KLERCIDE SPORICIDAL ACTIVE CHLORINE UNIT DOSE CONCENTRATE

Country: Бугарска

Језик: Бугарски

Извор: Ecolab

Купи Сада

Доступно од:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Безбедносни лист

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
KLERCIDE SPORICIDAL ACTIVE CHLORINE UNIT DOSE CONCENTRATE
116144E
1 / 14
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Klercide Sporicidal Active Chlorine Unit Dose concentrate
UFI
:
VUG6-95A4-J103-YK0S
Код на продукта
:
116144E
Употреба на
веществото/сместа
:
дезинфектант за повърхности
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Биоцид.. Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставя
                
                Прочитајте комплетан документ
                
              

Слични производи

Документи на другим језицима

Безбедносни лист Безбедносни лист Шпански 27-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Чешки 25-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Немачки 24-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Грчки 26-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Енглески 26-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Француски 24-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Италијански 26-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Литвански 25-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист Мађарски 26-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Холандски 24-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Пољски 27-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Румунски 27-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Словачки 27-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Словеначки 27-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Руски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист Норвешки 26-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист Хрватски 25-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист Српски 27-01-2022

Обавештења о претрази у вези са овим производом