Calciflex-D3 Citron 500 mg/400 IE Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-02-2019

Aktiva substanser:
kalciumkarbonat; kolekalciferol
Tillgänglig från:
Takeda AS
ATC-kod:
A12AX
INN (International namn):
calcium carbonate; cholecalciferol
Dos:
500 mg/400 IE
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
sackaros Hjälpämne; mannitol Hjälpämne; kolekalciferol 10 mikrog Aktiv substans; propylenglykol Hjälpämne; sorbitol Hjälpämne; kalciumkarbonat 1250 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
kombinationer med vitamin D och/eller övriga läkemedel
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 20 tabletter; Burk, 30 tabletter; Burk, 50 tabletter; Burk, 60 tabletter; Burk, 90 tabletter; Burk, 100 tabletter; Burk, 120 tabletter; Burk, 180 tabletter; Burk, 250 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
26066
Tillstånd datum:
2008-10-24

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

17-01-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

17-01-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

23-08-2013

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Calciflex-D

Citron

500 mg/400 IE filmdragerade tabletter

kalcium/kolekalciferol (vitamin D

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Calciflex-D

Citron är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Calciflex-D

Citron

3. Hur du tar Calciflex-D

Citron

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Calciflex-D

Citron

ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Calciflex-D

3

Citron är och vad det används för

Calciflex-D

Citron är filmdragerade tabletter som innehåller kalcium och vitamin D

, som

båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Calciflex-D

Citron används för att förebygga

och behandla brist på kalcium och vitamin D hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid

osteoporos.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Calciflex-D

3

Citron

Ta inte Calciflex-D

3

Citron

om du är allergisk mot kalcium, vitamin D, eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges in avsnitt 6).

om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

om du har ökad mängd kalcium i blod eller i urin.

om du har njursten.

om du har ökad mängd vitamin D i blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Calciflex-D

Citron.

om du tar Calciflex-D

Citron

under lång tid, särskilt om du samtidigt tar diuretika

(urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem) eller hjärtglykosider (för

behandling av hjärtsjukdom).

om du uppvisar tecken på nedsatt njurfunktion eller har en stor benägenhet att få

njursten.

om du lider av sarkoidos (en sjukdom i immunsystemet som kan ge förhöjda nivåer av

vitamin D i kroppen).

om du lider av benskörhet och samtidigt har svårt att röra dig.

om du tar andra produkter som innehåller vitamin D. Ytterligare intag av kalcium och

vitamin D bör ske under läkares överinseende.

Barn

Calciflex-D

Citron är inte avsedda för användning hos barn.

Andra läkemedel och Calciflex-D

3

Citron

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Kalciumkarbonat kan försämra kroppens upptag av tetracykliner (ett slags antibiotika) om de

tas samtidigt. Därför bör tetracyklinpreparat tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter

intag av Calciflex-D

Citron.

Läkemedel som innehåller bisfosfonater bör tas minst en timme före Calciflex-D

Citron.

Kalcium kan minska effekten av levotyroxin (för behandling av nedsatt sköldkörtelfunktion).

Därför bör levotyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calciflex-D

Citron.

Effekten av antibiotika av kinolin-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana

antibiotika ska tas två timmar före eller sex timmar efter intag av Calciflex-D

Citron.

Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör

preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av

Calciflex-D

Citron.

Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calciflex-D

Citron är: tiaziddiuretika

(urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem) och hjärtglykosider (mot

hjärtbesvär).

Orlistat (används för behandling av fetma) kan påverka upptaget av fettlösliga vitaminer, t ex

vitamin D

Om du tar något utav ovan nämnda läkmedel kommer din läkare att ge dig ytterligare

instruktioner.

Calciflex-D

3

Citron med mat och dryck

Det spelar ingen roll om du tar Calciflex-D

Citron i samband med mat och dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Calciflex-D

Citron kan användas under graviditet, vid kalcium- eller vitamin D-brist. Under

graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium och 4000 IE vitamin D

eftersom överdoseringar kan ha negativa effekter på det ofödda barnet.

Amning

Calciflex-D

Citron kan användas under amning. Kalcium och vitamin D

passerar över i

modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Calcichew-D

Citron har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

Calciflex-D

3

Citron innehåller sorbitol och sackaros.

Calciflex-D

Citron innehåller sorbitol och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du

kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan vara skadligt för tänderna.

3.

Hur du tar Calciflex-D

3

Citron

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Dosering:

Rekommenderad dos är en tablett två gånger dagligen. Tabletten kan sväljas eller tuggas.

Användning för barn

Calciflex-D

Citron är inte avsedda för användning hos barn.

Om du har tagit för stor mängd av Calciflex-D

3

Citron

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Calciflex-D

3

Citron

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver

inte få dem.

Överkänslighetsreaktioner har förekommit (hur vanligt det är kan dock inte beräknas från

tillgänglig information). Om du upplever följande symtom ska du omedelbart kontakta läkare.

Svulland av ansiktet, tugna, läppar (angioödem) eller svullanad i halsen (larynxödem).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) kan förekomma

vid höga doser.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Förstoppning, dyspepsi (matsmältningsbesvär), gasbildning, illamående, buksmärtor, diarré.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Klåda, utslag och nässelfeber. Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och

förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars

symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig

trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

Om du har nedsatt njurfunktion kan det vara en risk att du får ökade nivåer av fosfat i blodet,

att det bildas njursten och ökade nivåer av kalcium i njurarna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Calciflex-

D

3

Citron ska förvaras

Tabletterna ska förvaras vid högst 25

C. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut

förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är 500 mg kalcium (i form av kalciumkarbonat) och 400 IE

vitamin D

(motsvarande 10 mikrogram kolekalciferol).

Övriga innehållsämnen är

i tablettkärnan: sorbitol E420, mannitol, acesulfam-kalium, smakämne (citron),

natriumkroskarmellos, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, maltodextrin,

tokoferolrikt extrakt, all-rac-alfatokoferol, sackaros, modifierad majsstärkelse,

triglycerider (medellånga kedjor), natriumaskorbat och kolloidal vattenfri kiseldioxid.

i filmdrageringen: talk, hypromellos, propylenglykol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calciflex-D

Citron är vita/benvita, ovala, filmdragerade tabletter.

Förpackningsstorlekar:

20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 och 250 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda AS

P.O. Box 205

NO-1372 Asker

Norge

Denna bipacksedel godkändes senast

2016-06-14

Läs hela dokumentet

Marknadsförs ej för närvarande.

Produktinformation

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen