Fragmin 15000 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

05-10-2020

Aktiva substanser:
dalteparinnatrium
Tillgänglig från:
2care4 ApS
ATC-kod:
B01AB04
INN (International namn):
dalteparin sodium
Dos:
15000 IE
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Sammansättning:
dalteparinnatrium 15 kIE Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
50159
Tillstånd datum:
2016-02-24

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Fragmin 2500 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 5000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 7500 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 10000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 12500 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 15000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 18000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 2500 IE/ml, injektionsvätska, lösning

Fragmin 10000 IE/ml, injektionsvätska, lösning

Fragmin 10000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel)

Fragmin 25000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel)

dalteparinnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande

Vad Fragmin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Fragmin

Hur du använder Fragmin

Eventuella biverkningar

Hur Fragmin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Fragmin är och vad det används för

Fragmin är ett antitrombosmedel (medel mot blodpropp).

Fragmin används:

– För behandling av blodpropp i djupa vener (blodkärl) och lungor.

– För behandling samt förebyggande av blodpropp i djupa vener (blodkärl) och lungor hos

cancerpatienter.

– Förebyggande av koagulation vid dialys eller blodfiltrering vid nedsatt njurfunktion.

– Förebyggande av blodpropp vid kirurgiska ingrepp och vid tillfälligt minskad rörlighet på

grund av akut sjukdom som t.ex. hjärtsvikt eller allvarlig infektion.

– Behandling av instabil kranskärlssjukdom.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Fragmin

Ta inte Fragmin

Fragmin ska inte användas om du har eller har haft något av följande tillstånd:

Om du är allergisk mot dalteparin, heparin eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Trombocytopeni (minskat antal blodplättar i blodet). Din läkare har talat om för dig

om du lider av detta.

Mag- eller tolvfingertarmsår.

Hjärnblödning eller annan aktiv blödning.

Ökad benägenhet för blödningar

Bakteriell infektion i hjärtat (septisk endokardit).

Skada eller operation i centrala nervsystemet, ögon eller öron.

Ryggmärgsbedövning skall undvikas i samband med behandling med Fragmin vid

akut djup ventrombos, blodpropp i lungorna eller instabil kranskärlssjukdom.

Fragmin 10000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel) och Fragmin

25000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel) innehåller bensylalkohol

som konserveringsmedel. Dessa får inte ges till barn under 3 år, eftersom bensylalkohol kan

ge förgiftning eller allergiska reaktioner.

Varningar och försiktighet

Det är viktigt att du informerar din läkare om du har eller tidigare har haft något av följande

tillstånd eftersom de kan påverka effekten av Fragmin-behandlingen:

Trombocytopeni och trombocytfunktionsstörningar.

Starkt nedsatt lever- eller njurfunktion.

Okontrollerat högt blodtryck.

Förändringar på näthinnan i ögat, beroende på diabetes eller högt blodtryck.

Diabetes

Förhöjda kaliumvärden

Akut hjärtinfarkt.

Om du ska genomgå en operation är det viktigt att du informerar din läkare om detta.

Om du är äldre. Det kan finnas en ökad risk för blödningar.

Om du är allergisk eller misstänker att du är allergisk mot latex (naturgummi) eller om

nålskyddet på Fragmin förfyllda sprutor kommer att hanteras av någon med känd eller

misstänkt allergi mot latex (naturgummi). Nålskyddet på Fragmin förfyllda sprutor kan

innehålla latex (naturgummi) som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner hos

individer som är allergiska mot latex (naturgummi).

Det är mycket viktigt att du noggrant följer de instruktioner som du fått av läkare eller

sjuksköterska.

Barn

Doseringsrekommendationerna för barn baseras på klinisk erfarenhet, det finns begränsad data

från kliniska studier som hjälper din läkare att beräkna dosen av Fragmin.

Andra läkemedel och Fragmin

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,

även receptfria sådana.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med andra läkemedel.

Vissa mediciner som påverkar blod och koagulation kan öka blödningsrisken under Fragmin-

behandling, t.ex. acetylsalicylsyra och andra smärtstillande och antiinflammatoriska

läkemedel s.k. NSAID. Om du behandlas för instabil kranskärlssjukdom, kan din doktor

ordinera samtidig behandling med acetylsalicylsyra.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga kända risker vid användning av Fragmin under graviditet.

Fragmin 10000 IE/ml och Fragmin 25000 IE/ml, injektionsvätska, lösning, innehåller

bensylalkohol som konserveringsmedel. Bensylalkohol kan eventuellt passera moderkakan.

Fragmin utan konserveringsmedel ska därför användas under graviditet.

Fragmin går över i modersmjölk.

Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Data från kliniska studier tyder inte på att Fragmin påverkar fertiliteten.

Körförmåga och användning av maskiner

Fragmin påverkar inte förmågan att köra bil. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En

av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på

grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Fragmin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av din läkare som avpassar den individuellt

för dig.

Normalt injiceras Fragmin av läkare eller sjuksköterska. I vissa fall kan du behöva behandlas

med Fragmin under en längre period sedan du lämnat sjukhuset. I så fall kommer din läkare

eller sjuksköterska att lära dig att själv injicera Fragmin innan du lämnar sjukhuset.

Fragmin bör injiceras vid samma tid varje dag.

Användning för barn

Dosen kommer att baseras på både barnets ålder och vikt. Yngre barn kan behöva lite mer

Fragmin per kg än vuxna. Din läkare kommer att bestämma rätt dos för dig.

Sjukvårdspersonal kan ta blodprov under din behandling för att kontrollera effekterna av

Fragmin.

Bruksanvisning för injektion av Fragmin i förfyllda sprutor

Fragmin injiceras under huden. Du kan injicera dig själv i magen eller i det tjockaste partiet av

skinkans övre del. Din läkare eller sjuksköterska kommer att tala om för dig var det är

lämpligast för dig att injicera. För att du inte ska bli öm på injektionsstället bör du variera

injektionsstället.

Före injektionen rengör du injektionsstället med desinficerande medel eller med tvål och

vatten. Torka med ren handduk. På magen kan fettlagret vara så tunt att du måste lyfta

upp ett hudveck för att kunna injicera. Du behöver inte nypa så hårt, men håll ett stadigt

grepp under hela injektionen. Om du injicerar i skinkan är fettlagret så tjockt att du inte

behöver lyfta ett hudveck.

Drag bort hela skyddspapperet på sprutförpackningen. Vänd plastförpackningen så att

du får sprutan i handen, utan att trycka på kolven.

Ta tag i spetsen på det färgade stickskyddet och böj det bort från sprutan (se bild nedan).

Ta bort det grå nålskyddet genom att dra det rakt ut. Sprutan innehåller en liten

luftbubbla som du inte behöver ta hänsyn till. Större delen blir kvar i sprutans topp och

den lilla mängd luft som kan komma ut i fettvävnaden är ofarlig.

Lyft upp huden på magen så att du får ett hudveck mellan fingrarna. Håll sedan kvar

greppet under hela injiceringen. Stick in nålen i 45°-90° vinkel i mitten av hudvecket så

långt som det går (se bild nedan).

Tryck på kolven och spruta långsamt in allt Fragmin som finns i sprutan. Innan du drar

ut nålen helt, dra ut den till hälften och räkna till fem. Därefter drar du ut hela nålen.

Gnid inte huden efter injektionen.

Placera det färgade stickskyddet mot en hård stabil yta, vrid med en hand sprutan uppåt

så att nålen tvingas in i stickskyddet där den låses på plats (se bild nedan). Böj sedan

nålen ytterligare tills sprutan överstiger 45

vinkel mot den plana ytan.

Sprutan kan nu lämnas till sjukhus eller apotek för destruktion.

Fråga din läkare eller sjuksköterska om du undrar över något.

Om du har tagit för stor mängd av Fragmin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Fragmin

Om du glömt att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Emellertid, om det snart är dags att ta

nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel

dos för att kompencera för den glömda dosen. Informera din läkare om du glömt, eller tror att

du glömt, att ta din dos

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver

inte få dem.

Cirka 3 av 100 av de patienter som behandlas i förebyggande syfte riskerar att få

biverkningar.

Vanliga (förekommer hos fler

än 1 av 100 användare)

Blåmärke på injektionsstället, smärta vid injektionsstället.

Minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni) som

vanligen är mild och går tillbaka under behandlingen.

Blödning

Övergående ökning av leverenzymer

Mindre vanliga (förekommer

hos färre än 1 av 100

användare)

Överkänslighet

Sällsynta (förekommer hos

färre än 1 av 1000 användare)

Lokal vävnadsdöd, övergående håravfall

Ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga

data)

Allvarliga överkänslighetsreaktioner med symtom såsom

klåda, hudutslag, svullnad (ödem) och andnöd

Utslag

Blödningar bakom bukhålan, i något fall livshotande

Blödningar i eller omkring hjärnan, i något fall livshotande

Blödningar i eller omkring ryggmärgen

Blödningsrisken är dosberoende.

Barn

Biverkningarna hos barn väntas vara liknande som hos vuxna, men det finns endast lite

information om eventuella biverkningar vid långvarig användning hos barn.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Fragmin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dalteparinnatrium. 1 ml innehåller 2 500, 10 000, 12 500

respektive 25 000 IE anti-Xa. En förfylld spruta innehåller 2 500, 5 000, 7 500, 10

000, 12 500, 15 000 respektive 18 000 IE anti-Xa.

Övriga innehållsämnen är:

Förfylld spruta:

Vatten för injektionsvätskor. Förfylld spruta 2500 IE innehåller

dessutom natriumklorid.

Injektionsvätska utan konserveringsmedel:

Natriumklorid, vatten för injektionsvätskor

Injektionsvätska med konserveringsmedel:

Bensylalkohol, vatten för injektionsvätskor.

Får inte ges till barn under 3 år, eftersom bensylalkohol kan ge förgiftning eller

allergiska reaktioner. Andra formuleringar utan bensylalkohol finns tillgängliga.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fragmin är en klar färglös vätska.

Förpackningssorlekar

Förfylld spruta

2500 IE (0,2 ml á 12500 IE/ml): 2x1, 10x1, 100x1 st

5000 IE (0,2 ml á 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 10x1, 25x1, 100x1 st

7500 IE (0,3 ml á 25000 IE/ml): 5x1, 10x1 st

10000 IE (0,4 ml á 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 6x5x1 st

12500 IE (0,5 ml á 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 6x5x1 st

15000 IE (0,6 ml á 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 6x5x1 st

18000 IE (0,72 ml á 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 6x5x1 st

Injektionsvätska utan konserveringsmedel

2500 IE/ml, injektionsvätska: 10x4 ml injektionsflaskor

10000 IE/ml, injektionsvätska: 10x1 ml ampuller

Injektionsvätska med konserveringsmedel

10000 IE/ml injektionsvätska: 1x10 ml injektionsflaska

25000 IE/ml injektionsvätska: 1x4 ml injektionsflaska

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

Denna bipacksedel godkändes senast

2020-10-02

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

L

ÄKEMEDLETS

N

AMN

Fragmin 2500 IE/ml, injektionsvätska, lösning

Fragmin 10000 IE/ml, injektionsvätska, lösning

Fragmin 10000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel)

Fragmin 25000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel)

Fragmin 2500 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 5000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 7500 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 10000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 12500 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 15000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin 18000 IE, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

Dalteparinnatrium (INN)

1 ml innehåller 2 500, 10 000, 12 500 respektive 25 000 IE anti-Xa.

En förfylld spruta innehåller 2 500, 5000, 7500, 10000, 12 500, 15000 respektive 18 000 IE

anti-Xa.

Hjälpämne:

Fragmin 10000 IE/ml injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel) och Fragmin

25000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel) innehåller bensylalkohol

(konserveringsmedel) 14 mg/ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Fragmin är en klar, färglös vätska. Lösningens pH är ca 7.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk behandling eller

kirurgi inte är aktuell.

Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och

hemofiltration.

Trombosprofylax vid kirurgi.

Profylax till patienter med kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt

immobiliserade pga akut sjukdomstillstånd som t ex hjärtinsufficiens, andningsinsufficiens,

allvarlig infektion.

Instabil kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt).

Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli.

4.2

Dosering och administreringssätt

1.

Behandling av akut djup ventrombos

Fragmin administreras subkutant antingen som 1 eller 2 dagliga injektioner.

Administrering en gång dagligen

200 IE/kg kroppsvikt ges 1 gång dagligen subkutant. Kontroll av plasmaaktivitet av Fragmin

(anti-Xa) behöver ej utföras.

Doseringen kan anpassas till de förfyllda endossprutorna enligt nedanstående tabell.

Vikt (kg)

Förfylld endosspruta (25 000 IE/ml)

46-56

10 000 IE

0,4 ml

57-68

12 500 IE

0,5 ml

69-82

15 000 IE

0,6 ml

83-90

18 000 IE

0,72 ml

För patienter med en kroppsvikt >90 kg, se punkt 8. Särskilda patientgrupper.

Administrering två gånger dagligen

För patienter med komplicerad trombossjukdom eller ökad blödningsrisk kan dosering

100 IE/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen subkutant användas. Kontroll av plasmaaktiviteten är

vanligen inte nödvändig men för speciella grupper bör aktiviteten av Fragmin följas med

funktionell metod för anti-Xa (se avsnitt 4.4). Efter subkutan injektion uppnås maximala

plasmanivåer efter 3-4 timmar då prov bör tas. Rekommenderade plasmanivåer vid

administrering två gånger dagligen ligger mellan 0,5 och 1,0 anti-Xa/ml.

Samtidig behandling med vitamin-K antagonister kan sättas in omedelbart. Den kombinerade

behandlingen bör fortsätta till dess nivåerna av protrombinkomplexets faktorer (faktor II, VII,

IX och X) har sjunkit till terapeutisk nivå. Vanligtvis är åtminstone fem dagars behandling är

vanligen nödvändig.

2.

Behandling av lungemboli

Fragmin administreras subkutant en eller två gånger dagligen enligt anvisningarna för

behandling av djup ventrombos. Vid dosering två gånger dagligen ges 100-120 IE/kg

kroppsvikt var 12 timme. I valet av dos och administreringstillfällen bör hänsyn tas till

tillståndets svårighetsgrad och eventuella riskfaktorer för blödning.

Kontroll av plasmaaktiviteten behöver vanligen inte göras, i övrigt se behandling av akut djup

ventrombos.

3.

Antikoagulation vid hemodialys och hemofiltration

Vid kronisk njursvikt, patienter utan känd blödningsrisk:

Hemodialys och hemofiltration under högst 4 timmar: Dosering såsom nedan eller enbart

intravenös bolusinjektion av 5 000 IE.

Hemodialys och hemofiltration under mer än 4 timmar: Intravenös bolusinjektion av 30-40

IE/kg kroppsvikt, följd av intravenös infusion av 10-15 IE/kg kroppsvikt och timme. Denna

dos ger vanligtvis plasmanivåer av anti-Xa i intervallet 0,5-1,0 IE anti-Xa/ml.

Vid akut njursvikt, patienter med hög blödningsrisk:

Intravenös bolusinjektion av 5-10 IE/kg kroppsvikt, följd av intravenös infusion av 4-5 IE/kg

kroppsvikt och timme. Plasmanivån bör ligga i intervallet 0,2-0,4 IE anti-Xa/ml.

4.

Trombosprofylax vid kirurgi

Allmän kirurgi med risk för tromboemboliska komplikationer:

2 500 IE subkutant 1-2 timmar före operation och därefter 2 500 IE subkutant varje morgon.

Behandlingen pågår i 5-7 dygn, eller längre om patienten fortfarande inte är mobiliserad.

Allmän kirurgi med ytterligare riskfaktorer:

5 000 IE subkutant kvällen före operation och därefter 5 000 IE subkutant varje kväll.

Behandlingen pågår tills patienten är mobiliserad, i allmänhet 5-7 dygn eller längre.

Alternativt ges 2 500 IE subkutant 1-2 timmar före operation, samt 2 500 IE subkutant 8-12

timmar senare. Under de följande dagarna av behandlingen ges 5 000 IE subkutant varje

morgon.

Det finns erfarenhet av förlängd trombosprofylax med Fragmin (5000 IE en gång dagligen)

upp till fyra veckor efter operationen till patienter med hög risk (se avsnitt 5.1).

Elektiv höftledskirurgi:

Det finns tre möjligheter för start av behandling (se tabell).

Behandlingen pågår tills patienten är mobiliserad, i allmänhet 5-7 dagar eller längre.

Det finns erfarenhet av förlängd trombosprofylax med Fragmin upp till fem veckor efter

operationen (se avsnitt 5.1).

Dosering s.c.

Start av behandling

10-14 timmar

före operation

Inom 2 timmar

före operation

4-8 timmar efter

operation

Postoperativ

period

Preoperativ start –

kvällen före

operation

5000 IE

5000 IE

5000 IE varje

Preoperativ start -

operationsdagen

2500 IE

2500 IE

5000 IE varje

Postoperativ start

2500 IE

5000 IE varje

Eller senare, om hemostas ej uppnåtts.

Injektionerna ges med cirka 24 timmars mellanrum.

För injektionen den första postoperativa dagen gäller att det bör gå minst 6 timmar sedan

föregående dos.

5.

Trombosprofylax till patienter med begränsad rörlighet

Fragmin ges som subkutan injektion en gång dagligen med dosen 5000 IE, i allmänhet under

12-14 dagar, eller längre för patienter med fortsatt begränsad rörlighet.

6.

Instabil kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt)

120 IE/kg kroppsvikt administreras subkutant två gånger dagligen. Maximal dos är 10 000 IE

var 12 timme.

Behandlingen skall fortgå minst 6 dagar eller längre om behandlande läkare anser det

gynnsamt.

För patienter som inväntar revaskularisering rekommenderas Fragmin fram till dagen för

invasiv åtgärd (PTCA eller CABG). Efter initial stabilisering med dosen 120 IE/kg kroppsvikt

två gånger dagligen ges en underhållsdos på 5000 IE två gånger dagligen (för kvinnor < 80 kg

och män < 70 kg) eller 7500 IE två gånger dagligen (för kvinnor > 80 kg och män > 70 kg).

Den totala behandlingstiden bör inte överstiga 45 dagar.

Monitorering av den antikoagulanta effekten av dalteparin är vanligtvis inte nödvändig men

ska övervägas för speciella patientgrupper (se avsnitt 4.4)

Samtidig behandling med låga doser acetylsalicylsyra rekommenderas.

7.

Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och

lungemboli

1:a månaden

200 IE/kg kroppsvikt administreras subkutant en gång dagligen under de första 30

behandlingsdagarna. Den totala dagliga dosen bör ej överskrida 18 000 IE.

Månad 2-6

En dos på ungefär 150 IE/kg administreras subkutant en gång dagligen. Doseringen anpassas

till endossprutor enligt nedanstående tabell:

Vikt (kg)

Endosspruta 25 000 IE/ml

7500 IE

0,3 ml

57-68

10 000 IE

0,4 ml

69-82

12 500 IE

0,5 ml

83-98

15 000 IE

0,6 ml

18 000 IE

0,72 ml

Dosreduktion vid kemoterapi-inducerad trombocytopeni

Följande dosering har tillämpats i kliniska studier:

Trombocytopeni. I samband med kemoterapi-inducerad trombocytopeni med antal blodplättar

<50 000/mikroliter

avbryts behandlingen tills antalet stiger till över 50 000/mikroliter

Då antal blodplättar ligger mellan 50 000 och 100 000/mikroliter

minskas dosen med 17-33%

av initial dos beroende på patientens vikt (se tabell 1). Då antalet har stigit till

100,000/mikroliter återinsätts full dos.

Tabell 1. Dosreduktion av Fragmin vid trombocytopeni 50 000-100 000/mikroliter med

användande av förfyllda endossprutor

Vikt (kg)

Initial Fragmin dos

(IE)

Reducerad Fragmin

dos (IE)

Dosreduktion i

medeltal (%)

7500

5000

57 to 68

10 000

7500

69 to 82

12 500

10 000

83 to 98

15 000

12 500

18 000

15 000

IE= Internationell Enhet

Cancerpatienter med nedsatt njurfunktion.

Vid kraftigt nedsatt njurfunktion, kreatinin nivå >3xULN

,

ska dosen justeras så att en anti-Xa

nivå på 1 IE/ml (i intervallet 0,5-1,5 IE/ml) upprätthålls vid mätning 4-6 timmar efter Fragmin

injektionen.

Om anti-Xa nivån är under eller över det terapeutiska intervallet, bör Fragmin dosen ökas

respektive minskas. Anti-Xa mätning bör upprepas efter 3-4 nya doser. Dosjusteringen

upprepas tills man erhåller en anti-Xa nivå inom terapeutiska området. Se även avsnitt 5.1.

8.

Särskilda patientgrupper

Överviktiga:

Profylaktisk behandling mot venös tromboembolism med Fragmin bör till överviktiga ges i

högriskdosering, 5000-7500 IE per dag.

Vid behandling av venös trombos/lungemboli finns begränsad erfarenhet av dosering 200

IE/kg för patienter med normal njurfunktion upp till en vikt på 190 kg. Studiedata för

patienter >190 kg saknas (se avsnitt 5.1).

Fragmin förfyllda sprutor är avpassade för varierad kroppsvikt och finns tillgängliga för

behandling av patienter upp till 90 kg. För patienter med en vikt över 90 kg bör en

kombination av förfyllda sprutor användas anpassat till den totala dos patienten behöver.

Patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min):

I kliniska studier har profylaktisk behandling med Fragmin i doser upp till 5000 IE per dag

vid behandling i upp till 10 dagar till svårt sjuka patienter med gravt nedsatt njurfunktion

tolererats väl. Vid användning av behandlingsdoser (10 000 IE eller högre) samt då

behandlingstiden överstiger 3 dagar, bör anti-Xa nivåerna kontrolleras (se avsnitt 5.1).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för dalteparin för barn har inte fastställts. Tillgänglig information finns i

avsnitt 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Kontroll av anti-Xa-nivåer hos barn

Mätning av maximala nivåer av anti-Xa cirka 4 timmar efter dosering bör övervägas för vissa

särskilda populationer som får Fragmin, t.ex. barn. Vid terapeutisk behandling med doser

administrerade en gång dagligen bör maximal nivå av anti-Xa generellt ligga mellan 0,5 och

1,0 IE/ml mätt 4 timmar efter dosering. Vid låg och föränderlig fysiologisk njurfunktion, som

hos nyfödda, rekommenderas noggrann kontroll av anti-Xa-nivån. Vid profylaxbehandling

bör nivån av anti-Xa generellt ligga mellan 0,2 och 0,4 IE/ml.

Liksom för alla trombocytaggregationshämmande medel, är administrering av Fragmin

förenad med en risk för systemisk blödning. Försiktighet ska iakttas vid användning av

Fragmin i höga doser till nyopererade patienter. Efter behandlingsstart ska patienter övervakas

noga med tanke på blödningskomplikationer. Detta kan göras genom regelbunden

kroppsundersökning av patienterna, noggrann observation av operationsdränage och

regelbundna mätningar av hemoglobin samt bestämningar av anti-Xa.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet för dalteparin eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin

t.ex. tidigare konstaterad eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad

trombocytopeni (typ II).

Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning eller annan aktiv blödning.

Svår koagulationsrubbning.

Akut eller subakut septisk endokardit.

Skador och operationer i centrala nervsystemet, öga och öra.

Epidural anestesi eller punktion av spinalkanalen och samtidig behandling med höga

doser dalteparin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och

instabil kranskärlssjukdom).

Epidural anestesi under förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som

behandlas med antikoagulantia. Hos gravida kvinnor har halveringstider för dalteparin

på 4-5 timmar uppmätts under den sista trimestern.

Fragmin 10000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel) och Fragmin

25000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel) innehåller bensylalkohol.

Får ej ges till barn under 3 år (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Försiktighet rekommenderas i samband med trombocytopeni och trombocytfunktions-

störningar, grav leverinsufficiens, grav njurinsufficiens, okontrollerad hypertoni, hyperton

eller diabetisk retinopati. Försiktighet skall också iakttas vid högdosbehandling med Fragmin

(såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och instabil

kranskärlssjukdom) av nyopererade patienter och andra tillstånd med misstanke på ökad

blödningsrisk.

Vid antikoagulantiabehandling tillsammans med epidural/spinal anestesi eller annan

spinalpunktion finns risk för utvecklandet av epidural- eller spinalhematom, vilket kan

resultera i långvarig eller permanent förlamning. Risken ökar om epiduralkatetern kvarligger

postoperativt eller vid samtidig behandling med andra läkemedel som påverkar hemostasen

(t.ex. NSAID preparat, trombocythämmare eller andra antikoagulantia).

Risken tycks också öka vid upprepad punktion eller skada vid punktion. Om antikoagulantia

ges i samband med epidural/spinal anestesi bör patienten noggrant övervakas för kliniska

tecken eller symptom på försämrat neurologiskt status.

Insättning eller borttagande av epidural- eller spinalkatetern bör skjutas upp i 10-12 timmar

efter administration av dalteparindoser som trombosprofylax, medan vid högre terapeutiska

dalteparindoser (såsom 100 - 120 IE/kg var 12: e timme eller 200 IE/kg en gång dagligen) ska

intervallet vara minst 24 timmar.

Om en läkare, efter klinisk bedömning, beslutar att ge antikoagulantiabehandling i samband

med epidural- eller spinalanestesi, måste extrem vaksamhet iakttas och patienten måste

övervakas frekvent för att upptäcka eventuella tecken och symtom på neurologisk försämring

såsom ryggont, sensoriska eller motoriska brister (domningar och svaghet i nedre

extremiteterna) och dysfunktion av tarm eller urinblåsa. Sjuksköterskor bör utbildas för att

upptäcka sådana tecken och symtom. Patienterna bör instrueras att omedelbart underrätta en

sjuksköterska eller en läkare om de upplever något av dessa symtom.

Om tecken eller symtom på epiduralt eller spinalt hematom misstänks, kan akut diagnostik

och behandling omfatta dekompression av ryggmärgen.

Det finns inga adekvata studier för att utvärdera säker och effektiv användning av Fragmin för

att förhindra klafftrombos hos patienter med prostetiska hjärtklaffar. Profylaktiska doser av

Fragmin är inte tillräckligt för att förhindra klafftrombos hos patienter med prostetiska

hjärtklaffar. Användning av Fragmin kan inte rekommenderas för detta ändamål.

Vid längre tids behandling av instabil kranskärlssjukdom, som t.ex. inför revaskularisering,

bör dosreduktion övervägas vid njurfunktionsnedsättning (S-kreatinin > 150 mikromol/l.)

Klinisk erfarenhet av Fragmin vid lungemboli med allmän cirkulationsstörning, lågt blodtryck

och chock saknas.

Det rekommenderas att trombocyter räknas före påbörjande av Fragmin-behandling och följs

regelbundet under behandlingen.

Speciell försiktighet är nödvändig vid snabbt uppkommande trombocytopeni och svår

trombocytopeni (<100 000/mikroliter) associerad med positivt eller okänt resultat av

in vitro

tester på trombocytantikroppar i närvaro av Fragmin eller andra lågmolekylära hepariner

och/eller heparin.

Monitorering av den antikoagulanta effekten av dalteparin är vanligtvis inte nödvändig men

ska övervägas för speciella patientgrupper såsom barn, patienter med njursvikt eller de som är

mycket magra eller sjukligt överviktiga, gravida eller vid ökad risk för blödning eller

retrombos (se avsnitt 4.2 och 4.6).

Heparin kan hämma adrenal sekretion av aldosteron vilket leder till hyperkalemi, särskilt hos

patienter med diabetes mellitus, kronisk njurinsufficiens, tidigare metabolisk acidos, förhöjt

plasmakalium eller som tar kaliumsparande läkemedel. Risken för hyperkalemi tycks öka med

behandlingstidens längd men är vanligtvis reversibel. Plasmakaliumvärden bör mätas hos

riskpatienter innan behandling med heparin startas och kontrolleras regelbundet därefter

särskilt om behandlingen är längre än ca 7 dagar.

Tiden för klottbildning mätt som APTT förlängs endast i måttlig grad av Fragmin.

Dosökningar som syftar till att förlänga APTT kan därför innebära risk för överdosering och

blödning. För laboratoriemässig övervakning av effekt rekommenderas funktionella anti-Xa

metoder.

Patienter under kronisk hemodialys med Fragmin fordrar som regel få dosjusteringar och

därmed få kontroller av anti-Xa nivåer. Patienter under akut hemodialys har ett mindre

terapeutiskt intervall och bör ha en mer omfattande övervakning av anti-Xa nivåer.

Den biologiska aktiviteten hos olika lågmolekylära hepariner, ofraktionerade hepariner eller

syntetiska polysackarider kan inte uttryckas i ett test som medger enkel dosjämförelse mellan

olika preparat. Det är därför viktigt att användningsföreskrifterna för respektive produkt

iakttas.

Fragmin får inte administreras intramuskulärt. På grund av risken för hematom bör

intramuskulär injektion av andra läkemedel undvikas när dygnsdosen av Fragmin överstiger

5000 IE.

Om en patient med instabil kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt)

drabbas av hjärtinfarkt kan trombolytisk behandling anses nödvändig. Detta medför inte att

Fragmin-behandlingen måste avbrytas men ökar risken för blödning.

Pediatrisk population

Klinisk erfarenhet från behandling av barn är begränsad. Om Fragmin skall användas på barn

skall anti-Xa nivåer mätas.

Fragmin 10000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel) och Fragmin

25000 IE/ml, injektionsvätska, lösning (med konserveringsmedel) innehåller bensylalkohol.

Kan ge förgiftningar eller anafylaktiska reaktioner hos barn under 3 år. Får ej ges till barn

under 3 år (se avsnitt 4.3).

Äldre patienter, (särskilt patienter över 80 år och däröver) kan ha förhöjd risk för blödning vid

doser inom det terapeutiska intervallet. Noggrann klinisk uppföljning rekommenderas.

Allergiska reaktioner

Nålskyddet på Fragmin förfyllda sprutor kan innehålla latex (naturgummi) som kan orsaka

allvarliga allergiska reaktioner hos individer med överkänslighet mot latex (naturgummi).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig medicinering med effekt på hemostatiska funktioner, såsom

trombocytaggregationshämmande medel, trombolytiska läkemedel, icke steroida

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), vitamin-K antagonister och Dextran, kan förstärka

den antikoagulatoriska effekten av Fragmin.

Eftersom NSAID och acetylsalicylsyra i smärtstillande/antiinflammatoriska doser reducerar

produktionen av vasodilaterande prostaglandiner, och därmed det renala blodflödet och den

renala utsöndringen, ska försiktighet iakttas vid samtidig administrering av dalteparin med

NSAID eller höga doser acetylsalicylsyra till patienter med njursvikt.

Om inte specifika kontraindikationer föreligger skall dock patienter med instabil

kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt) behandlas med låga doser

acetylsalicylsyra.

Eftersom heparin har visats interagera med intravenöst nitroglycerin, höga doser penicillin,

sulfinpyrazon, probenecid, etakrynsyra, cytostatika, kinin, antihistaminer, digitalis,

tetracykliner och tobaksrökning och askorbinsyra, kan interaktion med dalteparin inte

uteslutas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet:

Dalteparin passerar inte placentan. En stor mängd data från gravida kvinnor (fler än 1000

exponerade utfall) visar inte på missbildningar eller feto/neonatal toxicitet. Fragmin kan

användas under graviditet om kliniskt motiverat.

Det finns fler än 2000 publicerade fall (studier, fallserier och fallrapporter) om administrering

av dalteparin under graviditet. Jämfört med ofraktionerat heparin, rapporterades en lägre

blödningstendens och minskad risk för osteoporotiska frakturer. Den största prospektiva

studien "Efficacy of Thromboprophylaxis as an Intervention during Gravidity" (EThIG),

inkluderade 810 gravida kvinnor och undersökte en graviditetsspecifik metod för

riskstratifiering (låg, hög, mycket hög risk för venös tromboembolism) med dagliga doser av

dalteparin mellan 50 till 150 IE/kg kroppsvikt (i enstaka fall upp till max 200 IE/kg

kroppsvikt). Dock finns endast ett begränsat antal randomiserade och kontrollerade studier om

användning av lågmolekylärt heparin under graviditet.

Inga teratogena eller fetotoxiska egenskaper hos dalteparin har påvisats i djurstudier (se

avsnitt 5.3).

Epidural anestesi under förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som behandlas med

antikoagulantia (se avsnitt 4.3). Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med en

ökad risk för blödning, såsom perinatala kvinnor (se avsnitt 4.4). Hos gravida kvinnor har

halveringstider för dalteparin på 4-5 timmar uppmätts under den sista trimestern.

Fragmin 10000 IE/ml och Fragmin 25000 IE/ml, injektionsvätska, lösning, innehåller

bensylalkohol som konserveringsmedel. Bensylalkohol kan eventuellt passera placenta.

Fragmin utan konserveringsmedel ska därför användas under graviditet (se avsnitt 4.3 och

4.4).

Behandlingsmisslyckanden har rapporterats för gravida kvinnor med prostetiska hjärtklaffar

som har fått antikoagulantia av lågmolekylärt heparin i fulldos. Fragmin har inte studerats

tillräckligt för användning till gravida kvinnor med prostetiska hjärtklaffar.

Amning:

Små mängder av dalteparinnatrium passerar över i bröstmjölk. Hittills har i studier påvisats

anti-Xa-nivåer av 2-8 % av plasmanivåerna i bröstmjölk (15 kvinnor, tredje till femte

amningsdagen, 2-3 timmar efter subkutan administrering av dalteparin). Antikoagulerande

effekt på barnet är osannolik.

En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Ett beslut om att fortsätta/avbryta amningen

eller fortsätta/avbryta behandlingen med Fragmin bör göras med hänsyn till nyttan av amning

för barnet och nyttan av Fragmin-behandling för kvinnan.

Fertilitet:

Baserat på befintliga kliniska data finns det inget som tyder på att dalteparinnatrium påverkar

fertiliteten. Ingen effekt på fertilitet, parning eller peri- och postnatal utveckling noterades när

dalteparinnatrium testades på djur.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Fragmin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Cirka 3% av profylaxbehandlade patienter rapporterade biverkningar.

De biverkningar som rapporterats, och som har möjligt samband med dalteparinnatrium, är

listade nedan efter klassificering av organsystem och frekvens:

vanliga

(≥1/100, <1/10),

mindre vanliga

(≥ 1/1000, <1/100),

sällsynta

(≥1/10 000, <1000),

ingen känd frekvens

(kan

inte beräknas från tillgängliga data).

Vanliga

Mild

trombocytopeni (typ I), som vanligen är reversibel

under behandlingen.

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd

frekvens

Immunologiskt medierad heparin-inducerad trombocytopeni

(typ II, med eller utan tillhörande trombotiska

komplikationer).

Mindre

vanliga

Överkänslighet

Immunsystemet

Ingen känd

frekvens

Anafylaktiska reaktioner

Centrala och perifera

nervsystemet

Ingen känd

frekvens

Intrakraniell blödning, i något fall fatal

Blodkärl

Vanliga

Blödning

Magtarmkanalen

Ingen känd

frekvens

Retroperitoneala blödningar, i något fall fatal

Lever och gallvägar

Vanliga

Övergående transaminasstegring

Sällsynta

Nekros, övergående alopeci

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd

frekvens

Utslag

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Subkutant hematom vid injektionsstället, smärta vid

injektionsstället

Skador och förgiftningar

och

behandlingskomplikatione

r

Ingen känd

frekvens

Spinalt eller epiduralt hematom

Blödningsrisken är dosberoende. Flertalet blödningar är lindriga.

Svårare blödningar har rapporterats, i vissa fall fatala.

Heparin kan orsaka hypoaldosteronism vilket kan resultera i en ökning av plasmakalium. I

sällsynta fall kan kliniskt signifikant hyperkalemi uppkomma framförallt hos patienter med

kronisk njursvikt och diabetes mellitus (se avsnitt 4.4).

En risk för osteoporos har observerats i samband med långvarig behandling med heparin.

Även om detta inte har observerats vid behandling med dalteparin kan risken för osteoporos

inte uteslutas.

Pediatrisk population:

Biverkningarnas frekvens, typ och svårighetsgrad hos barn förväntas vara desamma som hos

vuxna. Säkerheten vid långvarig administrering av dalteparin har inte fastställts.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Den antikoagulerande effekten inducerad av dalteparinnatrium kan inhiberas av protamin (1

mg). Protamin neutraliserar förlängningen av koagulationstiden, framkallad av 100 anti-Xa

enheter av Fragmin, medan anti-Xa aktiviteten neutraliseras till omkring 25-50 %.

Protamin

har i sig själv en inhiberande effekt på den primära hemostasen och skall bara användas i

nödlägen.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antikoagulatia

ATC kod: B01AB04

Fragmin är en antitrombotisk substans som innehåller dalteparinnatrium.

Dalteparinnatrium är

natriumsaltet av lågmolekylärt heparin och tillverkas genom kontrollerad depolymerisering av

heparin. Dalteparinnatrium består av starkt sura sulfaterade polysackaridkedjor

med en

medelmolekylvikt av 6 000 (5 600 – 6 400). Dalteparinnatrium utvinns ur mukosa från svin.

Den antitrombotiska effekten av dalteparinnatrium beror på dess förmåga att förstärka

antitrombins inhibering av faktor Xa och trombin. Dalteparinnatrium har, relativt sett, större

förmåga att förstärka inhibering av faktor Xa än att förlänga tiden för klottbildning i plasma

(APTT). Dalteparinnatrium har relativt liten effekt på trombocytfunktion och

trombocytadhesivitet jämfört med heparin och därigenom liten effekt på primär hemostas.

Fragmin har jämförts med placebo som tillägg till standardbehandling hos patienter med

instabil kranskärlssjukdom. Utan att påverka mortaliteten reducerades incidensen av

hjärtinfarkt under de första 6 behandlingsdygnen från 4,3% till 1,4% (95%CI - 4,7%;-1,3%).

Efter 40 dagar var denna skillnad inte längre signifikant. Behovet av infusion av nitroglycerin

och revaskularisering reducerades också under de första 6 dagarna och denna skillnad

kvarstod som signifikant under 40 dagar.

Två nordiska studier med totalt 496 patienter har genomförts för att studera effekt och

säkerhet av utsträckt trombosprofylax efter elektiv höftledskirurgi. Fragmin 5000 IE gavs s.c.

en gång dagligen upp till 35 dagar postoperativt och jämfördes med placebo. I båda studierna

gav Fragmin en signifikant minskning av frekvensen flebografiskt påvisbar ventrombos och

en tendens till minskning även av frekvensen proximala tromboser. Någon säker effekt på

frekvensen lungembolier sågs ej. Behandlingen kunde genomföras utan allvarliga

blödningskomplikationer.

FAME-studien (N=427) jämförde kortvarig (7 dagar) med förlängd (28 dagar)

trombosprofylax med Fragmin efter en större bukoperation. Fler än hälften av patienterna i

vardera gruppen genomgick operation för malignitet (60 % och 56 % av patienterna som

ingick i grupperna med kortvarig respektive förlängd trombosprofylax). Publicerade data

visade att kumulativa incidensen av VTE minskade från 16 % med kortvarig trombosprofylax

(29/178 patienter) till 7 % efter förlängd trombosprofylax (12/165) (relativ riskreduktion

55 %; 95 % konfidensintervall 15–76; P = 0,012). Större blödning förekom hos 4/222 (1,8 %)

patienter i korttidsbehandlingsgruppen och hos 1/205 (0,5 %) patienter som fick förlängd

trombosprofylax.

I en studie med 1501 randomiserade patienter som genomgick elektiv höftledskirurgi

jämfördes en profylaxregim med dalteparin påbörjat preoperativt (2500 IU inom 2 timmar

före operation) med en regim med postoperativ start samt warfarin. Hos de preoperativt

behandlade var incidensen venografiskt eller kliniskt upptäckt VTE 10,9% jämfört med

13,1% hos de med postoperativ start (skillnad 2,2%, 95% CI –0,3;7,1%). Detta kan jämföras

med incidensen VTE i warfaringruppen, som var 24%.

I en randomiserad dubbel-blind studie (FRISC II) visades värdet av tidigt genomförd

angiografi och revaskularisering för patienter med instabil kranskärlssjukdom. För den grupp

patienter som inte genomgick tidig angiografi/revaskularisering, men som kan anses lämpliga

för en revaskularisering, reducerade en fortsatt Fragminbehandling (dos 5000-7500 IE x 2)

antalet dödsfall/hjärtinfarkter från 8,3 % i placebogruppen till 3,6 % i Fragmin-gruppen efter

40 dagars dubbel-blind behandling. Data efter en revaskularisering är ej med i analysen. Alla

patienter behandlades initialt med Fragmin 120 IE/kg två gånger dagligen under 5-7 dagar. Ett

ökat antal blödningar inträffade hos de Fragmin-behandlade.

I en retrospektiv studie analyserades 135 patienter som genomgått bariatrisk kirurgi och som

fick trombosprofylax med Fragmin 7500 IE per dag. Kroppsvikten på patienterna var 148,8

+/- 31,2 kg och BMI ≥40. 81 patienter (60 %) hade en anti-Xa nivå inom målvärdet (0,2-0,5

enheter/ml), 48 (30%) lägre än 0,2 och 13 (10%) över 0,5 enheter/ml. Man såg ett signifikant

inverst förhållande mellan anti-Xa nivåer och kroppsvikt. Tre blödningshändelser noterades.

I en prospektiv studie på 37 överviktiga patienter med venös tromboembolism och normal

njurfunktion som fick behandling med Fragmin 200 IE/kg (baserat på verklig kroppsvikt)

mättes dalvärdet för anti-Xa på dag 3 och 5 under behandlingen samt toppvärdet för anti-Xa

på dag 3. Den tyngsta patienten vägde 190 kg med ett BMI på 58. Patienterna delades in i 3

viktklasser: A inom 20 % av idealvikten, B 20-40 % över idealvikt och C mer än 40 % över

idealvikten.

Ingen relevant skillnad i anti-Xa nivåer mellan de olika grupperna observerades vid någon

mätning. Inga tromboemboliska händelser eller blödningar drabbade någon patient under

studien.

I en prospektiv multicenter kohortstudie (DIRECT studien) behandlades 138 allvarligt sjuka

patienter med njurinsufficiens (kreatinin clearance 18,9 +/- 6,5 ml/min) med Fragmin 5000 IE

per dag som profylax mot venös tromboembolism. Medianen för behandlingslängden var 7

dagar. Dalvärdet för anti-Xa mättes 2 gånger per vecka, 20 timmar efter föregående subkutana

injektion. Djup ventrombos-profylax med Fragmin, 5000 IE en gång dagligen, associerades

inte med någon kraftig antikoagulationseffekt orsakad av läkemedelsbioackumulering.

Toppvärden för anti-Xa som mättes under studien överensstämde väl med de profylaktiska

nivåer av anti-Xa som ses bland hospitaliserade medicinpatienter samt kirurgiska patienter

0,20–0,40 IE/ml.

I en prospektiv studie (EThIG) inkluderades 810 gravida patienter vilka behandlades med

Fragmin utifrån en riskbedömning för venös tromboembolism. Kvinnor med låg risk fick 50-

100 IE/kg i 14 dagar post partum. Kvinnor med hög risk eller mycket hög risk fick behandling

från det att de gick in i studien, ante partum, upp till 6 veckor post partum i doser om 50-100

IE/kg respektive 100-200 IE/kg beroende på risknivå. Symptomgivande venös

tromboembolism observerades inte i något fall i gruppen med låg risk, i 3 fall (2 ante partum

och 1 post partum) respektive i 2 fall (båda postpartum) i grupperna med hög och mycket hög

risk. 24 fall av allvarlig men ej fatal, blödning noterades varav 9 blödningar bedömdes vara

associerade till behandling med Fragmin. På gruppnivå sågs ingen korrelation mellan kliniskt

relevanta blödningar och tillgängliga värden på anti-Xa.

I en prospektiv multicenterstudie (PROTECT) jämfördes effekten av dalteparin 5 000 IE en

gång dagligen med ofraktionerat heparin 5 000 IE två gånger dagligen som profylax mot

tromboembolism hos 3 746 kritiskt sjuka patienter av medicinska (76 %) och kirurgiska skäl

som var inlagda på intensivvårdsavdelningen i minst 3 dagar. Cirka 90 % av patienterna

behövde mekanisk ventilation. Medianen för behandlingslängden med studieläkemedlet var 7

dagar i båda grupperna (interkvartilt intervall 4 till 12). Det fanns ingen signifikant skillnad

vad avser förekomsten av proximal djup ventrombos i benen (primär endpoint) mellan de två

grupperna. För lungembolism (sekundär endpoint) sågs en signifikant riskminskning (24 av

1873 jämfört med 43 av 1873 patienter). Inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna

detekterades vad avser frekvensen av större blödning eller dödsfall på sjukhuset.

I en prospektiv, öppen multicenterstudie (CLOT) studerades 676 patienter med aktiv cancer

och nydiagnostiserad, objektivt bekräftad akut djup ventrombos och/eller lungembolism.

Patienterna randomiserades till dalteparin eller dalteparin och en oral antikoagulantia

(warfarin) i 6 månader. Patienterna utvärderades för återfall av symptomatisk venös

tromboembolism varannan vecka i 6 månader. Totalt 27 av 336 patienter (8 %) i dalteparin-

armen och 53 av 336 patienter (15,8%) i antikoagulantia-armen upplevde åtminstone en

episod av objektivt bekräftad, symptomatisk djup ventrombos och/eller lungemboli under

studieperioden. En signifikant absolut riskreduktion på 7,7 % (RR=0,48, 95 % CI [0,30-0,77],

p=0,0016) för återfall i venös tromboembolism vid sex månader visades med dalteparin. För

delkomponenten lungembolism sågs dock ingen relevant skillnad.

Lee et al (2003) Primära effektmåttändelser

Händelser

Dalteparin

(n=336)

Oral Antikoagulantia

(n=336)

Djup ventrombos

Icke-fatal lungembolism

Fatal lungembolism

Totalt

I en post hoc-analys av CLOT-studien hos en subpopulation (N=162) med måttligt (n=147)

eller gravt (n=15) nedsatt njurfunktion sågs en reduktion av återfall av symtomatisk VTE

bland dalteparin-behandlade patienter jämfört med VKA-behandlade patienter. Frekvensen av

blödningshändelser för båda behandlingarna var liknande. Doseringen av dalteparin var

rekommenderad dos för behandling av cancerpatienter utan njursvikt. Kontroll av anti-Xa-

nivåerna bör övervägas för att ytterligare stärka säkerheten, i synnerhet hos patienter med

gravt nedsatt njurfunktion.

Pediatrisk population:

Det finns begränsad information om säkerhet och effekt vid användning av dalteparin till

pediatriska patienter. Om dalteparin används till dessa patienter, ska anti-Xa-nivån följas.

Den största prospektiva studien undersökte effekten, säkerheten och sambandet mellan dos

och dalteparins anti-Xa-aktivitet i plasma vid profylax och behandling av arteriell och venös

trombos hos 48 pediatriska patienter (Nohe et al 1999).

Nohe et al (1999) Studiedemografi och studiedesign

Design

Patienter

Diagnos

Indikation, Fragmin-dos, anti-Xa-mål,

I denna studie inträffade ingen tromboembolisk händelse hos de 10 patienter som fick

dalteparin som trombosprofylax. Hos de 23 patienter som fick dalteparin som primär

antitrombotisk behandling för arteriell eller venös trombos sågs fullständig rekanalisering hos

7/23 (30 %), partiell rekanalisering hos 7/23 (30 %) och ingen rekanalisering hos 9/23 (40 %).

Hos de 8 patienter som fick dalteparin som sekundär antitrombotisk behandling efter

framgångsrik trombolys, upprätthölls eller förbättrades rekanaliseringen. Hos de 5 patienter

som fick dalteparin som sekundär behandling efter trombolys med utebliven effekt sågs ingen

rekanalisering. Mindre blödningar, rapporterade hos 2/48 barn (4 %), avstannade efter

dossänkning. Patienternas trombocyttal låg i intervallet 37 000/μl till 547 000/μl. Författarna

kopplade trombocyttal som understeg det normala (150 000/μl) till immunhämmande

behandling. En sänkning av trombocyttalet ≥50 % av det initiala värdet, ett tecken på

heparininducerad trombocytopeni typ 2 (HIT2), observerades inte hos någon patient. För både

profylax- och behandlingsgrupperna var dalteparindoserna (anti-Xa IE/kg) som krävdes för att

uppnå målet för anti-Xa-aktivitet (IE/ml) omvänt proportionella till åldern (r

= 0,64, P =

0,017; r

= 0,13, P = 0,013). Förutsägbarheten hos antikoagulationseffekten vid viktjusterade

doser förefaller minska hos barn jämfört med vuxna, troligen på grund av ändrad

plasmabindning (se avsnitt 5.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Halveringstiden för anti-Xa efter intravenös respektive subkutan injektion är ca 2 respektive

3-4 timmar och är icke-dosberoende inom terapeutiskt intervall. Halveringstiden är längre hos

uremiska patienter vilket tyder på att dalteparinnatrium huvudsakligen elimineras renalt.

Biotillgängligheten är ca 90% efter subkutan injektion.

Pediatrisk population:

Spädbarn som är yngre än cirka 2-3 månader eller som väger <5 kg har ökat behov av

lågmolekylärt heparin per kg, troligen på grund av den större distributionsvolymen.

Alternativa förklaringar av det ökade behovet av lågmolekylärt heparin per kroppsvikt hos

små barn kan vara förändrad farmakokinetik för heparin och/eller minskat uttryck av heparins

antikoagulationsaktivitet hos barn på grund av minskad plasmakoncentration av antitrombin.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Den akuta toxiciteten för dalteparinnatrium är väsentligt lägre än för heparin. Den enda

signifikanta reaktion, som konsekvent återkom under toxicitetsstudierna efter administrering

duration

Enkelcenter,

öppen

studie

(n = 48)

Ålder:

31 veckor

prematur

till 18 år

Kön:

32 pojkar,

16 flickor

Arteriell

eller venös

trombos;

PVOD;

Profylax:

(n = 10)

95 ± 52 anti-

Xa IE/kg sc

dagligen;

0,2-0,4 IE/ml

3-6 månader

Primär terapi:

(n = 25)

129 ± 43 anti-

IE/kg sc

dagligen;

0,4-1,0 IE/ml

3-6 månader

Sekundär

terapi:

(n = 13)

129 ± 43 anti-

IE/kg sc

dagligen;

0,4-1,0 IE/ml

3-6 månader

av höga dosnivåer, var lokal blödning vid injektionsstället. Effekten var dosberoende både

avseende incidens och grad, och var inte kumulativ.

Den lokala blödningsreaktionen korrelerade med dosrelaterade förändringar i

antikoagulerande effekt, mätta som APTT och anti-Xa aktivitet.

Det visades att dalteparinnatrium inte har större osteopen effekt än heparin, då denna effekt

var jämförbar vid ekvivalenta doser.

Oavsett administreringsväg, dos eller behandlingstid noterades ingen organtoxicitet. Inga

mutagena effekter noterades. Inga embryotoxiska eller teratogena effekter, och inga effekter

på fertilitet, parning eller peri- och postnatal utveckling noterades.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Injektionsvätska utan konserveringsmedel:

natriumklorid, vatten för injektionsvätskor

Injektionsvätska med konserveringsmedel:

bensylalkohol, vatten för injektionsvätskor

Förfylld spruta

vatten för injektionsvätskor

Förfylld spruta 2500 IE innehåller dessutom natriumklorid.

6.2

Inkompatibiliteter

Fragmin injektionsvätska är blandbar med isoton natriumklorid (9 mg/ml) eller isoton glukos

(50 mg/ml) infusionsvätska i glasflaska eller plastkärl. Fragmins blandbarhet med andra

produkter har inte studerats.

6.3

Hållbarhet

Injektionsvätska utan konserveringsmedel:

3 år

Injektionsvätska med konserveringsmedel:

2 år obruten förpackning. Flaskan får användas

inom 7 dagar efter öppnandet till flera patienter och inom 14 dagar om det gäller enskild

patient.

Förfylld spruta

: 3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska av glas.

Ampull av glas.

Förfylld spruta av glas.

Injektionsvätska utan konserveringsmedel

2500 IE/ml, injektionsvätska: 10x4 ml injektionsflaskor 10000 IE/ml, injektionsvätska: 10x1

ml ampuller

Injektionsvätska med konserveringsmedel

10000 IE/ml injektionsvätska: 1x10 ml injektionsflaska

25000 IE/ml injektionsvätska: 1x4 ml injektionsflaska

Alla flaskor är förslutna med aluminiumförsegling och flip off kapsyler.

Förfylld spruta

2500 IE (0,2 ml à 12500 IE/ml): 2x1, 10x1, 100x1 st

5000 IE (0,2 ml à 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 10x1, 25x1, 100x1 st

7500 IE (0,3 ml à 25000 IE/ml): 5x1, 10x1 st

10000 IE (0,4 ml à 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 6x5x1 st

12500 IE (0,5 ml à 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 6x5x1 st

15000 IE (0,6 ml à 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 6x5x1 st

18000 IE (0,72 ml à 25000 IE/ml): 2x1, 5x1, 6x5x1 st

Injektionsvätskan tillhandahålls i en förfylld endosspruta (glas typ I) med ett nålskydd

(gummi), en kolvpropp (klorbutylgummi), en sprutkolv (polypropylen eller polystyren) och

ett stickskydd som en säkerhetsfunktion. Nålskyddet kan innehålla latex (se avsnitt 4.4).

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Färdigberedd infusionsvätska skall förbrukas inom 12 timmar.

Förfylld spruta innehåller en liten luftbubbla, större delen blir kvar i sprutans topp och den

lilla mängd luft som kan komma ut i fettvävnaden är ofarlig.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

8

N

UMMER PÅ

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

Godkännandenummer

2500 IE/ml, injektionsvätska

10754

10000 IE/ml, injektionsvätska

10944

10000 IE/ml injektionsvätska (med konserveringsmedel)

11680

25000 IE/ml injektionsvätska (med konserveringsmedel)

12690

Förfylld spruta 2500 IE

10755

Förfylld spruta 5000 IE

10756

Förfylld spruta 7500 IE

19745

Förfylld spruta 10000 IE

19746

Förfylld spruta 12500 IE

19747

Förfylld spruta 15000 IE

19748

Förfylld spruta 18000 IE

19749

9.

DATUM

FÖR

FÖRSTA

GODKÄNNANDE/FÖRNYAT

GODKÄNNANDE

Datum för första

godkännande

Datum för förnyat

godkännande

2500 IE/ml, injektionsvätska

1988-03-18

2007-12-04

10000 IE/ml, injektionsvätska

1989-04-28

2007-12-04

10000 IE/ml injektionsvätska (med

konserveringsmedel)

1992-12-04

2007-12-04

25000 IE/ml injektionsvätska (med

konserveringsmedel)

1995-08-16

2007-12-04

Förfylld spruta 2500 IE

1988-03-18

2007-12-04

Förfylld spruta 5000 IE

1988-03-18

2007-12-04

Förfylld spruta 7500 IE

1996-02-26

2007-12-04

Förfylld spruta 10000 IE

1997-01-27

2007-12-04

Förfylld spruta 12500 IE

1997-01-27

2007-12-04

Förfylld spruta 15000 IE

1997-01-27

2007-12-04

Förfylld spruta 18000 IE

1997-01-27

2007-12-04

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2020-10-02

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen