Clarithromycin Aurobindo 500 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-06-2021

Aktiva substanser:
klaritromycin
Tillgänglig från:
2care4 ApS,
ATC-kod:
J01FA09
INN (International namn):
clarithromycin
Dos:
500 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
klaritromycin 500 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 105 tabletter; Blister, 21 tabletter; Blister, 42 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57672
Tillstånd datum:
2018-11-14

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Clarithromycin Aurobindo 250 mg filmdragerade tabletter

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmdragerade tabletter

Klaritromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Clarithromycin Aurobindo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Clarithromycin Aurobindo

Hur du använder Clarithromycin Aurobindo

Eventuella biverkningar

Hur Clarithromycin Aurobindo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Clarithromycin Aurobindo är och vad det används för

Clarithromycin Aurobindo tillhör en grupp läkemedel som kallas makrolidantibiotika. Antibiotikan

stoppar tillväxten av bakterier som orsakar infektioner.

Clarithromycin Aurobindo används vid behandling av följande infektioner:

Luftvägsinfektioner som luftrörskatarr och lunginflammation,

Infektioner i svalg och bihålor,

infektioner i hud och mjukdelar,

sår i mage och tolvfingertarm som orsakats av

Helicobacter pylori

Klaritromycin som finns i Clarithromycin Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Clarithromycin Aurobindo

Ta INTE Clarithromycin Aurobindo:

om du är

allergisk

mot klaritromycin, något annat makrolidantibiotikum eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om din

hjärtrytm

är oregelbunden (ventrikulär hjärtarrytmi inklusive torsades de pointes)

eller om du har något hjärtproblem (speciellt om du har någon rytmrubbning som t.ex.

förlängt QT-intervall)

om du lider av

allvarlig

leversvikt och samtidigt har nedsatt njurfunktion

om du tar läkemedel som innehåller terfenadin eller astemizol (för hösnuva eller allergier)

eller cisaprid eller pimozid tabletter, eftersom kombination med dessa läkemedel ibland kan

ibland orsaka allvarliga störningar i hjärtrytmen. Rådgör med läkare om alternativa

läkemedel.

om du använder andra läkemedel som är kända för att orsaka allvarliga störningar i

hjärtrytmen

om du har onormalt låga halter av

kalium eller magnesium

i blodet (hypokalemi eller

hypomagnesium)

om du eller någon i din familj tidigare har haft störningar i hjärtrytmen (ventrikulär

hjärtarytmi, inklusive torsade de pointes) eller onormalt elektrokardiogram (EKG, kurva som

visar hjärtats elektriska aktivitet) som kallas ”långt QT-syndrom”

om du använder läkemedel som innehåller

ergotamin

eller

dihydroergotamin

(används vid behandling av migrän)

simvastatin

eller

lovastatin

(mot högt kolesterol)

kolkicin

(mot gikt)

ticagrelor

eller

ranolazin

(för att förebygga stroke eller hjärtattack)

om du tar något läkemedel som innehåller lomitapid

Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om du nu eller tidigare har berörts av ovanstående

punkter.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Clarithromycin Aurobindo,

om du är allergisk mot linkomycin eller klindamycin (antibiotika)

om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

om du har eller har haft hjärtbesvär.

om du är gravid (se Graviditet, amning och fertilitet)

om du får

allvarlig eller långvarig diarré

(pseudomembranous colitis) under eller efter att du

tagit Clarithromycin Aurobindo, kontakta läkare omedelbart. Inflammation av tarmen

(pseudomembranous colitis) har rapporterats med nästan alla antibakteriella läkemedel inklusive

klaritromycin.

om du har använt klaritromycin förut, flera gånger eller över en längre period.

Patienter bör rådas att avsluta behandlingen och kontakta sin läkare ifall de uppvisar symptom av

hepatitiska sjukdomar som anorexi, gulsot, mörk urin, klåda eller får en öm mage.

om du tar en kombination av klaritromycin och benzodiazepiner, som alprazolam, triazolam eller

midazolam (se “Andraläkemedel och Clarithromycin Aurobindo”)

om du använder andra läkemedel som påverkar din hörsel. Försämrad hörsel undersöks under

behandling och efteråt.

I fall av allvarlig akut allergisk reaktion som anafylaxi, Stevens-Johnson syndrom, och toxisk

epidermal nekrolys, ska behandlingen med klaritromycin avbrytas omedelbart och lämplig

behandling snarast sättas in.

Du ska inte använda klaritromycin samtidigt med lovastatin eller simvastatin. (se ”Ta inte

Clarithromycin Aurobindo om”). Du ska även vara försiktig när du använder klaritromycin med

andra statiner. Ifall du även använder blodförtunnande tabletter samtidigt som klaritromycin

finns det en risk för allvarliga blödningar.

Om något av ovanstående gäller dig, rådgör med läkare innan du tar Clarithromycin Aurobindo

Andra läkemedel och Clarithromycin Aurobindo

Vissa andra läkemedel kan öka eller minska effekten av Clarithromycin Aurobindo eller få sin effekt

ökad eller minskad av Clarithromycin Aurobindo.

Clarithromycin Aurobindo

kan öka effekten av följande läkemedel:

astemizol, terfenadin (mot allergier), pimozid (för behandling av psykiska besvär), cisaprid

(mot magbesvär), ergotamin eller dihydroergotamin (för behandling av migrän), lovastatin

eller simvastatin (kolesterolsänkande läkemedel) (se ”Ta inte Clarithromycin Aurobindo”)

alprazolam, triazolam, midazolam (underlättar insomnande)

atorvastatin, rosuvastatin (sänker kolesterolhalten)

warfarin eller någon annan antikoagulant, t.ex. dabigatran, rivaroxaban, apixaban,

phenprocoumon (förtunnar blodet): samtidig användning kan höja risken för blödning.

Kontroll av blodets koagulering (förmåga att levra sig) bör ske oftare om Clarithromycin

Aurobindo används samtidigt som dessa läkemedel.

Nateglinid, repaglinid eller insulin (mot diabetes)

karbamazepin, fenytoin, valproinsyra (mot epilepsi)

cilostazol (förbättrar blodflödet i benen)

kolkicin (mot gikt)

ciklosporin, sirolimus, takrolimus (används efter organtransplantation)

digoxin, verapamil, kinidin, disopyramid (hjärtläkemedel), samtidig användning av

klaritromycin med dessa läkemedel kan orsaka rytmrubbningar i hjärtat.

metylprednisolon (kortison för behandling av inflammation)

omeprazol (mot magbesvär)

rifabutin (antibiotika)

sildenafil, tadalafil, vardenafil (för behandling av sexuella funktionsstörningar)

teofyllin (mot astma)

tolterodin (mot urininkontinens)

vinblastin (mot cancer)

läkemedel som kan påverka hörseln, speciellt aminoglykosider (en grupp av antibiotika som

ges intravenöst)

atypiska antipsykotiska läkemedel (t ex quetiapin)

Både effekten av Clarithromycin Aurobindo och effekten av följande läkemedel kan öka ifall de

tas tillsammans:

atazanavir, sakvinavir (för behandling av HIV)

itrakonazol (för behandling av svampinfektioner)

Ifall din läkare har rekommenderat att du tar Clarithromycin Aurobindo samtidigt med någon av de

ovan nämnda läkemedlen, bör din hälsa övervakas extra noga.

Clarithromycin Aurobindo kan minska effekten av följande läkemedel:

zidovudin (för behandling av HIV-infektion). För att undvika detta skall du ta dessa

läkemedel med ett intervall av fyra timmar mellan dem.

Dessa följande läkemedel kan minska effekten av Clarithromycin Aurobindo:

rifampicin, rifabutin, rifapentin (antibiotika)

efavirenz, nevirapin, etravirin (för behandling av HIV)

fenytoin, karbamazepin, fenobarbital (mot epilepsi)

Johannesört (mot depression)

Följande läkemedel kan öka effekten av Clarithromycin Aurobindo:

ritonavir (mot virusinfektion)

flukonazol (mot svampinfektion)

Användning av klaritromycin eller andra makrolidantibiotikum samtidigt som digoxin, kinidin,

disopyramid eller verapamil (hjärtläkemedel), kan orsaka rytmrubbningar i hjärtat.

Tala om för läkare eller apotekspersonal ifall du tar, har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är gravid eller ammar ta inte Clarithromycin Aurobindo innan du rådfrågat din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Klaritromycin påverkar i allmänhet inte körförmågan eller användning av maskiner, men biverkningar

som dåsighet, svindel eller förvirring kan förekomma. Iaktta försiktighet innan du kör bil eller

använder maskiner innan du vet hur du reagerar på detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Clarithromycin Aurobindo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Clarithromycin Aurobindo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Clarithromycin Aurobindo kan tas med eller utan mat.

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmdragerade tabletter är inte lämplig för doser under 500mg.

Det finns andra alternativ tillgängliga på marknaden för denna styrka.

Rekommendationer av vanliga doser anges här nedan:

Vuxna inklusive äldre och ungdomar (barn över 12 år):

250 mg klaritromycin två gånger dagligen. Vid svårare infektioner kan läkaren öka dosen till

500 mg två gånger dagligen. Vanlig behandlingstid är 7-14 dagar och bör fortgå minst två dagar efter

att symptomen avtagit.

Behandling av vuxna med magsår och sår på tolvfingertarm som orsakats av Helicobacter pylori

500 mg klaritromycin två gånger dagligen i kombination med andra läkemedel för behandling av

Helicobacter pylori

. Läkaren kommer att ordinera den kombination som är bäst lämpad för dig.

Patienter med njurbesvär

Om du har allvarliga njurbesvär kan läkaren halvera din dos från den normala dosen. I dessa fall ska

Clarithromycin Aurobindo inte användas under en längre tid än 14 dagar.

Barn under 12 år

Clarithromycin Aurobindo tabletter rekommenderas ej för behandling av barn under 12 år (kroppsvikt

under 30 kg). Läkaren kommer att förskriva ett annat läkemedel som är lämpligt för ditt barn.

För barn med en kroppsvikt över 30 kg, används samma dos som för vuxna.

Om du känner att effekten av detta läkemedel är för stark eller för svag, ta kontakt med läkare eller

apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Clarithromycin Aurobindo

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. En överdos orsakar högst sannolikt kräkningar och magont.

Om du har glömt att ta Clarithromycin Aurobindo

Om du glömt bort en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg det, om det inte redan börjar bli dags

för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta alla följande doser på normalt

utsatt tid, enligt ditt ursprungliga schema.

Om du slutar att använda Clarithromycin Aurobindo

Sluta inte ta detta läkemedel bara för att du känner dig bättre utan att först diskutera detta med din

läkare. Det är viktigt att du tar hela den kur läkaren ordinerat dig, eftersom infektionen annars kan

återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar:

Om du får någon av följande biverkningar i något skede av din behandling med Clarithromycin

Aurobindo ska du sluta ta tabletterna och omedelbart kontakta läkare:

allergisk reaktion med plötsliga svårigheter att andas, tala eller svälja

svår yrsel eller svimning

allvarliga hudreaktioner, som blåsbildning i hud, mun, läppar, ögon eller könsorganen

Ta så fort som möjligt kontakt med läkare om du får följande symptom:

allvarlig eller långvarig diarré, eventuellt med blod eller slem i avföringen. Dessa kan vara

tecken på en allvarlig inflammation av tarmarna. Din läkare kan avsluta kuren. Ta inte

läkemedel för att minska tarmfunktionernas rörelser.

Leverfunktioner med följande möjliga symptom

aptitlöshet

gulskiftande hud eller ögonvita

blek avföring, mörkfärgad urin

hudirritation,

öm mage

hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm

stark smärta i magen och ryggen på grund av inflammation i bukspottkörteln

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos 1 av 10 användare):

sömnsvårigheter

huvudvärk

förändrade smakupplevelser

magbesvär, som illamående, kräkningar, magont, matsmältningsbesvär eller diarré

förändringar av leverns funktion (vilket märks i blodprov)

Hudutslag

ökad svettning.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos 1 av 100 användare):

torsk i munnen (svampinfektion)

svampinfektion i underlivet

minskat antal av vissa vita blodkroppar vilket kan öka risken för infektioner (leukopenia och

neutropenia)

ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinophilia)

minskad matlust

ångest, svindel, svårigheter att sova, frossa

yrsel

hörselbortfall eller tinnitus

hjärtklappning

inflammation i mage, mun eller tunga

uppsvullen mage, förstoppning, gasbesvär (flatulens)

muntorrhet

kolestas (stopp i gallgången)

ökad mängd leverenzymer i blodet

klåda, utslag

muskelsmärtor

allmän sjukdomskänsla

svaghet

bröstsmärtor

frossa

trötthet

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data):

tarminflammation med allvarlig diarré kallad Pseudomembranous collitus,

hudsvullnad och rodnad (rosfeber), akne

kraftig minskning av vita blodkroppar med plötslig hög feber, mycket ont i halsen och sår i

munnen (agranulocytos)

ovanliga blåmärken eller blödning på grund av låg mängd blodplättar

Allvarlig allergisk reaktion som får ansiktet eller halsen att svälla (angioödem)

Psykos, en känsla av identitetsförlust

förvirring, förändring av verklighetsuppfattningen eller panik

depression, mardrömmar, desorientering, hallucinationer , mani

kramper

förändrat luktsinne, bortfall av smak- eller luktsinne

dövhet

stickningar eller domnande av händer eller fötter

problem med blodkoagulering

missfärgning av tänder eller tunga

akne

muskelsmärtor eller svaghet i musklerna

njurinflammation eller njursvikt

ovanlig urinfärg

Kontakta genast läkare om du får en allvarlig hudreaktion: röda, fjälliga utslag med knölar under

huden och blåsor (exantematös pustulos). Denna biverkan förekommer hos ett okänt antal användare

(har rapporterats).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Clarithromycin Aurobindo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klaritromycin.

Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg klaritromycin

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg klaritromycin

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri

kiseldioxid, magnesiumstearat, povidon, hypromellos, propylenglykol, titandioxid (E 171),

hydroxypropylcellulosa, vanillin, sorbinsyra och gul järnoxid (E 172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett

Clarithromycin Aurobindo 250 mg filmdragerade tabletter

Ljusgula, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ett ”D” tryckt på ena sidan och på andra

sidan ”62”. Storleken är 15,1 mm x 7,1 mm.

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmdragerade tabletter:

Ljusgula, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ett ”D” tryckt på ena sidan och på andra

sidan ”63”. Storleken är 18,5 mm x 8,1 mm

Clarithromycin Aurobindo 250 mg tabletter finns tillgängliga i blisterförpackning med 14 och 105

filmdragerade tabletter.

Clarithromycin Aurobindo 500 mg tabletter finns tillgängliga i blisterförpackning med 14, 21, 42 och

105 filmdraagerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Importör/Ompackare:

2care4 ApS, 6710 Esbjerg, Danmark

Tillverkare

Aurobindo-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-01

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Clarithromycin Aurobindo 250 mg filmdragerade tabletter

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Clarithromycin Aurobindo 250 mg filmdragerade tabletter:

varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg klaritromycin

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmdragerade tabletter:

varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg klaritromycin

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Clarithromycin Aurobindo 250 mg filmdragerade tabletter

Ljusgula, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ett ”D” tryckt på ena sidan och på andra

sidan ”62”. Storleken är 15,1 mm x 7,1 mm

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmdragerade tabletter:

Ljusgula, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ett ”D” tryckt på ena sidan och på andra

sidan ”63”. Storleken är 18,5 mm x 8,1 mm

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Clarithromycin Aurobindo filmdragerade tabletter är avsedda för behandling av följande bakteriella

infektioner orsakade av klaritromycinkänsliga bakterier (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Bakteriell faryngit

Mild till måttlig samhällsförvärvad pneumoni

Akut bakteriell sinuit (adekvat diagnostiserad)

Akut exacerbation av kronisk bronkit

Hud- och mjukdelsinfektioner av mild till måttlig svårighetsgrad

I lämplig kombination med antibakteriell behandlingsregim och ett lämpligt magsårsläkande

läkemedel för eradikering av

Helicobacter pylori

hos patienter med

Helicobacter pylori

associerat magsår (se avsnitt 4.2).

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella läkemedel.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosen av Clarithromycin Aurobindo filmdragerade tabletter beror på typ och svårighetsgrad av

infektionen och fastställs i varje enskilt fall av läkare.

Clarithromycin Aurobindo 500 mg filmdragerad tablett är inte lämplig för doser under 500 mg. Det

finns andra alternativ tillgängliga på marknaden för denna styrka.

Vuxna och ungdomar (12 år och äldre)

Standarddosering: den vanliga dosen är 250 mg två gånger dagligen (morgon och kväll)

Högdosbehandling (allvarliga infektioner): den vanliga dosen kan ökas till 500 mg två gånger

dagligen vid allvarliga infektioner.

Barn under 12 år:

Användning av Clarithromycin Aurobindo filmdragerade tabletter rekommenderas inte för barn yngre

än 12 år med en kroppsvikt mindre än 30 kg. Kliniska prövningar har utförts med klaritromycin

suspension för barn, hos barn 6 månader till 12 års ålder. Därför bör barn under 12 år använda

klaritromycin suspension för barn.

För barn med en kroppsvikt över 30 kg tillämpas dosen för vuxna.

Dosering vid nedsatt njurfunktion:

Hos patienter med nedsatt njurfunktion med kreatininclearance mindre än 30 ml/min, bör dosen

klaritromycin minskas till hälften, dvs. 250 mg en gång dagligen, eller 250 mg två gånger dagligen

vid svårare infektioner. Behandlingen bör inte pågå längre än 14 dagar för dessa patienter.

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Försiktighet bör iakttas vid administrering av klaritromycin till patienter med nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.3 och 4.4 ).

Eradikering av

H. pylori

vid peptiskt magsår

För eradikering av

H. pylori

bör valet av antibiotika göras med hänsyn till den enskilda patientens

läkemedelstolerans, och bör genomföras i enlighet med nationella, regionala och lokala

resistensmönster och riktlinjer för behandling.

Vanligtvis administreras klaritromycin i kombination med ett annat antibiotikum och en

protonpumpshämmare i en vecka.

Behandlingen kan upprepas om patienten fortfarande är

H. pylori-

positiv.

Behandlingens längd:

Längden av behandlingen med klaritromycin beror på typ och svårighetsgrad av infektionen och

avgörs i varje enskilt fall av läkare.

Den vanliga behandlingstiden är 7 till 14 dagar.

Behandling bör fortsätta under minst 2 dagar efter att symptomen har avtagit.

Vid infektioner orsakade av

Streptococcus pyogenes

(grupp A beta-hemolytiska streptokocker)

bör behandlingstiden vara minst 10 dagar.

Kombinationsbehandling för eradikering av

H. pylori

-infektion bör pågå i 7 dagar.

Administreringssätt:

Tabletten ska sväljas hel med tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten).

Clarithromycin Aurobindo filmdragerade tabletter kan tas oberoende av födointag.

4.3

Kontraindikationer

Klaritromycin är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen

klaritromycin, mot andra makrolider eller till någon av de beståndsdelar som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig behandling med klaritromycin och några av följande aktiva ämnen är kontraindicerad:

astemizol, cisaprid, pimozid och terfenadin eftersom detta kan resultera i förlängt QT-intervall och

hjärtarytmier, inklusive ventrikulär takykardi, kammarflimmer och Torsade de Pointes (se avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med tikagrelor eller renolazin är kontraindicerad.

Samtidig behandling med klaritromycin och ergotamin eller dihydroergotamin är kontraindicerad,

eftersom det kan resultera i ergottoxicitet.

Samtidig administrering av klaritromycin och lomitapid är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

Klaritromycin bör inte ges till patienter som tidigare haft QT-förlängning (kongenital eller

dokumenterad förvärvad QT-förlängning) eller ventrikulär arytmi, inräknat torsades de pointes (se

avsnitt 4.4 och 4.5 ).

Klaritromycin bör inte användas samtidigt med HMG-CoA-reduktashämmare (statiner) som i

omfattande grad metaboliseras av CYP3A4 (lovastatin eller simvastatin), på grund av den ökade

risken för myopati, inklusive rabdomyolys (se avsnitt 4.5 ).

Klaritromycin bör inte ges till patienter med elektrolytrubbningar (hypokalemi eller hypomagnesemi,

på grund av risken för att QT-intervalltiden förlängs).

Klaritromycin bör inte användas på patienter som lider av allvarlig leversvikt i kombination med

nedsatt njurfunktion.

Liksom med andra starka CYP3A4-hämmare, bör klaritromycin inte användas på patienter som

använder kolkicin.

4.4

Varningar och försiktighet

Läkaren bör inte förskriva klaritromycin till gravida kvinnor utan att noga väga fördelarna mot

riskerna, särskilt under de första tre månaderna av graviditeten (se avsnitt 4.6 ).

Försiktighet rekommenderas hos patienter med allvarlig njurinsufficiens (se avsnitt 4.2 ).

Klaritromycin huvudsakligen utsöndras via levern. Därför bör man vara försiktig med administrering

av antibiotika till patienter med nedsatt leverfunktion. Försiktighet bör även iakttas vid administrering

av klaritromycin till patienter med måttlig till svår njursvikt.

Det har rapporterats fall av leversvikt med dödlig utgång (se avsnitt 4,8). En del patienter kan ha haft

befintliga leversjukdomar eller ha tagit andra levertoxiska läkemedel. Patienter bör instrueras att

avbryta behandlingen och kontakta sin läkare om tecken och symtom av leversjukdomar utvecklas,

såsom anorexi, gulsot, mörk urin, ansiktsrodnad, eller öm buk.

Pseudomembranös kolit har rapporterats med nästan alla antibakteriella medel, inklusive makrolider,

och kan variera i allvarlighetsgrad från mild till livshotande.

Clostridium difficile

-associerad diarré

(CDAD) har rapporterats vid användning av nästan alla antibakteriella medel inklusive klaritromycin,

och kan variera i allvarlighetsgrad från mild diarré till livshotande kolit. Behandling med

antibakteriella medel förändrar den normala floran i tarmen, som kan leda till överväxt av

C. difficile.

CDAD måste beaktas hos alla patienter som uppvisar diarré efter antibiotikaanvändning. Noggrann

anamnes är nödvändigt eftersom CDAD har rapporterats mer än två månader efter administrering av

antibakteriella medel. Därför bör man överväga att avbryta behandlingen med klaritromycin oavsett

indikation. Mikrobiella tester bör utföras och lämplig behandling inledas. Läkemedel som hämmar

peristaltiken bör undvikas.

Det har förekommit rapporter om kolkicintoxicitet som en följd av användning av klaritromycin och

kolkicin, i synnerhet hos äldre, varav vissa fall som uppkommit hos patienter med njursvikt. Dödsfall

har rapporterats hos några sådana patienter (se avsnitt 4.5 ). Samtidig administrering av klaritromycin

och kolkicin är kontraindicerad (se avsnitt 4.3 ).

Försiktighet rekommenderas vid samtidig administrering av klaritromycin och

triazolobenzodiazepiner, till exempel triazolam och midazolam (se avsnitt 4.5 ).

Försiktighet rekommenderas vid samtidig behandling med klaritromycin och andra ototoxiska

läkemedel, särskilt med aminoglykosider. Övervakning av vestibulär och auditiv funktion bör utföras

under och efter behandlingen.

Kardiovaskulära händelser

Förlängning av hjärtats repolarisering och QT-intervall, som medför en risk att utveckla hjärtarytmi

och torsades de pointes, har observerats vid behandling med makrolider inklusive klaritromycin (se

avsnitt 4.8). Eftersom följande situationer kan leda till en ökad risk för hjärtarytmier (inklusive

torsade de pointes) ska klaritromycin användas med försiktighet hos följande patienter:

Patienter med kransartärsjukdom, allvarlig hjärtinsufficiens, retledningsrubbningar eller

kliniskt relevant bradykardi.

Klaritromycin får inte administreras till patienter med hypokalemi (se avsnitt 4.3).

Patienter som samtidigt tar andra läkemedel som associeras med QT-förlängning (se avsnitt

4.5).

Samtidig administrering av klaritromycin med astemizol, cisaprid, pimozid och terfenadin är

kontraindicerande (se avsnitt 4.3).

Klaritromycin får inte användas hos patienter med kongenital eller dokumenterad förvärvad

QT-förlängning eller på patienter med historik av ventrikulär arytmi (se avsnitt 4.3).

Epidemiologiska studier som undersöker risken för kardiovaskulära biverkningar med makrolider har

visat varierande resultat. Vissa observationsstudier har identifierat en sällsynt kortvarig risk för

arytmi, hjärtinfarkt och kardiovaskulär mortalitet associerad med makrolider, inklusive klaritromycin.

Dessa fynd ska vägas mot behandlingens nytta vid förskrivning av klaritromycin.

Pneumoni: på grund av den framväxande resistensen mot makrolider hos

Streptococcus pneumoniae,

är det viktigt att bestämma känsligheten när klaritromycin förskrivs mot samhällsförvärvad pneumoni.

Vid sjukhusförvärvad pneumoni, bör klaritromycin användas i kombination med andra lämpliga

antibiotika.

Hud- och mjukdelsinfektioner av mild till måttlig allvarlighetsgrad: dessa infektioner är oftast

orsakade av

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

, som båda kan vara resistenta mot

makrolider. Därför är det viktigt att känslighetsbestämning utförs. I de fall där betalaktamantibiotika

kan inte användas (t.ex. allergi), kan andra antibiotika, såsom klindamycin, vara förstavalet som

läkemedel. För närvarande anses makrolider spela en roll i vissa hud- och mjukdelsinfektioner, t.ex.

de som orsakas av

Corynebacterium minutissimum,

acne vulgaris, och rosfeber och i situationer där

penicillinbehandling inte kan användas.

Vid svåra akuta överkänslighetsreaktioner, såsom anafylaxi, allvarliga hudbiverkningar (SCAR)

(t.ex. akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom, och toxisk

epidermal nekrolys, bör behandlingen med klaritromycin avbrytas omedelbart och lämplig behandling

bör påbörjas snarast.

Klaritromycin bör användas med försiktighet då de administreras samtidigt med läkemedel som

inducerar cytokromt CYP3A4-enzym (se avsnitt 4.5 ).

HMG-CoA-reduktashämmare (statiner): samtidig användning av klaritromycin med lovastatin eller

simvastatin är kontraindicerad (se avsnitt 4.3 ). Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av

klaritromycin med andra statiner. Rabdomyolys har rapporterats hos patienter som tar klaritromycin

och statiner. Patienter bör övervakas med avseende på tecken och symptom på myopati. I situationer

där samtidig användning av klaritromycin och statiner inte kan undvikas, rekommenderas att förskriva

lägsta möjliga dos av statin. Användning av en statin som inte är beroende av CYP3A-metabolism

(t.ex. fluvastatin) kan övervägas.

Orala hypoglykemiska läkemedel/insulin: samtidig användning av klaritromycin och orala

hypoglykemiska läkemedel (t.ex. sulfonylurea) och/eller insulin kan resultera i en betydande

hypoglykemi. Noggrann övervakning av glukosvärden rekommenderas.

Orala antikoagulantia: finns det en risk för allvarliga blödningar och betydande höjningar i

International Normalized Ratio (INR) och protrombintid när klaritromycin är administreras

tillsammans med warfarin (se avsnitt 4.5). INR och protrombin bör regelbundet övervakas när

patienter får klaritromycin och muntliga antikoagulantia samtidigt.

Försiktighet ska iakttas när klaritromycin administreras samtidigt med direktverkande orala

antikoagulantia såsom dabigatran, rivaroxaban och apixaban, i synnerhet för patienter med stor

blödningsrisk (se avsnitt 4.5).

Användning av alla antimikrobiella läkemedel, såsom klaritromycin, för att behandla H. pylori

infektion kan ge upphov till antibiotikaresistenta bakterier.

Långvarig användning kan, som med andra antibiotika, resultera i kolonisering med ökat antal

okänsliga bakterier och svamp. Om superinfektion uppstår bör lämplig behandling påbörjas.

Uppmärksamhet bör även ägnas möjligheten till korsresistens mellan klaritromycin och andra

makrolider, samt linkomycin och klindamycin.

Clarithromycin Aurobindo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Användning av följande läkemedel är strikt kontraindicerat på grund av risken för allvarliga

läkemedelsinteraktioner:

Cisaprid, pimozid, astemizol och terfenadin

Förhöjda nivåer av cisaprid har rapporterats hos patienter som administreras klaritromycin och

läkemedel som innehåller cisaprid samtidigt. Detta kan resultera i QT-förlängning och hjärtarytmier

inklusive ventrikulär takykardi, kammarflimmer och torsades de pointes. Liknande effekter har

observerats hos patienter som tagit klaritromycin och pimozid samtidigt (se avsnitt 4.3 ).

Makrolider har rapporterats påverka metabolismen av terfenadin vilket resulterat i ökade nivåer av

terfenadin som ibland varit associerat med hjärtarytmier t.ex. QT-förlängning, ventrikulär takykardi,

ventrikelflimmer, och torsades de pointes (se avsnitt 4.3 ). I en studie på 14 friska frivilliga,

resulterade samtidig administrering av klaritromycin och terfenadin och i en två till tre gånger högre

serumnivå av den sura metaboliten av terfenadin och i förlängning av QT-intervall som inte ledde till

några kliniskt detekterbara effekter. Liknande effekter har observerats vid samtidig administrering av

astemizol och andra makrolider.

Ergotamin/dihydroergotamin

Rapporter tyder på att samtidig behandling med klaritromycin med ergotamin eller dihydroergotamin

har associerats med akut ergottoxicitet med vasospasm, och ischemi i extremiteter och annan vävnad

inklusive centrala nervsystemet. Samtidig administrering av klaritromycin och dessa läkemedel är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3 ).

HMG-CoA-reduktashämmare (statiner)

Samtidig användning av klaritromycin med lovastatin eller simvastatin är kontraindicerad (se 4.3 )

som dessa statiner metaboliseras till stor omfattning av CYP3A4 och samtidig behandling med

klaritromycin ökar plasmakoncentrationerna för statinerna, vilket ökar risken för myopati, inklusive

rabdomyolys. Rabdomyolys har rapporterats hos patienter som tagit klaritromycin samtidigt som

dessa statiner. Om behandling med klaritromycin inte kan undvikas, måste behandling med lovastatin

eller simvastatin avbrytas.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning klaritromycin med statiner. I situationer där den samtidiga

användningen av klaritromycin med statiner inte kan undvikas, är det lämpligt att föreskriva lägsta

möjliga dos av statin. Användning av en statin som inte är beroende av CYP3A-metabolism (t.ex.

fluvastatin) bör övervägas. Patienter bör övervakas med avseende på tecken och symptom på myopati.

Effekter av andra läkemedel på klaritromycin

Läkemedel som inducerar CYP3A (såsom rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital,

johannesört) kan inducera metabolismen av klaritromycin. Detta kan resultera i subterapeutiska nivåer

av klaritromycin och minskad effekt. Dessutom kan det vara nödvändigt att övervaka plasmanivåerna

av CYP3A-inducerare, som kan öka på grund av att CYP3A hämmas av klaritromycin (se även

relevant produktinformation för den CYP3A4-inducerare som administreras). Samtidig behandling

med rifabutin och klaritromycin resulterade i en ökning av rifabutin och minskning av klaritromycin i

serum samt en ökad risk för uveit.

Följande läkemedel är kända eller misstänkta för att påverka koncentrationen av klaritromycin i

blodet. Dosjustering för klaritromycin eller alternativ behandling kan vara nödvändig.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin och rifapentin

Starka inducerare av cytokrom P450 metabolismsystem favirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin, och

rifapentin kan påskynda metabolismen av klaritromycin och därmed minska dess plasmanivåer,

medan det sker en ökning av 14-OH-klaritromycin, en metabolit som också är mikrobiologiskt aktiv.

Eftersom den mikrobiologiska verksamheten för klaritromycin och 14-OH-klaritromycin skiljer sig

för olika bakterier, kan den avsedda terapeutiska effekten försämras vid samtidig behandling med

klaritromycin och enzyminducerare.

Etravirin

Etravirin minskar exponeringen av klaritromycin. Koncentrationer av den aktiva metaboliten 14-OH-

klaritromycin ökar dock. Eftersom 14-OH-klaritromycin har nedsatt aktivitet mot Mycobacterium

aviumkomplexet (MAC), kan den övergripande aktiviteten mot denna patogen ändras. Därför bör

alternativ till klaritromycin övervägas för behandling av MAC.

Flukonazol

Samtidig behandling med flukonazol 200 mg dagligen och klaritromycin 500 mg två gånger dagligen

hos 21 friska frivilliga försökspersoner gav upphov till ökning av lägsta steady-state-koncentrationen

av klaritromycin (Cmin) och AUC med 33 % respektive 18 %. Steady-statekoncentrationerna av den

aktiva metaboliten 14-OH-klaritromycin påverkades inte signifikant vid samtidig administrering av

flukonazol. Dosjustering av klaritromycin är inte nödvändig.

Ritonavir

En farmakokinetisk studie visat att samtidig behandling med ritonavir 200 mg var åttonde timme och

klaritromycin 500 mg var 12:e timme resulterade i en kraftig hämning av metabolismen av

klaritromycin. Samtidig användning ledde till att Cmax, Cmin och AUC ökade med 31 %, 182 %

respektive 77 % för klaritromycin. En nästan fullständig hämning av bildandet av 14-OH-

hydroxyklaritromycin observerades. Dosreduktion krävs sannolikt inte för patienter med normal

njurfunktion eftersom klaritromycin har ett brett terapeutiskt fönster. Till patienter med nedsatt

njurfunktion bör emellertid dosjustering övervägas: Hos patienter med CLCR 30-60 ml/min ska

klaritromycindosen halveras. Hos patienter med CLCR < 30 ml/min ska dosen minskas med 75 %.

Doser av klaritromycin över 1g/dag ska inte ges samtidigt med ritonavir.

Liknande dosjusteringar bör övervägas hos patienter med nedsatt njurfunktion där ritonavir används

som en farmakokinetisk förstärkare tillsammans med andra HIV-proteashämmare inklusive atazanavir

och sakvinavir (se avsnittet nedan, dubbelriktade läkemedelsinteraktioner).

Effekten av Clarithromycin Aurobindo på andra läkemedel

CYP3A-interaktioner

Samtidig administrering av klaritromycin, som är en känd hämmare av CYP3A, och ett läkemedel

som huvudsakligen metaboliseras av CYP3A kan vara associerad med förhöjd

läkemedelskoncentration som skulle kunna öka eller förlänga både den terapeutiska effekten och

biverkningarna av det samtidigt använda läkemedlet. Klaritromycin bör användas med försiktighet

hos patienter som behandlas med ett känt CYP3A-substrat, särskilt om CYP3A-substratet har en smalt

terapeutiskt fönster (t.ex. karbamazepin) och/eller substratet i stor utsträckning metaboliseras av detta

enzym.

Vid samtidig användning bör dosjustering övervägas och serumkoncentrationerna av läkemedel som

främst metaboliseras av CYP3A bör följas då det är möjligt.

Följande läkemedel eller läkemedelsklasser är kända eller misstänkta för att metaboliseras av samma

CYP3A-isoenzym: alprazolam, astemizol, karbamazepin, cilostazol, cisaprid, cyklosporin,

disopyramid, ergotalkolider, lovastatin, metylprednisolon, midazolam, omeprazol, orala

antikoagulantia (t ex warfarin, rivaroxaban, apixaban),

atypiska antipsykotiska läkemedel (t ex

quetiapin), pimozid, kinidin, rifabutin, sildenafil, simvastatin, sirolimus, takrolimus, terfenadin,

triazolam och vinblastin

men listan är inte heltäckande. Läkemedel som interagerar med liknande

mekanismer men med andra isoenzymer inom cytokrom P450-systemet inkluderar fenytoin, teofyllin

och valproat.

Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK)

Det direktverkande orala antikoagulantia läkemedlet dabigatran är ett substrat för

effluxtransportproteinet P-gp. Rivaroxaban och apixaban metaboliseras av CYP3A4 och är även

substrat för P-gp. Försiktighet ska iakttas när klaritromycin administreras samtidigt med dessa

läkemedel, i synnerhet för patienter med stor blödningsrisk (se avsnitt 4.4).

Antiarrytmika

Det har rapporterats fall av torsades de pointes vid samtidig användning av klaritromycin och kinidin

eller disopyramid. Vid samtidig användning bör EKG användas för att upptäcka QT-förlängning.

Serumnivåerna av kinidin och disopyramid bör kontrolleras under behandlingen med klaritromycin.

Efter marknadsföringen har det förekommit rapporter om hypoglykemi vid samtidig användning av

klaritromycin och disopyramid. Därför ska plasmaglukosnivåerna övervakas vid samtidig användning

av klaritromycin och disopyramid.

Orala hypoglykemiska medel/Insulin

Med vissa hypoglykemiska läkemedel såsom nateglinid och repaglinid kan en hämning av CYP3A-

enzym orsakad av klaritromycin förekomma och kan orsaka hypoglykemi när läkemedlen används

samtidigt. Noggrann övervakning av plasmaglukosnivåerna rekommenderas.

Omeprazol

Klaritromycin (500 mg var 8:e timme) gavs i kombination med omeprazol (40 mg dagligen) till friska

frivilliga försökspersoner. Steady-state-koncentrationerna i plasma för omeprazol ökade (Cmax,

AUC0-24 och t1/2 med 30 %, 89 % respektive 34 %) vid denna kombination. Magsaftens pH mätt

under 24 timmar var i genomsnitt 5,2 då omeprazol administrerades ensamt jämfört med 5,7 då

omeprazol gavs tillsammans med klaritromycin.

Sildenafil, tadalafil, och vardenafil

Dessa fosfodiesterashämmare metaboliseras åtminstone delvis genom CYP3A och CYP3A kan

hämmas vid användning av klaritromycin. Samtidig användning av klaritromycin och sildenafil,

tadalafil eller vardenafil skulle sannolikt resultera i ökad exponering av fosfodiesterashämmare.

Dosminskning av sildenafil, tadalafil och vardenafil bör övervägas när dessa läkemedel används

samtidigt som klaritromycin.

Teofyllin, karbamazepin

Resultat från kliniska studier pekar på att det var en liten men statistiskt signifikant (p≤0,05) ökning

av koncentrationerna av teofyllin eller karbamazepin när någon av dessa läkemedel användes

samtidigt som klaritromycin. Dosreduktion kan behövas.

Tolterodin

Den främsta metaboliseringsvägen för tolterodin är via 2D6-isoformen av cytokrom P450 (CYP2D6).

Hos en del personer som saknar CYP2D6 är dock metaboliseringsvägen CYP3A4 och hämmning av

CYP3A4 leder till signifikanta högre serumkoncentrationer av tolterodin. En minskning av

tolterodindosen kan vara nödvändig hos långsamma metaboliserare (saknar CYP2D6) som erhåller ett

CYP3A4-hämmande läkemedel, t.ex. klaritromycin.

Triazolobensodiazepiner (t.ex. alprazolam, midazolam, triazolam)

När midazolam administrerades samtidigt med klaritromycin (500 mg två gånger dagligen), ökade

AUC för midazolam 2,7-faldigt efter en intravenös administrering av midazolam och 7-faldigt efter

oral administrering. Oral administrering av midazolam samtidigt med klaritromycin ska undvikas. Om

midazolam ges intravenöst tillsammans med klaritromycin ska patienterna övervakas noggrant för att

dosen av midazolam ska kunna justeras i lämplig grad. Samma försiktighet ska iakttas för övriga

bensodiazepiner som metaboliseras genom CYP3A4, t.ex. triazolam och alprazolam.

För de bensodiazepiner som inte metaboliseras via CYP3A4 (temazepam, nitrazepam, lorazepam) är

en interaktion med klaritromycin osannolik.

Det finns rapporter om läkemedelsinteraktioner och effekter på centrala nervsystemet (t.ex. somnolens

och förvirring) vid samtidig användning av klaritromycin och triazolam. Övervakning av patienten

med avseende på ökade farmakologiska effekter på centrala nervsystemet rekommenderas.

Andra läkemedelsinteraktioner

Aminoglykosider

Försiktighet bör iakttas vid samtidig administrering av klaritromycin och andra ototoxiska läkemedel,

särskilt med aminoglykosider. Se avsnitt 4.4

Kolkicin

Kolkicin är substrat både för CYP3A och transportproteinet P-glykoprotein (P-gp). Klaritromycin och

andra makrolider hämmar både CYP3A och P-gp. Om klaritromycin och kolkicin administreras

samtidigt förväntas exponeringen av kolkicin öka (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Digoxin

Digoxin är troligtvis ett substrat för transportproteinet P-gp. Klaritromycin hämmar detta P-gp. När

klaritromycin och digoxin ges samtidigt kan en hämning av P-gp innebära ökad exponering av

digoxin.. Ökade serumkoncentrationer av digoxin hos patienter som använt digoxin och klaritromycin

samtidigt har rapporterats vid uppföljning efter marknadsföring. Några patienter har visat kliniska

tecken på digoxintoxicitet, inklusive potentiellt fatala arrytmier. Serumnivåerna av digoxin ska

övervakas noga vid samtidig behandling med klaritromycin och en dosjustering kan vara nödvändig.

Zidovudin

Hos HIV-positiva patienter kan samtidigt peroralt intag av klaritromycin och zidovudin resultera i

lägre steady-statekoncentrationer av zidovudin. Eftersom klaritromycin förefaller interferera med

absorptionen av zidovudin kan denna interaktion i stort undvikas genom att administrera

klaritromycin och zidovudin med 4 timmars mellanrum. Denna interaktion verkar inte uppkomma hos

pediatriska patienter med HIV-infektion som får klaritromycin-suspension och zidovudin eller

dideoxyinsin. Denna interaktion utgör förmodligen inte något problem när klaritromycin ges

intravenöst.

Fenytoin och Valproat

Det finns spontana eller publicerade rapporter om interaktioner med CYP3A4-hämmare, inklusive

klaritromycin, för läkemedel som troligen inte metaboliseras av CYP3A4 (t.ex. fenytoin och

valproat). Bestämning av serumnivåerna för dessa läkemedel vid samtidig användning av

klaritromycin rekommenderas. Ökade serumnivåer har rapporterats.

Samtidig administrering av klaritromycin och lomitapid är kontraindicerat på grund av en möjlig

markant ökning av transaminaser (se avsnitt 4.3).

Dubbelriktade läkemedelsinteraktioner

Atazanavir

Både klaritromycin och atazanavir är substrat och hämmare av CYP3A och det finns bevis på

dubbelriktad läkemedelsinteraktion. Samtidig administrering av klaritromycin (500 mg två gånger

dagligen) och atazanavir (400 mg dagligen) resulterade i en 2-faldig ökning av exponeringen för

klaritromycin och en 70 % minskning av exponeringen för 14-OH-klaritromycin och en ökning av

AUC med 28 % för atazanavir. Dosreduktion krävs sannolikt inte för patienter med normal

njurfunktion, eftersom klaritromycin har ett brett terapeutiskt fönster. Hos patienter med måttligt

nedsatt njurfunktion (kreatinin-clearance 30-60 ml/min) ska dosen för klaritromycin halveras. Hos

patienter med kreatinin-clearance <30 ml/min ska dosen minskas med 75 % genom att använda

lämplig formulering av klaritromycin.

Klaritromycindoser över 1g per dag ska inte ges samtidigt med proteashämmare.

Kalciumflödeshämmare

Försiktighet rekommenderas vid samtidig administrering av klaritromycin och kalciumantagonister

som metaboliseras av CYP3A4 (t.ex. verapamil, amlodipin, diltiazem) på grund av risken för

hypotension. Plasmakoncentrationer av klaritromycin liksom kalciumflödeshämmare kan öka till följd

av samverkan. Hypotension, bradyarytmier och mjölksyraacidos har observerats hos patienter som tar

klaritromycin och verapamil samtidigt.

Itrakonazol

Både itrakonazol och klaritromycin är substrat och hämmare av CYP3A, vilket leder till dubbelriktad

läkemedelsinteraktion. Klaritromycin kan öka plasmanivåerna för itrakonazol samtidigt som

itrakonazol kan öka plasmanivåerna för klaritromycin. Patienter som tar itrakonazol och klaritromycin

samtidigt bör övervakas noga avseende tecken och symtom på ökad eller förlängd farmakologisk

effekt.

Sakvinavir

Både sakvinavir och klaritromycin är substrat och hämmare av CYP3A. En dubbelriktad interaktion

förväntas vid samadministrering. Samtidig administrering av klaritromycin (500 mg två gånger

dagligen) och sakvinavir (mjuka gelatinkapslar, 1200 mg tre gånger dagligen) till 12 friska frivilliga

försökspersoner resulterade i att AUC och Cmax vid steady-state för sakvinavir var 177 % respektive

187 % högre än då sakvinavir administrerades ensamt. AUC och Cmax för klaritromycin var ca 40 %

högre än för klaritromycin ensamt. Dosjustering erfordras inte om de båda läkemedlen ges samtidigt

under en kortare period med de doser/formuleringar som har studerats. Interaktionerna som

observerades vid användning av sakvinavir mjuka gelatinkapslar behöver inte nödvändigtvis gälla för

sakvinavir hårda gelatinkapslar. Observationerna som gjorts vid interaktionsstudier med sakvinavir

ensamt behöver inte gälla för de effekter som setts med sakvinavir/ritonavir behandling. Om

sakvinavir ges tillsammans med ritonavir och klaritromycin, måste hänsyn tas till den potentiella

effekten av ritonavir på klaritromycin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning.

Graviditet

Säkerheten för klaritromycin under graviditet har inte fastställts. Baserat på olika resultat från

djurstudier och erfarenhet från människa kan risken för biverkningar på embryofetal utveckling inte

uteslutas. Några observationsstudier som utvärderat exponering för klaritromycin under graviditetens

första och andra trimester har rapporterat en ökad risk för missfall jämfört med ingen

antibiotikaanvändning eller användning av annan antibiotika under samma period. De tillgängliga

epidemiologiska studierna på risken för allvarliga medfödda missbildningar vid användning av

makrolider inklusive klaritromycin under graviditeten ger motstridiga resultat

.

Därför rekommenderas

inte användning under graviditet utan en noggrann bedömning av nytta och risker.

Amning

Säkerheten vid klaritromycinbehandling vid amning har inte fastställts. Klaritromycin utsöndras i

bröstsmjölk i små mängder. Ett helammat spädbarn får uppskattningsvis cirka 1,7 % av moderns

viktjusterade dos av klaritromycin.

Fertilitet

Det finns

inga data tillgängliga över effekten av klaritromycin på fertiliteten hos människor. Hos

råttor tyder de begränsade uppgifter som finns tillgängliga inte på några effekter på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga data avseende påverkad förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Risken

för att yrsel, svindel, förvirring och desorientering kan uppkomma under behandlingen och bör tas i

beaktande.

4.8

Biverkningar

a. Sammanfattning av säkerhetsprofil

De mest frekventa och vanligaste biverkningarna relaterade till klaritromycinbehandling för både

vuxna och barn är buksmärtor, diarré, illamående, kräkningar och smakförvrängning. Dessa

biverkningar är vanligtvis milda i intensitet och stämmer överens med den kända säkerhetsprofilen för

makrolidantibiotika (se avsnitt b i avsnitt 4,8 ).

Det fanns ingen signifikant skillnad i förekomsten av dessa gastrointestinala biverkningar under

kliniska prövningar mellan patientgruppen med eller utan befintlig mykobakteriella infektioner.

b. Sammanfattningstabell med biverkningar

Följande tabell visar biverkningar för tabletter av klaritromycin med omedelbar frisättning, granulat

till oral suspension, pulver till lösning för injektion, extended-release-tabletter och tabletter med

modifierad frisättning som rapporterats i kliniska prövningar och erfarenheter från efter att läkemedlet

börjat saluföras.

Reaktionerna som anses vara möjligt relaterade till klaritromycin redovisas genom klassificering av

organsystem och frekvens enligt konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till < 1/10),

mindre vanliga (≥1 /1 000 till < 1/100) och ingen känd frekvens (biverkningar från erfarenheter efter

att läkemedlet börjat saluföras vilka kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje

frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad när allvarligheten har kunnat

bedömas.

Klass av

organsystem

Mycket

vanliga

≥1 /10

Vanliga

≥ 1 /100 < 1 /10

Mindre vanliga

≥1 /1 000 < 1 /100

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

utifrån tillgängliga

data)

Infektioner och

infestationer

Cellulit

Candidiainfektion,

Gastroenterit

infektion

, vaginal

infektion

Pseudomembranös kolit,

rosfeber.

Blodet och

lymfsystem

Leukopeni,

neutropeni

trombocytemi

eosinofili

agranulocytos,

trombocytopeni

Immunsystemet

5

Anafylaktoid

reaktion

överkänslighet

anafylaktisk reaktion,

angioödem

Metabolism och

nutrition

Anorexi, minskad

aptit

Psykiska

störningar

Sömnsvårigheter

Ångest,

nervositet

Psykos,

förvirring,

personlighetsförändring,

depression,

desorientering,

hallucinationer,

onormala drömmar,

mani

Nervsystemet

Dysgeusi,

huvudvärk,

smakförvrängni

Medvetslöshet

dyskinesi

yrsel,

dåsighet

, tremor

Konvulsioner, ageusi,

parosmi, anosmi,

parestesi

Öron och

balansorgan

Vertigo, nedsatt

hörsel, tinnitus

Dövhet

Hjärtat

Hjärtstillestånd

förmaksflimmer

QT-förlängning

extrasystoles

hjärtklappning

Torsade de pointes

ventrikeltakykardi

ventrikelflimmer

Blodkärl

Vasodilatation

Hemorragi

Luftvägar och

lungor

Astma

, epistaxis

lungemboli

Klass av

organsystem

Mycket

vanliga

≥1 /10

Vanliga

≥ 1 /100 < 1 /10

Mindre vanliga

≥1 /1 000 < 1 /100

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

utifrån tillgängliga

data)

Mag-

tarmkanalen

Diarré

kräkningar,

dyspepsi,

illamående,

buksmärtor

Esofagit

gastroesofageal

refluxsjukdom

gastrit, proctalgi

stomatit, glossit,

utspänd buk

förstoppning,

muntorrhet,

eruktation,

flatulens

Akut pankreatit,

missfärgning av tunga,

missfärgning av tänder

Lever och

gallvägar

Onormala

leverfunktionsvä

rden

Gallstas

hepatit

, ökning av

alaninaminotransfera

s, ökning av

aspartataminotransfe

ras, ökning av

gamma-

glutamyltransferas

Leversvikt

hepatocellulär gulsot

Hud och

subkutan

vävnad

Utslag,

hyperhidros

Blåsdermatit

pruritus, urtikaria,

makulopapulärt

utslag

Stevens-Johnsons

syndrom

, toxisk

epidermal

necrolys

läkemedelsrelaterade

utslag med eosinofili och

systemiska symtom

(DRESS), akne, akut

generaliserad

exantematös pustulos

(AGEP)

Muskuloskeletal

a systemet och

bindväv

Muskelspasmer

muskuloskeletal

stelhet

, myalgi

Rabdomyolys

myopati

Njurar och

urinvägar

Ökning av

blodkreatinin

ökning av blod i

urin

Njursvikt, interstitiell

nefrit

Allmänna

symtom och

symtom vid

administrationss

tället

Flebit vid

injektions

stället

Smärta vid

injektionsstället

inflammation

injektionsstället

Sjukdomskänsla

pyrexi

asteni, bröstsmärtor

frossa

, trötthet

Klass av

organsystem

Mycket

vanliga

≥1 /10

Vanliga

≥ 1 /100 < 1 /10

Mindre vanliga

≥1 /1 000 < 1 /100

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

utifrån tillgängliga

data)

Undersökningar

Onormalt

förhållande mellan

globulin och

albumin

, ökning av

alkalinfosfatas

blodet, ökning av

laktatdehydrogenas i

blodet

Ökning av INR

Förlängd protrombintid

avvikande urinfärg

Biverkning endast rapporterad för pulver för injektionslösning

Biverkning endast rapporterad för formuleringen för tabletter med modifierad frisättning

Biverkning endast rapporterad för formuleringen för granulat för oral suspension

Biverkning endast rapporterad för formuleringen för tabletter med omedelbar frisättning

5, 7, 9, 10

Se avsnitt a)

6, 8, 11

Se avsnitt c)

c. Beskrivning av biverkningar

Flebit vid injektionsstället, smärta vid injektionsställe, smärta vid kärlpunktionsplats, och

inflammation vid injektionsstället är specifika för klaritromycin i intravenös formulering.

I en del av rapporterna om rabdomyolys, administrerades klaritromycin tillsammans med statiner,

fibrater, kolkicin eller allopurinol (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Det har efter saluförandet rapporterats om kolkicintoxicitet vid samtidig användning av klaritromycin

och kolkicin, i synnerhet äldre och/eller patienter med njurinsufficiens, varav några fall med dödlig

utgång (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Det har efter saluförandet rapporterats om läkemedelsinteraktioner och effekter på det centrala

nervsystemet (CNS) (t.ex. dåsighet och förvirring) vid samtidig användning av klaritromycin och

triazolam. Övervakning av patienten för ökningar av farmakologiska effekter på CNS föreslås (se

avsnitt 4.5).

Det har förekommit sällsynta rapporter om klaritromycin-tabletter med modifierad frisättning i

avföringen, av vilka många har inträffat hos patienter med anatomiska (inklusive ileostomi eller

kolostomi) eller funktionella gastrointestinala störningar med förkortade GI-transittider. I flera

rapporter, har tablettrester förekommit i samband med diarré. Det rekommenderas att patienter som

upptäcker tablettrester i avföringen och ingen förbättring i sitt tillstånd bör förskrivas en annan

klaritromycin-formulering (t.ex. suspension) eller ett annat antibiotikum.

Särskilda patientgrupper: Biverkningar för immunologiskt försvagade patienter (se avsnitt e)

d. Pediatriska patientgrupper

Kliniska prövningar har utförts med klaritromycin i pediatrisk suspension hos barn mellan 6 månader

och 12 år. Därför ska barn under 12 år använda klaritromycin i pediatrisk suspension. Det finns

otillräckliga data för att rekommendera en behandling för användning av klaritromycin i intravenös

formulering hos patienter under 18 år.

Frekvensen, typerna och graderna av biverkningar hos barn väntas vara de samma som hos vuxna.

e. Andra särskilda patientgrupper

Immunologiskt försvagade patienter

Hos patienter med AIDS och andra immunologiskt försvagade patienter som behandlades med högre

doser av klaritromycin över långa tidsperioder för mykobakteriella infektioner, var det ofta svårt att

skilja mellan biverkningar eventuellt kopplade till användningen av klaritromycin från underliggande

tecken av humant immunbristvirus (HIV) sjukdom eller interkurrenta sjukdomar.

För vuxna patienter var den mest frekvent rapporterade biverkningen av patienter med total dygnsdos

på 1000 mg och 2000 mg klaritromycin illamående, kräkningar, smakförvrängning, buksmärtor,

diarré, utslag, flatulens, huvudvärk, förstoppning, hörselstörningar, och ökning av

aspartataminotransferas (ASAT) och alaninaminotransferas (ALAT). Andra lågfrekventa händelser

inkluderar dyspné, insomnia och muntorrhet. Incidenterna var jämförbara för patienter behandlade

med 1000 mg och 2000 mg, men inträffade i allmänhet omkring 3 till 4 gånger så ofta för de patienter

som fått totala dygnsdoser på 4000 mg klaritromycin.

Hos dessa immunologiskt försvagade patienter, skedde utvärderingar av laboratorievärden genom att

analysera de värden som ligger utanför den allvarligt onormal nivå (dvs. det extremt höga eller låga

gränsvärdet) för det angivna testet. På grundval av dessa kriterier hade ca 2 % till 3 % av de patienter

som fått 1000 mg eller 2000 mg klaritromycin dagligen allvarligt onormalt förhöjda nivåer av ASAT

och ALAT, och onormalt lågt antal vita blodkroppar och trombocyter. En mindre andel av patienterna

i dessa två dosgrupper hade också förhöjda nivåer av blod och kväve i urea. Något högre incidenser

av onormala värden noterades för patienter som fått 4000 mg dagligen för alla parametrar utom vita

blodkroppar.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via,

Läkemedelsverket

Box 26

75103 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Symptom på förgiftning:

Rapporter visar att intag av stora mängder klaritromycin kan förväntas ge gastrointestinala symtom.

En patient som tidigare haft bipolär störning tog åtta gram klaritromycin och påvisade förändrad

mentalt tillstånd, paranoida beteenden, hypokalemi och hypoxemi.

Behandling av förgiftning:

Biverkningar följer vid överdosering bör behandlas med omedelbar eliminering av icke absorberade

läkemedel och stödjande åtgärder. Som med andra makrolider förväntas serumnivåererna av

klaritromycin inte påverkas nämnvärt av hemodialys eller peritonealdialys.

I fall av överdosering, bör klaritromycin IV (pulver för injektionslösning) upphöra och alla andra

lämpliga stödjande åtgärder bör påbörjas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Makrolider

ATC-kod: J01FA09

Verkningsmekanism:

Klaritromycin är ett semi-syntetiskt derivat av erytromycin A. Den får antibakteriella verkan genom

bindning till 50s ribosomal underavdelning av mottagliga bakterier och undertrycker proteinsyntes.

Det är mycket potent mot en mängd olika aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa

organismer. Den minsta hämmande koncentrationen (MIC) av klaritromycin i allmänhet är två gånger

lägre än MIC av erytromycin.

14-hydroxi-metabolit av klaritromycin också har antimikrobiell verkan. MIC för denna metabolit är

lika stor eller dubbelt så stor som MIC av ursprungsföreningen, med undantag för H. influenzae där

14-hydroxi metabolit är två gånger mer aktivt än ursprungsföreningen.

PK/PD förhållande

Klaritromycin är sprids i kroppen vävnader och vätskor. På grund av den höga vävnadspenetrationen,

är intracellulära koncentrationer högre än serumkoncentrationer. De viktigaste farmakodynamiska

parametrarna att förutsäga makrolidenactiviteit övertygar inte. Tiden över MIC (T/ MIC) är det mest

avgörande för effektiviteten av klaritromycin. Eftersom koncentrationerna av klaritromycin i

lungvävnadens och epitelvävnadens vätskor når plasma koncentrationer överstiger, blir användningen

av parametrar baserade på plasmakoncentrationer otillräckliga för att korrekt förutse responsen för

infektioner i luftvägarna.

Resistensmekanismer:

Resistensmekanismer mot makrolid antibiotika inkluderar förändringar av antibiotikumets målområde

eller baseras på förändring och/eller aktiv utsöndring av antibiotikum. Resistensutveckling kan

medieras via kromosomer eller plasmider, induceras eller finnas konstitutivt. Makrolideresistenta

bakterier genererar enzymer som leder till metylering av kvarvarande adenin på ribosomal RNA och

följaktligen för hämning av antibiotikumeta bindning till ribosomen. Makrolidresistenta organismer är

i allmänhet korsresistenta mot linkosamider och streptogramin B baserat på metylering av

ribosombindningsstället. Klaritromycin klassas bland de starkare inducerarna av detta enzym.

Dessutom har makrolider en bakteriostatisk åtgärd genom hämning av peptidylförening transferas hos

ribosomer. En komplett korsresistens föreligger mellan klaritromycin, erytromycin och azitromycin.

Meticillinresistenta stafylokocker och penicillin-resistenta Streptococcus pneumoniae är resistenta

mot makrolider såsom klaritromycin.

Brytpunkter:

Följande brytpunkter för klaritromycin, skiljer känsliga organismer från resistenta organismer, har

fastställts av Europeiska kommittén för bestämning av bakteriers känslighet (EUCAST) 2010-04-27

(v 1.1 )

Artrelaterade brytpunkter (S< /R>)

Icke

Enterobacteriaceae

Pseudomonas

Acinetobacter

Staphylococcus

Enterococcus

streptokock A,B,C,G

S. pneumoniae

andra streptokocker

H. influensa

M. catarr-halis

N. gonorrhoeae

N. meningitidis

Gram-negativ

sulfitreducerande anaerober

grampositiva anaeroba bakterier

artrelat

erade

brytpu

nkter

S< /R>

Klaritrom

ycin

B,C

0,25/

0,25/

1/32

0,25/

icke artrelaterade brytpunkter har bestämts huvudsakligen på grundval av PK/PD data och är

oberoende av MIC fördelningar av olika arter. De får endast användas för arter som inte nämns i

tabellen eller fotnoter men, farmakodynamiska data för beräkning av makrolid, linkosaminer och

streptograminer skulle komma icke artrelaterade brytpunkter är inte robust, därför IE.

Erytromycin kan användas för att bestämma känsligheten av de angivna bakterierna till andra

makrolider (azitromycin, och klaritromycin roxitromycin)

Klaritromycin används för utrotning av H. pylori (MIC ≤0,25 mg/L för vildtyp isolat).

korrelationen mellan H. influenzae makrolid MICoch kliniska resultat är svag. Därför sattes

brytpunkter för makrolider och besläktade antibiotika till att kategorisera vildtyp H. influenzae som

intermediat.

Klaritromycin används för utrotning av H. pylori. Minsta hämmande koncentration (MIC) ≤ 0,25

μg/ml som har fastställts som mottagliga brytpunkt av Clinical and Laborative Standards Institute

(CLSI).

Mottagligheten:

Förekomsten av förvärvad resistens kan variera både geografiskt och med tiden för utvalda arter och

lokal information om resistansen är önskvärt, särskilt vid behandling av allvarliga infektioner. Vid

behov bör expertråd sökas när det lokal befintlighet av resitens är så att nyttan av läkemedlet vid i

allafall vissa typer av infektioner är tveksam.

Vanligen mottagliga arter

Aeroba, Grampositiva mikroorganismer

Streptococcus

grupp F

Corynebacterium diptheriae

Aeroba, Gramnegativa mikroorganismer

Bordetella pertusis

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Legionella

spp.

Anaeroba mikroorganismer

Clostridium

,

andra än

C. difficile

andra mikroorganismer

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Clamydophila pneumoniae

Clamydophilapsitacci

Mycobacterium spp.

Arter för vilka förvärvat resistens kan vara ett problem#

Aerob, Grampositiva mikroorganismer

streptokocker

grupp

A *, C, G

streptokocker

grupp B

streptokocker viridans

Enterococcus spp

+

Staphylococcus aureus,

meticillin-känsliga och meticillinresistenta+

Streptococcus pneumoniae * +

Staphylococcus epidermidis+

Aeroba, Gramnegativa mikroorganismer

Haemophilus influenza$

Helicobacter pylori

anaeroba mikroorganismer

Bacteroides

spp.

Peptococcus/Peptostreptococcus

spp.

Naturligt resistenta mikroorganismer

Aeroba, Gramnegativa mikroorganismer

Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter

Enterobacteriacea

anaeroba mikroorganismer

Fusobacterium

spp.

Andra mikroorganismer

Mycobacterium tuberculosis

# ≥ 10 % resistens i minst ett land i Europeiska unionen

* arter mot vilka effektivitet har påvisats i kliniska utredningar (om känsliga)

+ anger arter för vilka en hög resistans (dvs mer än 50 %) har iakttagits i en eller flera av EU:s

områden/länder/region(er)

§ brytpunkter för makrolider och besläktade antibiotika sattes till att kategorisera vildtyp H.

influenzae som mellanliggande

Annan information

Mottaglighet och resistens av Streptococcus pneumoniae och Streptococcus spp. till klaritromycin kan

förutsägas genom att testa med erytromycin.

De flesta tillgängliga kliniska erfarenheter från kontrollerade slumpmässiga kliniska prövningar visar

att klaritromycin 500 mg två gånger dagligen i kombination med ett annat antibiotikum t.ex.

amoxicillin eller metronidazol och t ex omeprazol (med tanke på godkända nivåer) i 7 dagar når > 80

% eliminering av H. pylori hos patienter med magsår i tolvfingertarmen. Som förväntat har betydligt

lägre utrotningsgrad observerats hos patienter med metronidazol-resistents mot H. pylori isolat.

Därmed bör lokal information om förekomsten av resistens och lokala terapeutiska riktlinjer beaktas

vid valet av en lämplig kombinationsbehandling för eliminering av H. pylori. Dessutom bör det hos

patienter med ihållande infektion beaktas en möjlig utveckling av sekundär resistans (på patienter med

primärt känsliga stammar) till ett antimikrobiellt medel i överläggningarna om ett nytt

återbehandlingsprogram.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption:

Klaritromycin absorberas snabbt och väl från mag-tarmkanalen

främst i den humana mikrosomer från

jejunum

men genomgår omfattande första-passage metabolism efter oral administrering. Den

absoluta biotillgängligheten av en 250-mg tablett klaritromycin är ca 50 %. Mat försenar absorption

lite men påverkar inte omfattningen av biotillgänglighet. Därför, klaritromycin tabletter kan ges utan

hänsyn till mat. På grund av dess kemiska struktur (6-O-Methylerythromycin) är klaritromycin

mycket resistent mot nedbrytning från magsyra. Maximala plasmanivåer av 1 - 2 μg/ml klaritromycin

observerades i vuxna efter oral administrering av 250 mg två gånger dagligen. Efter administrering av

500 mg klaritromycin två gånger dagligen topp plasma-nivån var 2,8 μg/ml. Efter administrering av

250 mg klaritromycin två gånger dagligen i mikrobiologiskt aktiva 14-hydroxi metabolit uppnår peak

plasmakoncentrationer av 0,6 μg/ml. Steady-state uppnås inom 2 dagar efter dosering.

Distribution:

Klaritromycin tränger väl in i olika fack med en uppskattad volym av distribution av 200-400 l.

Klaritromycin ger koncentrationer i vissa vävnader som är flera gånger högre än den cirkulerande

läkemedelsnivåer. Förhöjda halter har påvisats i både tonsiller och lungvävnad. Klaritromycin även

tränger in i magsäckens slem.

Klaritromycin är ca 70 % bundet till plasmaproteiner vid terapeutiska nivåer.

Metabolism och eliminering:

Klaritromycin metaboliseras snabbt och brett i levern. Metabolism sker i levern med P450 cytokrom

system. Tre metaboliter beskrivs: N-demethyl klaritromycin, decladinosyl klaritromycin och 14-

hydroxi-klaritromycin. Farmakokinetiken för klaritromycin är icke-linjärt på grund av mättnad av

leverns metabolism vid höga doser. Eliminering halveringstid ökat från 2-4 timmar efter

administrering av 250 mg klaritromycin två gånger dagligen till 5 timmar efter administrering av 500

mg klaritromycin två gånger dagligen. Halveringstiden för den aktiva 14-hydroxi metabolit varierar

mellan 5 till 6 timmar efter administrering av 250 mg klaritromycin två gånger dagligen.

20 -40% av klaritromycin utsöndras som oförändrad verksamt ämne i urinen. Denna andel ökas när

dosen ökas. Ytterligare 10 % till 15 % utsöndras i urinen som 14-hydroxi metabolit. Resten utsöndras

i avföringen. Njursvikt ökar plasma nivåerna av klaritromycin, om inte dosen minskas. Total

plasmarensning har uppskattats till cirka 700 mL/min (11,7 mL/s), med en renal rensning på ca 170

ml/min (2,8 mL/s).

Särskilda patientgrupper:

Njursvikt: minskad njurinsufficiens funktion resulterar i ökade plasmanivåer av klaritromycin och

aktiv metabolit.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I 4-veckors-studier på djur konstaterades toxicitetet för klaritromycin vara relaterade till dosen och

behandlingens varaktighet. I alla arter observerades första tecknen på toxicitet i levern, där lesioner

observerades inom 14 dagar hos hundar och apor. Den systemiska exponeringen, relaterat till denna

toxicitet, är inte känd i detalj, men toxiska doser var klart högre än de terapeutiska doser som

rekommenderas för människor. Andra vävnader som påverkas inkluderar magen, thymus och andra

lymfatiska vävnader, samt njurar. Vid nära terapeutiska doser konjunktivala insprutning och ökat

tårflöde inträffade endast hos hundar. Vid en dos på 400 mg/kg/day utvecklade några hundar och apor

grumling av hornhinnan och/eller ödem.

Inga mutagena effekter hittades i

in vitro

- och

in vivo

-studier med klaritromycin

Undersökningar av reproduktionstoxicitet visade att administrering av klaritromycin vid doser två

gånger den kliniska dosen i kanin (i.v.) och 10 gånger den kliniska dosen i apa (p. o.) resulterade i en

ökad frekvens av spontana aborter. Dessa doser var relaterade till maternell toxicitet. Inga

undersökningar av embryonal toxicitet som innefattar teratogenicitet eller teratogena effekter

observerades i råttstudier. Kardiovaskulära missbildningar observerades hos råttor behandlade med

doser på 150 mg/kg/d. I mus inträffade vid doser x70 den kliniska dosen gomspalt med varierande

incidens (3-30 % ).

Klaritromycin har hittats i mjölk från lakterande djur.

Hos 3 dagar gamla möss och råttor var LD50-värdena ungefär hälften av de för vuxna djur. Unga djur

uppvisade liknande toxicitetsprofil som vuxna djur även om förbättrad nefrotoxicitet i neonatala råttor

har rapporterats i vissa studier. Smärre minskningar i erytrocyter, trombocyter och leukocyter har

också påträffats i unga djur.

Klaritromycin har inte testats för cancerframkallande egenskaper.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna:

mikrokristallin cellulosa

kroskarmellosnatrium

kolloidal vattenfri kiseldioxid

magnesiumstearat

povidon (K-30)

Dragering:

Hypromellos

propylenglykol

titandioxid (E 171)

hydroxipropylcellulosa

vanillin,

sorbinsyra

gul järnoxid (E 172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Clarithromycin Aurobindo 250 mg och 500 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i

blisterförpackning av PVC/PVDC/Aluminium med 7, 12, 14 och 21 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

8.

NUMMER PÅ GOKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

250 mg: 50460

500 mg: 50461

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2014-06-26

Datum för den senaste förnyelsen: 2016-10-12

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-06-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen