression);

oro;

problem att sova;

känselstörningar såsom stickningar, myrkrypningar eller domning;

migrän;

symtom på nervrotskompression (med smärta i korsryggen och bensmärta);

synstörningar;

ögoninflammation;

inflammation i ögonlocket och ögonsvullnad;

svindel (känsla av att rummet snurrar);

känsla av att hjärtat slår snabbt;

högt blodtryck;

rodnad;

blödning (blåmärken);

hosta;

astma;

andfåddhet;

blödning i magtarmkanalen;

dyspepsi (matsmältningsbesvär, uppblåsthet, halsbränna);

sura uppstötningar;

torra ögon och torr mun;

klåda;

kliande utslag;

blåmärken;

hudinflammation (som eksem);

sköra naglar på fingrar och tår;

ökad svettning;

håravfall;

nytt utbrott av eller förvärrande av psoriasis;

muskelspasmer;

blod i urinen;

njurproblem;

bröstsmärta;

ödem (vätskeansamling i kroppen som gör att de berörda vävnaderna svullnar);

feber;

sänkt antal blodplättar (trombocyter) vilket ökar risken för blödning eller blåmärken;

försämrad läkning.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

ovanliga infektioner (till exempel tuberkulos och andra infektioner) som kan uppstå då

motståndskraften mot sjukdomar är nedsatt;

neurologiska infektioner (inklusive hjärnhinneinflammation orsakad av virus);

ögoninfektioner;

bakterieinfektioner;

divertikulit (inflammation och infektion av tjocktarmen);

cancer, inklusive cancer som påverkar lymfsystemet (lymfom) och melanom (en typ av

hudcancer);

immunrubbningar som kan påverka lungor, hud och lymfkörtlar (yttrar sig oftast som

sjukdomen sarkoidos);

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

vaskulit (inflammation i blodkärlen);

skakningar;

neuropati (nervskador);

stroke (slaganfall);

dubbelseende;

hörselbortfall, ringande;

känsla av att hjärtat slår oregelbundet såsom ett missat hjärtslag;

hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullna fötter;

hjärtinfarkt;

ett bråck i den stora artärväggen, inflammation och koagel i en ven, blockering av ett blodkärl;

lungsjukdom som ger andfåddhet (inklusive lunginflammation);

lungemboli (blockering i en lungartär);

pleural effusion (onormal vätskeansamling mellan lungor och bröstkorg);

inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår smärta i buken och ryggen;

svårighet att svälja;

ansiktsödem (svullnad);

gallblåseinflammation, gallstenar;

fettlever (fettansamling i levercellerna);

nattliga svettningar;

ärr;

onormalt muskelsönderfall;

SLE, systemisk lupus erythomatosus (en immunsjukdom som innefattar inflammation av huden,

hjärtat, lungor, leder och andra organsystem);

störd sömn;

impotens;

inflammationer.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

leukemi (cancer som påverkar blod och benmärg);

allvarlig allergisk reaktion med chock;

MS, multipel skleros;

nervrubbning (såsom inflammation i synnerven till ögat och Guillain-Barré syndrom, ett

tillstånd som kan orsaka muskelsvaghet, känselrubbningar, stickningar i armar och överkropp);

hjärtstopp;

lungfibros (ärrbildning i lungan);

tarmperforation (hål i tarmväggen);

hepatit (leverinflammation);

reaktivering av hepatit B-infektion;

autoimmun hepatit (leverinflammation orsakad av kroppens eget immunsystem);

kutan vaskulit (inflammation av blodkärlen i huden);

Stevens-Johnson syndrom (en livshotande reaktion med influensaliknande symtom och

hudutslag med blåsor);

ansiktsödem (svullnad) associerat med allergiska reaktioner;

erytema multiforme (inflammatoriska hudutslag);

lupus-liknande syndrom ;

angioödem (lokal svullnad i huden)

lichenoida hudreaktioner (kliande röd-lila hudutslag).

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

hepatosplenisk T-cellslymfom (en sällsynt blodcancer som ofta är dödlig);

Merkel-cellcarcinom (en sorts hudcancer);

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kaposis sarkom, en sällsynt cancer förknippad med infektion med humant herpesvirus

8. Kaposis sarkom uppträder oftast som purpurfärgade fläckar på huden.

leversvikt;

förvärrande av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (ser ut som hudutslag och åtföljs av

muskelsvaghet).

Vissa biverkningar som observerats med adalimumab kanske inte uppvisar symtom och kan endast

påvisas genom blodprover. Dessa omfattar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

låga blodvärden för vita blodceller;

låga blodvärden för röda blodceller;

förhöjda lipider i blodet;

förhöjda leverenzymer.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

höga blodvärden för vita blodceller;

låga blodvärden för blodplättar;

förhöjd urinsyra i blodet;

avvikande blodvärden för natrium;

låga blodvärden för kalcium;

låga blodvärden för fosfat;

högt blodsocker;

höga blodvärden för laktatdehydrogenas;

autoantikroppar i blodet;

låga blodvärden för kalium.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

förhöjda värden av bilirubin (blodprov för levern).

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

låga blodvärden för vita blodceller, röda blodceller och blodplättar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Halimatoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etikett/blister/kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får inte frysas. Får inte skakas.

Förvara injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Alternativ förvaring:

Vid behov (till exempel om du reser) kan Halimatoz förvaras vid rumstemperatur (upp till 25°C) under

högst 21 dagar – se till att läkemedlet skyddas från ljus. När den förfyllda injektionspennan

tas ur

kylskåpet för att förvaras i rumstemperatur,

måste den användas inom 21 dagar eller kasseras

, även

om den senare läggs tillbaka i kylskåpet.

Du ska skriva upp datumet då den förfyllda sprutan tas ur kylskåpet för första gången, och datumet då

den ska kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är adalimumab. Varje förfylld injektionspenna innehåller 40 mg

adalimumab i 0,8 ml lösning.

De andra innehållsämnena är adipinsyra, citronsyramonohydrat, natriumklorid, mannitol,

polysorbat 80, saltsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning för injektion i en förfylld injektionspenna kommer i en

steril lösning med 40 mg adalimumab löst i 0,8 ml lösning, som är klar till något opalskimrande och

färglös till svagt gul.

Halimatoz tillhandahålls i en förfylld spruta för engångsbruk som monterats i en trekantig

injektionspenna (SensoReady) med transparent fönster och etikett. Sprutan i pennan är tillverkad av

typ I-glas, har en nål i rostfritt stål och ett inre nålskydd av gummi, och innehåller 0,8 ml lösning.

Varje förpackning innehåller 1 eller 2 förfyllda injektionspennor med Halimatoz.

Varje multiförpackning innehåller 6 (3 × 2) förfyllda injektionspennor med Halimatoz.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Halimatoz finns tillgängligt som förfylld spruta samt som förfylld injektionspenna (SensoReady).

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Österrike

Tillverkare

Sandoz GmbH Schaftenau

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Österrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

België/Belgique/Belgien

Sandoz nv/sa

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas

Tel: +370 5 2636 037

България

Сандоз България КЧТ

Тел.: +359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz nv/saTél/Tel.: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tel.: +36 1 430 2890

Danmark/Norge/Ísland/Sverige

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tel: +356 21222872

Deutschland

Hexal AG

Tel: +49 8024 908 0

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 36 52 41 600

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Tel: +372 665 2400

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 209 70 00

España

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 900 456 856

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +351 21 196 40 00

France

Sandoz SAS

Tél: +33 1 49 64 48 00

România

Sandoz SRL

Tel: +40 21 407 51 60

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel: +385 1 23 53 111

Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d.

Tel: +386 1 580 21 11

Ireland

Rowex Ltd.

Tel: + 353 27 50077

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: +421 2 48 200 600

Italia

Sandoz S.p.A.

Tel: +39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: +358 010 6133 400

Κύπρος

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Τηλ: +357 22 69 0690

United Kingdom

Sandoz Limited

Tel: +44 1276 69 8020

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Latvija

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67 892 006

Denna text ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats http://www.ema.europa.eu.

7.

Användarinstruktion

Det är viktigt att du följer de här instruktionerna för att minska risken för infektioner och för att

säkerställa att du använder läkemedlet på rätt sätt.

Läs den här användarinstruktionen noggrant så att du förstår dem och kan följa dem innan du börjar

injicera Halimatoz. Din vårdgivare kommer att visa dig hur du förbereder och injicerar Halimatoz på

rätt sätt med den förfyllda pennan innan du själv får använda den för första gången. Prata med din

vårdgivare om du har frågor.

Förfylld SensoReady-injektionspenna med Halimatoz

Figur A: Halimatoz SensoReady-injektionspennans delar

Figur A

visas injektionspennan med avtagen hätta.

Ta inte av

hättan förrän du är redo att genomföra

injektionen.

Det är viktigt att du:

inte öppnar

ytterförpackningen förrän du är redo att använda injektionspennan.

inte använder

injektionspennan om förseglingen på ytterförpackningen eller

säkerhetsplomberingen har brutits.

aldrig låter

pennan ligga framme obevakad så att andra kan hantera den.

inte skakar

injektionspennan.

inte använder

injektionspennan om du tappat den och den ser skadad ut, eller om du tappat den

när hättan har tagits av.

injicerar Halimatoz 15–30 minuter efter att du tagit ut pennan ur kylskåpet, så att injektionen

blir mer behaglig.

kasserar den använda injektionspennan omedelbart efter att du har använt den.

Använd aldrig

en injektionspenna mer än en gång.

Se avsnittet

”8. Kassera använda injektionspennor”

slutet av den här användarinstruktionen.

Hur ska injektionspennan förvaras?

Förvara injektionspennan i ytterförpackningen i kylskåp (mellan 2 °C och 8 °C).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid behov (till exempel om du reser) kan Halimatoz förvaras vid rumstemperatur (upp

till 25°C) under högst 21 dagar – se till att läkemedlet skyddas från ljus. När den förfyllda

injektionspennan tas ur kylskåpet för att förvaras i rumstemperatur,

måste den användas

inom 21 dagar eller kasseras

, även om den senare läggs tillbaka i kylskåpet. Skriv upp

datumet då den förfyllda injektionspennan tas ur kylskåpet för första gången, och datumet då

den ska kasseras.

Förvara alltid injektionspennan i originalförpackningen fram till användningstillfället, för att

skydda den från ljus.

Injektionspennan får inte förvaras i stark värme eller kyla.

Injektionspennan får inte frysas.

Förvara Halimatoz och alla andra läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Vad behövs för att genomföra en injektion?

Lägg fram de saker som listas nedan på en ren, plan yta.

Följande saker från förpackningen:

Halimatoz förfylld(a) SensoReady-injektionspenna/-injektionspennor (se

Figur A

). Varje

injektionspenna innehåller 40 mg/0,8 ml Halimatoz.

Följande saker, som inte finns i förpackningen (se

Figur B

En spritsudd

En bomullstuss eller en bit gasväv

Särskild behållare för kassering av vassa föremål

Figur B: saker som inte finns i förpackningen

Se avsnittet “

8

Kassera använda sprutor”

i slutet av den här användarinstruktionen.

Innan du genomför injektionen

Förbereda injektionspennan

För att göra injektionen lite mer behaglig bör du ta ut injektionspennan från

kylskåpet 15 till 30 minuter före injektionen, så att den värms till rumstemperatur.

Titta i injektionspennans fönster. Lösningen ska vara färglös till svagt gul, och klar till något

opalskimrande.

Använd inte injektionspennan

om du ser partiklar och/eller missfärgningar.

Om du är osäker på om lösningen kan användas kan du rådgöra med apotekspersonal

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Figur C: Säkerhetskontroller före injektionen

Titta på utgångsdatumet (efter EXP) på injektionspennan. Använd inte pennan om

utgångsdatumet har passerats.

Använd inte injektionspennan om säkerhetsplomberingen har brutits.

Kontakta apotekspersonal om du misstänker något fel på injektionspennan efter kontrollerna

ovan.

1.

Välja injektionsställe:

Rekommendationen är att välja ett injektionsställe på

framsidan av låren. Du kan också injicera i nedre delen av

magen, men se till att välja ett ställe minst 5 cm från naveln

Figur

D

Välj ett nytt injektionsställe för varje injektion.

Injicera inte i ett område där huden är öm, röd eller hård

eller har fjällande utslag eller blåmärken, och undvik även

områden med ärr eller bristningar. Om du har psoriasis ska

du INTE injicera på ställen där det finns psoriasisplack.

Figur D: välj injektionsställe

2.

Rengöra injektionsstället:

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Rengör injektionsstället med en spritsudd i en cirklande

rörelse. Låt stället torka innan du injicerar (se

Figur E

Rör inte vid det rengjorda området innan du injicerar.

Figur E: rengör injektionsstället

3.

Ta av hättan från pennan:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ta inte av hättan förrän du är redo att använda

injektionspennan.

Vrid av hättan i pilarnas riktning (se

Figur F

När du har tagit av hättan ska den kasseras.

Sätt inte

tillbaka hättan

Använd injektionspennan inom 5 minuter efter att du tagit

av hättan.

Du kan eventuellt se några droppar vid nålspetsen. Det är

helt normalt.

Figur F: ta av hättan

4.

Hålla injektionspennan:

Håll pennan i 90 graders vinkel mot den rengjorda

injektionsstället (se

Figur G

Rätt Fel

Figur G: håll pennan

Genomföra injektionen

Läs detta noggrant innan du injicerar

Under injektionen kommer du att höra

två höga klickljud

första klicket

innebär att injektionen har

påbörjats

Flera sekunder senare hörs ett

andra klick

som betyder att injektionen

nästan

är klar.

Du måste fortsätta hålla pennan tryckt mot huden tills en

grön indikator

fyller fönstret och slutar

röra sig.

5.

Påbörja injektionen:

Tryck injektionspennan stadigt mot huden för att påbörja

injektionen (se

Figur H

första klicket

hörs när injektionen har påbörjats.

Fortsätt att hålla

pennan stadigt mot huden.

gröna indikatorn

visar injektionsförloppet.

Figur H: påbörja injektionen

6.

Slutföra injektionen:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Lyssna efter det

andra klicket

, som betyder att injektionen

nästan

är klar.

Kontrollera att den

gröna indikatorn

har fyllt fönstret och

slutat röra sig (se

Figur I

Nu kan du ta ut pennan.

Figur I: slutför injektionen

Efter injektionen

7.

Kontrollera att den gröna indikatorn fyller fönstret

Figur J

:

Det innebär att läkemedlet har injicerats. Om den gröna

indikatorn inte syns, kontakta din läkare.

En liten blödning kan uppstå på injektionsstället. Du kan

trycka en bomullstuss eller en bit gasväv mot stället och

hålla kvar i 10 sekunder. Gnugga inte på injektionsstället.

Använd ett plåster om du vill.

Figur J: kontrollera den gröna

indikatorn

8.

Kassera använda injektionspennor:

Släng den använda injektionspennan i en särskild

behållare för vassa föremål (förslutningsbar och

punkteringssäker). För din och andras säkerhet och hälsa

får aldrig injektionspennor återanvändas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

hushållsavfall. Fråga läkare eller apotekspersonal hur man

kasserar läkemedel som inte längre används. Dessa

åtgärder är till för att skydda miljön Alla oanvända

produkter och avfall ska kasseras enligt lokala lagar och

regler.

Om du har frågor, prata med en läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska som känner till

Halimatoz.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Halimatoz 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Halimatoz 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Varje 0,4 ml endos förfylld spruta innehåller 20 mg adalimumab.

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Varje 0,8 ml endos förfylld spruta innehåller 40 mg adalimumab.

Halimatoz 40 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Varje 0,8 ml endos förfylld injektionspenna innehåller 40 mg adalimumab.

Adalimumab är en rekombinant human monoklonal antikropp producerad i CHO (Chinese Hamster

Ovary-celler).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning. (injektion)

Klar till något opalskimrande, färglös till svagt gul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Reumatoid artrit

Halimatoz i kombination med metotrexat är indicerat för:

behandling av måttlig till svår, aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter när andra

sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inklusive metotrexat inte haft tillräcklig

effekt.

behandling av svår, aktiv och progredierande reumatoid artrit hos vuxna som inte tidigare

behandlats med metotrexat.

Halimatoz kan ges som monoterapi då metotrexat inte tolereras eller när fortsatt behandling med

metotrexat är olämplig.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Adalimumab har visats reducera progressionhastigheten av ledskadan mätt med röntgen, och förbättra

den fysiska funktionen, när det används i kombination med metotrexat.

Juvenil idiopatisk artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Halimatoz i kombination med metotrexat är indicerat för behandling av aktiv polyartikulär juvenil

idiopatisk artrit, hos patienter från 2 års ålder som har svarat otillräckligt på en eller flera

sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Halimatoz kan ges som monoterapi vid

intolerans för metotrexat eller då fortsatt behandling med metotrexat är olämplig (för effekt vid

monoterapi, se avsnitt 5.1). Adalimumab har inte studerats hos patienter yngre än 2 år.

Entesitrelaterad artrit

Halimatoz är indicerat för behandling av aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som

inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi (se avsnitt 5.1).

Axial spondylartrit

Ankyloserande spondylit (AS)

Halimatoz är indicerat för behandling av svår aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna som inte svarat

tillfredställande på konventionell behandling.

Axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS

Halimatoz är indicerat för behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska

tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har

svarat tillräckligt på, eller är intoleranta mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Psoriasisartrit

Halimatoz är indicerat för behandling av aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra

sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt.

Adalimumab har visat sig reducera progressionshastigheten av perifer ledskada uppmätt med röntgen

hos patienter med polyartikulär symmetrisk subtyp av sjukdomen (se avsnitt 5.1) och har även visat

förbättring av den fysiska funktionen.

Psoriasis

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter

som är aktuella för systemisk behandling.

Pediatriska patienter med plackpsoriasis

Halimatoz är indicerat för behandling av svår kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års

ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling.

Hidradenitis suppurativa (HS)

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (acne inversa)

hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som inte har svarat tillräckligt på konventionell systemisk

HS- behandling (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Crohns sjukdom

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter

som inte svarat trots fullständig och adekvat behandling med kortikosteroider och/eller

immunosuppressiv behandling; eller som är intoleranta eller har medicinska kontraindikationer för

sådan behandling.

Pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska

patienter (från 6 års ålder) som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi

och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare eller som är intoleranta mot eller har

kontraindikationer mot sådan behandling.

Ulcerös kolit

Halimatoz är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som

svarat otillfredsställande på konventionell behandling omfattande kortikosteroider

och 6-merkaptopurin (6-MP) eller azatioprin (AZA) eller i fall där sådan behandling inte tolereras eller

är kontraindicerad.

Uveit

Halimatoz är indicerat för behandling av icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna

patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver

kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt.

Pediatriska patienter med uveit

Halimatoz är indicerat för behandling av pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter

från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller

där konventionell behandling inte är lämpligt.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Halimatoz bör initieras och övervakas av specialist med erfarenhet av diagnos och

behandling av tillstånd där Halimatozär indicerat. Oftalmologer rekommenderas att konsultera en

lämplig specialist innan behandling med Halimatoz påbörjas (se avsnitt 4.4). Patienter som behandlas

med Halimatoz ska ges ett patientkort.

Efter noggrann instruktion i injektionsteknik, kan patienterna själva injicera Halimatoz om deras

läkare beslutar att det är lämpligt och om de kan få medicinsk uppföljning vid behov.

Under behandling med Halimatoz bör andra behandlingar som ges samtidigt (t.ex. kortikosteroider

och/eller immunomodulerande ämnen) optimeras.

Dosering

Reumatoid artrit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för vuxna patienter med reumatoid artrit är 40 mg

adalimumab administrerat varannan vecka som en singeldos via subkutan injektion. Behandling med

metotrexat ska fortsätta under behandling med Halimatoz.

Behandling med glukokortikoider, salicylsyra, icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel eller

analgetika kan fortsätta under behandling med Halimatoz. Angående kombination med andra

sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel än metotrexat, se avsnitten 4.4 och 5.1.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid monoterapi, kan vissa patienter som får ett minskat svar på Halimatoz 40 mg varannan vecka ha

nytta av en ökning av doseringen till 40 mg adalimumab varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Tillgängliga data tyder på att det kliniska svaret vanligtvis uppnås inom 12 veckors behandling.

Fortsatt behandling bör övervägas hos en patient som inte svarat inom denna tidsperiod.

Dosavbrott

Det kan finnas ett behov av dosavbrott, till exempel före kirurgi eller om en allvarlig infektion uppstår.

Tillgängliga data tyder på att återinsättande av adalimumab efter behandlingsavbrott i 70 dagar eller

längre resulterade i samma omfattning av klinisk respons och liknande säkerhetsprofil som före

dosavbrott.

Ankyloserande spondylit, axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS och psoriasisartrit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz till patienter med ankyloserande spondylit, axial

spondylartrit utan radiografiska tecken på AS och psoriasisartrit är 40 mg adalimumab administrerat

varannan vecka som en singeldos via subkutan injektion.

Tillgängliga data tyder på att det kliniska svaret vanligtvis uppnås inom 12 veckors behandling.

Fortsatt behandling bör övervägas hos en patient som inte svarar på behandling inom denna tidsperiod.

Psoriasis

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för vuxna patienter är en startdos på 80 mg administrerat

subkutant, följt av 40 mg som ges subkutant varannan vecka med början en vecka efter startdosen.

Fortsatt behandling efter 16 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarar inom denna

tidsperiod.

Patienter som inte svarar tillräckligt på behandlingen efter 16 veckor med Halimatoz 40 mg varannan

vecka kan dra nytta av en ökning av doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Nyttan och risken med fortsatt behandling med 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka ska

noggrant övervägas hos en patient som inte svarar tillräckligt på behandlingen efter en ökning av

doseringen (se avsnitt 5.1). Om patienten svarar tillfredställande på behandlingen med 40 mg varje

vecka eller 80 mg varannan vecka kan doseringen därefter minskas till 40 mg varannan vecka.

Hidradenitis suppurativa

Den rekommenderade doseringen av Halimatoz för vuxna patienter med hidradenitis suppurativa (HS)

är initialt 160 mg vid dag 1 (dosen kan ges som fyra 40 mg injektioner på en dag eller som två 40 mg

injektioner per dag i två dagar i följd), följt av 80 mg två veckor senare på dag 15 (dosen kan ges som

två 40 mg injektioner samma dag). Två veckor senare (dag 29) fortsätts behandlingen med 40 mg

varje vecka eller 80 mg varannan vecka (givet som två 40 mg injektioner på en dag). Vid behov kan

antibiotika ges fortsatt under behandling med Halimatoz. Det rekommenderas att patienten dagligen

använder en topikal antiseptisk lösning på sina HS-lesioner under behandling med Halimatoz.

Fortsatt behandling efter 12 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarat inom denna

tidsperiod.

Om behandlingen avbryts kan Halimatoz 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka återinsättas

(se avsnitt 5.1).

Nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling bör utvärderas regelbundet (se avsnitt 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Crohns sjukdom

Den rekommenderade induktionsdosen av Halimatoz för vuxna patienter med måttlig till svår, aktiv

Crohns sjukdom är 80 mg vecka 0 följt av 40 mg vecka 2. Om det är nödvändigt med ett snabbare svar

på behandlingen kan dosen 160 mg vecka 0 (givet som fyra 40 mg injektioner på en dag eller som två

40 mg injektioner per dag i två dagar i följd) och 80 mg vecka 2 (givet som två 40 mg injektioner på

en dag) användas med vetskapen om att risken för biverkningar är högre under induktion.

Efter induktionsbehandling är den rekommenderade dosen 40 mg varannan vecka genom subkutan

injektion. Alternativt, om en patient har slutat med Halimatoz och tecken och symtom på sjukdomen

återkommer kan Halimatoz återinsättas. Erfarenhet av återinsättande efter mer än 8 veckor sedan den

senaste dosen är begränsad.

Vid underhållsbehandling kan dosen för kortikosteroider minskas enligt gällande kliniska

behandlingsriktlinjer.

Vissa patienter som upplever att behandlingssvaret minskar av Halimatoz 40 mg varannan vecka kan

ha fördel av att doseringen av Halimatoz ökas till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Patienter som inte har svarat på behandlingen vid vecka 4 kan ha fördel av att fortsätta behandling till

och med vecka 12. Fortsatt behandling av en patient som ej svarat på behandling under denna tid, bör

tas under noggrant övervägande.

Ulcerös kolit

Den rekommenderade induktionsdoseringen av Halimatoz för vuxna patienter med måttlig till svår

ulcerös kolit är 160 mg vecka 0 (givet som fyra 40 mg injektioner under en dag eller som två 40 mg

injektioner per dag under två på varandra följande dagar) och 80 mg vecka 2 (givet som två 40 mg

injektioner på en dag). Efter induktionsbehandling är den rekommenderade dosen 40 mg varannan

vecka i form av subkutan injektion.

Vid underhållsbehandling kan dosen för kortikosteroider minskas enligt gällande kliniska

behandlingsriktlinjer.

Vissa patienter som upplever att behandlingssvaret minskar med Halimatoz 40 mg varannan vecka kan

ha fördel av att doseringen av Halimatoz ökas till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Tillgängliga data tyder på att klinisk respons vanligtvis uppnås inom 2-8 veckors behandlingstid.

Fortsatt behandling med Halimatoz rekommenderas inte för patienter som inte svarat inom denna tid.

Uveit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för vuxna patienter med uveit är en startdos på 80 mg, följt

av 40 mg varannan vecka med början en vecka efter startdosen. Det finns begränsad erfarenhet av att

påbörja behandling med adalimumab som monoterapi. Behandling med Halimatoz kan initieras i

kombination med kortikosteroider och/eller med andra icke-biologiska immunomodulerande medel.

Samtidig behandling med kortikosteroider kan minskas i enlighet med klinisk praxis, med början två

veckor efter påbörjad behandling med Halimatoz.

Det rekommenderas att utvärdera nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling årligen (se

avsnitt 5.1).

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering krävs.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Försämrad njur- och/eller leverfunktion

Adalimumab har inte studerats i dessa patientpopulationer

.

Ingen dosrekommendation kan göras.

Pediatrisk population

Juvenil idiopatisk artrit

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit från 2 års ålder

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

från 2 års ålder baseras på kroppsvikt (tabell 1). Halimatoz administreras varannan vecka via subkutan

injektion.

Tabell 1. Dosering av Halimatoz för patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit

Kroppsvikt

Doseringsregim

10 kg till < 30 kg

20 mg varannan vecka

≥ 30 kg

40 mg varannan vecka

Tillgängliga data tyder på att klinisk respons vanligtvis erhålls inom 12 veckors behandling. Fortsatt

behandling ska noga övervägas hos patienter som inte svarar inom detta tidsintervall.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för patienter under 2 års ålder för denna

indikation.

Entesitrelaterad artrit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz hos patienter med entesitrelaterad artrit från 6 års ålder

baseras på kroppsvikt (tabell 2). Halimatoz administreras varannan vecka via subkutan injektion.

Tabell 2. Dosering av Halimatoz för patienter med entesitrelaterad artrit

Kroppsvikt

Doseringsregim

15 kg till < 30 kg

20 mg varannan vecka

≥ 30 kg

40 mg varannan vecka

Adalimumab har inte studerats hos patienter som är yngre än 6 år och har entesitrelaterad artrit.

Pediatriska patienter med plackpsoriasis

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för patienter med plackpsoriasis i åldern 4–17 år baseras på

kroppsvikt (tabell 3). Halimatoz administreras via subkutan injektion.

Tabell 3. Dosering av Halimatoz för pediatriska patienter med plackpsoriasis

Kroppsvikt

Doseringsregim

15 kg till < 30 kg

Startdos på 20 mg, följt av 20 mg

varannan vecka med start en vecka

efter startdosen.

≥ 30 kg

Startdos på 40 mg, följt av 40 mg

varannan vecka med start en vecka

efter startdosen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Fortsatt behandling efter 16 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarat inom denna

tidsperiod.

Om återinsättning av adalimumab är motiverat ska ovanstående dosering och behandlingslängd följas.

Säkerheten för adalimumab hos pediatriska patienter med plackpsoriasis har studerats i ett genomsnitt

av 13 månader.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab hos barn som är yngre än 4 år för denna

indikation.

Ungdomar med hidradenitis suppurativa (från 12 års ålder som väger minst 30 kg)

Det finns inga kliniska studier med adalimumab hos ungdomar med HS. Doseringen av adalimumab

hos dessa patienter har bestämts genom farmakokinetisk modellering och simulering (se avsnitt 5.2).

Den rekommenderade doseringen av Halimatoz är 80 mg vid vecka 0 följt av 40 mg varannan vecka

med start vecka 1 genom en subkutan injektion.

Hos ungdomar med ett otillräckligt svar på Halimatoz 40 mg varannan vecka kan en ökning av

doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka övervägas.

Vid behov kan antibiotika ges fortsatt under behandling med Halimatoz. Det rekommenderas att

patienten dagligen använder en topikal antiseptisk lösning på sina HS-lesioner under behandling med

Halimatoz.

Fortsatt behandling efter 12 veckor ska noggrant övervägas hos en patient som inte svarat inom denna

tidsperiod.

Om behandlingen avbryts kan Halimatoz återinsättas vid behov.

Nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling bör utvärderas regelbundet (se data för vuxna i

avsnitt 5.1).

Det finns ingen relevant användning av adalimumab hos barn yngre än 12 år för denna indikation.

Pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för patienter med Crohns sjukdom i åldern 6–17 år baseras

på kroppsvikt (tabell 4). Halimatoz administreras via subkutan injektion.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 4. Dosering av Halimatoz för pediatriska patienter med Crohns sjukdom

Kroppsvikt

Induktionsdos

Underhållsdos

med start

vecka 4

< 40 kg

40 mg vecka 0 och 20 mg vecka 2

I de fall som kräver ett snabbare behandlingssvar, kan följande dos

användas, med medvetenheten att risken för biverkningar kan vara

högre vid användning av den högre induktionsdosen:

80 mg vecka 0 och 40 mg vecka 2

20 mg

varannan

vecka

≥ 40 kg

80 mg vecka 0 och 40 mg vecka 2

I de fall som kräver ett snabbare behandlingssvar, kan följande dos

användas, med medvetenheten att risken för biverkningar kan vara

högre vid användning av den högre induktionsdosen:

160 mg vecka 0 och 80 mg vecka 2

40 mg

varannan vecka

De patienter som uppvisar ett otillräckligt terapisvar kan ha fördel av att höja doseringen.

< 40 kg: 20 mg varje vecka

≥ 40 kg: 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka

Fortsatt behandling ska noga övervägas hos patienter som ej svarar efter 12 veckor.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för barn under 6 år för denna indikation.

Pediatriska patienter med uveit

Den rekommenderade dosen av Halimatoz för pediatriska patienter (från 2 års ålder) med uveit baseras

på kroppsvikt (tabell 5). Halimatoz administreras via subkutan injektion.

Det saknas erfarenhet av behandling med adalimumab utan samtidig behandling med metotrexat vid

pediatrisk uveit.

Tabell 5. Dosering av Halimatoz för pediatriska patienter med uveit

Kroppsvikt

Doseringsregim

< 30 kg

20 mg varannan vecka i

kombination med metotrexat

≥ 30 kg

40 mg varannan vecka i

kombination med metotrexat

När behandling med Halimatoz påbörjas, kan en laddningsdos på 40 mg för patienter < 30 kg

eller 80 mg för patienter ≥ 30 kg administreras en vecka före start av underhållsbehandlingen. Inga

kliniska data finns tillgängliga för användning av en laddningsdos av adalimumab hos barn < 6 år (se

avsnitt 5.2).

Det finns ingen relevant användning av Halimatoz hos barn under 2 år för denna indikation.

Det rekommenderas att nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling utvärderas årligen (se

avsnitt 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pediatrisk ulcerös kolit

Säkerhet och effekt för adalimumab hos barn i åldern 4-17 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för barn yngre än 4 år för denna indikation.

Psoriasisartrit och axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit

Det finns ingen relevant användning av adalimumab för en pediatrisk population för indikationerna

ankyloserande spondylit och psoriasisartrit.

Administreringssätt

Halimatoz administreras via subkutan injektion.

Komplett användarinstruktion finns i bipacksedeln.

Adalimumab finns tillgängligt i andra styrkor och utföranden.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Aktiv tuberkulos eller andra allvarliga infektioner såsom sepsis och andra opportunistiska infektioner

(se avsnitt 4.4).

Måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV) (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Infektioner

Patienter som tar TNF-antagonister är mer mottagliga för allvarliga infektioner. Försämrad

lungfunktion kan öka risken för att utveckla infektioner. Patienter måste därför monitoreras noggrant

med avseende på infektioner, inklusive tuberkulos, före, under och efter behandling med Halimatoz.

Eftersom eliminering av adalimumab kan ta upp till fyra månader, ska monitorering fortsätta under

denna period.

Behandling med Halimatoz bör inte påbörjas hos patienter med pågående infektioner, inkluderande

kroniska eller lokaliserade infektioner tills infektionerna har behandlats adekvat. Hos patienter som

har exponerats för tuberkulos och patienter som har rest i områden med hög risk för tuberkulos och

endemiska mykoser såsom histoplasmos, koccidioidomykos, eller blastomykos, ska risk och nytta med

behandling med Halimatoz övervägas före behandlingen påbörjas (se

Andra opportunistiska

infektioner

Patienter som utvecklar en ny infektion under tiden för behandling med Halimatoz ska monitoreras

noga och genomgå en fullständig diagnostisk utvärdering. Behandling med Halimatoz ska avbrytas om

en patient utvecklar en ny allvarlig infektion eller sepsis och lämplig antimikrobiell eller antimykotisk

behandling ska påbörjas, tills infektionerna är under kontroll. Läkare ska vara återhållsamma med

behandling med Halimatoz till patienter som tidigare haft