KLERCIDE SPORICIDAL ACTIVE CHLORINE UNIT DOSE CONCENTRATE

Negara: Bulgaria

Bahasa: Bulgar

Sumber: Ecolab

Beli Sekarang

Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan (SDS)
17-09-2021

Tersedia dari:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Lembar Data Keselamatan

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
KLERCIDE SPORICIDAL ACTIVE CHLORINE UNIT DOSE CONCENTRATE
116144E
1 / 14
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Klercide Sporicidal Active Chlorine Unit Dose concentrate
UFI
:
VUG6-95A4-J103-YK0S
Код на продукта
:
116144E
Употреба на
веществото/сместа
:
дезинфектант за повърхности
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Биоцид.. Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставя
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Spanyol 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Cheska 25-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Jerman 24-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Yunani 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Inggris 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Prancis 24-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Italia 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Lituavi 25-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Hungaria 26-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Belanda 24-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Polski 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Rumania 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Slovak 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Sloven 27-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Rusia 19-09-2021
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Norwegia 26-11-2017
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Kroasia 25-01-2022
Lembar Data Keselamatan Lembar Data Keselamatan Serb 27-01-2022

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini