Anastrozole MDS 1 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

30-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

30-06-2021

Aktiva substanser:
anastrozol
Tillgänglig från:
Medical Drug Supplies Ltd
ATC-kod:
L02BG03
INN (International namn):
anastrozole
Dos:
1 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
anastrozol 1 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 98 tabletter; Blister, 28 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
53407
Tillstånd datum:
2015-12-09

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Anastrozole Accord 1 mg filmdragerade tabletter

anastrozol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Anastrozole Accord är och vad det används det för

Vad du behöver veta innan du tar Anastrozole Accord

Hur du tar Anastrozole Accord

Eventuella biverkningar

Hur Anastrozole Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Anastrozole Accord är och vad det används för

Anastrozole Accord innehåller en substans som kallas anastrozol. Det tillhör en läkemedelsgrupp som

kallas ”aromatashämmare”. Anastrozole Accord används för att behandla bröstcancer hos kvinnor

som har passerat klimakteriet.

Anastrozole Accord verkar genom att minska mängden av ett hormon som kallas östrogen och som

bildas i kroppen. Det gör det genom att blockera en naturlig substans (ett enzym) i kroppen som kallas

”aromatas”.

Anastrozol som finns i Anastrozole Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Anastrozole Accord

Ta inte Anastrozole Accord

om du är allergisk mot anastrozol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

Ta inte Anastrozole Accord om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller

apotekspersonal innan du tar Anastrozole Accord om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Anastrozole Accord:

om du fortfarande menstruerar och inte har passerat klimakteriet.

Har osteoporos eller annan sjukdom som orsakar benskörhet. Anastrozol sänker halten kvinnligt

könshormon i kroppen och detta kan leda till att mineralinnehållet i benstommen minskar, vilket i

sin tur kan göra den skörare. Du kan komma att behöva genomgå bentäthetsundersökning under

behandlingens gång. Din läkare kan förskriva läkemedel som förebygger eller behandlar

benskörhet.

om du tar ett läkemedel som innehåller tamoxifen eller läkemedel som innehåller östrogen (se

avsnittet ”Andra läkemedel och

Anastrozole Accord”).

om du någonsin har haft ett tillstånd som påverkar styrkan i ditt skelett (osteoporos, dvs.

benskörhet).

om du har problem med levern eller njurarna.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Anastrozole Accord om du är osäker på om något

av ovanstående gäller dig.

Tala om för vårdpersonalen att du tar Anastrozole Accord om du uppsöker sjukhus.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerheten.

Andra läkemedel och Anastrozole Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta

gäller även läkemedel som är receptfria och naturläkemedel. Detta eftersom Anastrozole Accord kan

påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa läkemedel kan påverka Anastrozole Accord.

Ta inte Anastrozole Accord om du redan tar något av följande läkemedel:

Vissa läkemedel som används för behandling av bröstcancer (selektiva

östrogenreceptormodulatorer), t.ex. läkemedel som innehåller tamoxifen. Detta på grund av att

dessa läkemedel kan förhindra att Anastrozole Accord fungerar som det ska.

Läkemedel som innehåller östrogen, exempelvis hormonersättningsterapi (HRT).

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta gäller dig.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

Ett läkemedel som kallas en ”LHRH-analog”. Dessa omfattar gonadorelin, buserelin, goserelin,

leuprorelin och triptorelin. Dessa läkemedel används för behandling av bröstcancer, vissa

kvinnosjukdomar (gynekologiska tillstånd) samt infertilitet.

Användning av Anastrozole Accord med mat och dryck

Användning av Anastrozole Accord i samband med måltid påverkar inte absorptionen.

Graviditet och amning

Ta inte Anastrozole Accord om du är gravid eller ammar. Avbryt behandlingen med Anastrozole

Accord om du blir gravid och tala med läkare.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Anastrozole Accord kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Vissa personer kan emellertid ibland känna sig svaga eller sömniga när de använder Anastrozole

Accord. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om detta händer dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker

.

Anastrozole Accord innehåller laktos

Anastrozole Accord innehåller laktos som är ett slags socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du

kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Anastrozole Accord innehåller natrium:

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Anastrozole Accord

Ta alltid Anastrozole Accord enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett en gång per dag.

Tabletten ska sväljas hel tillsammans med ett glas vatten.

Försök att ta tabletten vid samma tid varje dag.

Det spelar ingen roll om du tar tabletten före, med eller efter mat.

Fortsätt att ta din medicin så länge läkare eller apotekspersonal säger att du ska göra det. Det är en

långsiktig behandling och du kan behöva ta läkemedlet under flera år. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Användning för barn och ungdomar

Anastrozole Accord ska inte ges till barn och ungdomar.

Om du har tagit för stor mängd Anastrozole Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Tag med eventuella överblivna tabletter och/eller tomförpackningen för att underlätta

identifiering.

Om du har glömt att ta Anastrozole Accord

Om du har glömt att ta en dos tar du bara din nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos (två doser på

en gång) för att kompensera för den glömda dosen.

Om du slutar att ta Anastrozole Accord

Sluta inte att ta tabletterna såvida inte din läkare säger åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta att ta Anastrozole Accord och uppsök akut vård om du får någon av följande allvarliga

men mycket sällsynta biverkningar:

En mycket svår hudreaktion med sår eller blåsor på huden. Detta kallas ”Stevens-Johnsons

syndrom”.

Allergiska (överkänslighets-) reaktioner med svullnad i halsen som kan orsaka svårigheter att

svälja eller andas. Detta kallas ”angioödem”.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Värmevallningar

Svaghetskänsla

Smärta eller stelhet i lederna

Ledinflammation (artrit)

Hudutslag

Illamående

Huvudvärk

Benvävnadsförlust (osteoporos)

Depression.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Vaginal torrhet

Blödningar från vagina (oftast under de första behandlingsveckorna – tala med läkare om

blödningarna fortsätter)

Glesare hårväxt (håravfall)

Diarré

Aptitlöshet

Förhöjda eller höga nivåer av en fettsubstans som kallas kolesterol i blodet. Detta kan ses i ett

blodprov.

Illamående (kräkningar)

Sömnighet

Karpaltunnelsyndrom (stickningar, smärta, kyla, svaghet i delar av handen)

Kittlingar, stickningar eller domning i huden, smakförlust/smakförändringar

Förändrade blodprover som visar hur din lever fungerar

Skelettsmärta

Allergiska reaktioner (överkänslighet) som omfattar ansikte, läppar eller tunga

Muskelsmärta.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Triggerfinger (ett tillstånd där ett finger eller tummen fastnar i böjd position)

Förändringar av vissa blodprover som visar hur din lever fungerar (gamma-GT och bilirubin)

Leverinflammation (hepatit)

Nässelutslag

Ökad mängd kalcium i blodet. Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du

känner dig illamående, kräks eller blir törstig. Du kan behöva ta blodprover.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

En sällsynt hudinflammation som kan omfatta röda fläckar eller blåsor

Inflammation i de små blodkärlen, vilket orsakar röd- eller purpurfärgning av huden. Mycket

sällsynta symtom med led-, magsäcks- och njursmärtor kan förekomma; detta kallas Henoch-

Schönleins purpura.

Påverkan på skelettet

Anastrozol minskar halten av hormonet östrogen i blodet, vilket kan leda till en minskning av

mineralhalten i skeletten. Skeletten blir skörare och risken för benbrott ökar. Din läkare kommer att

hantera dessa risker enligt behandlingsriktlinjerna för vård av benhälsa hos kvinnor som passerat

klimakteriet. Rådfråga läkare om risker och behandlingsalternativ.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Anastrozole Accord ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvara tabletterna på en säker plats där barn inte kan

se eller nå dem. Tabletterna kan skada dem.

Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs.

Överblivet läkemedel ska alltid lämnas till apotek. Behåll det endast på läkares uppmaning.

Använd Anastrozole Accord före det utgångsdatum som anges på kartongen och

blisterförpackningen efter Utg.dat. och tryckförpackningen vid EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvara tabletterna i originalkartongen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är anastrozol. Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat (95,250 mg), povidon K-30, natriumstärkelseglykolat (typ A),

magnesiumstearat

Drageringsfilm:

Titandioxid (E171), makrogol 300, hypromellos E-5

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Anastrozole Accord är vita till benvita, runda, kupade, filmdragerade tabletter med ’AHI’ präglat på

ovansidan och slät undersida.

Anastrozole Accord tillhandahålles i blisterförpackningar om 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98,

100 och 300 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4 HF

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50

95-200 Pabianice

Polen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-29

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Anastrozole Accord 1 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol.

Hjälpämnen med känd effekt: Laktosmonohydrat 95,25 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Vita till benvita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, märkta ”AHI” på ena sidan och omärkta på

andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Anastrozole Accord är avsett för:

Behandling av hormonreceptorpositiv framskriden bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.

Ingen klinisk effekt har påvisats hos patienter med östrogenreceptornegativa tumörer som inte

tidigare svarat på tamoxifenbehandling.

Adjuvant behandling av hormonreceptorpositiv tidig invasiv bröstcancer hos postmenopausala

kvinnor.

Adjuvant behandling av hormonreceptorpositiv tidig invasiv bröstcancer hos postmenopausala

kvinnor som fått adjuvant tamoxifen i 2 till 3 år.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos av Anastrozole Accord för vuxna, inklusive äldre, är en 1 mg tablett en gång per

dag.

Rekommenderad behandlingstid vid adjuvant endokrin behandling av postmenopausala kvinnor med

hormonreceptorpositiv tidig invasiv bröstcancer är 5 år.

Speciella populationer

Pediatrisk population

Anastrozole Accord rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar beroende på

otillräckliga data avseende säkerhet och effekt (se avsnitten 4.4 och 5.1).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Hos

patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska administrering av Anastrozole Accord ske med

försiktighet (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lindrig leversjukdom. Försiktighet

rekommenderas för patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Anastrozole Accord ska tas peroralt.

4.3

Kontraindikationer

Anastrozol är kontraindicerat till:

Gravida eller ammande kvinnor

Patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Anastrozol ska inte användas av premenopausala kvinnor. Menopaus ska definieras biokemiskt

(luteiniserande

hormon

[LH],

follikelstimulerande

hormon

[FSH]

och/eller

östradiolnivåer)

patienter där den premenopausala statusen är oklar. Det finns inga data som stödjer användning av

anastrozol tillsammans med LHRH-analoger.

Samtidig administrering av tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar tillsammans med

anastrozol ska undvikas, eftersom detta kan minska dess farmakologiska effekt (se avsnitt 4.5 och

5.1).

Effekt på bentätheten

Då anastrozol minskar nivåerna av cirkulerande östrogen kan det orsaka en minskad bentäthet och

därmed en möjlig ökad risk för frakturer (se avsnitt 4.8).

Kvinnor med osteoporos eller som löper risk att drabbas av osteoporos bör få sin bentäthet formellt

bedömd vid behandlingsstarten samt därefter med jämna mellanrum. Behandling eller profylax av

osteoporos bör insättas när så är lämpligt och övervakas noga. Användning av speciella behandlingar,

t.ex. bisfosfonater kan stoppa fortsatt benmineralförlust orsakad av anastrozol hos postmenopausala

kvinnor, och kan övervägas (se avsnitt 4.8).

Nedsatt leverfunktion

Anastrozol har inte undersökts hos bröstcancerpatienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion.

Exponeringen

anastrozol

öka

patienter

nedsatt

leverfunktion

avsnitt

5.2);

administrering av anastrozol till patienter med måttligt och gravt nedsatt leverfunktion ska ske med

försiktighet (se avsnitt 4.2). Behandlingen bör baseras på en nytta/risk-bedömning för den enskilda

patienten.

Nedsatt njurfunktion

Anastrozol har inte undersökts hos bröstcancerpatienter med gravt nedsatt njurfunktion. Exponeringen

av anastrozol ökar inte hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GRF <30 ml/min, se avsnitt 5.2);

till patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska administrering av anastrozol ske med försiktighet (se

avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Anastrozol rekommenderas inte till barn och ungdomar, då säkerhet och effekt inte har fastställts för

denna patientgrupp (se avsnitt 5.1).

Anastrozol ska inte användas till pojkar med brist på tillväxthormon i tillägg till behandling med

tillväxthormon. Effekt påvisades inte och säkerhet kunde inte fastställas i den pivotala kliniska studien

(se avsnitt 5.1). Eftersom anastrozol reducerar nivåerna av östradiol ska anastrozol inte användas till

flickor

brist

tillväxthormon

tillägg

till

behandling

tillväxthormon.

Långtidsdata

avseende säkerhet för bam och tonåringar saknas.

Överkänslighet mot laktos

Denna produkt innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption

Natrium

Detta

läkemedel

innehåller

mindre

mmol

mg) natrium per dos,

dvs.

näst

intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Anastrozol hämmar CYP 1A2, 2C8/9 och 3A4 in vitro. Kliniska studier med antipyrin och warfarin

visade att anastrozol i dosen 1 mg inte gav någon signifikant hämning av metabolismen av antipyrin

och R- och S-warfarin, vilket indikerar att samtidig administrering av anastrozol och andra läkemedel

sannolikt inte leder till kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner som medieras av CYP-enzymer.

De enzymer som medierar metabolismen av anastrozol har inte identifierats. Cimetidin, en svag,

ospecifik hämmare av CYP-enzymer, påverkade inte plasmakoncentrationerna av anastrozol. Effekten

av potenta CYP-hämmare är inte känd.

En granskning av den kliniska prövningens säkerhetsdatabas avslöjade inte några tecken på kliniskt

signifikanta interaktioner hos patienter behandlade med anastrozol som också fick andra vanliga

receptbelagda läkemedel. Det förelåg inga kliniskt signifikanta interaktioner med bisfosfonater (se

avsnitt 5.1).

Samtidig administrering av tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar tillsammans med

anastrozol ska undvikas, eftersom detta kan minska dess farmakologiska effekt (se avsnitt 4.4 och

5.1).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av anastrozol hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Anastrozol är kontraindicerat under graviditet (se

avsnitt 4.3).

Amning

Det finns inga data från användning av anastrozol under amning. Anastrozol är kontraindicerat under

amning (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

Effekten av anastrozol på människans fertilitet har inte studerats. Studier på djur har visat

reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Anastrozol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Asteni och sömnighet har emellertid rapporterats vid användning av anastrozol. Försiktighet bör

iakttas vid framförande av fordon eller användande av maskiner under tiden dessa symtom kvarstår.

4.8

Biverkningar

Biverkningarna från kliniska prövningar, studier efter marknadsintroduktion eller spontanrapporter

anges i följande tabell. Såvida inte annat anges, har frekvenskategorierna beräknats från antalet

biverkningar som rapporterats i en stor fas III-studie som genomfördes på 9 366 postmenopausala

kvinnor med operabel bröstcancer, vilka fått adjuvant behandling under fem år (anastrozol och/eller

tamoxifen [ATAC-studien]).

Nedanstående biverkningar klassificeras efter frekvens och organsystem. Frekvensgrupperingarna

definieras enligt följande: mycket vanliga (> 1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1

000, <1/100), sällsynta (> 1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000). De vanligaste

rapporterade

biverkningarna

huvudvärk,

värmevallningar,

illamående,

hudutslag,

artralgi,

ledstelhet, artrit och asteni.

Tabell 1 Biverkningar efter organsystem och frekvens

Biverkningar efter organsystem och frekvens

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Hyperkolesterolemi

Mindre vanliga

Hyperkalcemi (med eller utan ökning av

sköldkörtelhormon)

Mycket vanliga

Huvudvärk

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Somnolens

Karpaltunnelsyndrom*

Sensoriska störningar (inklusive parestesi,

smakförlust och smakförändringar)

Psykiska störningar

Mycket vanliga

Depression

Blodkärl

Mycket vanliga

Värmevallningar

Mycket vanliga

Illamående

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré

Kräkningar

Vanliga

Förhöjt alkaliskt fosfatas, alaninaminotransferas

(ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT)

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Förhöjning av gamma-GT och bilirubin

Hepatit

Mycket vanliga

Hudutslag

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Håravfall (alopeci)

Allergiska reaktioner

Biverkningar efter organsystem och frekvens

Mindre vanliga

Urtikaria

Sällsynta

Erythema multiforme

Anafylaktisk reaktion

Kutan vaskulit (inklusive vissa rapporter om

Henoch-Schönleins purpura)**

Mycket sällsynta

Stevens-Johnsons syndrom

Angioödem

Mycket vanliga

Ledvärk/ledstelhet

Artrit

Osteoporos

Vanliga

Smärta i skelettbenen

Muskelsmärta

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Triggerfinger

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Vaginal torrhet

Vaginal blödning***

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni

*Ett större antal fall av karpaltunnelsyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med

anastrozol i kliniska prövningar än hos dem som behandlats med tamoxifen. Majoriteten av dessa fall

inträffade dock hos patienter med identifierbara riskfaktorer för utveckling av tillståndet.

**Då kutan vaskulit och Henoch-Schönleins purpura inte observerades i ATAC kan frekvenskategorin

för dessa biverkningar anses vara ”sällsynta” (≥1/10 000, 1/1 000) baserat på sämsta värdet för

punktuppskattningen.

***Vaginal blödning har rapporterats som en vanlig biverkning, huvudsakligen hos patienter med

framskriden bröstcancer under de första veckorna efter byte från befintlig hormonbehandling till

behandling med anastrozol. Om blödningarna kvarstår ska ytterligare utredning övervägas.

I nedanstående tabell presenteras frekvensen av förspecificerade biverkningar i ATAC-studien efter

en medianuppföljningstid på 68 månader, oavsett kausalitet, vilka rapporterats hos patienter som fått

studiebehandlingen och upp till 14 dagar efter att studiebehandlingen avslutats.

Tabell 2 Förspecificerade biverkningar i ATAC-studien

Biverkning

Anastrozol

Tamoxifen

(N=3 092)

(N=3 094)

Värmevallningar

1 104 (35,7 %)

1 264 (40,9 %)

Ledsmärta/ledstelhet

1 100 (35,6 %)

(29,4 %)

Humörrubbningar

(19,3 %)

(17,9 %)

Trötthet/asteni

(18,6 %)

(17,6 %)

Illamående och kräkningar

(12,7 %)

(12,4 %)

Frakturer

(10,2 %)

(6,8 %)

Frakturer i ryggrad, höft eller handled/Colles

(4,3 %)

(2,9 %)

Handleds-/Colles-frakturer

(2,2 %)

(1,6 %)

Ryggradsfrakturer

(1,4 %)

(0,7 %)

Höftfrakturer

(0,9 %)

(0,8 %)

Katarakter

(5,9 %)

(6,9 %)

Vaginal blödning

(5,4 %)

(10,2 %)

Ischemisk kardiovaskulär sjukdom

(4,1 %)

(3,4 %)

Angina pectoris

(2,3 %)

(1,6 %)

Biverkning

Anastrozol

Tamoxifen

(N=3 092)

(N=3 094)

Myokardinfarkt

(1,2 %)

(1,1 %)

Kranskärlssjukdom

(0,8 %)

(0,7 %)

Myokardiell ischemi

(0,7 %)

(0,5 %)

Vaginala flytningar

(3,5 %)

(13,2 %)

Någon venös tromboembolisk händelse

(2,8 %)

(4,5 %)

Djup venös tromboembolisk händelse, inklusive

(1,6 %)

(2,4 %)

lungemboli

Ischemiska cerebrovaskulära händelser

(2,0 %)

(2,8 %)

Endometriecancer

(0,2 %)

(0,6 %)

Frakturfrekvensen 22 per 1 000 patientår och 15 per 1 000 patientår observerades för anastrozol-

respektive tamoxifengrupperna efter en medianuppföljningstid på 68 månader. Den observerade

frakturfrekvensen

för

anastrozol

linje

rapporterats

för

åldersmatchade

postmenopausala populationer. Incidensen av osteoporos var 10,5 % hos patienter som behandlades

med anastrozol och 7,3 % hos patienter som behandlades med tamoxifen.

Det har inte fastställts om antalet frakturer och osteoporos som sågs i ATAC hos patienter som

behandlades med anastrozol återspeglar en skyddande effekt av tamoxifen, en specifik effekt av

anastrozol eller båda delarna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Den kliniska erfarenheten av oavsiktlig överdosering är begränsad. Låg akuttoxicitet har påvisats i

djurstudier. Kliniska studier har utförts med anastrozol i varierande doser, upp till 60 mg som

engångsdos till friska frivilliga män och upp till 10 mg dagligen till postmenopausala kvinnor med

avancerad bröstcancer; dessa doser tolererades väl. Ingen engångsdos anastrozol har fastställts som

ger livshotande symtom. Specifik antidot mot överdosering saknas och symtomatisk behandling ska

ges.

Vid behandling av överdosering skall möjligheten övervägas att flera preparat intagits samtidigt.

Kräkning kan framkallas om patienten är vid medvetande. Dialys kan vara till hjälp då anastrozol har

låg proteinbindningsgrad. Allmän god omvårdnad med noggrann övervakning av patienten är

indicerad.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: enzymhämmare, ATC-kod: L02B G03

Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Anastrozol är en potent och mycket selektiv icke-steroid aromatashämmare. Östradiol produceras hos

postmenopausala kvinnor främst genom omvandling av androstenedion till östron. Detta sker i perifer

vävnad genom medverkan av ett aromatas-enzymkomplex. Östron omvandlas därefter till östradiol.

Minskade cirkulerande östradiolnivåer har visat sig ha en gynnsam effekt på kvinnor med bröstcancer.

Hos postmenopausala kvinnor gav anastrozol i en daglig dos på 1 mg en sänkning av östradiolnivån

med mer än 80 % vid användning av en mycket känslig analys.

Anastrozol har ingen progestogen, androgen eller östrogen effekt.

Dagliga doser av upp till 10 mg anastrozol har inte haft någon effekt på utsöndringen av kortisol eller

aldosteron, mätt före eller efter ett provokationstest med adrenokortikotropt hormon (ACTH). Av

denna anledning behövs inget tillskott av kortikosteroider.

Klinisk effekt och säkerhet

Framskriden bröstcancer

Första linjens behandling av postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer

Två dubbelblinda, kontrollerade kliniska studier med liknande design (studie 1033IL/0030 och studie

1033IL/0027) har genomförts för att bedöma effekten av anastrozol jämfört med tamoxifen som första

linjens behandling av hormonreceptorpositiv eller hormonreceptor-okänd lokalt framskriden eller

metastaserad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor. Sammanlagt 1 021 patienter randomiserades

till att få antingen 1 mg anastrozol en gång per dag eller 20 mg tamoxifen en gång per dag. De primära

effektmåtten för båda dessa prövningar var tid till tumörprogression, objektiv tumörresponsfrekvens

samt säkerhet.

För de primära effektmåtten visade studie 1033IL/0030 att anastrozol hade en statistiskt signifikant

fördel

jämfört

tamoxifen

för

till

tumörprogression

(riskkvot

(HR)

1,42;

konfidensintervall (KI) [1,11; 1,82], mediantid till progression 11,1 och 5,6 månader för anastrozol

respektive tamoxifen, p=0,006). De objektiva tumörresponsfrekvenserna var likartade för anastrozol

och tamoxifen. Studie 1033IL/0027 visade att anastrozol och tamoxifen hade likartade objektiva

tumörresponsfrekvenser och tid till tumörprogression. Resultaten för de sekundära effektmåtten

stödde resultatet av de primära effektmåtten. För få dödsfall inträffade i behandlingsgrupperna i båda

prövningarna för att man skulle kunna dra några slutsatser om skillnaderna i total överlevnad.

Andra linjens behandling av postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer

Anastrozol studerades i två kontrollerade kliniska prövningar (studie 0004 och studie 0005) på

postmenopausala

kvinnor

framskriden

bröstcancer

hade

sjukdomsprogression

efter

behandling med tamoxifen för antingen framskriden eller tidig bröstcancer. Sammanlagt 764 patienter

randomiserades till att få antingen en daglig singeldos på 1 mg eller 10 mg anastrozol eller 40 mg

megestrolacetat fyra gånger per dag. Tid till progression och objektiva svarsfrekvenser var de primära

effektvariablerna. Frekvensen av långvarig (över 24 veckor) stabil sjukdom, progressionsfrekvensen

och överlevnaden beräknades också. Inte i någon av studierna fanns det några signifikanta skillnader

mellan behandlingsarmarna med avseende på någon av effektparametrarna.

Adjuvant behandling av tidig invasiv bröstcancer för hormonreceptorpositiva_patienter

I en stor fas III-studie som genomfördes på 9 366 postmenopausala kvinnor med operabel bröstcancer

som behandlats i 5 år (se nedan) visade sig anastrozol vara statistiskt överlägsen tamoxifen när det

gäller sjukdomsfri överlevnad. Större fördelar observerades när det gäller sjukdomsfri överlevnad för

anastrozol

jämfört

tamoxifen

för

prospektivt

definierade

hormonreceptorpositiva

populationen.

Tabell 3 Sammanfattning av effektmått i ATAC: analys efter 5 års behandling

Antal händelser (frekvens)

ITT-population

Hormonreceptorpositiv

tumörstatus

Effektmått

Anastrozol

(N=3 125)

Tamoxifen

(N=3 116)

Anastrozol

(N=2 618)

Tamoxifen

(N=2 598)

Sjukdomsfri överlevnad

a

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Riskkvot

0,87

0,83

2-sidigt 95 %

konfidensintervall

0,78 till 0,97

0,73 till 0,94

p-värde

0,0127

0,0049

Överlevnad utan

fjärrmetastaser

b

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Riskkvot

0,94

0,93

2-sidigt 95 %

konfidensintervall

0,83 till 1,06

0,80 till 1,07

p-värde

0,2850

0,2838

Tid till återfall

c

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Riskkvot

0,79

0,74

2-sidigt 95 %

konfidensintervall

0,70 till 0,90

0,64 till 0,87

p-värde

0,0005

0,0002

Tid till återfall av

fjärrmetastaser

d

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Riskkvot

0,86

0,84

2-sidigt 95 %

konfidensintervall

0,74 till 0,99

0,70 till 1,00

p-värde

0,0427

0,0559

Kontralateral bröstcancer,

primär

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Oddskvot

0,59

0,47

2-sidigt 95 %

konfidensintervall

0,39 till 0,89

0,30 till 0,76

p-värde

0,0131

0,0018

Total överlevnad

6

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Riskkvot

0,97

0,97

2-sidigt 95 %

konfidensintervall

0,85 till 1,12

0,83 till 1,14

p-värde

0,7142

0,7339

Sjukdomsfri överlevnad inkluderar alla återfall och definieras som det första inträffandet av

lokoregionalt återfall, kontralateral ny bröstcancer, fjärrmetastas eller dödsfall (oavsett orsak).

Överlevnad utan fjärrmetastaser definieras som den första förekomsten av fjärrmetastas eller

dödsfall (oavsett orsak).

Tid till återfall definieras som den första förekomsten av lokoregionalt återfall, kontralateral

ny bröstcancer, fjärrmetastas eller dödsfall på grund av bröstcancer.

Tid till fjärrmetastas definieras som den första förekomsten av fjärrmetastas eller dödsfall på

grund av bröstcancer.

Antal patienter (%) som har avlidit.

En kombination av anastrozol och tamoxifen visade inte några effektfördelar jämfört med tamoxifen

för alla patienter eller för den hormonreceptorpositiva populationen. Denna behandlingsarm avfördes

från studien.

Vid en förnyad uppföljning efter en mediantid på 10 år visade sig den långsiktiga jämförelsen av

behandlingseffekterna av anastrozol jämfört med tamoxifen överensstämma med tidigare analyser.

Adjuvant

behandling

av

tidig

invasiv

bröstcancer

för

hormonreceptorpositiva

patienter

som

behandlas med adjuvant tamoxifen

I en fas III-studie (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8) med 2 579

postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer som behandlats med operation

eller

utan

tillägg

strålbehandling

ingen

kemoterapi

nedan),

sågs

statistisk

förbättring av sjukdomsfri överlevnad efter byte till anastrozol efter 2 års adjuvant behandling med

tamoxifen jämfört med den grupp som fortsatte med tamoxifen, efter en medianuppföljningstid på 24

månader.

Tabell 4 Sammanfattning av effektmått och resultat i studien ABCSG 8

Effektmått

Antal händelser (frekvens)

Anastrozol

Tamoxifen

(N=1 297)

(N=1 282)

Sjukdomsfri överlevnad

65 (5,0)

93 (7,3)

Riskkvot

0,67

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,49 till 0,92

p-värde

0,014

Tid till någon metastas

36 (2,8)

66 (5,1)

Riskkvot

0,53

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,35 till 0,79

p-värde

0,002

Tid till fjärrmetastaser

22 (1,7)

41(3,2)

Riskkvot

0,52

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,31 till 0,88

p-värde

0,015

Ny kontralateral bröstcancer

7 (0,5)

15 (1,2)

Oddskvot

0,46

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,19 till 1,13

p-värde

0,090

Total överlevnad

43(3,3)

45 (3,5)

Riskkvot

0,96

2-sidigt 95 % konfidensintervall

0,63 till 1,46

p-värde

0,840

Ytterligare två liknande prövningar (GABG/ARNO 95 och ITA), av vilka patienterna i den ena hade

behandlats

operation

kemoterapi,

liksom

kombinerad

analys

ABCSG

GABG/ARNO 95, stödjer dessa resultat.

Säkerhetsprofilen

för

anastrozol

dessa

studier

överensstämmelse

kända

säkerhetsprofil som tidigare fastställs för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig

bröstcancer.

Bentäthet (BMD)

I en fas III/IV-studie (SABRE [Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate]) blev 234

postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer, hos vilka behandling med

anastrozol med 1 mg/dag planerats, stratifierade i grupper med låg, måttlig eller hög risk enligt deras

befintliga risk för frakturer på grund av benskörhet. Den primära effektparametern var analys av

benmassan i ländryggen med hjälp av DEXA-undersökning. Alla patienterna fick behandling med D-

vitamin och kalcium. Patienterna i lågriskgruppen fick enbart anastrozol (N=42), patienterna i

gruppen med måttlig risk randomiserades till antingen anastrozol plus risedronat 35 mg en gång i

veckan (N=77) eller anastrozol plus placebo (N=77), och patienterna i högriskgruppen fick anastrozol

plus risedronat 35 mg en gång i veckan (N=38). Det primära effektmåttet var förändring från

utgångsvärdet för benmassa i ländryggen efter 12 månader.

Analysen efter 12 månader visade att patienter som redan löpte måttlig till hög risk för fraktur inte

uppvisade någon minskning av sin bentäthet (bedömt genom DEXA-undersökning av bentätheten i

ländryggen) efter behandling med anastrozol 1 mg/dag i kombination med risedronat 35 mg en gång i

veckan. Dessutom sågs en minskning av BMD som inte var statistiskt signifikant i lågriskgruppen som

behandlades

enbart

anastrozol

mg/dag.

Dessa

resultat

återspeglades

sekundära

effektvariabeln för förändring i total bentäthet i höften vid 12 månader jämfört med behandlingsstart.

Denna studie ger evidens för att behandling med bisfosfonater för benskörhet kan övervägas för

postmenopausala kvinnor med tidig bröstcancer hos vilka behandling med anastrozol planeras.

Pediatrisk population

Anastrozol är inte indicerat för användning till barn och ungdomar. Effekten har inte fastställts i de

pediatriska populationer som studerats (se nedan). Antalet barn som behandlades var alltför begränsat

för att kunna dra några säkra slutsatser avseende säkerheten. Inga data är tillgängliga angående

eventuella långsiktiga effekter av behandling med anastrozol hos barn och ungdomar (se även avsnitt

5.3).

Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att skicka in studieresultatför anastrozol för

eller

flera

grupper

pediatriska

populationen

för

kortväxthet

beroende

brist

tillväxthormon (GHD), testotoxikos, gynekomasti och McCune-Albrights syndrom (se avsnitt 4.2).

Kortväxthet beroende på brist på tillväxthormon

En randomiserad, dubbelblind multicenterstudie omfattade 52 pubertala pojkar (i åldern 11-16 år)

med GHD, vilka behandlats i 12 till 36 månader med anastrozol 1 mg/dag eller placebo i kombination

med tillväxthormon. Endast 14 patienter som stod på anastrozol fullföljde studien under 36 månader.

Ingen statistiskt signifikant skillnad mot placebo observerades för de tillväxtrelaterade parametrarna

förväntad längd i vuxen ålder, längd, längd-SDS (standard deviation score) och tillväxthastighet.

Slutliga längddata var inte tillgängliga. Även om antalet barn som behandlades var alltför begränsat

för att kunna dra några säkra slutsatser angående säkerheten, förekom en ökad frakturfrekvens och en

tendens till minskad bentäthet i anastrozol-armen jämfört med placebo.

Testotoxikos

En öppen, icke jämförande multicenterstudie omfattade 14 manliga patienter (i åldern 2-9 år) med

ärftlig, för tidig pubertet som endast drabbar män, även benämnd testotoxikos, vilka behandlats med

en kombination av anastrozol och bikalutamid. Det primära målet var att utvärdera effekten och

säkerheten med denna kombinationsregim under 12 månader. Tretton av de 14 patienterna som

registrerades i studien fullföljde 12 månader av kombinationsbehandlingen (en patient förlorades vid

uppföljningen). Det var ingen signifikant skillnad i tillväxthastighet efter 12 månaders behandling i

förhållande till tillväxthastigheten under de 6 månaderna före påbörjat deltagande i studien.

Studier av gynekomasti

Prövning 0006 var en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie av 82 pubertala pojkar (i åldern 11

till och med 18 år) med gynekomasti som varat längre än 12 månader, vilka behandlades med

anastrozol 1 mg/dag eller placebo dagligen i upp till 6 månader. Ingen signifikant skillnad av antalet

patienter

fick

minst

minskning

total

bröstvolym

efter

månaders

behandling

observerades mellan behandlingsgruppen som fick anastrozol 1 mg och placebogruppen.

Prövning 0001 var en öppen, farmakokinetisk multidosstudie av anastrozol 1 mg/dag omfattande 36

pubertala pojkar med gynekomasti som varat kortare tid än 12 månader. De sekundära målen var att

utvärdera andelen patienter med en minskning från behandlingsstart av den beräknade volymen

gynekomasti i båda brösten tillsammans med minst 50 % mellan dag 1 och efter 6 månaders

studiebehandling, samt patienternas tolerabilitet och säkerhet. En minskning på 50 % eller mer av den

totala bröstvolymen observerades hos 56 % (20/36) av pojkarna efter 6 månader.

Studie av McCune-Albrights syndrom

Prövning 0046 var en internationell, multicenter, öppen, explorativ studie av anastrozol omfattande 28

flickor (i åldern 2 till < 10 år) med McCune-Albrights syndrom (MAS). Det primära målet var att

utvärdera säkerheten och effekten av anastrozol 1 mg/dag hos patienter med MAS. Effekten av

studiebehandlingen var baserad på andelen patienter som fullföljde definierade kriterier för vaginal

blödning, skelettålder och tillväxthastighet. Ingen statistiskt signifikant förändring i antal dagar med

vaginal blödning sågs under behandlingen. Man fann ingen statistiskt signifikant förändring av

mognadsmåttet Tanner-stadium, genomsnittlig ovarialvolym eller genomsnittlig uterusvolym. Ingen

statistiskt

signifikant

förändring

ökningstakten

skelettålder

observerades

under

behandling

jämfört med behandlingsstart.

Tillväxthastigheten (cm/år) var signifikant reducerad (p<0,05) från tiden före behandling från månad

0 till och med månad 12, och från tiden före behandling till andra 6 månadersperioden (månad 7 till

månad 12)

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Absorption av anastrozol sker snabbt och de högsta plasmakoncentrationerna uppnås normalt inom

två timmar efter doseringen (vid fasta). Föda minskar hastigheten något, men inte mängden som

absorberas. Den lilla förändringen av absorptionshastigheten förväntas inte leda till någon kliniskt

signifikant effekt på steady-state-koncentrationerna i plasma vid dosering med anastrozol-tabletter en

gång dagligen. Cirka 90 till 95 % av steady-state-koncentrationerna av anastrozol i plasma uppnås

efter 7 dagliga doser och ackumuleringen är 3-4 gånger högre. Det finns inga tecken på tids- eller

dosberoende farmakokinetiska parametrar för anastrozol.

Farmakokinetiken för anastrozol är oberoende av åldern hos postmenopausala kvinnor.

Distribution

Endast 40 % av anastrozol är bundet till plasmaproteiner.

Eliminering

Anastrozol elimineras långsamt och har en elimineringshalveringstid i plasma på 40-50 timmar.

Anastrozol genomgår en omfattande metabolisering hos postmenopausala kvinnor och mindre än 10

% av dosen utsöndras i oförändrad form via urinen inom 72 timmar. Metaboliseringen sker genom N-

dealkylering,

hydroxylering

glukuronidering.

Metaboliterna

utsöndras

främst

urinen.

Huvudmetaboliten i plasma, triazol, har ingen aromatashämmande effekt.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Mätbar clearance (CL/F) av anastrozol efter oral administrering var ungefär 30 % lägre hos frivilliga

försökspersoner

stabil

levercirros

matchade

kontroller

(studie

1033IL/0014).

Plasmakoncentrationerna av anastrozol hos frivilliga försökspersoner med levercirros låg dock inom

koncentrationsintervall

observerats

normala

individer

andra

prövningar.

plasmakoncentrationer av anastrozol, vilka observerats under långtids effektprövningar hos patienter

med nedsatt leverfunktion, låg inom det intervall för plasmakoncentrationer av anastrozol som

observerats hos patienter utan nedsatt leverfunktion.

Anastrozols

mätbara

clearance

(CL/F)

efter

oral

administrering

förändrades

inte

frivilliga

försökspersoner med gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min) i studie 1033IL/0018, vilket

överensstämmer med det faktum att anastrozol huvudsakligen elimineras genom metabolism. De

plasmakoncentrationer av anastrozol, vilka observerats under långtids effektprövningar hos patienter

nedsatt

njurfunktion,

låg

inom

intervall

för

plasmakoncentrationer

anastrozol

observerats hos patienter utan nedsatt njurfunktion. Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska

administrering av anastrozol ske med försiktighet (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Pediatrisk population

Hos pojkar med pubertal gynekomasti (10-17 år) absorberades anastrozol snabbt, distribuerades väl

och eliminerades långsamt med en halveringstid på cirka 2 dagar. Clearance av anastrozol var lägre

hos flickor (3-10 år) än hos de äldre pojkarna och exponeringen högre. Anastrozol hos flickor

distribuerades väl och eliminerades långsamt.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke kliniska data baserade på konventionella studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid

upprepad dosering, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionstoxicitet visade inte några

särskilda risker för den avsedda populationen.

Akut toxicitet

I djurstudier observerades toxicitet endast i högre doser. I studier av akut toxicitet på gnagare var den

dödliga mediandosen av anastrozol över 100 mg/kg/dag med peroral administrering och över 50

mg/kg/dag vid intraperitoneal administrering. I en studie av oral akut toxicitet på hund var den dödliga

mediandosen över 45 mg/kg/dag.

Kronisk toxicitet

I djurstudier observerades biverkningar endast i högre doser. Toxicitetsstudier med multipla doser har

utförts

råttor

hundar.

Inga

nivåer

utan

effekt

fastställdes

för

anastrozol

dessa

toxicitetsstudier, men de effekter som observerades vid låga doser (1 mg/kg/dag) och måttliga doser

(hund

mg/kg/dag,

råtta

mg/kg/dag)

relaterade

till

antingen

farmakologiska

eller

enzyminducerande egenskaperna hos anastrozol och åtföljdes inte av några signifikanta toxiska eller

degenerativa förändringar

Mutagenicitet

Gentoxicitetsstudier med anastrozol har visat varken mutagena eller klastogena effekter.

Reproduktionstoxicitet

I en fertilitetsstudie gavs avvanda råttor av hankön anastrozol oralt i dosen 50 eller 400 mg/l via

dricksvattnet i 10 veckor. Uppmätta genomsnittliga plasmakoncentrationer var 44,4 (± 14,7) ng/ml

respektive 165 (± 90) ng/ml. Parningsbenägenheten påverkades negativt i båda dosgrupperna, medan

reducerad fertilitet endast sågs på dosnivån 400 mg/l. Reduceringen var övergående då samtliga

parnings- och fertilitetsparametrar var jämförliga med kontrollgruppens värden efter en behandlingsfri

återhämtningsperiod på nio veckor.

Oral administrering av anastrozol till honråttor medförde en hög incidens av infertilitet vid 1

mg/kg/dag och ökat antal pre-implanteringsförluster vid 0,02 mg/kg/dag. Dessa effekter uppträdde vid

kliniskt relevanta doser. En effekt hos människa kan inte uteslutas. Dessa effekter kunde kopplas till

substansens farmakologiska effekt, och återgick fullständigt efter en 5-veckors utsättandeperiod av

substansen.

Oral administrering av anastrozol till dräktiga råttor och kaniner orsakade inga teratogena effekter vid

doser upp till 1,0 respektive 0,2 mg/kg/dag. De effekter som sågs (placentaförstoring hos råttor och

missfall hos kaniner) kunde kopplas till den farmakologiska effekten hos substansen.

Minskad överlevnad sågs hos avkomman till råttor som fått anastrozol i doser från 0,02 mg/kg/dag

och uppåt (från dräktighetsdag 17 till dag 22 efter nedkomst). Dessa effekter var relaterade till

substansens farmakologiska effekt vid nedkomst. Hos första generationens avkomma sågs inga

beteende- eller reproduktionsrelaterade biverkningar som kunde kopplas till att honan behandlats med

anastrozol.

Karcinogenicitet

En 2-årig onkogenicitetsstudie på råtta visade en ökning i antalet leverneoplasmer och uterina

stromalpolyper hos honor och tyroideaadenom hos hanar endast vid höga doser (25 mg/kg/dag).

Dessa förändringar sågs vid en dos som motsvarar en 100 gånger större exponering än den som

förekommer hos människa vid terapeutiska doser, och kan inte anses vara kliniskt relevanta för

behandling av patienter med anastrozol.

En 2-årig onkogenicitetsstudie på mus påvisade induktion av benigna ovarialtumörer och en störning i

incidensen av lymforetikulära neoplasmer (färre histocytiska sarkom hos honor och fler dödsfall som

ett resultat av lymfom). Dessa förändringar anses vara musspecifika effekter av aromatashämning och

inte kliniskt relevanta för behandling av patienter med anastrozol.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Povidon K-30

Natriumstärkelseglykolat (Typ A)

Magnesiumstearat

Drageringsfilm:

Hypromellos E-5

Makrogol 300

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVDC/aluminium-blister

Anastrozole Accord tabletter tillhandahålls i blisterförpackningar om 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60,

84, 90, 98, 100 och 300 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

43609

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2010-06-18/2013-03-11

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-06-29

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen